årsrapport side 1 ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2013 - side 1 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 årsrapport side 1 ÅRSRAPPORT 2013

2 BYSTYRE Sandefjord kommunes årsrapport blir kun produsert digitalt og kan lastes ned/printes ut fra kommunens nettsider. Forsidefoto: To glade 2. klassinger på Store Bergan skole; Lone Brejning, Anne Grude enriksen. Foreviget av rektor Gunnar Straand. Kontrollutvalg Formannskap Administrasjonsutvalg Bygge- og eiendomsutvalg Plan- og utbyggingsutvalg else- og sosialutvalg Skole- og barnehageutvalg Kultur- og fritidsutvalg Stab: -Personal -Kommuneadvokat -Informasjon -Næringsliv/Start Rådmann Kemner og økonomi Teknisk etat else- og sosialetat Skole- og barnehageetat Kultur- og fritidsetat Stab og service Brann- og feiervesen Stab Bo-tiltak og aktivitet Bygge- og vedlikehold Plan og bygning else og oppvekst Institusjon og bofelles-skap for demente Geodata- og oppmåling avnevesen Kommunalteknikk Senter og hjemmetjenester Utredning og saksbehandling NAV Stab: -Bhg. myndighet -PPT Skoler Stab Bibliotek Barnehager Park og idrett Voksenopplæring Kultur og kino

3 Grenseløse muligheter Foto: Morten Rakke Vi som lever i Norge er heldigere stilt enn de aller fleste. Er man i tillegg bosatt i Sandefjord er mulighetene mange ja nærmest grenseløse. er har vi nærhet til alt, enten vi skal handle i vårt eget levende sentrum eller vi ønsker å reise ut i verden. Vi har et velfungerende næringsliv som gir spennende karrieremuligheter, og vi har et blomstrende foreningsliv som fyller fritiden vår med berikende aktiviteter. For ikke å glemme skjærgården og en utmark som gir muligheter for et aktivt friluftsliv sommer, høst, vinter og vår. Selv om mulighetene er mange, vil de kun bli realisert i et samfunn som fungerer godt og der godene fordeles til fellesskapets beste. Sandefjord er et samfunn bestående av drøyt innbyggere og ca 1800 bedrifter som er helt avhengige av et velfungerende kommuneapparat. Året igjennom gjør kommunens ansatte en solid innsats for å skape mest og best mulig velferd for oss som lever og arbeider i denne byen. Det fortjener honnør! Langsiktig planlegging og god økonomistyring var viktige forutsetninger for at også 2013 ble et år der mye fungerte godt i Sandefjord kommune. Stor innsats er lagt ned i arbeidet med å revidere kommuneplanen som skal vedtas i I samsvar med den vedtatte regionale planen for bærekraftig arealpolitikk, legger kommuneplanen grunnlaget for best mulig utnyttelse av kommunens arealer. Fortetting av sentrum og eksisterende boligområder samt bevaring av gode og varierte rekreasjonsområder, er viktige fokusområder i fremtidens Sandefjord. Skal vi lykkes med å tiltrekke oss nye innbyggere og legge til rette for et sterkt næringsliv, må vi jobbe for å forbedre kommunens urbane kvaliteter. Da må vi akseptere at vi bruker ressurser på det offentlige rom og fortetter både i høyden og bredden. Ett spennende prosjekt som har blitt utredet i 2013 er bygging av et kompetansesenter ved Sandefjord havn. Det er for tidlig å si om dette blir en realitet, men det er avgjørende at vi klarer å tiltrekke oss kloke hoder og sterke fagmiljøer, både til private og offentlige virksomheter. Kunnskap er fremtidens olje! Et av de viktigste offentlige kompetansesentrene i morgendagens Sandefjord vil utvilsomt bli det nye lokalmedisinske senteret som skal stå ferdig i Senteret, som er budsjettert til 250 millioner kroner, er den største enkeltinvestering i kommunens historie. At kommunen sikret seg kontroll over sykehustomten, og velger å satse på et eget lokalmedisinsk senter, øker mulighetene for å skape og tiltrekke seg spennende fagmiljøer, som igjen kan gi et variert og kortreist helsetilbud til kommunens innbyggere. Kommuneøkonomien har hatt stø, positiv kurs i 2013, og ble ytterligere forsterket av en ekstraordinær god avkastning for kraftfondet. Ekstra hyggelig er det også at kommunen fra tid til annen blir tilgodesett med betydelige testamentariske gaver, som kan brukes til gode formål. I fjor kunne blant annet Nygård bo- og behandlingssenter bygge store, innglassede balkonger i hver etasje, takket være en tidligere beboers rause pengegave. vis jeg på tampen også skal komme med et lite hjertesukk, må det være om fergesaken som stjal mange avisoverskrifter og enda flere arbeidstimer i året som gikk. Det er opplagt at folkevalgte og administrasjon skal sette seg godt inn i en viktig sak som dette. Men det blir galt når det kreves at en kommune alene må ta stilling til juss på sitt mest aller komplekse, slik denne saken er et tydelig eksempel på. Kommunen har lagt ned mye tid og ressurser for å finne lovlige og rettferdige løsninger for alle parter i denne saken. Vi er, og har alltid vært en næringsvennlig kommune, som ønsker å skape gode vekstvilkår for næringslivet i byen vår. Bjørn Ole Gleditsch, april 2014 ordfører årsrapport side 3

4 Ansvarlighet og gode tjenester Foto: Morten Rakke Ansvarlighet og gode tjenester - Det siste er vanskelig å få til uten det første. I Sandefjord har vi gode tradisjoner for økonomisk ansvarlighet, noe som i sin tur bidrar til å gi kommunens innbyggere forutsigbare og gode tjenester ble økonomisk sett et godt år for Sandefjord kommune. En viktig bidragsyter til det positive resultatet var kraftfondets avkastning, som endte 73 millioner kroner i pluss. Av disse ble 18 millioner avsatt til kursreguleringsfondet, slik at vi nå har sikkerhetsbufferen vi trenger. Kommunens kraftfond har en moderat risikoprofil, med kun en femtedel av midlene plassert i aksjefond. Vi trenger likevel ikke gå lenger enn seks år tilbake i tid da børsene pekte i en helt annen retning - for å bli minnet om hvor viktig det er å være i stand til takle dårligere tider. Også uten kraftfondets bidrag, viser regnskapstallene positive tall. Med et budsjett på drøyt to milliarder kroner, vitner et positivt avvik på 25 millioner, der alle etater holder seg innenfor vedtatte rammer, om at kommunens medarbeidere tar sitt forvaltningsansvar på største alvor. Økte oppgraderinger på Nygård Bo og behandlingssenter Klokkespill i Sandefjord kirke Disse prosjektene kommer i tillegg til de to store investeringene, Lokalmedisinsk senter (LMS) og Bugården ungdomsskole, som påbegynnes i Investeringer som er viktige i våre kontinuerlige anstrengelser for å maksimere innbyggernes velferd over tid. Å sørge for et godt tjenestetilbud, og samtidig sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi fremover, er krevende. Våre økonomiske rammer ekspanderer ikke i samme takt som oppgavene kommunen er satt til å løse. Gjennom langsiktig planlegging og ansvarlig forvaltning, har vi også i 2013 vist at vi har evnen til å bygge videre på vårt solide fundament. Gisle Dahn, april 2014 rådmann Meravkastningen i kraftfondet styrker kommunens investeringsevne. Siden vi hadde klare indikasjoner på hvilken vei det ville gå, kunne bystyret allerede i budsjettmøtet i desember være konkrete på hvilke investeringsprosjekter den forventede meravkastningen bør brukes til: Sluttfinansiering av flerbrukshall i Bugården Tilskudd til Sandar som delfinansiering av anlegg på Vesterøya Gatelys i sentrum/byutvikling årsrapport side 4

5 ELSE- OG SOSIALETATEN else- og Sosialetaten Tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten utvikles i stor grad gjennom innovasjon. Brukerne stimuleres til å ta i bruk egne ressurser slik at de i sterkere grad blir i stand til å mestre eget liv. Dette gjenspeiles blant annet i rehabiliteringsprosjektet best hjemme og i arbeidet med introduksjonsdeltakere. En del av dobbeltrommene i institusjon er gjort om til enkeltrom, og det er lagt planer for omgjøring av flesteparten av dobbeltrommene på Nygård. Dette har også sammenheng med planleggingen av lokalmedisinsk senter på sykehuseiendommen, som er i full gang. Dette vil bli et kraftsenter innen helse og omsorg. årsrapport side 5

6 Rehabiliteringsprosjekt Best hjemme om å mestre hverdagen. else- og Sosialetaten Forsidemotivet til brosjyren for Best jemme viser den nye trappen opp til Preståsen. Fra mars 2013 fikk noen av hjemmetjenestens brukere tilbud om hjemmerehabilitering i hjemmet. Tre avdelinger i hjemmetjenesten har startet opp et nytt prosjekt der hensikten er å tilby tidsavgrenset og målrettet individuell hjelp fra et tverrfaglig rehabiliteringsteam. Tilbudet gis til brukere av hjemmetjenesten som har erfart funksjonstap etter nylig sykdom eller skade. Det er en forutsetning at brukeren er villig til aktivt å sette opp egne mål sammen med teamet og å delta aktivt i ejgen rehabilitering. Gjennom prosjektperioden ( ) skal det utformes en modell for hjemmerehabilitering som kan videreføres til alle avdelinger i hjemmetjenesten. Vi har som mål at alle innbyggere med behov for hjemmerehabilitering, skal få dette tilbudet uavhengig av hvilken hjemmetjenesteavdeling man tilhører. Erfaringene så langt er svært positive. Det overordnede målet er at vanskeligstilte på boligmarkedet skal tilbys egnede botilbud. Kommunen har etablert et samarbeid på tvers av etater og avdelinger for å ivareta helheten i botilbudet og tjenestetilbudet for den enkelte innbygger. Kommunen skal jobbe helhetlig med å bosette vanskeligstilte på bolig markedet, og ikke bare ordne tak over hodet. Det innebærer å ta individuelle hensyn og skape gode boligsosiale tiltak som også er tilpasset lokale forhold. Utredningsavdelingen Avdelingen har behandlet til sammen 3487 søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Søknadene gjelder nye henvendelser i tillegg til revurderinger av eksisterende tiltak. Nye søknader utgjør ca 64 % av totalt antall saker i Revurderinger av eksisterende tiltak utgjør 36 %. Boligsosialt utviklingsprogram Sandefjord kommune er i et 3-5 års partnerskap med usbanken om boligsosialt utviklings-program. Innsatsen rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet eller som er avhengige av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. Ungdom er en prioritert målgruppe. årsrapport side 6

7 else- og Sosialetaten Søknad om tjenester Tjenester utenfor institusjon Avlastning for barn/unge jemmesykepleie Omsorgslønn Praktisk bistand BPA Trygghetsalarm Støttekontakt Opplæring/veiledning Andre tjenester Individuell plan Behov opphørt S UM Institusjonstjenester og opphold bofellesskap Innvilgede vedtak Avslag Klager Sum behandlede saker Avlastning og kortids-opphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon/bof demente Andre opphold (dagtilbud) Behov opphørt S UM Sum alle tjenester Fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge Tjenesten driver tre frisklivsgrupper for barn og unge. De yngste aldersgruppene trener sammen med sine foreldre. Ungdomsgruppa er formet gjennom en medvirkningsprosess der ungdommen selv har hatt innspill til innhold og mengde trening. Gruppa trener to ganger i uka, og er godt besøkt. Innenfor skolehelsetjenesten jobber skolefysioterapeutene mer helsefremmende og forebyggende enn tidligere. Det jobbes med tiltak rettet mot alle barn på 1. og 6. og 9. trinn. Nytt av året er elsefremmende SFO som er et prosjekt på to skoler. Fysisk aktivitet og trivsel, bra mat og måltid og medbestemmelse er fokusområder i samarbeid mellom skolefysioterapeutene og SFO personalet. Det jobbes hardt for å gi barn med ulike funksjonsnedsettelser trening og oppfølging som tilfredsstiller deres behov og bidrar til å sikre at de får et fullverdig liv ut fra deres forutsetninger. Fysio- og ergoterapitjenesten til voksne over 18 år Avdelingen har i 2013 hatt et fallforebyggende prosjekt støttet med midler fra Trygge lokalsamfunn til balansegrupper på sentrene. Det har vært en økning i antall henvendelser til ergoterapitjenesten fra 1709 i 2012 til 1853 i Frisklivsgrupper for barn og unge er et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Foto: Janne Borch-Jenssen årsrapport side 7

8 else- og Sosialetaten Sosialmedisinsk senter 2013 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå, og fortsatt økende forventninger til kommunens rus og psykiatritjeneste. Antall henvisninger har flatet ut, men er fortsatt høyt. Videre har LAR krevd mye, og endringer i personalet gitt ekstra utfordringer. Året har medført mye positivt med tanke på videreutvikling av tjenestetilbudet, deltakelse i viktige prosjekter som VIPS, ousing First og SPoR Vestfold, og deltakelse i ulike nettverk, Fagrådet else-sørøst, og arbeidsgruppe i direktoratet. Totalt sett et godt år, hvor arbeidsmiljø og endringsprosesser har vært i fokus, og gitt resultater etter hvert. Kriseteamet har i 2013 hatt totalt 19 saker, mot 12 året før. Senteret følger opp drøyt 600 pasienter individuelt, i tillegg til på dagsenteret og rundt 35 brukere på Optimisten hver uke. Legevakta Legevakta i dagens form ble etablert for 25 års siden i daværende elsehuset Skiringssalsveien års jubileumet ble markert 11.september med tidligere og nåværende ansatte. Aktivitetstallene for legevakta er uten store endringer. Legevakta hadde samlet henvendelser, av de legekonsultasjoner og samlede sykepleiehenvendelser. Sykepleiehenvendelsene var delt på sykepleiekonsultasjoner, sykepleietelefoner og andre generelle henvendelser. Ambulanseoppdrag til og fra legevakta i alt 1.097, derav 323 som kommer med ambulanse og videre med ambulanse, mens 314 kom med ambulanse men kunne reise hjem eller videre selv. Legevakta har to øyeblikkelig hjelp senger, På Optimisten kan brukerne slappe av - eller få ut noen innestengte følelser. Foto: Eivinn Ueland Legevakta hadde nærmere henvendelser i Foto: Dag Nordsveen hvor belegget har vært lavere enn forutsatt i Observasjonssengene ved legevakta brukes hyppig til observasjon og kortvarig avklaringsopphold SO-mottaket i Vestfold SO-mottaket (ambulerende voldtektsmottak) er et interkommunalt samarbeid, der 12 av 14 Vestfold-kommuner deltar (Sande og Svelvik har avtale med Buskerud) Det administrative og medisinskfaglige ansvaret er lagt til Sandefjord kommune. Selve tilbudet om akutt undersøkelse og behandling er lagt til fylkets fire legevakter og på dagtid (hverdager) til fastlegene. Det er SO-sykepleier og legevaktslege/ fastlege, som sammen gir tilbudet til pasienten. I 2013 tok mottaket i mot 54 akutte overgrepssaker. Av disse er 27 saker per i dag overgitt til politiet for anmeldelse. Det gir en anmeldelsesprosent fra SO-mottaket på 50 %. Det kan foreligge noen saker som ikke er anmeldt eller overgitt ennå, slik at anmeldelsesprosenten reelt er høyere. Det er noe nedgang i akutte saker fra de to foregående årene. I gruppen under 16 år var det en endring fra tidligere år med åtte personer til nå en person. Det var flest undersøkelser i månedene april, juli og desember. Barnehuset for Vestfold og Telemark ble åpnet i SO-mottaket har deltatt i arbeidet for å få barnehus til regionen, og ser svært positivt på et samarbeid rundt felles pasienter. årsrapport side 8

9 else- og Sosialetaten Barneverntjenesten Det har vært en økning i antall meldinger fra 509 i 2012 til 600 i Det er merkbart flere meldinger på småbarn. Barneverntjenesten har vært på alle barneskolene og gitt informasjon om barneverntjenesten til elevene: vem er de som jobber i barnevernet? va gjør de og hva kan de bidra med? Barneverntjenesten ble etter informasjonsrunden direkte kontaktet av barn som ønsket hjelp til seg selv eller venner. Voldsteamet har også stor pågang av saker. Frisklivsentralen Tjenesten består av 2,5 årsverk fysioterapeuter, hvorav to jobber med voksne og 0,5 med barn. I 2013 har det vært 200 henviste saker og frisklivsentralen har 222 aktive saker. Det er gjennomført 255 gruppetreninger og 590 konsultasjoner. Året har vært preget av betydelig omorganisering av tjenestetilbud, fra omlegging av omfang og varighet på reseptperiode. Fokuset legges på å jobbe mest mulig effektivt med deltakerne mens de er i reseptperiode, for i størst mulig grad å sette deltakerne i posisjon til å være fleksible, kreative, modige og løsningsorienterte i arbeidet med eget livsstilsprosjekt. I 2013 har samarbeidet med Turistforeningen blitt enda bredere. Friskus oppstart er en ny gågruppe. Gruppa er et samarbeidsprosjekt mellom Turistforeningen og Frislivssentralen. ensikten er å senke terskelen for oppstart for deltakere som ikke er spreke nok til å følge tempoet i Turistforeningens Friskus tur- og trimgruppe, som er et annet samarbeidsprosjekt. Tidligere deltakere satt i gang egen gruppe Sammen er vi sterke mandager og torsdager, med oppstart våren Frivillig drift av styrketreningsgruppe onsdager fortsatt som tidligere. Frisklivssentralen er et viktig bidrag til økt folkehelse i kommunen. Foto: Eivinn Ueland Nye balkonger på Nygård bo- og behandlingssenter Nygård bo-og behandlingssenter mottok i 2011 en stor gave på ca 5,8 millioner etter avdød beboer. Det ble besluttet at store deler av gaven skulle benyttes til å bygge seks innglassede balkonger, slik at beboerne i sommerhalvåret på en enklere måte kan komme ut å få frisk luft. Etter en noe forsinket byggeprosess stod balkongene ferdige i november 2013, akkurat i tide til at det kunne tennes juletre til advent. Nå gleder alle seg til at det går mot en ny vår og sommer med mye frisk luft. årsrapport side 9 Takket være en testamentarisk gave fra en tidligere beboer, kan dagens beboere nyte alle årstider på balkongen. Foto: Eivinn Ueland

10 else- og Sosialetaten Prosjekt Dyrebar omsorg, dyre- og robotassistert intervensjon Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold fikk i 2012 midler fra Oslofjordfondet og Regionalt Forskningsfond ovedstaden til å undersøke hvordan ulike former for dyreassisterte og robotassisterte intervensjoner kan implementeres som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens. ovedmålet for prosjektet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens. 15 demensavdelinger og 25 dagsentra i Vestfold, Akershus og Østfold er plukket ut som intervensjonssteder, med 4-6 deltakere i hver gruppe i 12 uker. Blant de aktuelle sykehjem og dagsentra, får noen besøk av hund, noen robotselen PARO mens andre er kontrollgrupper som opprettholder normale aktiviteter. I Sandefjord har dagsenteret i Odberggården hatt besøk av hund, og Kamfjordhjemmet har i 2013 vært arena for utprøving av robotselen Selma. Selma er myk og god, ser ut som og lager lyder som en liten selunge, men er en avansert robot med innebygde datamaskiner som lærer med tiden. Disse datamaskinene er forbundet med en rekke sensorer på hele kroppen. Sensorene gjør at Selma reagerer på berøring og stemmer. Prøveprosjektet med Selma var så vellykket at nå har Kamfjordhjemmet fått sin permanente selunge-robot; Selmer. Foto: Erik M. Sundt Den kan registrere lys og lukke øynene, den reagerer på navnet sitt og flytter blikket dit stemmer kommer fra. Gjennom 12 uker har fem beboere vært med i prosjektet og hatt besøk av Selma to ganger i uken. Personalet har fått opplæring i hvordan de skal lede samlingene. Deltagerne har vist et stort engasjement, Selma fikk mye omsorg og det stimulerte til samtale mellom brukerne. Personalet ga tilbakemelding om at Selma er en god avledning ved uro og angst. Denne positive erfaringen fra prosjektet resulterte i at Kamfjordhjemmets venner besluttet å kjøpe inn en robotsel til Kamfjordhjemmet bo og behandlingssenter. Denne er ankommet og er allerede tatt i bruk til stor glede for brukerne. Kommunalt Ferdighetssenter Pilotprosjektet har vært et samarbeid mellom Utviklingssenteret i Vestfold/Sandefjord kommune, SiV F og øyskolen i Buskerud/Vestfold med varighet fra august 2012 til juni Fylkesmannen i Vestfold har vært økonomisk hovedbidragsyter. 180 medarbeidere fra hjemmetjenesten, Nygård bo- og behand lingssenter og legevakten i Sandefjord har deltatt. Deltakerne var syke-/vernepleiere, fysioterapeuter, leger, helsefagarbeidere, pleieassistenter og studenter/lærlinger. ovedmålet har vært økt pasientsikkerhet ved å trene på praktiske prosedyrer og scenarioer på ulike anatomiske deler og en simuleringsdukke. Målet har også vært å finne ut om denne type trening er en god undervisningsmetode for helsepersonell. Det har for eksempel vært trent på praktiske prosedyrer som for eksempel perifer venekanyle(veneflon), kateter og hjerte-lungeredning. En skriftlig evaluering viste at medarbeiderne opplevde kompetanseheving og økt trygghet ved å trene på denne måten, og at dette var en god undervisningsmetode. De ønsker å fortsette å trene på praktiske prosedyrer og scenarioer jevnlig og ved behov. Det opplevdes som en trygghet å kunne trene på dukker i stedet for pasienter. Et nytt prosjekt i er interkommunalt Ferdighetssenteret, der flere kommuner i Vestfold prøver ut Ferdighetssenteret. Dette prosjektet eies av UST-V. årsrapport side 10

11 Nøkkeltall helse- og sosialetaten Bo-/avlastningstiltak: else- og Sosialetaten Botiltak: Antall bofellesskap Antall samlokaliserte bogrupper Antall leiligheter i bofellesskap Antall leiligheter i samlokaliserte boliger Antall Antall Antall Antall Avlastning: Antall brukere privat avlastning Antall plasser i avlastningsbolig* Antall brukere i avlastningsbolig *inkl. auanskogen Støttekontakter: Antall brukere med støttekontakt Antall timer støttekontakt Sandefjord Rehabiliteringssenter Aktivitetstall og -indikatorer Fysioterapikonsultasjoner jelpemiddeloppdrag jelpemiddeloppdrag, syn- og hørsel elsestasjonstjeneste Aktivitetstall og -indikatorer jemmebesøk nyfødte Besøk på helsestasjon Utenlandsvaksiner NAV Bto. sosialhjelputgifter (1000 kr.) Nto. sosialhjelputgifter (1000 kr.) Nto. kvalifiseringsstønad Ant. søknader om sosialhjelp Ant. vedtak sosial omsorg Antall klienter med utbetaling Ant. deltagere i kvalifiseringsprogr. pr Legevakt/vaktsentral Aktivitetstall og -indikatorer Totale antall henvendelser til legevakta erav antall legekonsultasjoner årsrapport side 11

12 Nøkkeltall helse- og sosialetaten else- og Sosialetaten jemmetjenesten Brukere i november mnd. i alt, antall og prosent Brukere over 80 år, antall og prosent Brukere under 80 år, antall og prosent % % % ,46% 50,54% ,88% 51,12% ,88% 51,12% Antall utplasserte trygghetsalarmer Antall utløste alarmer* * I tillegg kommer utløste alarmer tilknyttet EIB-anlegg i nye bofellesskap. Økningen i antall utløste alarmer fra 2011 til 2012 skyldes at vidtgården har gått over fra EIB-anlegg til ordinær trygghetsalarm. Servicesentra Bugårdssenteret Framnessenteret Solvangsenteret Forsmannsenteret Antall leiligheter Gj. snittsalder beboere , ,6-78,41 84,6 Gj. snitt ant. middager pr. dag Antall leiligheter Gj. snittsalder beboere Gj. snitt ant. middager pr. dag Parken bosenter Ranvik bosenter vidtgården , , Institusjon og bofellesskap for demente Nygård sykehjem Lunden senter Kamfjordhjemmet Ikke-kommunale alders- og sykehjem Bofellesskap for demente Sum Kortidsplasser Langtidsplasser Dagplasser Plasser i alt Flyktninger Antall Avtale m /IMDI Familiegjenforening Tilflytting (brutto) Totalt Barnevern Antall Antall meldinger Antall barn i forebyggende tiltak i året Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord pr og med tilsynsansvar for Sfj. kommune Barn i institusjon og familiehjem pr Barn i fosterhjem pr årsrapport side 12

13 Skole- og barnhage etaten SKOLE- OG BARNEAGETATEN Skole- og barnehageetaten har gjennomført et omfattende utviklings- og endringsarbeid i De kommunale barnehagene har endret navn til Sakomba og utviklet nye systemer innen observasjon og kartlegging, foreldresamarbeid og personalutvikling. Skoleseksjonen har gjennom prosjekt læringskultur kvalitetssikret læringsarbeidet og læringsmiljøet ved alle skolene og gjennomført et betydelig kompetansehevingsprogram innen vurdering. årsrapport side 13

14 Skole- og barnhage etaten Skole Nye prosjekter og tiltak Sandefjord kommune deltar med tre skoler i den nasjonale satsingen vurdering for læring. Målet er å videreutvikle læreres vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Sandefjord kommune er tildelt kr ,- til formålet og en egen ressursperson er tilsatt for å bistå kommunen i utviklingsarbeidet. I tillegg til den nasjonale satsingen har sandefjordskolen i egen regi gjennomført prosjekt læringskultur. ensikten med prosjektet har vært å kvalitetssikre læringsarbeidet ved skolene ved å utvikle felles lokale læreplaner i basisfagene samt å styrke lærernes vurderingskompetanse gjennom et omfattende kompetansehevingsprogram. I tillegg har prosjektet bidratt til systemgjennomgang og utvikling av rutinebeskrivelser for å sikre elevenes læringsmiljø og lovpålagte oppgaver ved skolene. vilke mål ble nådd og hvordan? Sandefjordskolen hevder seg stadig bedre Foto: Scanstockphoto 40,5 40, ,9 40, ,9 39,8 39,7 39,7 39,5 39,5 39,4 39,4 39,5 39, ,5 38, ,8 37, ,5 Sande ord Ves old fylke Nasjonalt Utviklingen i grunnskolepoeng fra , sammenlignet med resten av fylket og nasjonalt. Det er en vedvarende reduksjon av elever i kritisk mestringsnivå (nivå 1) og en tilsvarende økning av elever på de høyeste mestringsnivåene (nivå 2 og 3) ved de nasjonale prøvene i lesing på femte trinn. I fjor skåret 23,8 prosent av elevene kritisk nivå, mens i 2013 var dette tallet redusert til 17,5 prosent. Andelen elever som i femte trinn skåret på de to øverste mestringsnivåene var i år 82,5 %. I fjor var denne andelen elever 76,1 %. Dette innebærer en økning av elever på de to øverste mestringsnivåene på 8,41 prosent. Økningen er signifikant bedre enn landsgjennomsnittet. I perioden 2009 til 2013 har det vært en økning i leseferdighetene med 18,18 prosent på det øverste mestringsnivået ved de nasjonale prøvene i femte trinn. I landet for øvrig har det vært en nedgang i andelen elever på det høyeste mestringsnivået med 5,96 prosentpoeng. For Vestfold fylke i den samme perioden 4,31 prosentpoengs nedgang i resultatene. Sandefjord kommune er med andre ord ledende når det gjelder heving av elevenes leseferdigheter, målt på de nasjonale prøvene i femte klasse gjennom de siste fem årene, og det har vært en betydelig fremgang i lesing. Når det gjelder elever på det laveste mestringsnivået i lesing har denne andelen blitt betydelig redusert siden 2009 (fra 26,9 prosent i 2009 til 19,9 prosent i 2013). 2,5 2 1,5 1 0, ,1 2,1 2, På 8. trinn er nedgangen i antallet elever på de to laveste mestringsnivåene 10 prosentpoeng fra 2009, noe som utgjør flere enn 50 elever. De to øverste mestringsnivåene viser tilsvarende økning med 10 prosentpoeng i samme periode. 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2, Engelsk Lesing Regning Gjennomsnittsresultatene i nasjonale prøver for 5. trinn i engelsk, lesing og regning. I var det ikke prøve i engelsk.i barneskolen møtes ferdighetsnivået på en skala fra 1-3. årsrapport side 14

15 Skole- og barnhage etaten Ny og flott aukerød skole En ny og flott aukerød skole sto klar for innflytting og oppstart august En rive- og byggeperiode som gikk over all forventning. aukerød skole har blitt et fleksibelt skoleanlegg basert på å kunne imøtekomme fremtidige endringer i pedagogiske metoder, undervisningsformer og organiseringsformer. En skole med muligheter for tilpasset opplæring og pedagogisk utfoldelse- tilpasset den læringsaktiviteten som skal skje. Bygget er preget av arealeffektive løsninger med muligheter for fleksibilitet. aukerød har fått ei storstue - skolens aula, som binder skolen og nærmiljøet Barnetrinnet sammen Antall elever Det nye skoleanlegget på 3 aukerød har 598 Kommunens netto utgift pr. blitt elev et godt og 77 estetisk 193 arbeidsmiljø for 439 Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,2 11,2 elever og ansatte. Uteområdet skal stå Ungdomstrinnet ferdig innen 10.juni Et spennende Kun uteområdene gjenstår før nye aukerød skole er helt ferdig. Foto: Eivinn Ueland Antall elever og variert uteområde for mange typer Kommunens netto utgift pr. aktiviteter. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,1 10,6 Barnetrinnet Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,2 Ungdomstrinnet Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,1 Kulturskolen Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Barnehage Skolefritidsordninger Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev , , Barnehagemyndigheten Barnehagemyndigheten ivaretar kommunens lovpålagte plikter etter barnehageloven. Avdelingen er lokal godkjenningsmyndighet, og har ansvar for tilsyn med barnehagene. Det er utarbeidet en tilsynsplan, og det utføres tilsyn etter ulike metoder. I 2013 ble det gjennomført skriftlig tilsyn med samtlige barnehager i kommunen, og stedlig tilsyn i sju barnehager. Kulturskolen Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Skolefritidsordninger Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Full barnehagedekning Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen opprettholder full barnehagedekning i henhold til barnehageloven. Dette har vært oppnådd hvert år siden 2007, og kommunen har fortsatt en del plasser å gå på i forhold til definisjonen av full barnehagedekning. Disse plassene tilbys til barn uten rett til plass, slik at kommunen har god barnehagedekning. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Foto: Pia eier Nyhagen Samordnet opptak Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen har et samordnet opptak som bidrar til effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkernes ønsker og behov. Kommunen kjøpte i 2013 et nytt opptakssystem som benyttes av private og kommunale barnehager. Systemet gir god oversikt, fungerer effektivt for barnehagene og bidrar til at søkerne får tildelt årsrapport side 15

16 Skole- og barnhage etaten plasser ut fra ønsker og behov så langt det er mulig med det tilbudet kommunen har. ovedopptak gjennomføres for første gang i dette systemet i Barnehagemyndigheten har ansvar for veiledning av barnehagene og tilrettelegging for kompetanseheving i sektoren. Det er dannet en kompetansegruppe for barnehagene i Sandefjord som representer private og kommunale barnehager, samt skole- og barnehage kontoret. Kompetansegruppen har med utgangspunkt i måldokumentet Fokus 2015 gått til anskaffelse av kompetanseheving levert av Dronning Mauds Minne. Alle barnehagene i Sandefjord får gratis kompetanseheving i tre år innen områdene positiv selvoppfatning, danning, språk, nærvær og mangfold. Barnehageplasser Antall kommunale barnehager Antall barn i kommunale barnehager Gj. sn. utgifter pr. barn Antall ikke-kommunale barnehager Antall barn i ikke-kommunale barnehager Gj. sn. offentlige utgifter pr. barn I barnehagen skal barnas grunnleggende kunnskaper og ferdigheter økes - også på kjøkkenet. Foto: Trine Knapstad Sandefjord kommunale barnehager Sandefjord kommunale barnehager har endret navn til SAKOM- BA. Kommunens tretten barnehager er den største barnehageutvikleren i Sandefjord, med 600 barn. SAKOMBA skal være en trygg aktør for barn, foreldre og ansatte. SAKOMBA har i 2013 utviklet nye systemer innenfor: Observasjon av barns utvikling Foreldresamtaler Pedagogisk utviklingssamtale Forbygging av uønsket grensesetting av barn Systematisk vurdering av ansattes praksis Personalpolitikk SAKOMBAs nye slagord er kjærlighet & kunnskap. Å bidra til barns positive selvoppfatning er et viktig fokus. Alle barn skal oppleve mestring og kjærlighet de kan vokse på. Krokemoa barnehage på tur i hestehagen Sandefjord voksenopplæring (SVO) Voksenopplæringen ga i 2013 grunnskoleopplæring for nær 70voksne i Sandefjord. De fikk opplæring i ett eller flere grunnskolefag, i.h.t. opplæringslovens 4. I tillegg deltok ca 100 personer på ulike kurs som for eksempel norskkurs, lese-/ skrivekurs, datakurs og trafikkteoriopplæring. Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste etter opplæringsloven. En annen vesentlig oppgave for PPT er å bidra til organisasjonsutvikling og kompetansebygging i barnehage og skole for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. årsrapport side 16

17 Kultur og fritid KULTUR- OG FRITID Kultur- og fritidsområdet står sentralt i arbeidet for å fremme god folkehelse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. årsrapport side 17

18 Sentralt i arbeidet for god folkehelse Kultur og fritid Kultur- og fritidsområdet står sentralt i arbeidet for å fremme god folkehelse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. Tilbudet skal bidra til Gode muligheter for et bredt spekter av fysiske aktiviteter Gode og trygge oppvekst- og bomiljøer Sosiale nettverk som kan gi tilhørighet, trygghet og sosial støtte Tiltak for å stimulere/øke barn og unges evne til å mestre livets utfordringer Gode opplevelser som kan bidra til et rikt liv, overskudd, livsglede, og trivsel I dette arbeidet samarbeider kommunen nært med frivillige foreninger og lag, nærmiljøutvalg, private og kommersielle aktører, og enkeltpersoner. BIBLIOTEKET Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, ved formidling av informasjon, og ved å stille bøker og annet materiell gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Dette gjøres ved utlån på biblioteket, men også ved sam arbeid med barnehager og skoler, oppsøkende virksomhet for eldre og andre som ikke kan komme til biblioteket selv, studieplasser med PC, litteratur og trådløst nettverk, og ved ulike arrangementer. Fra 2013 ble formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek utvidet med oppdraget folke-bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette medførte at Sandefjord bibliotek (sammen med Larvik, Tønsberg og orten) fikk statlig prosjektstøtte til å videreutvikle biblioteket til et litteraturhusbibliotek. Det innebærer en videreutvikling av biblioteket som en arena for debatt og møter om ulike temaer, i tillegg til bibliotekets tradisjonelle oppgaver. Åpningstiden ved Sandefjord bibliotek er blant de lengste i landet. Ordningen med søndags-åpent bibliotek i vinterhalvåret forsterker dette, og bidrar til gode besøks- og utlåns tall. Det er også en trend med godt besøk og utlån i sommermånedene. Besøket er relativt konstant. I 2013 hadde biblioteket ca besøk, i tråd med gjennom -snittet de siste tre år. En stor del av de besøkende er barn/barnefamilier, ungdom og personer med flerkulturell bakgrunn. I 2013 lånte biblioteket ut enheter. Det er en nedgang på 1 % fra 2012 og 6 % fra Utlån av bøker både for barn og voksne viser en liten oppgang, mens utlån av DVD, CD o.l. viser en viss nedgang. Denne trenden finner en også på lands-basis, og den kan ses i sammenheng med endringer i medie situasjonen, først og fremst med nye sosiale og nettbaserte tilbud. østen 2013 innførte biblioteket et selvbetjeningssystem for utlån, basert på radiobrikketeknologi. Nasjonale prøver for barn i grunnskolen viser at leseferdighetene blant byens skolebarn har økt. Biblioteket bidrar med flere tiltak for lesestimulering og leseglede, som eventyr stund med høytlesning hver uke, samarbeid med og besøk i barnehager og skoler, lekse hjelp og sommerkonkurranse for barn, som har fått stor oppslutning. Biblioteket har også en rekke andre tilbud i samarbeid med eksterne aktører, bl.a. advokathjelp og brukerstøtte for data. I 2013 ble det gjennomført 132 arrangementer for barn og voksne, i tillegg til en rekke utstillinger. En stor del av arrangementer og utstillinger gjennomføres i samarbeid med foreninger og enkeltpersoner i kommunen. Biblioteket får mange gode tilbakemeldinger om både bok- og mediesamling, ansattes medie-kunnskap, åpningstider og service. Det samme gjelder kultur- og fritidsetatens ekspedisjon, som er lagt til biblioteket. Ekspedisjonen tar hånd om alle publikumshenvendelser, selger billetter til kino og kulturarrangementer på dagtid, og håndterer etatens postbehandling og arkiv. årsrapport side 18

19 Kultur og fritid Sandefjordmuseene Sandefjordmuseene er en del av Vestfoldmuseene IKS, men kommunen eier fortsatt museenes gjenstander og bygninger. Kino De seneste årene har kinobesøket vist en nedadgående trend. Dette ser i første rekke ut til å skyldes et relativt dårlig tilbud av filmer med stort publikumspotensial, men også at stadig flere tilbud konkurrerer om folks fritid. Den nedadgående trenden ble brutt i 2012, da besøket økte med 3,5 % fra året før, og endte på besøk. I 2013 sank besøket igjen, til besøk, en nedgang på 10,7 % fra Besøket økte på høsten, takket være publikumssuksesser som obbiten og Flåklypa. Trenden ved Sandefjord kino er i tråd med den de fleste andre kinoer i landet har opplevd. Den store kinodagen arrangeres hvert år, første lørdag i november, og i 2013 besøkte ca kino denne dagen. JERTNES KINOSENTER Antall forestillinger Antall besøk Kulturarrangementer og kulturaktivitet Kommunens hovedstrategi på arrangementsområdet er å leie ut kulturhus til eksterne arrangører, og legge til rette for deres arrangementer. Kommunen står selv som arrangør av et fåtall arrangementer, bl.a. det årlige arrangementet Speil, som skal speile aktiviteten i frivillige foreninger i året som gikk, og hvor byens kulturpris, idrettspris og ærespris blir delt ut. Antall arrangementer i jertnes svinger noe fra år til år. I 2013 viste antall arrangementer en liten økning fra året før, mens antall kurs og konferanser var tilnærmet stabilt. Besøket på kulturarrangementer viste en markant øking (34%) fra året før. En ny, stor arrangør er Konsert-kameratene som hadde stor suksess med konserter med bl.a. Melody Gardot, Sidsel Kyrkjebø og Kurt Nilsen. Salen var også full under Christer Sjögrens julekonsert og Riksteaterets oppsetning av Abrahams barn med Svein Tindberg. En aften med Anders Jahre i regi av Audun Tjomsland og Erik Jakobsen trakk også fullt hus. Ved årsskiftet 2012/2013 opphørte kommunens driftsansvar for Verdensteateret, som nå er leid ut til Norsk Frilynt Ungdomsforbund, som også leier nabobygget Napergården. Forbundet har en omfattende aktivitet i egen regi, og leier i tillegg ut kulturhuset til andre kulturarrangører. Arrangementer og besøk jertnes kulturhus Antall kulturarrangementer Antall kurs, konferanser mv Antall arrangementer i alt Besøk kulturarrangementer Besøk kurs, konferanser mv Antall besøk i alt Barnas kulturprogram Barnas kulturprogram omfatter både teaterforestillinger, konserter, knøttekino og barne-arrangementer på biblioteket. Det satses på markedsføring, bl.a. med distribusjon av programfoldere til alle barnehagebarn, og oppslutningen har økt de siste to år. Antall forestillinger og besøk Antall forestillinger Antall besøk Varden grendehus ble fra ettersommeren 2013 av leid ut til gjøglertruppen Stella Polaris, som har etablert sin base på kulturhuset. Gruppen har også overtatt kommunens tidligere aktiviteter ved huset, både fritidstiltak for barn og unge, utleie til frivillige foreninger m.v. De frivillige foreningene er en del av den kulturelle ryggraden i byen, og mottar derfor tilskudd til sin virksomhet. I 2013 ble det gitt tilskudd til ca. 90 ulike kultur- og barneforeninger, med over medlemmer, hvorav vel medlemmer under 20 år. Kommunen har i tillegg en egen tilskuddsordning for større kulturprosjekter, og det ble i 2013 gitt slikt tilskudd til 58 arrangementer. Av disse var 10 større sommerarrangementer. årsrapport side 19

20 Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Idrettslag og friluftslivsforeninger favner nær 1/3 av byens innbyggere, og står helt sentralt i arbeidet for fysisk aktivitet blant innbyggerne. Foreningene mottar derfor også kommunal støtte til drift og aktivitet. I 2013 ble tilskudd gitt til 40 idrettslag, med mer enn medlemmer, hvorav halvparten under 20 år, og til sju friluftslivsforeninger med over medlemmer. Kommunens idrettsmelding definerer hovedmålet for kommunens idrettspolitikk, å bidra til at medlemmer av idrettslag og andre innbyggere har gode muligheter for å utøve et bredt spekter av idrett og fysisk aktivitet, og dermed bidra til god folkehelse for byens befolkning. Kommunens hovedfokus ligger på gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet, mens idrettsforeninger og andre fyller anleggene med aktivitet. Bystyret vedtok i 2013 en ny plan for videreutvikling av kommunens idrettsanlegg, gjeldende for ti år. Planen er en konkretisering av idrettsmeldingen, med hovedfokus på folkehelse, rekruttering og breddeidrett, og barn og unge. Planen er blitt til i nært samarbeid med byens idrettsorganisasjoner, og inneholder prioriterte tiltak, både for etablering av nye idrettsanlegg, og for rehabilitering av eksisterende anlegg. I 2013 er det foretatt rehabilitering og oppgradering av bl.a. friidrett på Storstadion, og anlegg av kunstgressbane er påbegynt på Østerøya. Nærmiljøanlegget på Breidablikk er også oppgradert i regi av frivillige krefter. Dette har gitt barn og unge nye og bedre tilbud for fysisk aktivitet og er et sosialt treffpunkt. åndball er livet for mange Sandefjordinger - og skal man bli god, bør man begynne tidlig. Foto:Dag Nordsveen Flere idrettsarrangement preger byen i sommerhalvåret, bl.a. ble Sandefjord Grand Prix i 2013 arrangert av Sandefjord Sykkelklubb for åttende gang. Vinteren 2012/2013 var snøfattig, men skiløyper ble kjørt opp og benyttet når forholdene gjorde det mulig. Under arbeidene med ny E18, er det tilrettelagt for parkering for løypene på aukerød, nordøst for anleggsområd et. Det legges også is på en rekke flater i lokalmiljøene, i tillegg til banene i Bugården. Vannaerobic i svømmehallen er et populært tilbud. Foto: Finn Triger Mange benytter svømmehallen til trening, mosjon og rekreasjon. Flere idrettsforeninger leier treningslokaler i hallen, andre benytter terapibassenget. Skolenes svømmeopplæring foregår i hovedsak også i hallen. Kommunen er stolt av at Sandefjord er blant de beste kommunene i Norge på slik opplæring. Svømmehallen gir også tilbud om vannaerobic og -jogging, fødselsdagsselskaper o.a. aktiviteter. Svømmehallen ble sertifisert som Miljøfyrtårn i året som gikk. Skileiken på Runar er et populært rekreasjonssted, når klima og vær tillater det. Foto: Vidar Ankersen Antall besøk bad Barn Voksne Skolesvømming Lag, foreninger og babysvømming Sum årsrapport side 20

21 Kultur og fritid Kommunen er opptatt av å gi innbyggere og tilreisende gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. I 2013 er det bl.a. foretatt utbedring av løyper og P-plass i jertås, kyststien på afallen, og merking av stiene på Yxney. Kultur- og fritidsutvalget har også vedtatt føringer for fremtidig bruk av friområdene Vøra, Langeby, Asnes og Granholmen, som fortsatt vil bli brukt til både camping og friluftsformål. Parker og plasser Sandefjord har nærmere 100 parker og plasser, i og utenfor sentrum, med et samlet areal på ca. 500 dekar. Sammen med en rekke skulpturer og monumenter gir de byen et grønt og åpent preg. Bade-parken er spesiell og unik i norsk sammenheng. Med sitt store areal og sin sentrale beliggenhet bidrar den til å åpne byen mot havet og verden utenfor, i pakt med byens historie og tradisjon. Parken utvikles år for år som arena for fysisk aktivitet, kulturarrangementer, utstillinger og rekreasjon. I 2013 ble det anlagt en kunstgressflate på ca 750m2 i parkens sør-østre del. er fikk en gruppering av kulturarrangører anledning til å sette opp et kulturtelt, som arena for kulturarrangementer i sommermånedene. I tillegg er arbeidet med bedre dreneringen i parken videreført, og det lagt ned underjordisk avfallscontainer. Friluftsområder Antall lekeplasser og balløkker Antall friområder Antall badestrender Antall turstier og løyper Totalt dekar som vedlikeholdes Ca Ca Ca Nye vedtekter for gravplassene i kommunen ble godkjent i 2013, og planlegging av nytt gravfelt på Orelund gravlund ble påbegynt. Det er i løpet av året innført kildesortering på alle kirkegårder. Vedlikehold av bed på gravsted utføres, mot refusjon, for festere som ønsker det. Det praktiske arbeidet med dette ble i 2013 satt ut til et privat firma. Kontrakten er inngått for fire år. Samarbeidet mellom handelsstanden, Byen vår, gårdeierforeningen og kommunen om dekorering av sentrum med blomster og julegater, ble videreført også i I forbindelse med kommunens miljøfyrtårnprosjekt, er utegruppene i parkvesenet sertifisert. Et godt nærmiljø Frivillige foreninger og lag er helt sentrale i arbeidet fore gode nærmiljøer generelt, og for barn og unge spesielt. Det samme gjelder kommunens 14 nærmiljøutvalg, som arbeider for gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Utvalgene har vært og er fortsatt sentrale i etablering og oppgradering av nærmiljøanlegg, og arbeider sammen med beboerne for å fylle disse med aktivitet. Etter hvert som arbeidet med undremeterskogene fullføres, vil utvalgene ha økt fokus på drift og vedlikehold av anleggene, og på tilrettelegging for aktivitet. Lekeapparater er byttet ut på lekeplasser ved både Sande, Framnes og Gokstad skoler, i samarbeid mellom kommunen, nærmiljøutvalgene og foreldrenes arbeidsutvalg på skolene (FAU). Miniidrettsanlegget på Åsane ble også utbedret i et samarbeid mellom nærmiljøutvalget og kommunen. I ungdomsskolekretsene tilbyr ungdomsutvalgene arrangementer for ungdom, bl.a. diskotek-kvelder. Kirkegårder og gravlunder Kommunen har fire kirkegårder, som driftes og vedlikeholdes som verdige minne- og seremonisteder. Det ble i 2013 gjennomført ca. 415 begravelser og bisettelser. Kremasjoner har siden 2010 blitt foretatt ved Vestfold krematorium IKS på Tassebekk. Orelunden er en av fire kommunale kirkegårder. Foto: Gunhild Bonden Kulturell opplæring Alle elever i grunnskolen får gjennom Den kulturelle skolesekken en rekke møter med kunst og kultur. Konserter, scenekunst, besøk på museum og bibliotek, billedkunst, film, arkitektur o.a. utgjør en fin blanding av opplevelser og læring innenfor et bredt utvalg av sjangere og kunstuttrykk. Det legges til rette for at opplevelsene lett kan knyttes til skolens undervisning og læringsmål. Siden 1996 har Sandefjord kommune hvert år arrangert Markedet for scenekunst i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og med støtte fra Norsk kulturråd. Markedet er en viktig nasjonal møteplass for arrangører, utøvere og produsenter av scenekunst for barn og ungdom. Svært mange av forestillingene som vises kommer senere ut på turné over hele landet gjennom Den kulturelle skolesekken. Den lokale kulturmønstringen for ungdom fra vår kommune arrangeres hvert år i jertnes kulturhus ungdommer opptrer med sang, musikk og dans, andre deltar med film eller billedkunst, som konferansierer eller sceneteknikere. Et representativt utvalg av innslag fra den lokale mønstringen sendes årsrapport side 21

22 Kultur og fritid videre til fylkesmønstring for Vestfold, og noen kommer kanskje med helt til landsmønstringen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet er høringsorgan for saker av stor eller prinsipiell betydning for barn og unges oppvekstvilkår. Rådet består av representanter fra byens ungdoms- og videregående skoler, og fra de politiske ungdomspartiene. Foto: Gorgon Produksjoner Den kulturelle skolesekken i Sandefjord markerte i 2013 MUNC-året. Mer enn 500 skolebarn lagde sine versjoner av Edvard Munchs kjente maleri Melankoli, og materialene som ble brukt var strandsøppel. Astor Andersen og Kari Prestgaard reiste rundt på barneskolene og gjennomførte prosjektet for alle elever på 6. klassetrinn. I november ble alle de 22 bildene presentert i Sandefjord kunstforening. I tillegg til at elevene lærte om Munch og hans kunst, ble det satt fokus på forsøplingen av havene våre. På bildet ser vi kunstverket som ble laget av 6. klassinger på Virik skole. Foto: Prestgaard / Andersen årsrapport side 22

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. Årsrapport 2012

SANDEFJORD KOMMUNE. Årsrapport 2012 SANDEFJORD KOMMUNE Årsrapport 2012 KOMMUNENS ORGANISASJON BYSTYRE Kontrollutvalg Formannskap Administrasjonsutvalg Bygge- og eiendomsutvalg else- og sosialutvalg Kultur- og fritidsutvalg Plan- og utbyggingsutvalg

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

FORORD INNHOLD. Bjørn Ole Gleditsch Ordfører

FORORD INNHOLD. Bjørn Ole Gleditsch Ordfører FORORD Kultur- og fritidsområdet er viktig for Sandefjords innbyggere og for byens næringsliv, og et satsningsområde for kommunen. Jeg er derfor glad for å kunne presentere kommunes første strategiske

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Velkommen til. Søbstad Helsehus

Velkommen til. Søbstad Helsehus Velkommen til SØBSTAD Velkommen til HELSEHUS Søbstad Helsehus Velkommen! Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad Helsehus er eid og drevet av Trondheim kommune. Helsehuset

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss. Herre skole Dato: 11.12.17 Foreldreinfo Herre skole nr. 04 2017-18 Til foreldre og foresatte Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt i Kommunestyret En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt i Kommunestyret 7.04.17 En skole for fremtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 017-01 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Utviklingsmål

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer