Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE"

Transkript

1 Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse... 2 Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av... 2 Formål med bacheloroppgaveskriving... 2 Mål og krav til oppgaven... 3 Innlevering av Bacheloroppgave... 3 Evaluering og godkjenning... 3 PRESENTASJON AV OPPGAVEN... 4 STRUKTUR PÅ OPPGAVEN... 4 Tips til formkrav... 4 Tips til oppgaveskriving INNLEDNING: TEORI: METODE: ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): RESULTATER: KONKLUSJON/OPPSUMMERING: LITTERATURLISTE: EVENTUELLE VEDLEGG:... 9 Format og layout... 9 VEILEDNING... 9 Studentens ansvar... 9 Veileders ansvar Vedlegg: Samtykkeerklæring Viktige forutsetninger for bacheloroppgaven 1

2 PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE Hovedansvarlig og koordinator for Bachelor-oppgavearbeidet er: Universitetslektor Anne Eikeland og førsteamanuensis Anne Elisabeth M. Halvari i samarbeid med utdanningens ledelse. Studentene skal finne frem til et selvvalgt tema og skrive en fordypningsoppgave/bacheloroppgave innenfor dette tema Temaet må være aktuelt og relevant tema for fordypning Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling Prosjektet skal ivareta tannpleiefunksjonen, dvs. ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv Sentralt i oppgaven vil være anvendelse av forskningsbasert kunnskap integrert i en tannpleiekontekst Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de i hovedsak følger de samme prinsipper og prosedyrer fremstilt i denne malen Veileder oppnevnes av utdanningen DETALJERTE PROSEDYRER Innlevering av prosjektbeskrivelse: Når prosjektbeskrivelsen med problemstilling er ferdig, må denne godkjennes av utdanningen Arbeidet med bacheloroppgaven vil utgjøre store deler av 6. semester - oppstart mandag i uke 5 kl Prosjektbeskrivelse med problemstilling leveres på Fronter innen onsdag i uke 9 kl Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av: Valg av tema og problemstilling Tidsplan Metodisk tilnærming spørreundersøkelse/intervju/observasjon/case studie teoretisk? Kort om hvordan oppgaven tenkes gjennomført Forslag til litteratur og artikler som er aktuelle i forhold til tema og for å kunne belyse tema og problemstilling Ca. 1-2 sider er nok (ca 600 ord) Formål med bacheloroppgaveskriving: Kvale og Brinkmann (2009) definerer vitenskap som systematisk produksjon av ny kunnskap. Oppgaven er derfor en øvelse innen den vitenskapelige disiplin hvor kandidaten både skal kunne utvikle egen kompetanse og kunne utvikle ytterligere forståelse for det tannpleiefaglige. Bacheloroppgaven vil gi studenten øvelse i å integrere faglig forståelse i praksisfeltet og kunne anvende denne kunnskapen i en framtidig yrkessituasjon. Bacheloroppgaven er ment å utfordre og gi øvelse i å anvende etikk, forskningslitteratur og teori på en relevant og hensiktsmessig måte 2

3 Å gjennomføre en egen undersøkelse for så å skrive om den i en bacheloroppgave skal bidra til å kunne lære å tenke metodisk (Dalland 2004) Studenten skal kunne danne seg en oversikt og ny innsikt i det valgte tema Mål og krav til oppgaven: Oppgaven er vektet med 10 studiepoeng (15 fra og med kull 2013) Oppgaven skal ha en klar sammenheng mellom problemstilling, beskrivende del, resultater, drøfting og konklusjon Tema og problemstilling er selvvalgt, men skal godkjennes av ansvarlige ved utdanningen. Godkjenningen skal blant annet sikre at tema eller problemstilling er relevant Tema og problemstilling kan ikke endres uten samtykke fra oppnevnt veileder Studenten skal vise at han/hun har evnen til å skrive systematisk, logisk og konsistent Arbeidet skal derfor føre til en egenutvikling for studentene ved at de lærer å anvende en metodisk vitenskapelig tankegang, steg for steg. Studentene skal derfor kunne vise til nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen vitenskapsteori og metode for å kunne skrive og gjennomføre en bacheloroppgave. Studentene skal i tillegg få en selvstendig og reflektert holdning til det tannpleiefaglige innen eget fordypningsområde - evne til selvstendighet vektlegges i oppgavens ulike deler Oppgaveskrivingen skal ideelt sett vise til et selvstendig og fordypende arbeid innen forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv knyttet til tannpleierollen I løpet av studietiden har studentene ansvar for å utvikle forståelse, kunnskaper og ferdigheter om bachelor-oppgaveskriving som arbeidsform Studentene skal selv kunne samle inn nødvendig materiale og data til oppgaven. Problemstillingen skal belyse aktuelle områder enten innen privat eller offentlig tannhelsetjeneste. Den skal dermed være knyttet til relevant praksis eller teoriområde innen tannpleiefaget. Kandidaten skal vise innsikt i en begrenset ( spisset ) problemstilling innen et valgt tema Annen relevant forskning og /eller teori skal ytterligere belyse den aktuelle problemstillingen Det er ønskelig at drøftingen er kritisk, problematiserende og selvstendig Det er også ønskelig at oppgaven kan peke på nye utfordringer for tannpleierprofesjonen Nødvendige etiske retningslinjer skal være ivaretatt på en forsvarlig måte Det informerte samtykke skal være ivaretatt ved alle spørreundersøkelser eller lignende. Oppgaven skal være på ca. 30 sider, tilsvarende 9000 ord (+/- 20 % ) Innlevering av Bacheloroppgave: Bacheloroppgaven leveres innbundet i 5 eksemplarer til studiekonsulenten i fakultetsadministrasjonen. Endelig frist er fredag i uke 19 kl Evaluering og godkjenning: Bacheloroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått Prosjektet vurderes som helhet og må være gjennomførbart både med hensyn til tidsfaktor, arbeidsmengde og kompleksitet For lang eller for kort bacheloroppgave kan risikere å ikke bli vurdert og må derfor redigeres om før den vurderes Klippe og lime og kopiering fra andres arbeider/oppgaver uten å oppgi kilder betraktes som fusk og vil kunne medføre stryk! 3

4 PRESENTASJON AV OPPGAVEN: A) Etter sensur og før muntlig presentasjon skal oppgaven (eventuelt korrigert) leveres i Fronter B) Veiledning og redigering krav før fremføring C) Fredag i uke 24 kl 09.15: presentasjon av oppgaven ved utdanningen for studenter, lærere, instruktører og eventuelt andre interesserte STRUKTUR PÅ OPPGAVEN: Tips til formkrav: Dette må ikke oppfattes rigid og det vil være naturlige variasjoner innenfor denne formen ettersom hva som faller naturlig innenfor oppgaveformen. Forside med tittel (Bruk helst skriftstørrelse 14 eller mer på forsiden): «Bacheloroppgave i tannpleie, kull [fra år til år], Bachelorprogrammet i tannpleie, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo» Innleveringsdato og årstall Oppgavens tittel og/eller problemstilling Kandidatnavn Forord Innholdsfortegnelse 1. Innledning med presentasjon av problemstilling 2. Teori(er) og/eller modeller analyse/tolkningsverktøy 3. Metode: teori eller empiri? 4. Etiske utfordringer knyttet til prosjektet 5. Resultater: 5.1 presentasjon av resultater/funn for eksempel: datamateriale fra spørreundersøkelse/empiri 5.2 drøfting av resultater 6. Oppsummering og/eller eventuell konklusjon 7. Litteraturliste 8. Eventuelle vedlegg Tips til oppgaveskriving: 1. INNLEDNING: A) Siktemålet eller hensikten med oppgaven forsøk å besvare følgende: Hvorfor skriver jeg om dette tema? Hvorfor er dette et viktig tema for meg? 4

5 Hvordan ønsker jeg å ivareta og drøfte aktuelle tannpleiefaglige problemstillinger der det forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv er ivaretatt? B) Bakgrunn for valg av tema Tidligere yrkeserfaring, andres erfaringer, pasientperspektiv, aktuelle odontologiske fagområder Alle aktuelle temaer bør være sett i lys av et samfunnsodontologisk/medisinsk og et tannpleiefaglig perspektiv Pedagogikk og/eller psykologisk teori kan for eksempel bidra som et nyttig metodisk verktøy for analyse og tolkning av funn/resultater. Dette vil for eksempel kunne være viktige forutsetninger innen en fordypningsdel C) Presentasjon av problemstilling Problemstillingen skal være; presis og så avgrenset som mulig Forforståelse og antakelser av funn/resultater (hypoteser) knyttet til problemstillingen vil kunne presenteres her Er det noe vi ønsker å forstå eller vite mer om? (Dalland 2004) Eventuelt kunne begrunne valg som er foretatt i prosessen Problemstillingen må være slik at den gir mulighet for drøfting Hva, hvorfor eller hvordan er vanlig å starte en problemstilling med, for deretter å kunne svare på spørsmålet Eksempel på problemstillinger: Har tannpleieren møte med pasienten betydning i forhold til opplevelse av behandlingsangst? Eller: Hvilke muligheter har tannpleieren i forhold til å tilrettelegge for autonomi og empati i folkehelsearbeidet? Definisjon av problemstillingens sentrale begreper Teorigrunnlag presenteres først sammen med problemstillingen, men her kort skissert (senere i eget kapittel) 2. TEORI: Faglig teoretisk grunnlag skal vise at studenten har kjennskap til litteratur, fagstoff og viteskapelige artikler som kan belyse problemstillingen Teoridelen skal vise at studenten kan knytte aktuell teori til problemstillingen Teoridelen skal kunne anvendes i drøftingsdelen Formidle hvordan teorien er tenkt anvendt, eks: Er dette en oppgave som beskriver eller anvender teori knyttet til praksisfeltet? Problemstillingen belyses eller støttes med relevant teori eller empiri: Litteraturen kan være hentet fra ulike fag og disipliner, for eksempel odontologi, medisin, tannpleiefag, sykepleiefag, samfunnsvitenskap, filosofi, historie, etikk, juss, psykiatri, psykologi, pedagogikk, antropologi og sosiologi. All litteratur som bidrar til en fordypning eller ytterligere forståelse av et aktuelt tema og til å belyse problemstilling er relevant å anvende. Miljøet, eller konteksten der problemstillingen er hentet fra, skal beskrives. Målgruppen, respondenter eller utvalg beskrives for eksempel i forhold til alder, kjønn og bosted. Men her kan anonymisering begrense opplysninger (gjenkjennelse av person/-er?) Hva kjennetegner målgruppen? Diagnosekriterier? Vise til anvendelse av kvalitative og/eller kvantitative undersøkelser. 5

6 3. METODE: A) Metodedelen bør være eget kapittel: Metodekapitlet skal si noe om «hvordan ønsker jeg å undersøke» - det som jeg ønsker å vite noe mer om? Hvilken metode skal jeg bruke for å kunne svare på min problemstilling? Beskrive den anvendte metoden, formidle dette kort Metodevalg forklares! Vil jeg ha et spørreskjema/intervju/observasjon? B) Si noe om oppgaveformen: Er dette en teorioppgave/litteraturoppgave? Empiri med innsamling av data med teori for analyse og tolkningsmuligheter? Og hva er en empirisk oppgave? Teorioppgave med analyse og tolkning og drøfting av data satt opp mot hverandre? En oppgave der teori er tenkt integrert i praksisfeltet? En drøftingsoppgave? Hva slags type spørreundersøkelse har jeg? Er det et kvantitativt eller kvalitativt design? Beskriv fordeler og ulemper med oppgavetypen du velger. Begrunn dine valg så langt det er mulig. C) Design prosjektplan: Hvem omfattes av undersøkelsen, hvilket utvalg, kjønn/alder/andre karakteristiske kjennetegn/institusjon? Hvorfor har jeg valgt dette utvalget? Hva skal undersøkes? D) Valg av litteratur: Datakilder, primærkilder, sekundærkilder og artikler (ønskelig med 2 stk)? Begrunn bruk/valg av litteratur så langt det er mulig, spesielt primær-/hovedkilden Hvilke databaser er det søkt i? Hvilke søkerord er benyttet? Eventuell kildekritikk E) Gjennomføring av datainnsamling Intervjuene beskrives - hvordan ble intervjuene utført? Ved spørreundersøkelse/intervju, legges spørreskjemaet/intervjuet som vedlegg Kan du/dere vurdere datamaterialet i forhold til validitet og reliabilitet? Kan dere se noen sammenhenger (korrelasjoner)? 4. ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): Etisk perspektiv knyttet til oppgaven skal være vurdert og tatt hensyn til Det er spesielt viktig å ha reflektert over personvern og ivaretakelse av det menneskelige i forhold til det metodiske i oppgaven 6

7 Forskningsetiske retningslinjer vil derfor være førende for overveielsene 5. RESULTATER: 5.1 Presentasjon av resultater, funn fra spørreundersøkelse/datamateriale (empiri): Presentasjon av datainnsamling, atferdsmålinger, fysiologiske målinger, orale målinger Resultater fra intervju, spørreskjema med mer Grafer, statistikk og søylediagram osv. For eksempel vise at det er mulig å anvende relevant empirisk materiale på en hensiktsmessig måte for tannpleiervirksomhet eller vise at en litteraturgjennomgang (teori) kan belyse en eksplisitt tannpleieproblemstilling Vise til at litteratur/teori kan skape ny innsikt innen tannpleiefeltet Vise hvordan en anvendt teori kan bidra til å tolke eller analysere et tannpleiefelt slik at ny innsikt/forståelse er oppstått Verdien av funnene vurderes Generalisering eller overføringsverdi eller overføringsmulighet? 5.2 Drøfting av reslutater: Drøfting representerer en svært viktig del av oppgaven. Drøftingen foregår i hovedsak i et eget drøftingskapittel som danner avslutningsdelen av oppgaven. Men, viktige motargumenter kan også en sjelden gang skrives umiddelbart i teksten der det faller naturlig og/eller er viktig. A) Innledningsvis presenteres og vurderes gjerne problemstillingen som er belyst: Er denne besvart på en tilfredsstillende måte? Våre erfaringer med denne oppgaven har vist følgende? Kunne vi gjort noe annerledes? Hva vil vi for eksempel gjøre annerledes om vi hadde hatt mer tid? Hva viste funnene, hva formidler disse? Hvordan kan de tolkes eller drøftes? Hvilke funn er viktige å tolke eller drøfte? Uventede funn? Hva har vi vist? Stemmer de funn eller resultater vi har fått i forhold til det vi forventet eller antok på forhånd? Får vi bekreftet våre antakelser, påstander eller hypoteser, eller blir de forkastet? B) Dersom det er en empirisk oppgave skal resultater, funn eller data vurderes kritisk. I en teorioppgave skal argumentene eller beskrivelsen vurderes kritisk: Drøfting innebærer i første rekke at du argumenterer for (pro) og imot (contra) det enkelte resultater/funn/data. Flere objektive kilder settes opp mot subjektive vurderinger. Diskutere med deg selv i teksten. For eksempel viser medisinsk og odontologisk forskning at vitenskapelige resultater kan sprike på viktige områder, da er det vesenlig å danne seg en egen mening også. Innen hermeneutikk anvendes den hermeneutiske spiral der vi setter opp en tese og former en antitese for å kunne skape en syntese. C) Kandidaten vurderer sine valg og handlingsforslag med et kritisk blikk: Det vil si at både positive og negative begrunnelser fra litteratur og/eller vitenskapelige artikler er betraktet og tatt nødvendig hensyn til. Det forventes at kandidaten kan skissere eventuelle alternative måter å gå frem på enten det gjelder det skriftlige, eller i forbindelse med handlingsvalg som er utført i oppgaven eller som er foreslått. 7

8 Det vil videre være viktig å kunne peke på eventuelle forslag og endringer spesielt med henblikk på praksisfeltet. I drøftingskapitlet er det kandidatenes egne vurderinger som er viktigst. D) Det er først i drøftingen at kandidaten trekker slutninger, tolker og vurderer resultatene i forhold til de spørsmål som er stilt: Hva har kandidaten utført? Betydningen av dette? Problemstilling, forskningsspørsmål, metode og teori knyttes her sammen med aktuelle resultater/funn/data. Teorien som er valgt og metodevalget gir rammen for tolkning og forklaring av resultatene. Teori som er beskrevet samt resultater som er fremkommet videreføres i dette kapitlet og diskuteres eller drøftes videre. Det er på dette grunnlaget eventuelle nye synteser dannes! Drøftingsdelen skal vise at kandidaten mestrer å vurdere kritisk sine funn. Eventuelt kunne hypotetisere et materiale i lys av problemstillingen med bruk av relevante begreper, teori(er) og metode. E) Kritisk refleksjon: Kandidaten skal vise evne til å vurdere oppgavens styrke og svakhet, dvs. eventuelle begrensninger. Kandidaten kan for eksempel være kritisk til teori som er benyttet i oppgaven, og kan komme med forslag til eventuell annen teori som kunne vært anvendt. Hvilken betydning har det hatt for kandidaten både faglig og personlig å gjennomføre denne fordypningsoppgaven? Var dette en hensiktsmessig oppgave eller er det noe jeg ville gjort annerledes? Hvordan kan kandidaten for eksempel tenke seg stoff fra oppgaven implementert i egen eller andres virksomhet og samtidig være kritisk til dette? Det er spesielt under drøftingen at det er viktig å vise selvstendighet. 6. KONKLUSJON/OPPSUMMERING: I avslutningen av oppgaven er det vanlig å konkludere/oppsummere med noe. Hvilken verdi har funnene, har de overføringsverdi? Hva har du/dere lært, erfart eller forstått som er viktig å vise i en oppgave? Konklusjon kan gjøres på grunnlag av drøftingen, ved gjennomgang av teori, i forbindelse med tolkning av vitenskapelige artikler eller liknende Har materialet gitt dere ny innsikt? Kan du /dere sammenfatte funn og vurderinger og relatere disse til problemstillingen eller hypotesene? Hva innebærer det at hypotesen(e) fikk støtte eller ble forkastet? Avslutningsvis kan det være naturlig å tenke seg hvordan det tannpleiefaglige, dvs. det forebyggende og/eller det helsefremmende, kan utvikle praksisfeltet eller hvordan for eksempel funn eller teori kan videreutvikle det tannpleiefaglige. 7. LITTERATURLISTE: 8

9 Alle kilder som er brukt skal føres opp i litteraturlisten Det skal kun brukes èn måte å referere på - Harvard systemet jfr. utdelt materiale Listen skal være alfabetisk fremstilt ordnet etter forfatternavn (etternavn først) 8. EVENTUELLE VEDLEGG: Spørreskjema Intervjureferat/transkribering Bilder Brosjyrer Avisutklipp med mer Grafer/søyler/diagram m.m. Format og layout Dette er kun et forslag - her er det mulig å være kreative men da er det viktig at dere anvender ordtelleren! Linjeavstand; 1,5 - gjør det lettlest! Skriftstørrelse; 12 p. Foretrukket skrifttype; TNR - Times New Roman (eller Arial eller Veranda) Det vil være mest naturlig å anvende rett venstremarg, mens høyremargen bare korrigerer teksten naturlig Rett høyremarg velges ofte kun ved ønske om spesielle markeringer, f.eks: det kan se fint ut eller der det kan være hensiktsmessig med denne markeringen. Det vil da være naturlig med likt tabulatoroppsett på begge sider. Studenten velger dette selv. Enkelte oppgaver har en større marg på venstre side for at det skal være penere og bedre for leseren med mindre tettskrevne sider, og med tanke på innbindingen Normen på margen er 2,5 cm og er standard i Word Normen på avstand fra toppen av arket til tekst og på avstand fra bunnen til teksten på arket er også 2,5 cm. Også her vil det være mulig å velge annerledes Forslag - marger: Venstre: 5cm, topp og bunn 2 cm, men dere velger selv Husk at det i hovedsak vil dreie seg om ca ord fordelt på 30 sider. I gjennomsnitt vil dette være ca. 300 ord pr. side. Antall ord må ikke oppfattes rigid! Sidene skal nummereres (lay out ut i fra disse kriteriene vil da avhenge av marg, avsnitt og grafer) Ikke overdriv bruk av grafer, diagrammer eller siteringer (disse sidene er vanligvis vedlegg) VEILEDNING Studentens ansvar: Avtal tid for veiledning Hold løpende kontakt med veileder 9

10 Alle i gruppen møter til veiledning om ikke annet er avtalt med veileder Gi beskjed umiddelbart dersom avtalen ikke kan opprettholdes Skriftlig materiale skal forligge før hver veiledningssamtale. Det er ønskelig at ev. spørsmål om hva gruppa ønsker veiledning på tilsendes før samtalene. Benytt mail. Veiledningstimen kan bli utsatt dersom f.eks. skriftlig materiale ikke foreligger- ev. ny tid avtales med veileder Veileders ansvar: Veiledning innebærer at kandidaten både vil kunne bli utfordret og støttet i forhold til oppgaven/prosjektet. Dette for å bidra til både faglig og personlig vekst i prosessen. Det vil bli gitt inntil 6 timer veiledning. Deler av veiledningen kan foregå både på og telefon: Veilede kandidaten til å utarbeide og presisere problemstillingen ytterligere Klargjøre og smalne inn feltet for å gjøre oppgaven mer presis Diskutere teori knyttet til oppgaven Gi muligheter til å se nye perspektiver Komme med innspill i forhold til struktur i besvarelsen Veilede med henblikk på utvelgelse av litteratur og gi innspill til eventuell annen litteratur 10

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven

SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2006/2007 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven)

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven) 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 12.01.2017 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI MUS2280 Digital Audio og MIDI Oppgaveskriving Foreleser: Hans T. Zeiner-Henriksen e-mail: h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no Tlf.: Mob.: 48059723 Kontor: 22854857 Eksamensinnlevering: En produksjon på 3-4

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse?

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Aslaug Louise Slette, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, CEMPE 6. desember 2016 Oppbygging av søknad noen tips Omfang

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Prof. em. Sidsel Lied Landskonferansen for studie- og praksisledere Hamar 11.mai 2016 To viktige presiseringer 1. Når lærerstudenter

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under hjemmeeksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 29.05.2015 kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M SAMPLAN 20/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M TREDELT EKSAMEN 1 Godkjent prosjektnotat 2 Godkjent feltarbeid: feltkursrapport + muntlig presentasjon 3 Skriftlig eksamen 1. Prosjektnotatet

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Forskerkarriere ved UiO- noe for deg? Monica Melby-Lervåg

Forskerkarriere ved UiO- noe for deg? Monica Melby-Lervåg Forskerkarriere ved UiO- noe for deg? Monica Melby-Lervåg Kunne du tenke deg en forskerkarriere? Begynn med planleggingen mens du studerer. Nå har du muligheten til å møte Forskningsdekanen og forskningskonsulent

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013 Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013 Metode høst 2012/vår 2013 Hensikten med metodekurset er å gi en oversikt over ulike forskningsmetoder, med presentasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave Medisinstudiets særoppgave Om å skrive særoppgave Hensikten med særoppgaven Mål: Vitenskapelig tilnærming en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode å bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode og utforming Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2016 Ansvarlig: Nina Emne 3.1: Forskningsmetode, vitenskapsteori og forskningsetikk I (15 sp) Hensikten er at studenten tilegner seg

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. studieår. Inntil 2 studenter kan skrive

Detaljer

Tirsdag 24. april 2012 kl i Fronter. Fredag 27. april 2012 kl på Eksamenskontoret, Pilestredet 46, 1. etg.

Tirsdag 24. april 2012 kl i Fronter. Fredag 27. april 2012 kl på Eksamenskontoret, Pilestredet 46, 1. etg. Fakultet for Samfunnsfag Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotek og læring LBOS23-07H Bokmål/nynorsk Utlevering: Innlevering: Oppgavesettet består av: Tirsdag 24. april 2012 kl. 10.00

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Sensorveiledning Masteroppgave i voksnes læring og Masteroppgave i rådgivning

Sensorveiledning Masteroppgave i voksnes læring og Masteroppgave i rådgivning 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Dato: 09.01.2012 Sensorveiledning Masteroppgave i voksnes læring og Masteroppgave i rådgivning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

HSBSO30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning Vår Emnehefte

HSBSO30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning Vår Emnehefte Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag HSBSO30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning Vår 2017 Emnehefte Bachelor i Barnevern Kull 14-3. 03. april 2. juni 2017 Bachelor i sosialt arbeid Kull

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Emneansvarlig: Randi Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05

Emneansvarlig: Randi Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05 splan for emnet Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder, SYKVIT4021 (15 poeng) Emneansvarlig: Nord Sted: rom 223 i FHH Tid: Tirsdager, onsdager og torsdager i ukene 46 51/04 3-5/05 Emnet skal belyse

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer