Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE"

Transkript

1 Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse... 2 Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av... 2 Formål med bacheloroppgaveskriving... 2 Mål og krav til oppgaven... 3 Innlevering av Bacheloroppgave... 3 Evaluering og godkjenning... 3 PRESENTASJON AV OPPGAVEN... 4 STRUKTUR PÅ OPPGAVEN... 4 Tips til formkrav... 4 Tips til oppgaveskriving INNLEDNING: TEORI: METODE: ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): RESULTATER: KONKLUSJON/OPPSUMMERING: LITTERATURLISTE: EVENTUELLE VEDLEGG:... 9 Format og layout... 9 VEILEDNING... 9 Studentens ansvar... 9 Veileders ansvar Vedlegg: Samtykkeerklæring Viktige forutsetninger for bacheloroppgaven 1

2 PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE Hovedansvarlig og koordinator for Bachelor-oppgavearbeidet er: Universitetslektor Anne Eikeland og førsteamanuensis Anne Elisabeth M. Halvari i samarbeid med utdanningens ledelse. Studentene skal finne frem til et selvvalgt tema og skrive en fordypningsoppgave/bacheloroppgave innenfor dette tema Temaet må være aktuelt og relevant tema for fordypning Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling Prosjektet skal ivareta tannpleiefunksjonen, dvs. ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv Sentralt i oppgaven vil være anvendelse av forskningsbasert kunnskap integrert i en tannpleiekontekst Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de i hovedsak følger de samme prinsipper og prosedyrer fremstilt i denne malen Veileder oppnevnes av utdanningen DETALJERTE PROSEDYRER Innlevering av prosjektbeskrivelse: Når prosjektbeskrivelsen med problemstilling er ferdig, må denne godkjennes av utdanningen Arbeidet med bacheloroppgaven vil utgjøre store deler av 6. semester - oppstart mandag i uke 5 kl Prosjektbeskrivelse med problemstilling leveres på Fronter innen onsdag i uke 9 kl Prosjektbeskrivelse, en kort formidling av: Valg av tema og problemstilling Tidsplan Metodisk tilnærming spørreundersøkelse/intervju/observasjon/case studie teoretisk? Kort om hvordan oppgaven tenkes gjennomført Forslag til litteratur og artikler som er aktuelle i forhold til tema og for å kunne belyse tema og problemstilling Ca. 1-2 sider er nok (ca 600 ord) Formål med bacheloroppgaveskriving: Kvale og Brinkmann (2009) definerer vitenskap som systematisk produksjon av ny kunnskap. Oppgaven er derfor en øvelse innen den vitenskapelige disiplin hvor kandidaten både skal kunne utvikle egen kompetanse og kunne utvikle ytterligere forståelse for det tannpleiefaglige. Bacheloroppgaven vil gi studenten øvelse i å integrere faglig forståelse i praksisfeltet og kunne anvende denne kunnskapen i en framtidig yrkessituasjon. Bacheloroppgaven er ment å utfordre og gi øvelse i å anvende etikk, forskningslitteratur og teori på en relevant og hensiktsmessig måte 2

3 Å gjennomføre en egen undersøkelse for så å skrive om den i en bacheloroppgave skal bidra til å kunne lære å tenke metodisk (Dalland 2004) Studenten skal kunne danne seg en oversikt og ny innsikt i det valgte tema Mål og krav til oppgaven: Oppgaven er vektet med 10 studiepoeng (15 fra og med kull 2013) Oppgaven skal ha en klar sammenheng mellom problemstilling, beskrivende del, resultater, drøfting og konklusjon Tema og problemstilling er selvvalgt, men skal godkjennes av ansvarlige ved utdanningen. Godkjenningen skal blant annet sikre at tema eller problemstilling er relevant Tema og problemstilling kan ikke endres uten samtykke fra oppnevnt veileder Studenten skal vise at han/hun har evnen til å skrive systematisk, logisk og konsistent Arbeidet skal derfor føre til en egenutvikling for studentene ved at de lærer å anvende en metodisk vitenskapelig tankegang, steg for steg. Studentene skal derfor kunne vise til nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen vitenskapsteori og metode for å kunne skrive og gjennomføre en bacheloroppgave. Studentene skal i tillegg få en selvstendig og reflektert holdning til det tannpleiefaglige innen eget fordypningsområde - evne til selvstendighet vektlegges i oppgavens ulike deler Oppgaveskrivingen skal ideelt sett vise til et selvstendig og fordypende arbeid innen forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv knyttet til tannpleierollen I løpet av studietiden har studentene ansvar for å utvikle forståelse, kunnskaper og ferdigheter om bachelor-oppgaveskriving som arbeidsform Studentene skal selv kunne samle inn nødvendig materiale og data til oppgaven. Problemstillingen skal belyse aktuelle områder enten innen privat eller offentlig tannhelsetjeneste. Den skal dermed være knyttet til relevant praksis eller teoriområde innen tannpleiefaget. Kandidaten skal vise innsikt i en begrenset ( spisset ) problemstilling innen et valgt tema Annen relevant forskning og /eller teori skal ytterligere belyse den aktuelle problemstillingen Det er ønskelig at drøftingen er kritisk, problematiserende og selvstendig Det er også ønskelig at oppgaven kan peke på nye utfordringer for tannpleierprofesjonen Nødvendige etiske retningslinjer skal være ivaretatt på en forsvarlig måte Det informerte samtykke skal være ivaretatt ved alle spørreundersøkelser eller lignende. Oppgaven skal være på ca. 30 sider, tilsvarende 9000 ord (+/- 20 % ) Innlevering av Bacheloroppgave: Bacheloroppgaven leveres innbundet i 5 eksemplarer til studiekonsulenten i fakultetsadministrasjonen. Endelig frist er fredag i uke 19 kl Evaluering og godkjenning: Bacheloroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått Prosjektet vurderes som helhet og må være gjennomførbart både med hensyn til tidsfaktor, arbeidsmengde og kompleksitet For lang eller for kort bacheloroppgave kan risikere å ikke bli vurdert og må derfor redigeres om før den vurderes Klippe og lime og kopiering fra andres arbeider/oppgaver uten å oppgi kilder betraktes som fusk og vil kunne medføre stryk! 3

4 PRESENTASJON AV OPPGAVEN: A) Etter sensur og før muntlig presentasjon skal oppgaven (eventuelt korrigert) leveres i Fronter B) Veiledning og redigering krav før fremføring C) Fredag i uke 24 kl 09.15: presentasjon av oppgaven ved utdanningen for studenter, lærere, instruktører og eventuelt andre interesserte STRUKTUR PÅ OPPGAVEN: Tips til formkrav: Dette må ikke oppfattes rigid og det vil være naturlige variasjoner innenfor denne formen ettersom hva som faller naturlig innenfor oppgaveformen. Forside med tittel (Bruk helst skriftstørrelse 14 eller mer på forsiden): «Bacheloroppgave i tannpleie, kull [fra år til år], Bachelorprogrammet i tannpleie, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo» Innleveringsdato og årstall Oppgavens tittel og/eller problemstilling Kandidatnavn Forord Innholdsfortegnelse 1. Innledning med presentasjon av problemstilling 2. Teori(er) og/eller modeller analyse/tolkningsverktøy 3. Metode: teori eller empiri? 4. Etiske utfordringer knyttet til prosjektet 5. Resultater: 5.1 presentasjon av resultater/funn for eksempel: datamateriale fra spørreundersøkelse/empiri 5.2 drøfting av resultater 6. Oppsummering og/eller eventuell konklusjon 7. Litteraturliste 8. Eventuelle vedlegg Tips til oppgaveskriving: 1. INNLEDNING: A) Siktemålet eller hensikten med oppgaven forsøk å besvare følgende: Hvorfor skriver jeg om dette tema? Hvorfor er dette et viktig tema for meg? 4

5 Hvordan ønsker jeg å ivareta og drøfte aktuelle tannpleiefaglige problemstillinger der det forebyggende og/eller helsefremmende perspektiv er ivaretatt? B) Bakgrunn for valg av tema Tidligere yrkeserfaring, andres erfaringer, pasientperspektiv, aktuelle odontologiske fagområder Alle aktuelle temaer bør være sett i lys av et samfunnsodontologisk/medisinsk og et tannpleiefaglig perspektiv Pedagogikk og/eller psykologisk teori kan for eksempel bidra som et nyttig metodisk verktøy for analyse og tolkning av funn/resultater. Dette vil for eksempel kunne være viktige forutsetninger innen en fordypningsdel C) Presentasjon av problemstilling Problemstillingen skal være; presis og så avgrenset som mulig Forforståelse og antakelser av funn/resultater (hypoteser) knyttet til problemstillingen vil kunne presenteres her Er det noe vi ønsker å forstå eller vite mer om? (Dalland 2004) Eventuelt kunne begrunne valg som er foretatt i prosessen Problemstillingen må være slik at den gir mulighet for drøfting Hva, hvorfor eller hvordan er vanlig å starte en problemstilling med, for deretter å kunne svare på spørsmålet Eksempel på problemstillinger: Har tannpleieren møte med pasienten betydning i forhold til opplevelse av behandlingsangst? Eller: Hvilke muligheter har tannpleieren i forhold til å tilrettelegge for autonomi og empati i folkehelsearbeidet? Definisjon av problemstillingens sentrale begreper Teorigrunnlag presenteres først sammen med problemstillingen, men her kort skissert (senere i eget kapittel) 2. TEORI: Faglig teoretisk grunnlag skal vise at studenten har kjennskap til litteratur, fagstoff og viteskapelige artikler som kan belyse problemstillingen Teoridelen skal vise at studenten kan knytte aktuell teori til problemstillingen Teoridelen skal kunne anvendes i drøftingsdelen Formidle hvordan teorien er tenkt anvendt, eks: Er dette en oppgave som beskriver eller anvender teori knyttet til praksisfeltet? Problemstillingen belyses eller støttes med relevant teori eller empiri: Litteraturen kan være hentet fra ulike fag og disipliner, for eksempel odontologi, medisin, tannpleiefag, sykepleiefag, samfunnsvitenskap, filosofi, historie, etikk, juss, psykiatri, psykologi, pedagogikk, antropologi og sosiologi. All litteratur som bidrar til en fordypning eller ytterligere forståelse av et aktuelt tema og til å belyse problemstilling er relevant å anvende. Miljøet, eller konteksten der problemstillingen er hentet fra, skal beskrives. Målgruppen, respondenter eller utvalg beskrives for eksempel i forhold til alder, kjønn og bosted. Men her kan anonymisering begrense opplysninger (gjenkjennelse av person/-er?) Hva kjennetegner målgruppen? Diagnosekriterier? Vise til anvendelse av kvalitative og/eller kvantitative undersøkelser. 5

6 3. METODE: A) Metodedelen bør være eget kapittel: Metodekapitlet skal si noe om «hvordan ønsker jeg å undersøke» - det som jeg ønsker å vite noe mer om? Hvilken metode skal jeg bruke for å kunne svare på min problemstilling? Beskrive den anvendte metoden, formidle dette kort Metodevalg forklares! Vil jeg ha et spørreskjema/intervju/observasjon? B) Si noe om oppgaveformen: Er dette en teorioppgave/litteraturoppgave? Empiri med innsamling av data med teori for analyse og tolkningsmuligheter? Og hva er en empirisk oppgave? Teorioppgave med analyse og tolkning og drøfting av data satt opp mot hverandre? En oppgave der teori er tenkt integrert i praksisfeltet? En drøftingsoppgave? Hva slags type spørreundersøkelse har jeg? Er det et kvantitativt eller kvalitativt design? Beskriv fordeler og ulemper med oppgavetypen du velger. Begrunn dine valg så langt det er mulig. C) Design prosjektplan: Hvem omfattes av undersøkelsen, hvilket utvalg, kjønn/alder/andre karakteristiske kjennetegn/institusjon? Hvorfor har jeg valgt dette utvalget? Hva skal undersøkes? D) Valg av litteratur: Datakilder, primærkilder, sekundærkilder og artikler (ønskelig med 2 stk)? Begrunn bruk/valg av litteratur så langt det er mulig, spesielt primær-/hovedkilden Hvilke databaser er det søkt i? Hvilke søkerord er benyttet? Eventuell kildekritikk E) Gjennomføring av datainnsamling Intervjuene beskrives - hvordan ble intervjuene utført? Ved spørreundersøkelse/intervju, legges spørreskjemaet/intervjuet som vedlegg Kan du/dere vurdere datamaterialet i forhold til validitet og reliabilitet? Kan dere se noen sammenhenger (korrelasjoner)? 4. ETIKK/ eller presentert under Metode (punkt 3): Etisk perspektiv knyttet til oppgaven skal være vurdert og tatt hensyn til Det er spesielt viktig å ha reflektert over personvern og ivaretakelse av det menneskelige i forhold til det metodiske i oppgaven 6

7 Forskningsetiske retningslinjer vil derfor være førende for overveielsene 5. RESULTATER: 5.1 Presentasjon av resultater, funn fra spørreundersøkelse/datamateriale (empiri): Presentasjon av datainnsamling, atferdsmålinger, fysiologiske målinger, orale målinger Resultater fra intervju, spørreskjema med mer Grafer, statistikk og søylediagram osv. For eksempel vise at det er mulig å anvende relevant empirisk materiale på en hensiktsmessig måte for tannpleiervirksomhet eller vise at en litteraturgjennomgang (teori) kan belyse en eksplisitt tannpleieproblemstilling Vise til at litteratur/teori kan skape ny innsikt innen tannpleiefeltet Vise hvordan en anvendt teori kan bidra til å tolke eller analysere et tannpleiefelt slik at ny innsikt/forståelse er oppstått Verdien av funnene vurderes Generalisering eller overføringsverdi eller overføringsmulighet? 5.2 Drøfting av reslutater: Drøfting representerer en svært viktig del av oppgaven. Drøftingen foregår i hovedsak i et eget drøftingskapittel som danner avslutningsdelen av oppgaven. Men, viktige motargumenter kan også en sjelden gang skrives umiddelbart i teksten der det faller naturlig og/eller er viktig. A) Innledningsvis presenteres og vurderes gjerne problemstillingen som er belyst: Er denne besvart på en tilfredsstillende måte? Våre erfaringer med denne oppgaven har vist følgende? Kunne vi gjort noe annerledes? Hva vil vi for eksempel gjøre annerledes om vi hadde hatt mer tid? Hva viste funnene, hva formidler disse? Hvordan kan de tolkes eller drøftes? Hvilke funn er viktige å tolke eller drøfte? Uventede funn? Hva har vi vist? Stemmer de funn eller resultater vi har fått i forhold til det vi forventet eller antok på forhånd? Får vi bekreftet våre antakelser, påstander eller hypoteser, eller blir de forkastet? B) Dersom det er en empirisk oppgave skal resultater, funn eller data vurderes kritisk. I en teorioppgave skal argumentene eller beskrivelsen vurderes kritisk: Drøfting innebærer i første rekke at du argumenterer for (pro) og imot (contra) det enkelte resultater/funn/data. Flere objektive kilder settes opp mot subjektive vurderinger. Diskutere med deg selv i teksten. For eksempel viser medisinsk og odontologisk forskning at vitenskapelige resultater kan sprike på viktige områder, da er det vesenlig å danne seg en egen mening også. Innen hermeneutikk anvendes den hermeneutiske spiral der vi setter opp en tese og former en antitese for å kunne skape en syntese. C) Kandidaten vurderer sine valg og handlingsforslag med et kritisk blikk: Det vil si at både positive og negative begrunnelser fra litteratur og/eller vitenskapelige artikler er betraktet og tatt nødvendig hensyn til. Det forventes at kandidaten kan skissere eventuelle alternative måter å gå frem på enten det gjelder det skriftlige, eller i forbindelse med handlingsvalg som er utført i oppgaven eller som er foreslått. 7

8 Det vil videre være viktig å kunne peke på eventuelle forslag og endringer spesielt med henblikk på praksisfeltet. I drøftingskapitlet er det kandidatenes egne vurderinger som er viktigst. D) Det er først i drøftingen at kandidaten trekker slutninger, tolker og vurderer resultatene i forhold til de spørsmål som er stilt: Hva har kandidaten utført? Betydningen av dette? Problemstilling, forskningsspørsmål, metode og teori knyttes her sammen med aktuelle resultater/funn/data. Teorien som er valgt og metodevalget gir rammen for tolkning og forklaring av resultatene. Teori som er beskrevet samt resultater som er fremkommet videreføres i dette kapitlet og diskuteres eller drøftes videre. Det er på dette grunnlaget eventuelle nye synteser dannes! Drøftingsdelen skal vise at kandidaten mestrer å vurdere kritisk sine funn. Eventuelt kunne hypotetisere et materiale i lys av problemstillingen med bruk av relevante begreper, teori(er) og metode. E) Kritisk refleksjon: Kandidaten skal vise evne til å vurdere oppgavens styrke og svakhet, dvs. eventuelle begrensninger. Kandidaten kan for eksempel være kritisk til teori som er benyttet i oppgaven, og kan komme med forslag til eventuell annen teori som kunne vært anvendt. Hvilken betydning har det hatt for kandidaten både faglig og personlig å gjennomføre denne fordypningsoppgaven? Var dette en hensiktsmessig oppgave eller er det noe jeg ville gjort annerledes? Hvordan kan kandidaten for eksempel tenke seg stoff fra oppgaven implementert i egen eller andres virksomhet og samtidig være kritisk til dette? Det er spesielt under drøftingen at det er viktig å vise selvstendighet. 6. KONKLUSJON/OPPSUMMERING: I avslutningen av oppgaven er det vanlig å konkludere/oppsummere med noe. Hvilken verdi har funnene, har de overføringsverdi? Hva har du/dere lært, erfart eller forstått som er viktig å vise i en oppgave? Konklusjon kan gjøres på grunnlag av drøftingen, ved gjennomgang av teori, i forbindelse med tolkning av vitenskapelige artikler eller liknende Har materialet gitt dere ny innsikt? Kan du /dere sammenfatte funn og vurderinger og relatere disse til problemstillingen eller hypotesene? Hva innebærer det at hypotesen(e) fikk støtte eller ble forkastet? Avslutningsvis kan det være naturlig å tenke seg hvordan det tannpleiefaglige, dvs. det forebyggende og/eller det helsefremmende, kan utvikle praksisfeltet eller hvordan for eksempel funn eller teori kan videreutvikle det tannpleiefaglige. 7. LITTERATURLISTE: 8

9 Alle kilder som er brukt skal føres opp i litteraturlisten Det skal kun brukes èn måte å referere på - Harvard systemet jfr. utdelt materiale Listen skal være alfabetisk fremstilt ordnet etter forfatternavn (etternavn først) 8. EVENTUELLE VEDLEGG: Spørreskjema Intervjureferat/transkribering Bilder Brosjyrer Avisutklipp med mer Grafer/søyler/diagram m.m. Format og layout Dette er kun et forslag - her er det mulig å være kreative men da er det viktig at dere anvender ordtelleren! Linjeavstand; 1,5 - gjør det lettlest! Skriftstørrelse; 12 p. Foretrukket skrifttype; TNR - Times New Roman (eller Arial eller Veranda) Det vil være mest naturlig å anvende rett venstremarg, mens høyremargen bare korrigerer teksten naturlig Rett høyremarg velges ofte kun ved ønske om spesielle markeringer, f.eks: det kan se fint ut eller der det kan være hensiktsmessig med denne markeringen. Det vil da være naturlig med likt tabulatoroppsett på begge sider. Studenten velger dette selv. Enkelte oppgaver har en større marg på venstre side for at det skal være penere og bedre for leseren med mindre tettskrevne sider, og med tanke på innbindingen Normen på margen er 2,5 cm og er standard i Word Normen på avstand fra toppen av arket til tekst og på avstand fra bunnen til teksten på arket er også 2,5 cm. Også her vil det være mulig å velge annerledes Forslag - marger: Venstre: 5cm, topp og bunn 2 cm, men dere velger selv Husk at det i hovedsak vil dreie seg om ca ord fordelt på 30 sider. I gjennomsnitt vil dette være ca. 300 ord pr. side. Antall ord må ikke oppfattes rigid! Sidene skal nummereres (lay out ut i fra disse kriteriene vil da avhenge av marg, avsnitt og grafer) Ikke overdriv bruk av grafer, diagrammer eller siteringer (disse sidene er vanligvis vedlegg) VEILEDNING Studentens ansvar: Avtal tid for veiledning Hold løpende kontakt med veileder 9

10 Alle i gruppen møter til veiledning om ikke annet er avtalt med veileder Gi beskjed umiddelbart dersom avtalen ikke kan opprettholdes Skriftlig materiale skal forligge før hver veiledningssamtale. Det er ønskelig at ev. spørsmål om hva gruppa ønsker veiledning på tilsendes før samtalene. Benytt mail. Veiledningstimen kan bli utsatt dersom f.eks. skriftlig materiale ikke foreligger- ev. ny tid avtales med veileder Veileders ansvar: Veiledning innebærer at kandidaten både vil kunne bli utfordret og støttet i forhold til oppgaven/prosjektet. Dette for å bidra til både faglig og personlig vekst i prosessen. Det vil bli gitt inntil 6 timer veiledning. Deler av veiledningen kan foregå både på og telefon: Veilede kandidaten til å utarbeide og presisere problemstillingen ytterligere Klargjøre og smalne inn feltet for å gjøre oppgaven mer presis Diskutere teori knyttet til oppgaven Gi muligheter til å se nye perspektiver Komme med innspill i forhold til struktur i besvarelsen Veilede med henblikk på utvelgelse av litteratur og gi innspill til eventuell annen litteratur 10

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 37/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820471

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Yammer deling eller støy?

Yammer deling eller støy? Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Program for lærerutdanning Yammer deling eller støy? Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier i en organisasjon Petter Helland Våren 2013 Petter Helland Yammer

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer