Informasjonshefte til elever og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte til elever og foresatte"

Transkript

1 I 2010/ Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske". Gulskogen skole Gulskogen skole Rødskog skole Rødskog skole Gulskogen og Rødskog skoler

2 Velkommen til nytt skoleår! Høsten 2011 vil det være 750 elever på Gulskogen og Rødskog skoler. De er fordelt på 48 kontaktlærere. Det går ca 160 barn fordelt på våre to SFO er. Totalt er det 90 voksne som arbeider i SFO og skolen. Sammen med alle foresatte, så er vi på Gulskogen og Rødskog skoler nesten 2200 mennesker som til daglig har en eller annen form for kontakt med skolene og skal samarbeide om læring og utvikling til det beste for våre elever! Gulskogen og Rødskog skoler er en del av Drammen kommune sitt mål om å bli Norges beste skole innen I den forbindelse har vi laget en visjon for drammensskolen: "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske". Skolen har laget en egen handlingsplan for å oppfylle visjonen. Det handler om et godt hjemskolesamarbeid, satsning på de grunnleggende ferdighetene hos elevene, et godt klassemiljø, god klasseledelse og god ledelse ved skolene. Vi kan love at vi på skolene skal gjøre vårt beste hver dag. Allikevel vet vi at i løpet av et skoleår er det alltid noen som ikke føler at skolen dekker deres behov og ønsker. Jeg håper dere tar kontakt med skolen direkte eller bruker FAU. Det er veldig viktig for oss å få tilbakemeldinger, slik at vi kan utvikle oss videre. Du kan lese mer om FAU og et godt hjem-skolesamarbeid senere i dette hefte. Det legges jevnlig ut informasjon om skolen og aktiviteter på vår hjemmeside og på MLG - skolens digitale læringsplattform. Kontaktlærer har brukernavn og passord til alle elever og foresatte. Du kan forvente å finne ukeplaner, ukebrev, timeplaner og bilder på denne siden. Lærere vil også legge ut linker og oppgaver til gode pedagogiske nettsider som elever og foresatte kan bruke sammen. Alle elever på Gulskogen og Rødskog skoler tilhører et trinn. Hver enkelt elev blir satt i undervisningsgrupper. Størrelsen varier fra I løp av skoleåret vil alle elever oppleve å få undervisingstilbud på ulike grupper. Hensikten er å gi dem en bedre tilpasset undervisningen, bedre læring og større opplevelse av mestring. Skolene har en tydelig og klar profil mot mobbing og har nulltoleranse mot vold. Dersom vold eller mobbing forekommer, har skolene nedfelt skriftlige rutiner for å følge opp dem som er involvert. Skolene følger opp elevenes læringsmiljø med årlige brukerundersøkelser. Dette er en del av Gulskogen og Rødskog skoler sitt kvalitetsarbeid. Elevene på vår skole skal bli møtt av voksne som har tro på elevene og viser dette overfor eleven. Vi skal se de sterke og positive sidene ved eleven. Elevene tar selvstendige valg og skaper sitt eget liv, valgene er elevens ansvar, men vi skal hjelpe elevene til å utvikle et grunnlag for å ta egne beslutninger. Målsetningen om å bli Norges beste skole er høy. Den vil kreve det beste av elevene, foresatte og skolen. Vi håper at ved et godt samarbeid skal vi lykkes sammen. Dette hefte skal gi hjemmene og de foresatte en god oversikt over skolens virksomhet, innhold, kontaktpersoner og øke muligheten for å følge opp skolehverdagen for deres barn på en god måte.. Bruk det som et oppslagsverk og ta kontakt hvis det er noe du savner. Vi ønsker dere velkommen og håper dere opplever en positiv og meningsfull skolehverdag. Med vennlig hilsen Thomas Larsen Sola Rektor Gulskogen og Rødskog skoler 2

3 Innhold 1. Kontaktinformasjon til administrasjon samarbeidspartnere og skolen Oversikt over personale med basisgruppe og internnr Skoleruta for skoleåret Elevstandarder/skoleregler: Ordensregler /Trivsels regler for Gulskogen skole Brudd på reglene kan medføre følgende sanksjoner Rutinebeskrivelse av hvordan virksomheten håndterer klager på elevens psykososiale miljø, blant annet mobbing Praktisk informasjon om skolen og året som kommer a. Gulskogen skole en praksisskole b. Informasjon og nyheter fra skolen c. Læringsstøttende arbeid (leksehjelp) d. Frukt og melk Permisjon fra grunnskoleopplæringen Rutiner ved fravær for eleven Forsikringer og erstatninger Hjem-skolesamarbeid a. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven b. Elevsamtaler c. Individuell samtale med karriereveileder d. Utviklingssamtaler/konferanser e. Ukeplan/periodeplan f. MLG Underveis - og sluttvurdering Forventninger til foresatte på skolen Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har følgende råd til foresatte Samarbeidsorganer for skolen a. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) b. Skolemiljøutvalg (SMU) c. Samarbeidsutvalg (SU) Linker Gulskogen og Rødskog skoler 3

4 1. Kontaktinformasjon til administrasjon samarbeidspartnere og skolen Adresse Vintergata 8, 3048 Drammen Åpningstider Skolen: SFO: Skolens e-post adresse Skolens hjemmeside Skolens telefonnummer: SFO sitt telefonnummer: /87 Navn Stilling Telefonnummer E-post Thomas Larsen Rektor Sola Lena Kilen Avdelingsleder for trinn og SFO Jon Jørgensen Avdelingsleder for mellomtrinn og leder for spes.ped temaet Marianne Støa Avdelingsleder for ungdomstrinn Sabine Berg Avdelingsleder for ungdomstrinn og karriereveileder Jean Skog Kontorpersonell Ingun Løkken Kontorpersonell Kirsti Ravn Larsen Sosiallærer Carita Cecilie Holm Fysioterapeut Grete Karlsen Helsesøster Marita Haugen Logoped (torsdager) Wenche Børsum FAU-leder Gulskogen og Rødskog skoler 4

5 2. Oversikt over personale med basisgruppe og internnr Basisgruppe Lærer Alle numrene starter med Kjersti Hagen Kari Buvik Kristin Uggen Eek Grethe Leknes Ellen Schau Martha K. Lyngstad Claire Lindkjølen Ellen Marie Theodorsen Sigrun Austad Britt Elisabeth Blomsholm 2652 (Bitten) 5.1 Marianne Blom Helge Kolstad Marianne Mørk Liv Sandaroe Kari Ravnsborg Barbro Johansson Monika Berg Anne Grethe Aarnes Line Grøtte 2643 Faglærer Akin Tasdemir 2692 Faglærer Tine Foss Pedersen 2647 Faglærer Per-Ivar Halvorsen 2640 Faglærer AnneLinn Østegård 2653 Gulskogen og Rødskog skoler 5

6 3. Skoleruta for skoleåret Måned Antall dager Ferier/fridager og merknader August 10 Første skoledag onsdag September 22 Oktober 16 Høstferie (uke 40) November 22 Desember 16 Siste skoledag onsdag Januar 20 Første skoledag tirsdag Februar 19 Vinterferie (uke 9) Mars 19 Vinterferie (uke 9) April 14 Påskeferie Mai 20 Fri mandag Juni 12 Fri Siste skoledag tirsdag Sum 190 Øvrige fridager i 2011: Tirsdag 17. mai Torsdag 2. juni (Kristi Himmelfartsdag) Mandag 13. juni (2. pinsedag) Gulskogen og Rødskog skoler 6

7 4. Elevstandarder/skoleregler: Elevstandardene er tydelige forventninger til elever og voksne på skolen. Det er viktig for oss at hjemmene støtter opp om disse standardene, det vil gjøre det lettere for elevene å vise en atferd i tråd med våre forventninger til skoleelev på vår skole. Skoleregler Elevatferd Voksenatferd I gangen I klasserommet Ute Deg selv Vær presis Gå rett ut og rett inn. Finn plassen din, det du trenger og vær klar når timen begynner. Vær ute i utetiden. Gå rett inn til timen etter pausen eller still opp ute Pass tiden og gå tidsnok hjemmefra. Gå rett inn i garderoben og vær klar for å starte skoledagen. Vær tilstede i klasserommet før elevene Si tidlig i fra om fravær til nærmeste leder. Møt presis og avslutt i tide. Lever innen tidsfrister. Ha fast rutine på oppstarten på dagen og avslutning av dagen Lage system (ansvarsliste) med ordenselever. Vektlegg det å være god organisator. Gjør dagens program kjent for elevene. Ha med utstyret som trengs i timene. Gjør klart klasserommet til undervisning. Hold orden i klasserommene og spesialrom. Legg utstyr tilbake på plass Meld i fra til avdelingsleder/ vaktmester om ting som er ødelagt. Følg inspeksjonsplanen. Passe på at det er ryddig etter at elevene har spist Vis god orden Heng opp uteklær i gangen. Caps og lue er uteklær. Utesko skal på hylla. Innesko skal brukes inne. Søppel skal i søppelkassa Vis respekt for skolens og andres eiendom. Forlat toalettet slik det var da du kom. Spising skal foregå i klasserommet. Kast avfall i rette avfallsdunker. Pennalet skal være orden hjemmefra. Ordenselever må gjøre jobben sin Bordet skal være ryddet etter timen. Lever arbeid til tidsfristene. Legge tilbake lånt utstyr på riktig plass. Spising og drikking skal foregå etter avtale. Dine bøker og skoleutstyr skal kun være i sekken, skuffen, hyllen eller på arbeidsbordet ditt. Ha skolesakene du trenger klare til arbeidsøktene Rett opp bord og heng opp stolen ved dagens slutt. Rekke opp hånden. Gå rolig i klasserommet. Vente på tur. Følge beskjeder fra voksne. Innestemme. Sitte rolig på plassen hvis ikke annet er avtalt. Do-besøk, drikke, og andre ærender skal gjøres kun etter avtale med lærer. La andre jobbe i fred. Kast søppel i søppelkassene. Parker syklene på angitte plass. Si i fra til voksne straks du oppdager hærverk og lignende. Rydd opp etter deg. Spising skal gjøres i klasserommet. Ta med lånt utstyr inn. Vis god arbeidsro Innestemme. GÅ i gangen og hold til høyre. Vike til side når folk skal forbi. Rolig atferd i gangen. Vis hensyn til de som har undervisning dersom du er ute. Bruk friminuttene til å ordne private ting. Egne leker lekes med i friminuttene. Følge instrukser fra lærer. Rekk opp hånden. Vent på tur. Sitt rolig på plassen hvis ikke annet er avtalt. La andre arbeide i fred. Gå rett på plassen din uten å forstyrre Gi tydelige beskjeder Være konsekvent Dagen må være forutsigbar Være presis Klare forventninger til elevene/ presisere målene for timene Behandle elevene med respekt. Gulskogen og Rødskog skoler 7

8 Vis god arbeidsinnsats Vis godt samarbeid med medlever Vis godt samarbeid med lærer Nei til vold Nei til mobbing Snakke hyggelig til hverandre Hilse på medelever og voksne Respektere hverandres ulikheter Respektere hverandres ulikheter Søk hjelp. Arbeidsøktene skal brukes til å lære og å øve. Sosial prat hører til i pauser. Vær oppmerksom på instruksjoner som gis for arbeidsøkten. Vis god og positiv holdning til faget og lærerens bestemmelser for økta. Løse konflikter ved å snakke sammen Lytte og respektere andres meninger og bidrag i samarbeid Holde avtaler Levere arbeid til tidsfristene. Vær positiv Snakk hyggelig Rett deg etter det de voksne sier Følge skolens rutiner, vedr klage på psykososialt miljø. Innvisning Telefon hjem Politiet Følge skolens rutiner jfr klage på psykososialt miljø. Løse konflikter ved å snakke sammen Inkludere andre i lek Gjør andre gode Respekter skoleregler Følg beskjed fra voksen Følg beskjed fra voksen uten diskusjon eller negative kommentarer Ta ansvar for deg selv og for arbeidsmiljøet Planlegg undervisning etter forutsetningene til elevene Legg til rette slik at elevene kan øve og lære. Forvent god arbeidsinnsats. Hilse på elevene Hilse på hverandre Ta mer del i leken ute (småskoletrinnet). Organisere gruppen ut i fra forutsetningene Hils på alle elever i gangen. Hils på alle du møter i gangen Kjenne til og praktisere skolens rutiner. Kjenne til og praktisere skolens rutiner. Gulskogen og Rødskog skoler 8

9 5. Ordensregler /Trivsels regler for Gulskogen skole. Reglene gjelder på skolen, på turer, på skoleveien, og kveldsarrangementer som skolen arrangerer. Trivselsreglene er til for at elever og ansatte skal ha en trygg og trivelig arbeidsdag. Alle, både elever, ansatte og foreldre har et ansvar for at reglene følges. Vi ønsker en skole der elever og ansatte viser hverandre respekt, tillit og toleranse. 1. Elever fra 5.klasse og oppover kan bruke sykkel, rullebrett eller rulleskøyter på skoleveien. Skolen anbefaler at elevene bruker hjelm og annet sikkerhetsutstyr. På aktiviteter i skoletid er det påbud med sikkerhetsutstyr som hjelm o.l. Vi henstiller til at det tas hensyn til gående både på gangvei og i skolegården. Elever i klasse kan sykle til/fra skolen dersom de følges av en voksen. 2. I skoletiden skal elevene oppholde seg på skolens område. Etter jul i 9. klasse og i hele 10. klasse har elever, som har god oppførsel, anledning til å gå utenfor skolens område i midttimen. 3. Jakker og sko som benyttes ute skal settes i garderoben. Vi anbefaler at elevene bruker innesko. 4. Elever på u.trinn kan ha mobiltelefon på skolen. Elever på barnetrinnet skal ha skriftlig melding fra foresatte dersom de ved enkelt anledninger har behov for å bruke telefon på skolen. Det er ikke tillatt å ha mobiltelefonen på i undervisningstimene. 5. Det er ikke tillat med lek som er til fare for andre, bl.a snøballkasting på personer og voldsom "lekeslåssing". 6. Elevene har selv ansvar for egne verdisaker eller penger på skolen. Tap av dette erstattes ikke. Verdisaker kan oppbevares hos klassestyrer eller på kontoret. 7. Elevene som bevisst eller uaktsomt ødelegger inventar, på skolebygget eller skolens materiell må erstatte helt eller delvis dette med inntil kr. 5000,- 8. Det er ikke tillatt å ta med seg kniv eller andre våpen på skolen. 9. Trusler, trakassering, vold eller mobbing er ikke tillatt. 10. Det er ikke tillatt å oppbevare eller bruke tobakk, snus eller andre rusmidler på skolen. 11. Elever som benytter skolens datamaskiner er forpliktet til å følge de gjeldende regler for dette. Gulskogen og Rødskog skoler 9

10 7. Brudd på reglene kan medføre følgende sanksjoner Muntlig irettesettelse Muntlig melding til foresatte/foreldre Skriftlig melding til foresatte/foreldre Inndragning av gjenstander. Farlige gjenstander, f.eks kniv eller slagvåpen inndras umiddelbart. Andre gjenstander som forstyrrer undervisningen inndras for denne dagen. F. eks mobiltelefon som benyttes i timene. Ved inndragning skriver lærer og elev i elevens meldingsbok hva som er inndratt. Og det noteres ned i samme bok når gjenstanden levers ut igjen. Meldingsboken skal forevises foresatte. Ved gjentatte forseelser kontaktes foresatte for å gjøre indviduelle avtaler. Ved mistanke om straffbare forhold vil politiet og foresatte bli kontaktet. Ved alvorlige brudd kan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinn kan vises bort fra undervisningen i enkelt timer eller for resten av dagen. Det er rektor som fatter vedtak. Andre sanksjonsmuligheter skal vurderes, eleven skal i forkant forklare seg muntlig og foreldre skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager. Ordensreglene for skolene er under endring. Oppdaterte regler vil bli lagt ut på vår hjemmeside. 8. Rutinebeskrivelse av hvordan virksomheten håndterer klager på elevens psykososiale miljø, blant annet mobbing 1. Ved henvendelse fra foresatte og elever, med klage på læringsmiljøet, skal henvendelsen gjøres skriftlig. 2. Klagen leveres rektor. 3. Den skriftlige klagen oversendes sammen med vedlagte meldingsskjema. 4. I samarbeid med kontaktlærer, lærere på teamet og øvrige ressurs personer på skolen skal saken undersøkes. Metoder som kan tas i bruk: - Observasjon av elevene - Elevsamtaler - Kartlegging av sosiale relasjoner på trinnet - Trivselsundersøkelser 5. Undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak. 6. Tiltakene utarbeides i samarbeid med elever og foresatte. 7. Tiltakene presenteres på et møte med foresatte. 8. Tiltakene skal gjøres skriftlig i form av et enkeltvedtak. Dersom skolen ikke gir klageren medhold skal dette også gjøres skriftlig i form av enkeltvedtak. Enkeltvedtak fattes av rektor. 9. Saken følges opp gjennom evalueringsmøter. Dersom henvendelsen gjøres muntlig skal lærer be om en skriftlig henvendelse. Dersom foreldrene ikke ønsker å levere klagen skriftlig, må det gjøres oppmerksom på at handlingsplanen ikke settes i verk. Det kan ikke fattes enkeltvedtak uten skriftlig henvendelse. Jmf. Forvaltningsloven. Dersom foreldre/lærer er usikker på alvorlighetsgraden kan de avtale annen oppfølging. Avtalen må gjøres skriftlig og legges i elevens mappe. Gulskogen og Rødskog skoler 10

11 9. Praktisk informasjon om skolen og året som kommer a. Gulskogen skole en praksisskole Gulskogen skole er en praksisskole. Dette betyr at vi har lærere som tar i mot studenter fra lærerutdanningsinstitusjonene hvert år. Skoleåret har vi fem øvingslærere knyttet til allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud. b. Informasjon og nyheter fra skolen Gulskogen og Rødskog skoler jobber for åpenhet og god kommunikasjon med hjemmene. I tillegg til de daglige rutinene for kommunikasjon, kommer virkemidler som: Oppdatert hjemmeside Hjemmesiden skal gi brukeren tilgang til alle skolens grunnlagsdokumenter, resultater og øvrig informasjon om skolens innhold samt aktiviteter, bilder og nytt fra grupper og elever. Dette skjer på vår åpne hjemmeside: og gjennom læringsplattformen vår MLG (ta kontakt med kontaktlærer hvis du ikke har fått brukernavn og passord) Bruk av MLG Gulskogen og Rødskog skoler viderefører bruk av MLG til informasjonsformidling og samarbeid med elevenes foresatte i tillegg til den ordinære opplæringen ved hjelp av MLG. Les mer om MLG senere i dette hefte. c. Læringsstøttende arbeid (leksehjelp) Skolen tilbyr leksehjelp på alle trinn. For 1.-4.trinn ta kontakt med kontaktlærer for informasjon. Mellomtrinn og ungdomstrinn kan benytte leksehjelp på biblioteket mandag-torsdag klokken d. Frukt og melk Aller elever for gratis frukt hver dag. Elevene mottar et eget informasjonsskriv for hvordan dere skal gå frem for å bestille melk. Gulskogen og Rødskog skoler 11

12 10. Permisjon fra grunnskoleopplæringen Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller: Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Kriterier Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker. Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. For å være sikret at søknaden blir ferdig behandlet før permisjonens første dag, skal søknaden leveres senest 3 uker før permisjonens start. 11. Rutiner ved fravær for eleven Foresatte skal gi beskjed til skolen hvis eleven er borte i flere enn 3 dager. Det er ikke nødvendig å gi beskjed om kortere fravær. Dette fraværet skal dokumenteres i meldingsboken til eleven. 12. Forsikringer og erstatninger Alle elever er forsikret til og fra skolen, men de må gå/sykle uten avbrudd. Går de innom en venn på veien hjem, er de ikke forsikret fra vennens hus og hjem den dagen. Skolen erstatter ikke saker som blir stjålet eller ødelagte. Ved tap av verdisaker må saken meldes til politiet og det er elevens/foresatte sine egne forskiringer som må brukes. Elever på skolen kan bli stilt erstatningsansvarlig ved hærverk og ved unødvendig utløsning av brannalarmen. Gulskogen og Rødskog skoler 12

13 13. Hjem-skolesamarbeid Vi har som mål å få til en omfattende elev og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole og være en nytenkende og åpen skole. For å nå denne målsetningen er det viktig at dialogen/samarbeidet kjennetegnes av gjensidig tillitt og respekt. Skolen må skape møteplasser hvor alle foreldre kan ha mulighet for å være delaktig verdsatt. Her er det viktig at vi anvender foresattes flerkulturelle kompetanse som en ressurs. En forventningsavklaring mellom hjem og skole er viktig for å kunne lykkes. Skolen jobber aktivt med dette gjennom elevstandarder og samarbeid med FAU. Skolen har også fokus på Drammen kommune sine forventninger til foresatte i drammenskolen. Her finnes det en forventning om at foresatte skal ha god kunnskap om deres rettigheter og plikter, samt innsikt i skolens mål, arbeidsmetoder og resultater. Skolens resultater på faglige tester og brukerundersøkelser skal diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå a. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven Det er til enhver tid viktig at foresatte informerer skolen /kontaktlærere om særskilte forhold angående eleven, for eksempel om barnet er avhengig av medisiner, har allergier, har opplevelser som er vanskelige mv. Be om en samtale med kontaktlæreren eller ring skolen. Det er særskilte rutiner i Drammen kommune for medisinering av skolebarn. Denne finnes på Kontaktlæreren sørger for å avtale rutiner for nødvendig dialog og samarbeid, blant også for å gi øyeblikkelige tilbakemeldinger til foresatte hvis situasjoner oppstår. En elev skal aldri sendes hjem alene fra skolen ved sykdom. Det er en forutsetning at det har vært dialog med foresatte. b. Elevsamtaler Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev, og skal gjennomføres i forkant av utviklingssamtale/konferansetimene, det vil si minst to ganger i skoleåret. Det påhviler kontaktlæreren å sette elevsamtalene i system og sørge for at samtalene er forberedt, strukturert og målrettede. Det er vesentlig for eleven at elevsamtalene er forutsigbare og de er tidsfastsatt i god tid. Det skal lages skriftlig dokument på elevsamtalen, hvor punktene skal følges opp både av eleven og læreren c. Individuell samtale med karriereveileder Dette gjelder i første rekke elever på tiende trinn. Samtalene gjennomføres i høsthalvåret. Samtalene gjennomføres i god tid før søknadsfristen til videregående skole. De skal være strukturerte og planlagte. d. Utviklingssamtaler/konferanser Anerkjennelse av hverandre er en viktig faktor i samarbeidet. Da er det viktig med arenaer hvor man kan skape relasjoner og tillit. Det er lovfestet med samtaler mellom hjem og skole to ganger i året. Dette er en god arena for samarbeid I samtalen skal eleven være i sentrum. Det er elevens læringsmål og læringsutbytte som skal være hovedtema. Det bør vurderes om eleven skal være til stede under hele samtalen. Foresatte Gulskogen og Rødskog skoler 13

14 og lærer forbereder seg til samtalen ved å fylle ut skjemaet (vedlagt). Innkalling til konferansetimen skal være skriftlig og varsles minimum to uker i forkant av samtalen. e. Ukeplan/periodeplan Hver gruppe/team skal bruke ukeplan som verktøy og skriftlig kommunikasjon. Den må være enkel, og informasjonen må være lett å forstå. Det er opp til den enkelte skole å finne gode systemer for dette. Men foresatte og eleven, samt skolens ledelse og andre lærere skal kunne finne ukeplanene på læringsplattformen MLG (Microsoft Learing Gateway ). Dette er en viktig del av samarbeidet hjem/skole, og er høyt prioritert. Ukeplanen skal brukes til jevnlig tilbakemelding til foresatte. Tilbakemelding som gjelder den enkelte elev skal unntas offentlighet og selvfølgelig ikke legges på fellesområder på MLG. f. MLG MLG ( Microsoft Learning Gateway )er læringsplattformen som Drammen kommune har valgt. Foresatte får brukertilgang til sin elevs mappe og teamets sider, men også foreldreområdet i plattformen. MLG skal introduseres til alle foresatte ut fra behov, men det påhviler kontaktlærer et særskilt ansvar for å motivere foresatte til å bruke MLG som kommunikasjonsverktøy og informasjonsverktøy. Foresatte må også sørge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i barnets digitale klasserom på MLG. Det er teamet ansvar å holde MLG siden for sitt team oppdatert. Gulskogen og Rødskog skoler 14

15 14. Underveis - og sluttvurdering Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Forskriften understreker underveisvurderingens betydning for læring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. Underveisvurdering Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet ( 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Sluttvurdering Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. Sluttvurdering omfatter også vurdering til kompetanseprøve og realkompetansevurdering. Det kan klages på sluttvurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter ( 5-1 i forskrift til opplæringslova) Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen ( 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova). Standpunktkarakteren skal ikke være noe gjennomsnitt av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes ( 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Dette betyr at det i de fleste fag ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. En prøve som bare måler deler av elevens kompetanse i faget vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. Karakter 6 uttrykker at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakter 5 uttrykker at eleven har mykje god kompetanse i faget Karakter 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget Karakter 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget Karakter 2 uttrykker at eleven har låg kompetanse i faget Karakter 1 uttrykker at eleven har svært låg kompetanse i faget Gulskogen og Rødskog skoler 15

16 15. Forventninger til foresatte på skolen Hos oss ved Gulskogen skole forventer vi av deg som foresatt: Leser arbeidsplanen til eleven Følger opp barnet i skolesaker, og hjelper til med hjemmearbeid i den grad det er mulig Gir skolen nødvendig og relevant informasjon om eleven Deltar på foreldremøter Deltar på konferansetimer Følger opp eleven mht skolesaker som skal med (bøker, penal m utstyr, gymtøy, matpakke Snakker positivt om skolen hjemme, og tar kontakt direkte med skolen om det skulle være missnøye med noe Involverer og engasjerer deg i skolen vår 16. Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har følgende råd til foresatte Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang Forskning viser: Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen Gulskogen og Rødskog skoler 16

17 17. Samarbeidsorganer for skolen Det er tre fora for samarbeid hjem/skole på skolenivå: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) a. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerået som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole. FAU er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. FAU består av foreldrekontaktene. FAU velger to representanter til skolens samarbeidsutvalg. FAU er organisert med et styre og en leder som er rektor nærmeste samarbeidspartner. FAU skal: Fremme fellesinteressene for foreldrene Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skap et god skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet FAU har eget område på skolenes intranett (MLG), der det legges ut møteplaner, referater og div. info foresatte imellom. Du finner kontaktinformasjon til FAU-leder under kapittelet Nyttig informasjon. b. Skolemiljøutvalg (SMU) Skolemiljøutvalg (SMU) er et lovpålagt utvalg for alle skoler. Skolemiljøutvalget skal arbeide med saker i henhold til Opplæringslovens 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ i skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt delt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha et flertall. På vår skole er Samarbeidsutvalget også Skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget består av representanter fra elevene, foreldrenes arbeidsutvalg, undervisningspersonalet, andre tilsatt og fra skoleledelsen. Gulskogen og Rødskog skoler 17

18 c. Samarbeidsutvalg (SU) Samarbeidsutvalg (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan. Sammensettingen er som for skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, for eksempel skolens planarbeid, virksomhetsplaner, forsøks -og utviklingsarbeid, opplæring, budsjett, skolenedleggelse, skolebasert vurdering, informasjonsarbeid, SFO mv. Vi har regelmessige møter med referater du finner på MLG. 18. Linker Gulskogen skole Norges beste skole Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Skoleutviklingsplan for virksomheten Gulskogen og Rødskog skoler e/gulskogen%20r%c3%b8dskog%20skoler/skoleutviklingsplan% %20hjemmesideversjon.pdf MLG https://drammen.skole.d-ikt.no/ Opplæringsloven Regler og rettigheter for elever i Drammen kommune Gulskogen og Rødskog skoler 18

19 Notater: Gulskogen og Rødskog skoler 19

20 Notater: Gulskogen og Rødskog skoler 20

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer