Styrets beretning 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2001"

Transkript

1 Styrets beretning 2001 Gyldendal har i perioden hatt den raskeste vekst i sin historie. I disse årene har det blitt gjennomført betydelige oppkjøp, omlegginger av driften på flere hovedområder og en omforming av selskapet. Dette har medført at Gyldendal har utviklet seg til et konsern som arbeider med egne forretningsområder i alle bokbransjens delbransjer; fra idé utvikling fram til boken når leserne. Forretningsområdene er organisert i selvstendige selskaper med egne ledelser. Selskapene er enten heleide, felles kontrollerte eller tilknyttede. Det børsnoterte Gyldendal ASA er morselskap i konsernet. Her legges Gyldendals helhetlige strategi. Konsernets ledelse forvalter også selskapets eiendommer og finans plasseringer. Gyldendal driver virksomhet på fem hovedområder: Forlagsvirksomhet Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %) Bokhandel Ark Bokhandel AS (100 %) Publikasjon av ordbøker og leksika Kunnskapsforlaget ANS (50 %) Distribusjon og logistikk Forlagsentralen ANS (50 %) Bokklubber De norske Bokklubbene AS (48,5 %) Gyldendals 2001-resultat De norske Bokklubbene AS (48,5 %) Forlagsentralen ANS (50 %) Kunnskapsforlaget ANS (50 %) Gyldendal ASA Ark Bokhandel AS (100 %) Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %) 1

2 Gyldendal økte sine driftsinntekter i 2001, medregnet andel av salgsinntekter fra De norske Bokklubbene, med 85 millioner kroner, fra millioner kroner i 2000 til millioner kroner. Dette representerer en vekst på 6,3 prosent. I et år hvor bokbransjen på grunn av fall i skolebokmarkedene hadde stagnerende totalvolum, betyr dette at Gyldendal også i 2001 styrket sin markedsposisjon. Av stor betydning er det så at resultatet av hovedområdenes drift viste en klar positiv utvikling. Totalt viser hovedområdene et resultat av driften på 46,3 millioner kroner mot 26,5 millioner kroner i foregående år. Tendensen forventes å bli videreført i Etter en fase preget av ekspansjon, innledet Gyldendal i 2001 en utvikling hvor målet er en balansert foredling av selskapets kulturelle og økonomi - ske kapital. Resultattall for konsernet Gyldendal Mill. kr Driftsinntekter inkl. andel De norske Bokklubbene 768,7 833, , , ,8 Driftsinntekter 530,0 585,2 835, , ,6 Driftsresultat 22,9 37,1 2,2 0,4 18,7 Driftsresultat før immaterielle avskrivninger 26,1 40,3 9,3 17,1 38,5 Årsresultat før immaterielle avskrivninger, finans og skatt 34,6 53,4 34,9 37,2 46,0 Årsresultat etter skatt 42,7 28,1 39,4 17,0 7,3 Resultat før skatt ble på 5,1 millioner kroner, mot 30,6 millioner i Gyldendal hadde i 2001 netto finans kostnader på 21,1 millioner kroner, mot finansinntekter på 10,1 millioner i det foregående år. Etter skattekostnad ble resultatet 7,3 millioner kroner, mot 17,0 millioner i Årsresultatet før immaterielle avskrivninger, finans og skatt ble på 46,0 millioner kroner, mot 37,2 millioner i Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 2,50 per aksje, hvilket er det samme som året før. Konsernets driftsinntekter, som ikke inkluderer andel av salgsinntekter fra De norske Bokklubbene og øvrige tilknyttede selskaper, økte fra til millioner kroner. Økningen skyldes vekst i driftsinntektene i både Gyldendal Norsk Forlag og Ark Bokhandel. 2

3 Driftsinntekter mill. kr I de samarbeidende selskapene ble omsetningen redusert både i Kunn -skapsforlaget og Forlagsentralen sammenlignet med 2000, mens den derimot viste en økning på 17,5 prosent i De norske Bokklubbene. Konsernets driftsresultat økte med 18,3 millioner kroner sammenlignet med Denne fremgangen skyldes bedre resultater i alle hovedområdene med unntak av bokdistribusjon. Totalresultatet er belastet med av skrivninger på immaterielle eiendeler med 19,8 millioner kroner. Dette er en økning fra året før på 3,1 millioner kroner som skyldes oppkjøp av nye bokhandelvirksomheter. Konsernet hadde i 2001 netto finans kostnader på 21,1 millioner kroner. Finansresultatet var 31,2 millioner kroner svakere enn i Endringen skyldes i hovedsak at det i 2000 ble regnskapsført en gevinst på verdipapirer på 27 millioner kroner, mens resultatet i 2001 var på -0,3 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde Gyldendal ASA finans plasseringer til en bokført verdi av 12,2 millioner kroner og en ikke inntektsført kursreserve på 8,2 millioner kroner. Årsresultat Finans Avskrivninger på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr mill. kr 3

4 Gyldendal Norsk Forlag AS Utviklingen i både Gyldendal Akademisk og Gyldendal Undervisning gjør at det allerede nå kan konstateres at målene for overtakelse av virksomhet fra Universitets forlaget i 2000 er nådd. Kolon Imprinten Kolon utgir ny, norsk skjønn litteratur, og har gjennom flere år profi - l ert seg meget tydelig. Forlagshuset Gyldendal Norsk Forlag (GNF) består av selskapene Gyldendal Norsk Forlag AS, som er heleid av Gyldendal ASA, og Tiden Norsk Forlag AS, hvor 91 prosent eies av GNF, mens resten av aksjene er likt fordelt mellom LO og Norsk Kjemisk Industri arbeider forbund. Forlagshuset økte sine driftsinntekter med 11,5 mill. fra 491,7 i Med dette økte GNF sine markedsandeler i forlags bransjen og befestet posisjonen som Norges største forlagshus. GNF oppnådde et driftsresultat før av skrivninger på immaterielle eiendeler på 40,5 millioner kroner, mot 31,3 i 2000, en økning på 9,2 millioner. Resultatet var det beste i forlagets historie. Markedet for fag- og undervisnings litteratur gikk noe tilbake i 2001, mens markedet for skjønnlitteratur og generell litteratur gikk fram. GNF har tatt markeds andeler i begge segmentene, og fikk en god læreboksesong og en god bokhøst, der særlig salget i desember ble høyere enn i desember året før. Antall utgivelser: Antall titler Herav opptrykk Samlet opplag 1000 stk Flere av forlagets forfattere ble i 2001 tildelt eller nominert til viktige litterære priser. Gyldendal Akademisk Gyldendal Akademisk utgir fag- og lære bøker på universitets- og høgskole nivå. Flere større satsninger ble ferdigstilt i 2001, og forlaget har også lykkes med salg av et antall titler til det danske mark edet. Det ble oppnådd gode økonomiske result ater. Overtakelse av utgivelses områder fra Universitets forlaget har gitt for laget posisjon som nasjonal markeds leder. Gyldendal Fakta Gyldendal Fakta utgir illustrerte fakta- og livsstilsbøker. Forlaget har lykkes med å sikre 4 seg og utvikle attraktive utgivelses rettigheter, og har befestet sin posisjon som ledende innen sine områder. For lag et hadde også flere bestselgere høsten Driften ga et godt resultat i Gyldendal Litteratur Gyldendal Litteratur utgir norsk skjønn litteratur, oversatt skjønnlitteratur og dokumentarlitteratur. Forlaget styrket i 2001 sin posisjon som utgiver av oversatt skjønnlitteratur, pocketbøker og dokum-entarlitteratur. Gyldendal Litteratur arb ei der offensivt for å styrke sin stilling som utgiver av ny, norsk skjønnlitteratur. Forlaget oppnådde bedrede resultater. Gyldendal Rettsdata Forlaget utgir digital rettsinformasjon, hvor sentrale produkter er lover og for skrifter, kombinert med kommentarer og andre rettskilder. Driftsinntektene økte, og resultatet ble bedre enn foregående år. Gyldendal Tiden Utgivelsesområdene er fag- og skjønn litteratur for barn og ungdom. Forlaget har en godt profilert utgivelses liste og økte sine inntekter i Resultatet er på nivå med foregående år. Gyldendal Undervisning Forlaget utvikler læremidler for grunn skolen og videregående skole. Drifts inntektene har vært fallende etter utløpet av de store reformene, og utlåns ordn ing en i videregående skole har medført større årlig variasjon i salget mellom ulike fag. Totale salgsinntekter viser likevel tilfredsstillende utvikling, og resultatet for forlaget ble godt. Gyldendal Yrkesopplæring utgir i hoved sak bøker i små opplag for yrkesfaglig utdannelse. Driften har gitt gode res ultater i Fra 1. januar 2002 slås GNFs to under visnings forlag sammen under navnet Gyldendal Undervisning. Dette vil samlet gi et bedre tilbud av læremidler til kund ene i grunnskole og videre gående skole. Tiden Norsk Forlag AS Forlaget utgir skjønnlitteratur og generell litteratur, samt publikasjoner rettet mot arbeidslivet. Driftsinntektene gikk opp i forhold til 2000, blant annet som følge av svært godt backlistsalg. Resultatet ble noe svakere, men dette skyldes at forlaget i 2000 hadde ekstraordinære resultat poster. Fellesavdelinger GNFs fellesavdelinger dekker interne tjenester, som salgs-, IT-, økonomi- og personalfunksjoner. De betjener alle GNFs forlag. Ved årets utgang hadde GNF 261 med arbeidere. Administrerende direktør er Bjørgun Hysing. Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr

5 Ark Bokhandel AS Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, og driver virksomhet hovedsakelig innen bok- og papirhandel i fylkene Rogaland, Hordaland, Oslo, Akershus, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Bokhandelvirksomheten hadde 48 utsalgssteder i Ark Bokhandel fikk driftsinntekter på 524 millioner kroner mot 472 millioner i Driftsinntektene økte med 11 prosent, og Ark Bokhandel styrket dermed sin markedsandel i bokhandel bransjen vesentlig. Driftsresultatet ble forbedret med 7,2 millioner kroner til et positivt resultat på 0,1 millioner kroner. Resultatet er belastet med omstillings kostnader på 7,6 millioner kroner. Selskapet har mottatt et konsernbidrag fra morselskapet på 36 millioner kroner etter skatt. Fra 1. juli 2001 gikk selskapet ut av Libriskjeden, og fortsatte som en selvstendig kjede under merkenavnet ARK. Fra 1. januar 2002 overtar Ark Bokhandel Dyring Bokhandel AS. Dyring driver fem forretninger i Porsgrunn, Skien og Larvik og 2001 var preget av store endrings prosesser. Med utgangspunkt i selskapets strategi forventes det at iverk satte og planlagte lønn somhetsforbedrende tiltak skal gi fortsatt positiv resultatutvikling i Ved årets utgang hadde bok handelvirksomheten 559 medarbeidere, som utførte 371 årsverk. Administrerende direktør er Arne Henrik Frogh. I 2001 skiftet selskapet navn fra Dahl Libris Gruppen AS til Ark Bokhandel AS, og hovedkontoret ble flyttet fra Molde til Oslo. Alle administrative funksjoner er sentralisert til hovedkontoret. Arbeidet med å utvikle selskapet til en nasjonal kjede ble videreført i Det er skapt nye konsepter for sortiment og drift, samt nye systemer for logistikk og økonomi. Fire butikker i Østfold og en butikk i Bærum ble nedlagt i I tillegg har selskapet i løpet av året solgt leketøy- og musikkbutikkene. Ved årets utgang var bokandelen økt fra 60 til 70 prosent. Fra 1. januar 2001 er Køhns AS, Rome rike og Berge AS, Stavanger en del av bokhandelkonsernet. Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning på immaterielle eiendeler mill. kr mill. kr 5

6 Kunnskapsforlaget ANS Forlaget, som eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap, utgir hoved sake lig leksika og andre oppslagsverk i bokform og digital form. Kunnskapsforlagets resultat etter finans kostnader for 2001 endte med et under skudd på 8 millioner kroner. Dette var betydelig bedre enn i 2000, noe som skyldes bedret kapitalbalanse, avvikling av ulønnsom virksomhet og kostnads effektiviseringer for øvrig. Underskuddet i 2001 var hovedsakelig knyttet til omstil lingskostnader og vedlikeholdet av Store norske leksikon. Driftsinntektene ble redusert med 33 millioner fra 2000 til 2001, og endte på 97,6 millioner kroner. Inntektene består av to hoveddeler, direktesalg av verk til sluttbrukere og salg til forhandlere. Ved utgangen av året 2001 var selskapets ordrereserve på 7 millioner kroner, og den er hovedsakelig knyttet til salg av Norsk biografisk leksikon, som er komplett med 10 bind i I år 2001 var fokus rettet mot nødvendig omstilling av forlaget og forbedring av lønnsomheten. Utover våren ble det klart at selskapets salgssatsing på elektroniske produkter for bedriftsmarkedet ikke var økonomisk bærekraftig, og denne ble derfor avviklet til fordel for et distri busjonssamarbeid med ifinger/easy Access. Kunnskapsforlaget er nå på vei inn i en fase preget av redaksjonell nyutvikling, økte volumer og positive driftsresultater. Forlagets fremtid er ikke avhengig av en innkjøpsavtale for Store norske leksikon. Gyldendals andel av Kunnskapsforlagets årsresultat ble -4 millioner kroner, mot -17 millioner i Ved årets utgang hadde Kunnskaps forlaget 80 ansatte. Av dem var 27 telefon- og direkteselgere ansatt på provisjons lønnsbasis. 15 av de ansatte ble per mit tert fra 1. januar Administrerende direktør er Kristin Weidemann Wieland. Driftsinntekter mill. kr Driftsresultat mill. kr Dialogen med den politiske institusjon for å få til et samarbeid omkring den nasjonale kunnskapsbasen Store norske leksikon fortsatte i Resultatet var at regjeringen Stoltenberg i juni 2001 utlyste en åpen anbudskonkurranse. En evalueringskomité ledet av professor Jon Bing vurderte de innleverte anbud. 4 av 5 medlemmer av komiteen kon klu-derte med å anbefale Kunnskapsforlagets anbud som utgangspunkt for en nasjonal kunnskapsbase. I begynnelsen av nov ember besluttet regjeringen Bondevik å for kaste alle anbud i konkurransen. Som en konsekvens av regjeringens beslutning vedtok Kunnskapsforlagets styre med beklagelse, å legge vedlike holdet av Store norske leksikon på is. 6

7 Forlagsentralen ANS Selskapet eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap og utfører lagring, distribusjon, databehandling, fakturering og innkreving av utestående fordringer for et stort antall forlag. Selskapet ut vikler og vedlikeholder den mest kom plette bokdatabasen i landet gjennom Mentor og leverer i tillegg en rekke informasjonstjenester. Omsetningsvolumene gjennom Forlag sentralen ble i 2001 redusert med 16 prosent, som skyldes tap av tre kunder og nedgang i skolebokomsetningen. Forlagsentralen tapte markedsandeler i Selskapet har i løpet av høsten 2001 gjennomført en omorganisering og bemanningsendring. Dette innebærer at bedriften nå er inndelt i tre forretnings områder: salg og marked, logistikk og informasjonstjenester. Bedriften er nedbemannet med 17 årsverk i Forlagsentralen hadde i prosent eierandel i Norsk Systemutvikling (NSU), som tilbyr det egenutviklede bibliotekog arkivsystemet Mikromarc rettet mot bibliotekmarkedet i de skandinaviske land. Høsten 2001 fusjonerte selskapet med en avdeling i Biblioteksentralen, som markedsfører et større bibliotek system. Ved fusjonen endret selskapet navn til Bibliotekenes IT-systemer AS. Forlagsentralens eierandel etter fusjonen er 50 prosent. Gyldendals andel av årsresultatet i Forlagsentralen ble negativt med 3,3 millioner kroner, mot et overskudd på 2,3 millioner i Forlagsentralens virksomhet drives i Gyldendals og Aschehougs anlegg på Bakås, etablert som et sameie med sentralen som leietaker. I Gyldendals resultatregnskap for 2001 er det på Sameiet Bakås kostnadsført ordinære avskrivninger med 2,1 millioner kroner og netto rentekostnader på 4,6 millioner kroner. Driftsinntekter Driftsresultat mill. kr mill. kr Ved utgangen av året hadde Forlag sentralen 164 fast ansatte medarbeidere. Administrerende direktør er Einar Einarsson. 7

8 De norske Bokklubbene AS Selskapet eies av Gyldendal med 38,7 og Tiden Norsk Forlag med 9,8 prosent (til sammen 48,5 prosent), av Aschehoug med 45,5 og Oktober Forlag med 3,0 prosent (til sammen 48,5 prosent), og av Pax Forlag med 3,0 prosent. De norske Bokklubbene driver 11 helog deleide bokklubber: Den norske Bokklubben, Bokklubben Nye Bøker, Bokklubben Krim & Spenning, Bok klubben Dagens Bøker, Den norske Lyrikklubben, Bokklubben Villmarksliv, Bokklubben Mat- og Vinglede, Bok klub ben Kunst & Interiør, Bokklubbens Barn og Ungdomsbokklubben. I tillegg kommer Kunstklubben AS. De norske Bokklubbene rundet i 2001 førti år. Medlemsantallet i de 12 klubbene økte i løpet av året til medlem skap. Dette er det historisk høyeste antall medlemskap. gode resultater i 2001, og er blitt en suksess etter bare 18 måneders drift. Selskapets nettbokhandel ble lansert i mars Nettbok - hand el en fikk det budsjetterte antall registrerte kunder, men salget var lavere enn forventet. Kostnadene ved satsingen på nettbokhandelen vil også i 2002 presse resultatene. Gyldendals andel av årsresultatet etter skatt var på 14,0 millioner kroner mot 13,7 millioner i De norske Bokklubbene hadde ved årets utgang 204 fast ansatte medarbeidere. Administrerende direktør er Kristenn Einarsson. Driftsinntektene økte med 17,5 prosent til 708 millioner kroner i 2001, og er det høyeste i selskapets historie. De norske Bokklubbene økte sin markedsandel, og befestet sin stilling som markedsleder. Den ordinære bokklubbdriften ga også i 2001 meget gode resultater. Investeringer i nettaktivitetene belastet derimot resulta tet vesentlig. De norske Bokklubbenes satsing på en medlemsweb har gitt Driftsinntekter mill. kr Driftsresultat mill. kr 8

9 Hovedområdenes resultatutvikling Totalt økte resultatet av hovedområdenes drift fra 26,5 millioner kroner i 2000 til 46,3 millioner kroner i Den underliggende positive tendensen ble tydelig i løpet av andre halvår. Av særlig betydning er resultatforbedringen i Ark Bokhandel med 11,1 millioner kroner i fjerde kvartal. Mill. kr Øvrige selskaper Biga ANS Selskapet eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap for å forvalte eierandelene i teknologiselskapene Hjerde Elektronisk Publisering AS (HEP) (64,7 prosent), MapCube AS (64,7 prosent) og ifinger Ltd (73,1 prosent). HEP er et konsulentselskap, men utvikler også teknologi som kommersialiseres i egne selskaper. ifinger markedsfører søkemotorteknologi utviklet av HEP, mens MapCube markedsfører 3D-tekn ologi. På bakgrunn av tilbake slag ene i den inter nasjonale nettøkonomien har selskapene gått med under skudd i Gyldendals andel av resultatet ble på -6,8 millioner kroner mot -4,3 millioner i Det er i løpet av året gjennomført kostnads reduksjoner i selskapene, men det forventes likevel underskudd også i Biga har ingen ansatte. Kolstadgaten Eiendom AS GNF og Aschehoug eier hver 50 prosent av selskapet. Selskapets aksjekapital er i løpet av år 2001 redusert fra en million til kroner. Driftsåret 2001 har vært et oppfølgingsår etter fjoråret, som var et avviklingsår. Inntektssiden utgjøres stort sett av finansinntekter, og selskapet fikk et beskjedent positivt resultat. Selskapet har ingen ansatte. Driften har vært basert på ekstern innleid hjelp. Pensumtjeneste AS Selskapet eies av GNF og Aschehoug, hver med 45 prosent, Pax Forlag med 6,66 prosent og Det Norske Samlaget med 3,33 prosent. Pensumtjenestes formål er å tilby universiteter og høgskoler studie- og pensummateriale gjennom norsk og internasjonal rettighetsklarering. Gjen nom samarbeidsavtaler med forfatter organisasjoner og forlag kan Pensum tjeneste i dag rettighetsklarere inntil 90 prosent av læremidler for høyere utdanning utgitt av norske forlag. Selskapet fikk i 2001 et negativt resultat, som i hovedsak skyldes investeringer for å gjøre selskapets tjenester tilgjenge lig på web. Det er to ansatte i selskapet. Lydbokforlaget AS GNF eier 33 prosent av forlaget. Forlaget er lokalisert i Melhus i Sør-Trøndelag med avdelingskontor i Oslo. Forlagets formål er å drive produksjon, utgivelse og salg av lydbøker og be slektede produkter. Forlaget administrerer og har drifts samarbeid med NRK Lydbokforlaget AS, som eies av NRK Aktivum og Lydbokforlaget. Den positive omsetningsøkningen i bokhandel fortsetter, og var i 2001 på 41 prosent. Bortfall av salg til andre kunder bidro til at 2001 ble et svakt driftsår. Samlet omsatte de to selskapene for 17,7 millioner kroner mot 16,6 millioner i Ved årets utgang hadde Lydbokforlaget 19 ansatte fordelt på 15 årsverk. Kommuneforlaget AS Selskapet eies av Kommunenes Sentral forbund med 65,7 prosent og GNF med 34,3 prosent. Kommuneforlaget utgir faglitteratur og informasjonsmateriell til kommune markedet. Forlaget er inne i en omleggingsprosess, med utfasing av sentrale produkter og etablering av nye utviklingsområder. Dette har gitt lavere omsetning og svakere resultat enn i Selskapet har 35 ansatte. 9

10 Resultat og over skuddsanvendelse I tillegg til denne beretningen gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrøm oppstillinger etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Morselskapet Gyldendal ASA hadde i 2001 et årsoverskudd på kr , som overfor generalforsamlingen foreslås anvendt således: kr 2,50 per aksje kr Avgitt konsernbidrag kr Overføres fra annen egenkapital kr ( ) kr Fri egenkapital per kr Utbytte Personale og arbeidsmiljø Gyldendals konsernledelse består av fire medarbeidere. GNF hadde ved årets utgang 261 ansatte. I bokhandelkonsernet Ark Bokhandel var det ansatt 559 personer. Hertil kommer andel av medarbeiderstabene i de sam arbeidende selskaper, nemlig 82 i Forlag sentralen og 40 i Kunnskapsforlaget. Medregnet disse andeler, men eksklusive andeler i tilknyttede selskaper, sysselsatte konsernet Gyldendal ASA i alt 946 pers oner, mot 941 ved utgangen av forrige år. Arbeidsmiljøet i konsernet kan generelt karakteriseres som godt. Det ble i 2001 ikke rapportert om personskader eller sykdom grunnet arbeidsmiljøet, og det er heller ikke registrert materielle skader av betydning. Sykefraværet i GNF utgjorde i alt dager, som tilsvarer en fraværsprosent på 3,8. I Ark Bokhandel var sykefraværet på dager, som utgjør 3,8 prosent. Virksomheten er av en art som ikke forurenser det ytre miljø. Aksjer og aksjonærer Gyldendal ASA hadde ved siste årsskifte 932 aksjonærer, hvilket er 10 flere enn året før. Det ble omsatt aksjer, sammenlignet med aksjer i Ved utgangen av siste år hadde 12 aksjonærer eierandeler på over 1 prosent, og de eide til sammen 82,8 prosent av aksjekapitalen. En aksjonær eide mer enn 20 prosent av selskapets aksjer. 10

11 Utsiktene for år 2002 Bokmarkedet i Norge antas å holde et stabilt høyt volum i 2002, men uten vesentlig vekst. Den positive hovedtendensen i Gyldendals drift i 2001 forventes å bli videreført i Finanskostnadene vil også i 2002 bli betydelige. Avskrivningene av bokført goodwill, vil holde seg på et stabilt nivå i årene framover. Målet er at bedrede resultater fra Gyldendals drift skal gi et bedret totalresultat for konsernet i Oslo, 22. mars 2002 Erik Samuelsen Jon Fredrik Baksaas Astrid Rangnes Bråten styrets formann Mai Gaardsted Otto Hageberg Erik Must Kjell Chr. Ulrichsen Anne Wichstrøm Geir Mork konsernsjef 11

12 Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for GYLDENDAL ASA for regnskapsåret 2001 som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppst illing, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i hen-hold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at år sregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskaps opplysn inger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av over skuddet er konsistente med årsregn ska p et og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 22. mars 2002 Noraudit DA Knut Nyerrød statsautorisert revisor Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regn skapsestimater, samt vurdering av inn holdet i og presenta sjo nen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resulta tet og kontantstrømmene 12

13 Resultatregnskap Morselskapet Konsernet Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Varekostnader ,5 Lønnskostnader ,7 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader (7 273) (2 147) Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskaper Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper Renteinntekter Andre finansinntekter (8 383) (2 536) 10 Verdiendring markedsbaserte verdipapirer (2 677) (8 383) Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter (13 592) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (2 146) Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Konsernbidrag Utbytte 13

14 Balanse Morselskapet Konsernet Note Eiendeler Rettigheter Goodwill Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Bygninger og tomter Inventar og driftsmidler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Pensjonsmidler Andel anleggsmidler i ansvarlige selskaper Andel anleggsmidler i Sameiet Bakås Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer Markedsbaserte aksjer Andre aksjer Andel omløpsmidler i ansvarlige selskaper Andel omløpsmidler i sameiet Bakås Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler

15 Morselskapet Konsernet Note Egenkaptal og gjeld Aksjekapital ( a kr 10) (376) (376) 23 Egne aksjer (376) (376) Overkursfond Innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Andel langsiktig gjeld i ansvarlige selskaper Andel langsiktig gjeld i Sameiet Bakås Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinnstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Andel kortsiktig gjeld i ansvarlige selskaper Andel kortsiktig gjeld i Sameiet Bakås Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Oslo, 22. mars 2002 Gyldendal ASA Erik Samuelsen Jon Fredrik Baksaas Astrid Rangnes Bråten styrets formann Mai Gaardsted Otto Hageberg Erik Must Kjell Chr. Ulrichsen Anne Wichstrøm Geir Mork konsernsjef 15

16 Kontantstrømoppstilling Morselskapet Konsernet Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Inntekt fra investering i datter og tilknyttete selskaper Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Mottatt utbytte og konsernbidrag Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring eiendeler i felleskontrollerte selskap Endring i gjeld i felleskontrollerte selskap Endringer i eiendeler sameiet Bakås Endringer i gjeld sameiet Bakås Forskjell pensjonskostnad og betalt pensjon Poster klassifisert som invest. eller finans.akt Konsernoverført virksomhet Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Økning/nedbetaling pantegjeld Konsernbidrag avgitt Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk Beholdning av kontanter og kontantekv

17 Noter til regnskapet Note 1 Generelt Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Gyldendal ASA og dets datterselskaper er avlagt i henhold til norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på de grunnleggende regnskapsprinsipper om historisk kost, sammenstilling, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Endret selskapsstruktur Bokhandel Datterselskapet Dahl Libris Gruppen AS endret i lœpet av året navn til Ark AS. Ark Bokhandel AS ble i 2001 omorganisert ved at innmaten i datterselskapene Bruns Bokhandel og Forlag AS og F. Beyer Bok- og Papirhandel AS ble solgt til morselskapet til virkelige verdier. De to datterselskapene ble senere på året likvidert. Ark Bokhandel AS kjøpte alle aksjene i Berge AS. I tillegg ervervet datterselskapet Køhns Bokhandel AS 5 bokhandler på Romerike, ved kjøp av innmaten i Køhns AS. Sammenligningstall for tidligere år er ikke omarbeidet. Selskaper som inngår i Gyldendal-konsernet i tillegg til morselskapet Selskap Eierandel i % I konsernet fra Betegnelse Direkte eiet: Forlagsentralen ANS FKV Kunnskapsforlaget ANS FKV Sameiet Bakås FKV Biga ANS TS Gyldendal Norsk Forlag AS DS Ark Bokhandel AS DS De norske Bokklubbene AS 38, TS Indirekte eiet: Tiden Norsk Forlag AS DS De norske Bokklubbene AS 9, TS Pensumtjeneste AS TS Lydbokforlaget AS TS Kommuneforlaget AS 34, TS Kolstadgaten Eiendom AS TS Campus AS TS Hjerde Elektronisk Publisering AS DS 1 ) MapCube AS DS 1 ) ifinger LTD DS 1 ) Norsk Systemutvikling AS TS 2 ) 1 ) Biga ANS eier 64,7 prosent av HEP og 45,95 prosent i ifinger Ltd. HEP eier 100 prosent av MapCube AS og 42,01 prosent i Ifinger Ltd. Konsolideres hos Biga ANS. Innarbeidet med 50 prosent andel etter egenkapitalmetoden. 2 ) Forlagsentralen eier 50 prosent av selskapet. Behandles som TS hos Forlagsentralen ANS. 17

18 Felles kontrollerte virksomheter inngår (FKV) Virksomheter som ved avtale drives under felles kontroll med annen deltager under felles kontrollerte virksomheter. Felles kontrollerte virksomheter behandles etter bruttometoden. Andel av inntekter og kostnader innarbeides i resultatregnskapet linje for linje. Andel av eiendeler og gjeld spesifiseres som egen post for hver hovedgruppe. Konsolidering av datterselskaper Gyldendal (DS) Konsernregnskapet omfatter Gyldendal ASA og alle datterselskaper hvor ASA har kontrollerende eierinteresse. Dette vil være selskaper der selskapet enten direkte eller indirekte via datterselskaper eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden og viser konsernet som om det var en enhet. I konsernregnskapet er alle mellomværende og intern omsetning mellom selskaper innenfor konsernet eliminert. Videre er gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet. Merverdier utover den underliggende egenkapital i datterselskaper fordeles til de eiendeler som merverdien kan knyttes til. Den del av kostprisen som ikke kan tilskrives bestemte eiendeler føres som goodwill. Goodwill er inkludert i det konsoliderte regnskapet som en immatriell eiendel og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid, dog maksimalt 15 år. Bokført verdi av goodwill nedskrives dersom virkelig verdi er lavere og verdifallet ikke antas å være av forbigående art. I datterselskaper der Gyldendal ASA ikke eier 100 % av aksjene, er de øvrige aksjonærenes andel av egenkapitalen vist i balansen som minoritetsinteresser under konsernets egenkapital. Minoritetens andel av resultat etter skatt er vist som egen linje etter årsresultatet. Tilknyttede selskaper (TS) Eiendeler i selskaper der en har betydelig men ikke bestemmende innflytelse behandles etter egenkapitalmetoden både i morselskapets regnskap og konsernegnskapet. Normalt vil dette være selskaper hvor morselskapet eller konsernet eier mellom 20 og 50 prosent. Egenkapitalmetoden innebærer at andel av årets resultat etter skatt og avskrivning på eventuelle merverdier resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. Behandling av merverdier i de tilknyttede selskapene gjennomføres etter samme prinsipper som for konsolidering av datterselskaper. I balansen er aksjer i tilknyttede selskaper klassifisert som anleggsmidler og står oppført med andel av selskapets egenkapital justert for merverdier. Andel av avsatt utbytte i de tilknyttede selskapene er oppført som kortsiktige fordinger. Kjøp/salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper Ved kjœp og salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper er disse inkludert i regnskapet for den del av året de har võrt del av eller tilknyttet konsernet. Driftsinntekter Driftsinntekter omfatter inntekter på varer som er levert og tjenester som er utfœrt i lœpet av året. På inngåtte kontrakter på flerbindsverk som utgis bindvis, inntektsfœres den andel av kontraktssummen som svarer til antall leverte bind. Bind som ikke er levert fœres som periodisert inntekt under kortsiktig gjeld. Dette har sõrlig betydning for Kunnskapsforlagets utgivelser av Store norske leksikon og Norges biografiske leksikon. Andre driftsinntekter omfatter forlagsavgift og andre godtgjørelser fra De norske Bokklubbene, leieinntekter, inntekt av forfatterrettigheter m.v. 18

19 Vedlikehold Som hovedregel kostnadsfœres alt vedlikehold når utgiftene pålœper. Oppgradering og utskifting av driftsmidler betraktes som investering og aktiveres. Utviklingskostnader Alle kostnader i forbindelse med prosjektering og markedstiltak belastes resultatregnskapet etter hvert som de påløper. Skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat for perioden. Endring utsatt skatt er beregnet på grunnnlag av årets endringer i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom. Utsatt skattefordel består av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet. Skatteposisjoner til selskaper som ikke inngår i skattekonsernet er ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel knyttet til disse selskapene er heller ikke oppført i konsernets balanse. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er fœrt opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineõre avskrivninger. Satsene for beregning av lineõre avskrivninger er fastsatt ut fra en vurdering av de enkelte anleggsmidlers Œkonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler beregnes gevinst/tap som differansen mellom salgssum og anleggsmiddelets bokfœrte verdi. Gevinst presenteres under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader. Følgende avskrivningstid benyttes: Goodwill 5 15 år Forlagsrettigheter 5 år Bygninger år Driftsløsøre 3 10 år Vurdering av eiendeler og gjeld Fordringer og gjeld knyttet til virksomhetens varekretslœp klassifiseres som hen holdsvis omlœpsmidler og kortsiktig gjeld. Eiendeler og gjeld som ikke er knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som om - løps midler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige eiendeler klassifiseres som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Varebeholdninger BŒker i arbeid er ut fra erfaring om fremtidige salgsmuligheter vurdert med basis i pålœpne kostnader. Boklager er vurdert til historisk kostpris fratrukket påregnelig ukurans. Varebeholdningen er i regnskapet medtatt til laveste av historisk anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer med tapsrisiko oppfœres i balansen etter fradrag for avsetning til påregnelige tap. Da bokverk selges på kreditt uten rentetillegg, er det på ratesalgsfordringer foretatt en avsetning for diskonto. 19

20 Aksjer og andre verdipapirer Aksjer bestemt for varig eie fœres som anleggsmidler i balansen. Dette gjelder aksjer i datterselskap i morselskapets balanse. Disse er oppført til historisk kost, eventuelt nedskrevet til virkelig verdi hvis denne er lavere og dette ikke er av forbigående art. Aksjer og andre verdipapirer styret har definert som verdipapirer ment til kortsiktige plasseringer med intensjon om gevinster på kortsiktige kurssvigninger, hvor kravene til markedets virkemåte med henblikk på markedsverdi er oppfylt, klassifiseres som markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er oppført til markedsverdi på balansedagen. Endring i forskjell mellom markedsverdi og historisk kostverdi for regnskapsperioden, er ført som egen linje i resultatregnskapet. Andre aksjer er verdipapirer er oppført som omløpsmidler. Disse vurderes til historisk kostpris og nedskrives hvis virkelig verdi er lavere. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Fordringer og gjeld i fremmed valuta er omregnet etter balansedagens kurs. Leasing Konsernet har kun leasingavtaler som klassifiseres som operativ leasing. Pensjon Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er oppfœrt i resultatregnskapet og balansen i henhold til ForelŒpig Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonsforpliktelse beregnes systematisk over gjennomsnittlig gjenvõrende opp tjeningstid på basis av de ansattes alder, tjenestetid og lœnn, samt fremtidig regulering av lœnn, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidlene og aktuar messige forutsetninger om dœdelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi. Endringer i beregningsforutsetninger, aktuarmessige forutsetninger og avvik i den faktiske avkastning på pensjonsmidlene i forhold til forventet avkastning, amortiseres i henhold til regnskapsstandardens utjevningsmetode. Det vil si at avvik på inntil 10 % av hva som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene, holdes utenfor grunnlaget for resultatføring. Konsernsjefens pensjonsalder er 60 år. Pensjonsgrunnlaget er den faste årlige lønn uten tillegg av annen godtgjørelse. Utover konsernets alminnelige pensjonsordning har konsernsjefen følgende særvilkår: Det første pensjonsår skal pensjonen utgjøre 90% av pensjonsgrunnlaget, det annet år 85%, det tredje år 80% og deretter 66%. Det er også knyttet avtale om enkepensjon til pensjonsordningen. Morselskapet har usikrede pensjonsavtaler med direktørene i selskapet. Denne forpliktelse er for første gang aktuarberegnet , og har tidligere ikke vært innarbeidet i morselskapets regnskap. Forpliktelsen er innarbeidet i regnskapet per ved at netto forpliktelse etter avsetning for utsatt skattefordel er ført direkte mot egenkapitalen , jfr. note

21 Note 2 Virksomhetsområder (BelŒp i mill. kr) Gyldendal Norsk Forlag AS Inntekter 503,2 491,7 410,2 Resultat 40,5 31,3 25,5 ARK Bokhandel AS Inntekter 524,5 472,2 282,2 Resultat 0,1-7,1 10,2 Kunnskapsforlaget Inntekter 48,8 65,5 88,3 (50 %) Resultat -3,1-12,0-34,3 Forlagsentralen Inntekter 87,1 96,3 101,2 (50 %) Resultat -5,2 0,6 0,5 De norske Bokklubbene Inntekter 343,2 292,1 277,9 (48,5 %) Resultat 14,0 13,7 23,5 Andre inntekter og Inntekter -69,0-64,9-46,9 kostnader/korrigeringer Resultat -0,3 10,7 9,5 Total Inntekter 1 437, , ,9 Resultat 46,0 37,2 34,9 Immaterielle avskrivninger -19,8-16,7-7,1 Finansposter -21,1 10,1 12,9 Resultat før skatt 5,1 30,6 40,7 Note 3 Varer (BelŒp i kr) Konsernet Beh.endring Bøker i arbeid Boklager/innkjøpte varer Sum varer konsern Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Beløp i kr) Morselskap Konsernet Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Netto pensjonskostnader Peridoserte provisjonsutgifter Andre ytelser/innleid hjelp Sum Gjennomsnittlig antall ansatte morselskap 4 Gjennomsnittlig antall ansatte GNF AS 270 Gjennomsnittlig antall ansatte Ark Bokhandel AS 489 Gyldendals andel antall ansatte i FKV (50%)130 Gjennomsnittlig antall ansatte konsern 893 Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Lønn Annen godtgjørelse 104 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør 130. I tillegg kommer andre tjenester med 327. For hele konsernet er det kostnadsført 890 i revisjonshonorar og i kostnader for andre tjenester. Selskapet har ytet lån til ansatte i morselskapet på og i datterselskap på

22 Lån til ansatte Felleskontrollerte virksomheter har lån til ansatte på 858, hvorav 50 % er oppført i konsernets balanse. Lånene er sikret ved pant og rentebelastes med minimum normalrentesats fastsatt av Stortinget for beregning av rentefordel skattemessig. Note 5 fast ansatt Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (BelŒp i kr) Gyldendal ASA har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som har võrt lengre enn ett år. Årlig alderspensjon fra kollektivforsikringen utgjør differansen mel lom 66 % av pensjonsgrunnlaget og en antatt alderspensjon fra folketrygden. Pensjonsalderen er 67 år. Ordningen omfattet for 2001 i morselskapet i alt 4 aktive. På konsernnivå omfatter ordningen 391 aktive og 68 pensjonister inkl. andel FKV. I tillegg har direktørene en egen usikret pensjonsavtale som er aktuarberegnet og avsatt for. Det er beregnet usikret forpliktelse knyttet til bedriftens medlemskap i AFP-ordningen til LO/NHO. Det er benyttet en uttakstilbøylighet på 50 %. Nivået på ytelsen er av talens minimumsnivå fra år, dvs. ingen gavepensjon. Morselskapet Sikrede ytelser Usikrede ytelser Sikrede ytelser Usikrede ytelser Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (inkl. virkningen av fremtidig lønnsvekst) Verdi av pensjonsmidler Pensjonsmidler/-forpliktelse Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Periodisert arbeidsgiveravgift Amortisering Netto pensjonskostnad Konsernet Sikrede ytelser Usikrede ytelser Sikrede ytelser Usikrede ytelser Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (inkl. virkningen av fremtidig lønnsvekst) Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsmidler/-forpliktelse Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler/-forpliktelse Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Periodisert arbeidsgiveravgift Amortisering Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning 7,00 % Diskonteringsrente 6,00 % Årlig lønnsvekst 3,00 % Årlig økning i G 3,00 % Pensjonsregulering 2,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 22

23 Note 6 Varige driftsmidler (Beløp i kr) Morselskapet Maskiner, Biler inventar etc. Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets tilgang avskrivninger Årets avgang avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Konsernet Maskiner, Biler inventar Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp datterselskap Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilgang akk.avskr. ved oppkjøp Årets tilgang avskrivninger Årets avgang avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 3 10 år 40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Note kr) Immaterielle eiendeler (BelŒp i 1 Morselskapet Konsernet Goodwill Rettigheter Rettigheter Aktiverte kostnader Goodwill Totalt konsern Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Årets tilgang avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 10 år 5 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Nei Nei 23

24 Note 8 (BelŒp i kr) Aksjer i datterselskap Forretnings- Totalt Totalt Antall eiet Eier- Bokført Selskap: kontor Aksjekapital antall aksjer av GNF andel verdi Gyldendal Norsk Forlag AS Oslo % Ark Bokhandel AS Oslo % Eierandel og stemmeandel er lik. Note 9 Aksjer i tilknyttede selskaper (BelŒp i kr) Morselskapet Konsernet Eier- Bokført verdi Resultat- Eier- Bokført verdi Resultat- Selskap: andel andel andel andel De norske Bokklubbene AS, Oslo 38,7 % ,5 % Kolstadgaten Eiendom AS, Oslo 50,0 % Pensumtjeneste AS, Oslo 45,0 % 0 0 Lydbokforlaget AS, Melhus 33,0 % Kommuneforlaget AS, Oslo 34,3 % Campus AS, Oslo 50,0 % 14-2 Biga ANS, Oslo 50,0 % ,0 % Anskaffelseskost: De Norske Bokklubbene AS Kolstadgaten Eiendom AS Pensumtjeneste AS 578 Lydbokforlaget AS Kommuneforlaget AS Campus AS 25 Biga ANS Verdiøkning ved egenkapitalmetoden Eierandel og stemmeandel er lik. De norske Kolstadgaten Lydbok- Kommune- Selskap Bokklubbene Eiendom forlaget forlaget Inngående balanse Andel årets resultat Utbytte Andre endringer i året Utgående balanse Campus Biga ANS Totalt Note 10 Markedsbaserte aksjer (BelŒp i kr) Antall Markeds- Kursreserve Kursreserve Endring Selskap: eiede aksjer Kostverdi verdi kursreserve Aksjefondet Skagen Global Aksjefondet Skagen Vekst Sp.B. Rogaland Grunnfondsbevis Solgte aksjer i 2001 (mor)

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer