Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste"

Transkript

1 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll fra møtet 15. juni Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, 5. oktober 2010 Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Vedlegg til sakene ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politiske møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksframlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets saker kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettsider

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE Fylkestingets møte 26. oktober Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon -Handlingsplan Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2. tertial Innledning Økonomisk prognose per 2 tertial Regionalsektoren Videregående opplæring...55 Kultur Fellesformål Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial Tannhelsetjenesten - tilhørighet til hovedutvalg Politisk møtekalender Referatsak - Årsmelding og regnskap 2009 for Vestfold kommunerevisjon Referatsak. Orientering om status for regionalt forskningsfond

4 SAKSLISTE Fylkestingets møte 26. oktober 2010 Saknr. Arkivsak Saktittel 61/ Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. 62/ Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan / Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår 64/ Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) 65/ Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen 66/ Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram 67/ Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2. tertial / Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial / Tannhelsetjenesten - tilhørighet til hovedutvalg 70/ Politisk møtekalender / Referatsak - Årsmelding og regnskap 2009 for Vestfold kommunerevisjon 72/ Referatsak. Orientering om status for regionalt forskningsfond. 73/ Eventuelt FT 4

5 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 61/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkestinget /10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Fylkestinget Møtebehandling i fylkestinget Ved godkjenning av sakslisten vedtok fylkestinget å utsette saken. Vedtak Saken utsettes. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø Fylkesrådmannens innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. Møtebehandling Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer. Ny innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. 5

6 Arkivsak Arkivnr. E: K23 Saksbehandler Lars Wilhelm Solheim Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Fylkesrådmannens innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. Tønsberg, 12. mai 2010 Øyvind Sørensen Kst. fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning av

7 Innledning Fylkesrådmannen legger med dette frem Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning inkludert strategi for perioden og tiltak for perioden til politisk behandling. Det vises til vedlagte Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning, av 25 mars Saksutredning Planen er en oppfølging av regional utviklingsstrategi for Vestfold og Vestfolds mål for klimapolitikk (2007); I perioden skal Vestfold fylkekommune bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkes andel av de nasjonale miljømålene. Målsetningen må være å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energi bruk. Eksisterende klimastrategi gjelder for perioden Flere av tiltakene er gjennomført eller godt i gjenge. Strategien som her legges frem forsøker å løfte blikket og se mer samlet på hvordan klimautfordringene kan og bør møtes. Dette er synliggjort gjennom klargjøring av mandat, status og situasjonsanalyse, utfordringer og målkonflikter. Dette er fulgt opp med strategier. Fylkesrådmannens bemerkninger Strategien som her legges frem har fokus på samhandling om reduksjon av selve klimagassutslippene. Planen setter også fokus på hvordan samfunnet bør tilpasse seg de usikkerhetene som klimaproblematikken kan medføre. Planen etterspør gode rammebetingelser og virkemidler for klimaarbeidet. Staten bør ha fokus på å utforme en klarere politikk for klimaarbeidet i Norge. En bedre avklaring av statens forventninger til fylkeskommunen i klimaarbeidet står sentralt i den strategien som her legges frem. Det er viktig at staten følger opp det regionale og lokale klimaarbeidet med tilstrekkelig økonomi og virkemidler til oppgavene. Fylkesrådmannen legger samtidig til grunn at fylkeskommunen selv stiller høye krav til egen virksomhet. Fylkekommunen har tradisjon for å fokusere på god miljøledelse, og det legges opp til at dette ambisjonsnivået videreføres. Det legges opp til sterkere samarbeid om en bærekraftig, mer klimavennlig arealpolitikk, samtidig som det pekes på muligheter til å legge til rette for verdiskapning gjennom reduserte klimautslipp. Planen har en utadvendt strategi for å bidra til økt kunnskap om klimautfordringene og setter fokus på å videreutvikle fylkeskommunens rolle som kompetanseorgan. 7

8 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 62/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel og næring /10 Fylkestinget /10 Fylkestinget /10 Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan Hovedutvalg for samferdsel og næring Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling Stein Erik Fjeldstad fra administrasjonen orienterte om arbeidet med FoU-strategien. Representanten Ivar Ramberg (SV) uttrykte ønske om en oversikt over de ulike strategiene, hvordan de griper inn i hverandre og hvordan de skal samspille og underbygge hverandre. Rådmannen ble av utvalget bedt om å fremskaffe en slik oversikt. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Fylkestinget Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling Stein Erik Fjeldstad fra administrasjonen orienterte om arbeidet med FoU-strategien. Representanten Ivar Ramberg (SV) uttrykte ønske om en oversikt over de ulike strategiene, hvordan de griper inn i hverandre og hvordan de skal samspille og underbygge hverandre. 8

9 Rådmannen ble av utvalget bedt om å fremskaffe en slik oversikt. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling i fylkestinget Ved godkjenning av sakslisten ble det vedtatt å utsette saken. Vedtak: Saken utsettes. 9

10 Arkivsak Arkivnr. E: X70 &33 Saksbehandler Stein Erik Fjeldstad Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for samferdsel og næring /10 Fylkestinget /10 Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Tønsberg Øyvind Sørensen Kst. fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon vedtatt FT Handlingsplan , forslag 31. Mai

11 Innledning Fylkestinget vedtok i sak 58/ Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon samt handlingsplan for FoU og innovasjon Fylkestingets vedtak lyder: 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon, datert 21. september 2009 godkjennes som en foreløpig strategi. Det arbeides videre med strategidokumentet i samarbeid med berørte politiske organer. Nytt strategidokument forelegges fylkestinget våren Vestfold fylkeskommunes handlingsplan for FoU og innovasjon , datert 21. September 2009 godkjennes som handlingsplan inntil nytt strategidokument foreligger. Saksutredning Gjeldende strategidokument for FoU og innovasjon skulle gjelde som en foreløpig strategi frem til nytt strategidokument ble lagt frem våren De seks strategiene fra strategidokumentet danner grunnlag for årlig rapportering og tiltaksvurdering, gjengitt i vedlagte Handlingsplan for FoU og innovasjon , som nå legges frem for fylkestinget. Fylkesrådmannens bemerkninger Handlingsplanen for FoU og innovasjon for var ambisiøs, og FoU og innovasjon omfatter mange nye arbeidsområder for fylkeskommunen. I tillegg har arbeidsoppgavenes karakter og omfang i blitt til dels vesentlig endret på noen områder i forhold til opprinnelig planlagt. Dette gjelder særlig for regionalt forskningsfond og VRI. For forskningsfondet påtok Vestfold fylkeskommune seg et koordinator- og pådriveransvar som var nødvendig for å få fondet godt i gang. I tilknytning til VRI var det arbeid med organisering, og med søknad for ny periode for VRI i En noe større del av oppgavene enn opprinnelig planlagt videreføres derfor til neste handlingsplanperiode Det er mulig at de fire fylkene i Oslofjordfond-samarbeidet i kommer til å arbeide for en samlet strategi for FoU og innovasjon. I alle fall kan en samordning av prosess for strategiarbeidet være aktuelt. På grunnlag av forholdene nevnt over finner ikke fylkesrådmannen grunn til å legge ny strategi for FoU og innovasjon frem før sommeren som opprinnelig planlagt, men vil komme tilbake så snart rammene er klarlagt. Som forutsatt har fylkesrådmannen imidlertid utarbeidet forslag til handlingsplan for det kommende året. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan for legges med dette frem for politisk behandling. 11

12 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 63/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Forslag til innstilling, se saksframlegg. 12

13 Arkivsak Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Fylkesrådmannens innstilling 1. Orientering om arbeidet med ny reguleringsplan tas til etterretning. 2. Spørsmålet om utleie av Befalsforlegningen og andre deler av bygningsmassen i Kongshavn utsettes til det foreligger ny reguleringsplan. 3. Redegjørelsen om virksomheten i 2010 og planlagte endringer i bemanning for 2011 tas til etterretning. Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Vedlegg: Notat fra interessentgruppe om etablering av Kongshavn Kystpensjonat 13

14 Innledning Fylkestinget/Nøtterøy kommunestyret behandlet i juni sak strategi og rammevilkår for Østre Bolæren og gjorde flg. vedtak: 1. Inntil revidert reguleringsplan foreligger skal det være uendret offentlig eierskap på ØB der eierne har hovedansvaret for driften. Når revidert reguleringsplan foreligger, skal deler eller hele det regulerte området legges ut for salg etter en økonomisk vurdering. 2. Det skal arbeides for at driften på øya går i økonomisk balanse. 3. Avtaler som binder disponeringen av bygninger og arealer med varighet ut over skal godkjennes av fylkesting og kommunestyre. Andre avtaler kan inngås av fylkesordfører og ordfører. Avtaler som inngås skal gi netto bidrag til driften. 4. Reguleringsplanen skal ha bestemmelser som tilrettelegger for salg. Reguleringsplanen endres i samsvar med flg.: a. Formålsbestemmelsene for havneområdet, inkl servicebygget, kiosk/verksted mv, avklares i den videre reguleringsprosess (havn og allmennyttig, offentlig). b. Område med formål bading i havneområdet utvides frem til veien. c. Området A1 deles i to slik at området fra vestsiden av restaurantbygg og østover heretter kalles A3 (1990-bygget). Resterende A1 og A2 knyttes sammen til et sammenhengende område. Konkrete grenser mellom områdene avklares i reguleringsprosessen. d. Innenfor planavgrensingen åpnes det for en mindre utvidelse av område B1 mot vest. e. Formålet for område A3 settes til allmennyttig, næring, fritidsboliger. Formålet for resten av område A og område B endres til allmennyttig, næring. f. Havna, næringsområde til havna og badeområdet beholdes i offentlig eie. 5. Det skal utredes ulike alternativer for utvidelse av havnekapasiteten. 6. Arbeidet med å bevare en av de tre 75 mm kanonene med tilhørende fjellanlegg videreføres. Det tas endelig standpunkt til om sameiet skal overta ansvaret for dette anlegget når alle vilkår for en eventuell overtagelse foreligger. 7. Det utlyses konkurranse om rutebåtavtale for perioden Konkurransegrunnlaget forelegges fylkesutvalget til godkjenning. 8. Når den reviderte reguleringsplanen er vedtatt og godkjent av statlige myndigheter, skal fylkestinget og kommunestyret få seg fremlagt en sak om revidert strategi. I denne saken skal salg av hele eller deler av områdene A og B vurderes. 14

15 9. Organiseringen av virksomheten endres ikke i perioden frem til ny strategiplan fremlegges. Det betyr: a. Sameiet videreføres i perioden b. Rådmennene anmodes om å organisere en samarbeidsgruppe som inkluderer alle virksomheter som driver virksomhet på ØB. Fylkesrådmannen vil i denne saken redegjøre for status for en del av de spørsmålene som var oppe i saken fra i juni Fylkesrådmannen vil dessuten reise noen problemstillinger som har blitt aktuelle i perioden etter junivedtaket, der en politisk debatt og avklaring vil gi signaler om hvordan administrasjonen skal arbeide videre med saken. Denne saken inneholder flg. 1. Status for reguleringssaken 2. Initiativ fra eksterne interesser som ønsker avtaler med sameiet 3. Status for driften i Endringer i driften for Andre utviklingsoppgaver Saksutredning 1. Status for reguleringssaken Etter vedtakene i fylkestinget/kommunestyret i juni er prosedyrene for den videre planprosessen drøftet med fylkesmannen og planmyndigheten i Nøtterøy kommune. Som kjent ble planoppstart vedtatt av Nøtterøy kommune allerede så tidlig som i august Det er kommet opp en diskusjon om det må foretas ny planoppstart og om det bør stilles krav om konsekvensutredning. Konklusjonen har blitt at det ikke er nødvendig med ny planoppstart, noe som hadde forlenget prosessen med mange måneder. Når det gjelder konsekvensutredning, har planmyndigheten i Nøtterøy kommune tatt utgangspunkt i at en konsekvensutredning kan bli nødvendig, og har i brev til alle relevante myndigheter bedt om tema som en eventuell konsekvensutredning bør omhandle, med svarfrist 27. september. Straks spørsmålet om konsekvensutredning er avklart, vil fylkesrådmannen engasjere konsulent som kan utarbeide forslag til ny reguleringsplan og gjennomføre en eventuell konsekvensutredning. Fylkesrådmannen antar at kostnadene til konsekvensutredning og ny reguleringsplan vil bli ca kr ,-, men tar forbehold om at omfattende krav om ulike konsekvensutredninger kan øke de samlede kostnadene. Nødvendig bevilgning vil bli innarbeidet i fylkesrådmannens budsjettforslag for Fylkesrådmannen vil anta at det bør kunne gjøres et planvedtak på høsten

16 2. Initiativ fra eksterne interesser som ønsker avtale med sameiet Det er to aktuelle initiativ som det må tas stilling til nå. Det ene gjelder en tiårig avtale med Skjærgårdskvinnene om disponering av Grøndahlhuset (Loshuset). Denne saken fremmes som egen sak for fylkestinget/nøtterøy kommune, med tilråding om at det inngås avtale. Det andre initiativet er en henvendelse fra Kongshavn Kystpensjonat AS som har utformet en plan om å leie av 1. Befalsforlegningen med 28 enkeltrom 2. Offisersmessa 3. 2 leiligheter knyttet til befalsforlegningen 4. Gammel brannstasjon 5. Sjøboden i Kongshavnsund 6. De tilhørende uteområdene Planen vi foreløpig har mottatt er vedlagt. Det forutsettes at leie må være langsiktig med ytterligere opsjon på forlengelse (for eksempel år). Fylkesrådmannen har ikke gått nærmere inn i realiteten i planen eller utredet konsekvensene for virksomheten for øvrig på øya, bla økonomiske og driftsmessige konsekvensene for eierne. Før en bruker ressurser på en slik gjennomgang og gjennomfører prosessen som må til for å avklare vilkårene for en eventuell leiekontrakt, er det viktig å ta standpunkt til om en i det hele tatt ønsker å inngå en slik avtale nå. Fylkesrådmannen ser to alternativer: a) Starte arbeidet med å utforme en kontrakt nå og inngå en avtale så snart som mulig b) Utsette videre utredning i påvente av at ny reguleringsplan er vedtatt. Dersom en velger a) må en trolig gjennom flg. prosess: Eierne må på selvstendig grunnlag utforme et konsept som så presist som mulig beskriver hva som ønskes utleid og rammene for et tilbud (leietid, form på leiepristilbud, infrastruktur, forholdet mellom leietaker og sameiet osv). Konseptet må deretter lyses ut slik at alle som ønsker det, kan få mulighet for å komme med tilbud. Kontraktsforhandlinger med en eller flere tilbydere som melder sin interesse. Det er en vesensforskjell mellom en avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset og en bruk av befalsforlegningen til kystpensjonat. Skjærgårdkvinnene er en ideell, frivillig organisasjon som skal drive et åpent kulturtilbud i en bygning som utgjør en svært liten del av anlegget. Inngåelse av en slik avtale er ikke relevant i forhold til reglene i Lov om offentlige anskaffelser. Konseptet til Kongshavn Kystpensjonat AS innebærer kommersiell utnyttelse av en betydelig andel av bygningsmassen på øya. Avtalen med Skjærgårdskvinnene kan derfor inngås direkte, mens tilbud om å drive kystpensjonat eventuelt andre kommersielle formål, bør legges ut slik at flere får mulighet til å komme med tilbud. Dersom en velger b), er det begrunnet med at det bør gjøres en helhetsvurdering av mulig utleie eller drift av alle deler av sameiets bygninger og drift på Østre Bolæren, hver for seg eller samlet. En slik vurdering kan bare gjøres når ny reguleringsplan er kjent, trolig i løpet av Dersom utfallet av denne vurderingen blir at en skal leie ut befalsforlegningen og de 16

17 øvrige bygningene i Kongshavn som et selvstendig objekt, må prosessen gjennomføres slik det er beskrevet ovenfor under pkt a). Fylkesrådmannen finner forslaget fra Kongshavn Kystpensjonat interessant. Det er svært positivt at det nå foreligger en interessentgruppe som er motivert til å drifte denne delen av anlegget, selv om mange spørsmål ennå står uavklart rundt dette konseptet. Fylkesrådmannen tolker fylkestingsvedtaket i juni slik at muligheten for salg av befalsforlegningen mv skal holdes åpen, på linje med mulig salg av 1990-bygningene. Dersom en inngår en 10-års leieavtale før en har avklart om reguleringsplanen eller andre forhold har gjort salg til en aktuell mulighet, vil det herske usikkerhet om vilkårene som skal legges til grunn ved et eventuelt salg i 10 årsperioden. Dersom man likevel vil slå inn på en slik løsning, må salgsprisen fastsettes som en opsjon ved inngåelsen av leieavtalen. Dette er nødvendig for å unngå at en i alle fall i 10-årsperioden leiekontrakten løper - bare vil ha en mulig kjøper. Med dette som begrunnelse anbefaler fylkesrådmannen at spørsmålet om utleie av Befalsforlegningen med mer, utsettes til dette kan settes inn i et helhetlig perspektiv når ny reguleringsplan er godkjent. 3. Status for driften i 2010 Sommersesongen er gjennomført med relativt godt besøk på øya, selv om værforholdene (mye vind) i lange perioder har hatt en negativ innvirkning på besøkstallene. Havneavgiftsinntektene er mer enn kr høyere enn samme periode i fjor ( ). Det kreves inn havneavgift så lenge strøm og vann er tilkoblet. I vårsesongen har omfanget av overnattingsgjester blitt lavere enn antatt. Valgt driftsform for restauranten har vært vellykket og har hatt godt besøk.. Det ligger an til omsetning for 2010 på 5,1 mill. kr. inkl mva ut fra ordretilgang. I tillegg kommer mersalg og havneavgift. Det gir en omsetning 1 mill. kr. under budsjett for året (eks mva). På den annen siden regner fylkesrådmannen med en innsparing på personalsiden. I tertialrapporten for 2.tertial er det antatt at driften vil ende opp med et merforbruk på ,- 4. Endringer i driften for 2011 Fylkesrådmannen legger til grunn for sin planlegging av driften på Østre Bolæren at Sameiet vil få hovedansvaret for driften ut sesongen 2012, med driftskonsept om lag som i Ut fra erfaringen fra 2010-sesongen ser fylkesrådmannen behov for å sikre og styrke bemanningen på øya. Driftsoppgavene har siden konkursen i 2009 vært ivaretatt av en bemanning på minimumsnivå. Fylkesrådmannen ser behov for en bemanningsstyrking, særlig ift til booking, markedsføring og teknisk drift, med til sammen 1,5 årsverk. Det tas videre sikte på å videreføre ordningen med innleid daglig leder med ansvar for bl a saksutredning og utviklingsarbeid, men stillingsomfanget ventes å bli noe redusert ift

18 Siden sommeren 2009 har de ansatte jobbet på korttidskontrakter, begrenset til inneværende sesong. Dette er ugunstig med tanke på å beholde, og rekruttere, gode medarbeidere. Samtidig er det slik at endringer i arbeidsmiljøloven innebærer strengere bestemmelser mht bruk av korttidskontrakter. Fylkesrådmannen tar sikte på at det forut for 2011-sesongen inngås 2-års kontrakter med nøkkelpersonell, med en blanding av delårs- og helårskontrakter. I den grad arbeidsmiljøloven krever det, vil det bli foretatt faste tilsettinger. Fylkesrådmannen legger i sin planlegging til grunn at de økonomiske rammene for drift og forvaltning i 2011 blir om lag som i 2010, dvs i sum om lag 2,1 mill kroner hvorav 90% dekkes av fylkeskommunen og 10% av Nøtterøy kommune. 5. Andre utviklingsoppgaver Det arbeides med å få en ny rutebåtavtale på plass Det er i gang en prosess mot kulturvirksomhetene i Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune for å utvikle informasjonstiltak og andre tiltak som kan gi bedre service til publikum og økt bruk av skjærgården. Samarbeidsorganene som er nevnt i fylkestingets vedtak i juni pkt.9 b) er etablert og er i gang. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen har ingen bemerkninger ut over hva som framkommer av sakframstillingen. 18

19 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 64/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Forslag til innstilling, se saksframlegg. 19

20 Arkivsak Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Fylkesrådmannens innstilling Hovedprinsippene i avtale med Skjærgårdskvinnene om renovering og bruk av Loshuset godkjennes. Fylkesordfører får fullmakt til å undertegne avtalen sammen med ordfører i Nøtterøy på vegne av sameiet. Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Vedlegg: Utkast til leiekontrakt 20

21 Innledning I FT 46/10 ble det redegjort for at det var inngått intensjonsavtale med Skjærgårdskvinnene om renovering og bruk av Loshuset (Grøndahlhuset). Det legges her fram forslag om at det inngås en bindende leieavtale. Saksutredning Bakgrunn. Grøndahlhuset var da Forsvaret forlot Østre Bolæren i svært dårlig stand. Huset er vernet (verneklasse 2). I avtalen med Skifte Eiendom er det tatt inn en klausul som sier at nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å innhente tillatelse fra kulturminnemyndigheten i forbindelse med endringer av overflater og konstruksjoner, utskifting av bygningsdeler som paneler, vinduer, taktekking etc. Likeledes skal alle endrings- og nybyggingsplaner, samt utomhusplaner godkjennes av antikvarisk myndighet. Bygget er et enkelt hus i to etasjer med en grunnflate på ca.. 70 m2 i to etasjer. I den perioden sameiet har eid huset, har det vært gjennomført grunnleggende ytre vedlikehold (nytt tak og vinduer, skifte av kledning, maling av huset utvendig med mer). Innvendig er huset i dårlig stand og må totalrenoveres før det kan tas i bruk. Det samme gjelder for det meste utearealene i husets umiddelbare nærhet. Bruk av huset Sameiet har fått en henvendelse fra Skjærgårdskvinnene om å utvikle huset til et lokalt senter for kystkultur. Skjærgårdskvinnene er en interesseorganisasjon som er dannet for å kunne fokusere på kvinners liv og virke i skjærgården i historisk perspektiv. Organisasjonen har i følge vedtektene flg. formål: - Fremme kulturhistorie og kunnskap om liv og helse til familiene, spesielt kvinnene og barna, som bodde på øyene. - Levendegjøre kvinners liv og virke i skjærgården bl.a med bruk av matlaging, dyrking av nyttevekster og dyrehold. - Arrangere og støtte opp om lokale kulturarrangementer - Samle og systematisere slektsregister over familiene som bodde på øyene - Holde kunnskapen om seiling og roing i hevd - Være til nytte og glede Organisasjonen har pr. dd ca. 30 medlemmer. Organisasjonen er under registrering i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Hovedprinsippene for den planlagte renovering og bruken av huset er flg.: Huset skal brukes i en kombinasjon av kulturhus og utleie til feriebolig. Sameiet skal benytte huset til utleie til ferieformål i perioden fra og med siste uke i juni til og med første uke i august, til sammen 6 uker, og Skjærgårdskvinnene bruker huset til kulturformål resten av året. Skjærgårdskvinnene forplikter seg til å gjøre Loshuset tilgjengelig for publikum lørdager og søndager i vår/forsommer og sensommer/høst, når rutebåten går. 21

22 Huset vil være åpent som et museum og kulturhus, betjent av Skjærgårdskvinnene. Ulike arrangementer vil avholdes som konserter, fortellerstunder, kurs, kunstutstillinger, historiske foredrag etc. Sameiet har ansvar for all utleie i den perioden huset disponeres til ferieformål. Skjærgårdskvinnene har ansvar for planlegging og gjennomføring av renovering innendørs og uteområdet etter plan godkjent av sameiet og av kulturminnemyndigheten. Arbeidet er anslått til ca timer. Skjærgårdkvinnene skal sørge for innvendig vedlikehold og eventuelle kontante kostnader i denne forbindelse fordeles mellom Skjærgårdskvinnene og sameiet i samsvar med avtalen. Sameiet skal dekke kostnader til materiell og arbeid som krever autorisasjon, Dette gjelder både når det gjelder renovering og senere vedlikehold av huset. Som motytelse for den frivillige innsatsen skal ikke Skjærgårdkvinnene betale husleie. Sameiet betjener sine kostnader ved utleie i sommerperioden. Skjærgårdskvinnene har satt som vilkår for å gå inn i en slik avtale at den får en varighet på minst 10 år. Økonomi Skjærgårdkvinnene har utarbeidet en grovtegning for renoveringsarbeidet og disponeringen av de innvendige arealene. Kostnadsoverslaget er basert på en grundig gjennomgang av huset, og er justert for mindre endringer av fylkeskommunens eiendomsforvaltning. Investeringskostnader: Elektroarbeider VVS arbeider Dusjrom Brannsikring Oppussing innvendig Sum kostnader Skjærgårdskvinnenes forslag til finansiering: Dekket av Skjærgårdskvinnene Dekket av Sameiet I tillegg kommer egeninnsatsen til Skjærgårdskvinnene som de selv har anslått til ca. kr ,- Sameiets investeringskostnader vil etter dette være kr ,-. Fylkesrådmannen har ikke merknader til kostnadsoverslaget. Huset vil ha 4-6 sengeplasser dvs at det kan huse en vanlig familie. Standarden vil være som i en vanlig enkel hytte, med dusj, toalett og kjøkken. Fylkesrådmannen antar at det er mulig å ta kr. 8000,- pr. uke for utleie i denne ferieperioden. Det gir en samlet inntekt for en sommer (6 uker) på kr ,-. 22

23 For sameiet gir dette flg. Kostnader/inntekter pr år: Kapitalkostnader Strøm, vann og renovasjon Andel vedlikehold innvendig, utstyr Kostnader i forbindelse med utleie (markedsføring, renhold mv) Sum Inntekter Til dekningsbidrag og risikodekning for sameiet Utvendig vedlikehold er sameiets ansvar uansett og antas ikke å bli påvirket av bruken av huset. Følgelig er dette ikke tatt hensyn til. Med den standarden dette huset nå har fått utvendig, er det ikke grunn til å tro at dette vil bli noe stort beløp uansett. Selv om leietakerne i Loshuset kan drive selvhushold i ferietiden, antar en at aktivitetene i Loshuset vil generere økt aktivitet og inntekter for den øvrige virksomheten på øya. Forholdet til fylkestingsvedtaket i juni I fylkestingsvedtaket fra juni 2010 er det særlig de tre første punktene som er relevant for denne saken: 4. Inntil revidert reguleringsplan foreligger skal det være uendret offentlig eierskap på ØB der eierne har hovedansvaret for driften. Når revidert reguleringsplan foreligger, skal deler eller hele det regulerte området legges ut for salg etter en økonomisk vurdering. 5. Det skal arbeides for at driften på øya går i økonomisk balanse. 6. Avtaler som binder disponeringen av bygninger og arealer med varighet ut over skal godkjennes av fylkesting og kommunestyre. Andre avtaler kan inngås av fylkesordfører og ordfører. Avtaler som inngås skal gi netto bidrag til driften. Av pkt. 4 fremgår det for øvrig at området der Loshuset ligger vil kunne få nytt reguleringsformål, og dermed bli en del av det området som skal vurderes for salg. Siden en avtale med Skjærgårdskvinnene vil være en heftelse på denne delen av Østre Bolæren frem til 2020, kan den påvirke vilkårene ved et mulig fremtidig salg. Fylkesrådmannen ser to alternativer: 1. Ikke inngå en langsiktig avtale med Skjærgårdskvinnene nå, Hovedbegrunnelsen for en slik løsning vil være å avvente en helhetlig vurdering av hvilke bygninger og arealer et eventuelt salg skal omfatte, en vurdering som trolig vil kunne gjøres i løpet av 2011/2012. Det innebærer at drift av bygningen som kulturhus tidligst vil kunne starte opp i 2013/2014. Om engasjementet fra de frivillige vil være det samme med en slik utsettelse, er vanskelig å spå om. For husets del vil ikke utsettelsen bety noe, i og med at huset utvendig i dag er i rimelig god stand. 23

24 2. Inngå en langsiktig avtale med Skjærgårdskvinnene nå. Det kan bety at en allerede nå tar standpunkt til at Loshuset ikke skal inngå i et mulig fremtidig salg. Det betyr at en må inngå en avtale som gjør at sameiet uansett skal drive utleie av bygningen til ferieformål, også etter at hele eller deler av Østre Bolæren for øvrig har blitt solgt/utleid til en annen eier/driver. Hvis sameiets driftsorganisasjon i en slik situasjon er blitt betydelig redusert, kan en slik oppgave by på problemer. En må i så fall finne andre løsninger for å følge opp utleievirksomheten i Loshuset. En annen variant er å utsette denne beslutningen til ny reguleringsplan foreligger. Dersom en på det tidspunkt velger å la Loshuset inngå i den delen av eiendommen som eventuelt vil bli lagt ut for salg, er spørsmålet om en heftelse vil være positiv eller negativ for en prisen. På den ene siden vil en annen eier kunne vurdere det slik at det er positivt med en avtale som gir et dekningsbidrag til driften av øya for øvrig, selv om bidraget er relativt beskjedent. I forhold til eiendommen for øvrig vil dessuten Loshuset utgjøre en svært liten del av bygningsmassen, og et kulturhus drevet av engasjerte mennesker på frivillig basis, kan uansett være et pre for den øvrige virksomheten på øya. Slik sett kan en etablert avtale virke positivt på en salgspris. På den andre siden vil en annen eier kunne ha ønsker om en annen og mer innbringende bruk av Loshuset som ikke vil gå på tvers av vernebestemmelsene. I så fall vil en heftelse som gjør at huset ikke kan disponeres fritt før i 2020, kunne slå negativt ut i prisen. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen vil gå inn for å inngå en avtale nå. Det er avgjørende at det nå er entusiasme og interesse for å få satt Loshuset i god stand og få tatt det i bruk til svært positive formål. Sameiet vil ha netto inntekter av denne avtalen, gitt at en lykkes med utleien. Det er fylkesrådmannens oppfatning at dette vil være realistisk, med noe markedsføring. Fylkesrådmannen har vurdert spørsmålet om en burde ha gått veien om en åpen utlysning av dette konseptet slik at flere kunne fått muligheten til å melde sin interesse for å utvikle denne delen av eiendommen. Teoretisk er dette mulig, men siden det her er snakk om en frivillig ideell organisasjon som ikke har kommersielle mål for sin virksomhet, mener fylkesrådmannen at det er viktig å følge opp initiativet og interessen Skjærgårdkvinnene har vist så raskt som mulig. Etter fylkesrådmannens oppfatning er det ikke nødvendig å ta standpunkt til om Loshuset skal inngå i et fremtidig salg nå. Når det tidspunkt kommer, kan en eventuelt la denne delen av eiendommen inngå i salgskonseptet som en opsjon. En vil på det tidspunkt også ha fått noe erfaring med avtalen. Dersom fylkestinget/kommunestyret slutter seg til forslag til vedtak i saken, vil investeringskostnadene på kr ,- bli innarbeidet i fylkesrådmannens forslag til budsjett for

25 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 65/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Yrkesopplæringsnemnda /10 Hovedutvalg for utdanning /10 Fylkestinget /10 Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Forslag til innstilling, se saksframlegg. 25

26 Arkivsak Arkivnr. E: A41 &60 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Yrkesopplæringsnemnda /10 Hovedutvalg for utdanning /10 Fylkestinget /10 Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Fylkesrådmannens innstilling 1. Samarbeidsavtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune sies opp. 2. Det opptas forhandlinger om en ny avtale hvor elever fra Sande og Svelvik kommune kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole selv ikke har. Tønsberg, 21. september 2010 Egil Johansen fylkesrådmann Øyvind Sørensen direktør Vedlegg: Samarbeidsavtalen 26

27 Innledning Fylkestinget i Vestfold vedtok i møte den , sak 20/06 en samarbeidsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune om inntak av elever til videregående opplæring i Drammensregionen. Avtalen trådde i kraft fra skoleåret 2007/08. Hensikten var at elever fra Sande og Svelvik kommuner skulle bli en del av Drammen inntaksområde og at Sande videregående skole skulle inngå i det samme inntaksområde. Formålet med avtalen var å redusere skoleveien for en del elever i området og få til en god kapasitetsutnyttelse av skoleplasser i regionen. Avtalen var også utarbeidet i lys av et utvidet samarbeid på tvers av fylkesgrensene og utvikling av ny regionsreform. Før 2007 forelå det en avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommuner hvor elevene i Sande og Svelvik bare kunne søke plass ved skole i Drammensområdet ved studietilbud som ikke Sande videregående skole selv hadde og vice versa. Det var forutsatt en gjensidighet i søkningen og opplæringstilbudet mellom Sande videregående skole og skolene i Drammensregionen. Det vil si at både antall elever og skoleprestasjoner til elever som krysset fylkesgrensen skulle være omtrent tilsvarende. Samarbeidsavtalen skulle sikre at alle skolene ble integrert som en del av skoletilbudet i regionen og bli en del av dimensjoneringen. Følgende elementer skulle ivaretas i den praktiske oppfølgingen av samarbeidsavtalen: Sande vgs legges inn som et likeverdig tilbud for elevene i Drammensregionen. Sande vgs må profileres på lik linje med Drammensskolene. Elevene fra Sande og Svelvik vil på lik linje med Buskerudelevene søke skoletilbud i Drammen Det må arbeides for å få til balanse mellom primær- og sekundærsøkere på tvers av fylkesgrensene De to fylkeskommunene må samarbeide og dele ansvar for yrkes- og utdanningsveiledningen i inntaksregionen Saksutredning Hovedutfordringen gjennom de 5 årene som avtalen har fungert, har vært gjensidigheten i søkningen, både i forhold til omfang og søkernes prestasjoner. I tillegg er det utfordringer knyttet til profilering av Sande videregående skole i Drammensområdet samt deling av yrkesog utdanningsveiledningen. Nedenfor følger en oversikt over aktiviteten som følge av avtalen fra 2007 og fram til årets inntak. Skoleåret 2007/ / / /11 Vestfolelever til vgs i Drammen Drammenselever til Sande vgs Ubalanse

28 Som det framgår av tabellen over har ubalansen utviklet seg gjennom årene og doblet seg fra 2007 til Konsekvensene av dette er lav oppfyllingsgrad og dermed dårlig kapasitetsutnyttelse i klassene ved Sande videregående skole. Dette igjen betyr dårligere økonomi for skolen, noe som fører til begrensninger i fagtilbudene. Det blir dermed en kvalitativt og kvantitativt dårligere tilbud for elevene ved Sande videregående skole. Før 2007 kjøpte Vestfold fylkeskommune skoleplasser i Drammen, men dette begrenset seg til tilbud som Sande videregående skole selv ikke hadde, i 2005/06 dreide dette seg om 36 plasser, mens det i 2006/07 dreide det seg om 37 plasser. For at elever fra Sande og Svelvik skal ha den samme bredden i tilbudene, uten for lang reisevei, er det nødvendig enten å opprette flere tilbud ved Sande videregående skole eller opprettholde mulighetene for at elevene fra Sande og Svelvik kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole ikke har. Med en slik ordning er det grunn til å tro at underbalansen for inneværende skoleår hadde blitt redusert med ca 40 elever, fra ca 80 i dag til ca 40. For Sande videregående skole ville dette betydd ca 4 mill kr i merinntekt. Anslagsvis kunne halvparten av dette vært brukt til å utvide fagtilbudet i bredden, mens den andre halvparten ville gått med til etablering av nye klasser. Ved at søkerne konkurrerer om skoleplassene på bakgrunn av karakterene, fører dette til at elever med høyere karakterer bil tatt inn til skolene i Drammen, mens elever med lavere karakterer blir tatt inn ved Sande videregående skole. Dette fører til at Sande videregående skole får en relativt høy andel av ressurskrevende elever. Administrasjonen i Vestfold og Buskerud fylkeskommune har drøftet avtalens konsekvenser og ser ikke muligheter for å oppnå balanse i antall elever eller karakternivå, uten en sterk styring av inntak til videregående skole. En slik styring er verken ønskelig eller mulig innenfor retten til videregående opplæring. Det er derfor enighet om det ikke er mulig å oppfylle likeverdighetsprinsippene i avtalen, og at avtalen derfor må sies opp. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen mener at dagen ordning har fått utilsiktede konsekvenser og kan ikke videreføres. Avtalen svekker elevgrunnlaget ved Sande videregående skole både antall og i forhold til elevenes inntakspoeng. Dette har konsekvenser både for fylkeskommunens og skolens økonomi. Dette fører igjen til ytterligere svekkelse av Sande videregående skoles fagmiljø, som igjen kan svekke elevgrunnlaget ytterligere. På sikt kan dette svekke eksistensgrunnlaget for Sande videregående skole. Fylkesrådmannen foreslår at avtalen sies opp og at det startes forhandlinger om en ny avtale som avgrenses til at elever fra Sande og Svelvik kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole selv ikke har. 28

29 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 66/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram Forslag til innstilling, se saksframlegg. 29

30 Arkivsak Arkivnr. E: 130 Saksbehandler Anette Olshausen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold -Planprogram Fylkesrådmannens innstilling 1. Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold vedtas. 2. Planprogram for delplan 1Mål og strategier vedtas. 3. Forslag til Planprogram for delplan 4, Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 4. Forslag til Planprogram for delplan 5, Arealstrategi for byer og tettsteder sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 5. Spørsmålet om fastlegging av korridor for Vestfoldbanen inngår, inntil videre, ikke som en integrert delplan i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk. Fylkesrådmannen legger frem en egen sak som drøfter bruk av regional planbestemmelse for å fastlegge korridor for Vestfoldbanen når forutsetningene for å kunne ta stilling til dette er tilstede. Tønsberg 4. oktober 2010 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: 1. Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med fylkesrådmannens kommentarer 2. Felles Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 3. Planprogram for delplan 1, Mål og strategier. 4. Forslag til Planprogram for Delplan 4 Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser 5. Forslag til Planprogram for Delplan 5 Arealstrategi for byer og tettsteder 30

31 31

32 Innledning Forslag til Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble behandlet i Fylkesutvalget 18. mars 2010 (FU-sak 21/10). Høringsfrist ble først satt til 18. mai og senere forlenget fram til 15. juni. I høringsperioden er det avholdt en større høringskonferanse den 11. mai, og fylkesadministrasjonen har ved en rekke anledninger orientert om planprosessen og planprogrammet i møter i kommunal regi, Verdiskaping Vestfold, KS, Plattform Vestfold m.v. Oppstart av planarbeidet er varslet i pressen. Planprogram og annet materiale har vært offentlig tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ble sendt til politisk behandling 15. juni, men ikke realitetsbehandlet på møtet. Administrasjonen har arbeidet videre for å sikre framdrift i saken. I denne saken legges derfor fram forslag til Program for Delplan Arealstrategi for byer og tettsteder og forslag til Program for Delplan Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser. Det har kommet inn 23 høringsuttalelser. Uttalelsene er gjennomgått og kommentert av fylkesrådmannen, og enkelte forslag til endringer foreslås tatt til følge. Fylkesrådmannen innstiller på at Forslag til Planprogram for regional plan for bærekraftig arealpolitikk vedtas slik det nå foreligger. Saksutredning Arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk er startet opp. Som et ledd i arbeidet er det utarbeidet et forslag til program for arbeidet et planprogram. Som en naturlig forlengelse av dette planarbeidet vil det utarbeides en Regional planstrategi for Vestfold. Forslaget til planprogram ble lagt til høring fra 19. mars til 18. mai. Planarbeidet består av flere delplaner. Planprogrammet gir de overordnede rammer og premisser for arbeidene med de ulike delplanene. Dette planprogrammet gjelder hele planarbeidet og skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslagene med konsekvensutredninger. Det skal fortelle hvordan planarbeidene organiseres, hvilke utredninger som gjøres osv. Programmet saksbehandles i tråd med reglene i Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger. Det har kommet inn 23 uttalelser til høringsutkastet til Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Høringsuttalelsene er fordelt på både kommuner, interesseorganisasjoner, privatpersoner, fylkesorganer og andre offentlige institusjoner. Generelt har tilbakemeldingene vært meget positive til arbeidet som er satt i gang. Generelt har det kommet inn en rekke innspill om konkrete standpunkter den regionale planen bør ta. Til disse vises det til at planarbeidet er under prosess og at innspillene vil bli vurdert i det videre arbeidet. Flere av innspillene til tema og prinsippavklaringer er det allerede lagt opp en prosess for å avklare. Høringsinstansene vil få invitasjon til å delta i prosjekt- eller referansegrupper i det regionale planarbeidet Det vises til vedlegg for sammendrag av høringsuttalelsene og fylkesrådmannens vurderinger av disse. Planprogram for delplan 1 Mål og strategier er videreutviklet siden saksframlegget til FU i juni, og legges nå fram til endelig vedtak. Neste fase foreslås gjennomført som en Regional offentlig utredning (RoU). Vestfold fylkeskommune benytter slike dokument for å gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak tilknyttet regional utviklingsfeltet. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og utfordringer knyttet til fagtema eller ett 32

33 politikkområde. I dette tilfelle vil RoU være et foreløpig høringsforslag til plan. Delplan 2 har vedtatt planprogram. For delplanene 4 og 5 er det nå utarbeidet supplerende planprogram som skal sendes på egne høringer. For delplan 3 vil vi følge utviklingen vedrørende statlig konseptvalgutredning (KVU), og fortløpende vurdere oppstart av planarbeid. Planprogram for regional plan for bærekraftig arealpolitikk Mulig vedtak Mulig vedtak Aktuelle virkemidler Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Delplan 1 Delplan 2 Delplan 3 Delplan 4 Delplan 5 Plan- Mål og strategier for en bærekraftig arealpolitikk strategier Regional planstrategi Kommunale planstrategier Planprogrammet vedtas. RoU Forslag til mål og strategier desember 2010 Plan sendes på høring høst 2011 April/mai 2012 Styrket kollektivtransport Eget planprogram er vedtatt Vinter 2010/2011 Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen Supplerende planprogram utsettes Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser Supplerende planprogram sendes på høring i oktober. Planprogram vedtas FT februar 2011 Arealstrategi for byer og tettsteder Supplerende planprogram sendes på høring i oktober. Planprogram vedtas FT februar 2011 Plan sendes på høring høst 2011 Vinter April/Mai /2011 Regional Regionale planer med plan med retningslinjer og eventuelt retningslinjer for regionale planbestemmelser arealbruk Planene skal konsekvensutredes i tråd med plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides egne ROS-analyser og handlingsprogram og inngår i et overordnet handlingsprogram for bærekraftig arealpolitikk. Organisering avklares senere Utarbeides første året etter kommunevalget 2011 Analysealternativ Følgende alternativ legges inntil videre til grunn for utredningene til planarbeidene: Tradisjonell videreføring av dagens arealpolitikk Konsentrert konsentrert by og tettstedsutvikling Vern rene vernehensyn Delplan 1, Mål og strategier Målstrukturen er tydeliggjort. Framdriften er forskjøvet noe av hensyn til en god forankring, slik flere av de som har uttalt seg har påpekt viktigheten av. Det foreslås nå at planen endelig vedtas sammen med delplan for Arealstrategi for byer og tettsteder og Delplan Arealstrategi 33

34 for næringsliv og arbeidsplasser. Dette for å sikre at planen blir helhetlig. Det utarbeides en RoU som gir en beskrivelse av mål og strategier og forklarer tenkingen bak disse. Mål og strategier kan da utvikles videre parallelt med delplanene og kunnskapen som disse arbeidene får fram. Her vil det være en rekke dilemmaer som skal håndteres hensiktsmessig Delplan 2, Regional plan for styrket kollektivtransport Framdriften er skjøvet noe ut i tid for å bli tilpasset arbeidet med delplan 1 Mål og strategier. Delplan 3 Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen Mulighetsanalysen for Vestfoldbanen vil gi kunnskap om hvilke alternativ som skal utredes for fastlegging av korridor for Vestfoldbanen og hvilke utredninger og analyser som skal utarbeides som beslutningsgrunnlag. I lys av signaler fra samferdselsministeren om at det vil bli stilt krav om KVU sendte fylkesordfører et brev til statsråden datert d.å.. I brevet ble det redegjort for de strategiske valg og vedtak som var fattet i Vestfold mht. prosess for å avklare trase for Vestfoldbanen. Dette ble gjort med henvisning til FT sak 05/10 den d.å.. Det er ikke registrert noe svar på denne henvendelsen. Vestfold fylkeskommune (adm) deltok 1. juni d.å. på et drøftingsmøte med administrasjonen i Samferdselsdepartementet i forbindelse med at departementet skal fornye den 4-årige avtalen om kjøp av persontransport med jernbane med NSB. Vestfold fylkeskommune gjorde bl.a. rede for at det er lagt opp til å bruke regional plan og regional planbestemmelse for å styrke Vestfoldbanen, og at det av hensyn til fremdriften i prosessen er viktig med en rask avklaring på om departementet vil gi pålegg om KVU. Jernbaneverket fikk etter dette en bestilling på KVU prosjektbeskrivelse for IC-triangelet med en frist 1. september. Denne fristen er siden utsatt til 11. september. KVU prosjektbeskrivelsen er nå oversendt Samferdselsdepartementet, men er unntatt offentlighet. Delplan 4 Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser I arbeidet med arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser er hensikten å legge til rette for en ønsket næringsutvikling innenfor rammen av en bærekraftig arealutvikling i Vestfold. Arealstrategien skal bidra til å realisere både næringspolitiske og klimapolitiske mål. Arbeidet har kommet senere i gang enn for de øvrige delplaner. Planprogrammet er i begrenset grad drøftet med eksterne aktører, men det er samtidig lagt opp på en slik måte at det sikrer betydelig rom for bred medvirkning og gir tilstrekkelig grunnlag for tilpasninger og retningsvalg underveis i prosessen. Etter innspill fra høringspartene innarbeides forvaltning av spesielle grus-, pukk- og andre steinressurser som del av delplanen. I forslaget til planprogram presenteres det en prosjektgruppe med én representant for henholdsvis de kommunale næringssjefene, de kommunale plansjefene, de lokale næringsforeningene, Fylkesmannens Landbruksavdeling, NHO og Vestfold Bondelag. I tillegg vil man sikre en helt nødvendig og bred medvirkning gjennom en rad innledende dialogmøter med relevante aktørgrupper, samt to prosessamlinger. 34

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Arkivsak-dok. 201314604-31 Arkivkode ---/L04 Saksbehandler Linda Lomeland Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 19/15 Fylkestinget 12.03.2015 Bypakke Tønsbergregionen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold Arkivsak-dok. 201105866-20 Arkivkode 123/P11 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 24.04.2014 42/14 Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven

Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven Arkivsak-dok. 201316253-2 Arkivkode ---/V60/&13 Saksbehandler Karl-Otto Mauland Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 06.02.2014 Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2017/3036-1 Arkiv: 140 Dato: 28.04.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Arne Aukland Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

80/10 Formannskapet Kommunestyret

80/10 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-33317/2010 Arkiv: 026 Offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-23 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift - Areal- og transportplan - Buskerudbypakke 2 Areal- og transportplan ATM-utvalg 15. juni: Utkast til areal- og transportplan legges frem, for

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.05.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer