Den kulturelle skolesekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle skolesekken"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken Lokal plan for

2 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale skolesekk oversikt og budsjett 8 6. Unge spiller for unge Eidsberg Kulturskole 9 7. Eidsberg bibliotek Folkenborg museum Eidsberg Rundt Film Høytorp fort Byggeskikk i Eidsberg Eidsberg ungdomsskole Musikkprosjekt Eidsberg ungdomsskole Samtidskunst Eidsberg ungdomsskole 21 2

3 1. BAKGRUNN Den kulturelle skolesekken har vært en viktig kulturpolitisk satsing i hele landet. Det fremste målet er å gi elever i grunnskolen en kulturell kapital og en kulturell kompetanse som bedre vil gjøre dem i stand til å møte utfordringene i samfunnet. Ordningen er nå utvidet til å gjelde elever i videregående skole. Kunnskap og forståelse av kunst og kultur er grunnleggende kunnskap, som det er viktig at barn og unge får med seg. Utviklingen av Den kulturelle skolesekken i årene framover vil innebære at skolene og kommunene selv må tenke gjennom hva kunst og kultur kan ha å si for den enkelte elev i grunnskolen, og hvordan en ønsker å integrere kunst- og kulturressurser i skolehverdagen. Den første lokale planen for den kulturelle skolesekken i Eidsberg kommune, ble utarbeidet for perioden Planen ble revidert i 2007 for perioden Nå er planen igjen revidert, og gjelder for perioden Tilbudene har vært og blir videre finansiert gjennom tilskudd fra Østfold fylkeskommune. Planen skal sikre at elevene mottar, eller deltar i, ulike kulturelle opplevelser av høy kvalitet. Lokal kulturarv blir vektlagt. Det er oppnevnt en kommunal kulturkontakt som skal være bindeleddet mellom Østfold kulturproduksjon og skolene. I tillegg utpeker hver skole sin egen kulturkontakt som har ansvaret for tilretteleggingen på den enkelte skole. 3

4 2. MÅLSETTING Mål og prinsipper for satsningen er nedfelt i Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for framtida" (Stortingsmelding nr. 8 ( )) Mål for Den kulturelle skolesekken er: - å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. - å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med, og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. - å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Den kulturelle skolesekken (DKS) skal utformes og kontinuerlig vurderes ut fra disse prinsippene: Varig ordning: DKS skal være en varig ordning for elever i skolen. For alle elever: DKS skal gjelde alle elever i grunnskolen og den videregående opplæringen, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har. Realisere mål i læreplanverket: Kunst - og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket, og i de ulike læreplanene. Høy kvalitet: Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet. Kulturelt mangfold: DKS skal omfatte ulike uttrykk med røtter i et mangfold av kulturer og epoker. Bredde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representerte med variasjon i formidlingsmåtene. Regularitet: Elevene skal sikres et regelmessig tilbud på alle klassetrinn. Samarbeid kultur skole: Arbeidet skal skje i et godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivåer. Det skal sikres god forankring og tid til planlegging i skolen. Rollefordeling kultur skole: Skolene har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet og å informere om det i god tid. Lokal forankring og eierskap: DKS må forankres lokalt, i den enkelte skole, kommune og fylket. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for mange lokale varianter, slik at alle skal kunne kjenne eierskap til DKS. 4

5 3. ORGANISERING 3.1. Statlige føringer: Den kulturelle skolesekken ble introdusert som et nasjonalt tiltak i 2001 og er et samarbeidstiltak mellom Kultur- og kirkedept. og Utdannings- og forskningsdept. Den kulturelle skolesekken ble forankret i L97 og forutsatte et nært og faglig samarbeid mellom skoleog kultursektoren lokalt, regionalt og nasjonalt. Kunnskapsløftet, den nye reformen i grunnskolen og den videregående opplæringen, ble iverksatt 2006 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2006 og St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring). Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i samfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være mulig for alle å utvikle evnene sine. Kunnskapsløftet understreker prinsippet om tilpasset opplæring og legger økt vekt på læring. Kunst og kultur skal medvirke til dette. Kunnskapsløftet omfatter et nytt læreplanverk for hele grunnopplæringen, og er sammensatt av en generell del, prinsipp for opplæringen og nye læreplaner i alle fag. Hver læreplan har kompetansemål for elevene. Den generelle delen i læreplanen gir de overordnede målene for opplæringen, og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget. I læreplanverkets generelle del blir blant annet de skapende evnene vektlagt i et eget avsnitt Det skapende menneske. Her blir både kreativitet, nysgjerrighet og vitenskapelig arbeidsmåte fremhevet. Elevene skal få utvikle gleden ved å møte kunstneriske uttrykk og kunne utforske og utfolde sine egne skapende krefter. Undervisningen skal vise hvordan skaperkraft har vært med på å endre menneskenes levekår og livsinnhold. I læreplanverkets del 2 prinsipper for opplæring heter det: «For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet.» Våren 2007 la Kunnskapsdepartementet fram Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringa Planen har som overordnet mål å utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn, elever og ansatte i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Planen inneholder 27 tiltak. Flere av tiltakene er rettet mot samarbeidet mellom opplæringssektoren og kultursektoren generelt, og det videre arbeidet med Den kulturelle skolesekken spesielt. Utdanningsdirektoratet har hovedansvaret for å følge opp strategien, og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil spille en sentral rolle når strategiplanen skal gjennomføres. 5

6 3.2 Regional organisering I Østfold ble Den kulturelle skolesekken organisert som et forsøkstiltak gjennom Østfold fylkeskommune. Det ble etablert en turnéorganisasjon; Delta K Østfold, som skulle være et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, staten og etter hvert alle kommunene i Østfold. Delta K hadde fram til skoleåret 2005/2006 det helhetlige, kunstneriske og pedagogiske ansvaret for innholdet i Den kulturelle skolesekken i Østfold. Delta K hadde i tillegg ansvaret for å koordinere, tilrettelegge og produsere kulturtilbudet til grunnskolen innen alle kunstgenrer. Delta K skiftet navn til Østfold kulturproduksjon i Formålet til Østfold kulturproduksjon er å sikre alle elever i fylket, inkludert elever i videregående skole, et godt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet i skolehverdagen. Østfold kulturproduksjon når et publikum på over hvert år. 3.3 Lokale forhold Eidsberg kommunes lokale plan for den kulturelle skolesekken revideres for andre gang. Planen for inneværende periode ( ) er evaluert av kommunens koordinator for den lokale kulturelle skolesekken sammen med skolenes kulturkontakter. Gjennom den reviderte planen blir elevene presentert for et bredt felt med kulturuttrykk i løpet av deres tid i grunnskolen. Det har videre vært en prioritering å løfte frem lokal kulturarv, og å anvende de ulike arenaene som er tilknyttet Kulturtorget i Mysen, som eksemplevis biblioteket, kinoen, scenen, kulturskolen og etter hvert Store Festsal når den er ferdigstilt. Fordelen med en felles kulturplan for skolene i Eidsberg er at alle grunnskoleelevene i Eidsberg kommune får nøyaktig samme tilbud i løpet av skoletiden, uavhengig av økonomi, geografi og andre forhold. Det er opprettet en nettverksgruppe av skolenes kulturkontakter som følger opp tiltakene i planen og sørger for at den revideres ved behov. Det forutsettes at alle skolene følger planen og at tiltakene gjennomføres til oppsatt tid. Ønsker om endringer meldes til skolenes kulturkontakter og vurderes ved revidering av planen. Utgifter til busstransport til tiltakene dekkes over skolesekkens budsjett. Innsparinger er mulig ved at noen skoler kan kjøre sammen til spesielle undervisningsopplegg. 6

7 4. ØKONOMI Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler. For skoleåret 2010/2011 er 167 mill. kroner tilført tiltaket. I tillegg satser både fylkeskommuner, kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner betydelige ressurser på den kulturelle skolesekken. I år vil 157,5 mill. kroner gå til lokale tiltak. Av dette blir 122,5 mill. kroner fordelt via fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen og 35 mill. kroner for tiltak i videregående opplæring. 9,5 mill. kroner blir fordelt til Rikskonsertene, en sentral institusjon med et særlig ansvar innenfor Den kulturelle skolesekken. 4.1 Sentrale midler Rikskonsertene er i dag den eneste som mottar sentrale midler. 4.2 Regionale og lokale midler Midlene til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal fordele minst en tredel av midlene til grunnskolen videre til kommunene i fylket ved hjelp av en fordelingsnøkkel som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. For å utløse midler må Eidsberg kommune sende inn en plan for Den kulturelle skolesekken til godkjenning i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune vedtar fordeling av den siste tredelen slik det er mest hensiktsmessig. Eidsberg kommune mottar kr fra Østfold fylkeskommune for skoleåret 2010/2011 til den lokale kulturelle skolesekken. Dagens finansieringsordning legges til grunn for den nye planen. 7

8 5. EIDSBERG KOMMUNES LOKALE SKOLESEKK - OVERSIKT OG BUDSJETT Trinn Årlig prosjekt Bussutgifter Arr.utgifter Utgiftsdekning 1-10 Unge spiller for unge Skolesekken 2 Eidsberg bibliotek Skolesekken 3 Folkenborg museum 4500 Skolesekken 4 Eidsberg rundt 6500 Skolesekken 5 Eidsberg bibliotek Skolesekken 6 Filmprosjekt Skolesekken 6 Folkenborg museum Skolesekken 7 Høytorp fort Skolesekken 8 Arkitekturprosjekt Eidsberg ungdomsskole 9 Høytorp fort 1600 Skolesekken 9 Eidsberg bibliotek 5500 Skolesekken 10 Musikkprosjekt Skolesekken 10 Samtidskunst Eidsberg ungdomsskole 7-10 * Bildekunstneren Reidar Aulie Disponibelt 5100 Skolesekken Sum Totalsum kr Det er satt opp en sum på 5100 kr under diverse. Aktuelle kulturtilbud kan komme i løpet av skoleåret utenom det som står i planen, som filmer m.m. Man får da større fleksibilitet og slipper å avvise et bra tiltak fordi det ikke finnes midler til det. Summen brukes også som buffer for eventuelle økte kostnader. Regning for buss merkes skolens navn, klassetrinn, dato for oppdrag og strekning turen gjelder. Den sendes Kultur- og oppvekstetaten v/ Knut Olav Brekklund Sæves. Det kan av ulike årsaker bli justeringer av budsjettet i løpet av året. * Bildekunstneren Reidar Aulie, en nasjonal kunstner med lokal tilhørighet, kan bli innført som prosjekt i løpet av planperioden i samarbeid med Eidsberg sparebank under forutsetning av at dette er et kostnadsfritt prosjekt for kommunen. Innføring av prosjektet betinger produksjon av pedagogisk opplegg og plan for presentasjon av utstilling. Plassering på alderstrinn gjøres evt. i samråd med skolene. 8

9 6. UNGE SPILLER FOR UNGE - EIDSBERG KULTURSKOLE 1-10.TRINN - VÅR - SCENE/DANS/MUSIKK Eidsberg Kulturskole er en sosial og faglig stimulerende læringsarena, der barn og unge får utfordringer og mulighet til å utvikle sine evner under ledelse av profesjonelle instruktører og kunstpedagoger. Undervisningen skjer i Festiviteten, og følger skoleruten. Eidsberg Kulturskole tilbyr undervisning i følgende disipliner: Teater, musikal, dans, sang (individuelt og i gruppe), gitar, piano, trompet/kornett, fløyte og fiolin. Eidsberg Kulturskole har scenekunst som spesifikt satsingsfelt, og har nå tre teaterklasser og en musikalklasse, i tillegg til å drifte det interkommunale talenttilbudet, Østre Linje ungdomsteater. Eidsberg Kulturskole arbeider for å gi sine produksjoner et profesjonelt snitt, blant annet gjennom å anvende profesjonelle instruktører, scenografer og musikere. I løpet av et skoleår vil kulturskolen tilby to forestillinger eller konserter for elever i 1-10.trinn. Repertoaret vil variere fra år til år, men ha som utgangspunkt at det dekker de fagområdene vi tilbyr undervisning i, og ha et produksjonsmessig profesjonelt snitt. Kulturskolen samarbeider med skolene om tidspunkt for arrangementene. Unge spiller for unge Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 1-10.trinn kr kr kr Totalt kr kr kr Kontaktperson: Knut Olav Brekklund Sæves, rektor Eidsberg Kulturskole,

10 7. EIDSBERG BIBLIOTEK Eidsberg bibliotek ligger på Kulturtorget i Mysen. Det er åpent for alle og gratis. På biblioteket kan man låne bøker (både faglitteratur og skjønnlitteratur på flere språk), lydbøker på CD eller kassett, tidsskrifter, aviser og språkkurs. Biblioteket har et godt tilbud av bøker, både lettleste og vanlige, som passer for elever i grunnskolen. Det er også mange fagbøker både til bruk for skoleoppgaver og om populære hobbyer. Bøker biblioteket ikke har selv, kan lånes inn fra andre bibliotek. Biblioteket har studieplasser, og PC er med internettilgang. Mer informasjon om biblioteket finnes på: 2. TRINN HØST BLI KJENT Bli kjent med biblioteket, få lånekort, låne egen bok, lesestund. 10

11 5. TRINN VÅR - FORFATTERBESØK Forfatterbesøk. Elevene blir kjent med bøker av forfatteren før besøket. Biblioteket hjelper til med å skaffe bøker av den aktuelle forfatteren, evt. i kombinasjon med bruk av klassesett fra Østfold fylkesbibliotek. Bøkene kan brukes til høytlesning i klassen, da det kan være vanskelig å skaffe nok bøker for enkelte forfattere. Det kan også av og til være nødvendig at bøkene sirkulerer mellom skolene. Forfatteren presenterer sitt forfatterskap. Kan evt. også snakke om skriveprosessen, og om veien fra manus til ferdig trykket bok. Opplegget vil variere noe alt etter hvilken forfatter som kommer. Elevene kan også arbeide videre med det å skrive, ved at skolene lager skriveverksted i etterkant av forfatterbesøket. 9. TRINN HØST FORFATTERBESØK /TXT-AKSJONEN Forfatterbesøk / txt-aksjonen. 9.trinn blir med på txt-aksjonen fra Foreningen Les! Forfatterbesøket knyttes opp mot denne aksjonen så sant det lar seg gjøre. Elevene får utdelt en bok i txt-aksjonen og vil der ha lest et utdrag av en av den besøkende forfatterens bøker. Skolene får for alle klassetrinn et tilbud med alternativer til tidspunkter. Adresse og kontaktperson: Torggata 19, 1850 MYSEN Tlf: / Kirsten Ruud Eidsberg bibliotek Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 2.trinn 4500 kr 1500 kr 6000 kr 5.trinn 4500 kr 6000 kr kr 9.trinn 5500 kr 5500 kr Totalt 9000 kr kr kr 11

12 8. FOLKENBORG MUSEUM Folkenborg er et friluftsmuseum, med stort gårdstun og husmannsplass. Om sommeren har museet også husdyr. Håkon Håkonssons fødested i TRINN - MAI BESØK PÅ FOLKENBORG MUSEUM Alle elever i Eidsberg skal i løpet av 3.klasse besøke museet. Museet har også satt opp forslag til aktiviteter/temaer man kan jobbe med. Dette valget må hver enkelt skole ta og deretter avklare med museet. Skolen kan også selv komme med ønsker til tema. Emneforslag: Eventyr eller fortelling fra gamle dager. Bruke Gutustua med fyr på peisen, fortellerstund som læreren kan stå for selv. Hvordan bodde folk i gamle dager? Omvisning i Gutustua og Narvestadbygningen. Hva får vi fra husdyra? Karding og spinning med håndtein. Egnet for grupper inntil 10 barn av gangen. Skolen i gamle dager. En forenklet skoletime i skolerommet i Narvestadbygningen. Vi snakker om gamle dager og spiser skremjølsgraut. (Grøt koster 50 kr pr klasse og må dekkes av skolen.) Kjøring med hest og vogn. Hestekar må bestilles og det koster minimum 500kr. ( OBS: Dette må skolen ta av egen utgiftspost, dekkes ikke av kulturell skolesekk) Vi besøker husmannsplassen og snakker om husmannsvesenet Museet kan brukes i forbindelse med tegne- og maleundervisning Det er skolens ansvar å avklare dag og emne for besøket. 12

13 6. TRINN VÅR - FOLKENBORGDAGEN - GAMMELT GÅRDSARBEID I juni samles alle 6.klassingene i kommunen på Folkeborg museum for å oppleve hvordan man levde i gamle dager. Dette er en aktivitetsdag i regi av Eidsberg historielag i tett samarbeid med museet og skolekontoret. På museet møter elevene 60 frivillige som vil lære dem gamle håndverkskunster og arbeidsmetoder. Elevene kler seg som i gamle dager. Folkenborg Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 3.trinn 4500 kr 4500 kr 6.trinn 4500 kr kr kr Totalt 9000 kr kr kr Museet sender invitasjon med dato og øvrig informasjon i god tid før besøket. Kontaktperson: Hilde Lauvland Folkenborgveien Mysen Telefon: Fax: Internettadresse: 13

14 9. EIDSBERG RUNDT 4. TRINN VÅR LOKAL KULTURAV Tidsbruk beregnes ut fra en firetimers skoledag. Forarbeid: Temaarbeid om stedene som skal besøkes. Anbefalt rekkefølge på stedene som skal besøkes. Skolene må selv velge hvor mye tid man skal bruke på hvert enkelt sted. Her kan skolene velge å bytte ut noe, men total tidsbruk må pga busskostnadene ikke overstige 4 timer. 1. Monaryggen Monaryggen er en ca. 4 km lang sand- og grusrygg fra Momarken til Brennemoen. Den ble dannet mot slutten av istiden for ca år siden. Lærer forteller. 2. Høytorp fort Sperrefort påbegynt i 1912 ferdig Høytorp er et hovedfort i Fossumstrøkets befestninger etter unionsoppløsningen med Sverige i Fortet deltok i kampene mot tyske styrker i aprildagene 1940, og ble brukt som rekonvalesentleir for tyske soldater fra østfronten under krigen. Det ble nedlagt som militært anlegg i Lærer forteller om stedet. 3. Heggin Kommuneadministrasjonen i Eidsberg har sine kontorer her. Elevene hilser på ordføreren i kommunestyresalen. Ordføreren forteller kort om ordførers og kommunestyrets arbeid. Kontaktperson: Ordføreren minst en måned før rundturen. 14

15 4. Folkenborg museum Museet har stort gårdstun og husmannsplass. Håkon Håkonssons fødested i Lærer forteller om stedet. Kontakt museet før besøket for å avverge kollisjoner med andre besøkende. Tlf.: Eidsberg kirke Omvisning (max ½ time) Kontakt kirkevergen i god tid før rundturen. Tlf.: Temaer for omvisningen: Middelalderkirke/Olavskirke, steinskulpturer/sagn, døpefonten evt. altertavle og prekestol. Utfyllende opplysninger i ressurspermen Eidsberg rundt som finnes på hver skole. Permen er revidert høsten Eidsberg rundt Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 4.trinn 7200 kr 7200 kr Totalt 7200 kr 7200 kr Prisene betinger at Hærland/Trømborg og Tenor/Kirkefjerdingen kjører sammen. 15

16 10. FILM 6. TRINN OKTOBER / NOVEMBER - FILM I den kulturelle skolesekken er film et av hovedemnene. Vi vet at barn og unge har stor interesse av film, samt at film er en god måte å formidle ulike temaer på. Filmgleden i sekken blir enda større dersom filmen sees på ulike måter. Det er utarbeidet filmstudieark til mange skolekinofilmer. Hvilken film som skal vises velges hvert år av nettverksgruppa av skolenes kulturkontakter, gjerne etter innspill fra lærerne på 6.trinn. Det er den lokale kinoen som står for selve gjennomføringen av kinovisningen, og det må avtales med kinoen hvilken film som er ønsket; senest august. For og etterarbeid av filmen gjøres av elever og lærere ved de ulike skolene. Det må settes av tid til dette i klassene, slik at elevene får mest mulig ut av filmopplevelsen. Det velges en film hvor det finnes eget filmstudieark med forslag til hvilke temaer man kan fokusere på rundt filmen. Les mer på: Kontakt kulturkontoret for avtale: tlf Film Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 6.trinn 4500 kr 6000 kr (1) kr Totalt 4500 kr 6000 kr kr (1) Pris for skolekino er pr. billett, og koster kr. avhengig av byrå og film. 16

17 11. HØYTORP FORT Høytorp Fort var hovedfortet i Fossumstrøkets festning, Norges største innlandsfestning bygd mot øst etter unionsoppløsningen med Sverige i Høytorp Fort ble ferdig bygget i Fortet deltok under kampene mot tyske styrker i april 1940 og ble brukt som rekonvalesentleir for tyske soldater fra østfronten under krigen. Det lå også en tysk SS-fangeleir for bl.a. norske motstandsfolk og russiske krigsfanger ved Momarken travbane, men denne hørte ikke innunder fortet. Like før årtusenskiftet opphørte all militær virksomhet på fortet, og foreningen for Høytorp Fort arbeider i dag med restaurering av fortet. Samspillet med det sivile samfunn gjør at fortets flotte turterreng også kan benyttes hverdager som helger av innbyggerne i kommunen. 7. TRINN VÅR OMVISNING MED GUIDE Utendørs omvisning med tanke på hus og bygninger, samt inne i hjertet av fortet. Jostein Flåøien sender forslag med alternativer til dato / klokkeslett for besøkene. Skolene tar kontakt med Flåøien og melder seg på det tidspunkt som passer best. Tid: April-mai 17

18 9. TRINN VÅR 2. VERDENSKRIG Omvisning og guidet tur med tanke på lokal historie sett i forhold til 2. verdenskrig. Opplegget skal gi elevene forkunnskaper om 2. verdenskrig, som kommer som et stort tema i 10 klasse. Jostein Flåøien sender forslag med alternativer til dato / klokkeslett for besøkene. Skolen tar kontakt med Flåøien og melder seg på det tidspunkt som passer best. Tid: Mars-mai Adresse og kontaktperson: Faks: Foreningens kontor Internett: Jostein Flåøien: Høytorp fort Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 7.trinn 4500 kr 2800 kr 7300 kr 9.trinn 1600 kr 1600 kr Totalt 4500 kr 4400 kr 8900 kr 18

19 12. BYGGESKIKK I EIDSBERG - EIDSBERG UNGDOMSSKOLE 8. TRINN VÅR - ARKITEKTUR Alle elevene gjennomfører i løpet av våren på 8.trinn arkitekturprosjektet Byggeskikk i Eidsberg. Her jobber elevene med en byggestil, inspirert av den lokale byggeskikken og trendene i de ulike stilepokene. Opplegget Byggeskikk i Eidsberg omfatter: - Ulike stilarter innen Eidsbergs bebyggelse - Heggins bygninger, stiler: eksteriør og interiør - Arkitekten Sigurd Bentsen - Kirkene i Eidsberg kommune - Gamle Mysen - Industri i gamledager fra ca tallet - Hotell i Mysen fra rundt 1900 frem til i dag Kontaktperson: Tone Østereng Bakke, Eidsberg Ungdomsskole,

20 13. MUSIKKPROSJEKT - EIDSBERG UNGDOMSSKOLE 10. TRINN HØST OG VÅR - MUSIKK Alle 10. klassene har et årlig musikkprosjekt. Prosjektet er delt i to bolker; en før jul og en på våren. Elevene deles inn i arbeidsgruppene: Musikk, dans, drama, lyd/lys, scenografi, diverse Disse gruppene planlegger sine aktiviteter som koordineres av lærerne. Prosjektene omhandler ulike temaer. Disse utarbeides i samarbeid mellom elever og lærere, noe som er en viktig ledetråd for arbeidsgruppene. 95% av elevene på 10.trinn er delaktige i forstillingen som musikere, dansere, scenearbeidere, kormedlemmer, lyd/lys-arbeidere og annet. Første del av prosjektet fremføres til jul under skolegudstjenesten og vårprosjektet fremføres under avslutningen med vitnemålsutdeling. Musikkprosjekt Bussutgifter Arrangementsutgifter Sum 10.klasse kr Totalt kr kr Kontaktperson: Sven Inge Hensel, Eidsberg Ungdomsskole,

21 14. SAMTIDSKUNSTPROSJEKT - EIDSBERG UNGDOMSSKOLE 10. TRINN - HØST - BILDEKUNST Prosjektet tar utgangspunkt i en av disse kunstnerne: - Marcel Duchamp - Anna-Eva Bergman - Edvard Munch - Gunnar S.Gundersen - Kàthe Kollwitz - Marianne Heske - Rolf Groven - Inghild Karlsen - Per Kleiva - Renè Magritte - Jacob Weidemann - Frans Widerberg - Andy Warhol - Nils-Aslak Valkeapàà - Odd Nerdrum - Hannah Ryggen - Frida Hansen - Marcus Harvey Arbeidsmetode: Alle skal lage sin egenproduserte oppgave ved hjelp av oppslagsbøker, internett og informasjonspermer. Det kreves at man jobber hjemme i tillegg til kunst- og håndverkstimene 1. Oppgave med fakta om kunstneren og analyse av et valgt bilde. 2. Arbeid med selvvalgt produkt. Man velger stil og hvilken type produkt man vil lage, for eksempel kollasj, vannfarger, akrylfarger, tre, leire eller annet materiale. 3. Elevene får i løpet av prosjektet besøk av en kunstner som forteller om eget arbeid og om teknikker som benyttes. Kunstneren veileder også elevene der det er aktuelt. 21

Innholdsfortegnelse. 1. Bakgrunn 3. 2. Målsetting 4. 3. Organisering. 3.1 Statlige føringer..5. 3.2 Regional organisering.6. 3.3 Lokale forhold..

Innholdsfortegnelse. 1. Bakgrunn 3. 2. Målsetting 4. 3. Organisering. 3.1 Statlige føringer..5. 3.2 Regional organisering.6. 3.3 Lokale forhold.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 3.1 Statlige føringer..5 3.2 Regional organisering.6 3.3 Lokale forhold..7 4. Økonomi 4.1 Regionale og lokale midler..8 5. Eidsberg kommunes

Detaljer

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn s. 3 2. Målsetting s. 4 3. Organisering s. 5 3.1. Statlige føringer s. 5 3.2. Regional organisering s. 6 3.3. Lokale

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Plan for lokal kulturell skolesekk i Askim

Plan for lokal kulturell skolesekk i Askim Plan for lokal kulturell skolesekk i Askim 2017-2020 Innhold Innhold... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING... 5 3.1. Statlige føringer:... 5 3.2 Regional organisering:... 7 3.3 Lokale

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN 12/1166- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. j^o/^c)/y?/dok.nr. /^Z SIJUNI 2012 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. ^ J!/ Eksp. U.off. Saksh. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2007 2008 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2007-2008 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Plan for den kulturelle skolesekken

Plan for den kulturelle skolesekken Plan for den kulturelle skolesekken Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2016/17 2019/20 Vedtatt i formannskapet 15.3.2016 sak 28/16 1 HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken er

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Mangfold og muligheter vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Utviklingsplan for Den Kulturelle Skolesekken i Nesodden kommune 2008-2012 FORORD Her foreligger Nesodden kommunes utviklingsplan

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stange kommune Besøksadresse: Skolegata 19 postadresse: Pb 214 telefon: 90996953 faks: epostadresse: camilla.brandt.kippersund@stange.kommune.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli Nasjonal ordning Med DKS møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

Selvportretter og drømmer

Selvportretter og drømmer Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Elisabeth Misvær. En videreutvikling av DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg» ved kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM

.uni flini Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM 05 flini 2012 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref..uni 2012 Vår ref. 12/1166- Den kulturelle skolesekken: 2013 Dato 01.06.2012 Fordeling

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2014/2015 2018/2019 Theodor Kittelsens Soria Moria slott INNHOLD 1. Innledning. Hva er den kulturelle skolesekken? s. 2 2. Ansvarsdelingen

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015.

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Hva er Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 VEFSN KOMMUNE Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 Britt Hansen forteller afrikanske eventyr Fra Der mennesker møtes aksjonsuke i samarbeid med Fredskorpset høst 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/4036 I Arkiv sakid.: 12/1026 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Sigrn

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Folldal kommune Besøksadresse: Folldal skole postadresse: 2580 Folldal telefon: 624 91 000 faks: 624 90 584 epostadresse:

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas Marte Blikstad-Balas 19.10.2017 Å snakke om skole I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for. Det må ta slutt. Påskelabyrinten burde vært pensum i skolen. Turn burde

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer