Styrets beretning 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2001"

Transkript

1 Styrets beretning 2001 Gyldendal har i perioden hatt den raskeste vekst i sin historie. I disse årene har det blitt gjennomført betydelige oppkjøp, omlegginger av driften på flere hovedområder og en omforming av selskapet. Dette har medført at Gyldendal har utviklet seg til et konsern som arbeider med egne forretningsområder i alle bokbransjens delbransjer; fra idé utvikling fram til boken når leserne. Forretningsområdene er organisert i selvstendige selskaper med egne ledelser. Selskapene er enten heleide, felles kontrollerte eller tilknyttede. Det børsnoterte Gyldendal ASA er morselskap i konsernet. Her legges Gyldendals helhetlige strategi. Konsernets ledelse forvalter også selskapets eiendommer og finans plasseringer. Gyldendal driver virksomhet på fem hovedområder: Forlagsvirksomhet Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %) Bokhandel Ark Bokhandel AS (100 %) Publikasjon av ordbøker og leksika Kunnskapsforlaget ANS (50 %) Distribusjon og logistikk Forlagsentralen ANS (50 %) Bokklubber De norske Bokklubbene AS (48,5 %) Gyldendals 2001-resultat De norske Bokklubbene AS (48,5 %) Forlagsentralen ANS (50 %) Kunnskapsforlaget ANS (50 %) Gyldendal ASA Ark Bokhandel AS (100 %) Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %) 1

2 Gyldendal økte sine driftsinntekter i 2001, medregnet andel av salgsinntekter fra De norske Bokklubbene, med 85 millioner kroner, fra millioner kroner i 2000 til millioner kroner. Dette representerer en vekst på 6,3 prosent. I et år hvor bokbransjen på grunn av fall i skolebokmarkedene hadde stagnerende totalvolum, betyr dette at Gyldendal også i 2001 styrket sin markedsposisjon. Av stor betydning er det så at resultatet av hovedområdenes drift viste en klar positiv utvikling. Totalt viser hovedområdene et resultat av driften på 46,3 millioner kroner mot 26,5 millioner kroner i foregående år. Tendensen forventes å bli videreført i Etter en fase preget av ekspansjon, innledet Gyldendal i 2001 en utvikling hvor målet er en balansert foredling av selskapets kulturelle og økonomi - ske kapital. Resultattall for konsernet Gyldendal Mill. kr Driftsinntekter inkl. andel De norske Bokklubbene 768,7 833, , , ,8 Driftsinntekter 530,0 585,2 835, , ,6 Driftsresultat 22,9 37,1 2,2 0,4 18,7 Driftsresultat før immaterielle avskrivninger 26,1 40,3 9,3 17,1 38,5 Årsresultat før immaterielle avskrivninger, finans og skatt 34,6 53,4 34,9 37,2 46,0 Årsresultat etter skatt 42,7 28,1 39,4 17,0 7,3 Resultat før skatt ble på 5,1 millioner kroner, mot 30,6 millioner i Gyldendal hadde i 2001 netto finans kostnader på 21,1 millioner kroner, mot finansinntekter på 10,1 millioner i det foregående år. Etter skattekostnad ble resultatet 7,3 millioner kroner, mot 17,0 millioner i Årsresultatet før immaterielle avskrivninger, finans og skatt ble på 46,0 millioner kroner, mot 37,2 millioner i Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 2,50 per aksje, hvilket er det samme som året før. Konsernets driftsinntekter, som ikke inkluderer andel av salgsinntekter fra De norske Bokklubbene og øvrige tilknyttede selskaper, økte fra til millioner kroner. Økningen skyldes vekst i driftsinntektene i både Gyldendal Norsk Forlag og Ark Bokhandel. 2

3 Driftsinntekter mill. kr I de samarbeidende selskapene ble omsetningen redusert både i Kunn -skapsforlaget og Forlagsentralen sammenlignet med 2000, mens den derimot viste en økning på 17,5 prosent i De norske Bokklubbene. Konsernets driftsresultat økte med 18,3 millioner kroner sammenlignet med Denne fremgangen skyldes bedre resultater i alle hovedområdene med unntak av bokdistribusjon. Totalresultatet er belastet med av skrivninger på immaterielle eiendeler med 19,8 millioner kroner. Dette er en økning fra året før på 3,1 millioner kroner som skyldes oppkjøp av nye bokhandelvirksomheter. Konsernet hadde i 2001 netto finans kostnader på 21,1 millioner kroner. Finansresultatet var 31,2 millioner kroner svakere enn i Endringen skyldes i hovedsak at det i 2000 ble regnskapsført en gevinst på verdipapirer på 27 millioner kroner, mens resultatet i 2001 var på -0,3 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde Gyldendal ASA finans plasseringer til en bokført verdi av 12,2 millioner kroner og en ikke inntektsført kursreserve på 8,2 millioner kroner. Årsresultat Finans Avskrivninger på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr mill. kr 3

4 Gyldendal Norsk Forlag AS Utviklingen i både Gyldendal Akademisk og Gyldendal Undervisning gjør at det allerede nå kan konstateres at målene for overtakelse av virksomhet fra Universitets forlaget i 2000 er nådd. Kolon Imprinten Kolon utgir ny, norsk skjønn litteratur, og har gjennom flere år profi - l ert seg meget tydelig. Forlagshuset Gyldendal Norsk Forlag (GNF) består av selskapene Gyldendal Norsk Forlag AS, som er heleid av Gyldendal ASA, og Tiden Norsk Forlag AS, hvor 91 prosent eies av GNF, mens resten av aksjene er likt fordelt mellom LO og Norsk Kjemisk Industri arbeider forbund. Forlagshuset økte sine driftsinntekter med 11,5 mill. fra 491,7 i Med dette økte GNF sine markedsandeler i forlags bransjen og befestet posisjonen som Norges største forlagshus. GNF oppnådde et driftsresultat før av skrivninger på immaterielle eiendeler på 40,5 millioner kroner, mot 31,3 i 2000, en økning på 9,2 millioner. Resultatet var det beste i forlagets historie. Markedet for fag- og undervisnings litteratur gikk noe tilbake i 2001, mens markedet for skjønnlitteratur og generell litteratur gikk fram. GNF har tatt markeds andeler i begge segmentene, og fikk en god læreboksesong og en god bokhøst, der særlig salget i desember ble høyere enn i desember året før. Antall utgivelser: Antall titler Herav opptrykk Samlet opplag 1000 stk Flere av forlagets forfattere ble i 2001 tildelt eller nominert til viktige litterære priser. Gyldendal Akademisk Gyldendal Akademisk utgir fag- og lære bøker på universitets- og høgskole nivå. Flere større satsninger ble ferdigstilt i 2001, og forlaget har også lykkes med salg av et antall titler til det danske mark edet. Det ble oppnådd gode økonomiske result ater. Overtakelse av utgivelses områder fra Universitets forlaget har gitt for laget posisjon som nasjonal markeds leder. Gyldendal Fakta Gyldendal Fakta utgir illustrerte fakta- og livsstilsbøker. Forlaget har lykkes med å sikre 4 seg og utvikle attraktive utgivelses rettigheter, og har befestet sin posisjon som ledende innen sine områder. For lag et hadde også flere bestselgere høsten Driften ga et godt resultat i Gyldendal Litteratur Gyldendal Litteratur utgir norsk skjønn litteratur, oversatt skjønnlitteratur og dokumentarlitteratur. Forlaget styrket i 2001 sin posisjon som utgiver av oversatt skjønnlitteratur, pocketbøker og dokum-entarlitteratur. Gyldendal Litteratur arb ei der offensivt for å styrke sin stilling som utgiver av ny, norsk skjønnlitteratur. Forlaget oppnådde bedrede resultater. Gyldendal Rettsdata Forlaget utgir digital rettsinformasjon, hvor sentrale produkter er lover og for skrifter, kombinert med kommentarer og andre rettskilder. Driftsinntektene økte, og resultatet ble bedre enn foregående år. Gyldendal Tiden Utgivelsesområdene er fag- og skjønn litteratur for barn og ungdom. Forlaget har en godt profilert utgivelses liste og økte sine inntekter i Resultatet er på nivå med foregående år. Gyldendal Undervisning Forlaget utvikler læremidler for grunn skolen og videregående skole. Drifts inntektene har vært fallende etter utløpet av de store reformene, og utlåns ordn ing en i videregående skole har medført større årlig variasjon i salget mellom ulike fag. Totale salgsinntekter viser likevel tilfredsstillende utvikling, og resultatet for forlaget ble godt. Gyldendal Yrkesopplæring utgir i hoved sak bøker i små opplag for yrkesfaglig utdannelse. Driften har gitt gode res ultater i Fra 1. januar 2002 slås GNFs to under visnings forlag sammen under navnet Gyldendal Undervisning. Dette vil samlet gi et bedre tilbud av læremidler til kund ene i grunnskole og videre gående skole. Tiden Norsk Forlag AS Forlaget utgir skjønnlitteratur og generell litteratur, samt publikasjoner rettet mot arbeidslivet. Driftsinntektene gikk opp i forhold til 2000, blant annet som følge av svært godt backlistsalg. Resultatet ble noe svakere, men dette skyldes at forlaget i 2000 hadde ekstraordinære resultat poster. Fellesavdelinger GNFs fellesavdelinger dekker interne tjenester, som salgs-, IT-, økonomi- og personalfunksjoner. De betjener alle GNFs forlag. Ved årets utgang hadde GNF 261 med arbeidere. Administrerende direktør er Bjørgun Hysing. Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr

5 Ark Bokhandel AS Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, og driver virksomhet hovedsakelig innen bok- og papirhandel i fylkene Rogaland, Hordaland, Oslo, Akershus, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Bokhandelvirksomheten hadde 48 utsalgssteder i Ark Bokhandel fikk driftsinntekter på 524 millioner kroner mot 472 millioner i Driftsinntektene økte med 11 prosent, og Ark Bokhandel styrket dermed sin markedsandel i bokhandel bransjen vesentlig. Driftsresultatet ble forbedret med 7,2 millioner kroner til et positivt resultat på 0,1 millioner kroner. Resultatet er belastet med omstillings kostnader på 7,6 millioner kroner. Selskapet har mottatt et konsernbidrag fra morselskapet på 36 millioner kroner etter skatt. Fra 1. juli 2001 gikk selskapet ut av Libriskjeden, og fortsatte som en selvstendig kjede under merkenavnet ARK. Fra 1. januar 2002 overtar Ark Bokhandel Dyring Bokhandel AS. Dyring driver fem forretninger i Porsgrunn, Skien og Larvik og 2001 var preget av store endrings prosesser. Med utgangspunkt i selskapets strategi forventes det at iverk satte og planlagte lønn somhetsforbedrende tiltak skal gi fortsatt positiv resultatutvikling i Ved årets utgang hadde bok handelvirksomheten 559 medarbeidere, som utførte 371 årsverk. Administrerende direktør er Arne Henrik Frogh. I 2001 skiftet selskapet navn fra Dahl Libris Gruppen AS til Ark Bokhandel AS, og hovedkontoret ble flyttet fra Molde til Oslo. Alle administrative funksjoner er sentralisert til hovedkontoret. Arbeidet med å utvikle selskapet til en nasjonal kjede ble videreført i Det er skapt nye konsepter for sortiment og drift, samt nye systemer for logistikk og økonomi. Fire butikker i Østfold og en butikk i Bærum ble nedlagt i I tillegg har selskapet i løpet av året solgt leketøy- og musikkbutikkene. Ved årets utgang var bokandelen økt fra 60 til 70 prosent. Fra 1. januar 2001 er Køhns AS, Rome rike og Berge AS, Stavanger en del av bokhandelkonsernet. Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr 5

6 Kunnskapsforlaget ANS Forlaget, som eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap, utgir hoved sake lig leksika og andre oppslagsverk i bokform og digital form. Kunnskapsforlagets resultat etter finans kostnader for 2001 endte med et under skudd på 8 millioner kroner. Dette var betydelig bedre enn i 2000, noe som skyldes bedret kapitalbalanse, avvikling av ulønnsom virksomhet og kostnads effektiviseringer for øvrig. Underskuddet i 2001 var hovedsakelig knyttet til omstil lingskostnader og vedlikeholdet av Store norske leksikon. Driftsinntektene ble redusert med 33 millioner fra 2000 til 2001, og endte på 97,6 millioner kroner. Inntektene består av to hoveddeler, direktesalg av verk til sluttbrukere og salg til forhandlere. Ved utgangen av året 2001 var selskapets ordrereserve på 7 millioner kroner, og den er hovedsakelig knyttet til salg av Norsk biografisk leksikon, som er komplett med 10 bind i I år 2001 var fokus rettet mot nødvendig omstilling av forlaget og forbedring av lønnsomheten. Utover våren ble det klart at selskapets salgssatsing på elektroniske produkter for bedriftsmarkedet ikke var økonomisk bærekraftig, og denne ble derfor avviklet til fordel for et distri busjonssamarbeid med ifinger/easy Access. Kunnskapsforlaget er nå på vei inn i en fase preget av redaksjonell nyutvikling, økte volumer og positive driftsresultater. Forlagets fremtid er ikke avhengig av en innkjøpsavtale for Store norske leksikon. Gyldendals andel av Kunnskapsforlagets årsresultat ble -4 millioner kroner, mot -17 millioner i Ved årets utgang hadde Kunnskaps forlaget 80 ansatte. Av dem var 27 telefon- og direkteselgere ansatt på provisjons lønnsbasis. 15 av de ansatte ble per mit tert fra 1. januar Administrerende direktør er Kristin Weidemann Wieland. Driftsinntekter mill. kr Driftsresultat mill. kr Dialogen med den politiske institusjon for å få til et samarbeid omkring den nasjonale kunnskapsbasen Store norske leksikon fortsatte i Resultatet var at regjeringen Stoltenberg i juni 2001 utlyste en åpen anbudskonkurranse. En evalueringskomité ledet av professor Jon Bing vurderte de innleverte anbud. 4 av 5 medlemmer av komiteen kon klu-derte med å anbefale Kunnskapsforlagets anbud som utgangspunkt for en nasjonal kunnskapsbase. I begynnelsen av nov ember besluttet regjeringen Bondevik å for kaste alle anbud i konkurransen. Som en konsekvens av regjeringens beslutning vedtok Kunnskapsforlagets styre med beklagelse, å legge vedlike holdet av Store norske leksikon på is. 6

7 Forlagsentralen ANS Selskapet eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap og utfører lagring, distribusjon, databehandling, fakturering og innkreving av utestående fordringer for et stort antall forlag. Selskapet ut vikler og vedlikeholder den mest kom plette bokdatabasen i landet gjennom Mentor og leverer i tillegg en rekke informasjonstjenester. Omsetningsvolumene gjennom Forlag sentralen ble i 2001 redusert med 16 prosent, som skyldes tap av tre kunder og nedgang i skolebokomsetningen. Forlagsentralen tapte markedsandeler i Selskapet har i løpet av høsten 2001 gjennomført en omorganisering og bemanningsendring. Dette innebærer at bedriften nå er inndelt i tre forretnings områder: salg og marked, logistikk og informasjonstjenester. Bedriften er nedbemannet med 17 årsverk i Forlagsentralen hadde i prosent eierandel i Norsk Systemutvikling (NSU), som tilbyr det egenutviklede bibliotekog arkivsystemet Mikromarc rettet mot bibliotekmarkedet i de skandinaviske land. Høsten 2001 fusjonerte selskapet med en avdeling i Biblioteksentralen, som markedsfører et større bibliotek system. Ved fusjonen endret selskapet navn til Bibliotekenes IT-systemer AS. Forlagsentralens eierandel etter fusjonen er 50 prosent. Gyldendals andel av årsresultatet i Forlagsentralen ble negativt med 3,3 millioner kroner, mot et overskudd på 2,3 millioner i Forlagsentralens virksomhet drives i Gyldendals og Aschehougs anlegg på Bakås, etablert som et sameie med sentralen som leietaker. I Gyldendals resultatregnskap for 2001 er det på Sameiet Bakås kostnadsført ordinære avskrivninger med 2,1 millioner kroner og netto rentekostnader på 4,6 millioner kroner. Driftsinntekter Driftsresultat mill. kr mill. kr Ved utgangen av året hadde Forlag sentralen 164 fast ansatte medarbeidere. Administrerende direktør er Einar Einarsson. 7

8 De norske Bokklubbene AS Selskapet eies av Gyldendal med 38,7 og Tiden Norsk Forlag med 9,8 prosent (til sammen 48,5 prosent), av Aschehoug med 45,5 og Oktober Forlag med 3,0 prosent (til sammen 48,5 prosent), og av Pax Forlag med 3,0 prosent. De norske Bokklubbene driver 11 helog deleide bokklubber: Den norske Bokklubben, Bokklubben Nye Bøker, Bokklubben Krim & Spenning, Bok klubben Dagens Bøker, Den norske Lyrikklubben, Bokklubben Villmarksliv, Bokklubben Mat- og Vinglede, Bok klub ben Kunst & Interiør, Bokklubbens Barn og Ungdomsbokklubben. I tillegg kommer Kunstklubben AS. De norske Bokklubbene rundet i 2001 førti år. Medlemsantallet i de 12 klubbene økte i løpet av året til medlem skap. Dette er det historisk høyeste antall medlemskap. gode resultater i 2001, og er blitt en suksess etter bare 18 måneders drift. Selskapets nettbokhandel ble lansert i mars Nettbok - hand el en fikk det budsjetterte antall registrerte kunder, men salget var lavere enn forventet. Kostnadene ved satsingen på nettbokhandelen vil også i 2002 presse resultatene. Gyldendals andel av årsresultatet etter skatt var på 14,0 millioner kroner mot 13,7 millioner i De norske Bokklubbene hadde ved årets utgang 204 fast ansatte medarbeidere. Administrerende direktør er Kristenn Einarsson. Driftsinntektene økte med 17,5 prosent til 708 millioner kroner i 2001, og er det høyeste i selskapets historie. De norske Bokklubbene økte sin markedsandel, og befestet sin stilling som markedsleder. Den ordinære bokklubbdriften ga også i 2001 meget gode resultater. Investeringer i nettaktivitetene belastet derimot resulta tet vesentlig. De norske Bokklubbenes satsing på en medlemsweb har gitt Driftsinntekter mill. kr Driftsresultat mill. kr 8

9 Hovedområdenes resultatutvikling Totalt økte resultatet av hovedområdenes drift fra 26,5 millioner kroner i 2000 til 46,3 millioner kroner i Den underliggende positive tendensen ble tydelig i løpet av andre halvår. Av særlig betydning er resultatforbedringen i Ark Bokhandel med 11,1 millioner kroner i fjerde kvartal. Mill. kr Øvrige selskaper Biga ANS Selskapet eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap for å forvalte eierandelene i teknologiselskapene Hjerde Elektronisk Publisering AS (HEP) (64,7 prosent), MapCube AS (64,7 prosent) og ifinger Ltd (73,1 prosent). HEP er et konsulentselskap, men utvikler også teknologi som kommersialiseres i egne selskaper. ifinger markedsfører søkemotorteknologi utviklet av HEP, mens MapCube markedsfører 3D-tekn ologi. På bakgrunn av tilbake slag ene i den inter nasjonale nettøkonomien har selskapene gått med under skudd i Gyldendals andel av resultatet ble på -6,8 millioner kroner mot -4,3 millioner i Det er i løpet av året gjennomført kostnads reduksjoner i selskapene, men det forventes likevel underskudd også i Biga har ingen ansatte. Kolstadgaten Eiendom AS GNF og Aschehoug eier hver 50 prosent av selskapet. Selskapets aksjekapital er i løpet av år 2001 redusert fra en million til kroner. Driftsåret 2001 har vært et oppfølgingsår etter fjoråret, som var et avviklingsår. Inntektssiden utgjøres stort sett av finansinntekter, og selskapet fikk et beskjedent positivt resultat. Selskapet har ingen ansatte. Driften har vært basert på ekstern innleid hjelp. Pensumtjeneste AS Selskapet eies av GNF og Aschehoug, hver med 45 prosent, Pax Forlag med 6,66 prosent og Det Norske Samlaget med 3,33 prosent. Pensumtjenestes formål er å tilby universiteter og høgskoler studie- og pensummateriale gjennom norsk og internasjonal rettighetsklarering. Gjen nom samarbeidsavtaler med forfatter organisasjoner og forlag kan Pensum tjeneste i dag rettighetsklarere inntil 90 prosent av læremidler for høyere utdanning utgitt av norske forlag. Selskapet fikk i 2001 et negativt resultat, som i hovedsak skyldes investeringer for å gjøre selskapets tjenester tilgjenge lig på web. Det er to ansatte i selskapet. Lydbokforlaget AS GNF eier 33 prosent av forlaget. Forlaget er lokalisert i Melhus i Sør-Trøndelag med avdelingskontor i Oslo. Forlagets formål er å drive produksjon, utgivelse og salg av lydbøker og be slektede produkter. Forlaget administrerer og har drifts samarbeid med NRK Lydbokforlaget AS, som eies av NRK Aktivum og Lydbokforlaget. Den positive omsetningsøkningen i bokhandel fortsetter, og var i 2001 på 41 prosent. Bortfall av salg til andre kunder bidro til at 2001 ble et svakt driftsår. Samlet omsatte de to selskapene for 17,7 millioner kroner mot 16,6 millioner i Ved årets utgang hadde Lydbokforlaget 19 ansatte fordelt på 15 årsverk. Kommuneforlaget AS Selskapet eies av Kommunenes Sentral forbund med 65,7 prosent og GNF med 34,3 prosent. Kommuneforlaget utgir faglitteratur og informasjonsmateriell til kommune markedet. Forlaget er inne i en omleggingsprosess, med utfasing av sentrale produkter og etablering av nye utviklingsområder. Dette har gitt lavere omsetning og svakere resultat enn i Selskapet har 35 ansatte. 9

10 Resultat og over skuddsanvendelse I tillegg til denne beretningen gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrøm oppstillinger etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Morselskapet Gyldendal ASA hadde i 2001 et årsoverskudd på kr , som overfor generalforsamlingen foreslås anvendt således: kr 2,50 per aksje kr Avgitt konsernbidrag kr Overføres fra annen egenkapital kr ( ) kr Fri egenkapital per kr Utbytte Personale og arbeidsmiljø Gyldendals konsernledelse består av fire medarbeidere. GNF hadde ved årets utgang 261 ansatte. I bokhandelkonsernet Ark Bokhandel var det ansatt 559 personer. Hertil kommer andel av medarbeiderstabene i de sam arbeidende selskaper, nemlig 82 i Forlag sentralen og 40 i Kunnskapsforlaget. Medregnet disse andeler, men eksklusive andeler i tilknyttede selskaper, sysselsatte konsernet Gyldendal ASA i alt 946 pers oner, mot 941 ved utgangen av forrige år. Arbeidsmiljøet i konsernet kan generelt karakteriseres som godt. Det ble i 2001 ikke rapportert om personskader eller sykdom grunnet arbeidsmiljøet, og det er heller ikke registrert materielle skader av betydning. Sykefraværet i GNF utgjorde i alt dager, som tilsvarer en fraværsprosent på 3,8. I Ark Bokhandel var sykefraværet på dager, som utgjør 3,8 prosent. Virksomheten er av en art som ikke forurenser det ytre miljø. Aksjer og aksjonærer Gyldendal ASA hadde ved siste årsskifte 932 aksjonærer, hvilket er 10 flere enn året før. Det ble omsatt aksjer, sammenlignet med aksjer i Ved utgangen av siste år hadde 12 aksjonærer eierandeler på over 1 prosent, og de eide til sammen 82,8 prosent av aksjekapitalen. En aksjonær eide mer enn 20 prosent av selskapets aksjer. 10

11 Utsiktene for år 2002 Bokmarkedet i Norge antas å holde et stabilt høyt volum i 2002, men uten vesentlig vekst. Den positive hovedtendensen i Gyldendals drift i 2001 forventes å bli videreført i Finanskostnadene vil også i 2002 bli betydelige. Avskrivningene av bokført goodwill, vil holde seg på et stabilt nivå i årene framover. Målet er at bedrede resultater fra Gyldendals drift skal gi et bedret totalresultat for konsernet i Oslo, 22. mars 2002 Erik Samuelsen Jon Fredrik Baksaas Astrid Rangnes Bråten styrets formann Mai Gaardsted Otto Hageberg Erik Must Kjell Chr. Ulrichsen Anne Wichstrøm Geir Mork konsernsjef 11

12 Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for GYLDENDAL ASA for regnskapsåret 2001 som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppst illing, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i hen-hold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at år sregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskaps opplysn inger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av over skuddet er konsistente med årsregn ska p et og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 22. mars 2002 Noraudit DA Knut Nyerrød statsautorisert revisor Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regn skapsestimater, samt vurdering av inn holdet i og presenta sjo nen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resulta tet og kontantstrømmene 12

13 Resultatregnskap Morselskapet Konsernet Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Varekostnader ,5 Lønnskostnader ,7 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader (7 273) (2 147) Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskaper Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper Renteinntekter Andre finansinntekter (8 383) (2 536) 10 Verdiendring markedsbaserte verdipapirer (2 677) (8 383) Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter (13 592) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (2 146) Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Konsernbidrag Utbytte 13

14 Balanse Morselskapet Konsernet Note Eiendeler Rettigheter Goodwill Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Bygninger og tomter Inventar og driftsmidler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Pensjonsmidler Andel anleggsmidler i ansvarlige selskaper Andel anleggsmidler i Sameiet Bakås Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer Markedsbaserte aksjer Andre aksjer Andel omløpsmidler i ansvarlige selskaper Andel omløpsmidler i sameiet Bakås Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler

15 Morselskapet Konsernet Note Egenkaptal og gjeld Aksjekapital ( a kr 10) (376) (376) 23 Egne aksjer (376) (376) Overkursfond Innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Andel langsiktig gjeld i ansvarlige selskaper Andel langsiktig gjeld i Sameiet Bakås Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinnstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Andel kortsiktig gjeld i ansvarlige selskaper Andel kortsiktig gjeld i Sameiet Bakås Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Oslo, 22. mars 2002 Gyldendal ASA Erik Samuelsen Jon Fredrik Baksaas Astrid Rangnes Bråten styrets formann Mai Gaardsted Otto Hageberg Erik Must Kjell Chr. Ulrichsen Anne Wichstrøm Geir Mork konsernsjef 15

16 Kontantstrømoppstilling Morselskapet Konsernet Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Inntekt fra investering i datter og tilknyttete selskaper Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Mottatt utbytte og konsernbidrag Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring eiendeler i felleskontrollerte selskap Endring i gjeld i felleskontrollerte selskap Endringer i eiendeler sameiet Bakås Endringer i gjeld sameiet Bakås Forskjell pensjonskostnad og betalt pensjon Poster klassifisert som invest. eller finans.akt Konsernoverført virksomhet Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Økning/nedbetaling pantegjeld Konsernbidrag avgitt Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk Beholdning av kontanter og kontantekv

17 Noter til regnskapet Note 1 Generelt Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Gyldendal ASA og dets datterselskaper er avlagt i henhold til norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på de grunnleggende regnskapsprinsipper om historisk kost, sammenstilling, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Endret selskapsstruktur Bokhandel Datterselskapet Dahl Libris Gruppen AS endret i lœpet av året navn til Ark AS. Ark Bokhandel AS ble i 2001 omorganisert ved at innmaten i datterselskapene Bruns Bokhandel og Forlag AS og F. Beyer Bok- og Papirhandel AS ble solgt til morselskapet til virkelige verdier. De to datterselskapene ble senere på året likvidert. Ark Bokhandel AS kjøpte alle aksjene i Berge AS. I tillegg ervervet datterselskapet Køhns Bokhandel AS 5 bokhandler på Romerike, ved kjøp av innmaten i Køhns AS. Sammenligningstall for tidligere år er ikke omarbeidet. Selskaper som inngår i Gyldendal-konsernet i tillegg til morselskapet Selskap Eierandel i % I konsernet fra Betegnelse Direkte eiet: Forlagsentralen ANS FKV Kunnskapsforlaget ANS FKV Sameiet Bakås FKV Biga ANS TS Gyldendal Norsk Forlag AS DS Ark Bokhandel AS DS De norske Bokklubbene AS 38, TS Indirekte eiet: Tiden Norsk Forlag AS DS De norske Bokklubbene AS 9, TS Pensumtjeneste AS TS Lydbokforlaget AS TS Kommuneforlaget AS 34, TS Kolstadgaten Eiendom AS TS Campus AS TS Hjerde Elektronisk Publisering AS DS 1 ) MapCube AS DS 1 ) ifinger LTD DS 1 ) Norsk Systemutvikling AS TS 2 ) 1 ) Biga ANS eier 64,7 prosent av HEP og 45,95 prosent i ifinger Ltd. HEP eier 100 prosent av MapCube AS og 42,01 prosent i Ifinger Ltd. Konsolideres hos Biga ANS. Innarbeidet med 50 prosent andel etter egenkapitalmetoden. 2 ) Forlagsentralen eier 50 prosent av selskapet. Behandles som TS hos Forlagsentralen ANS. 17

18 Felles kontrollerte virksomheter inngår (FKV) Virksomheter som ved avtale drives under felles kontroll med annen deltager under felles kontrollerte virksomheter. Felles kontrollerte virksomheter behandles etter bruttometoden. Andel av inntekter og kostnader innarbeides i resultatregnskapet linje for linje. Andel av eiendeler og gjeld spesifiseres som egen post for hver hovedgruppe. Konsolidering av datterselskaper Gyldendal (DS) Konsernregnskapet omfatter Gyldendal ASA og alle datterselskaper hvor ASA har kontrollerende eierinteresse. Dette vil være selskaper der selskapet enten direkte eller indirekte via datterselskaper eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser konsernet som om det var en enhet. I konsernregnskapet er alle mellomværende og intern omsetning mellom selskaper innenfor konsernet eliminert. Videre er gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet. Merverdier utover den underliggende egenkapital i datterselskaper fordeles til de eiendeler som merverdien kan knyttes til. Den del av kostprisen som ikke kan tilskrives bestemte eiendeler føres som goodwill. Goodwill er inkludert i det konsoliderte regnskapet som en immatriell eiendel og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid, dog maksimalt 15 år. Bokført verdi av goodwill nedskrives dersom virkelig verdi er lavere og verdifallet ikke antas å være av forbigående art. I datterselskaper der Gyldendal ASA ikke eier 100 % av aksjene, er de øvrige aksjonærenes andel av egenkapitalen vist i balansen som minoritetsinteresser under konsernets egenkapital. Minoritetens andel av resultat etter skatt er vist som egen linje etter årsresultatet. Tilknyttede selskaper (TS) Eiendeler i selskaper der en har betydelig men ikke bestemmende innflytelse behandles etter egenkapitalmetoden både i morselskapets regnskap og konsernegnskapet. Normalt vil dette være selskaper hvor morselskapet eller konsernet eier mellom 20 og 50 prosent. Egenkapitalmetoden innebærer at andel av årets resultat etter skatt og avskrivning på eventuelle merverdier resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. Behandling av merverdier i de tilknyttede selskapene gjennomføres etter samme prinsipper som for konsolidering av datterselskaper. I balansen er aksjer i tilknyttede selskaper klassifisert som anleggsmidler og står oppført med andel av selskapets egenkapital justert for merverdier. Andel av avsatt utbytte i de tilknyttede selskapene er oppført som kortsiktige fordinger. Kjøp/salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper Ved kjœp og salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper er disse inkludert i regnskapet for den del av året de har võrt del av eller tilknyttet konsernet. Driftsinntekter Driftsinntekter omfatter inntekter på varer som er levert og tjenester som er utfœrt i lœpet av året. På inngåtte kontrakter på flerbindsverk som utgis bindvis, inntektsfœres den andel av kontraktssummen som svarer til antall leverte bind. Bind som ikke er levert fœres som periodisert inntekt under kortsiktig gjeld. Dette har sõrlig betydning for Kunnskapsforlagets utgivelser av Store norske leksikon og Norges biografiske leksikon. Andre driftsinntekter omfatter forlagsavgift og andre godtgjørelser fra De norske Bokklubbene, leieinntekter, inntekt av forfatterrettigheter m.v. 18

19 Vedlikehold Som hovedregel kostnadsfœres alt vedlikehold når utgiftene pålœper. Oppgradering og utskifting av driftsmidler betraktes som investering og aktiveres. Utviklingskostnader Alle kostnader i forbindelse med prosjektering og markedstiltak belastes resultatregnskapet etter hvert som de påløper. Skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat for perioden. Endring utsatt skatt er beregnet på grunnnlag av årets endringer i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom. Utsatt skattefordel består av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet. Skatteposisjoner til selskaper som ikke inngår i skattekonsernet er ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel knyttet til disse selskapene er heller ikke oppført i konsernets balanse. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er fœrt opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineõre avskrivninger. Satsene for beregning av lineõre avskrivninger er fastsatt ut fra en vurdering av de enkelte anleggsmidlers Œkonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler beregnes gevinst/tap som differansen mellom salgssum og anleggsmiddelets bokfœrte verdi. Gevinst presenteres under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader. Følgende avskrivningstid benyttes: Goodwill 5 15 år Forlagsrettigheter 5 år Bygninger år Driftsløsøre 3 10 år Vurdering av eiendeler og gjeld Fordringer og gjeld knyttet til virksomhetens varekretslœp klassifiseres som hen holdsvis omlœpsmidler og kortsiktig gjeld. Eiendeler og gjeld som ikke er knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som om - løps midler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige eiendeler klassifiseres som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Varebeholdninger BŒker i arbeid er ut fra erfaring om fremtidige salgsmuligheter vurdert med basis i pålœpne kostnader. Boklager er vurdert til historisk kostpris fratrukket påregnelig ukurans. Varebeholdningen er i regnskapet medtatt til laveste av historisk anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer med tapsrisiko oppfœres i balansen etter fradrag for avsetning til påregnelige tap. Da bokverk selges på kreditt uten rentetillegg, er det på ratesalgsfordringer foretatt en avsetning for diskonto. 19

20 Aksjer og andre verdipapirer Aksjer bestemt for varig eie fœres som anleggsmidler i balansen. Dette gjelder aksjer i datterselskap i morselskapets balanse. Disse er oppført til historisk kost, eventuelt nedskrevet til virkelig verdi hvis denne er lavere og dette ikke er av forbigående art. Aksjer og andre verdipapirer styret har definert som verdipapirer ment til kortsiktige plasseringer med intensjon om gevinster på kortsiktige kurssvigninger, hvor kravene til markedets virkemåte med henblikk på markedsverdi er oppfylt, klassifiseres som markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er oppført til markedsverdi på balansedagen. Endring i forskjell mellom markedsverdi og historisk kostverdi for regnskapsperioden, er ført som egen linje i resultatregnskapet. Andre aksjer er verdipapirer er oppført som omløpsmidler. Disse vurderes til historisk kostpris og nedskrives hvis virkelig verdi er lavere. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Fordringer og gjeld i fremmed valuta er omregnet etter balansedagens kurs. Leasing Konsernet har kun leasingavtaler som klassifiseres som operativ leasing. Pensjon Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er oppfœrt i resultatregnskapet og balansen i henhold til ForelŒpig Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonsforpliktelse beregnes systematisk over gjennomsnittlig gjenvõrende opp tjeningstid på basis av de ansattes alder, tjenestetid og lœnn, samt fremtidig regulering av lœnn, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidlene og aktuar messige forutsetninger om dœdelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi. Endringer i beregningsforutsetninger, aktuarmessige forutsetninger og avvik i den faktiske avkastning på pensjonsmidlene i forhold til forventet avkastning, amortiseres i henhold til regnskapsstandardens utjevningsmetode. Det vil si at avvik på inntil 10 % av hva som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene, holdes utenfor grunnlaget for resultatføring. Konsernsjefens pensjonsalder er 60 år. Pensjonsgrunnlaget er den faste årlige lønn uten tillegg av annen godtgjørelse. Utover konsernets alminnelige pensjonsordning har konsernsjefen følgende særvilkår: Det første pensjonsår skal pensjonen utgjøre 90% av pensjonsgrunnlaget, det annet år 85%, det tredje år 80% og deretter 66%. Det er også knyttet avtale om enkepensjon til pensjonsordningen. Morselskapet har usikrede pensjonsavtaler med direktørene i selskapet. Denne forpliktelse er for første gang aktuarberegnet , og har tidligere ikke vært innarbeidet i morselskapets regnskap. Forpliktelsen er innarbeidet i regnskapet per ved at netto forpliktelse etter avsetning for utsatt skattefordel er ført direkte mot egenkapitalen , jfr. note

21 Note 2 Virksomhetsområder (BelŒp i mill. kr) Gyldendal Norsk Forlag AS Inntekter 503,2 491,7 410,2 Resultat 40,5 31,3 25,5 ARK Bokhandel AS Inntekter 524,5 472,2 282,2 Resultat 0,1-7,1 10,2 Kunnskapsforlaget Inntekter 48,8 65,5 88,3 (50 %) Resultat -3,1-12,0-34,3 Forlagsentralen Inntekter 87,1 96,3 101,2 (50 %) Resultat -5,2 0,6 0,5 De norske Bokklubbene Inntekter 343,2 292,1 277,9 (48,5 %) Resultat 14,0 13,7 23,5 Andre inntekter og Inntekter -69,0-64,9-46,9 kostnader/korrigeringer Resultat -0,3 10,7 9,5 Total Inntekter 1 437, , ,9 Resultat 46,0 37,2 34,9 Immaterielle avskrivninger -19,8-16,7-7,1 Finansposter -21,1 10,1 12,9 Resultat før skatt 5,1 30,6 40,7 Note 3 Varer (BelŒp i kr) Konsernet Beh.endring Bøker i arbeid Boklager/innkjøpte varer Sum varer konsern Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Beløp i kr) Morselskap Konsernet Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Netto pensjonskostnader Peridoserte provisjonsutgifter Andre ytelser/innleid hjelp Sum Gjennomsnittlig antall ansatte morselskap 4 Gjennomsnittlig antall ansatte GNF AS 270 Gjennomsnittlig antall ansatte Ark Bokhandel AS 489 Gyldendals andel antall ansatte i FKV (50%)130 Gjennomsnittlig antall ansatte konsern 893 Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Lønn Annen godtgjørelse 104 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør 130. I tillegg kommer andre tjenester med 327. For hele konsernet er det kostnadsført 890 i revisjonshonorar og i kostnader for andre tjenester. Selskapet har ytet lån til ansatte i morselskapet på og i datterselskap på

22 Lån til ansatte Felleskontrollerte virksomheter har lån til ansatte på 858, hvorav 50 % er oppført i konsernets balanse. Lånene er sikret ved pant og rentebelastes med minimum normalrentesats fastsatt av Stortinget for beregning av rentefordel skattemessig. Note 5 fast ansatt Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (BelŒp i kr) Gyldendal ASA har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som har võrt lengre enn ett år. Årlig alderspensjon fra kollektivforsikringen utgjør differansen mel lom 66 % av pensjonsgrunnlaget og en antatt alderspensjon fra folketrygden. Pensjonsalderen er 67 år. Ordningen omfattet for 2001 i morselskapet i alt 4 aktive. På konsernnivå omfatter ordningen 391 aktive og 68 pensjonister inkl. andel FKV. I tillegg har direktørene en egen usikret pensjonsavtale som er aktuarberegnet og avsatt for. Det er beregnet usikret forpliktelse knyttet til bedriftens medlemskap i AFP-ordningen til LO/NHO. Det er benyttet en uttakstilbøylighet på 50 %. Nivået på ytelsen er av talens minimumsnivå fra år, dvs. ingen gavepensjon. Morselskapet Sikrede ytelser Usikrede ytelser Sikrede ytelser Usikrede ytelser Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (inkl. virkningen av fremtidig lønnsvekst) Verdi av pensjonsmidler Pensjonsmidler/-forpliktelse Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Periodisert arbeidsgiveravgift Amortisering Netto pensjonskostnad Konsernet Sikrede ytelser Usikrede ytelser Sikrede ytelser Usikrede ytelser Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (inkl. virkningen av fremtidig lønnsvekst) Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsmidler/-forpliktelse Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler/-forpliktelse Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Periodisert arbeidsgiveravgift Amortisering Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning 7,00 % Diskonteringsrente 6,00 % Årlig lønnsvekst 3,00 % Årlig økning i G 3,00 % Pensjonsregulering 2,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 22

23 Note 6 Varige driftsmidler (Beløp i kr) Morselskapet Maskiner, Biler inventar etc. Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets tilgang avskrivninger Årets avgang avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Konsernet Maskiner, Biler inventar Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp datterselskap Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilgang akk.avskr. ved oppkjøp Årets tilgang avskrivninger Årets avgang avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 3 10 år 40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Note kr) Immaterielle eiendeler (BelŒp i 1 Morselskapet Konsernet Goodwill Rettigheter Rettigheter Aktiverte kostnader Goodwill Totalt konsern Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Årets tilgang avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 10 år 5 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Nei Nei 23

24 Note 8 (BelŒp i kr) Aksjer i datterselskap Forretnings- Totalt Totalt Antall eiet Eier- Bokført Selskap: kontor Aksjekapital antall aksjer av GNF andel verdi Gyldendal Norsk Forlag AS Oslo % Ark Bokhandel AS Oslo % Eierandel og stemmeandel er lik. Note 9 Aksjer i tilknyttede selskaper (BelŒp i kr) Morselskapet Konsernet Eier- Bokført verdi Resultat- Eier- Bokført verdi Resultat- Selskap: andel andel andel andel De norske Bokklubbene AS, Oslo 38,7 % ,5 % Kolstadgaten Eiendom AS, Oslo 50,0 % Pensumtjeneste AS, Oslo 45,0 % 0 0 Lydbokforlaget AS, Melhus 33,0 % Kommuneforlaget AS, Oslo 34,3 % Campus AS, Oslo 50,0 % 14-2 Biga ANS, Oslo 50,0 % ,0 % Anskaffelseskost: De Norske Bokklubbene AS Kolstadgaten Eiendom AS Pensumtjeneste AS 578 Lydbokforlaget AS Kommuneforlaget AS Campus AS 25 Biga ANS Verdiøkning ved egenkapitalmetoden Eierandel og stemmeandel er lik. De norske Kolstadgaten Lydbok- Kommune- Selskap Bokklubbene Eiendom forlaget forlaget Inngående balanse Andel årets resultat Utbytte Andre endringer i året Utgående balanse Campus Biga ANS Totalt Note 10 Markedsbaserte aksjer (BelŒp i kr) Antall Markeds- Kursreserve Kursreserve Endring Selskap: eiede aksjer Kostverdi verdi kursreserve Aksjefondet Skagen Global Aksjefondet Skagen Vekst Sp.B. Rogaland Grunnfondsbevis Solgte aksjer i 2001 (mor)

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg.

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2004. Driftsinntekter 497,4 451,4 1 512,3 1 455,1 Driftsresultat 64,1 55,1 114,0 91,5 Avskrivning goodwill m.m. -5,4-5,5-21,5-19,7 Finansposter -1,3-4,0-8,7-10,7 Resultat

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 1. kvartal 215 1. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 411,1 386,3 6 % 411,1 386,3 6 % EBITDA

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA 1. kvartal 216 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 216 215 Endring 216 215 Endring DRIFTSINNTEKTER 41, 411,1-2 % 41, 411,1-2 % EBITDA (driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Resultatutvikling konsernet fjerde kvartal 2011.

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Resultatutvikling konsernet fjerde kvartal 2011. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Pr. 4. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 546,9 521,4 Driftsinntekter 1 709,6 1 678,3 1 678,3 74,0 107,0 EBITDA (Driftsres. før

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer