Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE"

Transkript

1 Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse... 2 Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av... 2 Formål med bacheloroppgaveskriving... 2 Mål og krav til oppgaven... 3 Innlevering av Bacheloroppgave... 3 Evaluering og godkjenning... 3 PRESENTASJON AV OPPGAVEN... 4 STRUKTUR PÅ OPPGAVEN... 4 Tips til formkrav... 4 Tips til oppgaveskriving INNLEDNING: TEORI: METODE: ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): RESULTATER: KONKLUSJON/OPPSUMMERING: LITTERATURLISTE: EVENTUELLE VEDLEGG:... 9 Format og layout... 9 VEILEDNING... 9 Studentens ansvar... 9 Veileders ansvar Vedlegg: Samtykkeerklæring Viktige forutsetninger for bacheloroppgaven 1

2 PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE Hovedansvarlig og koordinator for Bachelor-oppgavearbeidet er: Universitetslektor Anne Eikeland og førsteamanuensis Anne Elisabeth M. Halvari i samarbeid med utdanningens ledelse. Studentene skal finne frem til et selvvalgt tema og skrive en fordypningsoppgave/bacheloroppgave innenfor dette tema Temaet må være aktuelt og relevant tema for fordypning Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling Prosjektet skal ivareta tannpleiefunksjonen, dvs. ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv Sentralt i oppgaven vil være anvendelse av forskningsbasert kunnskap integrert i en tannpleiekontekst Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de i hovedsak følger de samme prinsipper og prosedyrer fremstilt i denne malen Veileder oppnevnes av utdanningen DETALJERTE PROSEDYRER Innlevering av prosjektbeskrivelse: Når prosjektbeskrivelsen med problemstilling er ferdig, må denne godkjennes av utdanningen Arbeidet med bacheloroppgaven vil utgjøre store deler av 6. semester - oppstart mandag i uke 5 kl Prosjektbeskrivelse med problemstilling leveres på Fronter innen onsdag i uke 9 kl Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av: Valg av tema og problemstilling Tidsplan Metodisk tilnærming spørreundersøkelse/intervju/observasjon/case studie teoretisk? Kort om hvordan oppgaven tenkes gjennomført Forslag til litteratur og artikler som er aktuelle i forhold til tema og for å kunne belyse tema og problemstilling Ca. 1-2 sider er nok (ca 600 ord) Formål med bacheloroppgaveskriving: Kvale og Brinkmann (2009) definerer vitenskap som systematisk produksjon av ny kunnskap. Oppgaven er derfor en øvelse innen den vitenskapelige disiplin hvor kandidaten både skal kunne utvikle egen kompetanse og kunne utvikle ytterligere forståelse for det tannpleiefaglige. Bacheloroppgaven vil gi studenten øvelse i å integrere faglig forståelse i praksisfeltet og kunne anvende denne kunnskapen i en framtidig yrkessituasjon. Bacheloroppgaven er ment å utfordre og gi øvelse i å anvende etikk, forskningslitteratur og teori på en relevant og hensiktsmessig måte 2

3 Å gjennomføre en egen undersøkelse for så å skrive om den i en bacheloroppgave skal bidra til å kunne lære å tenke metodisk (Dalland 2004) Studenten skal kunne danne seg en oversikt og ny innsikt i det valgte tema Mål og krav til oppgaven: Oppgaven er vektet med 10 studiepoeng (15 fra og med kull 2013) Oppgaven skal ha en klar sammenheng mellom problemstilling, beskrivende del, resultater, drøfting og konklusjon Tema og problemstilling er selvvalgt, men skal godkjennes av ansvarlige ved utdanningen. Godkjenningen skal blant annet sikre at tema eller problemstilling er relevant Tema og problemstilling kan ikke endres uten samtykke fra oppnevnt veileder Studenten skal vise at han/hun har evnen til å skrive systematisk, logisk og konsistent Arbeidet skal derfor føre til en egenutvikling for studentene ved at de lærer å anvende en metodisk vitenskapelig tankegang, steg for steg. Studentene skal derfor kunne vise til nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen vitenskapsteori og metode for å kunne skrive og gjennomføre en bacheloroppgave. Studentene skal i tillegg få en selvstendig og reflektert holdning til det tannpleiefaglige innen eget fordypningsområde - evne til selvstendighet vektlegges i oppgavens ulike deler Oppgaveskrivingen skal ideelt sett vise til et selvstendig og fordypende arbeid innen forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv knyttet til tannpleierollen I løpet av studietiden har studentene ansvar for å utvikle forståelse, kunnskaper og ferdigheter om bachelor-oppgaveskriving som arbeidsform Studentene skal selv kunne samle inn nødvendig materiale og data til oppgaven. Problemstillingen skal belyse aktuelle områder enten innen privat eller offentlig tannhelsetjeneste. Den skal dermed være knyttet til relevant praksis eller teoriområde innen tannpleiefaget. Kandidaten skal vise innsikt i en begrenset ( spisset ) problemstilling innen et valgt tema Annen relevant forskning og /eller teori skal ytterligere belyse den aktuelle problemstillingen Det er ønskelig at drøftingen er kritisk, problematiserende og selvstendig Det er også ønskelig at oppgaven kan peke på nye utfordringer for tannpleierprofesjonen Nødvendige etiske retningslinjer skal være ivaretatt på en forsvarlig måte Det informerte samtykke skal være ivaretatt ved alle spørreundersøkelser eller lignende. Oppgaven skal være på ca. 30 sider, tilsvarende 9000 ord (+/- 20 % ) Innlevering av Bacheloroppgave: Bacheloroppgaven leveres innbundet i 5 eksemplarer til studiekonsulenten i fakultetsadministrasjonen. Endelig frist er fredag i uke 19 kl Evaluering og godkjenning: Bacheloroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått Prosjektet vurderes som helhet og må være gjennomførbart både med hensyn til tidsfaktor, arbeidsmengde og kompleksitet For lang eller for kort bacheloroppgave kan risikere å ikke bli vurdert og må derfor redigeres om før den vurderes Klippe og lime og kopiering fra andres arbeider/oppgaver uten å oppgi kilder betraktes som fusk og vil kunne medføre stryk! 3

4 PRESENTASJON AV OPPGAVEN: A) Etter sensur og før muntlig presentasjon skal oppgaven (eventuelt korrigert) leveres i Fronter B) Veiledning og redigering krav før fremføring C) Fredag i uke 24 kl 09.15: presentasjon av oppgaven ved utdanningen for studenter, lærere, instruktører og eventuelt andre interesserte STRUKTUR PÅ OPPGAVEN: Tips til formkrav: Dette må ikke oppfattes rigid og det vil være naturlige variasjoner innenfor denne formen ettersom hva som faller naturlig innenfor oppgaveformen. Forside med tittel (Bruk helst skriftstørrelse 14 eller mer på forsiden): «Bacheloroppgave i tannpleie, kull [fra år til år], Bachelorprogrammet i tannpleie, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo» Innleveringsdato og årstall Oppgavens tittel og/eller problemstilling Kandidatnavn Forord Innholdsfortegnelse 1. Innledning med presentasjon av problemstilling 2. Teori(er) og/eller modeller analyse/tolkningsverktøy 3. Metode: teori eller empiri? 4. Etiske utfordringer knyttet til prosjektet 5. Resultater: 5.1 presentasjon av resultater/funn for eksempel: datamateriale fra spørreundersøkelse/empiri 5.2 drøfting av resultater 6. Oppsummering og/eller eventuell konklusjon 7. Litteraturliste 8. Eventuelle vedlegg Tips til oppgaveskriving: 1. INNLEDNING: A) Siktemålet eller hensikten med oppgaven forsøk å besvare følgende: Hvorfor skriver jeg om dette tema? Hvorfor er dette et viktig tema for meg? 4

5 Hvordan ønsker jeg å ivareta og drøfte aktuelle tannpleiefaglige problemstillinger der det forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv er ivaretatt? B) Bakgrunn for valg av tema Tidligere yrkeserfaring, andres erfaringer, pasientperspektiv, aktuelle odontologiske fagområder Alle aktuelle temaer bør være sett i lys av et samfunnsodontologisk/medisinsk og et tannpleiefaglig perspektiv Pedagogikk og/eller psykologisk teori kan for eksempel bidra som et nyttig metodisk verktøy for analyse og tolkning av funn/resultater. Dette vil for eksempel kunne være viktige forutsetninger innen en fordypningsdel C) Presentasjon av problemstilling Problemstillingen skal være; presis og så avgrenset som mulig Forforståelse og antakelser av funn/resultater (hypoteser) knyttet til problemstillingen vil kunne presenteres her Er det noe vi ønsker å forstå eller vite mer om? (Dalland 2004) Eventuelt kunne begrunne valg som er foretatt i prosessen Problemstillingen må være slik at den gir mulighet for drøfting Hva, hvorfor eller hvordan er vanlig å starte en problemstilling med, for deretter å kunne svare på spørsmålet Eksempel på problemstillinger: Har tannpleieren møte med pasienten betydning i forhold til opplevelse av behandlingsangst? Eller: Hvilke muligheter har tannpleieren i forhold til å tilrettelegge for autonomi og empati i folkehelsearbeidet? Definisjon av problemstillingens sentrale begreper Teorigrunnlag presenteres først sammen med problemstillingen, men her kort skissert (senere i eget kapittel) 2. TEORI: Faglig teoretisk grunnlag skal vise at studenten har kjennskap til litteratur, fagstoff og viteskapelige artikler som kan belyse problemstillingen Teoridelen skal vise at studenten kan knytte aktuell teori til problemstillingen Teoridelen skal kunne anvendes i drøftingsdelen Formidle hvordan teorien er tenkt anvendt, eks: Er dette en oppgave som beskriver eller anvender teori knyttet til praksisfeltet? Problemstillingen belyses eller støttes med relevant teori eller empiri: Litteraturen kan være hentet fra ulike fag og disipliner, for eksempel odontologi, medisin, tannpleiefag, sykepleiefag, samfunnsvitenskap, filosofi, historie, etikk, juss, psykiatri, psykologi, pedagogikk, antropologi og sosiologi. All litteratur som bidrar til en fordypning eller ytterligere forståelse av et aktuelt tema og til å belyse problemstilling er relevant å anvende. Miljøet, eller konteksten der problemstillingen er hentet fra, skal beskrives. Målgruppen, respondenter eller utvalg beskrives for eksempel i forhold til alder, kjønn og bosted. Men her kan anonymisering begrense opplysninger (gjenkjennelse av person/-er?) Hva kjennetegner målgruppen? Diagnosekriterier? Vise til anvendelse av kvalitative og/eller kvantitative undersøkelser. 5

6 3. METODE: A) Metodedelen bør være eget kapittel: Metodekapitlet skal si noe om «hvordan ønsker jeg å undersøke» - det som jeg ønsker å vite noe mer om? Hvilken metode skal jeg bruke for å kunne svare på min problemstilling? Beskrive den anvendte metoden, formidle dette kort Metodevalg forklares! Vil jeg ha et spørreskjema/intervju/observasjon? B) Si noe om oppgaveformen: Er dette en teorioppgave/litteraturoppgave? Empiri med innsamling av data med teori for analyse og tolkningsmuligheter? Og hva er en empirisk oppgave? Teorioppgave med analyse og tolkning og drøfting av data satt opp mot hverandre? En oppgave der teori er tenkt integrert i praksisfeltet? En drøftingsoppgave? Hva slags type spørreundersøkelse har jeg? Er det et kvantitativt eller kvalitativt design? Beskriv fordeler og ulemper med oppgavetypen du velger. Begrunn dine valg så langt det er mulig. C) Design prosjektplan: Hvem omfattes av undersøkelsen, hvilket utvalg, kjønn/alder/andre karakteristiske kjennetegn/institusjon? Hvorfor har jeg valgt dette utvalget? Hva skal undersøkes? D) Valg av litteratur: Datakilder, primærkilder, sekundærkilder og artikler (ønskelig med 2 stk)? Begrunn bruk/valg av litteratur så langt det er mulig, spesielt primær-/hovedkilden Hvilke databaser er det søkt i? Hvilke søkerord er benyttet? Eventuell kildekritikk E) Gjennomføring av datainnsamling Intervjuene beskrives - hvordan ble intervjuene utført? Ved spørreundersøkelse/intervju, legges spørreskjemaet/intervjuet som vedlegg Kan du/dere vurdere datamaterialet i forhold til validitet og reliabilitet? Kan dere se noen sammenhenger (korrelasjoner)? 4. ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): Etisk perspektiv knyttet til oppgaven skal være vurdert og tatt hensyn til Det er spesielt viktig å ha reflektert over personvern og ivaretakelse av det menneskelige i forhold til det metodiske i oppgaven 6

7 Forskningsetiske retningslinjer vil derfor være førende for overveielsene 5. RESULTATER: 5.1 Presentasjon av resultater, funn fra spørreundersøkelse/datamateriale (empiri): Presentasjon av datainnsamling, atferdsmålinger, fysiologiske målinger, orale målinger Resultater fra intervju, spørreskjema med mer Grafer, statistikk og søylediagram osv. For eksempel vise at det er mulig å anvende relevant empirisk materiale på en hensiktsmessig måte for tannpleiervirksomhet eller vise at en litteraturgjennomgang (teori) kan belyse en eksplisitt tannpleieproblemstilling Vise til at litteratur/teori kan skape ny innsikt innen tannpleiefeltet Vise hvordan en anvendt teori kan bidra til å tolke eller analysere et tannpleiefelt slik at ny innsikt/forståelse er oppstått Verdien av funnene vurderes Generalisering eller overføringsverdi eller overføringsmulighet? 5.2 Drøfting av reslutater: Drøfting representerer en svært viktig del av oppgaven. Drøftingen foregår i hovedsak i et eget drøftingskapittel som danner avslutningsdelen av oppgaven. Men, viktige motargumenter kan også en sjelden gang skrives umiddelbart i teksten der det faller naturlig og/eller er viktig. A) Innledningsvis presenteres og vurderes gjerne problemstillingen som er belyst: Er denne besvart på en tilfredsstillende måte? Våre erfaringer med denne oppgaven har vist følgende? Kunne vi gjort noe annerledes? Hva vil vi for eksempel gjøre annerledes om vi hadde hatt mer tid? Hva viste funnene, hva formidler disse? Hvordan kan de tolkes eller drøftes? Hvilke funn er viktige å tolke eller drøfte? Uventede funn? Hva har vi vist? Stemmer de funn eller resultater vi har fått i forhold til det vi forventet eller antok på forhånd? Får vi bekreftet våre antakelser, påstander eller hypoteser, eller blir de forkastet? B) Dersom det er en empirisk oppgave skal resultater, funn eller data vurderes kritisk. I en teorioppgave skal argumentene eller beskrivelsen vurderes kritisk: Drøfting innebærer i første rekke at du argumenterer for (pro) og imot (contra) det enkelte resultater/funn/data. Flere objektive kilder settes opp mot subjektive vurderinger. Diskutere med deg selv i teksten. For eksempel viser medisinsk og odontologisk forskning at vitenskapelige resultater kan sprike på viktige områder, da er det vesenlig å danne seg en egen mening også. Innen hermeneutikk anvendes den hermeneutiske spiral der vi setter opp en tese og former en antitese for å kunne skape en syntese. C) Kandidaten vurderer sine valg og handlingsforslag med et kritisk blikk: Det vil si at både positive og negative begrunnelser fra litteratur og/eller vitenskapelige artikler er betraktet og tatt nødvendig hensyn til. Det forventes at kandidaten kan skissere eventuelle alternative måter å gå frem på enten det gjelder det skriftlige, eller i forbindelse med handlingsvalg som er utført i oppgaven eller som er foreslått. 7

8 Det vil videre være viktig å kunne peke på eventuelle forslag og endringer spesielt med henblikk på praksisfeltet. I drøftingskapitlet er det kandidatenes egne vurderinger som er viktigst. D) Det er først i drøftingen at kandidaten trekker slutninger, tolker og vurderer resultatene i forhold til de spørsmål som er stilt: Hva har kandidaten utført? Betydningen av dette? Problemstilling, forskningsspørsmål, metode og teori knyttes her sammen med aktuelle resultater/funn/data. Teorien som er valgt og metodevalget gir rammen for tolkning og forklaring av resultatene. Teori som er beskrevet samt resultater som er fremkommet videreføres i dette kapitlet og diskuteres eller drøftes videre. Det er på dette grunnlaget eventuelle nye synteser dannes! Drøftingsdelen skal vise at kandidaten mestrer å vurdere kritisk sine funn. Eventuelt kunne hypotetisere et materiale i lys av problemstillingen med bruk av relevante begreper, teori(er) og metode. E) Kritisk refleksjon: Kandidaten skal vise evne til å vurdere oppgavens styrke og svakhet, dvs. eventuelle begrensninger. Kandidaten kan for eksempel være kritisk til teori som er benyttet i oppgaven, og kan komme med forslag til eventuell annen teori som kunne vært anvendt. Hvilken betydning har det hatt for kandidaten både faglig og personlig å gjennomføre denne fordypningsoppgaven? Var dette en hensiktsmessig oppgave eller er det noe jeg ville gjort annerledes? Hvordan kan kandidaten for eksempel tenke seg stoff fra oppgaven implementert i egen eller andres virksomhet og samtidig være kritisk til dette? Det er spesielt under drøftingen at det er viktig å vise selvstendighet. 6. KONKLUSJON/OPPSUMMERING: I avslutningen av oppgaven er det vanlig å konkludere/oppsummere med noe. Hvilken verdi har funnene, har de overføringsverdi? Hva har du/dere lært, erfart eller forstått som er viktig å vise i en oppgave? Konklusjon kan gjøres på grunnlag av drøftingen, ved gjennomgang av teori, i forbindelse med tolkning av vitenskapelige artikler eller liknende Har materialet gitt dere ny innsikt? Kan du /dere sammenfatte funn og vurderinger og relatere disse til problemstillingen eller hypotesene? Hva innebærer det at hypotesen(e) fikk støtte eller ble forkastet? Avslutningsvis kan det være naturlig å tenke seg hvordan det tannpleiefaglige, dvs. det forebyggende og/eller det helsefremmende, kan utvikle praksisfeltet eller hvordan for eksempel funn eller teori kan videreutvikle det tannpleiefaglige. 7. LITTERATURLISTE: 8

9 Alle kilder som er brukt skal føres opp i litteraturlisten Det skal kun brukes èn måte å referere på - Harvard systemet jfr. utdelt materiale Listen skal være alfabetisk fremstilt ordnet etter forfatternavn (etternavn først) 8. EVENTUELLE VEDLEGG: Spørreskjema Intervjureferat/transkribering Bilder Brosjyrer Avisutklipp med mer Grafer/søyler/diagram m.m. Format og layout Dette er kun et forslag - her er det mulig å være kreative men da er det viktig at dere anvender ordtelleren! Linjeavstand; 1,5 - gjør det lettlest! Skriftstørrelse; 12 p. Foretrukket skrifttype; TNR - Times New Roman (eller Arial eller Veranda) Det vil være mest naturlig å anvende rett venstremarg, mens høyremargen bare korrigerer teksten naturlig Rett høyremarg velges ofte kun ved ønske om spesielle markeringer, f.eks: det kan se fint ut eller der det kan være hensiktsmessig med denne markeringen. Det vil da være naturlig med likt tabulatoroppsett på begge sider. Studenten velger dette selv. Enkelte oppgaver har en større marg på venstre side for at det skal være penere og bedre for leseren med mindre tettskrevne sider, og med tanke på innbindingen Normen på margen er 2,5 cm og er standard i Word Normen på avstand fra toppen av arket til tekst og på avstand fra bunnen til teksten på arket er også 2,5 cm. Også her vil det være mulig å velge annerledes Forslag - marger: Venstre: 5cm, topp og bunn 2 cm, men dere velger selv Husk at det i hovedsak vil dreie seg om ca ord fordelt på 30 sider. I gjennomsnitt vil dette være ca. 300 ord pr. side. Antall ord må ikke oppfattes rigid! Sidene skal nummereres (lay out ut i fra disse kriteriene vil da avhenge av marg, avsnitt og grafer) Ikke overdriv bruk av grafer, diagrammer eller siteringer (disse sidene er vanligvis vedlegg) VEILEDNING Studentens ansvar: Avtal tid for veiledning Hold løpende kontakt med veileder 9

10 Alle i gruppen møter til veiledning om ikke annet er avtalt med veileder Gi beskjed umiddelbart dersom avtalen ikke kan opprettholdes Skriftlig materiale skal forligge før hver veiledningssamtale. Det er ønskelig at ev. spørsmål om hva gruppa ønsker veiledning på tilsendes før samtalene. Benytt mail. Veiledningstimen kan bli utsatt dersom f.eks. skriftlig materiale ikke foreligger- ev. ny tid avtales med veileder Veileders ansvar: Veiledning innebærer at kandidaten både vil kunne bli utfordret og støttet i forhold til oppgaven/prosjektet. Dette for å bidra til både faglig og personlig vekst i prosessen. Det vil bli gitt inntil 6 timer veiledning. Deler av veiledningen kan foregå både på og telefon: Veilede kandidaten til å utarbeide og presisere problemstillingen ytterligere Klargjøre og smalne inn feltet for å gjøre oppgaven mer presis Diskutere teori knyttet til oppgaven Gi muligheter til å se nye perspektiver Komme med innspill i forhold til struktur i besvarelsen Veilede med henblikk på utvelgelse av litteratur og gi innspill til eventuell annen litteratur 10

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave Medisinstudiets særoppgave Om å skrive særoppgave Hensikten med særoppgaven Mål: Vitenskapelig tilnærming en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode å bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Prof. em. Sidsel Lied Landskonferansen for studie- og praksisledere Hamar 11.mai 2016 To viktige presiseringer 1. Når lærerstudenter

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER Bachelorutdanning i sykepleie Revidert august 2015 Innhold 1.0 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 2 2.0 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 2 2.1 Begrepsklargjøring

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap 1. Sammensetning og mandat Nasjonalt fagråd oppnevnte 9. Mars 2006 en komité som skal vurdere forskjellige sider av betydning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell

Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell Hensikten med en prosjektbeskrivelse Komme i gang med tankearbeidet (valg av tema, problemstilling, teori og empiri) Legge

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri Innhold Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri...15 1.1 Forskning og fagutvikling...16 1.2 «Dagliglivets forskning»...18 1.3 Hvorfor metode?...19 1.4 Krav til empiri...20 1.5 Å studere egen organisasjon...21

Detaljer

FoU-oppgaven. Innsamling og analyse av empiriske data. Jon Magne Vestøl Førsteamanuensis, ILS, UiO

FoU-oppgaven. Innsamling og analyse av empiriske data. Jon Magne Vestøl Førsteamanuensis, ILS, UiO FoU-oppgaven. Innsamling og analyse av empiriske data Jon Magne Vestøl Førsteamanuensis, ILS, UiO Oppgaveordlyd PPU3220/PPU3420: FoU-oppgave http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/ppu3420/v13/fou-oppgave.html

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 4 Kunnskapsbasert praksis Forskningsmetode Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2016/2017 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen

Detaljer

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON PROFESSOR DR. MED RICARDO LAURINI FELLES TEORETISK UNDERVISNING I FORSKNINGSMETODIKK FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON Idé -> Hypotese Skriv ned problemstillingen/ hypotesen.

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI

VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI Universitetet i Stavanger Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 1 RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE Skriving av bacheloroppgave

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer