2014/9 FRA ČIŊAT TIL KINA: SAMISK KULTURPOLITIKK MED FOKUS PÅ DUODJI OG DESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014/9 FRA ČIŊAT TIL KINA: SAMISK KULTURPOLITIKK MED FOKUS PÅ DUODJI OG DESIGN"

Transkript

1 NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji saksbehandler : riikkačoahkkin/landsmøte 2014 : Oslo, oktober : 2014/9 : riikkastivrra/landsstyret et utvalg bakgrunnsdokumenter: : Hovedavtalen for kunstneravtale mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd (2004) : Sametingets Næringsavtale for Duodji (2005, fornyet årlig siden) : Samerådets Rovaniemideklarasjon (2008) : Samisk språk og kultursatsning nye satsningsområder i Samefolkets fond (2012, landsmøtesak fra NSRs 42. landsmøte) : NSRs prinsipprogram, samt handlingsprogram, for sametingsvalget (2012) : Sametingsmelding om samisk kunst og kultur (2013) : Sametingsrådets handlingsplan om Kulturnæring (2013) 2014/9 FRA ČIŊAT TIL KINA: SAMISK KULTURPOLITIKK MED FOKUS PÅ DUODJI OG DESIGN Saksfremlegg Innledning FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) slår fast at «Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling». FNs erklæring om urfolksrettigheter (2007) fastslår at urfolk har samme rett til selvbestemmelse som andre folk. Kulturbegrepet i samisk sammenheng defineres ofte veldig bredt, slik at det i prinsippet omfatter hele det samiske samfunn og samisk levesett, inkludert bruk av land og naturressurser. Samene som urfolk og folk har en kollektiv rett til kultur og identitet, en rett som er tett knyttet til selvbestemmelse. Urfolks kultur i den brede forstand er beskyttet gjennom dagens fortolkning av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966), ILOkonvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter (1989) og FNs erklæring for urfolks rettigheter (2007). Et folks rett til å fremme sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling betegnes ofte som selvbestemmelsesrettens interne aspekt. Denne selvbestemmelsesretten kan utøves gjennom folkets eget autonome organ eller gjennom andre organer som for eksempel samiske organisasjoner. 1

2 Under dette politikkområdet vil NSR diskutere kultur i den smale forståelse, for å utvikle et politikkområde begrenset til samisk kulturuttrykk og samisk kulturnæring, samt berøre intellektuelle rettigheter for samiske tradisjonelle kulturuttrykk. Dokumentet vil ikke diskutere den samiske kulturens verdisett og normer. Denne saken omhandler heller ikke museumsområdet eller idrett. Saken må ses på som tillegg til tidligere politikk innenfor området. Duodji og luohti står i særstilling som samiske kulturuttrykk med røtter langt tilbake i tid og som unikt for den samiske kulturen, som det er knyttet intellektuelle rettigheter til. Duodji og luohti/vuolle/vuelie er sentrale elementer i bekreftelse, styrking, utvikling, synliggjøring av samisk identitet og det er fortsatt knyttet levende tradisjoner til overføring av kunnskap og teknikk mellom generasjoner. Dette saksfremlegget er ikke uttømmende på kulturområdet, men representerer noen betrakninger som Norske Samers Riksforbund vil fokusere på i tillegg til allerede igangsatte prioriteringer gjort av NSR på Sametinget og i voksenopplæringsforbundet SOL, hvor NSR er generalforsamling. Mål Lovbeskytte samisk kulturell autonomi Virkeliggjøre en reell kulturell selvbestemmelse ved å styrke det økonomiske grunnlaget for samiske kulturelle formål Bidra til å øke duodji og luohti/vuolle/vuelie sin kulturelle status og verdi Bevare, utvikle og gjøre tradisjonelle samiske kulturuttrykk mer tilgjengelig for det samiske folk for å styrke samisk tilhørighet og identitet Tilrettelegge for at samisk kultur skal nå ut til den store verden Stimulere til nyskapning og innovasjon innenfor det samiske kulturfeltet Utvikle bedre rammevilkår innenfor det samiske kulturområdet Styrke kunnskapsgrunnlaget for tradisjonelle samiske kulturuttrykk, og overføring av ferdigheter mellom generasjonene Utvikle rammebetingelsene for kulturnæringer Duodji "Mun duddjon, danin lean mun" 1 Duodji er særegent samisk uttrykk, som både er en næring og kulturaktivitet. Sametinget er det eneste offentlige organ i dag som forvalter virkemidler for duodji som næring. Duodji som kulturaktivitet kan i tillegg søke SOLmidler til opplæring. Det finnes to duodjiorganisasjoner på norsk side, landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Djuoáriid ealáhussearvi ("duodjiutøvernes næringsforening"), samt et Duodjeinstituhtta som det er knyttet duodjiveilederstillinger til. NSR 1 Fritt oversatt til nordsamisk fra René Descartes utsagn "Cogito ergo sum": Jeg tenker, derfor er jeg. 2

3 anser det som viktig både å ivareta de tradisjonelle duodjiteknikker, mønster og uttrykk, og stimulere til innovasjon, design og nytenkning. Det siste vil ofte naturlig ta utgangspunkt i det tradisjonelle. Rekruttering til duodji og design vil skje både hjemme i slekta, gjennom kurs i de forskjellige lokalsamfunn og på møteplasser som festivaler og markeder. I 2005 ble det første gang inngått en næringsavtale for duodji mellom Sametinget og de to duodji- organisasjonene. Mål for næringsavtalen i 2014 er å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer. Erfaringer fra avtalenes virketid viser noen utfordringer i forholdet mellom mål og resultat. Spesielt viser det seg at man ser lite vekst innenfor næringen i forhold til det man kunne forvente seg ut fra virkemidlene som er satt inn. Den økonomiske utvikling viser ikke den ønskede lønnsomhetsutvikling i næringen, spesielt ikke dersom måloppnåelse ensidig blir målt på den enkelte duodjiutøvers lønnsomhet og omsetning i sin næring. Dette åpner for to mulige tiltak: sette inn tiltak ovenfor duodjenæringen for å bedre måloppnåelsen om økt vekst, eller justere målene slik at de er bedre tilpasset næringen den er ment å stimulere. Målet om vekst for den enkelte duodjiutøver vil oppfylle den allmenne forventning i vestlig økonomisk tankegang om vekst gjennom økt produksjon og økt inntjening for den enkelte utøver i næringen, på mikronivå. Med dette utgangspunktet vil Sametinget forvente økt produksjon når det settes av midler og insentiver til utvikling i duodjinæringen. Duodji er en tradisjonell og særegen samisk aktivitet. Duodji er ofte en deltidsnæring i kombinasjon med andre aktiviteter, som en del av en familiebasert økonomi. Det er fortsatt sånn at mange duodjiutøvere i utgangspunktet ikke søker vekst for sin aktivitet, men driver næring på prinsippet om å ha nok til å livnære seg selv og familien. I samisk sammenheng kan man diskutere om begrepet birgejupmi er mer dekkende for aktiviteten og representerer en filosofi som ikke umiddelbart er forenlig med det vestlige kravet om stadig individuell vekst. NSR mener at duodji fortsatt må utvikles både som næring og kulturaktivitet gjennom Sametingets virkemidler, men innenfor duodji som næring vil det finnes utøvere som på den ene side søker innovasjon, vekst og utvikling etter alminnelig samfunnsøkonomisk tenkning basert på økonomisk vekst, mens en annen del vil søke å drive duodjinæringen utfra selvbergingsprinsippet (birgen). NSR mener Sametinget skal tilrettelegge for alle aspekter ved duodjinæringen, samt duodji som kulturaktivitet. NSR vil arbeide for en utvidelse av målformuleringene for duodji som næring til å omfatte utvikling av et samfunnsmål i forhold til duodjinæringen i sin helhet. Det vil si at vekst også blir målt på makronivå, om man ser økt produksjon og økt inntjening fra duodjinæringen i det samiske samfunnet som helhet. At næringen samlet sett lykkes i å øke produksjonen og gjøre duodjiprodukter mer tilgjengelig i det samiske samfunn og på den måten bidrar til å styrke den samiske identiteten og tilhørigheten. Det må utvikles målformuleringer og metoder for å vurdere måloppnåelse som gir rom for å drive duodji som en del av familiebasert økonomi (birgen), men som likevel fyller krav om alminnelig praksis i næringsvirksomhet (regnskap, registrering etc). For å løfte den kulturelle verdien av og kunnskap rundt duodji, ønsker NSR å etablere kompetansemiljøer for duodji flere steder rundt om i Sápmi. Disse kan samlokaliseres med eksisterende samiske kultur og språksentre, der det er naturlig, og danne et nettverk i de forskjellige distriktene for Duodjeinstituhtta og veilederordningen. En trygg basis for duodji vil stimulere både til rekruttering av duodjiutøvere og motivere til innovasjon og utvikling av samisk design. 3

4 NSR vil fortsette å arbeide for gode rammebetingelser for duodjibedrifter som søker vekst og økt produksjon, samt nytenkning. Disse er viktige for å spre kunnskap om samisk kultur og levesett, og bidrar til å styrke og spre samiske kulturtradisjoner ut over Sápmis grenser. Duodjinæringen vil kunne dra nytte av Sametingets satsning på kulturnæringer. Duodji har stort sett de samme utfordringer som øvrige kulturnæringer både med tanke på salg, marked, prissetting og nettverk mellom utøvere. NSR mener at man i det samiske samfunn på generelt grunnlag,og spesielt på Sametinget, bør problematisere næringsbegrepet. Finnes det en samisk definisjon av begrepet? Hvis ikke så vil det både av det samiske samfunnet og storsamfunnet oppfattes på lik linje med alminnelig definisjon av næring, i alminnelig samfunnsøkonomisk tenkning. Man bør stille seg spørsmålet om grunntanken er den samme i samisk næring som i allmenn samfunnøkonomisk forståelse av næring. Har for eksempel duodji eksistert som en selvstendig næring? Eller sammenfaller det ofte med andre tradisjonelle aktiviteter eller levesett, som en vesentlig del av infrastrukturen og økonomien, og at duodji dermed har hatt en sentral plass i kulturen og levesettet til det samiske folk og vært en sentral del av birgen. Overføring av tradisjonen duodji i alle sine former til nye generasjoner er en viktig del av duodji- politikken for å kunne videreføre tradisjonen og holde den delen av kulturen i live. Overføring av denne kulturen til nyere generasjoner bør være et satsningsområde. Dette er et ansvar samiske myndigheter må ta. En tradisjonell aktivitet som duodji tar tid å lære. NSR mener det bør gjeninnføres ordninger som stimulerer til kunnskapsoverføring mellom generasjoner. Luohti/vuolle/vuelie NSRs 42. landsmøte i 2012 behandlet saken Samisk språk og kultursatsning nye satsningsområder i Samefolkets fond hvor luohti/vuolle/vuelie ble foreslått som nytt satsningsområde for neste sametingsperiode: Luohti/vuolle/vuelie er et sterkt og særegent samisk kulturuttrykk som kan føres langt tilbake i tid, og som har ulikt uttrykk etter hvilket samisk område den har sitt utspring fra. Luohti/vuolle/vuelie har tidligere hatt en funksjon i forhold til ritualer og seremonier. Luohti/vuolle/vuelie har også en sosial funksjon, som er avhengig av nære relasjoner mellom den som joiker og den som blir joiket. Forfatteren Johan Turi kalte joiken "en kunst for å minnes andre mennesker". Luohti/vuolle/vuelie som kulturuttrykk er i dag marginalisert selv i våre egne miljøer. Dette har sin bakgrunn både i fornorskningspolitikken, men også i kristningen av samene, siden joiken hadde en plass i førkristne seremonier og ritualer. Joiken har stilnet i mange samiske områder. Samtidig er joik et kraftfullt og genuint kulturuttrykk, med mange flotte utøvere, og sentralt for den lokale identiteten og slektstilhørigheten i mange områder. Luohti/vuolle/vuelie er et av de samiske kulturuttrykkene som fortsatt ikke har noe institusjonelt "hjem". Vi har ingen egne institusjoner som ivaretar joik, men vi har en organisasjon for utøvere, vi har forlag, andre organisasjoner, enkeltutøvere og festivaler som 4

5 arbeider med joik. For å sikre luohti/vuolle/vuelie for framtiden trenger vi en institusjon eller et kompetansemiljø som har dette som oppgave, og som kan drive faglig utvikling og formidling. En annen sentral utfordring som ofte debatteres er forholdet mellom opphavsrett og den samiske forståelsen av retten til for eksempel personjoiker, der det trenges faglig utviklingsarbeid. Siden luohti/vuolle/vuelie som en levende tradisjon i mange områder er under press, er det også nødvendig å prioritere dokumentasjonsarbeid. Målsetning med prioriteringen bør være å arbeide for at luohti/vuolle/vuelie skal være et levende samisk kulturuttrykk også for framtiden. Hvis man skal lykkes i det må formidlingsarbeidet blant barn og unge stå helt sentralt. Følgende bør derfor prioriteres om luohti/vuolle/vuelie skal være et satsningsområde gjennom Samefolkets fond: Utvikling av et stabilt kompetansemiljø. Utviklingsarbeid i forhold til opphavsrett/rettigheter. Dokumentasjonsarbeid, for eksempel gjennom et digitalt joikearkiv. Formidling og opplæring for barn og unge. I det samiske samfunnet finnes det i dag institusjoner som har spesielt ansvar for arkiv, slik som Sámi Arkiiva i Guovdageaidnu. De har ansvar for blant annet arkiv etter privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Arkivansvaret omfatter også muntlig tradisjon, minnesamling og dokumentasjon av dagligliv og arbeidsprosesser, de arbeider også med lydfestede ord og utrykk. Ut over dette finnes både museum og mediebedrifter som har rikholdige lydarkiv med luohti/vuolle/vuelie. Inntil luohti/vuolle/vuelie får etablert et institusjonelt «hjem» med spesielt ansvar for luohti/vuolle/vuelie, mener NSR at det er viktig at eksisterende institusjoner tar et spesielt ansvar for lydfiler og transkriberinger av luohti/vuolle/vuelie. NSR vil arbeide for at blant annet Samisk arkiv får gode forutsetninger for å ta seg av bevaring og tilgjengeliggjøring av luohti/vuolle/vuelie. NSR vil også arbeide for at de eksiterende digitale arkiv i museum og mediehus blir mer tilgjengelig for det samiske folk, for eksempel gjennom digitale arkiv. NSR er opptatt av at luohti/vuolle/vuelie når ut til folk, både i det samiske samfunnet og landet for øvrig. I Norge er det en konsesjonsordning for radiokanaler som har landsdekkende sendinger. NSR vil arbeide for at det i konsesjonsordningen settes krav til andel samisk musikk for landsdekkende radiokanaler. Det bør også kunne stilles krav til NRK Sápmi i konsesjonsvilkårene om å spille minst 80 % samisk musikk og luohti/vuolle/vuelie, for eksempel gjennom en lik fordeling mellom samisk musikk og luohti/vuolle/vuelie. Kravet bør være flerdelt og gjelde særskilt for sendinger på FMnettet og sendinger på digitalnettet, slik at man ikke får oppleve en over eller underrepresentasjon i det ene mediet. I denne sammenheng kan man diskutere om lignende krav skal stilles til andre samiske kanaler. Det er viktig å utvikle kunnskap om og ferdigheter i luohti/vuolle/vuelie. NSR vil utfordre eksisterende institusjoner og spesielt Sámi Allaskuvla til å ta et større ansvar på dette området. Derfor vil NSR arbeide for at det blir iverksatt mer forskning og kunnskapsutvikling om luohti/vuolle/vuelie. Det er videre ønskelig at Sámi Allaskuvla viderefører studietilbudet Juoigan ja muitaleapmi for å bevare og utvikle luohti/vuolle/vuelietradisjonen blant det samiske folk. Gjennom eksisterende institusjoner kan det også utvikles en lærlingeordning for luohti/vuolle/vuelie, slik at 5

6 både barn, unge og voksne kan lære seg uttrykksformen på en grundig måte, spesielt i områder der luohti/vuolle/vuelie er ved å forsvinne. NSR vil arbeide for at Sametinget gjennom sine virkemidler kan og stipend til lærlinger som deltar i en slik ordning. Troms fylkeskommune har erfaring med å ha en fast ansatt fylkesjoiker gjennom «Musikk i Troms», med hovedformål å formidle joik og samisk kultur. Dette gjennomføres etter lignende modell som ordningen med fylkesmusikere. NSR vil arbeide for at flere fylker innfører en ordning med fylkesjoiker, spesielt rettet mot innføring i joik og formidling av samisk kultur i barnehager, skoler og videregående skoler. Dette vil komme i tillegg til den eksisterende Ofelašordningen, der ungdom lærer ungdom om samisk kultur. På samme måte som for duodji, så er tradisjonell luohti/vuolle/vuelie også utgangspunkt for moderne musikkuttrykk. NSR vil bidra til å skape arenaer og styrke rammebetingelsene også for innovasjon innenfor samisk musikk. Rettigheter til kulturarv Samekonferansen i Roavvenjárga/Rovaniemi i 2008 hadde kulturarv som tema. Roavvenjárgga- deklarasjonen sa bl.a. følgende om temaet: Samefolket har rett til å eie, styre og utvikle sin kulturarv, det være seg materiell eller immateriell, inklusive sine genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kulturelle uttrykksformer. Statene skal respektere denne retten, og virkeliggjøre den gjennom lovgivning og forvaltning. Slik lovgivning skal synliggjøre bredden i den samiske kulturarven, og henvise enhver ikkesame som ønsker å gjøre bruk av samisk kultur til en relevant samisk institusjon, utpekt av samene selv. Den private sektoren skal også respektere samefolkets eiendomsrett til sin egen kultur, og skal ikke bruke elementer fra samisk kultur uten på forhånd å ha innhentet samenes informerte samtykke på et fritt grunnlag. Den private sektoren, inklusive turistindustrien, skal i særlig grad påse at samisk kultur ikke fremstilles i nedsettende sammenheng, ettersom dette utgjør en umiddelbar trussel mot den samiske kulturelle identiteten, og er særlig skadelig for samisk ungdom. Det er ikke hensikten å opprette absolutt eksklusivitet for samisk kultur. Samefolket er stolt over å dele mange elementer i vår kultur, forutsatt at vi har samtykket i slik deling, og at den skjer på våre egne vilkår. Tiltak til vern av den samiske kulturarven skal respektere at den samiske kulturen er en levende og vesentlig del av samisk identitet. Den er først og fremst et kulturelt gode, og må aldri låses til en spesiell tidsepoke. En måte å beskytte rettighetene for tradisjonelle samiske produkter er gjennom merking og merkevarebygging. Merking, når forvaltet etter felles definisjon og strenge retningslinjer, vil bidra til å beskytte opphavsretten og formidlingen til markedet om et kvalitetsprodukt. NSR vil arbeide for at det eksiterende Sámi Duodjimerket forvaltes på en god måte og blir et anerkjent kvalitetsmerke for 6

7 duodjiprodukter som brukes ensbetydende i hele Sápmi. NSR vil bidra til å utvikle lignende merkevarebygging for samiske produkter innenfor andre kulturområder (for eksempel innen musikk, kunst, mat og turistnæringen). NSR mener at de som mottar virkemidler eller stipend for sin duodjiaktivitet fra Sametinget, bør få hjelp og veiledning for å oppnå Sámi duodjisertifisering for sine produkter. Sámi Duodjimerkets definisjon av duodji Sámi duodji (samisk håndverk) er den samiske benevnelsen for håndlagede samiske bruksgjenstander som for eksempel klær, redskaper, husgeråd, fangstredskaper og smykker. Samisk håndverk har lang tradisjon. Også i dag anvendes grunnlagsmaterialer fra naturen til samisk håndverk. Samisk håndverk utføres etter gamle tradisjoner, men tilpasses nye arbeidsteknikker og anvendelsesområder. Produkter som er beregnet som suvenirer, og som ikke blir tradisjonell brukt, får ikke duodjimerkes. Kunst og kulturuttrykk NSR mener at samefolket selv skal kunne styrke, bevare og fremme både moderne og tradisjonell samisk kultur. NSR vil gjennom sin posisjon på Sametinget støtte opp om utvikling av samiske kulturelle uttrykk. Moderne og tradisjonelle samiske kunstarter er en del av vår moderne kulturarv, forståelse av oss selv og vår språklige rikdom. Gjennom de ulike kunstartene kan samfunnet drives fram med kritikk og debatt. Det er viktig at samisk språk blir brukt i utøvelsen av disse. Samiske møtesteder og institusjoner for kultur er viktige arenaer for samiske kunstutøvere fra hele det samiske området. Disse stedene gir samiske kunstnere og artister mulighet til å utøve og utvikle sine uttrykk. Dette er også viktige steder for utvikling av samisk identitet, samisk samfunnsdebatt og forståelse for samiske spørsmål. NSR ser et behov for at samiske kunstnere som forsøker å livnære seg på kunst og litteratur, må ha større mulighet for å oppnå arbeidsstipender for å kunne fordype seg i og utvikle seg innenfor sin kunstarten. Dette bør være mulig uten å måtte konkurrere med øvrig kulturnæring som turisme, design, matforedling, eller tradisjonelle næringer. Litteratur Fortellertradisjonen har alltid stått sterkt hos det samiske folk. Med skriftspråket kom også muligheten til selv å produsere litteratur for og om oss selv, og vårt samfunnsliv. Spesielt viktig er 7

8 samisk litteratur for barn og unge, for det er i disse årene lesevanene formes. Sakprosa, poesi, drama og øvrig skjønnlitteratur for alle aldersgrupper er viktig, både for identiteten, språkrøkt og språkutvikling. NSRbidro med et løft for samisk litteratur da Samefolkets fond ble tatt i bruk. Likevel er det langt igjen før man kan si at samisk litteratur står sterkt. NSR vil fortsette å ha fokus på samisk litteratur. NSR mener Sametingets knappe midler bør prioriteres til original samisk litteratur. Det bør søkes alternative finansieringskilder for oversetting av litteratur fra andre språk. Film og teater På lik linje med andre kulturutrykk, er også film og teater viktige medier for å styrke samisk tilhørighet og identitet, og viktige medier i språkarbeid og formidling av samtid og historie. Samisk film har hatt en positiv utvikling de seneste år, mye takket være det samiske internasjonale filmsenteret i Guovdageaidnu. Å lage film er dyrt, og det trengs sårt mer midler til å utvikle dette området. NSR mener Sametinget i samarbeid med det samiske filmmiljøet må komme sammen for å se på mulighetene til å identifisere flere finansieringsmuligheter slik at samisk film kan fortsette sin positive utvikling. Det mest prekære innenfor teatermediet er å få plass et teaterbygg for Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Guovdageaidnu og befeste dets status som samisk nasjonalteater. Teater er en viktig arena for språk og identitet og NSR vil derfor også bidra til å styrke andre teatre i Sápmi, spesielt i sørsamisk område, og spesielt barne og ungdomsteater. Matkultur Det er en trend med kortreist mat og sakte mat (som står i motsetning til hurtigmat). Nærhet til ressursene og gode råvarer er godt priset. Mange er opptatt av god og sunn mat. Alt dette finnes i Sápmi. Slow Food Sápmi (SFS) er en organisasjon som fremmer denne ideen om kortreist mat og bærekraftig matproduksjon, de er en del av internasjonalt nettverk for slow food og urfolksnettverket Indigenous Terra Madre. SFS utgangspunkt er at ren, god og rettferdig mat passer godt inn i samisk ideologi der naturens vilkår og helhetssyn er rådende i livet, virksomheten og kulturen. SFS er en viktig part i spørsmål som angår den samiske maten og retten til å kunne produsere sin egen mat. Mat er sentralt for identiteten og en levende samisk kultur. Visjonen tar utgangspunkt i at naturens vilkår og årstider styrer mattradisjonene og at det kreves varsomme relasjoner mellom mennesker, natur og dyr. Det forutsetter at vekst skal skje med klimasmart teknikk, effektiv naturbruk og miljøvennlig ressursforbruk. En årsak til den samiske matens gode kvalitet er ren natur og en livskraftig og bærekraftig samiskn atur, håndverksmessig produksjon og balanse mellom hva naturen kan gi og hva den kan ta. NSR står inne for Slow Food Sápmis visjon om samisk matkultur og vil jobbe for å forankre dette perspektivet sterkere også på norsk side av Sápmi, blant annet ved å jobbe for en melding om samisk 8

9 matkultur fra Sametinget, der blant annet retten til å produsere egen mat adresseres og utfordringer i norsk lovgivning drøftes. Finansiering Det finnes generelt få og små virkemidler for samiske kunst og kulturutrykk, duodji, luohti, musikk, film og litteratur. Det finnes få muligheter for å søke på arbeidsstipend for utøvere som vil forsøke å leve av sin kunst. Det er statens ansvar å ivareta og styrke samisk kultur, både gjennom virkemidler som forvaltes av Sametinget og gjennom den overordnede nasjonale kulturpolitikken. Sametingets virkemidler til samisk kultur er så knappe at prioriteringen må være svært strenge. Dette fører til at mottagerne ofte føler midlene spres så tynt at det vanskeliggjør satsing på gode og solide kulturprosjekt av større kaliber. NSR mener Sametinget skal prioritere tiltak og aktiviteter som styrker den samiske identiteten. Behovene og mulighetene for å utvikle spennede og spenstige samiske kulturprosjekter er så stort at det er svært utfordrende å få ønsket utvikling med de begrensede statlige overføringer til kulturarbeid. NSR mener at det samiske samfunnet må stimulere til å identifisere andre finansieringsmuligheter for samisk kulturutvikling, uten at man trør over noen etiske linjer i forhold til finansieringens natur og opprinnelse. MEARRÁDUS EVTTOHUS FORSLAG TIL VEDTAK: Under kulturområdet DUODJI vil NSR: at duodji fortsatt må utvikles både som næring og kulturaktivitet gjennom Sametingets virkemidler; arbeide for en utvidelse av målformuleringene for duodji som næring til å omfatte utvikling av et samfunnsmål i forhold til duodjinæringen i sin helhet; arbeide for å etablere ressurs og kompetansemiljøer for duodji flere steder rundt om i Sápmi, gjerne samlokalisert med eksisterende samiske kultur og språksentre; arbeide for gode rammebetingelser for duodjibedrifter som søker vekst og økt produksjon, innovasjon og utvikling av samisk design; utvikle tiltak for å stimulere til overføring av kunnskap om og ferdigheter i duodji, for eksempel ved å gjeninnføre ordninger som støtter kunnskapsoverføring mellom generasjoner; arbeide for økt rekruttering til duodji blant annet gjennom SOLkurs; stimulere til debatt om samisk innhold i begrepet ealáhus, næring. Under kulturområdet LUOHTI/VUOLLE/VUELIE vil NSR: arbeide for etablering av et institusjonelt "hjem" for luohti/vuolle/vuelie; stimulere til større dokumentasjonsarbeid av luohti/vuolle/vuelie; arbeide for digitalisering av eksiterende joikearkiv; 9

10 arbeide for at det stilles krav til andel samisk musikk i nasjonale radiokanaler gjennom departementets konsesjonsordning; arbeide for at NRK Sápmi og andre samiske radiokanaler stilles krav til andel samisk musikk og luohti/vuolle/vuelie gjennom konsesjonsordningen; arbeide for mer dokumentasjon av kunnskap om og utvikling av luohti/vuolle/vuelie; oppfordre Sámi Allaskuvla til å gjenoppta studiet Juoigan ja muitaleapmi; arbeide for etablering av lærlingeordning for luohti/vuolle/vuelie, samt stipend til lærlinger; oppfordre fylkeskommuner til å følge Troms Fylkeskommunes eksempel med å ansette fylkesjoiker innenfor fylkesmusikerordningen; bidra til å styrke rammebetingelsene for tradisjonell overføring og utvikling av luohti/vuolle/vuelie og innovasjon innen samisk musikk. Under kulturområdene KUNST OG KULTURUTTRYKK, LITTERATUR, FILM, TEATER samt MATKULTUR vil NSR: bidra til gode rammebetingelser for samisk kunst; arbeide for at det skapes flere muligheter for arbeidsstipend for samiske kunstnere; stimulere til mer debatt på alle felt innenfor kunst og kultur samt duodji og design for å øke bevisstheten om etikk og verdier på kulturområdet; at innenfor de knappe rammene for litteratur, må samisk originallitteratur prioriteres; bidra til å søke etter alternative finansieringskilder for å styrke samisk kulturproduksjon, oversetting av litteratur, filmproduksjon og så videre; foreslå for Sametinget at det utarbeides en melding om samisk matkultur. Under området RETTIGHETER TIL KULTURARV vil NSR: bidra til at Sámi duodjimerket forvaltes etter felles definisjon og retningslinjer; vurdere om lignende merking innefor andre samiske produkter kan utvikles som kvalitetsstempel for godt samisk produkt; at de som mottar virkemidler for duodji over Sametingets budsjett, får hjelp og veiledning til å oppnå Sámi duodjisertifisering. 10

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009

Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009 Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) Norske Samers Riksforbund Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009 INNLEDNING Vi går mot Sametingsvalget 2005!. Denne oversikten over NSRs tidligere og fremtidige arbeid

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Veileder for barnehager med samiske barn. Oahppa lea geahpas guoddit Kunnskap tynger ikke

Veileder for barnehager med samiske barn. Oahppa lea geahpas guoddit Kunnskap tynger ikke Veileder for barnehager med samiske barn Oahppa lea geahpas guoddit Kunnskap tynger ikke Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Lovgrunnlag... 6 Målsetning... 8 Målgruppe... 8 Del 1 Samisk barnehage, formål

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning. Arkivsaknr. 10/2480

Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning. Arkivsaknr. 10/2480 Originalspråk: Ášši/Sak SP 021/11 Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets melding om opplæring og utdanning Arkivsaknr. 10/2480 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet Sametingets

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP»

NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP» NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP» Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Handlingsplanen 2013-2016... 3 1.2 «Fra kaffe til kamp»... 3 1.3 Modell... 4 2.0 VISJON... 5 3.0 FORMÅL... 6 3.1 Interessepolitikk...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013.

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. lph/3 Alle programmer er nå ferdig vedtatte. Alle utdrag som er gjengitt under er

Detaljer

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke KIRKEMØTET 2006 Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Vedtatt 18. november på Kirkemøtet på Øyer Sammendrag - Hovedsynspunkter 1. Kirkemøtets flertall mener at det er på

Detaljer