FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE"

Transkript

1 FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1

2 Innhold Kapittel 1 Innledning Hjemmel Formål Virkeområde Skolens eget ordensreglement... 4 Kapittel 2 Formål, elevers rettigheter og plikter Formål Rettigheter Plikter... 4 Kapittel 3 Regler og sanksjoner Regler for orden og oppførsel Sanksjoner Tiltak mot brudd på ordensreglene Bortvisning ( 2-10) Konkret om overtredelse og sanksjoner Ugyldig fravær Krenkende atferd Medbringelse av farlige gjenstander Rusmidler Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte Mobiltelefon og internett Reaksjonsmåter ved fusk Undersøkelse Straffbare forhold Enkeltvedtak Flytting av elev til annen skole Politianmeldelse Kapittel 4 Orden og oppførsel (FOL 3-9) Kapittel 5 Saksbehandling Kapittel 6 Ikrafttredelse og kunngjøring Kapittel 7 Eksempel på ordensreglement for skole

3 Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 2-9 Ordensreglement og liknande vedtas Forskrift for felles retningslinjer for ordensregler for skolene i Alta kommune. Opplæringslovens 2-9 har slik ordlyd: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. Reglementet gjelder for grunnskolen i Alta kommune og erstatter tidligere reglement vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sist revidert Formål Skolene i Alta kommune skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolene i Alta kommune er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet for skolene i Alta kommune tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle. 1.3 Virkeområde Forskrift om felles retningslinjer for ordensreglement omfatter alle grunnskolene. I tillegg til forskriften gis det enkelte samarbeidsutvalg (SU) myndighet til å lage et konkret reglement for skolen samt gi utfyllende ordensregler tilpasset den enkelte skole. Forskriftens regler kan ikke fravikes. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven (OL) og forskrift til opplæringsloven (FOL) er som hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse reglene. Elevene har rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskrift når det gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike bestemmelser er ikke en del av ordensreglementet og blir derfor ikke nærmere behandlet her. Dette reglementet gjelder også i skolefritidsordningen så langt det passer. Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer opplæringslokaler, fellesrom og utearealer også når elevene har opplæring andre steder enn på skolens område. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. 3

4 Ordensreglementet for den enkelte grunnskole skal også gjelde på skolevei så langt den enkelte skole gjøres kjent med ureglementerte forhold. 1.4 Skolens eget ordensreglement Skolene i Alta kommune skal gi elevenes de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Elevenes arbeidsmiljø skal sikres i samsvar med 9a. I tillegg til et felles ordensreglement for Altaskolen skal den enkelte skole utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale miljø. Det enkelte samarbeidsutvalg kan konkretiseres og utdype felles ordensreglement for Alta tilpasset egen skole. Ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i opplæringsloven og i det felles kommunale ordensreglementet ha forrang framfor det lokal reglementet. Kapittel 2 Formål, elevers rettigheter og plikter 2.1 Formål Altaskolen skal være preget av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte, der elevene lærere å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap og der sentrale verdier som respekt og toleranse blir vektlagt. Ordensreglementet for skolene i Alta skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene og at elevene ønsker å bruke sine positive ressurser til å bidra til et godt skolesamfunn for alle. 2.2 Rettigheter Som elev har du både rettigheter og plikter. Du har krav på at alle behandler deg på en ordentlig måte at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred at du skal få være i et miljø uten krenkende atferd at du får et godt lærings- og skolemiljø at lærere og ansatte griper inn dersom du utsettes for krenkende atferd 2.3 Plikter Du har plikt til å behandle andre på en ordentlig måte vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred ikke plage, sjikanere eller krenke noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø møte presis til timer og avtaler gjøre skolearbeidet til avtalt tid 4

5 Kapittel 3 Regler og sanksjoner 3.1 Regler for orden og oppførsel Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det betyr at elevene skal vise hensyn og respekt for andre vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene møte presis til timer og avtaler gjøre skolearbeidet til avtalt tid holde god orden gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell ta godt vare på personlige eiendeler og så langt mulig unngå å ta med verdisaker på skolen Dette er ikke tillatt: banning, slåssing, og forstyrrelse av andres lek rasistiske utsagn og handlinger mobbing seksuell trakassering sjikane på grunn av religion eller livssyn 3.2 Sanksjoner Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Dette gjelder både for tiltak i det felles ordensreglementet for Altaskolen og for de lokale ordensreglementene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt. Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Ved brudd på regler som følger av de lokale ordensreglementene gjelder det samme. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Fysisk refsing og annen krenkende behandling er ikke tillat. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre, kontakt med hjemmet og involvering av foresatte samt avlysning av ekskursjoner av hensyn til elevenes sikkerhet. Disse tiltakene er ikke av en slik inngripende art at det forutsetter hjemmel i enkeltvedtak. 5

6 Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte (jf. Opplæringslova 8-1 tredje ledd) er heller ikke å betrakte som refsingstiltak, men skal likevel behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Tiltakene kan iverksettes dersom dette anses som nødvendig selv om det klages på vedtaket. Det er bare den enkelte eleven eller de elevenes som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. Kollektiv avstraffelse er ikke tillat Tiltak mot brudd på ordensreglene Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor: Muntlig irettesettelse/advarsel fra lærer Muntlig melding til foreldre/foresatte Skriftlig irettesettelse/advarsel fra lærer Skriftlig melding til foreldre/foresatte Skriftlig advarsel fra rektor Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte Inndratte gjenstander tilbakeleveres foreldre/foresatte v/henvendelse til skolen Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter o Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver Nedsatt karakter i orden og oppførsel i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven Melding til politiet om ulovlige forhold Flytting av elev til annen skole i samsvar med Opplæringsloven 8-1 Bortvisning fra undervisningen. Se punkt i denne forskriften Bortvisning ( 2-10) Ved grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. En forutsetning ved bortvisning av elever på klassetrinn er at de hentes av foresatte. Foreldre/foresatte til elevene skal alltid varsles før bortvising iverksettes, uansett trinn. Hver enkelt lærer har selv myndighet til å avgjøre bortvising fra egen undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer. Skolen varsler foresatte. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak, eksempelvis bruk av konfliktrådet. Ved et evt. 6

7 vedtak om bortvisning skal det fra skolen side ligge en konkret handlingsplan for hjelpetiltak i tråd med handlingsplanen for et trygt skolemiljø. 3.3 Konkret om overtredelse og sanksjoner Ugyldig fravær Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal være orden og oppførsel det siste halve skoleåret (FOL 3-7). Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Forskrift til opplæringsloven 3-41 har fastsatt særskilte bestemmelser om føring av fravær på vitnemål fra og med 8.trinn. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter søknad, gi en elev permisjon i inntil to uker (OL 2-11) i løpet av et skoleår. Fravær ut over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Dersom foreldre tar elever ut av skolen uten at der er innvilget permisjon, må foreldre undertegne fastsatt skjema der foreldres ansvar for elevens opplæring er klargjort. Elevens foresatte har ansvar for og må legitimere at barnet får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved hjemmeopplæring. Skolen skal være behjelpelig med evt. alternativt opplegg for elevens opplæring. Den enkelte skole fastsetter i sitt ordensreglement hvordan fravær skal legitimeres. Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens 2-1. Elever som kommer for seint og dermed forstyrrer opplæring kan i konkrete situasjoner og ut fra en total vurdering, få et alternativt opplæringstilbud inntil ny undervisningsøkt starter Krenkende atferd Krenkende atferd, vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Altaskolen. Krenkende adferd er en handling som utføres uten respekt for den andres integritet. Å bli krenket er en subjektiv opplevelse. En elev er utsatt for krenkende adferd når han/hun gjentatte ganger og over tid opplever krenkende ord og/eller handlinger. Krenkende adferd omhandler mobbing, sjikanering, diskriminering, vold, rasisme, utestenging og uthenging. Alta kommune har en overordnet plan for trygt skolemiljø. Den enkelte skole skal ha utarbeidet en handlingsplan mot trygt skolemiljø som bygger på den kommunale planen vedtas politisk. Handlingsplanen skal særskilt omhandle tiltak rettet mot krenkende atferd. Det vises i denne sammenheng til OL 9a. 7

8 Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra opplæringen/skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder (jfr. OL 2-10) samt alvoret i situasjonen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. Ved et evt. vedtak om bortvisning og/eller melding til politiet, skal det fra skolen side ligge en konkret handlingsplan for hjelpetiltak i tråd med handlingsplanen for et trygt skolemiljø jfr. punkt i denne planen Medbringelse av farlige gjenstander På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å skade andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål. Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til eleven eller til elevens foresatte etter skoletid Rusmidler Det er ikke tillatt med tobakksprodukter i skolens lokaler og uteområde eller på arrangementer som skjer i skolens regi jfr. endringer i tobakksskadelover 27. Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller på arrangementer som skjer i skolen regi. Den nye lovbestemmelsen i tobakksskadelovens 27 lyder slik: «27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. Bestemmelsene i 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse r og kan gjøre unntak fra dem.» Ved brudd på regelen vil foresatte bli kontaktet. Skolen kan beslaglegge rusmidlene eller tobakken. Tobakk og alkohol skal overlates til elevers foresatte. Andre rusmidler skal overlates til politiet. Elever har plikt til å vise innhold i skoleveske/skolesekk og elevskap ved forespørsel i forbindelse med mistanke om eleven har rusmidler med på skolen Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte Elever som gjør hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglement, og eleven kan også bli erstatningsansvarlig 8

9 (skadeerstatningslovens 1-1). Foresatte kan være erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-3 med inntil kr Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler. Skolemegling kan brukes, men må vurderes i forhold til skadens omfang og elevenes alder. Ved hærverk vil foresatte kontaktes Mobiltelefon og internett Mobiltelefon og annet teknisk utstyr som kan virke forstyrrende kan benyttes etter avtale med skolen og i samråd med foresatte, eller i planlagt opplærings øyemed. Ved regelbrudd kan utstyret inndras for resten av dagen. Ved gjentatte regelbrudd kan utstyret beslaglegges, og videre tiltak avtales i samarbeid med foresatte. Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i opplærings øyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett- tilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen. Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal vedta nettvett-regler basert på regler utarbeidet av Redd Barna. Reglene skal også inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte opplæringen. Dersom elevene bryter reglementet kan de, avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Det kan også føre til tiltak etter eller Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til tiltak etter. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt Reaksjonsmåter ved fusk Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon kan prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om muligheten for ikke å få terminkarakter. Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jfr. Opplæringsloven 3.37) Undersøkelse Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt og/eller punkt kan skolens ledelse foreta undersøkelse i garderobe- og bokskap som disponeres av elevene. Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt og/eller punkt 3.3.4, kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell kontroll. 9

10 3.3.9 Straffbare forhold Ut fra hensynet til skolemiljø, orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som normgivende signal, skal skolene melde fra til kommunalleder for tjenesteområde oppvekstog kultur, om alle straffbare handlinger som begås mot eller av elever i kommunens grunnskole og som foregår mot elev i opplæringssituasjon. Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet meldes til kommunalleder for nevnte tjenesteområde. Dersom de foresatte ikke ønsker at skolen skal melde forholdet, skal opplysning om dette følge med meldingen. Kommunalleder for tjenesteområdet oppvekst- og kultur bør som hovedregel melde straffbare forhold til politiet. Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.a. Elevens foreldre/foresatte skal varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal meldes til politiet. Straffbare handlinger utøvet av mindreårige (opp til 15 år) meldes til barnevernet. Skolen kan i tillegg vurdere annen hensiktsmessig håndtering. 3.4 Enkeltvedtak En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak. 3.5 Flytting av elev til annen skole Opplæringsloven gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø, og stiller krav til at skolene ved mistanke eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord eller atferd, som mobbing, griper inn og stanser dette. Dersom skolen ikke klarer å stanse mobbingen, kan skolen som siste utvei flytte eleven som mobber til en annen skole til tross for at det er mot elevens og foreldrenes vilje. Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til en annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforvarlig lang (jfr. opplæringsloven 8-1). 10

11 3.6 Politianmeldelse Ulovlige forhold på skolens område vil bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen. Kapittel 4 Orden og oppførsel (FOL 3-9) For ungdomsskolene er regler for karakterer i orden og oppførsel hjemlet i FOL 3-5 der det framgår at: Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. 4.1 Ved fastsettingen av karakter i orden skal det bl.a. tas hensyn til hvorledes eleven følger ordensreglene som er fastsatt for hver skole med bakgrunn i punkt Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i det felles ordensreglementet, eller den enkelte skoles eventuelle tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk med en enkelthendelse. 4.3 Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. Ved fravær skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Forskrift til opplæringsloven 3-41 har fastsatt særskilte bestemmelser om føring av fravær på vitnemål fra og med 8.trinn. Den enkelte skole fastsetter i sitt ordensreglement hvordan fravær skal legitimeres. 4.4 Ved fastsettingen av karakter i oppførsel skal det tas hensyn til hvorledes eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på hvorledes eleven opptrer overfor andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvorledes elevene ter seg mot hverandre på skolevegen. 4.5 Ved fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal være orden og oppførsel det siste halvåret (FOL 3-7). 11

12 Kapittel 5 Saksbehandling Saksbehandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven 2-9, fjerde ledd og 2-10, andre ledd samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. Skolen skal videre legge vekt på den handlingsplikten skolen har i medhold av OL 9a til å sikre elevenes miljø og saksbehandling i slike saker. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 5.1 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 5.2 Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Vedtaket skal begrunnes. 5.3 Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig. 5.4 Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt. Kapittel 6 Ikrafttredelse og kunngjøring 6.1 Denne forskrift trer i kraft fra Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider. 12

13 Kapittel 7 Eksempel på ordensreglement for skole Dette ordensreglementet bygger på kommunal forskrift som utgjør det samlede ordensreglement. Den kommunale forskrift gjelder fullt ut og gir en mer detaljert beskrivelse på mange områder. 1. Formål: Vi vil at skolen skal være et sted å lære preget av trygghet og tilhørighet for alle. 2. Virkeområde: Ordensreglementet gjelder alle aktiviteter i skolens regi; uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også på skoleveien. 3. Generell oppførsel: Som elev har du både rettigheter og plikter. Du har krav på: at alle behandler deg på en ordentlig måte at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred at du skal få være i et miljø uten krenkende atferd at du får et godt lærings- og skolemiljø at lærere og ansatte griper inn dersom du utsettes for krenkende atferd Du har plikt til å: behandle andre på en ordentlig måte vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred ikke plage, sjikanere eller krenke noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt arbeide for et godt lærings- og skolemiljø møt presis til timer og avtaler gjør skolearbeidet til avtalt tid 4. Farlige gjenstander Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre. 5. Rusmidler Det er ikke tillatt med tobakksprodukter på skolens område og i skolens regi. Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eler andre rusmidler. 6. Krenkende atferd Krenkende adferd mot elever eller ansatte aksepteres ikke i skolene i Alta kommune. Man er utsatt for krenkende adferd når man gjentatte ganger og over tid opplever krenkende ord og/eller handlinger som sjikane, mobbing, diskriminering, vold, rasisme, utestenging og uthenging. 7. Friminutt / pauser Som hovedregel skal elevene være ute i alle friminutt/pauser. 8. Yttertøy Av hensyn til miljøet (luftkvalitet) skal elevene ta av yttertøy og fottøy utenfor klasserommet. 13

14 9. Mobiltelefon og data Mobiltelefon og annet teknisk utstyr kan benyttes etter avtale med skolen og i samråd med foresatte. Ved regelbrudd kan utstyret inndras for resten av dagen. Ved gjentatte regelbrudd kan utstyret beslaglegges, og videre tiltak avtales i samarbeid med foresatte. 10. Sanksjoner ved brudd på ordensreglene Brudd på ordensreglementet kan føre til sanksjoner slik dette er beskrevet i kommunens forskrift kapittel 3.2. Før det fattes vedtak om sanksjoner, har eleven krav på å få forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person. Ved hærverk kan elev og foresatte få erstatningsansvar i samsvar med bestemmelser i kapittel i kommunens forskrift. Sanksjoner: Muntlig irettesettelse/advarsel fra lærer Muntlig melding til foreldre/foresatte Skriftlig irettesettelse/advarsel fra lærer Skriftlig melding til foreldre/foresatte Skriftlig advarsel fra rektor Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte Inndratte gjenstander tilbakeleveres foreldre/foresatte Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter o Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver Nedsatt karakter i orden og oppførsel i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven Melding til politiet om ulovlige forhold Flytting av elev til annen skole i samsvar med opplæringsloven 8-1 Bortvisning fra undervisningen. Se punkt i denne forskrift 14

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Ordensreglement for Gauldal videregående skole.

Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). 5.12 (IKT-reglement) sist gang revidert våren 2015 (FT sak 5/15). Gjeldende fra 1. august 2015 1. Generelt om

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer