Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten"

Transkript

1 Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten 1

2 Innhald 4 E-meistring 6 Alle Møter 9 KULE 12 E-resept 13 Samhandlingsbarometeret 14 Telemedisin 15 Bergensbadet 16 E+ 17 Holberg EEG 18 FOUSAM Smarte pasientrom 21 Firbeint terapi 22 Digitale helseverktøy 23 Panikklidelse 24 Demensvenlege daglegvarebutikkar 2

3 Forord Innovasjon i Helse Vest til det beste for pasienten Denne rapporten er utarbeida av det Regionale operasjonelle innovasjonsforumet i Helse Vest etter ønske frå det strategiske Innovasjonsnettverket. Forumet består av representantar frå alle helseføretaka, inkludert Sjukehusapoteka Vest, Helse vest IKT og Dei Private Ideelle sjukehusa og institusjonane. Regionalt operasjonelt Innovasjonsforum ønsker å synleggjera satsinga på innovasjon i Helse Vest og vil i rapporten vise noko av mangfaldet. Regjeringa vurderer innovasjon som eit viktig verkemiddel for å nå helsepolitiske- og næringspolitiske mål. «Ikkje all innovasjon i helse- og omsorgsektoren skal føra til kommersialisering. Prosjekt som vil kunne målast i andre økonomiske verdiar skal óg drivast fram som eit resultat av samarbeid», står det i Nasjonal samarbeidsavtale om innovasjon og næringsutvikling 1. Avtalen er mellom Helsedirektoratet, InnoMed, dei regionale helseføretaka, Forskingrådet, Innovasjon Norge og kommunesektoren. Satsinga gjeld heile helse- og omsorgstenesta, og inkluderer både forskingsdrive innovasjon og innovasjon i offentlege anskaffingar. Innovasjon på bakgrunn av dei store samfunnsutfordringane som kroniske sjukdomar, ei aukande aldrande befolkning og betre samhandling mellom tenestenivå og personalbruk er óg inkludert. Forsking- og innovasjonsstrategien for helse- og omsorgsektoren, HelseOmsorg21 2, som vart lagd fram i slutten av juni, trekk óg fram kunnskap, innovasjon og næringsutvikling som viktige ledd for å betre folkehelsa i Norge. Helseføretaka i Helse Vest arbeider støtt tettare med primærhelsetenesta, universiteta og andre samarbeidspartar for å nå måla om betre tenester via auka innovasjon. I HELSE vert óg behovet for auka samarbeid mellom helseføretaka i regionen understreka. Hovudfokus for innovasjon i Helse Vest og i det enkelte helseføretak er å: auke forskingsbasert og behovsdriven innovasjon auke omfang av innovasjonar som støtter heilskaplege pasientforløp og betre samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstenesta og spesialisthelsetenesta auke implementering av nye produkt, tenester, diagnostikk- og behandlingsmetodar, organisatoriske prosessar og løysingar som bidreg til auka kvalitet, effektivitet, kostnadseffektivitet, samhandling og meir heilskaplege pasientforløp auke innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlege innkjøp, før-kommersielle avtalar og prosjekt med leverandørar Førde, 10. desember 2014 Arbeidsgruppa som har utarbeida rapporten, har bestått av: Ann-Dyveke Huseth, Helse Vest IKT, prosjektleiar Guro Mjanger, Helse Førde Marthe Hammer og Øyvind Blom, Helse Bergen Anund Rannestad, Helse Stavanger Pål Nygård, DPI Kristin Osland Lexow, Helse Vest RHF 1 Ny samarbeidsavtale I tillegg har Aleksander Valestrand, Tove Hagland, Jannicke Slettli Wathne og Sølvi Heimestøl bidratt med tekst. 2 HelseOmsorg21 3 Helse2020 3

4 Innovasjonspris til internettbehandling Tine Nordgreen blir gratulert av styreleiar Terje Vareberg Foto: Bjørn Erik Larsen Psykologspesialist Tine Nordgreen fekk Helse Vest sin innovasjonspris for 2014 for emeistring. Det er eit tilbod om behandling via internett til personar med sosial angst, panikkangst eller mild til moderat depresjon. Komitéen som har innstilt prisvinnaren, seier i si grunngjeving at emeistring er innovativt i form av bruk av nye verktøy, tilpassa tenestetilbod og utvikling av føremålstilpassa tekstar, oppgåver, øvingar, spørjeskjema og sikker meldingsfunksjon. Vi har gode tilbakemeldingar frå dei pasientane som har prøvd programmet. Det krev ein del eigeninnsats for å drive med denne typen behandling, samanlikna med ansikt til ansiktbehandling. For mange av pasientane er emeistring eit god tilbod dersom alternativet er å vente på behandling. Det er mogleg å kome raskt i gang etter ein første konsultasjon, seier Nordgreen til Helse Vest sine nettsider. Ved emeistring har behandlaren kontakt med pasienten før, under og etter behandlinga. Per i dag er emeistring stort sett eit tekst-basert program. Pengane Nordgreen får for innovasjonsprisen, ønskjer ho å bruke til meir innovasjonsaktivitetar. Eg kunne godt tenkje meg å utvikle programmet ved å leggje meir lyd og bilete inn der det er best høveleg, seier ho. Kan hjelpe fleire Rundt ein fjerdedel av alle nordmenn vil bli ramma av ei angstliding i løpet av livet. Med emeistring kan ein nå nye pasientgrupper som elles har høg terskel for å søke hjelp. Assistert 4

5 internettbehandling kan auke behandlingskapasiteten til kvar behandlar, og dermed støtte oppunder målet om å auke tilgjenget til effektive helsetenester. Erfaring frå emeistring viser at det er mogeleg å nå ut til 3-4 gonger så mange pasientar samanlikna med individuelle konsultasjonar. Behandlingsmetoden kan i framtida også brukast ovanfor fleire pasientgrupper. Finansiering emeistringsprosjektet starta opp 1. januar 2012, og er eit treårig innovasjonsprosjekt finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og Haukeland universitetssjukehus. Prosjektet er lagt til Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS), Psykiatrisk divisjon Haukeland universitetssjukehus. Prosjektet er delt i tre fasar: * I fase 1 vert eksisterande program for panikkliding og sosial angst gjort tilgjengelege for poliklinikkane i Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus. * I fase 2 vert programma tilgjengelege for alle einingar i Helse Vest, og ein kan auke det terapeutiske repertoaret til å omfatte andre lidingar. * I fase 3 vert assistert internettbehandling gjort tilgjengeleg i heile landet. Behandlinga inneheld ni modular og varer 9 til 14 veker. Kvar veke får pasienten oppfølging frå ein terapeut som rettleier i høve til behandlinga. Foto: Colourbox 5

6 Na r alle møter, blir ventetida kortare I tre år auka Helse Vest kapasiteten på poliklinikkane årleg utan å få bukt med ventelister og fristbrot. Da begynte Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF, å stille heilt andre spørsmål. Det var starten på noko stort. Vi såg at ventelistene heldt seg konstante sjølv om vi auka kapasiteten på poliklinikkane fleire år på rad. Det var rart. Det var som om auke i kapasitet ikkje hadde nokon innverknad i det heile tatt, fortel Christiansen. Eg begynte å spørje litt andre spørsmål: kvifor jobbar vi på den måten vi gjer? Kva skjer eigentleg på poliklinikkane? Kvifor får ikkje pasienten time med ein gong? Korleis planlegg vi dagen vår? Sjukehusa re-planla for timar i Det tok veldig mykje tid. Tid som kunne vore brukt til å behandle pasientar og fått bukt med ventelister og fristbrot. Vi såg at vi hadde ein teoretisk kapasitet til å behandle fleire pasientar, fortel Christiansen, men korleis skulle vi klare å utnytte tida betre? Legane sin planleggingshorisont er ofte ikkje meir enn et par veker, så timar blir tildelt med veldig kort frist. Da er det ikkje så rart at mange ser seg naud til å endre timeavtalen sin, seier Christiansen. Pasientane har jo eit liv sjølv om dei har vondt. Og når dei i tillegg ofte ikkje kjem gjennom på telefon, fordi opningstidene på avdelinga kanskje berre er to timar midt på dagen, ja da er det nok ein del som vel å ikkje møte til timen sin utan å si i frå. I 2012 var det faktisk over pasientar som ikkje møtte utan å si frå. Det betydde meir re-planlegging for sjukehusa og lengre ventetider for pasientane. Noko måtte gjerast. Hilde Christiansen så potensialet som låg i betre 6

7 planlegging på sjukehusa og betre kommunikasjon med pasientar og pårørande. I 2013 gikk startskotet for prosjektet Alle møter. Med seg på laget hadde ho dyktige fagfolk frå Helse Vest RHF, Helse Vest IKT og alle helseføretaka i føretaksgruppa. Prosjektet er eit gigantisk samarbeidsprosjekt, og sjølv om det blir utvikla mange nye tekniske løysingar, så er dette i bunn og grunn eit stort og komplisert organisasjonsutviklingsprosj ekt. Utan vilje til endring frå alle medarbeidarane våre i føretaka, hadde ikkje dette gått, seier Christiansen. Det er lagt ned utruleg mange timar med testing, endring av arbeidsrutinar, informasjonsarbeid osv. Hilde Christiansen Elektronisk brukardialog 27. januar 2014 vart vestlandspasienten.no lansert. Ei innloggingsløysing, utvikla i samarbeid med helsenorge.no. Her kan ein logge seg inn med bank- ID og få oversikt over timane ein skal på sjukehuset, sjå status på tilvisingane sine, legge timen i kalender, bekrefte at ein kjem til timen, og sende ein melding om ein har spørsmål, ønskjer å endre timen, eller ønskjer å avslutte behandlinga. Ein kan òg sjå timane og tilvisingane til eigne barn under 12 år som bur på same folkeregistrerte adresse. Vestlandspasienten.no handlar om å gje god service til pasientane. No kan dei sende ei melding midt på natta om dei ønskjer. Og alle får svar innan to virkedagar, seier Pernille Gisselmann, som er prosjektleiar for vestlandspasienten.no. Sidan oppstartinga i januar 2014 har det kome til nye funksjonar kvar anna månad, og fleire skal det bli. Vi har ei lang ønskjeliste med funksjonar som vil komme på plass i løpet av 2015 og 2016, seier Gisselmann. Aller øvst står moglegheita til å få opp ein elektronisk versjon av innkallingsbrevet inne på portalen. Då vil du ha all informasjon du treng, frå tilvising til behandling, på nett. Men alle er ikkje like komfortable med å bruke nettet, og det er heller ikkje nødvendig. Det er også utvikla ein ringetenesteapplikasjon, som gjer det lett for kontorpersonell på sjukehusa å få opp ein oversikt over dei pasientane det er størst fare for at ikkje kjem til å møte. Så ringer dei rett og slett til personen, og minner han eller ho om timen. Dei som blir ringt opp blir overraska, men berre positivt. Ingen venter å få den typen service frå sjukehusa, seier Gisselmann. SMS-varslinga er også blitt utvida. No får ikkje pasientane berre ein SMSpåminning rett før dei skal til timen sin. Dei får også ein SMS i det timen blir tildelt. Då er det lett å legge avtalen rett i sin eigen kalender, og det blir enklare å hugse timen. En når også ut til dei gruppene som det kan vere vanskeleg å nå med brev. Mange rusmisbrukarar har, for eksempel, ikkje fast bopel, men alle har ein mobiltelefon, seier Gisselman. 7

8 Avansert oppgåveplanlegging Tidlegare nytta legegruppa fleire ulike system for å planleggje arbeidsdagen sin. Dei hadde eitt system for å planlegge si eiga arbeidstid (GAT), eitt anna system for å planlegge behandling av pasientar (Dips) og eit tredje system for å planlegge operasjonar (Orplan eller Orbit). Gjennom delprosjektet avansert oppgåveplanlegging har ein utvikla ny funksjonalitet i GAT, som gir legegruppa moglegheit til å planlegge og styre både Artiklar om Alle møter: arbeidstid og arbeidsoppgåver i eitt og same system (GAT). Informasjon om oppgåver og ressursar frå oppgåvevaktboka i GAT visast no på intranett og i outlook, som igjen muliggjer å ha informasjonen lett tilgjengeleg på sin eigen smarttelefon. Dette erstattar tidlegare manuelle informasjonsrutinar, og er både meir effektivt og mindre utsatt for feil. Vil ha fleire over på nett Eit år ut i prosjektet er entusiasmen stor. Ja, det er tøft å endre arbeidsrutinar, men dei som har jobba på avdelingar med avansert oppgåveplanlegging ønskjer ikkje å gå tilbake. Det opplevast som å gå tilbake i tid, seier nokon som har erfart akkurat det. For kontorpersonell i poliklinikkane er det klar tale: dei ønskjer fleire meldingar frå pasientar via vestlandspasienten.no. Ikkje ring. Logg deg på vestlandspasienten.no. Enkelt for deg. Bra for oss, oppmodar Elvisa Selimovic ved augepoliklinikken i Haugesund. Eg liker ordninga, og vil ha fleire til å sende oss melding over nettet. Då kan vi sjølve styre arbeidsdagen, fordele og prioritere oppgåver. Også pasientane visar engasjement. På Rus og psykiatri poliklinikk i Haugesund jobbar Margareth Heimdal: I starten var det noko skepsis til SMS-påminninga, men dette har minka. Faktisk har skepsis gått over til engasjement. Mange av våre pasientar bytter telefonnummer ofte, og det vi no opplever er at dei sjølv passer på at vi har riktig telefonnummer, sånn at dei får den påminninga dei treng. Vinnar av ehelseprisen 2014 (Computerworld): Skriv meldinger på nett direkte til SUS (Stavanger Aftenblad): html Få oversikt over legetimene på nett (Bergens Tidende): Alle møter på nett: Innføring av løsningen i Helse Vest er planlagt til perioden

9 KULE Dette venter vi på i spenning Vi gleder oss til vi får elektronisk kurve og vi venter i spenning, sier klinikkdirektør Anne Taule på Haukeland. Hun leder en av pilotavdelingene som våren 2015 skal bli de første brukerne av «KULE». Bak det noe kryptiskeprosjektnavnet «KULE» skjuler det seg en løsning som vil kunne revolusjonere hverdagen til tusenvis av helsearbeidere på Vestlandet - Vi gleder oss til KULE kommer, sier klinikkdirektør Anne Taule. Her i midten under åpningen av Korttidsposten i høst. I tillegg til å bli et helt nytt arbeidsverktøy for de ansatte, vil KULE bedre pasientsikkerheten og skape en bedre pasientflyt i sykehusene. Helsepersonell fra alle helseforetakene i Vest deltar i det omfattende prosjektet som skal anskaffe et system som etter hvert kan avløse de ulike papirkurvene som finnes i dag. I november 2014 ble det skrevet kontrakt med den tyske leverandøren Meona. Nå nærmer det seg innføring på de tre pilotavdelingene på Haukeland universitetssjukehus. Lungeavdelingen, Medisinsk avdeling og den nye Mottaksklinikken står for pilotgjennomføringen. - Vi gleder oss til KULE kommer, sier klinikkdirektør Anne Taule. Hun leder den nye Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Klinikken er under stadig utvikling og skal bli en helt ny måte å ta imot pasienter som kommer til Haukeland via akuttmottak. Pasienter skal tas imot, bli diagnostisert og flyttet videre til rett avdeling på sykehuset på en annen og bedre måte enn før. Pasientgjennomstrømninge n blir stor og Taule sier at den nye klinikken nesten vil være umulig å få til å fungere uten en elektronisk kurve. - I Mottaksklinikken har vi forventninger til at KULE vil kunne forenkle arbeidsprosessene, understøtte teamarbeidet og bidra til en tryggere kommunikasjon om og med pasienten. KULE vil også være en betydelig støtte i beslutnings- 9

10 punktene i pasientforløpene samtidig som vi lettere vil kunne hente ut data for overvåkningen av kvalitetsmålene, sier klinikkdirektøren. Hun får støtte av seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon, Steinar Skrede. - Vi er mange medarbeidere i sykehuset som ser fram til å få elektronisk kurve. Vi trenger sårt bedret tilgjengelighet på pasientdataene slik at de følger pasientene uten forsinkelse. Dette vil også øke sikkerheten til pasientene, ikke minst når det gjelder legemiddelhåndtering, sier Skrede. KULE-prosjektet skal tilrettelegge, pilotere og innføre helhetlig kurve- og legemiddellogistikkløsninger for alle foretak i Helse Vest. Løsningen skal erstatte dagens papirkurver, og omfatter også lagerhold for legemidler på sykehuspostene og bestilling av legemidler fra sykehuspostene til sykehusapotek. Tyske Meona sin kurveløsning er velprøvd og i drift på en rekke sykehus i Tyskland. I hovedsak er selve kurven en ferdig utviklet løsning. Men det vil være nødvendig å gjøre tilpasninger til Helse Vestforhold slik at kurveløsningen integreres med og spiller sammen med andre kliniske løsninger slik som for eksempel PAS/EPJ, lab og apoteksystem. I desember i 2014 var en rekke personer, både fra prosjektet og pilotavdelingene i Tyskland for å ta løsningen nærmere i Øyesyn Pilotering av regional løsning Pilotering handler om å teste ut alle deler ved løsningen som generell funksjonalitet, utprøving av nye arbeidsprosesser som følger av at vi går over til elektronisk kurve, teste at integrasjoner med medisinsk teknisk utstyr og andre deler av pasientjournalen fungerer, og at overføring mellom avdelinger går som planlagt. KULE prosjektet skal innføre regionale løsninger. Selv om selve piloteringen skjer på Haukeland er derfor alle foretak involvert i planlegging og tilrettelegging av løsningen gjennom deltakelse i prosjektgrupper og referansegrupper. Pilotavdelingene på Haukeland skal prøve ut og hente erfaring med bruk av løsningen, arbeidsprosesser og innføringsmetodikk. Et stort løft Det er et stort løft å etablere regionale standardiserte beste praksis prosesser. Og for å nå dette målet skal de faglige føringer for arbeidsprosesser, prosedyrer og rutiner som utarbeides i prosjektet forankres og godkjennes av et utvalg bestående av alle Fagdirektørene i Helse Vest sine fem Helseforetak og en representant for DPI, og ledes av Fagdirektør i Helse Vest RHF. I tillegg vil alle foretak være representert i Styringsgruppen for piloten som gjennomføres i Bergen. Bedre pasientsikkerhet og enklere arbeidshverdag Forbedret pasientsikkerhet og helhetlig pasientforløp er viktige mål ved overgangen til elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering. Pasientinformasjonen vil følge pasienten uavhengig av hvor han eller hun befinner seg i sykehuset og umiddelbart være tilgjengelig for alle som har bruk for den. Dette vil bidra til å redusere uønskede legemiddelhendelser og støtte opp om helhetlige pasientforløp. For helsepersonellet vil den elektroniske kurveløsningen 10

11 forenkle arbeidshverdagen blant annet ved å gi støtte til beslutninger om behandling og pleie, og gjøre det mulig å automatisere oppgaver innen legemiddelordinering og logistikk. Anne Taule Utprøving av ELK Parallelt med pilotering av kurve- og logistikkløsning skal det gjennomføres en utprøving av elektroniske legemiddelkabinett (ELK). Utprøving av disse elektroniske lagerløsningene vil skje i noen av de samme enhetene som piloterer kurveløsningen. Erfaringene fra utprøvingsperioden med ELK vil gi et viktig grunnlag for om det skal satses ytterligere på innkjøp av elektroniske legemiddelkabinett i Helse Vest. Hvem blir brukere av KULEløsningene? Elektronisk løsning for kurve og legemiddelhåndtering vil bli et viktig arbeidsredskap i det daglige arbeidet og alt helsepersonell i sykehus og sykehusapotek blir brukere av løsningene som anskaffes i KULE-prosjektet. Innen utgangen av 2017 er planen at alle avdelinger i alle foretak i Helse Vest skal ha tatt i bruk elektronisk kurveløsning. KULEprosjektet involverer alle helseforetakene i Helse Vest. Private ideelle institusjoner med avtale med Helse Vest skal også kunne tilknytte seg de kontrakter som skal inngås. FAKTABOKS - KULE står for Kurve og legemiddelhåndtering - Helse Vest har inngått avtale med Baxter AS med underleverandør Meona GmbH som skal levere en helhetlig og gjennomgående elektronisk kurve som dekker alle fagområder. - Løsningen inkluderer elektronisk bestilling og lagerstyring for apotekvarer på sykehusenhetene - ARX Norge AS forhandler Carefusion, som er innstilt til kontrakten skal levere elektroniske legemiddelkabinett - Alle Helseforetak i regionen er representert i arbeidet med pilot. - Pilotering av kurveløsningen skjer i Bergen i perioden mai til november Pilotavdelinger: Mottaksklinikken, Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling. - Innføring av løsningen i regionen er planlagt til perioden

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

«Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag:

«Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag: 1 «Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag: Styresak med vedlagte analyse Presentasjon av mulighetsrom for styrene, regional toppledersamling Presentasjoner som viser mønster for ikke møtt per fagområde

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Koordinerande eining i habilitering og rehabiliteringo Helse Fonna. Jorunn Sekse www.helse.fonna.no

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015 Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer Normkonferansen 15. oktober 2015 2 Ressurslekkasje 85 000 ikke møtt 147 000 endrer time (økning på 11%) En mulig teoretisk mer kapasitet på

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Samhandlingskonferansen 2015 Førde, 8. april 2015 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger,

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Fremtiden, rekruttering og helsesektoren. Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør

Fremtiden, rekruttering og helsesektoren. Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør 1 Fremtiden, rekruttering og helsesektoren Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør Helse Vest Det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet Eier av helseforertakene

Detaljer

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost Bakgrunn Helse Førde gjennomførte i 2007-2008 eit større prosjekt i Kirurgisk klinikk som

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer