LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS - NOTENESGATA ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS - NOTENESGATA ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND"

Transkript

1 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND

2 DEL 1.KARTLEGGING - Fysisk miljø bilder og befaring - Dimensjoner, størrelser og innganger kartfiler arkiv - Grunnlagsdata overordnet nivå, lokalt nivå, temaveiledere DEL 2.UTVIKLING -Løsninger for karakteristiske områder vern, universell utforming, veg/transport - Gatebruksplan Case Løvenvoldgata i et større perspektiv DEL 3. ANBEFALING -Helhetsplan MEDVIRKNING I PROSESSEN -presentasjoner og diskusjoner med flere forskjellige interessenter PROSESS

3 BEVEGELIGHET LITEN TRAPP / TERSKEL - for de aller fleste gode å forsere, potensial for forbedring - flest av denne typen innganger i planområdet. Det vil kreve forholdsvis lite å gjøre disse tilgjengelig for allmennheten. KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

4 BEVEGELIGHET VANSKELIG TRAPP / TERSKEL - Tydelige barrierer mellom gatenivå og bygning. - Mulig konflikt UU og verneproblematikk - Likeverdige alternativ, rampe ved siden av eller rundt hjørnet. Disse trappene er de mest utfordrende å tilpasse til gatenivaet, Likeverdige alternative innganger er en realistisk løsning. KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

5 BEVEGELIGHET TILGJENGELIGE INNGANGER Registreringen viser at det er også en del innganger som oppfyller krav til tilgjengelighet. I tillegg til disse inngangene i planområdet er det forbilledlig hvordan noen av inngangssituasjonene i Gågata er. KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

6 BEVEGELIGHET Nedsenking av fortau Hevet fotgjengerfelt FOTGJENGEROVERGANGER De to viktigste hovedtypene av universelt utformede krysninger er - Hevede forgjengerfelt i kjørebana - Nedsenking av fortauet - en bit eller hele kurver Kanter I planområdet er det 6 kryssinger, alle med ulik utforming og ulik tydelighet. KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

7 BEVEGELIGHET Stigningsforholdene i Løvenvoldgata Nivåsprang ved Løvenvold Kino I hele Løvenvoldgata er det få eller ingen benker og stigingsforholdene er bratte HVILEMULIGHETER, STIGNING OG NIVÅSPRANG Løvenvoldgata har få eller ingen muligheter for hvile, og stigningsforholdene er forholdsvis bratte. I tillegg er det rundt Løvenvold kino nivåsprang i form av trapper i fotgjengerarealet. Benker på St. Olavs Plass KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

8 ORIENTERING GOD INFORMASJON? Plassering av skilt og informasjon må vere bevisst - Informasjon kan vere vanskelig tilgjengelig (f.eks Apotek1) - For mange skilt og farger kan skape en uoversiktlig situasjon - Noen ganger er intensjonene gode, men plassering av skilt ikkje bevisst KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

9 ORIENTERING FARGER OG KONTRASTER - Få kontraster mellom fortau og gate - Bygningskanter, murer og kanter i belegget blir brukt som ledelinjer, men her står det ofte skilt og andre løse element KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

10 ORIENTERING Mange forskjellige taktile underlag Ingen taktile oppmerksomhetsfelt Skilt, trapper og søppelkasser står i en sone ved veggen, men det er ikke skille mellom gangareal og dette arealet TAKTILE OVERGANGER - Store utfordringer i å gjøre overganger tydelige med taktile underlag. Særlig i fotgjengeroverfelt er det viktig at dette er på plass. - I bygningssonen er det enkelte utspring med trapper og kanter. Disse bør ligge i en tydelig taktil overgangssone KARTLEGGING - FYSISK MILJØ

11 Løvenvoldgata 7 Løvenvoldgata 5 KARTLEGGING - DIMENSJONER STØRRELSER INNGANGER

12 1.etasje planer på grunnlagskart Detalj av gaterom KARTLEGGING - DIMENSJONER STØRRELSER INNGANGER

13 OVERORDNET NIVÅ - EKSEMPEL Veg- og gateutforming NORMALER Håndbok 017 ISBN Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025 Statens Vegvesen - Håndbøker Håndbok 017 Veg- og gateutforming Håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg Håndbok 270 Gangfeltkriterier Håndbok 278 Universell utforming av veg og gater Lovverket Plan- og bygningsloven Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven Kulturminneloven KARTLEGGING - GRUNNLAGSDATA

14 LOKALT NIVÅ - EKSEMPEL Veg- og gateutforming NORMALER Håndbok 017 ISBN Statens vegvesen Hovudnett for sykkel i Ålesund Oppdragsgivar Statens vegvesen Oppdrag Hovudnett for sykkel i Ålesund Rapport type Planomtale Prosjektnr , rev A Planomtale Dato Kommuneplan for Ålesund Reguleringsplan Ålesund sentrum Verne- og byformingsplan Hovednett for sykkel i Ålesund - Statens Vegvesen KARTLEGGING - GRUNNLAGSDATA

15 TEMAVEILEDERE - EKSEMPEL UNIVERSELL UTFORMING OG KULTURMINNER Strategi for Riksantikvarens arbeid med universell utforming Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Ny inngang til Stortinget. Easy Access to Historic Buildings Easy Access to Historic Landscapes Kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy English Heritage Veiledere Historiske bygninger og landskap KARTLEGGING - GRUNNLAGSDATA

16 KARAKTERISTISKE OMRÅDER GATESNITTET FORTAUET MED INNGANGER GATEKRYSSET FOTGJENGEROVERGANG PLASSROMMET HOLDEPLASSEN UTVIKLING - KARAKTRISTISKE OMRÅDER

17 DAGENS SITUASJON: - Dårlig skille mellom parkeringsareal og øvrig trafikkareal - Smale fortauer i Løvenvoldgata - Terskler foran inngangsparti/butikk - Trangt fortau, lite plass til gatemøblering - Høy terskel mellom veg og fortau - Lite kontrast mellom fortau og gate - Høye fortauskanter - Oppleves trangt til tross for god bredde - Setningsskader/asfaltlapper - Lite kontrast - Høye, varierende fortauskanter - Parkeringsplasser - Gatesetninger, brostein - Parkeringsforhold - Trafikkoversikt *Sykkel kombinert med biltrafikk hvis mulig etter gjeldende kriterier LØSNINGER: - Mindre parkeringslommer - Reduser antall mulige plasser - Belysning av vegen må tjene alle - Kan det være fortau på utsida av trappene ved Løvenvold Kino? Har gatesnittet plass til det? - Tydeliggjøre parkeringsarealet og lage øyer som kan ha møblering - Heve veglegemet mot fortauet - Nedsenke fortau i fotgjengeroverganger - Ha flere benker og oppholdssoner - Bare tillate buss og taxi nedover Løvenvoldgata, stengt for andre denne vegen? - Tydeligere skille mellom ulike trafikkområder - Bredere gangareal med fargekontrast i sonene - Stramme opp gateløpet, klarere skiller UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

18 Dagens situasjon Gaterom med parkering Gaterom med større fortau på begge sider Plantegning gatesnitt med parkering Gaterom med større fortau på en side og sykkel i kjørebane UTVIKLING - KARAKTRISTISKE OMRÅDER

19 DAGENS SITUASJON: - Noen lave hinder i fortau (trapp/trinn) - En del terskler mellom gate og inngang - Problem med løsfotreklame - Mange hindringer, skilt, terskler + Godt belegg for bevegelse (betong) + Ganske mange innganger som er tilgjengelig for alle * Må tilpasses etter gjeldende kriterier for universell utforming LØSNINGER: - Tydeligere markering mellom sone for gatemøblering og gangareal - Utflate trinn foran inngangsparti (rampe) - Heve fortauet slik at det møter alle innganger med lave terksler - Heve fortau - Legge inn hvileramper - Bruke ulike typer markering - stein, betong, mørkt lyst - Flere benker, hvilemuligheter - Redusere høye fortauskanter - Ramper i trapp - Løvenvold kino - Heve fortauet for å slippe terskler inn til butikker - Øke kontrast i dekke - Begrense adgangen til løse reklameskilt - Øke fortausbredde for bedre plass gangareal, skilt og møblering - Ledelinjer i/langs fortau - Senke/Omarbeide fortau/innganger ev. med rampeløsninger UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

20 DAGENS SITUASJON Vegsone - ferdselssone - inngang - liten kontrast, vei og fortau flyter sammen - vegg naturlig ledelinje, skilt står i veien - inngang med terskel - vanskelig å lese INNGANG -terskelfri og innbydende VEGSONE -storgatestein KANT OG MØBLERINGSSONE - møblering, - benker, lys og skilt - naturlig ledelinje - ruglete underlag FERDSELSSONE - jevnt underlag - åpen og fri for hindre VEGGSONE - utspring som ikke kan fjernes - skilt - naturlig ledelinje UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

21 DAGENS SITUASJON: - Dårlig markering/kontrast gangfelt - Løvenvoldbakken - fargevalg i gangarealet(fortauet) - Flere barrierer ved inngangene til butikkene - Lite tilrettelagt for synshemmede - Lite kontrast mellom overgang og veg/fortau + tolmodige mennesker + flertallet av fotgjengerfelt er gode *Må tilpasses LØSNINGER: - Taktile oppmerksomhetsfelt ved fotgjengerovergang - Heve overgang - Farge/material for synshemmede - Bedre belysning ved overgangsfelt, gjerne som del av bymøblering - Ledelinjer på fortau mot fotgjengerovergang og holdeplass - Bygge fotgjengeroverganger med jevn belegning og tydelig kontrast, helst i samme nivå som fortau - Ikke brosteinbelegg i fotgjengeroverganger - Opphøye fotgjengerovergang i gate - Tydeligere farger(kontraster) og høydetilpasning - Overgangsfelt i Brostein, bruke stein med større fargenyans - Heve overgang, evt heve overgang +senke fortau inn mot overgang - Øke kontrast UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

22 Hevet forgjengerfelt Nedsenket fortau ANBEFALT LØSNING - Hevet fotgjengerovergang i samme material som fortau -Taktile oppmerksomhetsfelt ved overgangen - God belysning - Fotgjengerovergang i forlengelse av fortau Hevet forgjengerfelt og nedsenket fortau UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

23 DAGENS SITUASJON: - skille mellom bil/torgbruk - utformet for kjøretøy ( rundkjøringen ) - uklar disponering av trafikkarealet - forvirrende, uoversiktlig, lite utnytta/biler har prioritet + lyst/åpent + positivt plassrom + ideelt som festplass + god beliggenhet holdeplass + mulighet for utvidelse mot skansegata + flott innramming (bygg) og åpning mot sjøen, stort potensiale * bør være parkeringsplass fortsatt i Løvenvoldbakken og St.Olavs Plass LØSNINGER: - Markere kjørebanen over rundkjøringen - Ny løsning for hele St.Olavs Plass der også parkeringslokket/skansegata er med som nytt byrom ved festivaler - Lage attraktive møte- hvileplasser, benker ++ - Bygge om hele plassen - Få inn torget sørg for at hastighet reduseres via utforming - Gjør om plass til lek - Minst mulige hindringer i hovedaksene (gangareal) - Skifte dekke, gi det plasspreg istedenfor gatepreg. - Nedprioritere gjennomkjøring, la det være mer naturlig å gå over - Jevnere overflater og tydelige og logiske ferdselslinjer UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

24 Dagens situasjon - trafikkrom Reguleringskart - torg med kjøring Trafikkrom Shared space/safe space Plantegning plassrom Fotgjengerareal UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

25 HOLDEPLASSEN: - Trang passasje kiosk- busstopp - ujevne og kaotiske overflater i gangarealet + sentralt plassert + stort venteareal under tak + av / påstigning *tilpasses etter gjeldende kriterier LØSNINGER: -Flytt kiosk, åpne opp for god passasje ved på/avstigning - Materialskifte ved holdeplass, taktile felt - jevnere overflater med klare ledelinjer og faresoner(heller med relieff) UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

26 DAGENS SITUASJON: - uryddige linjer i gatekryssene (uklar overgang fra gate til gate) - fotgjengerovergang - øvre kryss redusere eller evt. flytte ned Løvenvoldgata/Grimmergata - Stor nivåforskjell gate - Uoversiktlig gatekryss - Farger og kontraster i overgangsfeltene - Veldig dårlig(ingen) kryssing Løvenvoldgata - Grimmergata - Veldig utfordrende kryss Storgata-Løvenvoldgata - Lite kontrast - for mange overganger - ferdsel over - dårlig tilpasning - uoversiktlig, mye info (mot Storgata) + tolmodige mennesker + siktforhold Løvenvoldgata - Grimmergata LØSNINGER: - Markere/avgrense mulighet for å parkere bil i siktsonen - Appelere til mer tolmodighet lant trafikantene - Tydeligere linjer og overganger fra gate til gate - Fjerne overgang syd for trapp på Løvenvold - Kryss Løvenvoldgata/Storgata - rampeløsning til Løvenvold kino. Omarbeiding av kryss og overgang UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

27 Gaterom hovedgate Møbleringssone Ferdselssone Ferdselssone Gaterom bigate UTVIKLING - KARAKTERISTISKE OMRÅDER

28 Løvenvold kino Dagens situasjon Ny situasjon - Trekke fortau forbi kinomur og dermed få trinnfri tilgang til kino - Integrere dagens trapp i det nye byrommet - trygg bevegelsessone - Fjerne uoversiktlig fotgjengerovergang - Kinoen får en base å stå på - Skape en møte/hvileplass ved nedre del av kinotrappene - Overkjørbart felt i svingen (for større lastebiler) - Større fortau ved hotell Scandinavie, bedre entrè - Dagens varelevering flyttes litt lenger ned i gata

29 VERKTØYKASSE KVALITET, PRINSIPP, DETALJ, DRIFT GATEHIERARKI GRAD AV OFFENTLIG/PRIVAT UTVIKLING - GATEBRUKSPLAN

30 1 2 3 DRIFT DETALJ PRINSIPP KVALITET UNIVERSELL - UU PROGRAM BYGG BYROMSAKTIVITET ATTRAKTIVT VERN... GATESNITT FORTAU HOLDEPLASS OVERGANG PLASSROM GATEKRYSS... BEPLANTNING BELYSNING BELEGNING MATERIALBRUK MØBLERING SKILTING... VINTER REPARASJON... HØY KVALITET OFFENTLIG HALVPRIVAT/KONTOR PRIVAT/BOLIG BROSTEIN ASFALT BETONG PARKERING GRØNT PARKERING KVALITET BRØYTING UTVIKLING - GATEBRUKSPLAN

31 KVALITET OFFENTLIG/ PRIVAT NOLLI-KART, ROMA 1749 HVIT=OFFENTLIG SORT=PRIVAT L; OFFENTLIG PRIVAT STORGATA LØVENVOLDGATA - OFFENTLIG SAMME TEKNIKK I ÅLESUND SINE GATEROM ST. OLAVS PLASS LØVENVOLDGATA UTVIKLING - GATEBRUKSPLAN

32 PRINSIPP GATESNITT FORTAU FOTGJENGEROVERGANG PLASSROM... UTVIKLING - GATEBRUKSPLAN

33 DETALJ cobblestone into the existing cobblestone paving, as "paths" crossing the square towards different parts. This addition will thus be a readable and enriching if it also contains the "old" craftsmanship of paving cobblestone. 1 BELEGNING Gate - Brostein: eksempel fra Bergen der brostein er skåret og flammet i visen Fortau - Betong: Betong, mørk og lys for å skape kantlinjesone Example from Bergen where cut cobble stones are merged with existing cobble stones to provide a lane for wheelchair accessibility. BELYSNING Fortau - LED Linjer i belegget (eks. Festplassen Bergen) Stolper Som i Ålesund MØBLERING Søppelkasser Benker Ålesundsbenken, men flere typer - uformelle steder SKILTING Skilt: Plasseres i møbleringssone... UTVIKLING - GATEBRUKSPLAN

34 ANBEFALING - HELHETSPLAN

35 FYLKESKOMMUNEN AKTØRER / HANDELSFORENING VERN VAP/VAR PLAN- OG BYGNING GRUNNEIERE UNIVERSELL UTFORMING PILOTPROSJEKTET ÅLESUND KOMMUNE LØVENVOLDGATA-ST. OLAVS PLASS - NOTENESGATA STATENS KARTVERK RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE ADM. PLANFORUM INFORMASJONSAVDELINGA MEDVIRKNING I ARBEIDET

36 SUKSESSFAKTORER - Medvirkning og samarbeid på tvers av organisasjon - Fulltidsstilling på prosjektet, en person dedikert til å koordinere og prosjektere - Visualisering - Involvering - Veldig konkret og med overføringsverdi til andre prosjekt/planer - Ord oversatt til fysisk løsning

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Mange bekker små... Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Rådet for Funksjonshemmede i Kristiansand kommune v/astrid Marianne Staalesen Byhallen i Kristiansand. Forord Hensikten med dette

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet

Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet Risør, 4.5.2010 Universell utforming og kulturminner Riksantikvarens Utviklingsnett Inger Karlberg, kl. 15.40-16.15 Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet Bilde: Borrehaugene,

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer