Arbeid for læring- læring for arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid for læring- læring for arbeid"

Transkript

1 Utkast til artikkel Marit Engum Hansen, Else Snoen, Else. Arbeid for læring- læring for arbeid Vi vil legge vekt på utvikling av kompetanse som det fremtidige arbeidsmarkedet trenger; innovativ og kreativ kompetanse, problemløsningsevne og kommunikasjon- og samarbeidskompetanse sier påtroppende rektor Ellen Larsen ved Edvard Munch videregående skole, til Aftenposten ( ). Uttalelsen kan sees i sammenheng med det økte fokuset på at dagens yrkesopplæring oppleves som lite relevant og meningsfull både av elevene og arbeidslivet (KD, ). Raske samfunnsendringer blir ikke fulgt opp i skolen og elevene blir stående igjen uten å kunne handle i samsvar med endringstakten. Hvis vi mener at elevene skal være aktører i sitt eget læringsarbeid (Bjørgen, 2000, 2008) er det nettopp elevene som i langt større grad må agere i skolen. Som lærerutdannere har vi vært på jakt etter læringsformer der studentene gjennom sin utdanning utfordres til å utvide sitt perspektiv på læring ( Hiim og Hippe, 2001). Denne artikkelen vil rette søkelyset på hvordan pedagogsik entreprenørskap kan være med på å fremme den innovative og kreative kompetansen som etterspørres i fremtidens arbeidsliv. Gjennom erfaringer fra vårt arbeid i nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene 1 har vi vært med på utvikle en ressursbank for pedagogisk entreprenørskap, PedEnt 2. 1 Består av lærere fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universtitetet i Nordland 2 PedEnt består blant annet av et kartleggingsverktøy (PedEntometer) for entreprenørielle læringsformer, beskrivelser av de mest relevante læringsformene, og eksempler på undervisningssekvenser samt filmer. 1

2 Hensikten med nettstedet har vært å øke bevisstheten og inspirere lærere til å ta i bruk entreprenørielle læringsformer. I vårt forskningsprosjekt har vi tatt utgangspunkt i undervisningseksemplene som er valgt ut og levert til PedEnt, og formulert følgende problemstilling: Hva kjennetegner entreprenørielle læringsformer og hvordan kommer dette til uttrykk gjennom to utvalgte læringsoppgavene fra ressursbanken PedEnt. Noen av begrepene som brukes i drøftinger om pedagogisk entreprenørskap peker seg ut som spesielt interessante i denne sammenheng. Skogen (2009) mener at kreativitet er et viktig kjennetegn mens Falk-Lundqvist m.fl (2011) trekker frem problemløsning og erfaringslæring som relevante perspektiver. I tillegg ønsker vi å fremheve læringen som en form for virksomhet der læringsresultatet blir synliggjort gjennom tydelige sammenhenger (Engestrôm, 2012). Vi velger å bruke begrepet kontekstuell læring i vårt forskningsprosjekt. Videre i artikkelen vil vi først kort presentere de to casene deretter drøfter vi ulike perspektiver knyttet til forståelse av entreprenørskap i en pedagogisk kontekst. De to eksemplene hentet fra PedEnt, vil ytterligere bli presentert og drøftet i forhold til kjennetegn på pedagogisk entreprenørskap. Til slutt foretar vi en oppsummering med avsluttende kommentarer. De to casene De to casene vi belyser kommer fra skoler i hver sin landsdel. Det første eksemplet er hentet fra Hedmark og handler om Jul med Prøysen som vandreteater. Det andre eksemplet er hentet fra Nordland og handler om Bygging av El-bil. Pedagogisk entreprenørskap Røe Ødegård (2003: 15) definerer pedagogisk entreprenørskap slik: Handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst med individet selv som aktør for egen læring, og hvor personlige egenskaper, evner, kunnskaper og ferdigheter danner grunnlag og retning for opplæringen. Fokuset i entreprenørielle læringsformer er rettet mot utvikling av elevenes samarbeidsevner, initiativ, selvstendighet og praktiske klokskap. Kunnskap må utvikles i et 2

3 bredt perspektiv, slik at elevene kan handle ut fra forståelse av hva som er rett og galt, ikke bare i forhold til seg selv, men for fellesskapet. Entreprenørskap i skolen er en læringsstrategi som skal romme utvikling av personlige egenskaper, holdninger og ferdigheter i et dannelsesperspektiv. Det betyr utvikling av kvaliteter som sosial kompetanse, kreativitet, evne til nytenking, mot, fleksibilitet og selvtillit. På den måten får læringsarbeidet betydning for så vel skolens utviklingsarbeid som samfunnet i et framtidsperspektiv (Engum Hansen m/fl. 2011). Falk-Lundqvist m.fl (2011) påpeker at entreprenørens læreprosesser ofte beskrives i Deweys termer av learning by doing, trial and error, problemløsning og erfaringslæring som kan sammenfattes i handlingsorientert læring. Røe Ødegård (2003, 2014) mener at betingelsene for entreprenørskap i opplæringen og utdanningen bestemmes i vesentlig grad av læreprosessens innhold, form og gjennomføring. Dette gjelder så vel lærerens læreprosesser som elevenes. Skogen (2009) mener at kreativitet er et av de viktigste kjennetegnene ved entreprenørskap. Han sier videre at kreativitet er avgjørende for mulighetene til å fremme og holde ved like en kontinuerlig forbedringsprosess som sikrer at vi hele tiden er i bevegelse mot en bedre skole. Overgang Røe Ødegårds (2014) forskning viser til at entreprenørskapets pedagogiske aspekter knyttes til konstruktivistisk og sosiokulturell teori om læring, og danner de grunnleggende bestanddelene i fenomenet pedagogisk entreprenørskap. Det betyr at de gjenspeiler læringsprosesser som er fundert på aktivitet, samarbeid, multidisiplinært arbeid, erfaring, medbestemmelse og krav til resultat som har handlingsrelevans til livet utenfor skolen (Røe Ødegård 2014:54). Hun viser videre til at læringsarbeid som er prosjektorganisert, tverrfaglig, flerfaglig, erfaringsbasert og problembasert representerer entreprenørielle læringsformer i pedagogisk entreprenørskap. Nettressursen PedEnt bygger på dette. Som Skogen(2009) mener Røe Ødegård (2014) også at aktivitet og interaksjon i læringsarbeidet regnes som det som kjennetegner pedagogisk entreprenørskap. Det medfører konsekvenser for læringsarbeidet. Det må organiseres og tilrettelegges på måter som muliggjør at teori kan aktiveres i praksis. Hensikten er å støtte meningskonstruksjonen for den som skal lære (Røe Ødegård 2014). Dewey poengterer i sin pragmatiske filosofi og pedagogikk at kunnskapsutvikling må skje med utgangspunkt i praktiske tilnærminger og aktivitet. Et trekk ved Deweys læringssyn, er at læring er en prosessuell og relasjonell aktivitet og at den kan knyttes til både situasjon, erfaring og undersøking. Dewey argumenterer for at læring er erfaring forstått 3

4 som differensierte og kontinuerlig pågående prosesser der problemløsing står i fokus.handling, erfaring og læring er til en viss grad situasjonsbestemt, det må forstås i sin kontekst (Dewey 1916/Klim 2005). I våre utvalgte eksempler på PedEnt handler det blant annet om utdanning i praktiske yrkesfag. Sennet (2009) fremhever erfaringen i håndverkmessig arbeid. Han trekker fram begrepet experience, som han mener forener alle pragmatikere, der han i sin argumentasjon om; at det håndverk å skape fysiske ting gir innsikt i de erfaringens/opplevelsens teknikker, som kan forme vårt samvær med andre. Som alternativ til tradisjonell formidlingspedagogikk anbefalte Vygotskij (2001) en undervisning som tilrettelegger for utvikling gjennom aktiv samhandling med læreren og medelever, og som stimulerer hvert enkelt individ til å nå nye trinn i sin utvikling. Undervisningen bør også oppfordre til samarbeid og samhandling mellom elevene. Han mente at den mest stimulerende læring foregår i relasjon til en mer kompetent annen. Den andre kan godt være jevnaldrende kamerater. I denne sammenhengen brukte Vygoskij begrepet den nærmeste utviklingssonen, som defineres som; avstanden mellom det aktuelle utviklingsnivået slik det kan konstateres ved individuell problemløsning, og nivået for den potensielle utviklingen slik det kan konstateres ut fra problemløsning med veiledning fra voksne eller i samarbeid med dyktige jevnaldrene (Vygotski 2001). Illeris (2012) nærer en viss skepsis ovenfor dette nøkkelbegrepet i den kulturhistoriske tradisjonen fordi det selvfølgelig er de voksne og makthaverne som har muligheten til å avgjøre hva som er bestemte utdanningsdeltakeres nærmeste utviklingssone, og hvilke begreper som kan karakteriseres som vitenskaplige. Han mener at det ut fra Vygotskijs læringsforståelse i praksis, lett kan bli snakk om en sterk lærerstyrt undervisning. Dette står i kontrast til den forståelsen som ligger til grunn for de læringsformene som presenteres i PedEnt der samarbeid og egenaktivitet har størst fokus. Læringsformer i pedagogisk entreprenørskap Læringsformer som presenteres i PedEnt er blant annet; prosjektarbeid, worldcafe, storyline, problembasert læring, ungdomsbedrift og nysgjerrigpermetoden. Problembasert læring og prosjektarbeid vil vi i denne delen fremheves som eksempler på entreprenørielle læringsformer. Valget falt på disse læringsformene da de to eksemplene vi belyser senere er forankring i disse. Induktiv læring... 4

5 Prosjektarbeid Deweys syn på prosjektmetoden var at den var bare en blant flere metoder. Dewey kritiserte, men forkastet ikke tradisjonelle metoder, det var relasjonen mellom gamle og nye metoder som var det vesentlige. Dewey brukte metode som et begrep for undervisning, mens vi bruker læringsform når vi tar for oss elevenes læringsarbeid. I og med at vi har et fokus på elevenes læreprosess og ikke undervisningen blir det naturlig å bruke læringsform som begrep. Dewey hadde en positiv vurdering av at prosjektarbeid la vekt på selvstendighet og på konstruksjon av ulike former for produkt som bidro til å utvikle håndlag, teknikker og kreativitet (Vaage 2000). I Andersen og Schwenches(2013) praktiske gjennomgang av prosjektarbeid, legges det vekt på fem hovedprinsipper som er bygd opp omkring følgende begreper; problem, deltakelse, samarbeid, erfaring og refleksjon. I prosjektarbeid skal elevene i samarbeid med andre utforske eller utvikle noe. Denne læringsformen skiller seg ut fra tradisjonelle undervisningssituasjoner, da problemstillingen i hovedsak utformes av elevene og er tverrfaglig. Det skal framstilles et produkt, i motsetning til å gjøre rede for eller gjengi fagstoff, og veien fram, selve prosessen, er like viktig som sluttproduktet). Læreren fungerer som veileder. Problembasert læring Problembasert læring(pbl) er en pedagogisk strategi som gir elevene mulighet til å utvikle problemløsningsevne, kommunikasjons- og sosial kompetanse. Videre får elevene mulighet til på et systematisk sett å lære seg og lære selvstendig og ta ansvar for sin egen læring(lundquist, 1999). I problembasert læring er elevene i mindre læringsgrupper(4-6). Både Lundquist(1999) og Pettersen(2005) peker på følgende prinsipper i PBL; undervisnings- og læringsarbeidet tar utgangspunkt i praksisnære, autentiske situasjonsbeskrivelser, caser. Gruppene har en fast veileder, en mentor. Læringsaktiviteter og læreprosesser følger en progresjon og en struktur og framgangsmåte som kalles de sju trinnene. Elevene har ansvar for å styre egen læring og læringsaktivitet ut fra lærebehov som avdekkes i møte med oppgaver, caser. Undervisningen organiseres tverrfaglig og det legges til rette for tidlig kontakt med brukere/klienter/autentiske arbeidsoppgaver og utfordringer som utdanningen kvalifiserer til. Sammenheng og motsetninger mellom disse to. 5

6 Metodisk tilnærming I denne undersøkelsen har vi valgt å gjøre to casestudier. Å bruke case i kvalitativ forskning gav oss muligheten til å avgrense prosjektet til noen utvalgte læringsoppgaver som vi i denne sammenhengen vil karakterisere som våre case. Skogen (2006) hevder at casestudier er en forskningstilnærming som egner seg godt når vi starter forskningsspørsmålet med hvordan eller hvorfor. Gjennom en analyse av to case ønsket vi å finne frem til hvordan entreprenørielle arbeidsformer kommer til uttrykk, slik som eksemplene fremstår, uten å manipulere eller kontrollere noen variabler. En casestudie er en empirisk undersøkelse som undersøker et fenomen både i dybden og i en virkelig kontekst (Skogen 2006). Vi valgte en beskrivende undersøkelse der informasjonskildene var både skriftlige beskrivelser og dokumentasjoner i form av filmer. I tillegg inneholdt filmene intervjuer med lærere og elever som reflekterterer over de læringsaktivtetene som hadde fokus i det enkelte caset. På den måten kunne vi etablere en fenomenologisk, hermeneutisk tilnærming innenfor det humanvitenskaplige som har sine røtter i Kants filosofi (Stensmo,1998). Fenomenene som granskes blir beskrevet så rent som mulig, og der både språk og handling fikk en meningsdimensjon som vi i neste omgang kunne fortolke og forstå. I utgangspunktet hadde vi et empirimateriale som besto av 17 undervisningseksempler (vedlegg) som ble levert PedEnt i løpet av en periode på ett og et halvt år. NEL`s medlemmer ble bedt om å finne frem til skoler som på ulike måter hadde utpeket seg ved at elevene lærer gjennom blant annet aktive og kreative læringsformer. 10 av bidragene er eksemplifisert med filmer som stort sett er gjort av en uavhengig journalist som ble innleid av Senter for IKT i utdanningen. Filmene inneholder også intervjuer av elever og lærere. Utdype mer Vi foretok et strategisk utvalg av eksemplene som var rettet mot lærere på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Med vår bakgrunn som lærerutdannere for trinn ønsket vi å kunne bruke våre funn i forhold til utdanning av fremtidige lærere.til slutt satt vi igjen med 9 bidrag der vi valgte to case som vi presenterer her. Case 1: Jul med Prøysen som vandreteater. Den videregående skolen ligger i en fylkeskommune som har en opplæringspolitisk plattform ( , siden filmene er fra 2013) der et av de overordnede mål er at videregående skoler 6

7 skal være aktive samarbeidspartnere i lokalmiljøet for å bidra til regional utvikling. Skolen har 850 elever. Det er utviklet en pedagogisk plattform (2004) der det legges vekt på i avsnittet om elevenes rolle i læreprosessene, blant annet disse tre: Elevene skal være aktive og medansvarlige i læreprosessen. Elevene skal være kunnskapssøkende og kreative og elevene skal være endringsdyktige og fleksible. Elever fra VG2 barne- og ungdomsarbeider gjennomfører flere korte teaterforestillinger på skolens utearealer en dag i desember måned. Det er mange scener, og publikum må vandre fra den ene scenen til den neste. På hver scene opptrer fra 2-5 elever iført kostymer med en liten forestilling på 15minutter. Barn fra barnehagene i nærheten er publikum. Elevene kjenner barna og personale fra barnehagene gjennom sine praksisperioder. Problemløsning En praktisk, tverrfaglig halvårsprøve står det i oppgaveteksten. Teksten gir noen få instrukser om hva som skal gjøres gjennom de tre dagene oppgaven pågår. Mål som er styrende for oppgaven er hentet fra læreplanen. Rammer og vurderingsform er også klargjort i teksten. Det fremkommer at karakter settes på grunnlag av praktisk gjennomføring og måloppnåelse i den individuelle muntlige redegjørelse i gruppe som gjennomføres etter forestillingene. Den muntlig redegjørelse hvor elevene individuelt i gruppe gjør rede for hva de har lært om kulturformidling og Alf Prøysen, og hvordan de har nådd kompetansemålene ut fra den praktiske gjennomføringen. Utdype mer, dette er rammer og rammebetingelser Oppgavesettet som vandreteater er tuftet på er problemøsningmetode. Imsen (1991) peker på at på norsk blir ofte discovery learning ofte oversatt med induktiv metode. Inquiry learning og problemløsningsmetoden er også i følge henne beslektede metoder som faller under induktiv metode. I den induktive metoden er elevene aktive, opplever problemer og finner ut av tingene på egen hånd. I oppgaven om vandreteater tar induktiv læring utgangspunkt i praksis. Ut fra oppgavesettets innhold kan vi lese dette som en tverrfaglig problembasert- oppgave. Problemet er virkelighetsnært for elevene og krever aktivitet og samarbeid elevene i mellom. Det medfører konsekvenser for læringsarbeidet. Det må organiseres og tilrettelegges på måter som muliggjør at teori kan aktiveres i praksis. Perspektivet på læring i Deweys teorier er sammenfallende med dette. Et trekk ved Deweys læringssyn, er at læring er en prosessuell og 7

8 relasjonell aktivitet, og den kan knyttes til både situasjon, erfaring og undersøking. Erfaring er samhandling i situasjoner, de representerer det relasjonelle og det kontekstuelle. Dewey argumenterer for at læring er erfaring forstått som differensierte og kontinuerlig pågående prosesser der problemløsing står i fokus. Vi vil argumentere videre for at problemløsningsmetode faller inn under oppdagingsmetoden. Deweys utsagn learn to know by doing and to do by knowing peker på noe vesentlig, også innen oppdagingsmetoden, nemlig at eleven selv må arbeide med stoffet/problemene for virkelig å kunne få tak i hva det dreier seg om (Grendstad 1999). Med andre ord må elevene gjennom den måten stoffet/oppgaveteksten presenteres på, kjenne seg utfordret og med det motiveres til selv å finne løsninger. Nettopp det legger oppgaveteksten til VG2 elevene på barne- og ungdomarbeider opp til i og med at teksten åpner opp for mange valg og muligheter. Oppdagingsmetoden kjennetegnes ved at: Det stoff som skal læres ikke er presentert i sin endelige form for eleven, men presentert slik at han må organisere eller transformere det på en eller annen måte før han kan inkorporere det i sin kognitive struktur (Grendstad 1999:25). Som tidligere nevnt er elevene i dette læringsarbeidet organisert i grupper. Læreren fungerer som veileder, inspirator og tilrettelegger for gruppene. Vygotski (2001) anbefalte en undervisning som tilrettelegger for utvikling av høyere psykologiske prosesser gjennom aktiv samhandling med læreren og medelever, og som stimulerer hvert enkelt individ til å nå nye trinn i sin utvikling. Undervisningen bør også oppfordre til samarbeid og samhandling mellom elevene. Han mente at den mest stimulerende læring foregår i relasjon til en mer kompetent annen. Den andre kan godt være jevnaldrende kamerater (Vygotskij, 2001). Organisering av elevene i mindre grupper begrunnes ofte med dette. Kreativitet I filmen fra Vandreteateret ser vi aktive og kreative elever som dramatiserer Prøysens tekster. Scenene som de har bygd opp viser stor kreativitet for å få til ulike type effekter. For eksempel den ene scenen der de spiller et utdrag fra Kjerringa som blei så lita som ei teskje. De har ved hjelp av enkle hjelpemidler fått til stor høydeforskjell mellom den lille kjerringa og de andre aktørene i spillet, og en enkel vri når kjerringa blir normal størrelse igjen. Elevene viser kreativitet i måten de benytter seg av eksisterende terreng, små bygninger og stier på skolen områder. Helt tilbake til Læreplan for grunnskole og videregående skole, generell del (1993:11) om det skapende menneske handler det blant annet om å gi mulighet for elever å utvikle kreative 8

9 evner. Begrepet kreativitet brukes ofte synonymt med skapende aktivitet. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet (KD, 2006) brukes de om hverandre. Forseth og Nordvik (1995:9-11) definerer kreativitet i tre punkter; evne til å skape nye og nyttige resultater, være i en skapende prosess, og være det som gir skaperglede/tilfredsstillelse ved å ha løst en oppgave. Disse punktene står sentralt i elevenes arbeid med vandreteateret. Dette bekrefter elevene i et intervju som også finne på nettstedet. Kontekstuell læring I filmene følger vi elevene i sluttfasen av læringsarbeidet der de viser produktet, selve forestillingen. De viser en helhetlig læringssituasjon der de bruker sine kunnskaper om Prøysenlitteratur i praksis gjennom vandreteateret. Det er reelt og virkelig for elevene i og med at de har tilskuere, barn fra barnehager i lokalmiljøet, og dramatiserer barnelitteratur. Dette ligger innenfor kompetansemålene i deres utdanning, og er på den måten meningsfullt for å nå målene i planen for utdanning til barne- og ungdomsarbeider. I intervju med elevene sier de at de lærer ti ganger mer når de får gjøre denne type oppgaver. Forholdet mellom skole og barnehage (skole/ arbeidsliv) For å få til slike situasjoner som beskrevet må elevene få ta del i planlegging, gjennomføring og vurderingsarbeid gjennom året. De kan samarbeide med lærer om hvordan og hvilke arbeidsmåter de skal bruke i gitte perioder, hva som skal ligge til grunn for vurdering, og utarbeidelse av vurderingskriterier. Bjørgen (2008) illustrerer dette gjennom to ulike modeller som synliggjør amputeret og helhetlig læringssituasjoner. Elevene må kunne se oppnåelse av egne læringsmål opp kompetansemål i læreplanen. (samarbeidsevne, selvstendighet initiativ og praktiske klokskap) Case 2: Bygging av El-bil. Skolen har ca 350 elever fordelt på 1-10.trinn. Kommunen har vedtatt en egen strategiplan for pedagogisk entreprenørskap der det slås fast at på grunn av endringer i samfunns-og arbeidsliv må det skje endringer i skolen. Konsekvensene konkretiseres i følgende sitat fra strategiplanen: Andre behov for kunnskap, ferdigheter og holdninger enn tidligere utfordrer va r handlingskompetanse og stiller krav til at skolen tar hensyn til læringsresultat og 9

10 dannelse. Nasjonale og lokale føringer om satsing pa entreprenørskap og elevaktiv læring er en del av dette. Vi ma alle være i stadig utvikling og innstilt pa livslang læring. I dette eksempelet møter vi en ungdomsskoleklasse på 9. trinn som har fått i oppgave å designe og bygge en bil som beveger seg fremover ved hjelp av elektrisk energi. Elevene får utdelt reelle elektriske komponenter som må kobles sammen for å få bilen til å bevege seg. Det øvrige byggematerialet består blant annet av papp, gummistrikk, blomsterpinner og hjul. Oppgaven gis i form av et oppdrag som er tverrfaglig forankret. Aktuelle kompetansemål er hentet fra naturfag (teknologi) og kunst og håndverk (design). Prosjektet avsluttes med et bil-race i en idrettshall der hurtighet og estestikk blir vurdert. Underveis skal elevene skrive logger der de reflekterer over hvordan de opplevde de ulike arbeidsprosessene. Loggene presenteres muntlig for resten av klassen og er en del av det helhetlige vurderingsperspektivet. Jobbe praktisk: Gjennom hele presentasjonen av prosjektet er det praktiske perspektivet på oppdraget et gjennomgående tema. Både lærere og elever uttrykker en lettelse over å få jobbe praktisk med en konkret arbeidsoppgave. Innledningsvis sier klassens lærer På vår skole liker vi å gjøre ting praktisk, dersom vi kan gjøre noe praktisk, så gjør vi det. Lave og Wenger (1991) legger vekt på at elevene må lære gjennom eksempler de de både er følelsesmessig involvert og ser hensikten med oppgaven. I El-bil prosjektet får vi et tydelig inntrykk av elevenes engasjement og læringsglede. En av elevene uttrykker seg slik (...) det er mye bedre enn å jobbe med bøker der vi bare sitter og skriver. Det aktive perspektivet på oppgaven fremheves og kan settes i sammenheng med Engestrøms (1993) virksomhetsteori der han peker på at den teoretiske forståelsen av aktiviteten må knyttes til læringsarbeidet istedenfor innføring i abstrakte konstruksjoner eller informasjonsmodeller. I El-bil prosjektet gjør elevene seg erfaringer underveis som gjør at de endrer den videre bygging av bilen. Vi kan følge Deweys (1916) pragmatiske teori om at mennesket skaffer seg ny kunnskap gjennom deltakelse i praktiske læringsaktiviteter og samhandling med andre. Samhandlingen blir en sterk drivkraft i læringsprosessen, noe vi vanskelig kan identifisere når elever forholder seg til 10

11 oppgaveløsning i ei bok. I pedagogisk entreprenørskap er det koblingen mellom teori og praksis men også kontekstene som understreker den læringsstrategien som elever etterspør i skolen i dag (henvisning). I El-bil oppgaven finner vi alle disse elementene der konteksten kan knyttes til ungdommenes fremtidsperspektiv. Som erfarne yrkesfaglærere ser vi den betydningen oppgaven kan ha i forhold til videre utdanningsvei for elevene. Elevene utfører elektriske koblinger som er en av kjerneoppgavene til en elektriker. Også bilmekanikerens koblinger fra en hjulaksling til motoraksling kan kontekstualiseres til et mulig fremtidig yrkesvalg. Dette understøttes ved at det brukes reelle fagbegrep underveis i oppgaveløsningen. Dersom vi går til et pragmatisk kunnskapsbegrep innebærer det at erfaring og språk blir ansett som en prosess hvor begreper blir utviklet gjennom deltakelse i praktiske kontekster. mer her Mer her Erfaring Elevene opplever at den bilen de planla i utgangspunktet forandret seg undervis fordi de erfarte at design og funksjonalitet må henge sammen. En elev sier,.. først tegnet vi en racerbil, må så erfarte vi at bilen måtte bli høyere for at strikke skulle bli strammere, så ble det en lastebil Mer her Kreativitet Å fostre kreativitet innebærer å utfordre en menneskelig ressurs som fremtidssamfunnet har bruk for. I El-biloppgaven fant vi igjen elevenes kreativitet som på mange måter overskred en gitt praksis. Det ble lagt få føringer på hvordan bilen faktisk skulle se ut. Elevene designet bilene på sin egen måte noe vi tolket som et resultat ev at oppgaven var åpen da det ble lagt mindre føringer på hvordan bilen faktisk skulle se ut. Åpne oppgaver gir elevene en større frihet til å ha eierskap til læringsprosessen. Noen av elevene maler sædceller på bilen og begrunner det med at de representerer det første racet et menneske er med på. og i denne oppgaven skal vi jo avslutte med et kappløp. 11

12 .(overføringer, refleksjoner) Kontekstuell læring Hvis vi går til Wittgensteins betraktninger (henvisning) kan vi sammenligne bygging av El-bilen med et spill der elevene opplever at oppgaven har en hensikt. Elevenes lærer seg å koble strøm for at bilen skal gå fortest mulig fremover i bil-racet. Lave og Wenger (1991) argumenterer for at læring er situert, at konteksten man lærer i er avgjørende for hva som skal lærer. Jentene vil vinne fordi guttene skal ikke se ned på oss for at vi ikke kan koble! (motivasjon) The big race er høydepunktet, Filmen viser elever som jobber inne i klasserommet mens andre er ute og har friminutt. Det har vært artig å få gjøre så mye sjøl, jobbe sjølstendig (Vurderingskriterier; selvstendighet) Læreren fremstår som en kyndig veileder Målet er at bilen går, men elevene må reflektere over prosessen- arbeid Lærer reflekterer: skolen er laget for de flinke elevene, de klarer seg uansett. De andre elevene får en arena å blomstre på. De får fikse og trikse, være kreativ og finne frem til gode løsninger. De får vise frem hva de kan! Oppsummering/ avrunding 12

13 Litteratur Bjørgen,I.A. (2000) Ansvar for egen læring Trondheim: Tapir forlag Bjørgen, Ivar Ansvar for egen læring Tidskrift for Norsk Psykologforening, 45(7) Dewey, J. 1916/2011 Democracy and Education :Simon and Brown Engestrøm, Y. Ekspansiv læring Engum Hansen, M. Offerdal I, Pedersen, O. og I-K Røe Ødegård (2011) Entreprenørskap i skolen. Hva? Hvordan? Hvorfor? Sogn avis, 30/11: 18. Falck-Lundqvist, Åsa og Per Gunnar Hallberg, Eva Leffler og Gudrun Svedberg 2011 Entreprenøriell pedagogik i skolan, drivkrafter för elevers lærande Stockholm: Liber forlag Grendstad, N.M Å lære er å oppdage Oslo: Didakta Norsk Forlag AS 13

14 Hiim,H., og Hippe,E. (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk Imsen, G. (1991) Elevens verden Oslo: Tano as KD, Kunnskapsdepartementet(2009) Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning Handlingsplan. Oslo: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,. KD, Kunnskapsdepartementet, (2009) Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning Handlingsplan. Oslo: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet. KD, Kunnskapsdepartementet (1993) Læreplan for grunnskole og vidergående opplæring Generell del KD, Kunnskapsdepartementet (2006) Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06) KD,Kunnskapsdepartementet,(2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen (St.melding 20). Bergen: Fagbokforlaget Kolb,D.A (2012) Erfaringslæring-prosessen og det strukturelle grundlag. I K. Illeris (ED.) 49 tekster om læring (pp ) Fredriksberg: Samfunnslitteratur Røe Ødegård, I-K 2003 Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap Å lære i dilemma og kaos Krisatiansand: Høyskoleforlaget AS Røe Ødegård, I-K 2012 Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifiseringen Oslo: Akademika Forlag AS Røe Ødegård, I-K 2014 Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning Oslo: Cappelen Damm AS Stensmo, Christer Pedagogisk filosofi Bergen: Fagbokforlaget AS 14

15 Skogen, K. og Sjøvoll J Pedagogisk entreprenørskap Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Skogen, K Entreprenørskap i utdanning og opplæring Oslo: Gyldendal Akademisk Vygotski, L. S Tenkning og tale Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Vedlegg 1: Film/bilde eksempler Fag Klassetrin n Tema Arbeidsform Dataspill fremmer forskerhjern Fysikk VGS Designe eksempler Uttesting av fysikk v/dataspill 15

16 en Virkningsfull e dataspill Norsk, engelsk, samf.fag VGS Dataspill Forstå konflikter gjennom dataspill Isfront gir innsikt om kald krig Vandreteater på Hamar Tverrfaglig U.trinn Samle informasjo n Tverrfaglig VGS Vandreteat er Prosjektarbeid Problembasert Elevene lærer ti ganger mer VGS Til vandreteat er Intervju m elever Ringblomste r som elevbedrift M.trinnet Helhet elevbedrift Vi må ikke bli sidrompa Pionerer fra Nord Livsnerven i operaen tverrfaglig 5-10trinn Praktisk tilnærming tverrfaglig VGS Produktutv. Tverrfaglig VGS Fram til forestilling Alternative læringarenaer ungdomsbedrift Problemorientert Elevene føler seg privilegert Studiespes m entreprenørs ka VGS Produktutv. ungdomsbedrift Virkeligheten er tverrfaglig Praktisk undervisning får elevene til å blomstre tverrfaglig u.trinn Produktutv. Naturfag U.trinn Bygge elbil elevbedrift problemorientert Gamle toaletter ble utdanningsva lg u.trinn ombygging prosjekt 16

17 kantine Lærer om det virkelige liv Skole med suksess VGS matematikk m.trinnet Praktisk matematik k ungdomsbedrift Samarbeid med lokalsamf Elevene gir bygda identitet historie b.trinnet stedsnavn Prosjekt/problemoriente rt Kreativ læring Tverrfaglig u.trinn Drama som arena problemorientert 17

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Yrkesrelevant opplæring på Vg2 Barn og ungdomsarbeiderfag, gjennom tverrfaglige mappeoppgaver. - Et aksjonsforsknings prosjekt fra Strømmen videregående skole. Solveig

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse. ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011

Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse. ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011 ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011 Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse Jorunn Dahlback (HiAk) Grete Haaland (HiAk) Kari Hansen (NTNU) Ann

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett Digital didaktikk bedre læring med nettbrett FoU prosjekt ved to ungdomsskoler i Bærum kommune 2013 2014 Sluttrapport 6.oktober 2014 Petter Kongsgården Innhold SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING...

Detaljer

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder Det er gøy å kunne veilede en elev i arbeidet med et problem, når jeg selv ikke kan gi svaret Mange, både elever og lærere, har vanskeligheter med veilederrollen.

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer