Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi"

Transkript

1 Nr Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

2 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Administrasjon Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856 Sogndal Sentralbord: Faks: Kyrkjeverje: Jorunn Merete Haukås-Eide Telefon mobil: E-post: Kontortid kvar dag unnateke onsdag. Sokneprest: Egon Askvik Tlf Trefftid etter avtale. Måndag fri. Kyrkjelydssekretær/klokkar/ reinhaldar: Sandra Pearce Tlf Fredag fri Organist: Diccon Pearce Tlf / Kontor i bustad Fredag fri Soknerådsleiar: Susan Husabø Tlf Til ettertanke: Det verste og det beste... Sommaren 2011 har me opplevd noko av det verste og noko av det beste som kunne hendt oss. 22. og 23. gløymer me aldri. Dei fyrste meldingane og så dei fryktelege tala på drepne menneske, dei fleste i skulealder. Det var det verste: Ungdommar med livet framfor seg vart brutalt skotne ned og drepne. Me var som lamslått. Men berre for ei stund. Spontant vart kyrkjene opna for menneske som ville tenna lys og be. Spontant vart det lagt ned roser framfor domkyrkja i Oslo. Rosene vaks til ei stort hav. Einskildpersonar tok initiativ til rosetog over heile landet. I Oslo var så mykje som ute i gatene 25.juli. Også i Leikanger samlast fleire hundre i plaskande regnvêr denne måndagskvelden og gjekk frå Borgaren og til Leikanger kyrkje der me lytta til song og musikk og tende lys. Det var det beste: At menneske søkte saman, at hat og vald ikkje fekk siste ordet. Me takkar deg for at kjærleiken er sterkare enn døden, heiter det i liturgien i kyrkja. Det opplevde me desse julidagane i Noreg. Ein ung AUF-ar vart sitert over heile verda: Når eit menneske kan visa så mykje hat, tenkt på kor mykje kjærleik me kan visa saman. Presten Per Arne Dahl vart spurd om kva tid me kjem attende til det normale. Han svarte: Me skal ikkje attende dit. Håpet er at me skal attende til noko meir enn det me hadde. Ein kvardag som er litt meir prega av omtanke. Litt meir prega av spontan godleik. Ein kvardag som er litt mindre prega av skepsis til kvarandre. Denne sommaren har me sunge: Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen Det skal vera vårt val på tvers av alle partigrenser. Godt val og god haust Leige av kyrkjelydshuset: Kirsti Svangstu Tlf: Olsok 2011 vart det flagga på halv stong også i prestegarden. Foto: Egon Askvik Side 2

3 Kø framfor kyrkja for minnemarkering 25.7 foto: Sigve Taklo Sekse Side 3

4 Eit under hender i verda Signe Eikenes Dahle Glansen i auga til nybakte foreldre er noko av det vakraste eg veit. Auga deira lyser av glede og stoltheit over det vesle noret dei brått har fått ansvar for. Dei gamle kalla ofte små barn for gudslån. Eit ord poengterer at foreldre har barnet på lån og skal ta best muleg vare på det til det sjølv kan ta ansvar for sitt eige liv. Nybakte foreldre vil det aller beste for barnet sitt, og mange vel å bere det fram til dåp i kyrkja. Kyrkjelyden får då vere med å dele foreldra og familien si store glede. Det er fleire salmar som kan brukast i dåpsgudstenesta. I Leikangerkyrkja har vi dei siste åra brukt ein vakker salme skriven av Gerd Grøndvold Saue med melodi av Kjell Mørk Karlsen: Eit under hender i verda kvar gong eit barn vert til, over det gryande livet lyser Guds skaparsmil. Eit under hender i kyrkja, kven veit kor stort det er, barnet blir møtt av Guds hender, slik er hans kjærleik nær. Omkved: Ingen på jorda er himlen så nær som barnet han tek i sin famn, som barnet han tek i sin famn. Eit under hender i dåpen, livet vert skapt av ord. Barnet er størst i Guds rike, det som er minst på jord. Eit under hender når barnet møter oss hud mot hud, augo dei speglar Guds himmel, gir oss ein gløtt av Gud. Så lat oss syngja i glede, no er Guds Ande send, vatnet blir kjelda til livet, her har eit under hendt. Gerd Grønvold Saue gav teksten ut i 2007, og den var då skriven på bokmål med tittelen Det skjer et under i verden. Leikanger kyrkjelyd tok då kontakt med henne for å få den omskriven til nynorsk. Resultatet vart verkeleg bra! Melodien er fengande og lyfter teksten fram, og det blir ei jublande stemning i kyrkja. Etter seremonien lyfter far opp dåpsbarnet og viser det stolt fram til kyrkjelyden. Og kyrkjelyden kvitterer med klapping og gjev på den måten barnet ein varm velkomst. Eit under er verkeleg hendt i verda! Familien Asperanden Hauge med dåpsbarnet Milan Side 4

5 Intervju med dåpsforeldre v/kirsti Bergfald Svangstu Kenneth Skårhaug Talle med Egon Askvik Kenneth døypt i Leikanger kyrkje 21. november Kvifor valde de å døype Kenneth i Leikanger Kyrkje? Då vi som foreldre til Kenneth soknar til Leikanger kyrkje var det heilt naturleg for oss at Kenneth skulle døypast her. Både vi to og dei to andre sønene våre er og døypt i denne kyrkja. Kva hugsar de spesielt frå dåpsdagen? Vi hugsar spesielt at dåpen vart gjennomført på ein litt anna måte enn vi var vant med frå tidlegare dåpsseremoniar. Dåpen gjekk føre seg nede blant kyrkjelyden og hugsa spesielt at far til dåpsbarnet skulle vise han fram for resten av kyrkjelyden. Det var kjekt at konfirmantane deltok aktivt under dåpen. -Torill Skårhaug Talle og Ørjan Talle Endre Lunde Risøren med Egon Askvik Endre døypt i Leikanger kyrkje 30. januar Kvifor valde de å døype Endre i Leikanger Kyrkje? Det var heilt naturleg for oss at Endre skulle døypast i Leikanger kyrkje, dei fleste i familien er døypte der og dette er kyrkja me soknar til. Då dottera vår skulle døypast for sju år sidan valde me og Leikanger kyrkje sjølv om me budde i Oslo på den tida. Kva hugsar de spesiellt frå dåpsdagen? Liturgien har endra seg. No foregår dåpsritualet nede i skipet og nærare kyrkjelyden, dette gjer sitt til at det vert meir intimt og inkluderande. Ein annan ting som var spesiellt og litt artig var at far skulle halde opp og syne fram dåpsbarnet til kyrkjelyden. Ein fin liturgi der fadrar og foreldre er meir deltakande. - Dina Lunde og Kristen Risøen Eirin Villand Alme med Egon Askvik Eirin døypt i Leikanger kyrkje 17. juli Kvifor valde de å døype Eirin i Leikanger kyrkje? Vi valde å døype Eirin i Leikanger kyrkje fordi storebroren er døypt i der og sidan me bur her vert det naturleg for oss. Kva hugsar de spesielt frå dåpsdagen? Me hugsar det var ei litt spesiell gudsteneste med kulturelt innslag (klovn). Det var spennande for både borna og dei vaksne. Elles var det ein fin dag med familie og venner. - Kjersti Villand og Frode Berge Alme. Dåp på friluftsgudsteneste på Fimreite. Side 5

6 Intervju med avtroppande soknerådsleiar Susan Katinka Husabø Kva har vore kjekt dei åra du har vore leiar? Det har vore kjekt å samarbeide med dei flinke tilsette i kyrkja og eg synes at vi har fått til mykje. Det er kjekt å oppleva at gudstenester og samlingar fungerer i møte med folk. Eg synes vi har mange flotte gudstenester og det gler meg når det er mange born i kyrkja. Arbeidet i soknerådet har og vore meiningsfullt med god tone både i møta og i det praktiske arbeidet. Kva har vore krevjande i desse åra? Økonomien har vore ei bekymring, og det var krevjande å måtte leggja ned kyrkjekontoret på Leikanger. Den løysinga vi har funne med samarbeidet med Sogndal ser no ut til å fungere godt. Kva skal Susan bruke fritida si til? Hehe! Å leie soknerådet har ikkje vore så mykje arbeid at eg no får ein masse fritid eg må fylle. Arbeidsmengda har vore varierande og heilt overkommeleg. Eg har no lyst å vere med i kyrkjelyden sjølv om eg ikkje er i soknerådet. I tillegg har eg nokre ting eg har lyst å drive med, som det ikkje har blitt noko av så langt. Kanskje det kan bli no! Eg takkar for meg og ynskjer det nye soknerådet lukke til med arbeidet. Takk til kyrkjeringane Kyrkjeringane i Leikanger har gjort og gjer ein stor innsats for kyrkjelyden vår. Dei samlast trufast og samlar inn pengar til utstyr me elles aldri ville hatt råd til i kyrkja. Neste prosjekt er eit klede til lesepulten i kyrkja - i dei liturgiske fargane. Janne Nes har stått for utforming og skal laga kleda. Me ventar no på godkjening frå biskopen. Bildet er frå ei fellessamlingane i april i år. Foto: Egon Askvik Side 6

7 Den nye liturgien Kyrkjemøtet har vedteke ny liturgi for Den norske kyrkja. Det vil seia det er vedteke ei rekkje alternativ. Kvar kyrkjelyd skal ut få dette velja korleis liturgien skal vera lokalt. Ei såkalla lokal grunnordning. Det er soknerådet som vedtek, men kyrkjemøtet oppmodar kyrkjelydane til å setja saman gudstenesteutval som kan førebu saka for soknerådet. Organist og prest er med som fagpersonar. I Leikanger er mellom andre desse med: Signe Eikenes, Bjørg Anda, Ola Vestrheim, Bjørg Sæter, Gerd Haugen, Gro Selås, Leiv Erik Husabø, Maria Ahlin Moen og Gjertrud Tretteteig. Frist for å innføra ny liturgi er desember 2012, men allereie frå desember 2011 er det mogeleg. I Leikanger har me arbeidd med den nye liturgien tidlegare og har gjort ein del erfaringar. Me ynskjer difor å innføre ny liturgi frå 1.sundag i advent Eit viktig element er at mange skal involverast i gudstenesta. Me vonar difor å få i gong fleire gudstenestegrupper som, saman med prest, organist og kyrkjetenar, har ansvar for gudstenestene. Mange vil verta spurd om å vera med i ei slik gudstenestegruppe. Du kan også ta kontakt med prest eller organist om du ynskjer vera med. Kyrkjelydane vert utfordra til på tenkja gjennom: Kven er det som har vanskeleg for å koma til kyrkja og/eller ta del i gudstenestene? Kva for enkeltpersonar? Kva for grupper? Korleis opplever dei som kjem til gudstenesta i samband med dåp, at dei blir inkluderte og får hjelp til å delta på ein trygg og god måte? Korleis kjem ein dei i møte som sjeldan eller aldri går i kyrkja? Korleis kan dei bli involverte og oppleva det meiningsfylt dersom dei kjem? Er det nokon som lèt vera å koma fordi dei har dårlege erfaringar, eller ikkje lenger opplever gudstenesta som si eller fordi dei er usikre på om det vil bli lagt til rette for at dei kan ta del? Kva kan vi gjera for at desse skal kunne delta og ha eit eigarforhold til gudstenesta i den lokale kyrkjelyden på lik line med andre? Er det noko i gudstenesterommet som må endrast? Er det noko i den lokale liturgien orda, musikken, handlingane som må endrast? Er det noko som må forandrast når det gjeld kven som får oppgåver, kven som får vera med i planlegging og gjennomføring, kven som får vera medliturgar? Er det noko som må gjerast med haldningar og kultur i kyrkjelyden? Korleis vi møter kvarandre, aksepterer og respekterer kvarandre? Korleis vi kjempar mot tendensar til klikkdanning og arbeider for ein kultur i kyrkjelyden som er utan både synlege og usynlege dørstokkar? Side 7

8 Leikanger sokn No er det soknerådsval. Kva er oppgåvene for soknerådet? Soknerådet er styre i kyrkjelyden og leiar verksemda i den lokale kyrkja. Medlemmane i soknerådet skal i lag med dei tilsette ta initiativ til og leggja til rette for gudstenester og alle aktivitetane i kyrkjelyden. Trusopplæringa for alle døypte mellom 0-18 år vil vere ei stor oppgåve også i komande soknerådsperiode. Korleis skal vi i Leikanger syte for at born og unge får opplæring i den kristne trua og kunnskap om bibelforteljingane? Utdeling av 4-årsbok, 6-års bok og Bibel til 11- åringane har vi hatt i kyrkjelyden i mange år. Dette vil framleis vere ei av berebjelkane i arbeidet. Vi har tilsett trusopplærar i lag med kyrkjelydane i Sogndal og vi har eit trusopplæringsutval som har dette som fokus. Det nye soknerådet vil bli utfordra på å være med å utvikle trusopplæringa vidare. Fleire reformar i Den norske kyrkja er undervegs og ny gudstenesteliturgi er den første ut. Kyrkjemøtet vedtok i april at det skal innførast ny liturgi i alle kyrkjelydar første søndag i advent Kyrkjemøtet har vedteke mange ulike alternativ og overlate det til kvar kyrkjelyd å velja. Noverande sokneråd har sett ned ei gudstenestegruppe som skal kome med framlegg for det nye soknerådet. Soknerådet blir sterk involvert i dette arbeidet. Soknerådet får kvart år inn søknader om kyrkjeoffer frå mange organisasjonar, og fordeling av offer er soknerådet sitt ansvar. Avgjerd om utlån/utleige av kyrkja ligg også til soknerådet. Soknerådet samarbeider elles med ulike lag og organisasjonar i bygda om aktivitetar og arrangement. Representantane til Leikanger sokneråd ved valet i september 2011 v/signe Eikenes Dahle, Gjertrud Tretteteig og Kirsti Bergfald Svangstu Spørsmål 1: Kva er motivasjonen din for å stå på lista til soknerådsvalet? Spørsmål 2: Kva set du pris på ved kyrkja i Leikanger? Side 8

9 Representantane svarar: Borgtor Bøyum 1) Eg vart oppringd; og ser at eg då kan vere med å påverke det som skjer lokalt i kyrkja. 2) Me har ein god prest, som er inkluderande og flink til å engasjera folk i kyrkjelyden. Det har elles vore fint mangfald med ulike typar gudstenester og konsertar. Dagny Alvik 1. Kyrkja har alltid betydd mykje for meg. Dersom eg blir valt, håpar eg at eg kan vere med på å påverke arbeidet i kyrkja slik at vi i enno større grad kan få folk til å kjenne seg heime der uavhengig av alder og livssituasjon. 2. Dei som jobbar der. Presten vår, Egon, er veldig open og inkluderande. Og han saman med Sandra og Diccon bidreg med mykje flotte musikalske og kulturelle opplevingar. Anne Elisabeth Lunde 1. Aner egentlig ikkje, kan vel heller kalle det frivillig tvang :))) 2. Det at det er veldig åpent i kyrkja, lett å bli med på ting, kjekke prest..osb. Åsta Magni Hauge 1) Min motivasjon for å stå på lista til soknerådsvalet er tekne ut frå personleg opplevingar knytt til kyrkjelege handlingar. Gjennom eit eventuelt verv i soknerådet vil eg få høve til å vere med å påverke dei måla som soknerådet vel for kyrkja gjennom året, og som eg håper skal bli gode for folk i Leikanger. 2) Det er fint at kyrkja er åpen for besøkjande, og at Leikanger kyrkje kan vere eit samlingspunkt for både innbyggjarane og tilreisande. Anne Kristin Aarskog England 1) Eg vil gjerne vere positiv i forhold til ta del i friviljug arbeid i, og hadde no høve til å seie ja då eg vart spurd. Eg er fødd og oppvaksen i Leikanger og kjenner difor at eg høyrer til i kyrkja her, og ser at ho har sin plass i lokalsamfunnet. 2) Eg opplever at kyrkja er der for alle. Me har ei flott kyrkja, der det skjer mykje bra, m.a. med fine konsertar. Eg ser òg at kyrkja har ein viktig funksjon ved spesielle hendingar; seinast i samband med terroråtaka 22. juli. Det var flott at kyrkja då var open for alle, til ei enkel samling for ettertanke, lystenning og med flott musikk. Torbjørn Aase 1) Eg vart spurt og har problem med seie nei. Spesielt når eg sjølv har prøvd å få folk til å vera med på ting og veit kor vanskeleg det er. Det er ein grei sak å vera med i soknerådet. 2) Det er fint at kyrkja er der og at ho alltid er open. Side 9

10 Erna Flatabø 1) Eg blei spurd, og eg vil gjerne vere med å gjere ein innsats. 2) Det er vår kyrkje. Ungane er døypte og konfirmerte der, og det er ei flott kyrkje! Inger Steig 1) Eg vil gjerne vere med å bidra med nye tankar og idear i Soknerådet. Kanskje kan vi få til fornying i kyrkja? 2) Sangen og musikken! Det er så vakkert og godt å vere der. Jorunn Mundal 1) Møtet med kyrkja gjennom m.a. konfirmasjonsførebuinga til borna gjorde det naturleg å seie ja til å stå på lista no. 2) Eg tykkjer vi har ei flott kyrkje, ikkje berre bygningsmessig, men òg gjennom det gode arbeidet som vert gjort. Eg opplever at vi har ei open og inkluderande kyrkje som er der for alle generasjonar. Særleg skapar opplegget for konfirmasjonsførebuinga eit godt grunnlag for ungdomane og foreldra sin kontakt med kyrkja, der fine gudstenester og samlingar elles har vore gode møte med kyrkja. Ruth May Odd 1. Motivasjonen min må jeg nok ærlig nok si var å bli spurt. Når det er sagt, er det mange grunner til at jeg svarte ja til å stå på lista. For det første syns jeg vi har en kirke som favner om mange sider ved samfunnet vårt og er en god kulturbærer. Det gjør at kirka ikke lenger bare er en institusjon som møter oss ved de fire store begivenhetene i livet - dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Kirka har på en mye mer synlig måte gått inn i hverdagen vår med tilbud til barn, unge og eldre enn det jeg opplevde i min barndom og ungdom. Det syns jeg er positivt, og gjør at jeg gjerne svarer ja til å stå på lista. 2. Jeg setter pris på at kirka i Leikanger er slik jeg sier på første spørsmålet. Jeg liker tanken på at vi kan komme til en åpen kirke som er der både for ivrige og ikke fullt så ivrige kirkegjengere - at kirka vår er ei skikkelig folkekirke. Steinar Velle 1) Ser på kyrkja som ein viktig faktor i samfunnet, både religiøst og kulturelt. Eg vil vere med å støtte det arbeidet som kyrkja gjer. 2) Alltid tilgjengeleg. Kyrkja er der når ein treng den. Linda Grepstad Grinde 1) Eg fekk spørsmålet om å bli med og tenkte at no er det min tur til å gjere ein dugnadsinnsats. 2) Kan gå dit når eg sjølv vil. Vi har ei opa og inkluderande kyrkje. Side 10

11 Gje kyrkja gode råd! Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Side 11

12 Dei leke kandidatane e i alfab Nils Dagestad Eivind E. Elseth Terje Roald Halsnes Bjarte Hetlebakke 68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti. 27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti. 51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti. 21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti. Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter. Fornya og vitalisera forkynninga Rekruttering, engasjera frivillige Skapa glede og entusiasme Tenkja heile menneske KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik. Trusopplæring, born og unge Utvikle diakonale tiltak Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag. Trusopplæring Ny gudstenesteordning Inkluderande kyrkje Ungdomsarbeid Diakoni Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon. Ungdomsarbeid Smågrupper Forholdet kyrkje/bedehus Liturgi Berit Nøst Dale 59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti. Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag. Trusopplæring for vaksne Frivillegarbeid i kyrkja Borna sin plass i gudstenesta Sigbjørn Grønås 72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti. Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk. Dåpsopplæring, konfirmantar Kreativt gudstenesteliv Vår jord, forbruk og rettferd Offentleg debatt Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Diakoni, inkludering, omsorg Ungdomskulturkirken St. Jakob Born og unge Unge vaksne i kyrkja Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Barne- og ungdomsarbeid Gudstenestefellesskap Diakoni Samarbeid andre lag/org. Frivillige medarbeidarar Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti. Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes U- senter, Diakoniledermøtet m.m. Trusopplæring Kyrkjeoppslutnad Stat-kyrkje reform Diakoni Ungdomsarbeid Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem. Gudstenesta Diakoni Trusopplæring Misjon Side 12

13 etisk rekkefølgje Egil Morland 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, kommunestyre, varaordførar m.m. Dåpsopplæring/foreldreansvar Gudstenesta, innføring av ny liturgi Avvikling av statskyrkja Inger Helene T. Nordeide 50 år. Utviklingsleiar. Førde, Sunnfjord prosti. Bjørgvin bispedømeråd, Senter for Livsmeistring, leiar kyrkjetun, søndagsskulelærar, kyrkjeblad. Open og tydeleg kyrkje Diakoni Trusopplæringsreforma Arbeidsvilkår for prestar Stat-kyrkje spørsmålet Ruth Ingrid Skoglund 46 år. Førsteamanuensis. Fjell, Vesthordland prosti. Styringsgruppe trusopplæringa i Fjell, søndagsskule. Forskingsprosjekt tilknytta Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Trusopplæring Familiearbeid Vemund Atle Øiestad 63 år. Tannlækjar. Nordsida, Nordfjord prosti Leiar sokneråd, fellesråd og prostiråd, diverse prosjektarbeid tannhelse. Trusopplæringsreforma Gudstenestereforma Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja Grøn kyrkjelyd Vedlikehald kyrkjebygg Kari Synnøve Muri 46 år. Fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Olden, Nordfjord prosti. Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta i Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterapeutforbund, Indre Nordfjord Turlag (DNT) m.m. Arnt Erik Nordheim 29 år. Rådgjevar. Stedje, Indre Sogn prosti. Jurist. Nestleiar ungdomsrådet i Bjørgvin, Indremisjonen Bibeltru lære Konfirmantarbeid Diakonale tenester Trusopplæring Samhandling Aud Marie Stundal 60 år. Studieleiar. Kaupanger, Indre Sogn prosti Leiar sokneråd, fellesråd, kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, skule- og ungdomskorps m.m. Barne- og ungdomsarbeid Ta i bruk den nye liturgien Samarbeid mellom kyrkja og andre kristne organisasjonar Julie-Ane Ødegaard 28 år. Stipendiat. Løvstakksiden, Bergen domprosti. Krinssekretær Bjørgvin KFUK-KFUM, medlem av krinsstyret, menighetskonsulent, frivillighetskoordinator, studiekonsulent, ungdomsarbeidar, kordirigent m.m. Levande gudstenester Bønearbeid Trusopplæring for alle Medarbeidarskap Diakoni lokalt og globalt Ei folkekyrkje å være glad i Forbruk og rettferd Lokalsamfunn & kyrkjelyd Kultur Medarbeidarskap Marta Onstein 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Barne- og ungdomsarbeid Side 13

14 DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kva er bispedømerådsvalet? september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare. Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet. Slik røystar du ved valet Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn. Kyrkjevalet 2011 kort sagt Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen Telefon: Telefaks: Internett: Side 14 Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål: Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på Val av leke medlemmer til BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET september 2011 (direkte val) Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp i alfabetisk rekkjefølgje. Rangering Kandidatar Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Tala skal skrivast slik: Einsifra tal skal skrivast slik: Tosifra tal skal skrivast slik: Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år BRETTAST HER MED TEKSTEN INN Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år

15 Ved vegen står eit hus Av Signe Eikenes Dahle...eit lite, unnseleg hus med ei rik historie. Det er Kyrkjelydshuset vi snakkar om, eller Klokkargarden, som det også vert kalla. Vi går tilbake i tid til ca 1850: Etter mykje strid med fleire rettssaker og rundar i Communebestyrelsen vart klokkargarden (sjølve gardsbruket) flytta frå Hauglum til Halland. Grunnen til flyttinga var at ein ynskte å opprette ein fast skule i bygda, og det var naturleg å leggja denne til klokkargarden. Hauglum var for langt ute i bygda, og valet fall altså på Halland. Bergstuen på prestegarden vart flytta opp på klokkargarden og brukt som skulestove. I 1872 vart det vedteke at det skulle byggjast nytt skulehus med lærarbustad på klokkargarden. I staden for å byggje nytt, vart det kjøpt eit bustadhus av godseigar Hille i Fresvik. Huset vart flytta til Leikanger sjøvegen. Fram til 1900 vart huset brukt som bustad for klokkaren /læraren med skulestove i vestenden. Vidare utover 1900-talet var det berre brukt til bustad, og frå heldt lensmannskontoret til her. Lærar, ordførar og kyrkjesongar Olav Tveit var den siste som dreiv klokkargarden. På 50-talet vart jorda teken til bustadtomter, og løa vart erstatta med eit bankbygg. Liv og Knut Eldholm har i dag arkitektkontor i det tidlegare bankbygget. Våningshuset på klokkargarden vart restaurert, påbygd og gjort om til fleirbrukshus for kyrkjelyden i I dag blir Kyrkjelydshuset brukt til søndagsskule, dataklubb, tysdagstreff for eldre, babysong og knøttekor. Du kan leige huset om du treng møtelokale eller lokale til dåpsfest, konfirmasjonsselskap, familieselskap eller liknande. Huset er triveleg og velutstyrt. Det er dekkeplass til 100 personar og dekketøy til 75. Godt kjøkken, og i salen er det videoutstyr, lerret og piano som du kan bruke. Drift og vedlikehald av eit slikt hus er krevjande, og i november blir det difor arrangert basar til inntekt for huset. Vi håper du vil støtte opp om det vesle huset ved vegen. Kom på basar og opplev god gammaldags basarstemning med åresal, kaffi og prat! Foto: Egon Askvik Basar/kyrkjelydskveld blir på Kyrkjelydshuset torsdag 20. oktober klokka Side 15

16 Til ungdommen Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Under en blodig storm -vi deg til strid! Kanskje du spør i angst, udekket, åpen: hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen på livet vårt, menneskets verd. For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, dø om du må - men: øk det og styrk det! Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no Stilt går granatenes glidende bånd Stans deres drift mot død, stans dem med ånd! Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Kast dine krefter inn: døden skal tape! Da synker våpnene maktesløs ned! Skaper vi menneskeverd skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt fra bror til bror: vi vil bli gode mot menskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen - Nordahl Grieg Foto: Sigve Taklo Sekse Side 16

17 Støtt våre støttespelarar, dei støttar oss! Tlf: Sognefjordvegen Leikanger Tlf Faks Fylkets største pakkeri av frukt Alt innan plantevern, gjødsel, kraftfôr, beskjeringsutstyr, tre og planter Tlf: Opningstider: mån-fredag laurdag sundag Tlf Tlf: Tipping - Rikstoto 9-21 (20) Opningstider: mån, tys, tors og fredag onsdag laurdag etter avtale Tlf: Side 17

18 Kyrkjelege handlingar Leikanger pr Døypte i Leikanger frå april 2011: Gravlagde i Leikanger frå april 2011: Sebastian Docando Eggum Emilie Fossberg Sara Røysum Yngve Nesse Takle Guro Marie Bruteig Bøyum Edvin Njøs Rikard Gunnerius Jakobsen Altern Sverre Førsund Astrid Lund Astrid Johanna Randen Gjertrud Eggum Reidar Vangsnes Anna Engjasete Anne Marit Walsvik Håvard Brennset Gjerland Eirin Villand Alme Helge Aaland Eggum Tuva Christensen Sjøthun Leah Reksnes Randen Oliver Buene Halveg Vigde 2011: Monica Wathne Tufte og Terje Henjum Janne Dokken og Wigger Liahagen Elin Borlaug og Bård Hauge Marianne Borlaug Dyrdal og Nils Olav Øy Ingrid Askvik og Arild Rohde Siri Ringheim Heggenes og Odd Henning Kristiansen Offer Søndagsskulen i Leikanger kr , Kirkens sosialtjeneste kr , Sjømannskirken kr , Sygna vidaregåande skule kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Den Eritreisk-ortodokse kyrkjelyden i Sogndal kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Norsk Luthersk misjonssamband kr , Menighetsfakultetet kr , Kyrkjelydsarbeid kr , Lyngmo ungdomssenter kr , Norges KFUK/KFUM kr ,00 Side 18 Fødd 1951 Fødd 1916 Fødd 1922 Fødd 1913 Fødd 1943 Fødd 1911 Fødd 1927 Fødd 1912 Fødd 1955

19 Aktivitetskalender Alle aktivitetar føregår i Klokkargarden (kyrkjelydshuset) Tysdagstreff Møt opp til ei uformell og koseleg stund tysdag 6. september, 20. september, 4.oktober, 18. oktober, 1. november, 15. november, 29.november og 13. desember. Treffa startar kl. 11:30 med gymnastikk. Kl. 12:00 er det matøkt og program av ulikt slag. Samlinga vert avslutta kl. 14:00. Søndagsskulen Det blir søndagskule i kyrkjelydshuset fredagar kl. 17: oktober, 4. november, 18. november, 2. desember, 16. desember. Babysong Det blir babysong i kyrkjelydshuset kl 11 på desse dagane: 25. august, 1. september, 8. september, 15. september, 22. september, 29. september, 6. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 24. november og 1. desember. Knøttekoret Det blir Knøttekor i Kyrkjelydshuset kl 1730 på desse dagane: 30. august, 13. september, 27. september, 25. oktober, 8. november, 22. november og 6. desember. Leikanger Kyrkjelydsblad Bileta er ved Egon Askvik, Sandra Pearce og Diccon Pearce. Andakta er ved sokneprest Egon Askvik s. 2. Redaksjonsnemnd: Kirsti Bergfald Svangstu, Signe Eikenes Dahle, Elianne Eggum og Gjertrud Lovise Tretteteig (e-post: no) Frivillig kontigent/ gåve Minner om kontonummer for fast gjevarteneste. Konto til kyrkjelydshuset er: Konto til Leikanger kyrkjelyd er: Side 19

20 Sundag 4.september 12.s.e.p. Luk.18,9-14 Gudstenester i Leikanger kyrkje Kl.11 Gudsteneste. Presentasjon av dei nye september-desember 2011 konfirmantane. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekalender Sundag 25.september 15.s.e.p. Luk.17,11-19 NY DATO Kl.11 Gudsteneste for små og store. Hausttakkefest. Utdeling av Mi kyrkjebok til 4-åringane. Takkoffer til IKO (Institutt for kristen oppseding) Sundag 9.oktober 17.s.e.p. Joh.11, kl.11 Gudsteneste. Takkoffer til Kirkens SOS. Sundag 23.oktober 19.s.e.p. Salme 73,23-28 kl.11 Gudsteneste. Takkoffer til Sogn og Fjordane indremisjon. Sundag 6.november Helgemesse Matt.5,1-12 kl.18 Helgemesse. Songen om håpet Sundag 27.november 1.s.i advent kl.11 Gudsteneste for små og store. Ny liturgi vert teken i bruk. Sundag 4.desember 2.s.i advent kl.20 Lysmesse Sundag 11.desember 3.s.i advent kl.18 Julekonsert Tysdag 13.desember kl.0715 Luciamorgon i kyrkja Laurdag 24.desember Julafta kl.1430 Julaftagudsteneste kl.1600 Julaftagudsteneste Sundag 25.desember Juledag kl.12 Høgtidsgudsteneste. Side 20 Laurdag 31.desember Nyårsafta Kl.16 Gudsteneste ved nåttår. Me minnest dei som er døde i Foto: Egon Askvik

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Nr. 1-2011 Årgang 65 Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: : Eit bilde av kyrkja Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 2 30.03.2011 22:21:50

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

KYRKJEGLØTTEN. Kyrkjeblad for Ostereidet, Hjelmås, Vike og Mo Nr. 4 - September 2011-33. årgang

KYRKJEGLØTTEN. Kyrkjeblad for Ostereidet, Hjelmås, Vike og Mo Nr. 4 - September 2011-33. årgang KYRKJEGLØTTEN Kyrkjeblad for Ostereidet, Hjelmås, Vike og Mo Nr. 4 - September 2011-33. årgang Kveldsavslutning ved elva. Sjå meir om bu-heime-leiren i Modalen s. 19. 2 Kyrkjegløtten nr. 4 - September

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

FOR HYLLESTAD. Nr 3 2011 62. årgang

FOR HYLLESTAD. Nr 3 2011 62. årgang FOR HYLLESTAD Nr 3 2011 62. årgang Om kristendomens utvikling på Vestlandet og i Hyllestad 2 KYRKJEBLAD Til eit historisk tema vert ofte spørsmålet stilt, når starta dette, når tok denne utviklinga til?

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Dei nominerte til sokneråds-

Dei nominerte til sokneråds- Dei nominerte til sokneråds- Til soknerådsvalet i Samnanger har me 13 kandidatar å velja mellom. Me skal velja 6 soknerådsmedlemer og fem varamedlemer. Me har berre ei liste, så valet går eigentleg ut

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 Tildeling frå OVF 2015: 915 625 Fordelt: Total frå OVF 2015 (minus til misjonskonsulent): 815 625 815 625 Gudstenesteliv 1 Tro og Lys Norge Felles

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer