Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økende volatilitet. Allegrokapital.no"

Transkript

1

2 Økende volatilitet Allegrokapital.no

3 Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene faller Det er klart at veksten de siste årene har vært på bekostning av veksten framover (overinvesteringer, lånefinansiering ) Dippen i starten av året var stort sett isolert til Q1, og farten virker å være tilbake i Q2 USA er det tydeligste eksempelet på dette og de fleste indikatorene er gode Ingen tegn på kapasitetsbegrensninger, hverken på godt (lønnsvekst) eller vondt (inflasjon) I Europa fortsetter bedringen uten at vi er veldig imponert, Q2 var bra Arbeidsmarkedet er positiv, men industriproduksjonen er ikke veldig sprek Hellas er midlertidig avklart, men sagaen vil fortsette Veggen kommer nærmere og nærmere i Norge. Industrien er rammet, og tegnene tydelige i arbeidsmarkedet, men konsumentene og boligmarkedet er fortsatt rimelig uberørt Foreløpig kun enkelte geografier. Det vil neppe vare

4 Svingningene øker Utslagene i aksjemarkedet har økt noe de siste ukene, men vi er likevel innenfor «normalen» Årets oppgang er utradert i de fleste markedene Rentemarkedet er også hardt rammet, i alle fall den mest risikable delen. Statspapirer er mer stabil

5 Produksjons gapet er ennå ikke lukket Historisk har produksjonsgapet vært en veldig god indikator på risikoen for en resesjon Alle de 6 amerikanske resesjonene siden 1970 har blitt varslet av et høyt produksjons gap, og et høyt produksjons gap har alltid blitt lukket av en resesjon Et klart skille mellom EM og DM, kanskje ikke så rart når vi ser hvem som har levert veksten de siste årene Så får vi håpe at det er veksten som sørger for at gapet lukkes, og ikke revideringer av BNP-potensialet

6 Men BNP-potensialet er ingen evig sannhet OPG kan endres enten ved at BNP-potensialet endres, eller ved at BNP-nivået endres Ved å forutsette at potensialet er gitt, kan man bomme ganske mye

7 PMI faller Nok en måned med fallende industri-pmi globalt, og vi nærmer oss 50-streken ganske raskt Nivået er imidlertid ikke svakt ennå, men svakere enn en middels oppgangskonjunktur Totalt indikerer PMI globalt en BNP-vekst på i overkant av 3% Omtrent der vi har vært de siste årene, men med en dreining bort til DM fra EM Service redder total-bildet Kilde: ABG Sundal Collier

8 Oljeprisen finner feste i likhet med en del andre råvarer Man må likevel undre seg over hvorfor utslagene er så store Brent er 15 dollar under year high, og 7-8 dollar over year low Det lange bildet er uansett fallende råvarepriser, oljeprisen berget bare lengre pga en illusjon om at OPEC berget markedet Den totale råvareindeksen er på samme nivå som ved bunnen etter finanskrisen, industrivarer noe høyere.

9 Konklusjon USA Den amerikanske økonomien har vært sterk igjen i 2Q Service ISM er tilbake 2Q ble kraftig oppjustert, og bekymringene om veksten er mindre Det skapes fortsatt mange arbeidsplasser, og alle fremadskuende indikatorer peker mot fortsatt bedring av arbeidsmarkedet Underliggende indikatorer er sterkere enn vi kan noensinne se i statistikken, med et lite unntak når det gjelder oppsigelser Styrkingen av dollaren synes å slite litt på industrien, nok til brems, men ikke nok til at oppgangen stopper Renteoppgangen nærmer seg Eneste valide argument mot er den sterke dollaren, og fortsatt lav inflasjon

10 USA: Q2 oppjuster Q2 ble godt oppjustert, og veksten er bra Årsveksten er på 2,7% 1.kvartal trekker selvsagt ned, men det er likevel vanskelig å argumentere med sesongjustering når vi ser på årsvekst

11 USA: Sysselsettingen øker Sysselsettingsveksten er bra Gjennomsnittet siste 12 måneder er på i august var mindre enn ventet, men historikken ble oppjustert. Vi har lært oss å se igjennom enkeltmåneders svingninger Den offentlige sysselsettingen er på vei opp igjen Skyldes kanskje en kombinasjon av at valget nærmer seg og at nedskaleringen er gjennomført Omtrent 500 færre sysselsatte i den offentlige enn i 2008

12 Europa: Oppsummering Det kan virke som om QE har virket Grønne skudd i økonomien Veksten imponerer imidlertid ingen, men 1,8% er bedre enn resesjon Detaljhandelen er kjempesterk Til tross for fortsatt laber lønnsvekst og høy ledighet Hva vil skje når det kommer på plass? Konsumenttilliten er høy Det er tydelig at en endring til det bedre gjør at folk føler seg bedre Inflasjonen kryper oppover

13 Europa: Tilliten stiger over alt Sentimentet er igjen godt over historiske gjennomsnitt Det indikeres en BNP-vekst godt over dagens nivå og gapet har vedvart en stund Bedringen i tilliten skjer over alt i økonomien, men noen er selvsagt sterkere enn andre vel nesten over alt. Hellas er midt i et svalestup og tilliten er omtrent på finanskrisenivå NB! Nåsituasjonen, det er ikke spådommer om framtiden

14 Europa: PII(G)S er i mål Vi kan trygt si at de fleste PIIGSlandene nå er ferdig med sine omstillinger Både driftsbalansene og primærbalansene er godt i pluss => De private bedriftene har effektivisert nok og det offentlige har spart nok Frankrike er derimot ikke i mål, og veien til balanse er fortsatt lang. Hellas har fått positiv driftsbalanse, men primærbalansen er fortsatt godt i minus

15 Europa: Arbeidsmarkedet er i bedring Ledigheten faller i de fleste land, og det i hovedsak takket være sysselsettingsvekst Det gjelder imidlertid ikke alle landene i Europa. Frankrike og Italia opplever fortsatt økende arbeidsledighet, 7 år etter finanskrisen Ledigheten i Hellas og Spania er skyhøy, men den faller I Spania som følge av økende sysselsetting, i Hellas er fallende arbeidsstokk like viktig

16 Europa: Arbeid og lønnsvekst gir optimisme Selv om tilliten har falt litt tilbake de siste månedene er nivået fortsatt svært høyt og gir god støtte for forbruket Et stup i tilliten i Hellas drar selvsagt totalen ned, men andre land bidrar også Kan være at Hellas påvirker også der Uansett er en vekst rundt 2,5% i detaljhandelen den høyeste i Europa siden 2007, og kun et fåtall måneder har vært høyere siden innføringen av Euroen

17 Europa: Kjerneinflasjonen er på vei opp Litt avhengig av hva vi ser på kan vi velge konklusjonen selv Kjerneinflasjonen er på vei opp i de fleste land. Eks energi er veksten på 0,9% det siste året Totalinflasjonen er imidlertid fortsatt på lave 0,2% Svekkelsen i Euroen medfører at importprisene stiger Dette bør berolige Draghi noe. M1 stiger samtidig kraftig, vanligvis et godt signal for BNP-veksten

18 Konklusjon Norge å da er vi i gang. Det begynner å merkes på tallene at oljeprisen har falt og økonomien bremser Arbeidsledigheten har begynt å stige, men det er trolig mer i vente. Forskjell mellom NAV og SSB PMI stuper og det regionale nettverket varsler om ytterligere forverring, og industriproduksjonen faller mye Konsumentene begynner å se realitetene, og både konsumet og boligprisene flater ut. Fortsatt er imidlertid låneviljen høy Norges Bank sitter i ro i båten, selv om de har lovet rentenedgang Når bidraget fra oljen blir mindre er det vanskelig å se hva som skal gi oss høy vekst framover 13% av arbeidsstokken er sysselsatt i/mot oljebransjen, omtrent 50/50 direkte og indirekte

19 Norge: «Downbound train» Tillitsindikatorene for industrien er samstemte, og ligger alle rundt 1,5 standardavvik under sitt gjennomsnitt Det virker ikke som om bunnen er nådd ennå Historiske sammenhengen mellom prediksjonene til det regionale nettverket og industriproduksjonen er god NB indprod. er 6 mnd glattet

20 Norge: Produksjonen følger med ned Industriproduksjonen har falt kraftig de siste månedene Fallet fra mai 2014 til mai 2015 er på 6,1% Juli-observasjonen var overraskende svak, med et fall på 1,6% Fallet fra Q1 til Q2 var på 2,3% Produksjon av skip og plattformer er (glattet) ned med 23% fra toppen i aug Vi begynner å nære oss 2011-nivå

21 Norge: Det samme gjør sysselsettingen både når det gjelder spesifikt for industrien og ingeniører, og totalt Spriket mellom arbeidsledigheten målt av NAV og SSB (AKU) er stor, men også NAV-ledigheten har steget de siste månedene (+0,5 pp siden jan)

22 Norge: Konsumentene ser skyene Konsumentene har endelig fått øynene opp for at oljeprisnedgangen ikke bare rammer landets økonomi Tilliten til landets økonomi er over 3 standardavvik under sitt historiske gjennomsnitt De regionale forskjellene er til stede, men mer synlige i harde tall enn forventningene

23 Norge: Ikke veldig skremt Til tross for at konsumentene er usikre på framtiden, så er låneviljen til stede Veksten i K2 er fortsatt høyere enn lønnsveksten, noe som medfører at gjeldsgraden øker Siste 3 mnd periode har gjelden økt med 6,4% i annualiserte termer Gjelden øker mer enn det fleste vi kan tenkes å sammenligne den med

24 Norge: Detaljhandelen dabber av Store svingninger fra måned til måned, men realiteten er omtrent nullvekst det siste året 0,9% fra q2 i fjor til q2 i år Veksten i den disponible inntekten holder seg imidlertid fortsatt bra, men lønnsveksten er flat og det vil slå inn etter hvert

25 Norge: Selv boligmarkedet knaker - regionalt Vi skal ikke legge for mye i en månedsobservasjon, men det synes uansett klart at boligmarkedet kjøles ned Oppgangen i juni var neppe så kraftig som meldt, og fallet i juli kan like gjerne vært en liten oppgang. Oppgangen i august er bare forvirrende 6 mnd glattet er prisveksten nede i 0,5% i måneden, tilsvarende 5% i året Ikke overraskende er det oljebyen som «lider» mest

26 Allokering

27 Konklusjon : Over halvveis, men ikke på topp Prisingen er ikke lengre åpenbart grønn for hverken Norge eller globalt Forsvarer likevel makrobildet en overvekt? Vi vet at aksjemarkedet ALLTID stiger mer enn vi tror og mer enn forrige gang

28 Norske aksjer Det er ingen tvil om at makrobildet i Norge er svakt, og at det normalt skal borge for forsiktighet Aksjer: Billige eller dyre? Kommer an på øyet som ser. Ren P/B er et skrikende kjøp, men store deler av børsen er høyt priset

29 Internasjonale aksjer De internasjonale aksjemarkedene er ikke åpenbart dyre, hverken hvis vi regner P/B eller P/E Det er vanskelig å vite hvor lang historikk som skal benyttes USA er dyrere enn Europa, både absolutt og relativt til historiske forskjeller

30 Takk!

31 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt.

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI GIR RENTEKUTT I SEPTEMBER 10. august 2015 Oljeprisen har falt med USD 17 pr. fat siden Norges Bank la frem forrige strategirapport. Svak vekst i Kina, avtale mellom Iran og USA,

Detaljer