Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring"

Transkript

1 Anvisning till kraftöverföringsaxlar SV Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring Grundläggande säkerhetsnormer: Läs igenom denna anvisning innan du monterar din drivaxel! (för mer information se folder som sitter fast på axel) De flesta axelhaverier och olyckor beror på felaktigt användande eller otillräcklig smörjning Försäkra dig om att drivaxelns alla skydd för traktorn och redskapet fungerar och sitter på plats innan du startar. Användning: Försäkra dig om att drivaxeln är ansluten till traktorns kraftuttag och redskapet på rätt sätt innan du börjar arbeta. Bär inte sladdriga kläder, smycken, hår eller liknande som kan fastna i maskinen. Beröring med roterande delar kan förorsaka allvarliga skador eller leda till döden! Koppla ur kraftuttaget, stäng av traktorns motor och ta ur nyckeln innan du närmar dig redskapet eller utför underhålls arbeten. Hantera axeln i vågrätt läge så förhindrar du att halvorna glider isär och förebygger olyckor och skador på skydden. Överskrid inte de hastighets- eller belastningsgränser som beskrivs i användarmanualen när du använder arbetsredskapet och driv-axeln. Överbelasta inte arbetsredskapet och släpp inte upp kraftuttagets koppling för snabbt. Teleskoprör måste alltid överlappa varandra med minst 1/3 av längden. Förläng inte driv-axeln med mer än maxlängden under transport eller användning. Sätt på säkerhetskedjorna. Lämna tillräckligt spelrum så att drivaxeln kan svänga och arbeta fritt. Använd aldrig säkerhetskedjorna som stöd för drivaxeln under lagring. Använd alltid stödet på arbetsredskapet. Stå inte på drivaxeln. Kliv inte över och gå inte under drivaxeln. Rengör och smörj traktorns kraftuttag och arbetsredskapets axel innan du monterar drivaxeln. Traktorsymbolen på skyddet markerar axelns traktorände. Överbelastningsskydd ska monteras på redskapsändan. Vid användning av överbelastningsskydd typ friktionskoppling, måste skyddskåpan på maskinen överlappa axelskyddet med minst 50 mm. Se till att kopplings vinklarna är lika under arbete. Koppla ur kraftuttaget om kopplingarnas vinkel överskrider 25. Vidvinkelknutar kan avvinklas till 80, men endast intermittent. (EJ under belastning!) Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

2 Smörjschema Smörjning: Anvisning till kraftöverföringsaxlar SV Vidvinkel Yttre knutkors 2. Inre lagring 3. Inre profi lrör 4. Inre knutkors 5. Yttre lagring 6. Dubbelgaffel/skiva 1. Yttre knutkors 2. Lagring 3. Profi lrör Drivaxel: Rengör och smörj drivaxeln före säsongsmagasinering. Smörj alla delar och kontrollera att de fungerar innan du använder drivaxeln, ÄVEN FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING! Profilrör: Sära på de två delarna av axeln och smörj de teleskopiska delarna för hand. Använd smörjmedel av hög kvalitet och smörj delarna i de intervall tabellen visar Frihjulskoppling Smatterkoppling Skärbultskoppling Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

3 Anvisning til kraftoverførselsaksler DA Instruktion og vedligeholdelsesråd for kraftoverførsel Grundlæggende sikkerhedsstandarder: Gennemlæs denne anvisning, inden du monterer din drivaksel! (For fl ere informationer: Se folder som sidder på aksel) De fleste akselhavarier og ulykker skyldes fejlagtig anvendelse eller utilstrækkelig smøring Sørg for, at drivakslens komplette beskyttelse for traktoren og redskabet fungerer og sidder på plads, inden du starter. Anvendelse: Sørg for, at drivakslen er koblet til traktorens kraftudtag og redskabet på korrekt vis, inden du begynder at arbejde. Bær ikke løst tøj, smykker, løsthængende hår eller lignende, som kan sætte sig fast i maskinen. Kontakt med roterende dele kan medføre alvorlige skader eller medføre død! Kobl kraftudtaget fra, sluk for traktorens motor, og tag nøglen ud, inden du nærmer dig redskabet eller udfører vedligeholdelsesarbejde. Håndter akslen i vandret stilling, så forhindrer du, at halvdelene glider fra hinanden, og du forebygger ulykker og skader på beskyttelsen. Overskrid ikke de hastigheds- eller belastningsgrænser, som beskrives i brugervejledningen, når du anvender arbejdsredskabet og drivakslen. Overbelast ikke arbejdsredskabet, og slip ikke kraftudtagets kobling for hurtigt. Teleskoprør skal altid overlappe hinanden med mindst 1/3 af længden. Forlæng ikke drivakslen til mere end maksimumslængden under transport eller anvendelse. Sæt sikkerhedskæderne på. Lad der være et tilstrækkeligt spillerum, så drivakslen kan svinge og arbejde frit. Anvend aldrig sikkerhedskæderne som støtte for driv akslen under opbevaring. Anvend altid støtten på arbejdsredskabet. Stå ikke på drivakslen. Gå hverken over eller under drivakslen. Rengør og smør traktorens kraftudtag og arbejdsredskabets aksel, inden du monterer drivakslen. Traktorsymbolet på beskyttelsen markerer akslens traktorende. Overbelastningsbeskyttelse skal monteres på redskabsenden. Ved anvendelse af overbelastnings - beskyttelse af typen friktionskobling skal beskyttelseskappen på maskinen overlappe akselbeskyttelsen med mindst 50 mm. Sørg for, at koblingernes vinkler er lige under arbejdet. Kobl kraftudtaget ud, hvis koblingernes vinkel overskrider 25. Vidvinkelknudepunkter kan vinkles til 80, men kun intermitterende. (IKKE under belastning!) Tlf Fax

4 Smørediagram Smøring: Anvisning til kraftoverførselsaksler DA Vidvinkel Udvendigt kardankryds 2. Indvendig lejering 3. Indvendigt profi lrør 4. Indvendigt kardankryds 5. Udvendig lejering 6. Dobbelt gaffel/skive 1. Udvendigt kardankryds 2. Opbevaring 3. Profi lrør Drivaksel: Rengør og smør drivakslen før sæsonopmagasinering. Profilrør: Tag de to dele af akslen, og smør de teleskopiske dele med håndkraft. Smør alle dele, og kontrollér, at de fungerer, inden du anvender drivakslen, OGSÅ FØR FØRSTE ANVENDELSE! Anvend smøremiddel af høj kvalitet, og smør delene med de intervaller, tabellen viser Frihjulskobling Momentkobling Kobling med brudstift Tlf Fax

5 Anvisning for kraftoverføringsaksler NO Instruksjon og vedlikeholdsråd for kraftoverføring Grunnleggende sikkerhetsnormer: Les gjennom denne anvisningen før du monterer drivakselen! (for mer informasjon se folder som er festet på akselen) De fleste akselhavarier og ulykker skyldes feil bruk eller utilstrekkelig smøring Forsikre deg om at alle drivakselens beskyttelsesanordninger for traktoren og redskapet fungerer og er på plass før du starter. Bruk: Forsikre deg om at drivakselen er koblet til traktorens kraftuttak og redskapet på riktig måte før du begynner å arbeide. Ikke ha fl agrende klær og smykker, løst hår eller tilsvarende som kan feste seg i maskinen. Berøring med roterende deler kan forårsake alvorlige skader eller føre til død! Koble fra kraftuttaket, slå av traktorens motor og ta ut nøkkelen før du nærmer deg redskapet eller utfører vedlikeholdsarbeid. Håndter akselen i vannrett stilling, så hindrer du at halvdelene glir fra hverandre, og du forebygger ulykker og skader på beskyttelsene. Ikke overskrid hastighets- eller belastningsgrensene som beskrives i brukerhåndboken, når du bruker arbeidsredskapet og drivakselen. Ikke overbelast arbeidsredskapet, og slipp ikke opp kraftuttakets kobling for raskt. Teleskoprør skal alltid overlappe hverandre med minst 1/3 av lengden. Ikke forleng drivakselen med mer enn den maksimale lengden under transport eller bruk. Sett på sikkerhetskjedene. La det alltid være stor nok klaring til at drivakselen kan svinge og arbeide fritt. Bruk aldri sikkerhetskjedene som støtte for drivakselen under lagring. Bruk alltid støtten på arbeidsredskapet. Ikke stå på drivakselen. La være å klatre over og gå under drivakselen. Rengjør og smør traktorens kraftuttak og arbeidsredskapets aksel før du monterer drivakselen. Traktorsymbolet på beskyttelsen markerer akselens traktorende. Overbelastningsvern skal monteres på redskapsenden. Ved bruk av overbelastningsvern av typen friksjonskobling må beskyttelsesdekselet på maskinen overlappe akselbeskyttelsen med minst 50 mm. Pass på at koblingsvinklene er like under arbeid. Koble fra kraftuttaket hvis koblingens vinkel overskrider 25. Vidvinkelknuter kan avvinkles til 80, men bare midlertidig. (IKKE under belastning!) Tlf Faks

6 Smøreskjema Smøring: Anvisning for kraftoverføringsaksler NO Vidvinkel Ytre kryss 2. Indre lager 3. Indre profi lrør 4. Indre kryss 5. Ytre lager 6. Dobbeltgaffel/skive 1. Ytre kryss 2. Lager 3. Profi lrør Drivaksel: Rengjør og smør drivakselen før sesongmagasinering. Smør alle deler og kontroller at de fungerer før du bruker drivakselen, OGSÅ FØR FØRSTE GANGS BRUK! Profilrør: Skill de to delene av akselen og smør de teleskopiske delene for hånd. Bruk smøremiddel av høy kvalitet, og smør delene i de intervallene tabellen viser Frihjulskobling Smatrekobling Skjæreboltkobling Tlf Faks

7 Voimansiirtoakselien ohje FI Voimansiirron ohje ja huolto-opas Perusturvallisuusohjeet: Lue nämä ohjeet kokonaan ennen vetoakselin asennusta! (Akseliin kiinnitetyssä lehtisessä on lisätietoja.) Useimmat akselivahingot ja onnettomuudet johtuvat vääränlaisesta käytöstä tai riittämättömästä voitelusta Varmista ennen käynnistämistä, että vetoakselin kaikki suojukset traktoria ja työkaluja varten toimivat ja ovat paikoillaan. Käyttö: Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että vetoakseli on kytketty traktorin voimanottoon ja työkaluun oikein. Älä käytä roikkuvia vaatteita, koruja tai vastaavia tai pidä pitkiä hiuksia auki, koska ne voivat jäädä kiinni koneeseen. Pyörivien osien koskettamien voi aiheuttaa vakavia vahinkoja tai johtaa kuolemaan! Kytke voimanotto pois, sammuta traktorin moottori ja ota avain pois ennen työkalun lähestymistä tai huoltotöiden tekemistä. Käsittele akselia vaakasuorassa, jotta estetään puolikkaiden liukuminen erilleen, onnettomuudet sekä suojusten vaurioituminen. Älä ylitä työkalun ja vetoakselin käytön aikana käyttöohjeissa määriteltyjä nopeus- tai kuormitusrajoituksia. Älä ylikuormita työkalua äläkä päästä voimanoton kytkentää irti liian nopeasti. Vähintään kolmasosan teleskooppiputken pituudesta tulee aina limittyä päällekkäin toisen putken kanssa. Älä pidennä vetoakselia yli enimmäispituuden kuljetuksen tai käytön aikana. Aseta turvaketjut paikoilleen. Jätä vetoakselille riittävästi tilaa kääntyä ja liikkua. Älä koskaan käytä turvaketjuja vetoakselin tukina varastoinnin aikana. Käytä työkalussa aina tukea. Älä seiso vetoakselin päällä. Älä kiipeä vetoakselin yli tai kulje sen ali. Puhdista ja voitele traktorin voimanotto ja työkalun akseli ennen vetoakselin asentamista. Suojassa oleva traktorin merkki tarkoittaa akselin traktorin puoleista päätä. Ylikuormitussuoja asennetaan työkalun puoleiseen päähän. Kun käytetään kitkakytkimen tyyppistä ylikuormitussuojaa, koneessa olevan suojuksen kotelon tulee limittyä akselisuojuksen kanssa vähintään 50 mm:n pituudelta. Varmista, että kytkennän kulmat ovat yhtä suuret työskentelyn aikana. Irrota voimanotto, jos kytkentöjen kulma ylittää 25. Laajakulmanivelet voidaan taittaa 80 :n kulmaan, mutta vain väliaikaisesti. (EI kuormitettuna!) Slätthultsvägen 12 SE Ellös Puh Faksi

8 Voimansiirtoakselien ohje Voitelukaavio Voitelu: FI Vakio Laajakulma Ulompi ristinivel 2. Sisempi laakerointi 3. Sisempi profi iliputki 4. Sisempi ristinivel 5. Ulompi laakerointi 6. Kaksoishaarukka/-levy Vakio 1. Ulompi ristinivel 2. Varastointi 3. Profi iliputket Vetoakseli: Puhdista ja voitele vetoakseli ennen kausivarastointia. Profiiliputki: Erota akselin kaksi osaa ja voitele teleskooppiosat käsin. Voitele kaikki osat ja tarkista niiden toiminta ennen vetoakselin käyttöä, MYÖS ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! Käytä laadukasta voiteluainetta ja voitele osat taulukon ilmoittamien aikavälien mukaan Vapaaratasliitäntä Hälytinliitäntä Leikkuupulttiliitäntä Slätthultsvägen 12 SE Ellös Puh Faksi

9 Instruction for the power take-off EN Read through this instruction before assembling your drive shaft! (for more information refer to the folder attached to the shaft) The majority of shaft failures and accidents are due to incorrect use of insufficient lubrication. Instruction and Maintenance advice for the power Make sure that all the drive shaft s guards for the tractor and attachment are fi tted and work before starting. transmission Make sure that the drive shaft is connected to the tractor s power take-off and the attachment correctly be you start work. Do not wear loose fi tting clothing, jewellery, untied hair or anything else that can fasten in the machine. Contact with rotating parts can cause serious injury or death! Disengage the power takeoff, turn off the tractor engine and remove the key before approaching the attachment or perform maintenance work. Handle the shaft in the horizontal position, this will prevent the halves sliding a part and avoid accidents and damage to the guard. Basic safety standards: Use: Do not exceed the speed or load limits described in the user manual when using the attachment and drive shaft. Do not overload the attachment or release the power takeoff clutch too quickly. The telescopic tubes must always overlap each other by at least 1/3 of the length. Do not extend the drive shaft by more than the maximum length during transport or use. Fit the safety chains. Leave suffi cient play so that the drive shaft can swing and work freely. Never use the safety chains as a support for the drive shaft while repairing. Always use the support on the attachment. Do not stand on the drive shaft. Do not climb over or under the drive shaft. Clean and lubricate the tractor s power take-off and the attachment s shaft before installing the drive shaft. The tractor symbol on the guard indicates the shaft s tractor end. The overload protection must be installed on the attachment end. When using overload protection of the type friction clutch, the protective cover on the machine must overlap the shaft guard by at least 50 mm. Make sure the clutch angles are equal when working. Disengage the power take-off if the angle of the clutches exceed 25. Wide angle joints can be angled to 80, but only intermittently. (NOT under load!) Tel Fax

10 Lubrication schedule Lubrication: Instruction for the power take-off EN Wide-angle Outer universal joint 2. Inner bearing 3. Inner section tube 4. Inner universal joint 5. Outer bearing 6. Double fork/disc 1. Outer universal joint 2. Bearing 3. Section tube Drive shaft: Clean and lubricate the drive shaft before the seasonal storage. Lubricate all parts and check that they work before using the drive shaft, EVEN BBEFORE USING FOR THE FIRST TIME! Use a high quality lubricant and lubricate the parts indicated in the interval table Section tube: Separate the two parts of the shaft and lubricate the telescopic parts manually. Free-wheel clutch Ratcheting clutch Shear bolt clutch Tel Fax

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV Anvisning till toppstag Byberg SV Adaptrar och slangar monteras på kopplingarna på toppstaget (plastpluggar och gummipackningar avlägsnas först). Toppstaget monteras på traktor med rörliga ändar mot redskapen.

Detaljer

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155 Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas. Därefter pluggas

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator ANV222 SV GENERELL BILD

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator ANV222 SV GENERELL BILD Montering och inkoppling av växelströmsgenerator 47925 ANV222 SV GENERELL BILD Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD Montering och inkoppling av växelströmsgenerator SV GENERELL BILD Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det viktigt att

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Montering och inkoppling av M

Montering och inkoppling av M Montering och inkoppling av 66021151M SV OBS: Tänk på att detta är en maringenerator med isolerad jord som måste anslutas! Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187 Lastarventil - konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127 Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127 Innan traktorn delas: Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdled vid återmontering. Efter demontering skall

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Anvisning till monteringssats hydraulpump ANV022

Anvisning till monteringssats hydraulpump ANV022 Anvisning till monteringssats hydraulpump Den nya pumpen är olik den gamla i fl era avseende vad gäller monteringsförfarandet. SV 1. Efter demontering av den gamla pumpen, monteras den nya pumpen med o-ringen

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Anvisning till startmotor GENERELL BILD

Anvisning till startmotor GENERELL BILD Anvisning till startmotor Tänk på vid montering av startmotor... Undvik onödiga problem genom att följa några enkla monteringsråd: ANV045 SV GENERELL BILD 1. Innan monteringen av din nya startmotor, skall

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell & ANV072 SV

Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell & ANV072 SV Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell 633112909 & 133060210 ANV072 SV Kopplingssats 633112909 Koppling 133060210 Applikationer: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103802 rev. 25.01.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Anvisning för kopplingssats ANV159

Anvisning för kopplingssats ANV159 Anvisning för kopplingssats ANV159 37764 SV Svänghjul OBS! Viktigt att svänghjulet svarvas. 40 +-0,075 mm (Mått efter svarvning av svänghjul.) Min. 109mm Tryckring Justermutter 2017-01-11 Efter monteringen

Detaljer

Anvisning för val av koppling och ANV179

Anvisning för val av koppling och ANV179 Anvisning för val av koppling 133027210 och 133027010 ANV179 Till en del modeller måste man som kund göra val av koppling, 133027010 eller 133027210. Valet beror på vilken koppling som suttit monterad

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

bondura Multi Tool 200

bondura Multi Tool 200 bondura Multi Tool 200 pin and conical sleeve removal Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly art. 103807 rev. 16.03.2016 A 1/ bondura 6.6 1.1 conical sleeve removal / demontering av konhylse 1.2

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Table Bord / Bord Bologna

Table Bord / Bord Bologna Manual/ruksanvisning/ruksanvisning Table ord / ord ologna ENG SE NO Item. No. 601012860101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Art.nr EG-61

Art.nr EG-61 Art.nr. 300 550 0656EG-61 N For din sikkerhet: 1. Dette produktet bør monteres av voksne. 2. Dette produktet er kun beregnet for bruk av voksne. Hold produktet unna små barn eller under godt tilsyn om

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Montering & inkoppling av Letrika växelströmsgeneratorer & ANV086

Montering & inkoppling av Letrika växelströmsgeneratorer & ANV086 Montering & inkoppling av Letrika växelströmsgeneratorer 42772 & 42773 ANV086 Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Anvisning till utan serienippel

Anvisning till utan serienippel Anvisning till 500-50- utan serienippel Ventilslid: 500-50- Flöde: 60 liter / min (se tryckfallsdiagram) 350 bar (1-2 sektioner) Max tryck: 320 bar (3 sektioner) 300 bar (4-5 sektioner) Max mottryck i

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

General instructions for use

General instructions for use 90005818 ind D 1 GB General instructions for use Sizes in cm 10062255 M C / W 117 / 145 T 68 / 75 2 SWE FIN Yleiset ohieet DK NOR Generell bruksanvising 3 Right-hander Högerhänt Højrehåndet Oikeakätinen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer