Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare"

Transkript

1 VA dagene på Vestlandet Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare Senioring. Petter Flo Vestlandet

2 for et godt arbeidsliv Alle arbeidstakere skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø skal bidra til å forebygge fysiske og psykiske belastninger, arbeidsrelatert sykdom og skader for å hundre utstøting fra arbeidslivet

3 Dette gjør vi best når vi: Bidrar til å sette virksomhetene i stand til selv å jobbe godt og systematisk med eget arbeidsmiljø Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig

4 Slik skal vi arbeide: Tilsyn Veiledning Premissgiving Samarbeid med andre

5 Gjennomføre utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer Organisatoriske Psykososiale Ergonomiske Teknisk sikkerhet/ulykke Kjemisk/biologisk Arbeidskriminalitet I alle tilsyn kontrolleres: Krav til verneombud Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste HMS-opplæring for arbeidsgiver/arbeidsledere

6 tilsyn Gitt reaksjon i 61 % av tilsynene Gitt mer enn vedtak om pålegg om utbedringer 400 selvstendige veiledningsoppdrag med 8200 deltakere medieoppslag 2,1 millioner besøkende på følgere på Facebook trykte publikasjoner henvendelser pr. telefon, e-post og internett til Svartjenesten

7 Tilsyn i avløp Litt definisjoner Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for Litt om biologisk og kjemisk helsefare Tilsynskampanjen

8 Avløpsanlegg Definisjoner Arbeid, henting, håndtering og transport av avløpsvann Avløpsvann Alt vann som har vært brukt, enten det har blitt forurenset eller ikke

9 Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for? Smittestoffer og produkter av smittestoffer gjennom innånding, svelging og hudkontakt Gasser som følge av forurenset vann som kan føre til forgiftninger og eksplosjoner

10 Register Arbeidsrelatert Sykdom meldinger fra leger i næringskode 36 (uttak, rensing og distribusjon av vann) og 37 (oppsamling og behandling av avløpsvann) antakelig stor underrapportering. 88 av disse gjelder støy 4 gjelder sykdom i hud 3 muskel og skjelett -3 infeksjon- og parasittsykdommer 3 sykdom i åndedrettssystem. Arbeidsmiljøfaktorer utenom støy: Hydrogensulfid Organisk støv Salmonella

11 Biologisk helsefare Arbeid med avløpsvann innebærer muligheten for å komme i kontakt med levende og døde mikroorganismer gjennom direkte kontakt med avløpsvann eller som bioaerosoler (svevepartikler) Kan føre til hodepine, tretthet, slimhinneirritasjoner, redusert lungefunksjon, kvalme, diaré og influensalignende symptomer Aktuelle mikroorganismer: hepatitt A, salmonella, legionella, clostridium, yersinia og E.coli Arbeidsgiver skal tilby trygge vaksiner, hepatitt A, polio og stivkrampe

12 Biologisk helsefare II Alt arbeid med avløpsvann i kloakkrenseanlegg, pumpestasjoner og på ledningsnett m.m. kan føre til høye konsentrasjoner av levende og døde mikroorganismer i luften (bioaerosoler Bioaerosolene vil bl.a. inneholde endotoksiner: Endotoksiner er giftige stoffer i celleveggen til gram- negative bakterier (f. eks tarmbakterier). Endotoksinene virker toksisk uavhengig om bakteriene er levende eller døde. Tømming av septik, Direkte sprut eller annen direkte kontakt med avløpsvann Spyling/høytrykkspyling Slambehandling Arbeid med tørket slam Lufting/omrøring i spillvannsbassenger (avløpsvann i bevegelse)

13 Studie utført av STAMI 2011 Avløpsarbeidere er potensielt sett eksponerte for kjemikalier og en stor rekke ulike biologiske faktorer og giftige gasser fra mikrobiell nedbrytning. Arbeideren er derfor utsatt for en risiko for å utvikle negative helseeffekter som inkluderer luftveislidelser, gastrointestinale og systemiske (hodepine/trøtthet) symptomer. Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomførte i 2011 en studie for å se på eksponeringen for, og helseeffektene av, arbeid med avløpsvann og slam. Arbeidere på avløpsanleggene hadde høyere betennelsesnivå (CRP) målt i blodprøver enn kontrollgruppen. Eksponeringen for inhalerbart støv og endotoksiner var høyere (faktor 10) i avløpsanlegg som håndterte tørket slam til sammenligning med avløpsverk uten slamtørke

14 Kjemisk helsefare Vanligste kloakkgasser: hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid Mengde og hvilke gasser som dannes kommer an på kjemisk og biologisk sammensetning av det organiske materialet, temperatur, surhetsgrad (ph), strømningshastighet, omrøring i massen Stillestående slamansamlinger

15 Sjøfartsdirektoratet: Læring av hendelse Dødsfall som følge av råtten last i Sverige og Danmark i 2005 og 2014 I 2005 døde to fiskere etter trolig å ha inhalert giftig hydrogensulfid. De ble funnet i lasterommet liggende på et hav av råtten brisling. En tredje fisker ble sendt til sykehus for behandling. I 2014 melder dansk media om en nesten identisk hendelse. En ung mann har fått behandling på sykehuset og vurderes nå stabil etter å ha prøvd å redde to fiskere i Fredrikshavn. De to fiskerne, onkel og nevø, mistet bevisstheten og døde da de arbeidet med lossing av brisling i fiskekutterens tank. Den skadde mistet selv bevisstheten da han sprang ned i tanken for å hjelpe. Når fisken råtner dannes det potensielt dødelige gasser som eks. hydrogensulfid og karbondioksid (kullsyre). Karbondioksid er en luktløs gass, Hydrogensulfid er svært giftig og i utgangspunktet illeluktende. Derimot vil gassen være luktløs ved svært høye konsentrasjoner, de vil begge kunne gi umiddelbar tap av bevissthet pga. oksygen mangel og åndedrettssvikt. Sommeren har vært varm og setter enda større krav til korrekt kjøling

16 Tre søsken døde i silo (BT 2003) Trolig skulle søsknene på 81 og 76 bare ordne noe på silopresset, men ble slått ut av den luktløse og dødelige silogassen og falt i vannet. Også deres 78-årige bror omkom da han kom til for å hjelpe. De tre ble funnet av 78-åringens kone. Alle de tre omkomne lå da livløse i bunnen av siloen, med hodet under vannet som ble brukt for å presse gresset tettere sammen. Ifølge konstituert lensmann i Jølster, Agnar Bøyum, skal det ha vært en vifte i låven, men at denne ikke var slått på da de tre ble funnet i siloen som dermed var full av dødelig gass. Viften skal senere ha blitt satt på av nabobønder mens de ventet på redningsmannskapene. Både politiet og tror de tre har falt om etter å ha pustet inn silogass (karbondioksid og/eller nitrøse gasser) som dannes naturlig i gressets omdannelsesprosess

17 Hydrogensulfid Giftig, fargeløs gass som er tyngre enn luft Hydrogensulfid (H 2 S) er svært giftig og går under mange navn som gjødselgass, killer-gas og kloakkgass. H 2 S kan oppstå når organisk materiale råtner uten at det er luft tilstede. Gassen er derfor vanlig å finne i gjødselkjellere, kloakkanlegg, tanker og i oljebrønner. Lukt av råtne egg i lave konsentrasjoner, men luktesansen lammes når det er høye konsentrasjoner (>100 ppm) og stor fare for helseskader og død (<1 t v/500 ppm) Symptomer: Irritasjoner i slimhinnene i luftveier og øyne, trøtthet og hodepine og kan i høye konsentrasjoner gi øyeblikkelig død

18 Kjemisk helsefare gasser forts. Vest Tank ulykken: Flere sammenlignbare stoffer som i avløpsanlegg: svovelforbindelser, hydrogensulfid og merkaptaner. Hydrogensulfid er farlig ettersom man kan føle seg rimelig frisk rett etter eksponering, noen timer etterpå kan man få lungeødem. Eksempler der personer har blitt sendt hjem fra lege for deretter å bli alvorlig syke noen timer senere

19 Death by sewer gas: case report of a double fatality and review of the literature. Am J Forensic Med Pathol Jun;26(2): Abstract Hydrogen sulfide (H2S), the toxic gas associated with the smell of "rotten eggs," is an important cause of work-related sudden death. The gas is particularly insidious due to the unpredictability of its presence and concentration and its neurotoxicity at relatively low concentrations, causing olfactory nerve paralysis and loss of the warning odor. We report a double fatality involving 2 surveyors working near a man-hole, who fell into the sewer and died due to sudden exposure to hydrogen sulfide gas. Key historical, physical, and toxicologic findings are described. Additionally, we present a discussion of the clinical presentations and differential diagnosis, mechanism of injury, metabolism and toxicology, incidence, and scene and safety concerns in fatal hydrogen sulfide exposures

20 Målet med tilsynskampanjen Vi ønsket at virksomhetene (kommunene) vurderte arbeidsplassene med hensyn på luftveisproblemer, forgiftning, hudeksponering og smittefare Tiltak for å redusere risiko

21 Bakgrunn for tilsynene tilbakemelding fra avløpsarbeidere og forskning ved STAMI 2007 Eksponering for endotoksin var relativt høy ved håndtering av avløpsvann og spesielt høy ved arbeid på anlegg med slamtørke. Eksponering for bakterier og støv var henholdsvis moderat og lav, men risikoen for å bli eksponert for høye verdier var tilstede på anlegg med og uten slamtørke. Arbeiderne rapporterte mange og varierte plager både fra luftveiene i form av irritasjonsplager spesielt i nesa, og fra sentralnervesystemet som hodepine, tretthet og glemsomhet. Dette ble bekreftet både med noe lav lungefunksjon og høyt nivå av inflammatorisk markør i blodet, samt svelling i ytre del av nesas slimhinner. Eksponering for endotoksin, støv og til dels bakterier så ut til å henge sammen med både rapportering av plager fra øvre luftveier, tretthet og hodepine samt lungefunksjonsmål, inflammatorisk markør i blod og svelling i neseslimhinnen. Røyking kan være en medvirkende faktor spesielt ved lav registrering av lungefunksjonen

22 Tilsyn i avløp Ca. 200 kommuner Meldt til rådmannen, skulle favne alle arbeidstakere i kommunene som er i kontakt med avløpsvann Renseanlegg Pumpestasjoner Grøfter Kummer Noen virksomheter septik/ høyttrykksspyling/ slambiler

23 Tilsyn Kontroll Reaksjon

24 Resultater fra 177 tilsyn nasjonalt 138 tilsyn med reaksjoner (pålegg om utbedringer) 686 pålegg har blitt gitt Ca. 5 pålegg i gjennomsnitt pr. virksomhet (På Vestlandet hadde de fleste kommunene fått tilsyn i et tilsvarende regionalt prosjekt i og dermed ble det ikke utført så mange tilsyn i det nasjonale )

25 Hva slags pålegg ga vi? Kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare Tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare basert på risikovurderingen Opplæring i kjemisk helserisiko Tilknytning til bedriftshelsetjeneste Substitusjon av helsefarlige kjemikalier Målinger av luftforurensing i arbeidsatmosfæren

26 Kartlegging og risikovurdering 62 % av kommunene fikk pålegg Skaffe oversikt over farer på arbeidsplassen og vurdere disse Risiko = Sannsynlighet og konsekvens Substitusjon Kjemikalier Prosesser Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1,

27 Risikovurdering brukes i forbindelse med: Valg av produkter Valg av prosesser Valg av arbeidsmetoder Valg av arbeidsutstyr Utforming av arbeidslokalene

28 Risikovurderingen gir grunnlag for: Hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes Hvilke arbeidsinstrukser som skal gis Hvilke rutiner som er nødvendig med hensyn til: Beredskap og førstehjelp

29 Opplæring 57% av kommunene fikk pålegg Alle som arbeider der hvor de kan komme i kontakt med smittestoffer og gasser/ kjemikalier skal få nødvendig opplæring slik at de i størst mulig grad kan unngå eksponering Opplæring om: Risikovurderingen, organisering av arbeidet, arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler Bruk av personlig verneutstyr Hygienekrav Bruk av stoffkartotek Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 8-1, 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid

30 52% av kommunene fikk pålegg Stoffkartotek Alle som arbeider med avløpsvann skal ha kunnskap om hvilke kjemikalier/farlige prosesser som man kan komme bort i og for å kunne risikovurdere egen aktivitet. Sikkerhetsdatablader for kjemikalier Informasjonsblad for stoffer som dannes i prosessene Endotoksiner Hydrogensulfid Metan Karbondioksid Se forskrift om utførelse av arbeid

31 Bruk av bedriftshelsetjenesten 16 % av virksomhetene fikk pålegg Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Skal bistå kommunen med informasjon om risikofaktorer i arbeidsmiljøet og til vurdering av arbeidsmiljøet Delta på vernerunder Yrkeshygieniske målinger/vurderinger Ergonomiske undersøkelser Psykososiale undersøkelser Målrettede helseundersøkelser av arbeidstakere Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-1 og

32 Ventilasjon 18 % av virksomhetene fikk pålegg Renseanlegg Pumpestasjoner Kummer Se arbeidsplassforskriften 7-1 og 8-3 om inneslutningstiltak (tildekking eller innbygging) av avløpsbassenger og andre prosesser for å holde mengden av biologiske faktorer og helseskadelige stoffer på et forsvarlig nivå

33 25% av virksomhetene fikk pålegg Personlig verneutstyr Gassmasker Partikkelfiltermasker P3 som beskytter mot bakterier og virus Vernebriller Hansker Sko Vernetøy Bruk av gassmålere forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

34 Fare for ulykker bruk sikringsutstyr og følg regelverket Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 8 Arbeid ved avløpsanlegg stiller krav om opplæring, bruk av livline, løftesele og flytevest der det kan oppstå stor vannføring eller steder som kan inneholde helsefarlige gasser eller for lite oksygen. Ivareta sikkerhet i forhold til eksplosjon og brann. Bruk av tilfredsstillende åndedrettsvern. Bruk av sikkerhetsvakt Fall og fallende gjenstander

35 Tilrettelegging for personlig hygiene I 43 % av virksomhetene fikk pålegg Oppretting av ren og skitten sone på arbeidsplassen Vaske hendene før og etter toalettbesøk og måltider (og røyking) Skifte sko og arbeidstøy før måltider Dusje etter arbeid før du setter deg i privatbilen Ikke reis i arbeidstøy til og fra jobb Mulighet for å vaske deg skal finnes i bilene (noen har biler som er delt inn i rene og skitne soner Se arbeidsplassforskriften 7-4 og 8-1 til

36 Tilrettelegging for personlig hygiene II Nye garderober, ren og skitten sone Nye rutiner arbeidstøy Nye biler Nye sikkerhetsrutiner, jobbe to og to i pumpestasjonene Økt fokus på gassmålinger (hydrogensulfid, oksygen) H 2 S grenseverdi: 5 ppm (8t) og 10 ppm takverdi) Vaksiner (hepatitt A + B, stivkrampe, difteri, polio) Hepatitt B skjer ved blodsmitte, vanligvis stikkskader, så sannsynligheten for smitte i avløp er liten

37 s råd til hygiene I Eget faktaark Før arbeidsdagen starter skift klær Når du møter på jobb i dine private klær, skifter du til arbeidstøy. Dette gjør du i den rene delen av garderoben. De private klærne skal være rene når du tar dem på igjen for å dra tilbake til familien etter endt arbeidsdag. Personalrom Garderober skal ha ren og uren garderobe og vaskerom med dusj i mellom. Det skal være atkomst til spiserom via vaskerom. Kranene bør være berøringsfrie eller kunne opereres med albuen eller foten. Det samme gjelder såpe- og hudkrembeholdere. Kjøring på jobb Der det ikke er vaskemuligheter på arbeidsstedet, skal du ha følgende i bilen: Vanndunk Hånddesinfiserende middel Papirhåndklær desinfiserende våtservietter) Søppelsekk

38 Gode råd: s råd til hygiene II Vask hendene straks etter endt arbeidsoppgave. Dette gjelder også kortvarige oppdrag og selv om du har brukt hansker. Vask alltid hendene før du eventuelt går ut for å røyke. Fuktighetskrem er med på å gjenvinne hudens naturlige fuktighet og smidighet. Den forhindrer rift og sprekker i huden. Arbeidsdagen slutter dusj Gå aldri med skittent arbeidstøy inn i den rene delen av rommet På veg hjem i privatbilen Når du skal hjem, skal du ha på deg dine rene, private klær og sko. Du skal ikke bringe smitte videre i din privatbil. Rengjør din privatbil ofte. Arbeidsgiveren skal sørge for å vaske arbeidstøyet. Dermed er du og din partner fritatt for å vaske skittent arbeidstøy og smitten blir ikke med hjem

39 Tiltak mot bioaerosoler/organisk støv Tildekking/avskjerming Riktig ventilasjon (overtrykk i lokaler, avsug ved kilden) Unngå spyling/høytrykkspyling Valg av prosessutstyr som gir minst mulig eksponering God personlig hygiene Beskytte sår Bruk av personlig verneutstyr (må vurderes ut fra risiko for eksponering: åndedrettsvern (P3), øyevern, heldekkende maske med overtrykk, overtrekksklær)

40 Tiltak mot farlige gasser; H 2 S Tildekking/avskjerming Riktig ventilasjon (overtrykk i lokaler, avsug ved kilden) Unngå spyling/høytrykkspyling Utlufting i minst 10 minutter før nedstiging i kummer/ledningsnett Før nedstiging må det foretas gassmålinger Bruke kalibrert måleutstyr ved alt arbeid med kloakk og septik Gå vekk fra område Bruk av personlig verneutstyr, luftforsynt åndedrettsvern før nedstiging i kummer dersom det konstanteres H 2 S gass Bruk av personlig verneutstyr, åndedrettsvern med filter B, før nedstiging i kummer dersom det konstateres H 2 S gass. En må da sjekke oksygeninnholdet i lufta under hele arbeidsprosessen. Bruk av personlig verneutstyr, luftforsynt åndedrettsvern ved tømming av septik

41 Oppsummering Kartlegging og risikovurdering 62 % Opplæring 57 % Stoffkartotek 52 % Bedriftshelsetjeneste 16 % Ventilasjon 18 % Personlig verneutstyr 25 % Tilrettelegging for personlig hygiene 43 %

42 For mer informasjon: s svartjeneste: TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Forfattere: Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser Dato: 27.11.2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 6 (2007) ISSN:1502-0932

Detaljer

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions HMS på avløpsanlegg Petter A. Kjølseth Salsnes Filter AS Etablert i1991 Del av Trojan Technologies fra januar 2012 Alle aktiviteter «in-house»: FoU, produksjon, salg, prosjektledelse, installasjon/igangkjøring,

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3 Biologiske faktorer Mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker som kommer i kontakt med slike. (Best.nr. 550). Biologiske

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer