Ansvarlige investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlige investeringer"

Transkript

1 Ansvarlige investeringer SRI-rapport juni 00

2

3 Innhold Om KLP Kjære leser 6 Hvordan være en ansvarlig investor 8 KLP som miljøbevisst utbygger 0 Finalist i Nordisk Råds miljøpris Aktiv forvaltning og analyse av bærekraftig vekst Inntrykk fra Kina Oljesand i søkelyset 5 Vi stemmer for mesteparten av aksjene 6 Stemmegivning 8 Dialog, observasjon og ekskludering 9 Observasjon Nytt fokus på arbeidsrettigheter Ekskluderte selskaper Selskaper ekskludert for: 5 Menneskerettigheter 8 Arbeidstakerrettigheter 9 Miljø 0 Korrupsjon Produksjon og salg av våpen 5 I fjor var etikk god butikk

4 Om KLP KLP som finanskonsern KLP, Kommunal Landspensjonskasse, er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og for sik ringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Selskapets hovedprodukt er offentlig tjenestepensjon. Mer enn hver åttende nordmann har pensjonsrettigheter i KLP. Vi tilbyr skadeforsikring til offentlig sektor og privatpersoner. KLP Eiendom er blant de største eiendomsforvalterne i landet. KLP tilbyr også et bredt spekter av innskudds- og låneprodukter. I 009 etablerte vi egen bank, KLP Banken. KLP er et gjensidig selskap hvor pensjonskundene også er eiere av selskapet. KLP ble etablert i 99 og har over 700 ansatte. Forvaltning av kapital i KLP KLP-konsernet forvalter totalt 58, milliarder kroner (pr.. kvartal 00). Disse er fordelt på flere aktivaklasser. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning har ansvar for all intern verdipapir forvaltning i KLPkonser net, mens finansdivisjo nen i morselskapet styrer aktiva allokeringen av pensjons midlene (kollektivporteføljen).,% Utlån,% Eiendom,% Obligasjoner anlegg/holdt til forfall,% Aksjer,% Obligasjoner, omløp,7% Likviditet, pengemarked Investeringer i kollektivporteføljen, aktivafordeling (pr...00). Hvilke penger er det vi forvalter? KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning, begge hel eide datterselskaper av KLP, forvalter ca. 75 milliarder kroner i finansielle instrumenter (..00). Kapitalen forvaltes på vegne av KLP med datter selskaper og andre institusjonelle og private kunder. Totalt har vi 600 kundeforhold i våre fond. KLP Fondsforvaltning er Norges tredje største fondsforvaltningsselskap.

5 Både aktivt og indeksnært Vi tilbyr både aktive og passive (indeksnære) aksjeog rentefond, inkludert hedge fond. Samtlige av våre verdipapirinvesteringer er underlagt KLPs policy for ansvarlige investeringer. KLP Fondsforvaltning er Norges ledende indeksfondsleverandør og tilbyr globale samt regionale indeksfond i USA, Europa og Asia innenfor MSCI World Developeduniverset. Vi har også et norsk indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs. Vi har lagt vekt på å bygge opp et sikkert og mest mulig automatisert system for denne typen forvaltning. Som en følge av denne satsningen og takket være effektiv drift og skalafordeler kan vi tilby våre globale samt regionale indeksfond til meget lave forvaltningshonorarer: fra 0,0 prosent i årlig forvaltningshonorar. KLP-fondene Pengemarkedsfond: KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon I-II KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP Statsobligasjon Aksjefond: KLP AksjeNorge KLP AksjeNorge Indeks I-II KLP AksjeNorden KLP AksjeEuropa Indeks I-II KLP AksjeGlobal Indeks I-IV KLP AksjeUSA Indeks I-II KLP AksjeAsia Indeks I-II Beskrivelser av fondene finner du på 7% Verden % Norge Aksjeinvesteringenes regionale spredning, markedsverdi (pr...00). 5% Norden Øvrig forvaltning Private equity KLP investerer i private equity (inkludert venturekapital) i hovedsak gjennom private equity-fond. Dette er lang siktige forpliktelser, og investeringene skjer gradvis over en årrekke. KLPs private equity-program er fortsatt i en tidlig oppbyggingsfase. Som en av de større, norske investorene sitter vi ofte i fondenes investorkomité. Disse fungerer som et bindeledd mellom fondene og dets investorer. Ekstern forvaltning I tillegg til private equityfond har KLP også investert i eksterne aksje- og rentefond. Samtlige av våre fondsinve ste ringer er underlagt KLPs policy for ansvarlige investe ringer. Eksterne fond benyttes hovedsaklig innenfor områder der KLP ikke har intern kom petanse. Mikrofinans Gjennom Norsk mikrofinansinitativ (NMI) har KLP kommitert 75 millioner kroner til investeringer i mikrofinans. sri-rapport 00 Side

6 Kjære leser, Det siste halvåret har vi vært på reise til Kina og til oljesandsområdene i Canada for å lære mer om norske selskapers utfordringer og muligheter i Kina og om driften av oljesandsprosjekter. Leserbrev fra reisene finnes i denne rapporten. I vår har vi også fokusert på utvikling av strategi. Fagområdet ansvarlige investeringer er nytt og det finnes lite etablerte standarder, forskning eller tradisjon som klart definerer hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvor mye som skal gjøres og hvilke resultater som bør oppnås. Det betyr at KLP og like sinnede hele tiden må utvikle faget videre og i stor grad er med på å etablere standarden for området. Som et resultat av dette vil vi innføre et nytt uttrekks- og dialogkriterium som vi har definert som brudd på forretningsetiske prinsipper. Bak grunnen for dette er at vi ved flere anledninger opplever en forventning om at vi som eier i selskaper bør reagere på hand linger eller adferd som anses kritikkverdig, uansvarlig eller umoralsk. Dog handler ikke saken om miljø eller sosiale problemstillinger, men om eksempelvis forskjellsbehandling av aksjo nærer, innsidehandel, uakseptabel kon kurranseadferd med mer. Målet er ikke å utelukke flere selskaper, men å gå i dialog med selskaper med en målsetting om å endre adferd og forhindre liknende situasjoner i fremtiden. Det er med stor glede at vi i april i år mottok beskjeden om at KLP er en av seks finalister nominert til Nordisk Råds natur- og miljøpris. KLP er nominert for å ha tatt initiativ til Bærekraftig verdiskaping. Grunnideen bak Bærekraftig verdi skaping er samarbeid mellom investorer for å oppnå ønsket målsetting. Således vil en eventuell pris til KLP deles med mange norske og svenske investorer som har støttet og vært med å skape Bærekraftig verdiskaping, Hållbart värdeskapande og Sustainable Value Creation. Hvem som stikker av med det gjeveste trofeet avgjøres i disse dager. Tusen takk for godt samarbeid kjære kollegaer og god lesing! Jeanett Bergan Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning

7 For dagene som kommer.

8 Hvordan være en ansvarlig investor Vårt fremste ansvar er å sikre våre finansielle forpliktelser. KLP-konsernet forvalter nærmere 60 milliarder kroner og mer enn en halv million nordmenn har pensjonsrettigheter i KLP. Oppdraget er å sikre en langsiktig verdiskaping. Vi og mange andre mener at det ikke er likegyldig hvordan vi gjør dette. Grunnene til at vi har en strategi for ansvarlige investeringer er to. For det første ønsker ikke KLP å medvirke til brudd på internasjonale normer. Vi ønsker at selskaper vi inve sterer i skal etterleve de minimumsstandarder som det internasjonale samfunnet har satt. For det andre mener vi at en bærekraftig forretningsdrift vil lønne seg i lengden. En pensjonsleverandør som KLP er en langsiktig investor, og for oss er det lite å vinne på selskapers kortsiktige gevinster hvis det ødelegger for en mer langsiktig inntjening. Å drive et selskap på en ansvarlig måte er også en effektiv strategi for å redusere risiko. Atferdsbaserte og produktbaserte kriterier Målet med KLPs strategi er å være en pådriver for en bærekraftig forretningsdrift i tråd med internasjonale normer innen følgende områder: menneskerettigheter arbeidstakerrettigheter miljø anti-korrupsjon forretningsetiske prinsipper individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner andre grunnleggende etiske normer KLP engasjerer seg i dialog med selskaper som knyttes til brudd på disse adferdbaserte kriteriene. KLP har også produktbaserte eksklusjonskriterier. KLP investerer ikke i selskaper som produserer: våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper (kjernevåpen, landminer og klasebomber) tobakk Vi har tre virkemidler for å påvirke selskaper til en bærekraftig utvikling: eierskapsutøvelse og aktivt engasjement, ekskludering og bærekraftige investeringer. Eierskapsutøvelse og aktivt engasjement I tillegg til dialog rundt teamene ovenfor jobber vi med flere prosjekter som fører til dialog eller engasjement i selskaper. Disse prosjektene har som formål å fremme en 6

9 virkemidler KLPs strategi som ansvarlig investor: Eierskapsutøvelse og aktivt engasjement Ekskludering Bærekraftige investeringer langsiktig og ansvarlig verdiskaping: > Bærekraftig verdiskaping > Engasjement i kontroversielle land > Carbon Disclosure Project Les også om: > Dialog, observasjon og ekskluderinger (side 8) En direkte måte for aksjonærer å påvirke et selskap på er å stemme på generalforsamlingen: > Stemmegivning (side 5 7) Å selge aksjene en siste utvei Vi vil ikke oppnå finansiell avkastning for enhver pris. Derfor underla KLP, som første norske livselskap, alle sine investeringer en etisk filtrering i 00. Uttrekk vil være ytterste konsekvens for selskaper som ikke viser vilje til endring og forbedringer. > Begrunnelser for ekskludering (side 5) Bærekraftige investeringer KLP tror på det å kombinere avkastning med andre gevinster. Ved å integrere hensyn til miljø, mennesker og samfunn reduseres investeringens risiko og/eller skapes en bedre avkastning. > Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) > Aktiv forvaltning og analyse av bærekraftig vekst (side ) Internasjonale normer Vårt arbeid bygger på internasjonalt anerkjente standarder og normer. KLP er medlem av FNs Global Compact og våre uttrekk vil i hovedsak være begrunnet med selskapers brudd på FN-konvensjoner eller OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. KLP har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI) og dermed sagt at vi blant annet skal implementere miljø, sosiale og selskapsstyringstemaer i våre investeringsanalyser og beslutningsprosesser. Dette måles vi på, og sammenlignes med, i det internasjonale finansmiljøet hvert år. Resul tatene finner du på sri-rapport 00 Side 7

10 ANSVARLIg EIENDOMSFORVALtNINg KLP som miljøbevisst utbygger Et forbildeprosjekt for samhandling og miljø, mente juryen, og kåret KLP Eiendoms Miljøbygget i Trondheim til Årets bygg 009. I hard konkurranse med over 00 ferdigstilte byggprosjekter trakk altså det 6 00 kvadratmeterstore bygget det lengste strået. Og KLP er ett skritt nærmere sin visjon om å skape Teknobyen som skal være et tyngdepunkt for forskning, undervisning og næringsutvikling knyttet til NTNU, NiST, Sintef og St. Olavs Hospital, og med fokus på satsingsområdene medisin, helse og teknologi. Innovativt Fra å være et selskap som bygget på de trygge og gjennomprøvde kvalitetsbyggene, besluttet KLP Eiendom vinteren 006 å inngå et samarbeid med Enova. Med dette samarbeidet ønsket vi å skape forbilledlige prosjekter i forhold til energibesparende tiltak. Derfor måtte vi også endre oss å ha en innovativ tilnærming til prosjektene våre, sier kvalitets og miljøsjef i KLP Eiendom, Knut Helge Sandli. I Teknobyen i Trondheim står nå nesten miljøvennlige kvadratmeter ferdig. I tillegg er om lag nye kvadratmeter under planlegging, i følge Sandli. For framtiden KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden. Dette er et viktig element i KLPs overordnede samfunns ansvar, hvor vi kontinuerlig ser på hvordan vi kan forbedre oss og øke vårt positive bidrag til samfunnet gjennom vår forretningsvirksomhet, sier direktør for samfunnsansvar, Eli Bleie Munkelien. For eiendomsutvikling er miljø en spesielt viktig faktor. årets bygg 009 KLP Eiendoms Miljøbygget i Teknobyen i Trondheim ble kåret til Årets bygg 009. I juryens uttalelse heter det blant annet: Prosjektets evne til å involvere alle, håndverkere inklusive, vil juryen tro har vært en viktig faktor når bygget i dag presenterer seg med svært gode miljøkvaliteter og svært lavt energibehov. Med et beregnet årlig behov for kjøp av energi på 8 kw/h m² år, fremstår bygget i dag som landets mest energieffektive kontorbygg. 8

11 klp eiendom KLP Eiendom er en av landets største eiendomsforvaltere med over kvadratmeter fordelt på kontor- og næringslokaler, kjøpesentre, hoteller, boliger og festetomter. sertifisering KLP Eiendom ble i 009 sertifisert av Det Norske Veritas innenfor ISO 00-standarden. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene, og til å overholde myndighetskrav og de krav som vi pålegger oss selv. Vårt morselskap KLP Kommunal Landspensjonskasse ble miljøfyrtårnsertifisert sommeren Ansvar for ytre miljø og klima har blitt en naturlig del av vår virksomhet, og dette integreres nå i vår daglige drift, sier Knut Helge Sandli. Selskapet ønsker gjennom en aktiv miljøpolicy å bidra med å redusere belastningen på miljø og klima, og fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO -utslippene. - Gjennom våre samarbeidsprosjekter ønsker vi å bidra til at også våre leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljøog klimabelastning, sier Sandli. Gjør en innsats for å bekjempe korrupsjon! KLP påvirker prosessen mot en ny regn skapsstandard for utvinningsindustrien. Standarden kan motvirke korrupsjon og fremme en ansvarlig forretningsadferd og ressursforvaltning i fattige, men ofte ressursrike land. Interesseorganisasjonen Publish What You Pay (PWYP) har arbeidet for dette i lang tid og har klart å få International Accounting Standards Board (IASB) til å drøfte deres forslag i et høringsnotat om ny regnskapsstandard (IFRS) for utvinningsindustrien. Målet er at utvinningsindustrien skal rapportere betaling til myndigheter, reserver, produksjonsvolum, produksjonsinntekter, kostnader og eiendeler i et land for land-format. KLP vil nå som i forrige runde engasjert seg i dette. Målet er å ansvarliggjøre et lands myndig heter og internasjonale selskaper i forhold til uttak av et lands naturressurser og inntektene fra disse. Videre mener vi det fra et investorsynspunkt vil bidra til å gi investorene relevant og nyttig informasjon fra et risiko-, verdivurderings- og mulighetsperspektiv. I tillegg vil rapporteringen ha positive effekter som bekjempelse av korrupsjon, like konkurranse vilkår, synliggjøring av penge- og verdistrømmer til og fra myndigheter, samt bekjempelse av skatteparadiser. KLP sendte i 008 et brev til IASB som uttrykket støtte til forslaget. Dette vil vi gjøre også i denne runden og vi oppfordrer alle andre investorer og andre aktuelle organisasjoner og selskaper til å gjøre det samme. Ta gjerne kontakt med oss i forhold til utforming eller ved spørsmål på Send et brev nå! sri-rapport 00 Side 9

12 Finalist i Nordisk Råds miljøpris KLP er blant de seks nominerte institusjoner til Nordisk Råds Miljøpris for 00. Prisen skal gå til en aktør som har påvirket kapitalmarkedet til å arbeide langsiktig og integrere bærekraft i kapitalforvaltningen. Vi er naturligvis svært glade for den anerkjennelsen det er å bli nominert til Nordisk Råds miljø pris. De siste ti årene har vi arbeidet aktivt for at den eiermakt og kapitalforvaltning KLP representerer, kan bli brukt til å skape en litt bedre verden, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. Vi forvalter over 00 milliarder kroner i våre pensjonsfond. Ansatte i kommuner, helseforetak og våre kunder skal vite at pensjonsfondene forvaltes på en etisk og miljømessig forsvarlig måte, sier han. Ifølge Nordisk Råds sekretariat skal prisen tildeles et foretak, organisasjon, medium eller person som på en forbilledlig måte har arbeidet for å direkte eller indirekte påvirke finansmarkedet, kapitalforvaltningsindustrien, banker eller konsulenter til å arbeide langsiktig og integrere bærekraft i kapitalforvaltningen. Bakgrunnen for nominasjonen er at KLP er initiativ taker til Bærekraftig verdiskaping, et samarbeid mellom en gruppe av Norges og Sveriges største institusjonelle investorer. Formålet er å påvirke børsnoterte selskaper til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdi skaping. Mer om dette initiativet og resultater av den undersøkelse som investorgruppene har gjort finner du på KLPs investeringer i andre selskaper er underlagt etiske minstekrav som baserer seg på FN konven sjoner og erklæringer. I praksis betyr dette at KLP blant annet ekskluderer selskaper som kan kobles til brudd på internasjonale miljø konvensjoner. KLP er én av få investorer som offentliggjør hvilke selskaper som er eksklu dert og med hvilken begrunnelse. En viktig del av denne strategien er også aktiv dialog med selskapene for å bidra til forbedret praksis. Også KLPs partnerskap med Carbon Disclosure Project (CDP) er en del av KLPs arbeid for å øke bevisstheten rundt miljø og klimarelaterte problem stillinger i investeringsmiljøet og blant bedrifter. CDP er et prosjekt der hun dretalls investorer verden over arbeider for en forbedret rapportering og forståelse av klima utslipp og klimarisiko blant børsnoterte selskaper. Av til sammen 5 kandidater i den første om gangen har seks, hvorav de fleste er finansie ringsinstitutter, gått videre til finalen. Tre kommer fra Norge (KLP, Storebrand og Cultura Sparebank), to fra Sverige (Ekobanken og GES Investment Services) og én fra Danmark (Merkur Andelskasse). 0

13 Aktiv forvaltning og analyse av bærekraftig vekst Bærekraftig forretningsdrift går hånd i hånd med KLPs langsiktige investe ringsfilosofi, sier leder for aktiv forvaltning. KLPs engasjement for å påvirke selskaper til ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift går hånd i hånd med vår langsiktige investe ringsfilosofi. Vi leter kontinuerlig etter sel ska per som har forretningsmodeller som er levedyktige over tid, ifølge Niklas Hallberg, leder for KLPs aktivt forvaltede mandater. Dette fordi vi ser at opptil prosent av prisen på et selskap bestemmes av inntjeningen som skjer etter estimatperioden, som gjerne er de neste par årene. Med dette tidsperspektivet forventer vi at selskaper vi investerer i har et aktivt forhold til alle vesentlige faktorer som kan påvirke fremtidig verdiskaping. Som aktive forvaltere vil vi i tillegg alltid ha en formening om hvordan selskapet er priset i forhold til det potensialet og den risikoen vi identifiserer. Vår jobb er med andre ord å finne potensielle vekstområder som andre markedsaktører ikke fokuserer på og som dermed ikke er priset inn i markedet. Miljøspørsmål kan påvirke både risiko og avkastningsforventningene til et selskap og er et godt eksempel på denne typen uoppdaget tema i markedet. I det siste har vi ønsket å se nærmere på sam menhengen mellom selskapers CO utslipp og aksjepriser. Vår kartlegging av mange eksterne studier sammen med en intern studie vi gjennomførte innenfor vårt nordiske investeringsunivers, gir et blandet bilde. Innenfor enkelte bransjer finner vi imidlertid en sammenheng og dette er noe vi tar med oss i vårt arbeid. KLPs brede engasjement innenfor miljøområdet gir oss god tilgang til informasjon som vi bruker i analyser av fundamentale forhold bedriftene opererer under. bruker eiermakten KLP og KLP fondene stemmer på så å si alle generalforsamlinger i de norske børsnoterte selskapene vi har aksjer i. I år har vi sammenfattet vår policy for eierstyring og selskapsledelse i et nytt dokument: KLPs og KLP fon denes retnings linjer for stemmegivning. Her skisserer vi blant annet hvordan vi mener at belønningsprogrammer for selskapsledelsen bør struktureres. Våren 00 har vi skrevet brev til nærmere 60 styreledere for å begrunne hvorfor vi stemte som vi gjorde på selskapets generalforsamling i fjor, og for å orientere om våre retningslinjer for stemmegivning. Retningslinjene er publisert i sin helhet på Her kan du også sjekke hvilke generalforsamlinger KLP og KLP fondene har stemt på og lese begrunnelsen for alle tilfeller hvor vi har stemt mot styrets forslag. sri-rapport 00 SIDE

14 Inntrykk fra Kina I februar reiste vi til Beijing og Shanghai for å besøke norske selskaper med virksomhet der. Norske selskaper er stolte av sin virksomhet ute og viser den gjerne frem til norske investorer. I løpet av en knapp uke i Kina besøkte vi den norske ambassaden i Beijing, Det Norske Veritas og Stolt Nielsens terminal utenfor Beijing. I Shanghai besøkte vi Orklaselskapet Sapa og deres aluminiumsproduksjon, DnB NOR, samt Aker Solutions rigg under bygging i et av Kinas store skipsverft utenfor Shanghai. Vi opplever et land med en enorm vekst, der mulighetene er store. Det er vanskelig å ta inn over seg landets størrelse, samt hvilke utfordringer og muligheter nettopp dette gir. Den kinesiske staten er sterk og dominerende. Dette gjelder også i næringslivet, og staten fremstår som en ambisiøs forretningspartner. Kina fremstår som et strengt regulert marked, men er samtidig uforutsigbart og har lav troverdig het på enkelte fronter. Lokal tilknytning og kjennskap virker som en ufravikelig forutsetning for å lykkes. På vår reise hadde vi fokus på selskapenes utfordringer og muligheter knyttet til arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon, samt helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Kina har en annen holdning til enkelte av disse områdene. På miljøsiden har Kina tidvis hatt et dårlig rykte, men miljølovgivningen er under utvikling og selskapene forteller om økte krav og forventninger. Klimaproblematikken er kjent og utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn er rask. På flere av områdene slår myndighetene ekstremt hardt ned på kritikkverdig adferd, noe som gir disiplinære effekter. Et eksempel er korrupsjon, som i de mest alvorlige tilfeller har gitt dødsstraff. Også skandalen rundt melaminforgiftede melkeprodukter (se begrunnelse for ekskludering av China Mengniu Dairy) resulterte i dødsdommer. Dog er Kina preget av enorme forskjeller, noe som synes å prege også denne typen problem stillinger.

15 Oljesand i søkelyset Mange oljeselskaper har valgt å investere i Canadas oljesand. Bekymringene rundt prosjektene har vært oppe på flere selskapers generalforsamlinger i år og prosjektene assosieres til høy risiko finansielt og i forhold til miljø og sosiale forhold. I mars gjorde KLP et studiebesøk til Alberta, Canada. Vi møtte selskaper, myndigheter, forskere og andre eksperter, samt representanter fra urbefolkningsgrupper. Bekymringene rundt oljesand handler særlig om miljøkonsekvensene. Utvinningen er for bundet med utslipp til luft, vann og grunn, samt høyt forbruk av vann og energi. Oljen som utvinnes fra oljesand er svært energiintensiv og forårsaker større CO utslipp enn utvinningen av de fleste andre oljetyper. Kritikken handler også om effekter på biologisk mangfold, potensielle helse messige effekter i lokalbefolkningen og om urbefolkningens rettigheter til landarealene. Samtidig ser selskapene store muligheter i utvinningen av det som er verdens nest største kjente oljereserver. De viser også til stadig forbedret teknologi som reduserer vannforbruk, miljøinngrepene og CO utslipp. En nylig publisert rapport fra Ceres og Risk Metrics konkluderer med at risikoen knyttet til utvinningen er svært høy og at de finansielle inntjeningsmulighetene er synkende. I takt med økte miljøkrav både i Canada og internasjonalt, samt USA som beveger bilparken i en mer miljøvennlig retning, sier rapporten av oljesandutvinningen mest sannsynlig bare vil være lønnsomt med en oljepris over 65 og kanskje så høyt som 95 dollar fatet. Derimot vil en for høy pris, over 0 til 50 dollar fatet, trolig bevege markedet og gjøre andre energiformer mer lønnsomme. BP og Shell Oljesandsprosjektene har vært et tema på flere av vårens generalforsamlinger. KLP stemte for forslaget som ble fremmet på BPs, Shells, ConocoPhillips og Exxon Mobils generalforsamlinger. Forslaget handler om at selskapene bør rapportere på risiko forbundet med oljesandsinvesteringer. Statoil På Statoils generalforsamling ble et aksjonær forslag om at Statoil bør trekke seg fra sitt oljesandsprosjekt fremmet for andre året på rad. KLP og KLP fondene har valgt å ikke støtte forslaget, men ønsker debatten velkommen. Vi vil fortsette å sette press på selskapet og har en klar forventning om at selskapet skal gjøre sitt ytterste for å utvinne oljen på en ansvarlig måte, i tråd med internasjonale normer på miljøområdet. Vi har kommunisert vårt standpunkt i møter med selskapet og gjennom et innlegg på generalforsamlingen i 009. sri-rapport 00 SIDE

16 Det er ikke likegyldig hvordan avkastning skapes.

17 Vi stemmer for mesteparten av aksjene Generalforsamlingen er en viktig arena for dialog mellom selskapsledelsen og aksjonærene. Som eier i mange børsnoterte selskaper bruker KLP og KLP-fondene stemmeretten sin aktivt - både i Norge og i utlandet. KLP og KLP-fondene har i 00 etablert egne retningslinjer for stemmegivning. Disse er publisert på vår hjemmeside og bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Alle generalforsamlinger i norske selskaper behandles internt i KLP og vi stemmer selv, i hovedsak via fullmakt men også ved å delta på generalforsamlingen. For våre utenlandske aksjer stemmer vi via fullmakt gjennom vår tjeneste leverandør RiskMetrics. Vi stemmer i tråd med internasjonal beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer. Ved å bruke stemmeretten vår ivaretar vi våre interesser som aksjeeiere ikke bare i forhold til tradisjonell eierstyring og finansielle temaer, men også selskapets påvirkning på samfunnet miljømessig og sosialt. Vi støtter resolusjoner som vurderes å bidra til en langsiktig verdiskaping for aksjonærer og andre interessenter. Per i dag stemmer KLP og KLP-fondene i følgende 7 markeder: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Irland, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Sveits, Storbritannia, Tyskland og USA. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Den norske standarden for eierstyring og selskapsledelse bygger på et følg- eller forklarprinsipp. Standarden er forankret i aksje-, regnskaps-, børs- og verdipapirlovgivningen, men inneholder bestemmelser og veiledninger som dels utdyper og dels går lengre enn lovgivningen. Les anbefalingen i detalj på Den omhandler følgende punkter:. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Virksomhet Selskapskapital og utbytte Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående 5. Fri omsettelighet 6. Generalforsamlingen 7. Valgkomité 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 9. Styrets arbeid 0. Risikostyring og intern kontroll. Godtgjørelse til styret. Godtgjørelse til ledende ansatte. Informasjon og kommunikasjon. Selskapsovertakelse 5. Revisor sri-rapport 00 Side 5

18 Stemmegivning i Norge Pr Antall generalforsamlinger 0 9 Antall saker 00 7 Andel saker hvor KLP og KLP-fondene stemte mot styrets forslag 7% % % Andel saker hvor KLP og KLP-fondene stemte blankt 0% % Resolusjoner Temaer Antall saker Mot styrets forslag Antall saker Mot styrets forslag pr eller blankt 009 eller blankt Rutinesaker 75 % 99 % Styrerelaterte saker 6 5% 07 % Selskapskapital 0 8% 58 8% Godtgjørelse 9 5% 8 6% Fusjoner og omorganiseringer 5 0% 8 5% Aksjonærforslag 0% % Anti-overtakelse 0 0 0% Totalt 7% 00 5% 7% Ikke stemt 9% Stemt KLP og KLP-fondene har stemt på ca. 9 prosent av de generalforsamlinger de har hatt stemmerett på i perioden. januar til 0. april 00. Sjekk hvilke selskapers generalforsamlinger KLP og KLP-fondene har stemt på på vår hjemmeside Les også hvilke saker vi har stemt mot og med hvilken begrunnelse. 6

19 Stemmegivning internasjonalt Pr Antall generalforsamlinger Antall saker Andel saker hvor KLP og KLP-fondene stemte blankt eller mot styrets forslag % % % Resolusjoner Temaer Antall saker Mot styrets forslag Antall saker Mot styrets forslag pr eller avstå 009 eller avstå Styrerelaterte saker 67 8% 86 % Rutinesaker 966 % 9 6% Selskapskapital 6 5% 798 8% Godtgjørelse 09 % 9% Fusjoner og omorganiseringer 66 % 585 7% Obligasjonseiermøter 8 0% 0 % Anti-overtakelse 67 6% 6 5% Totalt 07 8% 9 5 9% Aksjonærforslag Temaer Antall saker Mot styrets forslag Antall saker Mot styrets forslag pr eller avstå 009 eller avstå Styrerelaterte saker 7 75% 97 70% Godtgjørelse 6 9% 56 79% Rutinesaker 6 8% 50 78% Eierstyring og selskapsledelse 7 8% 60% Helse og miljø 9 95% 7 75% Generelle økonomiske saker 00% 75% Menneskerettigheter 00% 7 9% Anti-samfunnsansvar 50% 5 0% Annet 9 00% 8 66% Totalt 8 8% 76 7% sri-rapport 00 Side 7

20 Dialog, observasjon og ekskludering KLP er i dialog både med selskaper som er ekskluderte og med selskaper som er under observasjon. Målet er å være en pådriver for en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift. KLPs erfaring er at kombinasjonen av dialog og ekskludering er effektiv for å oppnå forbedringer. Ekskludering vil alltid være en siste utvei, men legger tyngde bak kravene som stilles til selskapene i en dialog. Dialogen vil fortsette også etter et eventuelt uttrekk, med mål om å kunne investere i selskapet igjen i fremtiden. KLP har også selskaper under observasjon. Disse selskapene vil vi forsøke å påvirke for å unngå eksklusjon og forhindre lignende situasjoner i fremtiden. I alle prosesser, når det gjelder både ekskluderte selskaper og selskaper under observasjon, gjelder de fire kriteriene som mål for fremgang (se side 0). Kilder og analyseprosess De nesten 000 selskapene i KLPs investeringsunivers overvåkes kontinuerlig. Analysene som utgjør grunnlaget for KLPs engasjement og uttrekk kommer i hovedsak fra GES Investment Services. Vi støtter oss også på analyser av Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland (SPU). GES følger daglig nyhetskilder. Dersom et selskap assosieres til kritikkverdige forhold, utredes så hendelsen og selskapet kontaktes. Dersom selskapet over tid ikke viser vilje til forbedring, vil KLP trekke seg ut av selskapet. Enhver beskyldning skal være bekreftet enten av selskapet selv eller av en troverdig offisiell kilde, for eksempel myndigheter eller FN-organer. Selskapsdialog Selskap Status Tema AES Ekskludert Menneskerettigheter Barrick Gold Ekskludert Miljø DNO International Observasjon Forretningsetikk Eutelsat Observasjon Menneskerettigheter Exxon Mobil Observasjon Miljø GS Inkludert juni 00 Arbeidstakerrettigheter Songa Offshore Observasjon Forretningsetikk Toyota Ekskludert Arbeidstakerrettigheter Vedanta Ekskludert Miljø og menneskerettigheter 8

21 Målet er alltid å påvirke selskapene til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping. JA Ingen eksklusjon Hendelse Utredning Dialog og engasjement Resultat tilfredsstillende? NEI Eksklusjon Observasjon Selskaper under observasjon er selskaper som KLP gjennom dialog ønsker å påvirke. Utelukkelse kan være en siste utvei hvis vi ikke ser tilstrekkelig progresjon i saken. DNO International Selskapet er under observasjon på grunn av saken der kurdiske delstatsmyndigheter i Irak har kjøpt og solgt aksjer i DNO. Oslo Børs har ilagt selskapet overtredelsesgebyr og Økokrim etterforsker saken. KLP har etablert dialog med selskapet og følger nå aktivt opp selskapet i forhold til å forhindre at lignende situasjoner skal oppstå i frem tiden. Selskapet har reagert raskt i forhold til vår bekymring og virkelig tatt tak i problemstillingen. Les mer på side 0. Eutelsat Communications I juni 008 opphørte Eutelsat kringkastingen av NTDTV, en regimeuavhengig kinesisk tv-kanal som tidligere ble kringkastet i Kina. Kritikere mener at årsaken er at selskapet ønsket å tilfredsstille kinesiske myndigheter for å komme inn på det kinesiske markedet. Europaparlamentet oppfordrer Eutelsat til å gjenoppta kringkastingen. Exxon Mobil Selskapet ble satt under observasjon i mai 009 og denne statusen opprettholdes. KLP har etablert en god dialog og har hatt et møte med selskapet i 009. Dialogen med selskapet vil fortsette. Årsaken er den vestlige gråhvalen som er en truet dyreart utenfor Shakalin Island der Exxon Mobils datterselskap driver olje- og gassutvinning. Jardine Matheson PT Astra Agro Lestari TBK assosieres til massive regnskogødeleggelser i sumpområdet Tripa peat i Acehprovinsen i Indonesia. Her lever orangutangen, som er kritisk truet ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN). I følge UNEP/UNESCO s Great Ape Survival Program er området prioritert for orangutangen og en del av Leuser-økosystemet, kjent for sitt biologiske mangfold. Jardine Matheson er morselskapet til PT Astra International TBK, som er morselskapet til PT Astra Agro Lestari TBK. sri-rapport 00 Side 9

22 Den rapporterte hendelsen har opphørt. Selskapet har håndtert den rapporterte hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte. Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden. Punkt - er verifisert av tredjepart. Selskaper under observasjon, fortsettelse krav for inkludering Songa Offshore Songa Offshore etablerte et nytt opsjonsprogram i 009. Opsjonsprogrammet bryter med intensjonen i generalforsamlingsvedtaket. Videre er det ikke i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse eller KLPs og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning. KLP har derfor fulgt opp saken med møter og i brevs form. Selskapet vil forbli under observasjon frem til et eventuelt nytt incentivprogram etableres. Dno om sitt arbeid med samfunnsansvar DNO jobber målrettet med å utvikle bedriftens samfunnsansvar i tråd med bransjens og interes sentenes forventninger. I 009 videreførte vi vår implementeringsstrategi og utviklet en klart bedre risikohåndtering og bedriftsledelse. DNO har også fått på plass solid dokumentasjon og planer knyttet til bedriftens samfunns ansvar fra konsernnivå til alle forretningsenheter. Planen gjenspeiler de forventninger KLP og andre har til selskapet. I 009 etablerte bedriften også viktige relasjoner til Transparency International og EITI. På grunnlag av lærdommene vi fikk i 009, kunne vi utvikle et eget kompetanseutviklingsprogram innen bedriftens samfunns ansvar i starten av 00 som er godkjent av administrerende direktør. Programmet fokuserer på: korrupsjonsbekjempelse og integritet juridiske rammer bransjestandarder og -regler håndtering av tredjepart åpenhet og rapportering dilemmatrening eierstyring og bedriftsledelse (corporate governance) og etiske retningslinjer Resultatet av programmet er full gjennomgang og oppdatering i DNO av retnings linjene for bedriftens samfunnsansvar (feb ruar 00), gjennomgang og oppdatering av bedriftens etiske retningslinjer (februar 00), diskusjoner med og opplæring av ledelsen og forretningsområdene innen viktige problemstillinger som gjelder bedriftens samfunnsansvar, og et nytt samarbeid med EITI i Norge, Yemen, Mosambik og Kurdistan. DNO gjennomfører denne våren en rundreise for å sikre at planene for bedriftens samfunnsansvar er implementert innen juli i år. Programmet er spesielt rettet mot korrupsjonsbekjempelse, ettersom dette er spesielt aktuelt i de landene vi opererer. DNO arbeider stadig med å styrke kontakten med lokale interessenter samtidig som vi baserer oss på bedriftsstandarder som tar hensyn til nærmiljøet. For oss er suksess prisgitt anerkjennelse, både internt og eksternt, og våre planer skal i år gjennomgås av en ekstern aktør. Etter hvert som bransjens regelverk og vi utvikles, vil vi fortløpende vurdere behovet for å utarbeide en årlig bærekraftrapport. 0

23 to selskaper inn igjen Nytt fokus på arbeidsrettigheter Etter at GS ble ekskludert har selskapet arbeidet målrettet og systematisk for å styrke arbeidernes rettigheter. Vi har derfor gleden av å ta inn GS i våre porteføljer igjen. GS er én av verdens største arbeidsgivere med mer enn ansatte i flere enn 0 land. Derfor er arbeidstakerrettigheter og -rela sjoner en svært viktig del av virksomhets styringen. KLP valgte å ekskludere selskapet på grunn av at GS gjentatte ganger ble anklaget for brudd på arbeids takerrettigheter i ulike deler av verden, noe som tydet på en systematisk svakhet. Ankla gene gjaldt blant annet forbud mot fagorga nisering, trakassering av fagforeningsrepresen tanter, ulovlige oppsigelser, brudd mot arbeidslov og brudd mot kollektivavtaler. I løpet av de to siste årene har GS gjort vesentlige forbedringer i sin håndtering av arbeidstakerrelasjoner. Selskapet har signert en global avtale med den internasjonale GROUP SECURICOR Ekskludert siden: Juni 008 Kilde: GES Land: Storbritannia Industri: Sikkerhets- og alarmtjenester Indeks: MSCI fagforeningsalliansen UNI og har etablert en prosess for å håndtere arbeidstakerrelasjoner på en ansvarlig måte, blant annet gjennom opplæringsprogrammer og mekanismer for å følge opp at selskapets policy etterleves. GS har opprettet en egen styrekomité for samfunnsansvar og publisert sin første samfunnsansvarsrapport. Selskapet har ogsåi løpet av perioden hatt en god dialog med KLP og andre investorer. United Technologies ble utelukket fordi selskapet var involvert i produksjon av kjerne våpen. Sel skapet foresto oppgradering og testing av motorer for USAs våpensystem MX ICBM. Som følge av nedrustning av USAs kjernevåpenarsenaler er dette våpensystemet nå avviklet. Grunnlaget for ute lukkelse av United Technologies Corp. er derfor ikke lenger til stede. UNITED TECHNOLOGIES GROUP Ekskludert siden: Januar 006 Kilde: SPU Industri: Luftfart og forsvar sri-rapport 00 Side

24 Målet er alltid å påvirke selskapene til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

25 krav for inkludering Den rapporterte hendelsen har opphørt. Selskapet har håndtert den rapporterte hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte. Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden. Punkt er verifisert av tredjepart.

26 Ekskluderte selskaper Menneskerettigheter AES USA kraftprodusent Alstom Frankrike elektrisk utstyr China Mengniu Dairy Kina matvarer Dongfeng Motor Group Hongkong bilprodusent Elbit Systems Israel luftfart og forsvar FMC Corp USA kjemikalier NY Incitec Pivot Australia gjødsel og jordbrukskjemikalier L- Communications* USA luftfart og forsvar Potash Corp Saskatchewan Canada gjødsel og jordbrukskjemikalier NY Sterlite Industries* India metaller og gruvedrift Vedanta Resources* Storbritannia metaller og gruvedrift Wesfarmers Australia stormarked Yahoo! USA Internett (programvare og tjenester) Arbeidstakerrettigheter Bridgestone Japan dekk og gummi Toyota Motor Japan bilprodusent Wal-Mart Stores USA stormarked Miljø Barrick Gold Canada metaller og gruvedrift Chevron USA olje og gass Duke Energy USA kraftselskap Freeport McMoRan USA metaller og gruvedrift Norilsk Nickel Russland metaller og gruvedrift Rio Tinto Storbritannia metaller og gruvedrift Sterlite Industries* India metaller og gruvedrift Vedanta Resources* Storbritannia metaller og gruvedrift Korrupsjon Ingen ekskluderte selskaper Våpenprodusenter Alliant Techsystems USA luftfart og forsvar BAE Systems Storbritannia luftfart og forsvar Boeing USA luftfart og forsvar EADS Nederland luftfart og forsvar Finmeccanica Italia luftfart og forsvar GenCorp USA luftfart og forsvar General Dynamics USA luftfart og forsvar Hanwha Corporation Sør-Korea kjemikalier Honeywell USA luftfart og forsvar Jacobs Engineering Group USA bygg og anlegg NY L- Communications* USA luftfart og forsvar Lockheed Martin USA luftfart og forsvar McDermott International USA industrielt konglomerat NY Northrop Grumman USA luftfart og forsvar Poongsan Corporation Sør-Korea metaller og gruvedrift Poongsan Holdings Corporation Sør-Korea metaller og gruvedrift Raytheon USA luftfart og forsvar Safran Frankrike luftfart og forsvar Serco Group Storbritannia miljø- og anleggstjenester Singapore Technologies Engineering Singapore luftfart og forsvar Textron USA industrielt konglomerat Tobakksprodusenter Alliance One International USA tobakk NY Altria Group USA tobakk British American Tobacco Storbritannia tobakk Gudang Garam Indonesia tobakk NY Imperial Tobacco Storbritannia tobakk ITC Ltd India tobakk NY Japan Tobacco Japan tobakk KT&G Corp Sør-Korea tobakk NY Lorillard USA tobakk Philip Morris USA tobakk Reynolds American USA tobakk Souza Cruz SA Brasil tobakk NY Swedish Match Sverige tobakk Universal Corp VA USA tobakk NY Vector Group USA tobakk NY * Selskapet er ekskludert av flere grunner.

27 Menneskerettigheter Menneskerettighetene er et av de viktigste internasjonale verdigrunnlagene. Som en del av KLPs verdigrunnlag, ansvarlig investeringsstrategi og gjennom vår deltakelse i FNs Global Compact, ønsker vi å støtte internasjonale menneskerettigheter og ikke medvirke til brudd på disse. En konsekvens er at selskaper er utelukket fra våre investeringer. AES Ekskludert siden: Desember 008 Kilde: GES Industri: Kraftselskap AES driver den hydroelektriske dammen Chan 75 i Panama, som ifølge FN-rapporter assosieres til brudd på menneskerettig hetene til urbefolkningen Ngöbe. Sommeren 008 sendte FN to hastende appeller til staten Panama for å varsle om forflytting, tap av bosted, ødeleggelse av jordbruksmarker og utstrakt bruk av vold og arrestasjoner av medlemmer i urbefolkningsgruppen som motsatte seg prosjekt planene. Konstruksjonen av dammen fører til at lokalsamfunnet Charco la Pava oversvømmes og må flyttes, men innbyggerne har ifølge kritikken ikke blitt hørt. ALSTOM Ekskludert siden: Desember 007 Kilde: GES Land: Frankrike Industri: Elektrisk utstyr En spesialutsending for FNs menneskerettighetsråd oppfordret i august 007 selskaper som er involvert i Merowe Damprosjektet i Sudan til å stoppe sine operasjoner på grunn av rapporter om menneskerettighetsbrudd i forbindelse med en stor tvangsflytting av mennesker; cirka beregnes å være nødt til å flytte på grunn av dambyggingen. Blant de involverte selskapene var Alstom, som er hovedleverandøren av elektrisk utstyr til prosjektet. Ingen av selskapene har fulgt anbefalingen fra FNs spesialutsending. CHINA MENGNIU DAIRY Ekskludert siden: Desember 008 Kilde: GES Land: Kina Industri: Matvarer Indeks: Inngår ikke i KLPs referanseindeks I september 008 kunngjorde kinesiske myndigheter at melkepulver for barn hadde blitt forgiftet med melamin. Dette ledet til at fire barn døde og cirka fikk nyrestein og nyresvikt. Melamin er et kjemikalie som brukes til å lage plast og inneholder ikke næring. Involvert i denne skandalen var noen av Kinas største meierier, blant annet China Mengniu Dairy som har innrømmet at noen av selskapets produkter var forgiftet. Underleverandører har blandet melk med vann for å øke mengden, og blandet inn melamin for å øke proteinnivået. DONGFENG MOTOR GROUP Ekskludert siden: Juni 009 Kilde: SPU Land: Hongkong Industri: Bilprodusent Indeks: Inngår ikkei KLPs referanseindeks Dongfeng Motor Group leverer militære kjøretøyer til burmesiske myndigheter. Utelukkelsen av Dongfeng er en konsekvens av retningslinjene til Statens pensjonsfond - Utland, som sier at investeringer i selskaper som selger våpen og militært materiell til stater som står oppført på listen over de lands statsobligasjoner fondet er avskåret fra å investere i, skal unngås. De nåværende sanksjonene fra både USA og EU forbyr all eksport og salg av våpen og militært materiell til Burma. sri-rapport 00 Side 5

28 ELBIT SYSTEMS Ekskludert siden: Desember 009 Land: Israel Industri: luftfart og forsvar Indeks: Inngår ikke i KLPs referanseindeks Elbit leverer et elektronisk overvåkningssystem som er en del av separasjonsbarrieren som israelske myndigheter har bygget mot Vestbredden. De deler av barrieren som ligger på de okkuperte palestinske områdene anses som ulovlig i henhold til internasjonal lov. Elbit er, med sine leveranser, med på å understøtte ulovlig virksomhet. FMC Corporation Ekskludert siden: Juni 00 Kilde: GES Industri: Kjemikalier Indeks: MSCI-WI NY FMC Corporation har bekreftet overfor GES at datterselskapet FMC Foret importerer fosfat fra Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen (ICJ) har fastslått at Marokko ikke har noen rettslige krav til Vest-Sahara og følgelig ikke Vest-Saharas naturressurser. Utvinning av naturressurser fra okkuperte områder, Vest-Sahara spesielt, har også blitt erklært ulovlig av FNs visegeneralsekretær for juridiske saker i 00. INCITEC PIVOT Ekskludert siden: Juni 009 Kilde: GES Land: Australia Industri: Gjødsel og jordbrukskjemikalier Indeks: MSCI Incitec Pivot importerer fosfatstein fra Vest-Sahara, som er okkupert av Marokko. Den internasjonale domstolen (ICJ) har fastslått at Marokko ikke har noen rettslige krav til Vest-Sahara og følgelig ikke til Vest-Saharas naturressurser. Utvinning av naturressurser fra okkuperte områder, Vest-Sahara spesielt, har også blitt erklært ulovlig av FNs visegeneralsekretær for juridiske saker i 00. L- COMMUNICATIONS Ekskludert siden: Desember 005 Kilde: GES Industri: Luftfart og forsvar I den amerikanske arméens utredning om mishandling og tortur i Abu Ghraib-fengselet i Irak 00-00, fastslås det at ansatte i selskapet Titan har vært delaktige i eller tilstede ved mishandlinger. Ifølge rapporten har Titan ikke adressert problemstillingen på en effektiv måte og ikke gitt gode nok instruksjoner til sine ansatte. Titan ble senere oppkjøpt av L- Communications, som dermed tar over ansvaret. Selskapet leverer fortsatt tolkingstjenester til den amerikanske armé. Selskapet må derfor få mekanismer på plass for å unngå at menneskerettighetsbrudd skjer igjen, spesielt i land som Irak og Afghanistan. Se videre begrunnelse for ekskludering av L- Communications under våpenprodusenter. Potash Corp Saskatchewan Ekskludert siden: Juni 00 Kilde: GES Land: Canada Industri: Gjødsel og jordbrukskjemikalier NY Potash Corp Saskatchewan har bekreftet overfor GES at et heleid datterselskap importerer fosfat fra Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen (ICJ) har fastslått at Marokko ikke har noen rettslige krav til Vest-Sahara og følgelig ikke Vest-Saharas naturressurser. Utvinning av naturressurser fra okkuperte områder, Vest-Sahara spesielt, har også blitt erklært ulovlig av FNs visegeneralsekretær for juridiske saker i 00. 6

29 Sterlite Industries Ekskludert siden: Juni 00 Land: India Industri: Metaller og gruvedrift Indeks: Inngår ikke i KLPs referanseindeks Sterlite Industries er en betydende joint venture-partner i den aluminiumsfabrikk som bygges i Orissa i India hvor Vedanta Resources er kontrollerende eier. Se årsak for ekskludering under Vedanta. VEDANTA RESOURCES Ekskludert siden: Desember 008 Land: Storbritannia Industri: Metaller og gruvedrift Vedanta Resources er i ferd med å etablere aluminiumsproduksjon i Orissa i India. I denne prosessen har selskapet ifølge indiske myndigheter gjort seg skyldig i brudd på menneskerettigheter, bl.a. tvangsforflytting, vold og trusler mot befolkningen. Selskapet har brutt indiske miljølover, villedet myndigheter og forårsaket grov miljøskade, bl.a. utslipp av vann med høyt innhold av tungmetaller til elver og grunnvann. Etableringen av anlegget vil innebære hogging av flere kvadratkilometer skog i et av Indias mest artsrike områder med flere truede arter. Selskapet er også anklaget for ulovlige produksjonsutvidelser, uforsvarlig håndtering av farlig avfall, overgrep mot stammefolk, elendige lønnsvilkår og farlige arbeidsforhold i gruvene og fabrikkene. WESFARMERS Ekskludert siden: Desember 007 Kilde: GES Land: Australia Industri: Stormarked Wesfarmers er ekskludert på grunn av ulovlig utvinning av naturressurser i Vest-Sahara og dermed indirekte støtte til Marokkos okkupasjon av landet. Selskapet har bekreftet importen av fosfatstein. Den internasjonale domstolen (ICJ) fastslo i 975 at Marokko ikke har noen rettslige krav på Vest- Sahara og følgelig ikke på Vest-Saharas naturressurser. Utvinning av naturressurser fra okkuperte områder, Vest-Sahara spesielt, ble erklært ulovlig av FNs visegeneralsekretær for juridiske saker i 00. YAHOO! Ekskludert siden: Desember 005 Kilde: GES Industri: Internett (programvarer og tjenester) Yahoo har gjort seg skyldig i brudd på ytringsfriheten, etter å ha overlevert kinesiske myndigheter informasjon som førte til ti års fengselsstraff for en kinesisk journalist. Journalisten hadde sendt informasjon om et hemmelig dekret der myndighetene skriver om hvordan man skulle hindre demonstrasjoner på tiårsdagen for massakren på Den himmelske freds plass til utenlandske internettsider. Yahoo overleverte informasjon som knyttet e-posten til journalistens ip-adresse og fysiske lokalisering. Yahoo viser til at man må følge lokale myndigheter, til tross for at overføring av såkalte statshemmeligheter pr. Internett kan medføre dødsstraff i Kina. sri-rapport 00 Side 7

30 Arbeidstakerrettigheter Det er noen grunnleggende rettigheter enhver arbeidstaker har. I FN har minimums standarder for arbeidsvilkår som omhandler blant annet organisasjons frihet, forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering blitt fastsatt. Disse standardene bør etter leves uansett hvor i verden arbeidstakeren er på jobb. Som en konsekvens er tre selskaper utelukket fra våre investeringer. BRIDGESTONE Ekskludert siden: Desember 006 Kilde: GES Land: Japan Industri: Dekk og gummi Firestone, et datterselskap av Bridgestone, driver verdens største gummiplantasje i Liberia. Med ansatte er selskapet den største private arbeidsgiveren i landet. Barnearbeid rapporteres å forekomme på plantasjen, og barn fra ni og ti års alder sies å være i arbeid for å gjøre det mulig for foreldrene sine å oppnå den daglige kvote som selskapet har fastsatt. FN rapporterer om bruken av barnearbeid på plantasjen i en rapport fra 006. Selskapet er også anmeldt av International Labor Rights Fund (ILRF) for samme forhold. Rettssaken pågår fortsatt. Bridgestone sier at en policy mot barnearbeid er på plass, den er dog ikke offisiell og blir ifølge arbeidere ikke håndhevet. Et viktig fremskritt er at en kollektivavtale ble signert på plantasjen sommeren 008. TOYOTA MOTOR Ekskludert siden: Desember 005 Kilde: GES Land: Japan Industri: Bilprodusent Fagforeningen hos Toyota på Filippinene hevder at selskapet forhindrer arbeiderne å organisere seg og forhandle om kollektiv avtale. Saken undersøkes av det filippinske rettssystemet og av den internasjonale arbeids takerorganisasjonen ILO. ILO oppgir flere punkter hvor Toyota bryter med internasjonal arbeidsrett. Selskapet har motarbeidet opprettelse av fagforeninger, sagt opp arbeidere uten lovlig grunn og truet arbeidere som planlegger å fagorganisere seg. WAL-MART STORES Ekskludert siden: Juni 00 Industri: Stormarked En jevn strøm av rapporter i media og rettssaker vitner om systematisk dårlige arbeidsforhold i Wal-Mart. Selskapet kritiseres for gjentatte brudd på arbeidstakerrettigheter på flere områder. Kritikken gjelder barnearbeid, fabrikker som utnytter arbeidskraften, diskriminering av kvinner og motarbeidelse av fagforeninger. Høsten 008 vant tidligere og nåværende ansatte en rettssak hvor Wal-Mart ble dømt for systematisk å ha tilbakeholdt lønn til de ansatte. Dommen ble avgjort i den høyeste rettsinstansen i Massachusetts, og mer enn 0 lignende rettssaker mot Wal-Mart pågår i andre amerikanske delstater. 8

Milliarder av muligheter til å påvirke verden

Milliarder av muligheter til å påvirke verden Milliarder av muligheter til å påvirke verden Vårt fundament i arbeidet med samfunnsansvar KLP skal gjennom samfunnsansvarlig opptreden bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling Økonomiske forhold Sosiale

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 08.12.2017 Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Godkjent av: Styret i KLP Dato: 08.12.2017 Gjeldende fra: 08.12.2017 Versjon: 5 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport desember 00 Vi ønsker dialog! Følg KLPs ansvarlige investeringer på bloggen vår: blogg.klp.no Innhold Om KLP Kjære leser 6 Hvordan være en ansvarlig investor 8 Større

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013 Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013 SELSKAP ÅRSAK KLPs BEGRUNNELSE FOR EKSKLUSJON AES Menneskerettigheter AES driver den hydroelektriske dammen Chan 75 i Panama, som ifølge

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport desember 009 Innhold Om KLP Kjære leser 6 Hvordan være en ansvarlig investor og eier 8 Mikrofinans: Når ut til én million kunder 9 Norge dårligst på klimarapportering

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport juni 009 Innhold Om KLP 6 Kjære leser 8 Hvordan være en ansvarlig investor og eier 0 Lønn ble årets tema Investorer spør om selskapsstyring Burma utfordrende som forretningsmiljø

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport desember 0 Vi ønsker dialog! Følg KLPs ansvarlige investeringer på bloggen vår: blogg.klp.no Innhold Om KLP 6 Kjære leser 8 Hvordan være en ansvarlig investor 0 Eierne

Detaljer

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. desember 2013

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. desember 2013 Menneskerettigheter AES USA Kraftprodusent AES driver den hydroelektriske dammen Chan 75 i Panama, som ifølge FN-rapporter assosieres til brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen Ngöbe. I 2008

Detaljer

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. desember 2012

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. desember 2012 Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. desember 2012 SELSKAP ÅRSAK KLPs BEGRUNNELSE FOR EKSKLUSJON AES Menneskerettigheter Adris Grupa Pref Tobakk AFI Group Menneskerettigheter Alliance

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

EY, 19. mars 2015 Klimamarin, 17. november Om selskapers klimarisiko og strategi Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien

EY, 19. mars 2015 Klimamarin, 17. november Om selskapers klimarisiko og strategi Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 Klimamarin, 17. november 2015 Om selskapers klimarisiko og strategi Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap KLP er et gjensidig

Detaljer

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Norsk forskningsinnsats på hjemmebane er svak 10 % av Sveriges Vi vet mye om laks, men lite om

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september 2008 Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland KLP er

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Hamar 29. september 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013

Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013 Ekskludering av selskaper Ekskluderte selskaper pr. 1. juni 2013 SELSKAP ÅRSAK KLPs BEGRUNNELSE FOR EKSKLUSJON AES Menneskerettigheter Adris Grupa Pref Tobakk AFI Group Alliance One International Tobakk

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport juni 0 Vi ønsker dialog! Følg KLPs ansvarlige investeringer på bloggen vår: blogg.klp.no Innhold Om KLP 6 Kjære leser 8 Hvordan være en ansvarlig investor 0 BP skal

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016 Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap KLP er et gjensidig eid selskap

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. desember 2014

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. desember 2014 Menneskerettigheter AES USA Kraftprodusent AES driver den hydroelektriske dammen Chan 75 i Panama, som ifølge FN-rapporter assosieres til brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen Ngöbe. I 2008

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Jæren 10. mai 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning 2 Fra

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Mo i Rana 22. mars 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi

Detaljer

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere.

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Oslo, august 2004 Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Av Guri Tajet Arbeidsnotat 4/04 fra Framtiden i våre hender 1 Norske fondssparere blåser i etikken Framtiden i våre hender

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Det grønne skiftet et finansielt Hvordan integrere klimahensyn i perspektiv investeringsstrategien

Det grønne skiftet et finansielt Hvordan integrere klimahensyn i perspektiv investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 Klimatilpassingskonferanse, 4. mai 2016 Det grønne skiftet et finansielt Hvordan integrere klimahensyn i perspektiv investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 214 Finansminister Siv Jensen 1. april 215 Langsiktig og god forvaltning 7 6 SPN: 186 SPU: 6 431 Mrd. kroner 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 - - Kilder: Norges

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. juni 2015

KLP-listen Selskaper ekskludert per 1. juni 2015 Menneskerettigheter AES USA Kraftprodusent AES driver den hydroelektriske dammen Chan 75 i Panama, som ifølge FN-rapporter assosieres til brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen Ngöbe. I 2008

Detaljer

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Visesentralbanksjef Jarle Bergo Svensk norska handelskammaren Stockholm. Oktober 3 www.norges-bank.no Figur 1 Fra petroleums- til finansformue Prosent av

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Etikkrådets virksomhet

Etikkrådets virksomhet Etikkrådets virksomhet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er et uavhengig råd som gir anbefalinger til Norges Bank om å utelukke selskaper fra Statens pensjonsfond utland eller sette selskaper

Detaljer

Kapital som driver for økt samfunnsansvar. Merverdien av grønne bygg 24. November 2016

Kapital som driver for økt samfunnsansvar. Merverdien av grønne bygg 24. November 2016 Kapital som driver for økt samfunnsansvar Merverdien av grønne bygg 24. November 2016 Rettigheter i krig og konflikt Menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter Kapitalens krav Miljøskadelig virksomhet

Detaljer

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 1 Et av verdens største enkelteide fond, og det vokser fortsatt raskt 6000 Samlet

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Fra 1. juli innføres obligatorisk tjenestepensjon hvilke av de store tilbyderne er best på etikk? Tilbyderne av obligatorisk tjenestepensjon tilbyr ulike modeller

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP

NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober 2014 Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP Gratulerer med dagen! Stortingsmelding 22 i 2002 «et mindre og bedre statlig eierskap» nedfelte

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Arbeidet med bærekraftig utvikling. Storebrands Interessentkonferanse 27. september 2006

Arbeidet med bærekraftig utvikling. Storebrands Interessentkonferanse 27. september 2006 Arbeidet med bærekraftig utvikling Storebrands Interessentkonferanse 7. september Statssekretær Roger Schjerva, 1 Regjeringen vil lage en oppdatert nasjonal strategi for bærekraftig utvikling Nasjonal

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport desember 008 Innhold Om KLP 6 Kjære leser 8 Hvordan være en ansvarlig investor og eier 0 Unikt norsk investorinitiativ Fokus på selskaper i Burma Klima inn i styrerommet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter 1. mars 2016 LOs konsernkonferanse Olaug Svarva 2 Hovedpunkter Folketrygdfondet En introduksjon Ansvarlig

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006 Pressekonferanse 27. ruar 2007 1 Årsrapporten 2006 Temaartikler: Erfaringer med den interne aksjeforvaltningen Satsingsområder for eierskapsutøvelsen:

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Martin Skancke, Elroy Dimson, Michael Hoel, Magdalena Kettis, Gro

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16.

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Oktober 2014 Etikk blir stadig viktigere også i kapitalforvaltning Historie og standarder

Detaljer