Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter."

Transkript

1 Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter viktige. Hvis man f.eks ønsker å vite hvor mye man kan kjøpe for hvis faste kostnader er 300 og enhetspris er 20 må man løse ulikhet x< Hvis x>y har vi også x+2> y+2 og x-2> y-2. Vi kan legge til samme ledd og trekke fra samme ledd i sidene til ulikheten og den er sann for samme verdier på x og y. Hvis x>y har vi også 2x>2y og x/2>y/2. Vi kan multiplisere og dividere med samme positive tall og ulikheten er sann for samme verdier på variablene x og y. ønsker vi å multiplisere eller dele med negative tall blir det lite vanskligere. Hvis -x>-y er x<y. Du kan kanskje se dette hvis du tegner in x,y, -x og -y på tallinja? Hvis vi endrer tegn går det likvel greit hvis vi snur ulikhet. Får å løse en ulikhet kan vi så *** forenkle sidene, gruppere ledd av samme typ og trekke sammen *** legge til begge sidene og trekke fra samme tall eller uttrykk *** multiplisere og dividere begge sidene med samme positive tall *** endre tegn og snu ulikhet

2 Vi begynner med litt oppgaver fra praksis. Eksempel A. Vi løser ulikhet x<50000 fra oven. Hvis vi trekker fra 3000 fra begge sider får vi 20x< og 20x< Vi stryker selvfølgelig en null og får 2x<4700. Deler vi på to har vi x<2350. Vi kan produsere maks Eksempel B. Prisen er gitt ved p= x. Hvor mye kan man produsere hvis man ønsker ha prisen over Vi løser uliket x> Vi trekker fra begge sider og får -0.8x> Vi endrer tegn og må da snu ulikhet og får 0.8x<4000. Vi deler med 0.8 og får x<4000/0.8 =40000/8=5000. Eksempel C. Kostnadsfunksjon er gitt ved x. Hvor mye må man produsere hvis man ønsker ha enhetskostnad under 40. Vi løser ( x)/x = 2000/x+20<40. Vi trekker 20 fra begge sider og får 2000/x<20. Vi stryker selvfølgelig en null og får 200/x<2. Vi søker kun positive x og kan da multiplisere ulikhet med x (hvis x er negativ må man jo snu) og får 200<2x. Deler vi med to får vi 100<x. Vi må minst produsere 100. I alle disse eksemplene kan vi kanskje bruke snarveier. I eksempel A vokser kostnadene med produksjon og hvis vi finner produksjon når kostnadene er vet vi at vi må ha mindre produksjon enn hva vi fikk ved løsning av likhet. I eksempel B kan vi bruke at prisen avtaker og finner vi når prisen er vet vi produksjon må være mindre. I eksempel C minker enhetskostnad ved øket produksjon og finner vi når enhetskostnad er eksakt 40 vet vi produksjon må være større. Vi tar nå eksempel hvor vi vi har uliketer med andregradsledd. Eksempel D. Prisen er gitt ved x 2 Hvor mye kan vi produsere hvis vi ønsker pris over Vi løser ulikhet x Vi trekker fra begge sider og får x 2 0 Denne ulikhet kan faktoriseres med konjugatregelen og vi får x x 0 Vi søker fortegn på faktorene: X< <x<10000 x> x pos pos neg x neg pos pos venstre ledd neg pos neg

3 Kun positiv produksjon x>0 er intressant og da er venstre ledd positiv for x< Venstre ledd er produkt av to faktorer og kan være positiv kun hvis begge faktorene er positive eller begger er negative. Her er det mye enklere å bruke snarvei. Prisen avtaker med øket produksjon og det gjelder kun å finne når prisen er lik ( 0.01x 2 =10000 gir x=100) og se til at produksjon er mindre. Eksempel E. Hvor mye kan vi produserer hvis vi ønsker produksjonskostnader mindre enn 4980 og kostandsfunksjon er 0.001x 2 0.1x 3420 Vi må løse ulikhet x x hvilker er samme som x x Løser vi andregradslikning x x 1560=0 får vi løsninger x=1200 og x= Vi kan da bruke faktoriseringsteorem og skrive ulikhet som x 1200 x Vi søker igjen fortegn Vi ønsker ikke å ha negativ produksjon så venstre ledd er negativ for x<1200. Da er en faktor negativ og andre positiv og produkt er negativ. Her er det igjen mye enklere med snarvei. Kostnadene øker med produksjon og finner vi løsningene til x x 1560=0 krever vi kun produksjon mindre enn positive løsning Eksempel F. For hvilke produksjonsmengde er enhetskostnadene under 2, hvis kostnadsfunksjon er x 2 0.2x 720 Vi må løse ulikhet x 2 0.2x x Vi ser kun på positiv produksjon x og multipliserer begge ledd med x og får x 2 0.2x 720 2x og x 2 1.8x Løser vi likning x 2 1.8x 720=0 får vi løsningene x=600 og x=1200. Vi kan da faktorisere venstre ledd og får 0.001(x-600)(x-1200)<0 Vi ser på fortegn igjen. X< <x<1200 x>1200 x-1200 neg neg pos X+1300 neg pos pos venstre ledd pos neg pos

4 x< <x<1200 x>1200 x-1200 neg neg pos x-600 neg pos pos venstre ledd pos neg pos Venstre ledd er negativ når produksjon er mellom 600 og For x<600 er begge faktorene negativ og produkt er positiv og for x>1200 er begge faktorene positive og produkt er positiv. Nå finner vi ikke mer enkle snarveier. Men man vel sjekke at hvis venstre ledd er negativ for et verdi f eks 1000 mellom 600 og 1200 så kan man vel tro det må være negativ i hele intervall, det kan vel ikke bli postivt uten å være null noen gang? Eksempel G. For hvilken produksjonmengde er inntekt over 660 hvis prisen er gitt ved p= x. Vi må løse ulikhet x x 660 Regner vi litt finner vi at vi må ha x 0.001x 2 0 og løser vi likning x 0.001x 2 =0 har vi løsningene x=600 og x=1100 og vi kan faktorisere venstre ledd i ulikhet og får (x-600)(x-1100)>0 Fortegnsanalyse gir x< <x<1100 x>1100 x-1100 neg neg pos x-600 neg pos pos venstre ledd neg pos neg Venstre ledd er positiv for produksjon mellom 600 og ( Ene faktor er negativ og andre positiv og fortegn til produkt er minus, alt tilsammen gir positiv).

5 Oppgave 1. Ved hvilken produksjonmengde er kostnadene mindre enn 6000 hvis kostnadsfunksjon er gitt ved a) x, b) x c) x Oppgave 2. En produkt er ferdig etter tre trinn. I første trinn er kostnadfunksjon gitt ved x, i andre trinn ved x, i tredje ved x. For hvilke produksjonsmengde er totale kostnadene mindre enn a) 3000 b) c) 1700 Oppgave 3. Kostnadene for bedrift Karabas er gitt ved x og for Buratino ved x. For hvilken produksjonsmengde er kostnadene for Buratino mindre enn for Karabas? Oppgave 4. Prisen er gitt p= x. Ved hvilken produksjonsmengde er prisen over a) 800, b) 500 c) null Oppgave 5. Kostnadsfunksjon er gitt ved x. For hvilke produksjonmengde er enhetskostnad mindre enn a) 140, b) 51, c) 30 Oppgave 6. For hvilke produksjonmengde er kostnad mindre enn 800 hvis kostnadsfunksjon er er gitt ved a) x x 2 b) x x 2 Oppgave 7. Kostnadene for bedrift Karabas er gitt ved x x 2 og for Buratino ved x x 2 For hvilken produksjonsmengde er kostnadene for Buration mindre enn kostnadene for Karabas? Oppgave 8. Prisen er gitt ved p=1300-x/3. Når er inntekt over ?

6 Fasit. Oppgave 1. a) x<120, b) x<153.3, c) x<280 Oppgave 2. Totale kostnad er sum av kostnad i tre trinn = x a) x<20, b) x<180, c) umulig, 1700 er under fastekostnader 2000, algebraisk løsning gir også negativ produksjon Oppgave 3. x<40 Oppgave 4. a) x<5000, b) x<12500, c) x<25000 Oppgave 5. a) x>11, b) x>100, c) umulig, enhetskostnad kan ikke være mindre enn 40 Oppgave 6. a) x<1000, b) x<500 Oppgave 7. x<200 eller x>3000 Oppgave <x<36000, dvs for produksjon mellom 300 og 36000

7 Vi bruker mulighetene side 1 for å løse mer abstrakte ulikheter vi begynner med å løse lineære ulikheter av typ ax+b > 0 Eksempel 1. Vi ønsker løse ulikhet 2x 1 3x 5 4x 6 x Etter forenkling (grupperes og trekker sammen x-leddene og konstante) fås 5x 4 3x 6 For å få x-leddene til venstre og konstantene til høyre trekker vi fra 3x og addere til 4 i begge sidene (flytter over og endrer tegn) 5x 4 3x 4 3x 6 3x 4 Vi får 2x 2 og deler begge sidene med to og får så x>-1 Ulikhet gir altså at x må være større enn -1. Eksempel 2. Vi løser ulikhet 1 (3-x) > 4x + 4. Forenkling gir 1-3+x> 4x+4 eller -2+x>4x+4 Vi finner en ekvivalent ulikhet med x-leddene til venstre: -3x > 6. Vi dividerer begge sidene med 3 og får -x>2. Nå endrer vi tegn og snur ulikhet hvilket gir: x<-2 (Vi tenker, hvis -x er større enn 2 så må x være negativ for å få positiv -x og x må være mindre enn -2 for å få -x større enn 2)

8 Hvis vi ønsker å løse ulikheter med andregradsledd er det vanligt at det er enklest å flytte alt til venstre side og faktorisere og ha null til høyre. Eksempel 3. Vi løser x 2 16 Vi kan tenke over hva dette betyr. Tallet x 2 øker hvis x er positiv og øker. For x=4 har vi x 2 =16 og så er x 2 16 for positive x<4. Tallet øker hvis x er negativ og minker. For x=-4 har vi x 2 =16 og så er x 2 16 for negative x>-4. Dersom ulikhet er gyldig for x=0 får vi at ulikhet gjelder for -4<x<4 Det er også muligt å se på ulikhet på en annen måte. Ofte er det lettere å løse hvis man setter kun null til høyre og alle andre ledd til venstre: x Faktoriserer vi venstre side fås (x-4)(x+4)<0 Vi kan finne tegn får denne produkt fra et fortegnskjema: -4 4 x x (x-4)(x+4) Vi ser at x-4 er negativ for x<4 og positiv for x>4. Vi ser også at x+4 er negativ for x<-4 og positiv for x>-4. Vi får så at produkt er negativ hvis den ene faktor er negativ og den andre positiv. Dette skjer så når x er mellom -4 og 4.

9 Eksempel 4. Vi ønsker å løse 4x 2 20 x x 2 2x 48 Denne er enklest å løse ved å flytte alt til venstre og få null til høyre. 4x 2 20x x 2 2x 48=3x 2 18x 48 0 Vi prøver å faktorisere. Vi ser at alle leddene har 3 som felles faktor. Vi deler ulikhet med 3 og får. x 2 6x 16 0 Nå kan vi faktorisere venstre ledd gjennom å bruke røttene fra andregradslikning. x 2 x 8 0 Vi kan igjen bruke fortegnskjema: -8 2 x x (x-2)(x+8) Vi ser at uttrykket er negativ mellom -8 og 2 så ulikhet er sann for -8< x <2 Eksempel 4a. Vi løser ulikhet 32 2 x 6 x Vi ser vi kan dele med to og får 16 x 6 x =6x x 2 To er jo positiv så vi trenger ikke til å snu ulikhet Vi flytter alt til venstre og får 16 6x x 2 0 Nå er det nok best å endre tegn og snu ulikhet. Vi får x 2 6x 16 0 Dette er samme ulikhet som i eksempel 4 og vi får samme resultat. Eksempel 4b. Vi løser ulikhet 4x 2 20 x x 2 2x 48 Det er samme som i eksempel 4 men vi kan ogå ha likhet. Etter forenklinger får vi igjen x 2 x 8 0 Vi kan bruke samme fortegnskjema men må ta med muligheter for uttrykk å bli null, dvs når x=2 eller x=-8. Vi får da 8 x 2

10 Samme typ av fortegnskjema kan brukes for brøk. Eksempel 5. Vi løser 2 x x 1 1 Vi ønsker igjen å få null til høyre så vi regner 2 x x 1 2 x x 1 1= = 1 2x x 1 x 1 0 Hvis vi endrer tegn får vi 2x 1 x 1 0 Vi bruker nå fortegnskjema for brøk. 2x-1-1 1/ x+1 (2x-1)/(x+1) * Dersom nevner ikke kan bli null kan vi ikke ha x=-1 og legger en stjerne der. Vi ser at brøken er positiv for x<-1 eller x>1/2. Eksempel 5a. Vi løser 2 x x 1 1 Etter forenkling får vi igjen 2x 1 x 1 0 Vi kan bruke samme fortegnskjema som i eksempel 5. Brøken er null ved ½ men ikke ved -1 når nevner er null. Vi får nå at ulikhet er sann for x<-1 eller x 1 2

11 Eksempel 6. Vi løser Faktoriserer vi fås x 2 2x 1 2x x 1 2 x 1 2 x 50 x 50 0 x 1 Bruker vi fortegnskjema ser vi at (gjør dette!) uttrykk til venstre er positivt for -50<x<-1 og -1<x<1 og x>50. Uttrykk er null ved x=-1, -50 og 50 så ulikhet er sann for 50 x 1 og x 50 Man har ofte bruk for et begrepp som kalles absoluttverdien. Det betegnes x definieres som x hvis x er positiv eller null -x hvis x er negativ Det betyr altså at taller er seg selv men endrer tegn hvis det er negativt. Det betyr også avstand til null på tallinja. Ulikheter med uttrykk som har absoluttverdier kan være vansklige å løse fordi man trenger ofte til å dele inn i forskjellige fall. Eksempel 7. Vi løser x 4 5 Hvis x-4>0 har vi ulikhet x-4<5 hvilket betyr x<9. Dersom x-4>0 betyr x>4 ser vi at ulikhet er sann for 4<x<9 Hvis x-4<0 har vi ulikhet -(x-4)<5 hvilket blir 4-x<5 og x>-1. Dersom x-4<0 betyr x<4 ser vi at ulikhet er sann for -1<x<4. Dersom 4<5 er ulikhet sann for x=0. Summeres fås at ulikhet er sann for -1<x<9. Men egentlig betyr det kun at avstand til 4 er mindre enn 5.

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer