Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD"

Transkript

1 Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 1

2 Innhold MÅLSETTING... 3 INNGÅELSE AV AVTALER SOM FORPLIKTER KIF UTAD... 4 ORGANISASJONSPLAN... 5 HOVEDSTYRE I KIF... 6 ARKIVNØKKEL... 7 NORM FOR DISPOSISJON AV ÅRSMELDINGER... 8 REDIGERE KLD INTERNKONTROLL, LITT GENERELT TILGANGSRETTIGHETER MIDLERTIDIG ANSETTELSE STILLINGSINSTRUKS, DAGLIG LEDER KIF POLITIATTESTER ÆRESBEVISNINGER NORM FOR KIF S EMBLEM KONGSBERG IDRETTSFORENINGS INNSATSPOKAL SØKNAD OM KOG MIDLER GRASROTANDELEN, FORDELING AV MIDLER KIFS LOV Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 2

3 Målsetting Jeg er med. Blankett : Kongsberg Idrettsforenings målsetting Dato : Bidra til at alle står samlet i arbeidet med å skape et sundt og godt miljø i og utenfor klubben. KIFs målsetting er å gi byens beboere gode idrettsaktive tilbud innenfor de idrettsgrener som foreningen til enhver tid har på sitt program. Tilbudene skal være av slik art at de ved siden av å styrke kropp og helse også skal være miljø og trivselskapende. Med andre ord, idrettsutøveren må synes det er moro å drive sin idrett. Gjennom god instruksjon og ledelse skal idrettsutøverne etter egne ønsker, ambisjoner og fysiske muligheter, kunne bedre sine ferdigheter og nå sine personlige mål. De som har vilje og ønske til å nå toppen i sin idrett skal foreningen søke å støtte. Slik støtte vil være å tilrettelegge treningsforhold, redusere start- reiseoppholdsutgifter, gi økonomisk støtte til andre utgifter. Økonomisk støtte utover det den enkelte gruppe kan gi, skal i hvert enkelt tilfelle avgjøres av hovedstyret etter innstilling fra gruppene og arbeidsutvalget. Gode menneskelige egenskaper skal utvikles. Lederne må gå foran med gode eksempler. Demokratiske samarbeidsformer må inngå som en viktig del av foreningens virksomhet. Primær oppgaven er organisert idrett for bredden. Vi må få flest mulig med i våre aktiviteter uansett alder, kjønn eller fysikk i konkurranse idrett eller trimaktiviteter. I tillegg til primæroppgaven skal vi også søke å ta oss av toppene. Disse to hovedoppgaver skal så langt kapasitet og økonomi tillater søkes koordinert. Når situasjonen er slik at valg må tas, skal primæroppgaven prioriteres. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 3

4 Inngåelse av avtaler som forplikter KIF utad Blankett : Inngåelse av avtaler som forplikter KIF utad Dato : Hovedregel Alle avtaler som forplikter KIF utad skal godkjennes av hovedstyret (evt arbeidsutvalget) og underskrives av president eller dennes stedfortreder. 2. Hovedregel Alle søknader til kommunale og statlige instanser eller høyere idrettsmyndigheter (som idrettsforbundet, krets el.) om økonomisk og annen støtte skal forelegges hovedstyret og underskrives av president eller dennes stedfortreder. Kommentarer til 1. hovedregel: Gruppestyrene, valgte og utnevnte tillitsmenn i foreningen må betraktes som forvaltere for de verdier tilhørende foreningen som enkeltpersonen eller gruppen til enhver tid rår over. Det er KIF som står som eier. Således vil alle avtaler som inngås vedr disposisjon av eiendeler, arealer, endring i inntektsforhold, høre til saker som må forelegges hovedsstyret til godkjenning og underskrift. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det anses som feil saksbehandling å føre forhandlinger med noen part så langt at en fri vurdering av alle alternativer ikke lenger er mulig. I tvilstilfeller bør alltid presidenten kontaktes. Kommentarer til 2. hovedregel Denne regel omfatter alt slags lotteri, søknader til kommunen, banker, forretningsstand, til STUI, til krets og forbund om støtte i enhver form. Støtte i denne sammenheng omfatter også annonsetegning etc Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 4

5 Organisasjonsplan Jeg er med. Blankett : Organisasjonsplan, Kongsberg Idrettsforening Dato Revidert : : Regulerer og vise foreningens interne organisering Organisasjonsplan skal reguler idrettslaget interne organisering. Minimumsinnhold i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. Hovedstyre Styre Leder 1. KIF Styre Leder (Leder) 2. Nestleder 3. Styremedlem 4. Styremedlem 5. Ungdomskontakt Fotball Leder Snowboard Leder Skøyter Leder Hopp Leder Allidrett Leder Friidrett Leder Turn Leder Sykkel Leder Alpin Leder Ishockey Leder Arbeidsutvalget Daglig leder Revisor Jon Fredrik Lehn-Pedersen Thor Olsen Valg kommite KIF Klubbhus AS (100%) Aksjer Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 5

6 Hovedstyre i KIF Jeg er med. Blankett : Hovedstyre i KIF Dato : Revidert : Publisere navn og kontaktinformasjon på de som til enhvertid sitter i KIFs hovedstyre. Hovedstyre 2010/11 Verv / Grupper Navn Epost Telefon Styre leder Ikke besatt Nestleder (Fung. Leder) Glenn Edvardsen Styremedlem Vegard Gran Styremedlem Ron Bjaaland Varamedlem (kasserer) Steinar Mhyra Varamedlem (kasserer) Thor Olsen Leder Alpin Lars Espen Baugerød Leder Fotball Frank Sandberg Leder Friidrett Karl Evald Wigestrand Leder Hockey Svein Foss Leder Hopp Morten Fretheim Leder Skøyter Jon Anders Hakkelberg Leder Snowboard Hans Christian Hagen Leder Sykkel Glenn Edvardsen Leder Turn Therese Børke Leder Barneidrett Tina Edvardsen Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 6

7 Arkivnøkkel Blankett : Arkivnøkkel Dato : Revidert : Skape en ryddig inndeling av arkiv og KLD systemet. Elektroniske dokumenter lagres i en mappe, og gis navn etter følgende mønster: Arkivkode(3 siffer)-ååmm-beskrivende tekst. Et referat fra hovedstyremøte 21. mars 2009 vil med dette få navnet Referat fra møte Permer for arkivering av papir deles inn på tilsvarende måte. Ved å benytte en slik arkivkode vil vi tillegg til å ha ensartet arkivering i hele foreningen oppnå en lik sortering i permer for papir og dokumenter på PC. Arkivnøkkel 000- ADMINISTRASJON, ORGANISASJON 000 Generelt 001 Organisasjonsplan, styre mv 002 Valg 008 Arkivering 009 Adresselister mv. 020 Møter, referater, notater mv. 021 Hovedstyremøte 022 Arbeidsutvalget 028 Årsmøte/ årsrapport 029 Andre møter 040 Myndigheter, krets mv 041 Idrettsråd 042 Krets, forbund, NIF 047 Brønnøysundregistrene 048 Bestemmelser, lovverk 060 Medlemmer, medlemsskap 061 Innmeldinger/ utmeldinger 063 Medlemslister 070 Forsikringer 071 Barneidrettsforsikring 080 KLD, strategi, utvikling 081 Oversikt 082 Forslag, innspill mv 083 Strategi, utviklingsplaner 089 Annet 300- INSTRUKSJON, UTDANNING, TRENING 300 Generelt 306 Kalender, årsplaner mv 310 Avtaler, kontrakter 311 Treningssentre, institusjoner mv. 312 Samarbeidsavtaler andre foreninger 400- MATERIELL, INVENTAR 400 Generelt 410 Sertifikater, vognkort mm 411 Vognkort 500- PERSONELL 510 Ansettelser mv 511 Tilbud, ansettelsesavtaler 512 Stillingsinstrukser/ beskrivelser 518 Politiattester 520 Fravær, permisjoner mv. 521 Sykemelding, oppfølgingsplaner mv 600- SYMBOLER 600 Generelt 610 Æresbevisninger, priser 620 Profilering, merker mv 630 Pokaler, trofeer 631 Garaaspokalen 680 Grafiske objekter 700- TILSTELNINGER, STEVNER, ARRANGEMENTER 700 Generelt Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 7

8 090 Diverse 701 Avtaler, kontrakter 099 Annet 702 Generell korrespondanse 100- ANLEGG, BYGG OG EIENDOM 720 Møter, referater 101 Generell korrespondanse 730 Økonomi 102 Leieavtaler, festeavtaler mv 731 Budsjetter 103 Anleggsoversikt, registrering 800- ØKONOMI 104 Tegninger, dokumentasjon 800:Generelt 109 Bestemmelser, dokumentasjon 810 Lønn 110 Planer 820 Søknader, tildelinger, tilskudd mv 111 Kommuneplan, kulturanleggsplan 821 Spillemidler 112 Skrim Idrettspark 822 Driftstilskudd, aktivitetsmidler mv 120 Møter, referater 823 Gavefond mv 121 Anleggsutvikling 824 Sponsoravtaler 130 Økonomi 828 Søknader fra gruppene 131 Budsjetter, kostnadsoverslag 830 Regnskap mv 180 Aksjer mv 831 Kalkyler, kostnadsoverslag, budsjetter 181 KIF Klubbhus AS 832 Regnskap 182 KIF Idrettssenter AS 840 Offentlige tilskuddsordninger 183 KMT 841 Grasrotandelen 189 Andre 850 Rabattkort, lotterier, spilleautomater mv 190 Annet 851 KIF kort 191 Tildeling av treningstid, kommunale anlegg 855 Spilleautomater 200- INFORMASJON, OPPLYSNING 860 Bank, finansiering mv 280 Web, internett Brukere 862 Låneavtaler, tilsagn mv 288 Grafikk til web 900- DIVERSE 290 Annet 910 Invitasjoner, utveksling mv 291 Diverse trykksaker 920 Tvister 293 Kataloger, registre, Gule sider mm 926 Forliksråd Norm for disposisjon av årsmeldinger Blankett : Norm for disposisjon av årsmeldinger Dato : Forenkle og systematisere arbeidet med utarbeidelsen av årsmeldingen. En årsmelding skal være et bilde av gruppas virke i sesongen. Den må omfatte konsentrert oversikt over alt arbeide og all virksomhet i gruppa, herunder nedsatte utvalg og komiteer. Årsmeldingen er lettest å lese når den er konsentrert og skjematisk. Det er da lettere å sammenlikne gruppenes meldinger, og dermed forenkler man arbeidet Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 8

9 for arbeidsutvalget når foreningens årsmelding skal settes opp. Normen skal være en rettesnor under utarbeidelsen. Hovedpunktene 1-9 bør alltid være med. Underpunktene under disse kan sløyfes hvor det er nødvendig, og nye underpunkter kan føyes til. Årsmeldingen skal leveres arbeidsutvalget i pdf format. 1. Organsisasjon 1. Styrets sammensetting 2. Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. 3. Møter (styremøter, medlemsmøter mv). 4. Deltakelse i kurs, utdanning 5. Styrets beretning 2. Instruksjon og trening 1. Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) 2. Trenere (lønnet og ulønnet) 3. Dommere 1. Autoriserte dommere, navn, grad mv. 2. Aspiranter, under utdannelse 3. Fremtidig behov, utfordringer 4. Arrangementer 1. Internasjonale 2. Nasjonale 3. Kretsstevner 4. Barne/ ungdomsstevner 5. Deltakelse i stevner, mesterskap 1. Internasjonale seiere 2. Norgesmestere 3. Kretsmestere 4. Klubbmestere 5. Andre nevneverdige resultater 6. Rekorder 1. Nye rekorder i sesongen 2. Oversikt over KIF rekorder (i gruppa) 7. Økonomi 1. Revidert regnskap 2. Budsjett kommende år 3. Planlagte inntekstbringende tiltak 4. Evt. styrets kommentar 8. Materiell 1. Oversikt over materiall av betydning 9. Diverse 1. Eventuelt Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 9

10 Redigere KLD Jeg er med. Blankett : Redigere KLD Dato : Under utarbeidelse, ikke vedtatt! Sikre en riktig formatering og visning av KLD oppføringer på web eller utskrift. KLD oppføringene er lagret som tekst i en database. Utseende bestemmes av xhtml kode. Utseende av tekst bestemmes igjen av egne stilark. Det er derfor viktig at man ved redigering eller opprettelse av kld benytter riktige format eller xhtml koder. Man kan i utgangspunktet benytte alle gyldig xhtml tagger. Ikke alle er definert i stilarket, men mange er det. En fullstendig oversikt over tagger finner du her. I tillegg er det definert klasser for noen av elementene. Klassene benyttes for å gi et element et egendefinert format, for eksempel om et bilde skal høyre eller venstrestilles på skjermen. De vanligste taggene for formatering: p Vanlig avsnitt uten spesiell formatering. b Definerer uthevet tekst...slik. cite Sitering av tekst el.eksempel med tekst etter. em Benyttes når det er noe som skal fremheves, sies med ettertrykk. eksempeltekst i Angir kursiv tekst...slik ul, ol, li Punktliste, nummerert liste og listeelement. Denne listen med tag er definert som en punktliste. Sette inn en link: Dersom man vil sette inn en eksternlink bruker man a href="adressen her" til for eksempel å linke til KIF sin hjemmeside. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 10

11 Internkontroll, litt generelt Jeg er med. Blankett : Internkontroll, litt generelt Dato : Noen betraktninger vedr Internkoontroll. Internkontroll Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Hva er internkontroll? Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter matloven, HMS-lovgivingen, helselovgivningen, barnevernloven, sosialtjenesteloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. På Regelhjelp.no finner du informasjon om internkontroll for krav fastsatt i HMSlovgivningen og i matloven, og/eller i forskrifter gitt i medhold av disse lovene. Kravene om internkontroll etter hms-lovgivningen finner du i internkontrollforskriften. Dersom virksomheten din er omfattet av internkontrollforskriften, skal du ha et system som beskriver hvordan virksomheten internt skal arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMSarbeid). Hvorfor internkontroll? HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen: arbeidsmiljø og sikkerhet forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester vern mot forurensning forsvarlig behandling av avfall Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 11

12 Tilgangsrettigheter Jeg er med. Blankett : Tilgangsrettigheter Dato : Angir de forskjellige tilgangsrettighetene som kan gis i systemet. Hver enkelt KLD er gitt et tilgangsnivå. Likeledes har hver enkelt bruker blitt tildelt en tilgangskode som vil være bestemmende for hvilke rettigheter den enkelt har i systemet. Tilgangsrettigheten vi også være bestemmende for hvilke blanketter den enkelte vil kunne slå opp i. Rettighetene er som følger; 0- Alle 1- Gjester 2- Ledig 3- Ordinære klubbmedlemmer 4- Trenere 5- Tillitsvalgte med administrative oppgaver 6- Hovedstyre og arbeidsutvalget 7- Systemadministrator 8- Ledig 9- System moderator, dvs alle rettigheter Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 12

13 Midlertidig ansettelse Jeg er med. Blankett : Midlertidig ansettelse Dato : Gi informasjon om regelverk vedr bruk av midlertidig ansettelse. Henvisning: Arbeidsmiljøloven 14-9 om midlertidig ansettelse Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes i faste stillinger. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås for: idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Midlertidig ansettelse er tillatt i følgende hovedtilfeller: når arbeidets karakter tilsier det, og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften sesongarbeid for eksempel innen næringsmiddelindustrien og turistnæringen. Midlertidige ansettelser for å høste frukt og bær, guide turister, være julenisse i desember eller servere på uterestauranter om sommeren, vil eksempelvis være tillatt. De ordinære, løpende oppgavene i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte. Generelle svingninger i markedet, for eksempel ordretilgang, vil ikke være tilstrekkelig grunn til å kunne ansette noen midlertidig. Men hvis det skulle forekomme uforutsette situasjoner som gir kortvarige topper i arbeidsmengden, vil midlertidig ansettelse for å dekke opp dette være i orden. praksisarbeid - opplæring i et fag vikariater. Det må vikarieres for bestemte personer, for eksempel ved sykdom, ferie eller permisjoner deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten øverste leder i virksomheten kan ansettes på åremål enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten arbeid innenfor kunst, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver Arbeidsforholdet opphører automatisk når det avtale tidsrommet er over, eller arbeidet er utført, med mindre det er avtalt noe annet. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 13

14 Stillingsinstruks, daglig leder KIF Blankett : Stillingsinstruks, daglig leder KIF Dato : Gi instruks om arbeidsoppgaver, rapportering etc for daglig leder i foreningen. 1. Rapporterer til Daglig Leder for Hovedforeningen rapporterer til styrets leder eller nestleder i leders fravær. Skriftlig rapport sendes AU medlemmer ved ukeslutt. 2. Ansvar og myndighet 3. Oppgaver Daglig Leder har ansvar for den daglige driften av foreningen og representerer denne utad mot andre Foreninger, Idrettskrets, Idrettsråd, Kongsberg Kommune, Fylkeskomunale og statlige myndigheter. Daglig Leder har myndighet til forhandlinger frem til styrebehandling før sluttavtaler kan inngås, men med visse unntak som KIF kortet og diverse arrangementer/avtaler som ikke innebærer økonomiske forpliktelser kan gjennomføres i sin helhet. Hovedfokus på foreningens aktivitetsutvikling. Koordinere Hovedforeningens oppgaver mot gruppene. Koordinator og støttespiller i forbindelse med gjennomføring av større arrangement som involverer eksterne aktører. Aktiv bidragsyter og koordinator for klubbens Barneidrett. Sørge for idrettsrelaterte oppdateringer blir kommunisert og ivaretatt til enhver tid ut til gruppene. Oppdatering av foreningens hjemmeside og fungere som superbruker. Kontaktledd mot eksterne samarbeids partnerere, media og sponsorer til Hovedforeningen. Daglig drift av Hovedforeningens kontor. Søke etter tilgjengelige midler i markedet til enhver tid. Fremme inntektsbringende tiltak. Koordinering og utvikling av KIF kortet. Oppdatering og gjennomføring av foreningens lovverk, instrukser og strategiplaner i samarbeid med Arbeidsutvalget. Delta på Arbeidsutvalgets møter. Forberede saker til hovedstyremøter. Eventuelle andre oppgaver som måtte bli pålagt av arbeidsutvalget eller hovedstyret. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 14

15 Politiattester Jeg er med. Blankett : Politiattester Dato : Fra og med 1. januar 2009 plikter KIF å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for KIF og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold. Dette er vedtatt av Idrettsstyret med hjemmel i strafferegistreringsforskriften 12 nr.4 p). Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. Denne KLD skal gi retningslinjer for hvordan KIF skal organisere og gjennomføre idrettsstyrets vedtak. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for KIF som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. Styret oppnevner en person og en varaperson som er ansvarlig for å avkreve politiattest. Når den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes, må det i protokollen fra styremøtet fremkomme at de er innforstått med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder. Gruppene har ansvar for å gi informasjon til den styret i KIF har oppnevnt, om hvem i den respektive gruppe som skal avkreves politiattest. KIF sender inn søknad om politiattest til politiet på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Søknaden fylles ut av KIF og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 15

16 Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i KIF. Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos KIF. Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dersom det er tvil om håndteringen av denne saken, bør KIF kontakte NIF for råd og veiledning e-post eller telefon Diverse relaterte lenker: Skjema: Søknad om politiattest (bokmål) (pdf) Standardskjema for idrettslag. Sendes til politiet fra idrettslaget. Ofte stilte spørsmål Spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene håndterer den. Informasjon om taushetsplikt Man har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger man får kjennskap til. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 16

17 Æresbevisninger Blankett : Æresbevisninger Dato : Gi retningslinjer for utdeling av æresbevisninger i KIF. 1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på: utnevne æresmedlemmer tildele gullmerket tildele sølvmerke 2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte: Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov 19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse. 3. Gullmerket med diplom ( 20-a): Merket kan tildeles: medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse, medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen. Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie. Merket skal utdeles på årsmøtet. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 17

18 4. Sølvmerket: Jeg er med. 1. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ydet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats. 2. Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger. 3. Sølvmerket er vist på bilde. 4. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer. Innstillende myndighet For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning. 1. Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet. 2. Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall. 3. Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftelig gir sitt syn på forslagene. 4. Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles. Hedersmerkekommite Hederskomite oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best. Den skal bestå av 3 medlemmer. Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemmig uttalelse om innstillingene. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 18

19 Norm for KIF s emblem Blankett : Norm for KIFs emblem Dato : Jeg er med. Definerer størrelser og forhåndstall på KIF sitt emblem. Bestemmelsen er under utarbeidelse, og er ikke vedtatt. 1. Lov for Kongsberg Idrettsforening 4 fastslår at foreningens emblem er hvit K på rød bunn. 2. K-ens konstruksjon og forholdstall fremgår av vedlagte tegning. 3. K-en skal monteres (sys, trykkes) midt foran på rød topplue, på venstre bryst på røde gensere, røde overtrekksjakker og røde treningsbluser. Høyden skal være 7,2 cm for voksne - for gutter og jenter 4,5 cm. Dersom fargen ikke er rød skal tøymerkets total diam. 6,6 cm, K = 4,5 cm, hvit kant 3 mm - monteres på samme måte. 4. K eller dette tøymerket skal ikke monteres på ærmene. 5. Miniatyrmerket, total diam 3,3 mm, K = 2,25 mm, hvit kant 1.5 mm Dette miniatyrmerket kan monteres på høyre overærm slik at overkanten av sirkelen er 7.5 cm fra skulder- sømmen. Dette merket kan også monteres på lommen på blazere. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 19

20 Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 20

21 Kongsberg Idrettsforenings innsatspokal Blankett : Kongsberg Idrettsforenings innsatspokal Dato : Gi retningslinjer for utdeling av innsatspokalen. 1. Kongsberg Idrettsforening setter opp to innsatspokaler for hver sommerog vintersesong. Pokalene tildeles en junior, år - og en senior. Kif s merke er påført pokalene som normalt skal ha denne inskripsjonen: INNSATSPOKALEN 197x OLE OLSEN. 2. Et medlem kan ikke få pokalen mer enn to ganger, en gang som junior og en gang som senior. 3. Gruppestyrene innstiller og gruppeformannen forelegger skriftlig innstilling på kandidater på siste hovedstyremøte før års- eller halvårsmøte. 4. Innstillingen skal gi en oversikt over kandidatens resultater i siste sesong. Tidligere innsats kan også om ønskelig omtales. 5. Pokalene overrekkes på årsmøtet for vinteridrettene og på halvårsmøtet for sommeridrettene. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 21

22 Søknad om KOG midler Blankett : Søknad om KOG midler Dato : Beskrive innhold i søknad fra gruppene om tideling av KOG midler. KOG midlene, en sponsoravtale KIF, Skrim og BK mottar hvert år KOG midler fra Kongsberggruppen (KOG) gjennom en sponsoravtale som ble inngått Avtalen har blitt fornyet i årlige møter hvor hvert av idrettslagene sammen med Kongsberggruppen har deltatt. Intensjonen med sponsormidlene er at KOG ønsker å bidra til at idrettslagene er i stand til å opprettholde tilbudene for barn og unge i aldersgruppen 6-18 år. Klikk herfor å se avtaledokumentet. Gruppene i KIF kan søke om støtte til prosjekter eller tiltak som er i tråd med intensjonene til avtalen. Søknaden skal være kortfattet og inneholde opplysninger om: Navn på gruppe: Hva midlene skal benyttes til. Hvor stort beløp det søkes om, samt tiltakets totale kostnadsramme. Hvorvidt aktiviteten inkluderer andre grupper i KIF. Tidsrom for aktiviteten. Søknaden sendes arbeidsutvalget som innstiller til hovedstyret. Innstillingen behandles deretter i første påfølgende hovedstyremøte. Tiltak som tildeles midler skal dokumenteres i form av en presentasjon el. som kan vises frem til Kongsberggruppen. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 22

23 Grasrotandelen, fordeling av midler Blankett : Grasrotandelen, fordeling av midler Dato : Gi retningslinjer for hvordan midler som tildeles KIF gjennom Grasrotandelen skal fordeles innen foreningen. Midlene skal fordeles etter følgende nøkkel: 60% av tildelte midler fordeles likt mellom gruppene uavhengig av størrelse. Hovedforeningen inngår som en egen gruppe på lik linje med andre grupper. 40% fordeles etter antall medlemmer. Som antall benyttes tall fra idrettsregistreringen samme år. For hovedforeningen teller antall støttemedlemmer som medlemmer. Fordelingsnøklen er vedtatt i hovedstyre Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 23

24 KIFs Lov Blankett : KIfs lov Dato : Vedtatt den 04. november 1991 med endringer senest av 09. juni Godkjent av Idrettsstyret den Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Her finner du Kongsberg IF sine lover: Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 24

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer