Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi"

Transkript

1 Nr Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

2 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Administrasjon Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856 Sogndal Sentralbord: Faks: Kyrkjeverje: Jorunn Merete Haukås-Eide Telefon mobil: E-post: Kontortid kvar dag unnateke onsdag. Sokneprest: Egon Askvik Tlf Trefftid etter avtale. Måndag fri. Kyrkjelydssekretær/klokkar/ reinhaldar: Sandra Pearce Tlf Fredag fri Organist: Diccon Pearce Tlf / Kontor i bustad Fredag fri Soknerådsleiar: Susan Husabø Tlf Til ettertanke: Det verste og det beste... Sommaren 2011 har me opplevd noko av det verste og noko av det beste som kunne hendt oss. 22. og 23. gløymer me aldri. Dei fyrste meldingane og så dei fryktelege tala på drepne menneske, dei fleste i skulealder. Det var det verste: Ungdommar med livet framfor seg vart brutalt skotne ned og drepne. Me var som lamslått. Men berre for ei stund. Spontant vart kyrkjene opna for menneske som ville tenna lys og be. Spontant vart det lagt ned roser framfor domkyrkja i Oslo. Rosene vaks til ei stort hav. Einskildpersonar tok initiativ til rosetog over heile landet. I Oslo var så mykje som ute i gatene 25.juli. Også i Leikanger samlast fleire hundre i plaskande regnvêr denne måndagskvelden og gjekk frå Borgaren og til Leikanger kyrkje der me lytta til song og musikk og tende lys. Det var det beste: At menneske søkte saman, at hat og vald ikkje fekk siste ordet. Me takkar deg for at kjærleiken er sterkare enn døden, heiter det i liturgien i kyrkja. Det opplevde me desse julidagane i Noreg. Ein ung AUF-ar vart sitert over heile verda: Når eit menneske kan visa så mykje hat, tenkt på kor mykje kjærleik me kan visa saman. Presten Per Arne Dahl vart spurd om kva tid me kjem attende til det normale. Han svarte: Me skal ikkje attende dit. Håpet er at me skal attende til noko meir enn det me hadde. Ein kvardag som er litt meir prega av omtanke. Litt meir prega av spontan godleik. Ein kvardag som er litt mindre prega av skepsis til kvarandre. Denne sommaren har me sunge: Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen Det skal vera vårt val på tvers av alle partigrenser. Godt val og god haust Leige av kyrkjelydshuset: Kirsti Svangstu Tlf: Olsok 2011 vart det flagga på halv stong også i prestegarden. Foto: Egon Askvik Side 2

3 Kø framfor kyrkja for minnemarkering 25.7 foto: Sigve Taklo Sekse Side 3

4 Eit under hender i verda Signe Eikenes Dahle Glansen i auga til nybakte foreldre er noko av det vakraste eg veit. Auga deira lyser av glede og stoltheit over det vesle noret dei brått har fått ansvar for. Dei gamle kalla ofte små barn for gudslån. Eit ord poengterer at foreldre har barnet på lån og skal ta best muleg vare på det til det sjølv kan ta ansvar for sitt eige liv. Nybakte foreldre vil det aller beste for barnet sitt, og mange vel å bere det fram til dåp i kyrkja. Kyrkjelyden får då vere med å dele foreldra og familien si store glede. Det er fleire salmar som kan brukast i dåpsgudstenesta. I Leikangerkyrkja har vi dei siste åra brukt ein vakker salme skriven av Gerd Grøndvold Saue med melodi av Kjell Mørk Karlsen: Eit under hender i verda kvar gong eit barn vert til, over det gryande livet lyser Guds skaparsmil. Eit under hender i kyrkja, kven veit kor stort det er, barnet blir møtt av Guds hender, slik er hans kjærleik nær. Omkved: Ingen på jorda er himlen så nær som barnet han tek i sin famn, som barnet han tek i sin famn. Eit under hender i dåpen, livet vert skapt av ord. Barnet er størst i Guds rike, det som er minst på jord. Eit under hender når barnet møter oss hud mot hud, augo dei speglar Guds himmel, gir oss ein gløtt av Gud. Så lat oss syngja i glede, no er Guds Ande send, vatnet blir kjelda til livet, her har eit under hendt. Gerd Grønvold Saue gav teksten ut i 2007, og den var då skriven på bokmål med tittelen Det skjer et under i verden. Leikanger kyrkjelyd tok då kontakt med henne for å få den omskriven til nynorsk. Resultatet vart verkeleg bra! Melodien er fengande og lyfter teksten fram, og det blir ei jublande stemning i kyrkja. Etter seremonien lyfter far opp dåpsbarnet og viser det stolt fram til kyrkjelyden. Og kyrkjelyden kvitterer med klapping og gjev på den måten barnet ein varm velkomst. Eit under er verkeleg hendt i verda! Familien Asperanden Hauge med dåpsbarnet Milan Side 4

5 Intervju med dåpsforeldre v/kirsti Bergfald Svangstu Kenneth Skårhaug Talle med Egon Askvik Kenneth døypt i Leikanger kyrkje 21. november Kvifor valde de å døype Kenneth i Leikanger Kyrkje? Då vi som foreldre til Kenneth soknar til Leikanger kyrkje var det heilt naturleg for oss at Kenneth skulle døypast her. Både vi to og dei to andre sønene våre er og døypt i denne kyrkja. Kva hugsar de spesielt frå dåpsdagen? Vi hugsar spesielt at dåpen vart gjennomført på ein litt anna måte enn vi var vant med frå tidlegare dåpsseremoniar. Dåpen gjekk føre seg nede blant kyrkjelyden og hugsa spesielt at far til dåpsbarnet skulle vise han fram for resten av kyrkjelyden. Det var kjekt at konfirmantane deltok aktivt under dåpen. -Torill Skårhaug Talle og Ørjan Talle Endre Lunde Risøren med Egon Askvik Endre døypt i Leikanger kyrkje 30. januar Kvifor valde de å døype Endre i Leikanger Kyrkje? Det var heilt naturleg for oss at Endre skulle døypast i Leikanger kyrkje, dei fleste i familien er døypte der og dette er kyrkja me soknar til. Då dottera vår skulle døypast for sju år sidan valde me og Leikanger kyrkje sjølv om me budde i Oslo på den tida. Kva hugsar de spesiellt frå dåpsdagen? Liturgien har endra seg. No foregår dåpsritualet nede i skipet og nærare kyrkjelyden, dette gjer sitt til at det vert meir intimt og inkluderande. Ein annan ting som var spesiellt og litt artig var at far skulle halde opp og syne fram dåpsbarnet til kyrkjelyden. Ein fin liturgi der fadrar og foreldre er meir deltakande. - Dina Lunde og Kristen Risøen Eirin Villand Alme med Egon Askvik Eirin døypt i Leikanger kyrkje 17. juli Kvifor valde de å døype Eirin i Leikanger kyrkje? Vi valde å døype Eirin i Leikanger kyrkje fordi storebroren er døypt i der og sidan me bur her vert det naturleg for oss. Kva hugsar de spesielt frå dåpsdagen? Me hugsar det var ei litt spesiell gudsteneste med kulturelt innslag (klovn). Det var spennande for både borna og dei vaksne. Elles var det ein fin dag med familie og venner. - Kjersti Villand og Frode Berge Alme. Dåp på friluftsgudsteneste på Fimreite. Side 5

6 Intervju med avtroppande soknerådsleiar Susan Katinka Husabø Kva har vore kjekt dei åra du har vore leiar? Det har vore kjekt å samarbeide med dei flinke tilsette i kyrkja og eg synes at vi har fått til mykje. Det er kjekt å oppleva at gudstenester og samlingar fungerer i møte med folk. Eg synes vi har mange flotte gudstenester og det gler meg når det er mange born i kyrkja. Arbeidet i soknerådet har og vore meiningsfullt med god tone både i møta og i det praktiske arbeidet. Kva har vore krevjande i desse åra? Økonomien har vore ei bekymring, og det var krevjande å måtte leggja ned kyrkjekontoret på Leikanger. Den løysinga vi har funne med samarbeidet med Sogndal ser no ut til å fungere godt. Kva skal Susan bruke fritida si til? Hehe! Å leie soknerådet har ikkje vore så mykje arbeid at eg no får ein masse fritid eg må fylle. Arbeidsmengda har vore varierande og heilt overkommeleg. Eg har no lyst å vere med i kyrkjelyden sjølv om eg ikkje er i soknerådet. I tillegg har eg nokre ting eg har lyst å drive med, som det ikkje har blitt noko av så langt. Kanskje det kan bli no! Eg takkar for meg og ynskjer det nye soknerådet lukke til med arbeidet. Takk til kyrkjeringane Kyrkjeringane i Leikanger har gjort og gjer ein stor innsats for kyrkjelyden vår. Dei samlast trufast og samlar inn pengar til utstyr me elles aldri ville hatt råd til i kyrkja. Neste prosjekt er eit klede til lesepulten i kyrkja - i dei liturgiske fargane. Janne Nes har stått for utforming og skal laga kleda. Me ventar no på godkjening frå biskopen. Bildet er frå ei fellessamlingane i april i år. Foto: Egon Askvik Side 6

7 Den nye liturgien Kyrkjemøtet har vedteke ny liturgi for Den norske kyrkja. Det vil seia det er vedteke ei rekkje alternativ. Kvar kyrkjelyd skal ut få dette velja korleis liturgien skal vera lokalt. Ei såkalla lokal grunnordning. Det er soknerådet som vedtek, men kyrkjemøtet oppmodar kyrkjelydane til å setja saman gudstenesteutval som kan førebu saka for soknerådet. Organist og prest er med som fagpersonar. I Leikanger er mellom andre desse med: Signe Eikenes, Bjørg Anda, Ola Vestrheim, Bjørg Sæter, Gerd Haugen, Gro Selås, Leiv Erik Husabø, Maria Ahlin Moen og Gjertrud Tretteteig. Frist for å innføra ny liturgi er desember 2012, men allereie frå desember 2011 er det mogeleg. I Leikanger har me arbeidd med den nye liturgien tidlegare og har gjort ein del erfaringar. Me ynskjer difor å innføre ny liturgi frå 1.sundag i advent Eit viktig element er at mange skal involverast i gudstenesta. Me vonar difor å få i gong fleire gudstenestegrupper som, saman med prest, organist og kyrkjetenar, har ansvar for gudstenestene. Mange vil verta spurd om å vera med i ei slik gudstenestegruppe. Du kan også ta kontakt med prest eller organist om du ynskjer vera med. Kyrkjelydane vert utfordra til på tenkja gjennom: Kven er det som har vanskeleg for å koma til kyrkja og/eller ta del i gudstenestene? Kva for enkeltpersonar? Kva for grupper? Korleis opplever dei som kjem til gudstenesta i samband med dåp, at dei blir inkluderte og får hjelp til å delta på ein trygg og god måte? Korleis kjem ein dei i møte som sjeldan eller aldri går i kyrkja? Korleis kan dei bli involverte og oppleva det meiningsfylt dersom dei kjem? Er det nokon som lèt vera å koma fordi dei har dårlege erfaringar, eller ikkje lenger opplever gudstenesta som si eller fordi dei er usikre på om det vil bli lagt til rette for at dei kan ta del? Kva kan vi gjera for at desse skal kunne delta og ha eit eigarforhold til gudstenesta i den lokale kyrkjelyden på lik line med andre? Er det noko i gudstenesterommet som må endrast? Er det noko i den lokale liturgien orda, musikken, handlingane som må endrast? Er det noko som må forandrast når det gjeld kven som får oppgåver, kven som får vera med i planlegging og gjennomføring, kven som får vera medliturgar? Er det noko som må gjerast med haldningar og kultur i kyrkjelyden? Korleis vi møter kvarandre, aksepterer og respekterer kvarandre? Korleis vi kjempar mot tendensar til klikkdanning og arbeider for ein kultur i kyrkjelyden som er utan både synlege og usynlege dørstokkar? Side 7

8 Leikanger sokn No er det soknerådsval. Kva er oppgåvene for soknerådet? Soknerådet er styre i kyrkjelyden og leiar verksemda i den lokale kyrkja. Medlemmane i soknerådet skal i lag med dei tilsette ta initiativ til og leggja til rette for gudstenester og alle aktivitetane i kyrkjelyden. Trusopplæringa for alle døypte mellom 0-18 år vil vere ei stor oppgåve også i komande soknerådsperiode. Korleis skal vi i Leikanger syte for at born og unge får opplæring i den kristne trua og kunnskap om bibelforteljingane? Utdeling av 4-årsbok, 6-års bok og Bibel til 11- åringane har vi hatt i kyrkjelyden i mange år. Dette vil framleis vere ei av berebjelkane i arbeidet. Vi har tilsett trusopplærar i lag med kyrkjelydane i Sogndal og vi har eit trusopplæringsutval som har dette som fokus. Det nye soknerådet vil bli utfordra på å være med å utvikle trusopplæringa vidare. Fleire reformar i Den norske kyrkja er undervegs og ny gudstenesteliturgi er den første ut. Kyrkjemøtet vedtok i april at det skal innførast ny liturgi i alle kyrkjelydar første søndag i advent Kyrkjemøtet har vedteke mange ulike alternativ og overlate det til kvar kyrkjelyd å velja. Noverande sokneråd har sett ned ei gudstenestegruppe som skal kome med framlegg for det nye soknerådet. Soknerådet blir sterk involvert i dette arbeidet. Soknerådet får kvart år inn søknader om kyrkjeoffer frå mange organisasjonar, og fordeling av offer er soknerådet sitt ansvar. Avgjerd om utlån/utleige av kyrkja ligg også til soknerådet. Soknerådet samarbeider elles med ulike lag og organisasjonar i bygda om aktivitetar og arrangement. Representantane til Leikanger sokneråd ved valet i september 2011 v/signe Eikenes Dahle, Gjertrud Tretteteig og Kirsti Bergfald Svangstu Spørsmål 1: Kva er motivasjonen din for å stå på lista til soknerådsvalet? Spørsmål 2: Kva set du pris på ved kyrkja i Leikanger? Side 8

9 Representantane svarar: Borgtor Bøyum 1) Eg vart oppringd; og ser at eg då kan vere med å påverke det som skjer lokalt i kyrkja. 2) Me har ein god prest, som er inkluderande og flink til å engasjera folk i kyrkjelyden. Det har elles vore fint mangfald med ulike typar gudstenester og konsertar. Dagny Alvik 1. Kyrkja har alltid betydd mykje for meg. Dersom eg blir valt, håpar eg at eg kan vere med på å påverke arbeidet i kyrkja slik at vi i enno større grad kan få folk til å kjenne seg heime der uavhengig av alder og livssituasjon. 2. Dei som jobbar der. Presten vår, Egon, er veldig open og inkluderande. Og han saman med Sandra og Diccon bidreg med mykje flotte musikalske og kulturelle opplevingar. Anne Elisabeth Lunde 1. Aner egentlig ikkje, kan vel heller kalle det frivillig tvang :))) 2. Det at det er veldig åpent i kyrkja, lett å bli med på ting, kjekke prest..osb. Åsta Magni Hauge 1) Min motivasjon for å stå på lista til soknerådsvalet er tekne ut frå personleg opplevingar knytt til kyrkjelege handlingar. Gjennom eit eventuelt verv i soknerådet vil eg få høve til å vere med å påverke dei måla som soknerådet vel for kyrkja gjennom året, og som eg håper skal bli gode for folk i Leikanger. 2) Det er fint at kyrkja er åpen for besøkjande, og at Leikanger kyrkje kan vere eit samlingspunkt for både innbyggjarane og tilreisande. Anne Kristin Aarskog England 1) Eg vil gjerne vere positiv i forhold til ta del i friviljug arbeid i, og hadde no høve til å seie ja då eg vart spurd. Eg er fødd og oppvaksen i Leikanger og kjenner difor at eg høyrer til i kyrkja her, og ser at ho har sin plass i lokalsamfunnet. 2) Eg opplever at kyrkja er der for alle. Me har ei flott kyrkja, der det skjer mykje bra, m.a. med fine konsertar. Eg ser òg at kyrkja har ein viktig funksjon ved spesielle hendingar; seinast i samband med terroråtaka 22. juli. Det var flott at kyrkja då var open for alle, til ei enkel samling for ettertanke, lystenning og med flott musikk. Torbjørn Aase 1) Eg vart spurt og har problem med seie nei. Spesielt når eg sjølv har prøvd å få folk til å vera med på ting og veit kor vanskeleg det er. Det er ein grei sak å vera med i soknerådet. 2) Det er fint at kyrkja er der og at ho alltid er open. Side 9

10 Erna Flatabø 1) Eg blei spurd, og eg vil gjerne vere med å gjere ein innsats. 2) Det er vår kyrkje. Ungane er døypte og konfirmerte der, og det er ei flott kyrkje! Inger Steig 1) Eg vil gjerne vere med å bidra med nye tankar og idear i Soknerådet. Kanskje kan vi få til fornying i kyrkja? 2) Sangen og musikken! Det er så vakkert og godt å vere der. Jorunn Mundal 1) Møtet med kyrkja gjennom m.a. konfirmasjonsførebuinga til borna gjorde det naturleg å seie ja til å stå på lista no. 2) Eg tykkjer vi har ei flott kyrkje, ikkje berre bygningsmessig, men òg gjennom det gode arbeidet som vert gjort. Eg opplever at vi har ei open og inkluderande kyrkje som er der for alle generasjonar. Særleg skapar opplegget for konfirmasjonsførebuinga eit godt grunnlag for ungdomane og foreldra sin kontakt med kyrkja, der fine gudstenester og samlingar elles har vore gode møte med kyrkja. Ruth May Odd 1. Motivasjonen min må jeg nok ærlig nok si var å bli spurt. Når det er sagt, er det mange grunner til at jeg svarte ja til å stå på lista. For det første syns jeg vi har en kirke som favner om mange sider ved samfunnet vårt og er en god kulturbærer. Det gjør at kirka ikke lenger bare er en institusjon som møter oss ved de fire store begivenhetene i livet - dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Kirka har på en mye mer synlig måte gått inn i hverdagen vår med tilbud til barn, unge og eldre enn det jeg opplevde i min barndom og ungdom. Det syns jeg er positivt, og gjør at jeg gjerne svarer ja til å stå på lista. 2. Jeg setter pris på at kirka i Leikanger er slik jeg sier på første spørsmålet. Jeg liker tanken på at vi kan komme til en åpen kirke som er der både for ivrige og ikke fullt så ivrige kirkegjengere - at kirka vår er ei skikkelig folkekirke. Steinar Velle 1) Ser på kyrkja som ein viktig faktor i samfunnet, både religiøst og kulturelt. Eg vil vere med å støtte det arbeidet som kyrkja gjer. 2) Alltid tilgjengeleg. Kyrkja er der når ein treng den. Linda Grepstad Grinde 1) Eg fekk spørsmålet om å bli med og tenkte at no er det min tur til å gjere ein dugnadsinnsats. 2) Kan gå dit når eg sjølv vil. Vi har ei opa og inkluderande kyrkje. Side 10

11 Gje kyrkja gode råd! Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Side 11

12 Dei leke kandidatane e i alfab Nils Dagestad Eivind E. Elseth Terje Roald Halsnes Bjarte Hetlebakke 68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti. 27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti. 51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti. 21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti. Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter. Fornya og vitalisera forkynninga Rekruttering, engasjera frivillige Skapa glede og entusiasme Tenkja heile menneske KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik. Trusopplæring, born og unge Utvikle diakonale tiltak Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag. Trusopplæring Ny gudstenesteordning Inkluderande kyrkje Ungdomsarbeid Diakoni Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon. Ungdomsarbeid Smågrupper Forholdet kyrkje/bedehus Liturgi Berit Nøst Dale 59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti. Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag. Trusopplæring for vaksne Frivillegarbeid i kyrkja Borna sin plass i gudstenesta Sigbjørn Grønås 72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti. Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk. Dåpsopplæring, konfirmantar Kreativt gudstenesteliv Vår jord, forbruk og rettferd Offentleg debatt Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Diakoni, inkludering, omsorg Ungdomskulturkirken St. Jakob Born og unge Unge vaksne i kyrkja Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Barne- og ungdomsarbeid Gudstenestefellesskap Diakoni Samarbeid andre lag/org. Frivillige medarbeidarar Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti. Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes U- senter, Diakoniledermøtet m.m. Trusopplæring Kyrkjeoppslutnad Stat-kyrkje reform Diakoni Ungdomsarbeid Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem. Gudstenesta Diakoni Trusopplæring Misjon Side 12

13 etisk rekkefølgje Egil Morland 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, kommunestyre, varaordførar m.m. Dåpsopplæring/foreldreansvar Gudstenesta, innføring av ny liturgi Avvikling av statskyrkja Inger Helene T. Nordeide 50 år. Utviklingsleiar. Førde, Sunnfjord prosti. Bjørgvin bispedømeråd, Senter for Livsmeistring, leiar kyrkjetun, søndagsskulelærar, kyrkjeblad. Open og tydeleg kyrkje Diakoni Trusopplæringsreforma Arbeidsvilkår for prestar Stat-kyrkje spørsmålet Ruth Ingrid Skoglund 46 år. Førsteamanuensis. Fjell, Vesthordland prosti. Styringsgruppe trusopplæringa i Fjell, søndagsskule. Forskingsprosjekt tilknytta Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Trusopplæring Familiearbeid Vemund Atle Øiestad 63 år. Tannlækjar. Nordsida, Nordfjord prosti Leiar sokneråd, fellesråd og prostiråd, diverse prosjektarbeid tannhelse. Trusopplæringsreforma Gudstenestereforma Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja Grøn kyrkjelyd Vedlikehald kyrkjebygg Kari Synnøve Muri 46 år. Fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Olden, Nordfjord prosti. Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta i Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterapeutforbund, Indre Nordfjord Turlag (DNT) m.m. Arnt Erik Nordheim 29 år. Rådgjevar. Stedje, Indre Sogn prosti. Jurist. Nestleiar ungdomsrådet i Bjørgvin, Indremisjonen Bibeltru lære Konfirmantarbeid Diakonale tenester Trusopplæring Samhandling Aud Marie Stundal 60 år. Studieleiar. Kaupanger, Indre Sogn prosti Leiar sokneråd, fellesråd, kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, skule- og ungdomskorps m.m. Barne- og ungdomsarbeid Ta i bruk den nye liturgien Samarbeid mellom kyrkja og andre kristne organisasjonar Julie-Ane Ødegaard 28 år. Stipendiat. Løvstakksiden, Bergen domprosti. Krinssekretær Bjørgvin KFUK-KFUM, medlem av krinsstyret, menighetskonsulent, frivillighetskoordinator, studiekonsulent, ungdomsarbeidar, kordirigent m.m. Levande gudstenester Bønearbeid Trusopplæring for alle Medarbeidarskap Diakoni lokalt og globalt Ei folkekyrkje å være glad i Forbruk og rettferd Lokalsamfunn & kyrkjelyd Kultur Medarbeidarskap Marta Onstein 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Barne- og ungdomsarbeid Side 13

14 DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kva er bispedømerådsvalet? september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare. Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet. Slik røystar du ved valet Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn. Kyrkjevalet 2011 kort sagt Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen Telefon: Telefaks: Internett: Side 14 Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål: Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på Val av leke medlemmer til BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET september 2011 (direkte val) Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp i alfabetisk rekkjefølgje. Rangering Kandidatar Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Tala skal skrivast slik: Einsifra tal skal skrivast slik: Tosifra tal skal skrivast slik: Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år BRETTAST HER MED TEKSTEN INN Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år

15 Ved vegen står eit hus Av Signe Eikenes Dahle...eit lite, unnseleg hus med ei rik historie. Det er Kyrkjelydshuset vi snakkar om, eller Klokkargarden, som det også vert kalla. Vi går tilbake i tid til ca 1850: Etter mykje strid med fleire rettssaker og rundar i Communebestyrelsen vart klokkargarden (sjølve gardsbruket) flytta frå Hauglum til Halland. Grunnen til flyttinga var at ein ynskte å opprette ein fast skule i bygda, og det var naturleg å leggja denne til klokkargarden. Hauglum var for langt ute i bygda, og valet fall altså på Halland. Bergstuen på prestegarden vart flytta opp på klokkargarden og brukt som skulestove. I 1872 vart det vedteke at det skulle byggjast nytt skulehus med lærarbustad på klokkargarden. I staden for å byggje nytt, vart det kjøpt eit bustadhus av godseigar Hille i Fresvik. Huset vart flytta til Leikanger sjøvegen. Fram til 1900 vart huset brukt som bustad for klokkaren /læraren med skulestove i vestenden. Vidare utover 1900-talet var det berre brukt til bustad, og frå heldt lensmannskontoret til her. Lærar, ordførar og kyrkjesongar Olav Tveit var den siste som dreiv klokkargarden. På 50-talet vart jorda teken til bustadtomter, og løa vart erstatta med eit bankbygg. Liv og Knut Eldholm har i dag arkitektkontor i det tidlegare bankbygget. Våningshuset på klokkargarden vart restaurert, påbygd og gjort om til fleirbrukshus for kyrkjelyden i I dag blir Kyrkjelydshuset brukt til søndagsskule, dataklubb, tysdagstreff for eldre, babysong og knøttekor. Du kan leige huset om du treng møtelokale eller lokale til dåpsfest, konfirmasjonsselskap, familieselskap eller liknande. Huset er triveleg og velutstyrt. Det er dekkeplass til 100 personar og dekketøy til 75. Godt kjøkken, og i salen er det videoutstyr, lerret og piano som du kan bruke. Drift og vedlikehald av eit slikt hus er krevjande, og i november blir det difor arrangert basar til inntekt for huset. Vi håper du vil støtte opp om det vesle huset ved vegen. Kom på basar og opplev god gammaldags basarstemning med åresal, kaffi og prat! Foto: Egon Askvik Basar/kyrkjelydskveld blir på Kyrkjelydshuset torsdag 20. oktober klokka Side 15

16 Til ungdommen Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Under en blodig storm -vi deg til strid! Kanskje du spør i angst, udekket, åpen: hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen på livet vårt, menneskets verd. For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, dø om du må - men: øk det og styrk det! Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no Stilt går granatenes glidende bånd Stans deres drift mot død, stans dem med ånd! Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Kast dine krefter inn: døden skal tape! Da synker våpnene maktesløs ned! Skaper vi menneskeverd skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt fra bror til bror: vi vil bli gode mot menskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen - Nordahl Grieg Foto: Sigve Taklo Sekse Side 16

17 Støtt våre støttespelarar, dei støttar oss! Tlf: Sognefjordvegen Leikanger Tlf Faks Fylkets største pakkeri av frukt Alt innan plantevern, gjødsel, kraftfôr, beskjeringsutstyr, tre og planter Tlf: Opningstider: mån-fredag laurdag sundag Tlf Tlf: Tipping - Rikstoto 9-21 (20) Opningstider: mån, tys, tors og fredag onsdag laurdag etter avtale Tlf: Side 17

18 Kyrkjelege handlingar Leikanger pr Døypte i Leikanger frå april 2011: Gravlagde i Leikanger frå april 2011: Sebastian Docando Eggum Emilie Fossberg Sara Røysum Yngve Nesse Takle Guro Marie Bruteig Bøyum Edvin Njøs Rikard Gunnerius Jakobsen Altern Sverre Førsund Astrid Lund Astrid Johanna Randen Gjertrud Eggum Reidar Vangsnes Anna Engjasete Anne Marit Walsvik Håvard Brennset Gjerland Eirin Villand Alme Helge Aaland Eggum Tuva Christensen Sjøthun Leah Reksnes Randen Oliver Buene Halveg Vigde 2011: Monica Wathne Tufte og Terje Henjum Janne Dokken og Wigger Liahagen Elin Borlaug og Bård Hauge Marianne Borlaug Dyrdal og Nils Olav Øy Ingrid Askvik og Arild Rohde Siri Ringheim Heggenes og Odd Henning Kristiansen Offer Søndagsskulen i Leikanger kr , Kirkens sosialtjeneste kr , Sjømannskirken kr , Sygna vidaregåande skule kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Den Eritreisk-ortodokse kyrkjelyden i Sogndal kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Norsk Luthersk misjonssamband kr , Menighetsfakultetet kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Lyngmo ungdomssenter kr , Norges KFUK/KFUM kr ,00 Side 18 Fødd 1951 Fødd 1916 Fødd 1922 Fødd 1913 Fødd 1943 Fødd 1911 Fødd 1927 Fødd 1912 Fødd 1955

19 Aktivitetskalender Alle aktivitetar føregår i Klokkargarden (kyrkjelydshuset) Tysdagstreff Møt opp til ei uformell og koseleg stund tysdag 6. september, 20. september, 4.oktober, 18. oktober, 1. november, 15. november, 29.november og 13. desember. Treffa startar kl. 11:30 med gymnastikk. Kl. 12:00 er det matøkt og program av ulikt slag. Samlinga vert avslutta kl. 14:00. Søndagsskulen Det blir søndagskule i kyrkjelydshuset fredagar kl. 17: oktober, 4. november, 18. november, 2. desember, 16. desember. Babysong Det blir babysong i kyrkjelydshuset kl 11 på desse dagane: 25. august, 1. september, 8. september, 15. september, 22. september, 29. september, 6. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 24. november og 1. desember. Knøttekoret Det blir Knøttekor i Kyrkjelydshuset kl 1730 på desse dagane: 30. august, 13. september, 27. september, 25. oktober, 8. november, 22. november og 6. desember. Leikanger Kyrkjelydsblad Bileta er ved Egon Askvik, Sandra Pearce og Diccon Pearce. Andakta er ved sokneprest Egon Askvik s. 2. Redaksjonsnemnd: Kirsti Bergfald Svangstu, Signe Eikenes Dahle, Elianne Eggum og Gjertrud Lovise Tretteteig (e-post: no) Frivillig kontigent/ gåve Minner om kontonummer for fast gjevarteneste. Konto til kyrkjelydshuset er: Konto til Leikanger kyrkjelyd er: Side 19

20 Sundag 4.september 12.s.e.p. Luk.18,9-14 Gudstenester i Leikanger kyrkje Kl.11 Gudsteneste. Presentasjon av dei nye september-desember 2011 konfirmantane. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekalender Sundag 25.september 15.s.e.p. Luk.17,11-19 NY DATO Kl.11 Gudsteneste for små og store. Hausttakkefest. Utdeling av Mi kyrkjebok til 4-åringane. Takkoffer til IKO (Institutt for kristen oppseding) Sundag 9.oktober 17.s.e.p. Joh.11, kl.11 Gudsteneste. Takkoffer til Kirkens SOS. Sundag 23.oktober 19.s.e.p. Salme 73,23-28 kl.11 Gudsteneste. Takkoffer til Sogn og Fjordane indremisjon. Sundag 6.november Helgemesse Matt.5,1-12 kl.18 Helgemesse. Songen om håpet Sundag 27.november 1.s.i advent kl.11 Gudsteneste for små og store. Ny liturgi vert teken i bruk. Sundag 4.desember 2.s.i advent kl.20 Lysmesse Sundag 11.desember 3.s.i advent kl.18 Julekonsert Tysdag 13.desember kl.0715 Luciamorgon i kyrkja Laurdag 24.desember Julafta kl.1430 Julaftagudsteneste kl.1600 Julaftagudsteneste Sundag 25.desember Juledag kl.12 Høgtidsgudsteneste. Side 20 Laurdag 31.desember Nyårsafta Kl.16 Gudsteneste ved nåttår. Me minnest dei som er døde i Foto: Egon Askvik

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo.

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo. Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 4 - S E P T E M B E R 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G (Foto: Tor D Hanson). Friluftsgudstjeneste under tett tak I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd Kyrkjebladet Kontakt 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008 God sommar! Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Midt i alt det meningsløse

Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper: Om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke.

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la Nr. 2-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Kandidatlister til kyrkjevalet Inne i bladet finn du oversikten over alle kandidatane til soknerådsvalet i september. Min salme Oddny skriv

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer