DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?"

Transkript

1 1

2 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter databasen som et planleggingsverktøy i budsjettarbeidet. NSD 1 har fått i oppdrag å utvikle og drive den. Departementet bestemmer hva vi skal rapportere og rapporteringskravene blir fremsatt på hovedsiden til DBH. Her er også inngangsporten til de ulike rapportene i DBH. Dataen er bygget opp rundt konkrete rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet og bruk av data og analysene er bygget opp rundt dette. For å forstå dataene må man bruke dokumentasjonen aktivt. Hva er det som måles? Inngangsport til de vanligste statistikkrapportene. Det lages statistikk, analyser og oversikter over: Studentdata Forskerutdanningsdata Økonomidata Personaldata Arealdata Vitenskapelige publiseringer publikasjonspoeng Selskapsdata 1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 2

3 Kort gjennomgang av de ulike dataene: Studentdata Her ser vi bildet av en rapport om studenter. Rapporten viser en oversikt over alle studenter i høyere utdanning i Norge. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Rapporten viser automatisk (default) en beregning om egenfinansierte studenter i kategorien studenter. Ulike beregninger kan brukes i ulike sammenhenger, og for å finne ut mer om hva som måles, kan man bruke dokumentasjonen til denne rapporten. 3

4 I dokumentasjonen finnes en konkret avgrensing av hva som i denne sammenhengen menes med registrerte studenter. Begrepet egenfinansierte studenter betyr studenter som finansieres over institusjonenes grunnbudsjett, og omfatter for eksempel ikke privatister. Eksempel på data fra studentdatabasen: I rapporten Ferdige kandidater Alle statistikkrapportene som er tilgjengelige på DBHs nettsider omfatter også utfyllende dokumentasjon: 4

5 Her kan man finne informasjon om variablene som inngår og en del sentrale definisjoner. Dokumentasjonen gjør at man kan forsikre seg om at den rapporten man planlegger å hente ut faktisk gir svar på det man ønsker å tallfeste. Alle databasetabellene i DBH; definisjoner, filformater etc. er grundig dokumentert. Videre gis det dokumentasjon og format på tabeller som rapporteres som dokumenter (Excel/Word/PDF) til DBH. Forskerutdanningsdata 5

6 Ved å klikke på feltet organisering og velge inngangsporten studium, vises data for hele sektoren på den institusjonen. Her er resultatet av studium, og rapporten viser en oversikt over alle personer som er i forskerutdanningen sortert på fagområdet - her kalt studium. 6

7 Økonomidata: Økonomidataene er bygget opp noe annerledes enn de øvrige. Dataene leveres som dokumenter og disse vises enten i Excel-format eller som PDF. Man må gå inn på hver enkelt institusjon for å hente dataene. Her ligger også rene dokumenter som rapporteres inn. Et eksempel med rapporten økonomi 1. Bevilgninger: 7

8 Tilsatte: Den mest sentrale rapporten her er rapporten nr 6. tilsatte, som omfatter årsverk for alle tilsatte som institusjonen har arbeidsgiveransvar for. Litt om de ulike valgboksene: Kolonner: Her kan kolonnene endres fra en tidsserie (årstall) til en annen dimensjon. Da kommer kun data for det årstallet man har valgt: Institusjonstype : Fordeler årsverkene på de 5 institusjonskategoriene som benyttes. Finans : Fordeler årsverkene på de 4 finansieringstypene data rapporteres på. Stillingsgruppe : Fordeler årsverkene på de 5 hovedtypene stillinger som DBH benytter. Ansettelse: Fra og med 2002 ble data rapportert på hhv fast tilsatte og midlertidig tilsatte. Velges for eksempel data for tidligere år er ikke dette mulig (derfor valget Uspesifisert ansettelsestype, som altså kun vil være et aktuelt valg for data for 2001 og tidligere). Kjønn: Viser ulike varianter av fordeling på kjønn. Stillingskode: Dette er det laveste nivået data rapporteres på. Poenget her er at man kan velge en bestemt stillingskode (stilling) og kun få ut data på disse. Finans. Valg av finansieringskilde. Alle eksternfinansierte er summen av NFR, Arbeidsmarkedstiltak og Andre finansieringskilder. Data på disse tre kildene ble rapportert fra Tidligere ble data kun rapportert på Eget grunnbudsjett og Oppdragsfinansiert. Sistnevnte ble altså fra 2002 splittet opp i tre eksterne finansieringskilder, og man må helt tilbake til 2001 for å få frem data på kategorien Oppdragsfinansiert. 8

9 Her viser rapporten alle ansatte uansett stillingskode i en tidsserie fra fordelt på totalt og prosentandel kvinner. Rapporten viser her fordelingen på midlertidige ansatte og kvinneandel prosentvis. Det er viktig å tenke seg at her defineres hierarkiet man ønsker at data skal presenteres i. Stillingsgruppe: Den overordnede størrelse i forhold til klassifisering av tilsatte. Det er 5 stillingsgrupper: Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger, Administrative stillinger, Drifts- og vedlikeholdsstillinger, Støttestillinger og Andre stillinger Stillingskategori: Hver enkelt stillingsgruppe er oppdelt i et sett undergrupper, her kalt stillingskategorier. Relevant hierarki som viser denne strukturen: Institusjon - stillingsgruppe - stillingskategori - stillingskode. 9

10 Denne rapporten viser gjennomsnittsalder for alle ansatte, her er det valgt et snitt for beregning av kjønn. Selskapsdatabasen: Selskapsdatabasen er et register over selskaper departementet har eierinteresser i. Databasen danner grunnlag for departementets vurdering av forvaltningen av delegerte fullmakter og skal bidra til at viktig informasjon til enhver tid er offentlig tilgjengelig. Departementet vil følge opp institusjonens rapportering. Mangelfull rapportering kan medføre at institusjonen mister sine fullmakter til å erverve aksjer. Institusjonen skal sørge for at følgende er rapportert til Selskapsdatabasen: Innkallinger til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Årsrapport, årsregnskap og revisors beretning. Protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Aksje- og eierinteresser til statsregnskapet. Vedtekter, stiftelsesdokumenter, eventuelle avtaler mellom institusjon og selskap og eventuell tredjepart. Informasjon om styret, herunder om medlemmene er valgt av de ansatte og hvor lenge de har innehatt styrevervet og når dette utløper. Nøkkeltall. 10

11 Gå ut på hovedsiden til DBH og finn Selskapsdatabasen i høyremargen, ved å klikke kommer du rett inn i Selskapsdatabasen. 11

12 Her får vi ut en rapport med informasjon om eiere, nøkkeltall aksjebeholdning, resultatregnskap med mer. Andre dokumenter Andre dokumenter finner du ved å gå inn på hovedsiden under statistikk, siste punktet. Her finner du litt annen type informasjon som rapporteres inn fra institusjonen i form av dokumenter. Her er et eksempel med dokumentet rapport og planer som er rapportert inn fra Norges Handelshøyskole. 12

13 Spørsmål: Hva er DBH? Hvilken rolle har studentdata i finansieringssystemet? Finn ut hvor mange personer uten studierett det er på din institusjon? Undersøk hvilket fakultet/avdeling det er registrert flest personer uten studierett (privatister)? Hvor mange studenter går på farmasi i Norge? Hvor finner du Riksrevisjonens revisjonsbrev og Ledelseskommentarer? 2 Finansieringssystemet Både Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen stiller krav til rapporteringen. KD i forhold til hva vi skal rapportere om, og Riksrevisjonen om hvordan vi skal kvalitetssikre. De har særlig søkelys på de rapportene som inngår i finansieringsmodellen og data som har budsjettmessig betydning. Finansieringsmodellen kan oppsummeres i tre komponenter; 1) Basiskomponent 2) Undervisningskomponent 3) Forskningskomponent Fra statsbudsjettet: 13

14 Undervisningskomponenten Hva får vi penger for? Utvekslingsstudenter: Vi får 6300,- kroner per utvekslingsstudent som er på opphold mer enn tre måneder, og som ikke er på en individbasert avtale. Studiepoengproduksjon: Departementet plasserer studieprogrammene i ulike finansieringskategorier A-F. Eksterne finansieringsmidler trekkes fra grunnbeløpet. Fastsetting av finansieringsprosenten har institusjonene selv ansvar for. Data på studieprogrammet er veldig viktig grunnlagsdata siden det får direkte innvirkning på studentrapportene. På hovedsiden til DBH under dokumentasjon nederste punkt finner du link til Kunnskapsdepartementets finansieringskategorier. Her kan du også velge årstall for variasjon i kostnadskategoriene tilbake i tid. 14

15 Ved å velge rapporten som viser studiepoengproduksjon med tellemåten som brukes i finansieringssystemet kan du sortere på kostnadskategori og beregne uttellingen for ønsket institusjon. Rapporten finner du ved å gå inn på statistikk om studentdata og velge rapporten nummer 21. Studiepoengproduksjon, tilhørighet. Nedenfor er vist et eksempel på denne rapporten. Hva som inngår eller er definisjonen på studieprogram som emne primært tilhører er beskrevet i dokumentasjonen til rapporten. Forskningskomponenten Her er en rapport som viser RBO-fordelingen på de fire indikatorene. Rapporten hører til i menyen under punktet Egne analyser som et datasett om økonomi. 15

16 Rapporten gir en fin oversikt over hvordan de ulike institusjonene, og institusjonstypene er i forhold til uttellingen om RBO. Rapporten kan drilles videre ned til institusjonsnivå. Spørsmål: Finn rapporten om studiepoengproduksjon med tellemåten som brukes i finansieringssystemet. Hvor stor studiepoengproduksjon har UiO i finansieringskategori B? Ta utgangspunkt i KD sine finansieringskategorier fra hvor mye utgjør dette i kroner? Sammenlign uttellingen til de fire indikatorene i RBO mellom et universitet og en høyskole. 16

17 Del II - Analysemuligheter Denne delen vil ta for seg ulike verktøy i DBH som kan benyttes for å lage spesialiserte rapporter og bearbeide data til ulike analyseformål. I hovedsak er det fire ulike typer datakilder. Dette er; 1. Faste rapporter som vi har vist i del Nøkkeltall 3. Egne analyser 4. Nedlasting av egne datasett Denne delen skal vise litt mer om nøkkeltall, Egne analyser og nedlasting av datasett. Dokumentasjon av nøkkeltall og egne analyser Nøkkeltall og egne analyser bygger på et OLAP-kube-system. Dette er enkelt forklart en datastruktur som effektiviserer analyseringen av store mengder data. Blant annet er det mulig å: Sette sammen en tabell ved å velge dimensjoner (uavhengige variabler) og indikatorer (avhengige variabler) fra en forhåndsdefinert liste. Finne fram til ønskede tall ved å navigere (drille ned) i data fra aggregerte størrelser til verdier for hver enkelt enhet. Velge ut hvilke data som skal vises i tabellen ved hjelp av filtre. Bestemme tabellens sortering. Framstille tallene grafisk. Lagre rapportene i PDF- eller Excel-format. Hos DBH er systemet organisert rundt flere datasett, kuber, dimensjoner og indikatorer. Datasett er det øverste nivået i modellen. De ulike kubene kategoriseres som tilhørende ett datasett, for eksempel "datasett om studenter" eller "datasett om økonomi". Kuber -En kube er en tabellstruktur som gjør det mulig å analysere data i flere dimensjoner. Dimensjoner - Dimensjoner er kategorier av data som ikke overlapper hverandre. Ofte er en dimensjon organisert i et hierarki med flere nivåer. "Institusjon" er et eksempel på en dimensjon som i DBH er tilknyttet et hierarki med fire nivåer: institusjonstype, institusjon, fakultet og institutt. 17

18 Indikatorer - En indikator er en måleenhet som representerer statistiske data. Eksempler på slike mål eller fakta er "kvinneandel", "søkere" og "strykprosent". Egne analyser er et supplement til standardrapportene i DBH. Systemet gir brukeren mulighet til å sette sammen og tilpasse tabellene selv, ut fra variabler som er knyttet til de enkelte datasett. 1 Nøkkeltall Rapporten viser en samling av sentrale studentdata og viser en samlet oversikt over status på de ulike fagfeltene basert på Nuskoder 2. 2 Nuskoder er SSBs inndeling av fagområder. 18

19 2 Egne analyser Egne analyser er et verktøy for å lage egne rapporter online. Oppgavelinje I figuren under er det viktigste funksjonene fra oppgavelinjen for Egne analyser gjengitt: Funksjonene er beskrevet ytterligere lenger ned i dokumentet. 19

20 Kolonner, rader, indikator og filter Ved oppbygging av egne analyser benyttes ulike verktøy og figuren under beskriver hvordan man bruker og forstår kolonner, rader, indikator og filter: Etter at utplukk av aktuelle indikatorer er utført kan det være behov for å gjøre justeringer. De viktigste funksjonene for det ser slik ut: Merk at man her også kan benytte seg av firkantsymbolene slik at en indikator kan flyttes fra rad til kolonne eller omvendt. 20

21 Egne analyser - steg for steg Første trinn er å åpne OLAP-utforskeren. Da vil man få muligheten til å spesifisere indikatorer, innhold i kolonner og rader og hvilke filterfunksjoner man som skal inngå. Undervis vil man ha mulighet til å søke dokumentasjon knyttet til indikatorene Steg I Steg II 21

22 Steg III Steg IV 22

23 Resultatet er en egendefinert rapport med oversikt over publikasjonspoeng innenfor fagområdet pedagogikk og utdanning fordelt på nivå 1 og nivå 2 i perioden og sortert på institusjonstype. Oppgave: Bruk OLAP utforskeren og lag din egen rapport om vitenskapelig publisering. Spesifiser rapporten på kvalitetsnivå 1 fordelt på fagområdet filosofi. Litt mer om Egne analyser All statistikk som hentes fra Egne analyser kan eksporteres til Excel slik at man kan bearbeide dataene videre. Klikk på Excel-ikonet på oppgavelinjen etter at du har spesifisert din analysemodell: 23

24 I Excel kan man eksempelvis sortere dataene etter eget ønske eller utelate elementer etter egen preferanse. For mange vil det være nyttig å presentere DBH-data grafisk, noe som enkelt kan gjøres via Excel. Merk at grafikkfunksjon også ligger tilgjengelig i verktøylinjen på sammen med de fleste andre basisfunksjonene vi kjenner fra Excel. Et eksempel i så måte er funksjonen skjul tomme rader/kolonner: Eksport til Excel gir også brukeren mulighet til å justere tekst og tall selv, noe som kan være nyttig av plasshensyn. Institusjonene kommer med fullt navn via Egne analyser og det kan ofte være nyttig å bruke forkortelser (UiA i stedet for Universitetet i Agder osv), særlig med tanke på grafisk fremstilling av data. Eksempel på bruk av DBH-data knyttet til vitenskapelig publisering En interessant bruksform av DBHs publiseringsdata er å se på en spesifikk publiseringskanal opp mot totalt antall publikasjonspoeng innenfor det overordnede fagfelt. For å gjøre dette må man foreta to relativt like operasjoner. Eksempelet her er altså at man vil studere andelen publikasjonspoeng som en gitt publiseringskanal utgjør av fagfeltets totale volum. Man går da i første omgang inn Egne analyser-funksjonen og velger vitenskapelig publisering; deretter klikker man seg inn på 5. publikasjonspoeng. I verktøymenyen startes datauttaket ved å åpne OLAP-utforskeren slik at variablene blir synlige. Ikonene i uttaksmenyen er klikkbare og har bestemte funksjoner. Firkantene er enten vertikale eller horisontale, og ved å klikke på dem, bestemmer man om variablene skal fremstilles som rader eller kolonner. Videre kan man designe tabellen ved å flytte variabler ved hjelp av pilsymbolene. Ønsker man å fjerne en valgt variabel fra kolonne eller rad klikker man på det grønne symbolet i midten. De aggregerte dataene i DBH egner seg godt til å fremstille tidsserier og trender og vi fanger opp tidsaspektet ved å inkludere År. Vi er også interessert i å sammenligne institusjonen som har medisinsk forskning og velger derfor Inst., ny inndeling og presiserer der hvilke institusjoner som skal inkluderes. For enkelhets skyld tar vi her med de fire universitetene som har medisinske fakulteter; NTNU, UiO, UiB og UiT. 24

25 Indikatoren som skal brukes her er publikasjonspoeng. Det andre man her må gjøre er å hente ut statistikk for den spesifikke publiseringskanalen Journal of Clinical Oncology. Fremgangsmåten her er nesten identisk med det som ble gjort i forhold til fagfelt, men her blir fagfelt byttet ut med publiseringskanal. Merk at man her må spesifisere hvilket tidsskrift man ønsker å studere før man går videre. I eksempelet under har man satt sammen de to datasettene og fått to kolonner som for så vidt sier oss noe om onkologifeltet. 25

26 Dersom man deretter fremstiller dataene grafisk vil publikasjonspoengene gi ytterligere mening, og være velegnet for fremstilling av saksforhold i rapporter, styresaker eller lignende. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 NTNU UiB UiO UiT NTNU UiB UiO UiT NTNU UiB UiO UiT NTNU UiB UiO UiT Onkologi JCO Grafen viser at onkologi (kreftforskning) er et stort fagfelt der produksjonen av publikasjonspoeng er betydelig. Sammenstiller man deretter fagfeltets totale volum med nivå 2-tidsskriftet Journal of Clinical Oncology ser man at det utgjør en rimelig stor andel av det totale spesielt i starten av tidsserien. Publisering i nivå 2-tidsskrifter er ressurskrevende og de inkluderte institusjonene har variable resultat på den spesifikke kanalen. Generelt gir en slik fremstilling av DBH-data grunnlag for videre tolkning. Hvordan får jeg frem en rapport om antall midlertidig ansatte i administrative stillinger? Et annet bruksområde for DBH-data og Egne analyser finner man under kategorien tilsatte. I dette konkrete eksempelet vil vi søke informasjon om bruk av midlertidig tilsatte i administrative stillinger ved de norske universitetene. 26

27 Ved å stille opp midlertidig tilsatte totalt opp mot midlertidig tilsatte ved hvert av de norske universitetene, får man et inntrykk av hvordan bruken av midlertidig tilsatte varierer. Vi kan da først se, ut frå det totale, at bruk av midlertidig tilsatte er nokså utbredt ved universitetene. Deretter kan man se hvordan hver enkelt institusjon fremstår i denne konteksten. Man går da i første omgang inn Egne analyser-funksjonen og tilsatte; deretter klikker man seg inn på 2. årsverk tilsatte. I verktøymenyen startes datauttaket ved å åpne OLAP-utforskeren slik at variablene blir synlige. Her spesifiserer vi hvilke år og hvilke institusjoner vi ønsker å studere. Til sist bestemmer vi oss for to indikatorer som i dette tilfellet er midlertidig som finnes under kategorien Fast/midlertidig og administrative som ligger under kategorien Stillingstyper. Deretter eksporterer vi dataene til Excel: 27

28 Her har vi også forkortet navnene på institusjonene som er valgt ut, jamfør Excel-tabellen. For lettere å kunne sammenligne dataene i dette eksempelet ønsker vi en grafisk presentasjon. Den grafiske fremstillingen vil da kunne se slik ut: Midlertidig tilsatte i administrative stillinger ved norske universitet, prosentvis 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Totalt NTNU UMB UiA UiB UiO UiS UiT 3 Hele datasett Nedlasting av hele datasett kan brukes for å bearbeide dataene selv. Dette er foreløpig bare tilgjengelig på noen rapporter, men skal være en tilgjengelig funksjonalitet innenfor de fleste tema etter hvert. Man velger ønsket Excel versjon (2003 eller 2007) og gjør valgene på vanlig måte i rapporten. Det vil si at man bør begrense valgene til ønsket institusjon, studium eller lignende for å begrense datamengden. I dette eksempelet er det valgt en begrensning på institusjon (UiB) og på fakultet (Psykologisk). Når dataene er overført til excel velges det ut ytterligere begrensninger. 28

29 Her er det satt på filter i Excel før dataene pivoteres - som vist i bildet under - slik at vi får ut alle studiepoengene i de ulike kostnadskategoriene ved Psykologisk fakultet ved UiB. 29

30 30

31 Her er resultatet presentert grafisk ved bruk av Ecxel, og grafen viser den totale studiepoengproduksjonen ved fakultetet så langt i 2009 og hvordan disse poengene fordeler seg på de ulike kostnadskategoriene. Fakultet har ingen studiepoengproduksjon i kostnadskategori A og flest studiepoeng avlegges i kategori B /NSD/DBH 31

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH? 1 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter

Detaljer

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH? 1 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB Hva: Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen,

Detaljer

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall.

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall. Kursbeskrivelse: Kurset gir en grunnleggende forståelse i hvordan man bruker og finner fram til data som finnes i DBH-F, og demonstrerer hvordan statistikkrapportene kan benyttes som et verktøy i fagskolenes

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F Hva skal vi gå gjennom på kurset? Bakgrunn og målsetning med DBH-F Hvem fremsetter

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Kjønnsfordeling innen forskning og høyere utdanning Bergen, 2. februar 2010 Presentasjonen

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning Database for statistikk om høgre utdanning Fagskoledata - rapportering og kvalitetssikring Maren Saxe, rådgiver DBH-F Presentasjonen vil ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering og datalevering Data

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen i DBH Ny

Detaljer

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder.

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder. Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i hvordan man rapporterer, fyller ut maler og kvalitetssikrer dataene før de rapporteres inn og er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet

Detaljer

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Hvordan gjør vi det på UiB? og litt om hvordan vi kanskje kommer til å gjøre det sitat hentet fra nederst på USITs brukerhåndbok for rapportering, side 45

Detaljer

Økonomidata i DBH. Utfordringer og analysemuligheter. Benedicte Løseth. SUHS-konferanse 2010, Trondheim

Økonomidata i DBH. Utfordringer og analysemuligheter. Benedicte Løseth. SUHS-konferanse 2010, Trondheim Økonomidata i DBH Utfordringer og analysemuligheter Benedicte Løseth SUHS-konferanse 2010, Trondheim Presentasjonen skal ta for seg: Hva er DBH? Datainnholdet og hvilke sammenhenger de inngår i Økonomidata

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2 Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE Delmål 1.1 Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminertekandidater fordelt på utvalgte fagområder i henhold til prioriterte områder Studier

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

NOKUT-portalen i DBH: Brukermanual for institusjonsakkreditering

NOKUT-portalen i DBH: Brukermanual for institusjonsakkreditering NOKUT-portalen i DBH: Brukermanual for institusjonsakkreditering Denne manualen beskriver hvordan man enklest finner indikatorene NOKUT benytter i forbindelse med akkreditering av institusjoner. Les mer

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene. Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011

NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene. Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011 NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011 Om presentasjonen 1. Innhold 2. Utforming 3. Indikatorene 4. Veien videre 2 Mer

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

I det følgende beskrives excel-malen arkfane for arkfane, hvor overskriften betegner hvilken arkfane som beskrives.

I det følgende beskrives excel-malen arkfane for arkfane, hvor overskriften betegner hvilken arkfane som beskrives. Veileder for bruk av viderefordelingsmodellen (VFM) NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) ble vedtatt i januar 2017. Det er RFM som ligger til grunn for fakultetene og de fellesadministrative avdelingenes

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Veileder DBH data Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 26.09.2017 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlag budsjettfordeling... 1 1.1 Åpen ramme... 1 1.1.1 Studiepoengproduksjon... 1 1.1.2 Kandidatproduksjon...

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Denne brukerveiledningen

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

O-sak 1 - side 1 av 24

O-sak 1 - side 1 av 24 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 4918/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 31. mai 2017 Arkivsaksnr.: 2014/4918 Saksansvarlig:

Detaljer

Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014

Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014 NY RAMMEFORDELINGSMODELL (RFM) UNDERLAGSNOTAT 2 Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014 Dagens finansieringssystem for universiteter og høgskoler (UHsektoren) ble innført i 2002, som ett av flere

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 144/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/14290 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Arbeidsutkast, versjon 02.10.09 Dag W. Aksnes, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen Innledning I dette notatet

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Balansert Målstyring - et helhetlig ledelses- og beslutningsstøtteverktøy Studenter Brukere Undervisning Forskning formidling Visjon Strategi

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forskningsdokumentasjon nominering av kanaler til nivå 2 Stp-prp. Nr 1. Kunnskapsdepartementet 2006-2007 (budsjettforslag

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 28.11.2016 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER,

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Dokumentasjon av økonomikube

Dokumentasjon av økonomikube Dokumentasjon av økonomikube 4 dimensjoner en alltid må ta hensyn til; Tid: Kalender, År og Måned (tertial) Konto: Resultat, inntekter, kostnader med mer. Sted: Kostnadssted, eiersted, analyse eller organisasjon

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Årsrapport [Institusjonsnavn]

Årsrapport [Institusjonsnavn] Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 III. Årets aktiviteter og resultater... 4 IV. Styring og kontroll i virksomheten... 6 V. Vurdering av framtidsutsikter...

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler

Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler INNLEDNING I tildelingsbrevet for 2013 vises det til at institusjonene skal hente rapporteringskravene fra Database for statistikk om

Detaljer

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd.

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd. vises, i og med at det bare er faste årsverk finansiert av GB som fremstilles. Det må understrekes at begrepet faste årsverk ekskluderer såkalt løs lønn (årsverk utført som timebetalt arbeid). Det er ikke

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll Oversikt over utdannings- og doktorgradsdata til DBH med rapporteringsfrist 15. februar 2016, sammenstilt med tilsvarende data fra foregående år/semester Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå: Fakultetsnotat Orienteringssak Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 1.april 2014 Resultatmål 2014 Resultater 2008-2013 Da universitetsstyret behandlet

Detaljer

Hvor finner vi verktøy for medlemshåndtering Knappen «Verktøy for medlemshåndtering» vises på lokallaget forside når man er innlogget.

Hvor finner vi verktøy for medlemshåndtering Knappen «Verktøy for medlemshåndtering» vises på lokallaget forside når man er innlogget. For lokallag/fylkeslag Verktøy for medlemshåndtering Det er lansert et nytt verktøy for håndtering av medlemmer og verv på klubber og i lokallag/fylkeslag. Det nye verktøyet erstatter den gamle lenken

Detaljer

Finansiering nye kontrakter - pr. år og kumulativt, mill. NOK

Finansiering nye kontrakter - pr. år og kumulativt, mill. NOK VEDLEGG 2: Statistikk, NTNUs deltakelse i FP7 Merk: FP7 løper i perioden 2007 2014 og er høsten 2013 inne i sin avslutningsfase. Resultater fra de aller fleste utlysninger under FP7 foreligger, men vi

Detaljer

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT NOKUT og indikatorer Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, 04.29.14 Pål Bakken, NOKUT Tre forhold EVALUERINGER AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING SPØRREUNDERSØKELSEN «STUDIEBAROMETERET»

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer