årsrapport side 1 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2013 - side 1 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 årsrapport side 1 ÅRSRAPPORT 2013

2 BYSTYRE Sandefjord kommunes årsrapport blir kun produsert digitalt og kan lastes ned/printes ut fra kommunens nettsider. Forsidefoto: To glade 2. klassinger på Store Bergan skole; Lone Brejning, Anne Grude enriksen. Foreviget av rektor Gunnar Straand. Kontrollutvalg Formannskap Administrasjonsutvalg Bygge- og eiendomsutvalg Plan- og utbyggingsutvalg else- og sosialutvalg Skole- og barnehageutvalg Kultur- og fritidsutvalg Stab: -Personal -Kommuneadvokat -Informasjon -Næringsliv/Start Rådmann Kemner og økonomi Teknisk etat else- og sosialetat Skole- og barnehageetat Kultur- og fritidsetat Stab og service Brann- og feiervesen Stab Bo-tiltak og aktivitet Bygge- og vedlikehold Plan og bygning else og oppvekst Institusjon og bofelles-skap for demente Geodata- og oppmåling avnevesen Kommunalteknikk Senter og hjemmetjenester Utredning og saksbehandling NAV Stab: -Bhg. myndighet -PPT Skoler Stab Bibliotek Barnehager Park og idrett Voksenopplæring Kultur og kino

3 Grenseløse muligheter Foto: Morten Rakke Vi som lever i Norge er heldigere stilt enn de aller fleste. Er man i tillegg bosatt i Sandefjord er mulighetene mange ja nærmest grenseløse. er har vi nærhet til alt, enten vi skal handle i vårt eget levende sentrum eller vi ønsker å reise ut i verden. Vi har et velfungerende næringsliv som gir spennende karrieremuligheter, og vi har et blomstrende foreningsliv som fyller fritiden vår med berikende aktiviteter. For ikke å glemme skjærgården og en utmark som gir muligheter for et aktivt friluftsliv sommer, høst, vinter og vår. Selv om mulighetene er mange, vil de kun bli realisert i et samfunn som fungerer godt og der godene fordeles til fellesskapets beste. Sandefjord er et samfunn bestående av drøyt innbyggere og ca 1800 bedrifter som er helt avhengige av et velfungerende kommuneapparat. Året igjennom gjør kommunens ansatte en solid innsats for å skape mest og best mulig velferd for oss som lever og arbeider i denne byen. Det fortjener honnør! Langsiktig planlegging og god økonomistyring var viktige forutsetninger for at også 2013 ble et år der mye fungerte godt i Sandefjord kommune. Stor innsats er lagt ned i arbeidet med å revidere kommuneplanen som skal vedtas i I samsvar med den vedtatte regionale planen for bærekraftig arealpolitikk, legger kommuneplanen grunnlaget for best mulig utnyttelse av kommunens arealer. Fortetting av sentrum og eksisterende boligområder samt bevaring av gode og varierte rekreasjonsområder, er viktige fokusområder i fremtidens Sandefjord. Skal vi lykkes med å tiltrekke oss nye innbyggere og legge til rette for et sterkt næringsliv, må vi jobbe for å forbedre kommunens urbane kvaliteter. Da må vi akseptere at vi bruker ressurser på det offentlige rom og fortetter både i høyden og bredden. Ett spennende prosjekt som har blitt utredet i 2013 er bygging av et kompetansesenter ved Sandefjord havn. Det er for tidlig å si om dette blir en realitet, men det er avgjørende at vi klarer å tiltrekke oss kloke hoder og sterke fagmiljøer, både til private og offentlige virksomheter. Kunnskap er fremtidens olje! Et av de viktigste offentlige kompetansesentrene i morgendagens Sandefjord vil utvilsomt bli det nye lokalmedisinske senteret som skal stå ferdig i Senteret, som er budsjettert til 250 millioner kroner, er den største enkeltinvestering i kommunens historie. At kommunen sikret seg kontroll over sykehustomten, og velger å satse på et eget lokalmedisinsk senter, øker mulighetene for å skape og tiltrekke seg spennende fagmiljøer, som igjen kan gi et variert og kortreist helsetilbud til kommunens innbyggere. Kommuneøkonomien har hatt stø, positiv kurs i 2013, og ble ytterligere forsterket av en ekstraordinær god avkastning for kraftfondet. Ekstra hyggelig er det også at kommunen fra tid til annen blir tilgodesett med betydelige testamentariske gaver, som kan brukes til gode formål. I fjor kunne blant annet Nygård bo- og behandlingssenter bygge store, innglassede balkonger i hver etasje, takket være en tidligere beboers rause pengegave. vis jeg på tampen også skal komme med et lite hjertesukk, må det være om fergesaken som stjal mange avisoverskrifter og enda flere arbeidstimer i året som gikk. Det er opplagt at folkevalgte og administrasjon skal sette seg godt inn i en viktig sak som dette. Men det blir galt når det kreves at en kommune alene må ta stilling til juss på sitt mest aller komplekse, slik denne saken er et tydelig eksempel på. Kommunen har lagt ned mye tid og ressurser for å finne lovlige og rettferdige løsninger for alle parter i denne saken. Vi er, og har alltid vært en næringsvennlig kommune, som ønsker å skape gode vekstvilkår for næringslivet i byen vår. Bjørn Ole Gleditsch, april 2014 ordfører årsrapport side 3

4 Ansvarlighet og gode tjenester Foto: Morten Rakke Ansvarlighet og gode tjenester - Det siste er vanskelig å få til uten det første. I Sandefjord har vi gode tradisjoner for økonomisk ansvarlighet, noe som i sin tur bidrar til å gi kommunens innbyggere forutsigbare og gode tjenester ble økonomisk sett et godt år for Sandefjord kommune. En viktig bidragsyter til det positive resultatet var kraftfondets avkastning, som endte 73 millioner kroner i pluss. Av disse ble 18 millioner avsatt til kursreguleringsfondet, slik at vi nå har sikkerhetsbufferen vi trenger. Kommunens kraftfond har en moderat risikoprofil, med kun en femtedel av midlene plassert i aksjefond. Vi trenger likevel ikke gå lenger enn seks år tilbake i tid da børsene pekte i en helt annen retning - for å bli minnet om hvor viktig det er å være i stand til takle dårligere tider. Også uten kraftfondets bidrag, viser regnskapstallene positive tall. Med et budsjett på drøyt to milliarder kroner, vitner et positivt avvik på 25 millioner, der alle etater holder seg innenfor vedtatte rammer, om at kommunens medarbeidere tar sitt forvaltningsansvar på største alvor. Økte oppgraderinger på Nygård Bo og behandlingssenter Klokkespill i Sandefjord kirke Disse prosjektene kommer i tillegg til de to store investeringene, Lokalmedisinsk senter (LMS) og Bugården ungdomsskole, som påbegynnes i Investeringer som er viktige i våre kontinuerlige anstrengelser for å maksimere innbyggernes velferd over tid. Å sørge for et godt tjenestetilbud, og samtidig sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi fremover, er krevende. Våre økonomiske rammer ekspanderer ikke i samme takt som oppgavene kommunen er satt til å løse. Gjennom langsiktig planlegging og ansvarlig forvaltning, har vi også i 2013 vist at vi har evnen til å bygge videre på vårt solide fundament. Gisle Dahn, april 2014 rådmann Meravkastningen i kraftfondet styrker kommunens investeringsevne. Siden vi hadde klare indikasjoner på hvilken vei det ville gå, kunne bystyret allerede i budsjettmøtet i desember være konkrete på hvilke investeringsprosjekter den forventede meravkastningen bør brukes til: Sluttfinansiering av flerbrukshall i Bugården Tilskudd til Sandar som delfinansiering av anlegg på Vesterøya Gatelys i sentrum/byutvikling årsrapport side 4

5 ELSE- OG SOSIALETATEN else- og Sosialetaten Tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten utvikles i stor grad gjennom innovasjon. Brukerne stimuleres til å ta i bruk egne ressurser slik at de i sterkere grad blir i stand til å mestre eget liv. Dette gjenspeiles blant annet i rehabiliteringsprosjektet best hjemme og i arbeidet med introduksjonsdeltakere. En del av dobbeltrommene i institusjon er gjort om til enkeltrom, og det er lagt planer for omgjøring av flesteparten av dobbeltrommene på Nygård. Dette har også sammenheng med planleggingen av lokalmedisinsk senter på sykehuseiendommen, som er i full gang. Dette vil bli et kraftsenter innen helse og omsorg. årsrapport side 5

6 Rehabiliteringsprosjekt Best hjemme om å mestre hverdagen. else- og Sosialetaten Forsidemotivet til brosjyren for Best jemme viser den nye trappen opp til Preståsen. Fra mars 2013 fikk noen av hjemmetjenestens brukere tilbud om hjemmerehabilitering i hjemmet. Tre avdelinger i hjemmetjenesten har startet opp et nytt prosjekt der hensikten er å tilby tidsavgrenset og målrettet individuell hjelp fra et tverrfaglig rehabiliteringsteam. Tilbudet gis til brukere av hjemmetjenesten som har erfart funksjonstap etter nylig sykdom eller skade. Det er en forutsetning at brukeren er villig til aktivt å sette opp egne mål sammen med teamet og å delta aktivt i ejgen rehabilitering. Gjennom prosjektperioden ( ) skal det utformes en modell for hjemmerehabilitering som kan videreføres til alle avdelinger i hjemmetjenesten. Vi har som mål at alle innbyggere med behov for hjemmerehabilitering, skal få dette tilbudet uavhengig av hvilken hjemmetjenesteavdeling man tilhører. Erfaringene så langt er svært positive. Det overordnede målet er at vanskeligstilte på boligmarkedet skal tilbys egnede botilbud. Kommunen har etablert et samarbeid på tvers av etater og avdelinger for å ivareta helheten i botilbudet og tjenestetilbudet for den enkelte innbygger. Kommunen skal jobbe helhetlig med å bosette vanskeligstilte på bolig markedet, og ikke bare ordne tak over hodet. Det innebærer å ta individuelle hensyn og skape gode boligsosiale tiltak som også er tilpasset lokale forhold. Utredningsavdelingen Avdelingen har behandlet til sammen 3487 søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Søknadene gjelder nye henvendelser i tillegg til revurderinger av eksisterende tiltak. Nye søknader utgjør ca 64 % av totalt antall saker i Revurderinger av eksisterende tiltak utgjør 36 %. Boligsosialt utviklingsprogram Sandefjord kommune er i et 3-5 års partnerskap med usbanken om boligsosialt utviklings-program. Innsatsen rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet eller som er avhengige av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. Ungdom er en prioritert målgruppe. årsrapport side 6

7 else- og Sosialetaten Søknad om tjenester Tjenester utenfor institusjon Avlastning for barn/unge jemmesykepleie Omsorgslønn Praktisk bistand BPA Trygghetsalarm Støttekontakt Opplæring/veiledning Andre tjenester Individuell plan Behov opphørt S UM Institusjonstjenester og opphold bofellesskap Innvilgede vedtak Avslag Klager Sum behandlede saker Avlastning og kortids-opphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon/bof demente Andre opphold (dagtilbud) Behov opphørt S UM Sum alle tjenester Fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge Tjenesten driver tre frisklivsgrupper for barn og unge. De yngste aldersgruppene trener sammen med sine foreldre. Ungdomsgruppa er formet gjennom en medvirkningsprosess der ungdommen selv har hatt innspill til innhold og mengde trening. Gruppa trener to ganger i uka, og er godt besøkt. Innenfor skolehelsetjenesten jobber skolefysioterapeutene mer helsefremmende og forebyggende enn tidligere. Det jobbes med tiltak rettet mot alle barn på 1. og 6. og 9. trinn. Nytt av året er elsefremmende SFO som er et prosjekt på to skoler. Fysisk aktivitet og trivsel, bra mat og måltid og medbestemmelse er fokusområder i samarbeid mellom skolefysioterapeutene og SFO personalet. Det jobbes hardt for å gi barn med ulike funksjonsnedsettelser trening og oppfølging som tilfredsstiller deres behov og bidrar til å sikre at de får et fullverdig liv ut fra deres forutsetninger. Fysio- og ergoterapitjenesten til voksne over 18 år Avdelingen har i 2013 hatt et fallforebyggende prosjekt støttet med midler fra Trygge lokalsamfunn til balansegrupper på sentrene. Det har vært en økning i antall henvendelser til ergoterapitjenesten fra 1709 i 2012 til 1853 i Frisklivsgrupper for barn og unge er et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Foto: Janne Borch-Jenssen årsrapport side 7

8 else- og Sosialetaten Sosialmedisinsk senter 2013 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå, og fortsatt økende forventninger til kommunens rus og psykiatritjeneste. Antall henvisninger har flatet ut, men er fortsatt høyt. Videre har LAR krevd mye, og endringer i personalet gitt ekstra utfordringer. Året har medført mye positivt med tanke på videreutvikling av tjenestetilbudet, deltakelse i viktige prosjekter som VIPS, ousing First og SPoR Vestfold, og deltakelse i ulike nettverk, Fagrådet else-sørøst, og arbeidsgruppe i direktoratet. Totalt sett et godt år, hvor arbeidsmiljø og endringsprosesser har vært i fokus, og gitt resultater etter hvert. Kriseteamet har i 2013 hatt totalt 19 saker, mot 12 året før. Senteret følger opp drøyt 600 pasienter individuelt, i tillegg til på dagsenteret og rundt 35 brukere på Optimisten hver uke. Legevakta Legevakta i dagens form ble etablert for 25 års siden i daværende elsehuset Skiringssalsveien års jubileumet ble markert 11.september med tidligere og nåværende ansatte. Aktivitetstallene for legevakta er uten store endringer. Legevakta hadde samlet henvendelser, av de legekonsultasjoner og samlede sykepleiehenvendelser. Sykepleiehenvendelsene var delt på sykepleiekonsultasjoner, sykepleietelefoner og andre generelle henvendelser. Ambulanseoppdrag til og fra legevakta i alt 1.097, derav 323 som kommer med ambulanse og videre med ambulanse, mens 314 kom med ambulanse men kunne reise hjem eller videre selv. Legevakta har to øyeblikkelig hjelp senger, På Optimisten kan brukerne slappe av - eller få ut noen innestengte følelser. Foto: Eivinn Ueland Legevakta hadde nærmere henvendelser i Foto: Dag Nordsveen hvor belegget har vært lavere enn forutsatt i Observasjonssengene ved legevakta brukes hyppig til observasjon og kortvarig avklaringsopphold SO-mottaket i Vestfold SO-mottaket (ambulerende voldtektsmottak) er et interkommunalt samarbeid, der 12 av 14 Vestfold-kommuner deltar (Sande og Svelvik har avtale med Buskerud) Det administrative og medisinskfaglige ansvaret er lagt til Sandefjord kommune. Selve tilbudet om akutt undersøkelse og behandling er lagt til fylkets fire legevakter og på dagtid (hverdager) til fastlegene. Det er SO-sykepleier og legevaktslege/ fastlege, som sammen gir tilbudet til pasienten. I 2013 tok mottaket i mot 54 akutte overgrepssaker. Av disse er 27 saker per i dag overgitt til politiet for anmeldelse. Det gir en anmeldelsesprosent fra SO-mottaket på 50 %. Det kan foreligge noen saker som ikke er anmeldt eller overgitt ennå, slik at anmeldelsesprosenten reelt er høyere. Det er noe nedgang i akutte saker fra de to foregående årene. I gruppen under 16 år var det en endring fra tidligere år med åtte personer til nå en person. Det var flest undersøkelser i månedene april, juli og desember. Barnehuset for Vestfold og Telemark ble åpnet i SO-mottaket har deltatt i arbeidet for å få barnehus til regionen, og ser svært positivt på et samarbeid rundt felles pasienter. årsrapport side 8

9 else- og Sosialetaten Barneverntjenesten Det har vært en økning i antall meldinger fra 509 i 2012 til 600 i Det er merkbart flere meldinger på småbarn. Barneverntjenesten har vært på alle barneskolene og gitt informasjon om barneverntjenesten til elevene: vem er de som jobber i barnevernet? va gjør de og hva kan de bidra med? Barneverntjenesten ble etter informasjonsrunden direkte kontaktet av barn som ønsket hjelp til seg selv eller venner. Voldsteamet har også stor pågang av saker. Frisklivsentralen Tjenesten består av 2,5 årsverk fysioterapeuter, hvorav to jobber med voksne og 0,5 med barn. I 2013 har det vært 200 henviste saker og frisklivsentralen har 222 aktive saker. Det er gjennomført 255 gruppetreninger og 590 konsultasjoner. Året har vært preget av betydelig omorganisering av tjenestetilbud, fra omlegging av omfang og varighet på reseptperiode. Fokuset legges på å jobbe mest mulig effektivt med deltakerne mens de er i reseptperiode, for i størst mulig grad å sette deltakerne i posisjon til å være fleksible, kreative, modige og løsningsorienterte i arbeidet med eget livsstilsprosjekt. I 2013 har samarbeidet med Turistforeningen blitt enda bredere. Friskus oppstart er en ny gågruppe. Gruppa er et samarbeidsprosjekt mellom Turistforeningen og Frislivssentralen. ensikten er å senke terskelen for oppstart for deltakere som ikke er spreke nok til å følge tempoet i Turistforeningens Friskus tur- og trimgruppe, som er et annet samarbeidsprosjekt. Tidligere deltakere satt i gang egen gruppe Sammen er vi sterke mandager og torsdager, med oppstart våren Frivillig drift av styrketreningsgruppe onsdager fortsatt som tidligere. Frisklivssentralen er et viktig bidrag til økt folkehelse i kommunen. Foto: Eivinn Ueland Nye balkonger på Nygård bo- og behandlingssenter Nygård bo-og behandlingssenter mottok i 2011 en stor gave på ca 5,8 millioner etter avdød beboer. Det ble besluttet at store deler av gaven skulle benyttes til å bygge seks innglassede balkonger, slik at beboerne i sommerhalvåret på en enklere måte kan komme ut å få frisk luft. Etter en noe forsinket byggeprosess stod balkongene ferdige i november 2013, akkurat i tide til at det kunne tennes juletre til advent. Nå gleder alle seg til at det går mot en ny vår og sommer med mye frisk luft. årsrapport side 9 Takket være en testamentarisk gave fra en tidligere beboer, kan dagens beboere nyte alle årstider på balkongen. Foto: Eivinn Ueland

10 else- og Sosialetaten Prosjekt Dyrebar omsorg, dyre- og robotassistert intervensjon Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold fikk i 2012 midler fra Oslofjordfondet og Regionalt Forskningsfond ovedstaden til å undersøke hvordan ulike former for dyreassisterte og robotassisterte intervensjoner kan implementeres som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens. ovedmålet for prosjektet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens. 15 demensavdelinger og 25 dagsentra i Vestfold, Akershus og Østfold er plukket ut som intervensjonssteder, med 4-6 deltakere i hver gruppe i 12 uker. Blant de aktuelle sykehjem og dagsentra, får noen besøk av hund, noen robotselen PARO mens andre er kontrollgrupper som opprettholder normale aktiviteter. I Sandefjord har dagsenteret i Odberggården hatt besøk av hund, og Kamfjordhjemmet har i 2013 vært arena for utprøving av robotselen Selma. Selma er myk og god, ser ut som og lager lyder som en liten selunge, men er en avansert robot med innebygde datamaskiner som lærer med tiden. Disse datamaskinene er forbundet med en rekke sensorer på hele kroppen. Sensorene gjør at Selma reagerer på berøring og stemmer. Prøveprosjektet med Selma var så vellykket at nå har Kamfjordhjemmet fått sin permanente selunge-robot; Selmer. Foto: Erik M. Sundt Den kan registrere lys og lukke øynene, den reagerer på navnet sitt og flytter blikket dit stemmer kommer fra. Gjennom 12 uker har fem beboere vært med i prosjektet og hatt besøk av Selma to ganger i uken. Personalet har fått opplæring i hvordan de skal lede samlingene. Deltagerne har vist et stort engasjement, Selma fikk mye omsorg og det stimulerte til samtale mellom brukerne. Personalet ga tilbakemelding om at Selma er en god avledning ved uro og angst. Denne positive erfaringen fra prosjektet resulterte i at Kamfjordhjemmets venner besluttet å kjøpe inn en robotsel til Kamfjordhjemmet bo og behandlingssenter. Denne er ankommet og er allerede tatt i bruk til stor glede for brukerne. Kommunalt Ferdighetssenter Pilotprosjektet har vært et samarbeid mellom Utviklingssenteret i Vestfold/Sandefjord kommune, SiV F og øyskolen i Buskerud/Vestfold med varighet fra august 2012 til juni Fylkesmannen i Vestfold har vært økonomisk hovedbidragsyter. 180 medarbeidere fra hjemmetjenesten, Nygård bo- og behand lingssenter og legevakten i Sandefjord har deltatt. Deltakerne var syke-/vernepleiere, fysioterapeuter, leger, helsefagarbeidere, pleieassistenter og studenter/lærlinger. ovedmålet har vært økt pasientsikkerhet ved å trene på praktiske prosedyrer og scenarioer på ulike anatomiske deler og en simuleringsdukke. Målet har også vært å finne ut om denne type trening er en god undervisningsmetode for helsepersonell. Det har for eksempel vært trent på praktiske prosedyrer som for eksempel perifer venekanyle(veneflon), kateter og hjerte-lungeredning. En skriftlig evaluering viste at medarbeiderne opplevde kompetanseheving og økt trygghet ved å trene på denne måten, og at dette var en god undervisningsmetode. De ønsker å fortsette å trene på praktiske prosedyrer og scenarioer jevnlig og ved behov. Det opplevdes som en trygghet å kunne trene på dukker i stedet for pasienter. Et nytt prosjekt i er interkommunalt Ferdighetssenteret, der flere kommuner i Vestfold prøver ut Ferdighetssenteret. Dette prosjektet eies av UST-V. årsrapport side 10

11 Nøkkeltall helse- og sosialetaten Bo-/avlastningstiltak: else- og Sosialetaten Botiltak: Antall bofellesskap Antall samlokaliserte bogrupper Antall leiligheter i bofellesskap Antall leiligheter i samlokaliserte boliger Antall Antall Antall Antall Avlastning: Antall brukere privat avlastning Antall plasser i avlastningsbolig* Antall brukere i avlastningsbolig *inkl. auanskogen Støttekontakter: Antall brukere med støttekontakt Antall timer støttekontakt Sandefjord Rehabiliteringssenter Aktivitetstall og -indikatorer Fysioterapikonsultasjoner jelpemiddeloppdrag jelpemiddeloppdrag, syn- og hørsel elsestasjonstjeneste Aktivitetstall og -indikatorer jemmebesøk nyfødte Besøk på helsestasjon Utenlandsvaksiner NAV Bto. sosialhjelputgifter (1000 kr.) Nto. sosialhjelputgifter (1000 kr.) Nto. kvalifiseringsstønad Ant. søknader om sosialhjelp Ant. vedtak sosial omsorg Antall klienter med utbetaling Ant. deltagere i kvalifiseringsprogr. pr Legevakt/vaktsentral Aktivitetstall og -indikatorer Totale antall henvendelser til legevakta erav antall legekonsultasjoner årsrapport side 11

12 Nøkkeltall helse- og sosialetaten else- og Sosialetaten jemmetjenesten Brukere i november mnd. i alt, antall og prosent Brukere over 80 år, antall og prosent Brukere under 80 år, antall og prosent % % % ,46% 50,54% ,88% 51,12% ,88% 51,12% Antall utplasserte trygghetsalarmer Antall utløste alarmer* * I tillegg kommer utløste alarmer tilknyttet EIB-anlegg i nye bofellesskap. Økningen i antall utløste alarmer fra 2011 til 2012 skyldes at vidtgården har gått over fra EIB-anlegg til ordinær trygghetsalarm. Servicesentra Bugårdssenteret Framnessenteret Solvangsenteret Forsmannsenteret Antall leiligheter Gj. snittsalder beboere , ,6-78,41 84,6 Gj. snitt ant. middager pr. dag Antall leiligheter Gj. snittsalder beboere Gj. snitt ant. middager pr. dag Parken bosenter Ranvik bosenter vidtgården , , Institusjon og bofellesskap for demente Nygård sykehjem Lunden senter Kamfjordhjemmet Ikke-kommunale alders- og sykehjem Bofellesskap for demente Sum Kortidsplasser Langtidsplasser Dagplasser Plasser i alt Flyktninger Antall Avtale m /IMDI Familiegjenforening Tilflytting (brutto) Totalt Barnevern Antall Antall meldinger Antall barn i forebyggende tiltak i året Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord pr og med tilsynsansvar for Sfj. kommune Barn i institusjon og familiehjem pr Barn i fosterhjem pr årsrapport side 12

13 Skole- og barnhage etaten SKOLE- OG BARNEAGETATEN Skole- og barnehageetaten har gjennomført et omfattende utviklings- og endringsarbeid i De kommunale barnehagene har endret navn til Sakomba og utviklet nye systemer innen observasjon og kartlegging, foreldresamarbeid og personalutvikling. Skoleseksjonen har gjennom prosjekt læringskultur kvalitetssikret læringsarbeidet og læringsmiljøet ved alle skolene og gjennomført et betydelig kompetansehevingsprogram innen vurdering. årsrapport side 13

14 Skole- og barnhage etaten Skole Nye prosjekter og tiltak Sandefjord kommune deltar med tre skoler i den nasjonale satsingen vurdering for læring. Målet er å videreutvikle læreres vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Sandefjord kommune er tildelt kr ,- til formålet og en egen ressursperson er tilsatt for å bistå kommunen i utviklingsarbeidet. I tillegg til den nasjonale satsingen har sandefjordskolen i egen regi gjennomført prosjekt læringskultur. ensikten med prosjektet har vært å kvalitetssikre læringsarbeidet ved skolene ved å utvikle felles lokale læreplaner i basisfagene samt å styrke lærernes vurderingskompetanse gjennom et omfattende kompetansehevingsprogram. I tillegg har prosjektet bidratt til systemgjennomgang og utvikling av rutinebeskrivelser for å sikre elevenes læringsmiljø og lovpålagte oppgaver ved skolene. vilke mål ble nådd og hvordan? Sandefjordskolen hevder seg stadig bedre Foto: Scanstockphoto 40,5 40, ,9 40, ,9 39,8 39,7 39,7 39,5 39,5 39,4 39,4 39,5 39, ,5 38, ,8 37, ,5 Sande ord Ves old fylke Nasjonalt Utviklingen i grunnskolepoeng fra , sammenlignet med resten av fylket og nasjonalt. Det er en vedvarende reduksjon av elever i kritisk mestringsnivå (nivå 1) og en tilsvarende økning av elever på de høyeste mestringsnivåene (nivå 2 og 3) ved de nasjonale prøvene i lesing på femte trinn. I fjor skåret 23,8 prosent av elevene kritisk nivå, mens i 2013 var dette tallet redusert til 17,5 prosent. Andelen elever som i femte trinn skåret på de to øverste mestringsnivåene var i år 82,5 %. I fjor var denne andelen elever 76,1 %. Dette innebærer en økning av elever på de to øverste mestringsnivåene på 8,41 prosent. Økningen er signifikant bedre enn landsgjennomsnittet. I perioden 2009 til 2013 har det vært en økning i leseferdighetene med 18,18 prosent på det øverste mestringsnivået ved de nasjonale prøvene i femte trinn. I landet for øvrig har det vært en nedgang i andelen elever på det høyeste mestringsnivået med 5,96 prosentpoeng. For Vestfold fylke i den samme perioden 4,31 prosentpoengs nedgang i resultatene. Sandefjord kommune er med andre ord ledende når det gjelder heving av elevenes leseferdigheter, målt på de nasjonale prøvene i femte klasse gjennom de siste fem årene, og det har vært en betydelig fremgang i lesing. Når det gjelder elever på det laveste mestringsnivået i lesing har denne andelen blitt betydelig redusert siden 2009 (fra 26,9 prosent i 2009 til 19,9 prosent i 2013). 2,5 2 1,5 1 0, ,1 2,1 2, På 8. trinn er nedgangen i antallet elever på de to laveste mestringsnivåene 10 prosentpoeng fra 2009, noe som utgjør flere enn 50 elever. De to øverste mestringsnivåene viser tilsvarende økning med 10 prosentpoeng i samme periode. 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2, Engelsk Lesing Regning Gjennomsnittsresultatene i nasjonale prøver for 5. trinn i engelsk, lesing og regning. I var det ikke prøve i engelsk.i barneskolen møtes ferdighetsnivået på en skala fra 1-3. årsrapport side 14

15 Skole- og barnhage etaten Ny og flott aukerød skole En ny og flott aukerød skole sto klar for innflytting og oppstart august En rive- og byggeperiode som gikk over all forventning. aukerød skole har blitt et fleksibelt skoleanlegg basert på å kunne imøtekomme fremtidige endringer i pedagogiske metoder, undervisningsformer og organiseringsformer. En skole med muligheter for tilpasset opplæring og pedagogisk utfoldelse- tilpasset den læringsaktiviteten som skal skje. Bygget er preget av arealeffektive løsninger med muligheter for fleksibilitet. aukerød har fått ei storstue - skolens aula, som binder skolen og nærmiljøet Barnetrinnet sammen Antall elever Det nye skoleanlegget på 3 aukerød har 598 Kommunens netto utgift pr. blitt elev et godt og 77 estetisk 193 arbeidsmiljø for 439 Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,2 11,2 elever og ansatte. Uteområdet skal stå Ungdomstrinnet ferdig innen 10.juni Et spennende Kun uteområdene gjenstår før nye aukerød skole er helt ferdig. Foto: Eivinn Ueland Antall elever og variert uteområde for mange typer Kommunens netto utgift pr. aktiviteter. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,1 10,6 Barnetrinnet Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,2 Ungdomstrinnet Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Antall elever pr. lærerårsverk 11,2 11,1 Kulturskolen Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Barnehage Skolefritidsordninger Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev , , Barnehagemyndigheten Barnehagemyndigheten ivaretar kommunens lovpålagte plikter etter barnehageloven. Avdelingen er lokal godkjenningsmyndighet, og har ansvar for tilsyn med barnehagene. Det er utarbeidet en tilsynsplan, og det utføres tilsyn etter ulike metoder. I 2013 ble det gjennomført skriftlig tilsyn med samtlige barnehager i kommunen, og stedlig tilsyn i sju barnehager. Kulturskolen Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Skolefritidsordninger Antall elever Kommunens netto utgift pr. elev Full barnehagedekning Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen opprettholder full barnehagedekning i henhold til barnehageloven. Dette har vært oppnådd hvert år siden 2007, og kommunen har fortsatt en del plasser å gå på i forhold til definisjonen av full barnehagedekning. Disse plassene tilbys til barn uten rett til plass, slik at kommunen har god barnehagedekning. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Foto: Pia eier Nyhagen Samordnet opptak Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen har et samordnet opptak som bidrar til effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkernes ønsker og behov. Kommunen kjøpte i 2013 et nytt opptakssystem som benyttes av private og kommunale barnehager. Systemet gir god oversikt, fungerer effektivt for barnehagene og bidrar til at søkerne får tildelt årsrapport side 15

16 Skole- og barnhage etaten plasser ut fra ønsker og behov så langt det er mulig med det tilbudet kommunen har. ovedopptak gjennomføres for første gang i dette systemet i Barnehagemyndigheten har ansvar for veiledning av barnehagene og tilrettelegging for kompetanseheving i sektoren. Det er dannet en kompetansegruppe for barnehagene i Sandefjord som representer private og kommunale barnehager, samt skole- og barnehage kontoret. Kompetansegruppen har med utgangspunkt i måldokumentet Fokus 2015 gått til anskaffelse av kompetanseheving levert av Dronning Mauds Minne. Alle barnehagene i Sandefjord får gratis kompetanseheving i tre år innen områdene positiv selvoppfatning, danning, språk, nærvær og mangfold. Barnehageplasser Antall kommunale barnehager Antall barn i kommunale barnehager Gj. sn. utgifter pr. barn Antall ikke-kommunale barnehager Antall barn i ikke-kommunale barnehager Gj. sn. offentlige utgifter pr. barn I barnehagen skal barnas grunnleggende kunnskaper og ferdigheter økes - også på kjøkkenet. Foto: Trine Knapstad Sandefjord kommunale barnehager Sandefjord kommunale barnehager har endret navn til SAKOM- BA. Kommunens tretten barnehager er den største barnehageutvikleren i Sandefjord, med 600 barn. SAKOMBA skal være en trygg aktør for barn, foreldre og ansatte. SAKOMBA har i 2013 utviklet nye systemer innenfor: Observasjon av barns utvikling Foreldresamtaler Pedagogisk utviklingssamtale Forbygging av uønsket grensesetting av barn Systematisk vurdering av ansattes praksis Personalpolitikk SAKOMBAs nye slagord er kjærlighet & kunnskap. Å bidra til barns positive selvoppfatning er et viktig fokus. Alle barn skal oppleve mestring og kjærlighet de kan vokse på. Krokemoa barnehage på tur i hestehagen Sandefjord voksenopplæring (SVO) Voksenopplæringen ga i 2013 grunnskoleopplæring for nær 70voksne i Sandefjord. De fikk opplæring i ett eller flere grunnskolefag, i.h.t. opplæringslovens 4. I tillegg deltok ca 100 personer på ulike kurs som for eksempel norskkurs, lese-/ skrivekurs, datakurs og trafikkteoriopplæring. Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste etter opplæringsloven. En annen vesentlig oppgave for PPT er å bidra til organisasjonsutvikling og kompetansebygging i barnehage og skole for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. årsrapport side 16

17 Kultur og fritid KULTUR- OG FRITID Kultur- og fritidsområdet står sentralt i arbeidet for å fremme god folkehelse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. årsrapport side 17

18 Sentralt i arbeidet for god folkehelse Kultur og fritid Kultur- og fritidsområdet står sentralt i arbeidet for å fremme god folkehelse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. Tilbudet skal bidra til Gode muligheter for et bredt spekter av fysiske aktiviteter Gode og trygge oppvekst- og bomiljøer Sosiale nettverk som kan gi tilhørighet, trygghet og sosial støtte Tiltak for å stimulere/øke barn og unges evne til å mestre livets utfordringer Gode opplevelser som kan bidra til et rikt liv, overskudd, livsglede, og trivsel I dette arbeidet samarbeider kommunen nært med frivillige foreninger og lag, nærmiljøutvalg, private og kommersielle aktører, og enkeltpersoner. BIBLIOTEKET Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, ved formidling av informasjon, og ved å stille bøker og annet materiell gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Dette gjøres ved utlån på biblioteket, men også ved sam arbeid med barnehager og skoler, oppsøkende virksomhet for eldre og andre som ikke kan komme til biblioteket selv, studieplasser med PC, litteratur og trådløst nettverk, og ved ulike arrangementer. Fra 2013 ble formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek utvidet med oppdraget folke-bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette medførte at Sandefjord bibliotek (sammen med Larvik, Tønsberg og orten) fikk statlig prosjektstøtte til å videreutvikle biblioteket til et litteraturhusbibliotek. Det innebærer en videreutvikling av biblioteket som en arena for debatt og møter om ulike temaer, i tillegg til bibliotekets tradisjonelle oppgaver. Åpningstiden ved Sandefjord bibliotek er blant de lengste i landet. Ordningen med søndags-åpent bibliotek i vinterhalvåret forsterker dette, og bidrar til gode besøks- og utlåns tall. Det er også en trend med godt besøk og utlån i sommermånedene. Besøket er relativt konstant. I 2013 hadde biblioteket ca besøk, i tråd med gjennom -snittet de siste tre år. En stor del av de besøkende er barn/barnefamilier, ungdom og personer med flerkulturell bakgrunn. I 2013 lånte biblioteket ut enheter. Det er en nedgang på 1 % fra 2012 og 6 % fra Utlån av bøker både for barn og voksne viser en liten oppgang, mens utlån av DVD, CD o.l. viser en viss nedgang. Denne trenden finner en også på lands-basis, og den kan ses i sammenheng med endringer i medie situasjonen, først og fremst med nye sosiale og nettbaserte tilbud. østen 2013 innførte biblioteket et selvbetjeningssystem for utlån, basert på radiobrikketeknologi. Nasjonale prøver for barn i grunnskolen viser at leseferdighetene blant byens skolebarn har økt. Biblioteket bidrar med flere tiltak for lesestimulering og leseglede, som eventyr stund med høytlesning hver uke, samarbeid med og besøk i barnehager og skoler, lekse hjelp og sommerkonkurranse for barn, som har fått stor oppslutning. Biblioteket har også en rekke andre tilbud i samarbeid med eksterne aktører, bl.a. advokathjelp og brukerstøtte for data. I 2013 ble det gjennomført 132 arrangementer for barn og voksne, i tillegg til en rekke utstillinger. En stor del av arrangementer og utstillinger gjennomføres i samarbeid med foreninger og enkeltpersoner i kommunen. Biblioteket får mange gode tilbakemeldinger om både bok- og mediesamling, ansattes medie-kunnskap, åpningstider og service. Det samme gjelder kultur- og fritidsetatens ekspedisjon, som er lagt til biblioteket. Ekspedisjonen tar hånd om alle publikumshenvendelser, selger billetter til kino og kulturarrangementer på dagtid, og håndterer etatens postbehandling og arkiv. årsrapport side 18

19 Kultur og fritid Sandefjordmuseene Sandefjordmuseene er en del av Vestfoldmuseene IKS, men kommunen eier fortsatt museenes gjenstander og bygninger. Kino De seneste årene har kinobesøket vist en nedadgående trend. Dette ser i første rekke ut til å skyldes et relativt dårlig tilbud av filmer med stort publikumspotensial, men også at stadig flere tilbud konkurrerer om folks fritid. Den nedadgående trenden ble brutt i 2012, da besøket økte med 3,5 % fra året før, og endte på besøk. I 2013 sank besøket igjen, til besøk, en nedgang på 10,7 % fra Besøket økte på høsten, takket være publikumssuksesser som obbiten og Flåklypa. Trenden ved Sandefjord kino er i tråd med den de fleste andre kinoer i landet har opplevd. Den store kinodagen arrangeres hvert år, første lørdag i november, og i 2013 besøkte ca kino denne dagen. JERTNES KINOSENTER Antall forestillinger Antall besøk Kulturarrangementer og kulturaktivitet Kommunens hovedstrategi på arrangementsområdet er å leie ut kulturhus til eksterne arrangører, og legge til rette for deres arrangementer. Kommunen står selv som arrangør av et fåtall arrangementer, bl.a. det årlige arrangementet Speil, som skal speile aktiviteten i frivillige foreninger i året som gikk, og hvor byens kulturpris, idrettspris og ærespris blir delt ut. Antall arrangementer i jertnes svinger noe fra år til år. I 2013 viste antall arrangementer en liten økning fra året før, mens antall kurs og konferanser var tilnærmet stabilt. Besøket på kulturarrangementer viste en markant øking (34%) fra året før. En ny, stor arrangør er Konsert-kameratene som hadde stor suksess med konserter med bl.a. Melody Gardot, Sidsel Kyrkjebø og Kurt Nilsen. Salen var også full under Christer Sjögrens julekonsert og Riksteaterets oppsetning av Abrahams barn med Svein Tindberg. En aften med Anders Jahre i regi av Audun Tjomsland og Erik Jakobsen trakk også fullt hus. Ved årsskiftet 2012/2013 opphørte kommunens driftsansvar for Verdensteateret, som nå er leid ut til Norsk Frilynt Ungdomsforbund, som også leier nabobygget Napergården. Forbundet har en omfattende aktivitet i egen regi, og leier i tillegg ut kulturhuset til andre kulturarrangører. Arrangementer og besøk jertnes kulturhus Antall kulturarrangementer Antall kurs, konferanser mv Antall arrangementer i alt Besøk kulturarrangementer Besøk kurs, konferanser mv Antall besøk i alt Barnas kulturprogram Barnas kulturprogram omfatter både teaterforestillinger, konserter, knøttekino og barne-arrangementer på biblioteket. Det satses på markedsføring, bl.a. med distribusjon av programfoldere til alle barnehagebarn, og oppslutningen har økt de siste to år. Antall forestillinger og besøk Antall forestillinger Antall besøk Varden grendehus ble fra ettersommeren 2013 av leid ut til gjøglertruppen Stella Polaris, som har etablert sin base på kulturhuset. Gruppen har også overtatt kommunens tidligere aktiviteter ved huset, både fritidstiltak for barn og unge, utleie til frivillige foreninger m.v. De frivillige foreningene er en del av den kulturelle ryggraden i byen, og mottar derfor tilskudd til sin virksomhet. I 2013 ble det gitt tilskudd til ca. 90 ulike kultur- og barneforeninger, med over medlemmer, hvorav vel medlemmer under 20 år. Kommunen har i tillegg en egen tilskuddsordning for større kulturprosjekter, og det ble i 2013 gitt slikt tilskudd til 58 arrangementer. Av disse var 10 større sommerarrangementer. årsrapport side 19

20 Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Idrettslag og friluftslivsforeninger favner nær 1/3 av byens innbyggere, og står helt sentralt i arbeidet for fysisk aktivitet blant innbyggerne. Foreningene mottar derfor også kommunal støtte til drift og aktivitet. I 2013 ble tilskudd gitt til 40 idrettslag, med mer enn medlemmer, hvorav halvparten under 20 år, og til sju friluftslivsforeninger med over medlemmer. Kommunens idrettsmelding definerer hovedmålet for kommunens idrettspolitikk, å bidra til at medlemmer av idrettslag og andre innbyggere har gode muligheter for å utøve et bredt spekter av idrett og fysisk aktivitet, og dermed bidra til god folkehelse for byens befolkning. Kommunens hovedfokus ligger på gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet, mens idrettsforeninger og andre fyller anleggene med aktivitet. Bystyret vedtok i 2013 en ny plan for videreutvikling av kommunens idrettsanlegg, gjeldende for ti år. Planen er en konkretisering av idrettsmeldingen, med hovedfokus på folkehelse, rekruttering og breddeidrett, og barn og unge. Planen er blitt til i nært samarbeid med byens idrettsorganisasjoner, og inneholder prioriterte tiltak, både for etablering av nye idrettsanlegg, og for rehabilitering av eksisterende anlegg. I 2013 er det foretatt rehabilitering og oppgradering av bl.a. friidrett på Storstadion, og anlegg av kunstgressbane er påbegynt på Østerøya. Nærmiljøanlegget på Breidablikk er også oppgradert i regi av frivillige krefter. Dette har gitt barn og unge nye og bedre tilbud for fysisk aktivitet og er et sosialt treffpunkt. åndball er livet for mange Sandefjordinger - og skal man bli god, bør man begynne tidlig. Foto:Dag Nordsveen Flere idrettsarrangement preger byen i sommerhalvåret, bl.a. ble Sandefjord Grand Prix i 2013 arrangert av Sandefjord Sykkelklubb for åttende gang. Vinteren 2012/2013 var snøfattig, men skiløyper ble kjørt opp og benyttet når forholdene gjorde det mulig. Under arbeidene med ny E18, er det tilrettelagt for parkering for løypene på aukerød, nordøst for anleggsområd et. Det legges også is på en rekke flater i lokalmiljøene, i tillegg til banene i Bugården. Vannaerobic i svømmehallen er et populært tilbud. Foto: Finn Triger Mange benytter svømmehallen til trening, mosjon og rekreasjon. Flere idrettsforeninger leier treningslokaler i hallen, andre benytter terapibassenget. Skolenes svømmeopplæring foregår i hovedsak også i hallen. Kommunen er stolt av at Sandefjord er blant de beste kommunene i Norge på slik opplæring. Svømmehallen gir også tilbud om vannaerobic og -jogging, fødselsdagsselskaper o.a. aktiviteter. Svømmehallen ble sertifisert som Miljøfyrtårn i året som gikk. Skileiken på Runar er et populært rekreasjonssted, når klima og vær tillater det. Foto: Vidar Ankersen Antall besøk bad Barn Voksne Skolesvømming Lag, foreninger og babysvømming Sum årsrapport side 20

21 Kultur og fritid Kommunen er opptatt av å gi innbyggere og tilreisende gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. I 2013 er det bl.a. foretatt utbedring av løyper og P-plass i jertås, kyststien på afallen, og merking av stiene på Yxney. Kultur- og fritidsutvalget har også vedtatt føringer for fremtidig bruk av friområdene Vøra, Langeby, Asnes og Granholmen, som fortsatt vil bli brukt til både camping og friluftsformål. Parker og plasser Sandefjord har nærmere 100 parker og plasser, i og utenfor sentrum, med et samlet areal på ca. 500 dekar. Sammen med en rekke skulpturer og monumenter gir de byen et grønt og åpent preg. Bade-parken er spesiell og unik i norsk sammenheng. Med sitt store areal og sin sentrale beliggenhet bidrar den til å åpne byen mot havet og verden utenfor, i pakt med byens historie og tradisjon. Parken utvikles år for år som arena for fysisk aktivitet, kulturarrangementer, utstillinger og rekreasjon. I 2013 ble det anlagt en kunstgressflate på ca 750m2 i parkens sør-østre del. er fikk en gruppering av kulturarrangører anledning til å sette opp et kulturtelt, som arena for kulturarrangementer i sommermånedene. I tillegg er arbeidet med bedre dreneringen i parken videreført, og det lagt ned underjordisk avfallscontainer. Friluftsområder Antall lekeplasser og balløkker Antall friområder Antall badestrender Antall turstier og løyper Totalt dekar som vedlikeholdes Ca Ca Ca Nye vedtekter for gravplassene i kommunen ble godkjent i 2013, og planlegging av nytt gravfelt på Orelund gravlund ble påbegynt. Det er i løpet av året innført kildesortering på alle kirkegårder. Vedlikehold av bed på gravsted utføres, mot refusjon, for festere som ønsker det. Det praktiske arbeidet med dette ble i 2013 satt ut til et privat firma. Kontrakten er inngått for fire år. Samarbeidet mellom handelsstanden, Byen vår, gårdeierforeningen og kommunen om dekorering av sentrum med blomster og julegater, ble videreført også i I forbindelse med kommunens miljøfyrtårnprosjekt, er utegruppene i parkvesenet sertifisert. Et godt nærmiljø Frivillige foreninger og lag er helt sentrale i arbeidet fore gode nærmiljøer generelt, og for barn og unge spesielt. Det samme gjelder kommunens 14 nærmiljøutvalg, som arbeider for gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Utvalgene har vært og er fortsatt sentrale i etablering og oppgradering av nærmiljøanlegg, og arbeider sammen med beboerne for å fylle disse med aktivitet. Etter hvert som arbeidet med undremeterskogene fullføres, vil utvalgene ha økt fokus på drift og vedlikehold av anleggene, og på tilrettelegging for aktivitet. Lekeapparater er byttet ut på lekeplasser ved både Sande, Framnes og Gokstad skoler, i samarbeid mellom kommunen, nærmiljøutvalgene og foreldrenes arbeidsutvalg på skolene (FAU). Miniidrettsanlegget på Åsane ble også utbedret i et samarbeid mellom nærmiljøutvalget og kommunen. I ungdomsskolekretsene tilbyr ungdomsutvalgene arrangementer for ungdom, bl.a. diskotek-kvelder. Kirkegårder og gravlunder Kommunen har fire kirkegårder, som driftes og vedlikeholdes som verdige minne- og seremonisteder. Det ble i 2013 gjennomført ca. 415 begravelser og bisettelser. Kremasjoner har siden 2010 blitt foretatt ved Vestfold krematorium IKS på Tassebekk. Orelunden er en av fire kommunale kirkegårder. Foto: Gunhild Bonden Kulturell opplæring Alle elever i grunnskolen får gjennom Den kulturelle skolesekken en rekke møter med kunst og kultur. Konserter, scenekunst, besøk på museum og bibliotek, billedkunst, film, arkitektur o.a. utgjør en fin blanding av opplevelser og læring innenfor et bredt utvalg av sjangere og kunstuttrykk. Det legges til rette for at opplevelsene lett kan knyttes til skolens undervisning og læringsmål. Siden 1996 har Sandefjord kommune hvert år arrangert Markedet for scenekunst i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og med støtte fra Norsk kulturråd. Markedet er en viktig nasjonal møteplass for arrangører, utøvere og produsenter av scenekunst for barn og ungdom. Svært mange av forestillingene som vises kommer senere ut på turné over hele landet gjennom Den kulturelle skolesekken. Den lokale kulturmønstringen for ungdom fra vår kommune arrangeres hvert år i jertnes kulturhus ungdommer opptrer med sang, musikk og dans, andre deltar med film eller billedkunst, som konferansierer eller sceneteknikere. Et representativt utvalg av innslag fra den lokale mønstringen sendes årsrapport side 21

22 Kultur og fritid videre til fylkesmønstring for Vestfold, og noen kommer kanskje med helt til landsmønstringen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet er høringsorgan for saker av stor eller prinsipiell betydning for barn og unges oppvekstvilkår. Rådet består av representanter fra byens ungdoms- og videregående skoler, og fra de politiske ungdomspartiene. Foto: Gorgon Produksjoner Den kulturelle skolesekken i Sandefjord markerte i 2013 MUNC-året. Mer enn 500 skolebarn lagde sine versjoner av Edvard Munchs kjente maleri Melankoli, og materialene som ble brukt var strandsøppel. Astor Andersen og Kari Prestgaard reiste rundt på barneskolene og gjennomførte prosjektet for alle elever på 6. klassetrinn. I november ble alle de 22 bildene presentert i Sandefjord kunstforening. I tillegg til at elevene lærte om Munch og hans kunst, ble det satt fokus på forsøplingen av havene våre. På bildet ser vi kunstverket som ble laget av 6. klassinger på Virik skole. Foto: Prestgaard / Andersen årsrapport side 22

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? 2 Kjære innbyggere på Hogsnes, Bjelland og Smørberg Ønsker du fortsatt å være innbygger i Tønsberg kommune? Eller vil du at Hogsnes, Bjelland

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2010... 7 DRIFTSRESULTAT 2009-2010... 7 INVESTERINGER I 2010...

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann 1 Rådmannens innledning Politisk organisering Befolkningsutvikling og demografi Innledning En stor seier Høyere utdanning Befolkningsøkning en stor utfordring Pendling den «gale» veien Kunstskolen Lærlinger

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk

Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk 1 Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk Vedtatt i Kommunestyret. Sak dato.. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planprogrammet... 4

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Mål oppnådd i Mål: Full barnehagedekning: Resultat: Alle som ønsket det fikk tilbud om plass ved hovedopptaket Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere: Mål: 3 prosent.

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Innhold Forord... 4 1 Utviklingstrekk i Alta kommune... 5 1.1 Folketallsutvikling og demografi 2000-2014... 5 1.2 Befolkningsprognoser fram mot 2040... 7 1.3 Bosetting...

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2010 1 av 60 Årsmelding 2010 Innhold Rådmannens innledning...6 Utviklingstrekk....9 Samfunn...12 Kommuneplanarbeidet...13 Miljø...13 Landbruk...14 Næring...16 Transport...16

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer