Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste"

Transkript

1 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll fra møtet 15. juni Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, 5. oktober 2010 Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Vedlegg til sakene ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politiske møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksframlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets saker kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettsider

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE Fylkestingets møte 26. oktober Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon -Handlingsplan Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2. tertial Innledning Økonomisk prognose per 2 tertial Regionalsektoren Videregående opplæring...55 Kultur Fellesformål Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial Tannhelsetjenesten - tilhørighet til hovedutvalg Politisk møtekalender Referatsak - Årsmelding og regnskap 2009 for Vestfold kommunerevisjon Referatsak. Orientering om status for regionalt forskningsfond

4 SAKSLISTE Fylkestingets møte 26. oktober 2010 Saknr. Arkivsak Saktittel 61/ Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. 62/ Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan / Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår 64/ Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) 65/ Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen 66/ Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram 67/ Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2. tertial / Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial / Tannhelsetjenesten - tilhørighet til hovedutvalg 70/ Politisk møtekalender / Referatsak - Årsmelding og regnskap 2009 for Vestfold kommunerevisjon 72/ Referatsak. Orientering om status for regionalt forskningsfond. 73/ Eventuelt FT 4

5 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 61/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkestinget /10 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Fylkestinget Møtebehandling i fylkestinget Ved godkjenning av sakslisten vedtok fylkestinget å utsette saken. Vedtak Saken utsettes. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø Fylkesrådmannens innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. Møtebehandling Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer. Ny innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. 5

6 Arkivsak Arkivnr. E: K23 Saksbehandler Lars Wilhelm Solheim Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget /10 Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning. Fylkesrådmannens innstilling Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning godkjennes. Tønsberg, 12. mai 2010 Øyvind Sørensen Kst. fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning av

7 Innledning Fylkesrådmannen legger med dette frem Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning inkludert strategi for perioden og tiltak for perioden til politisk behandling. Det vises til vedlagte Strategi for samhandling om reduksjon i klimagassutslipp og klimatilpasning, av 25 mars Saksutredning Planen er en oppfølging av regional utviklingsstrategi for Vestfold og Vestfolds mål for klimapolitikk (2007); I perioden skal Vestfold fylkekommune bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkes andel av de nasjonale miljømålene. Målsetningen må være å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energi bruk. Eksisterende klimastrategi gjelder for perioden Flere av tiltakene er gjennomført eller godt i gjenge. Strategien som her legges frem forsøker å løfte blikket og se mer samlet på hvordan klimautfordringene kan og bør møtes. Dette er synliggjort gjennom klargjøring av mandat, status og situasjonsanalyse, utfordringer og målkonflikter. Dette er fulgt opp med strategier. Fylkesrådmannens bemerkninger Strategien som her legges frem har fokus på samhandling om reduksjon av selve klimagassutslippene. Planen setter også fokus på hvordan samfunnet bør tilpasse seg de usikkerhetene som klimaproblematikken kan medføre. Planen etterspør gode rammebetingelser og virkemidler for klimaarbeidet. Staten bør ha fokus på å utforme en klarere politikk for klimaarbeidet i Norge. En bedre avklaring av statens forventninger til fylkeskommunen i klimaarbeidet står sentralt i den strategien som her legges frem. Det er viktig at staten følger opp det regionale og lokale klimaarbeidet med tilstrekkelig økonomi og virkemidler til oppgavene. Fylkesrådmannen legger samtidig til grunn at fylkeskommunen selv stiller høye krav til egen virksomhet. Fylkekommunen har tradisjon for å fokusere på god miljøledelse, og det legges opp til at dette ambisjonsnivået videreføres. Det legges opp til sterkere samarbeid om en bærekraftig, mer klimavennlig arealpolitikk, samtidig som det pekes på muligheter til å legge til rette for verdiskapning gjennom reduserte klimautslipp. Planen har en utadvendt strategi for å bidra til økt kunnskap om klimautfordringene og setter fokus på å videreutvikle fylkeskommunens rolle som kompetanseorgan. 7

8 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 62/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel og næring /10 Fylkestinget /10 Fylkestinget /10 Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan Hovedutvalg for samferdsel og næring Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling Stein Erik Fjeldstad fra administrasjonen orienterte om arbeidet med FoU-strategien. Representanten Ivar Ramberg (SV) uttrykte ønske om en oversikt over de ulike strategiene, hvordan de griper inn i hverandre og hvordan de skal samspille og underbygge hverandre. Rådmannen ble av utvalget bedt om å fremskaffe en slik oversikt. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Fylkestinget Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling Stein Erik Fjeldstad fra administrasjonen orienterte om arbeidet med FoU-strategien. Representanten Ivar Ramberg (SV) uttrykte ønske om en oversikt over de ulike strategiene, hvordan de griper inn i hverandre og hvordan de skal samspille og underbygge hverandre. 8

9 Rådmannen ble av utvalget bedt om å fremskaffe en slik oversikt. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Møtebehandling i fylkestinget Ved godkjenning av sakslisten ble det vedtatt å utsette saken. Vedtak: Saken utsettes. 9

10 Arkivsak Arkivnr. E: X70 &33 Saksbehandler Stein Erik Fjeldstad Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for samferdsel og næring /10 Fylkestinget /10 Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon - Handlingsplan Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan , datert 31. mai 2010 godkjennes. Tønsberg Øyvind Sørensen Kst. fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon vedtatt FT Handlingsplan , forslag 31. Mai

11 Innledning Fylkestinget vedtok i sak 58/ Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon samt handlingsplan for FoU og innovasjon Fylkestingets vedtak lyder: 1. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon, datert 21. september 2009 godkjennes som en foreløpig strategi. Det arbeides videre med strategidokumentet i samarbeid med berørte politiske organer. Nytt strategidokument forelegges fylkestinget våren Vestfold fylkeskommunes handlingsplan for FoU og innovasjon , datert 21. September 2009 godkjennes som handlingsplan inntil nytt strategidokument foreligger. Saksutredning Gjeldende strategidokument for FoU og innovasjon skulle gjelde som en foreløpig strategi frem til nytt strategidokument ble lagt frem våren De seks strategiene fra strategidokumentet danner grunnlag for årlig rapportering og tiltaksvurdering, gjengitt i vedlagte Handlingsplan for FoU og innovasjon , som nå legges frem for fylkestinget. Fylkesrådmannens bemerkninger Handlingsplanen for FoU og innovasjon for var ambisiøs, og FoU og innovasjon omfatter mange nye arbeidsområder for fylkeskommunen. I tillegg har arbeidsoppgavenes karakter og omfang i blitt til dels vesentlig endret på noen områder i forhold til opprinnelig planlagt. Dette gjelder særlig for regionalt forskningsfond og VRI. For forskningsfondet påtok Vestfold fylkeskommune seg et koordinator- og pådriveransvar som var nødvendig for å få fondet godt i gang. I tilknytning til VRI var det arbeid med organisering, og med søknad for ny periode for VRI i En noe større del av oppgavene enn opprinnelig planlagt videreføres derfor til neste handlingsplanperiode Det er mulig at de fire fylkene i Oslofjordfond-samarbeidet i kommer til å arbeide for en samlet strategi for FoU og innovasjon. I alle fall kan en samordning av prosess for strategiarbeidet være aktuelt. På grunnlag av forholdene nevnt over finner ikke fylkesrådmannen grunn til å legge ny strategi for FoU og innovasjon frem før sommeren som opprinnelig planlagt, men vil komme tilbake så snart rammene er klarlagt. Som forutsatt har fylkesrådmannen imidlertid utarbeidet forslag til handlingsplan for det kommende året. Vestfold fylkeskommunes strategi for FoU og innovasjon Handlingsplan for legges med dette frem for politisk behandling. 11

12 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 63/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Forslag til innstilling, se saksframlegg. 12

13 Arkivsak Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Fylkesrådmannens innstilling 1. Orientering om arbeidet med ny reguleringsplan tas til etterretning. 2. Spørsmålet om utleie av Befalsforlegningen og andre deler av bygningsmassen i Kongshavn utsettes til det foreligger ny reguleringsplan. 3. Redegjørelsen om virksomheten i 2010 og planlagte endringer i bemanning for 2011 tas til etterretning. Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Vedlegg: Notat fra interessentgruppe om etablering av Kongshavn Kystpensjonat 13

14 Innledning Fylkestinget/Nøtterøy kommunestyret behandlet i juni sak strategi og rammevilkår for Østre Bolæren og gjorde flg. vedtak: 1. Inntil revidert reguleringsplan foreligger skal det være uendret offentlig eierskap på ØB der eierne har hovedansvaret for driften. Når revidert reguleringsplan foreligger, skal deler eller hele det regulerte området legges ut for salg etter en økonomisk vurdering. 2. Det skal arbeides for at driften på øya går i økonomisk balanse. 3. Avtaler som binder disponeringen av bygninger og arealer med varighet ut over skal godkjennes av fylkesting og kommunestyre. Andre avtaler kan inngås av fylkesordfører og ordfører. Avtaler som inngås skal gi netto bidrag til driften. 4. Reguleringsplanen skal ha bestemmelser som tilrettelegger for salg. Reguleringsplanen endres i samsvar med flg.: a. Formålsbestemmelsene for havneområdet, inkl servicebygget, kiosk/verksted mv, avklares i den videre reguleringsprosess (havn og allmennyttig, offentlig). b. Område med formål bading i havneområdet utvides frem til veien. c. Området A1 deles i to slik at området fra vestsiden av restaurantbygg og østover heretter kalles A3 (1990-bygget). Resterende A1 og A2 knyttes sammen til et sammenhengende område. Konkrete grenser mellom områdene avklares i reguleringsprosessen. d. Innenfor planavgrensingen åpnes det for en mindre utvidelse av område B1 mot vest. e. Formålet for område A3 settes til allmennyttig, næring, fritidsboliger. Formålet for resten av område A og område B endres til allmennyttig, næring. f. Havna, næringsområde til havna og badeområdet beholdes i offentlig eie. 5. Det skal utredes ulike alternativer for utvidelse av havnekapasiteten. 6. Arbeidet med å bevare en av de tre 75 mm kanonene med tilhørende fjellanlegg videreføres. Det tas endelig standpunkt til om sameiet skal overta ansvaret for dette anlegget når alle vilkår for en eventuell overtagelse foreligger. 7. Det utlyses konkurranse om rutebåtavtale for perioden Konkurransegrunnlaget forelegges fylkesutvalget til godkjenning. 8. Når den reviderte reguleringsplanen er vedtatt og godkjent av statlige myndigheter, skal fylkestinget og kommunestyret få seg fremlagt en sak om revidert strategi. I denne saken skal salg av hele eller deler av områdene A og B vurderes. 14

15 9. Organiseringen av virksomheten endres ikke i perioden frem til ny strategiplan fremlegges. Det betyr: a. Sameiet videreføres i perioden b. Rådmennene anmodes om å organisere en samarbeidsgruppe som inkluderer alle virksomheter som driver virksomhet på ØB. Fylkesrådmannen vil i denne saken redegjøre for status for en del av de spørsmålene som var oppe i saken fra i juni Fylkesrådmannen vil dessuten reise noen problemstillinger som har blitt aktuelle i perioden etter junivedtaket, der en politisk debatt og avklaring vil gi signaler om hvordan administrasjonen skal arbeide videre med saken. Denne saken inneholder flg. 1. Status for reguleringssaken 2. Initiativ fra eksterne interesser som ønsker avtaler med sameiet 3. Status for driften i Endringer i driften for Andre utviklingsoppgaver Saksutredning 1. Status for reguleringssaken Etter vedtakene i fylkestinget/kommunestyret i juni er prosedyrene for den videre planprosessen drøftet med fylkesmannen og planmyndigheten i Nøtterøy kommune. Som kjent ble planoppstart vedtatt av Nøtterøy kommune allerede så tidlig som i august Det er kommet opp en diskusjon om det må foretas ny planoppstart og om det bør stilles krav om konsekvensutredning. Konklusjonen har blitt at det ikke er nødvendig med ny planoppstart, noe som hadde forlenget prosessen med mange måneder. Når det gjelder konsekvensutredning, har planmyndigheten i Nøtterøy kommune tatt utgangspunkt i at en konsekvensutredning kan bli nødvendig, og har i brev til alle relevante myndigheter bedt om tema som en eventuell konsekvensutredning bør omhandle, med svarfrist 27. september. Straks spørsmålet om konsekvensutredning er avklart, vil fylkesrådmannen engasjere konsulent som kan utarbeide forslag til ny reguleringsplan og gjennomføre en eventuell konsekvensutredning. Fylkesrådmannen antar at kostnadene til konsekvensutredning og ny reguleringsplan vil bli ca kr ,-, men tar forbehold om at omfattende krav om ulike konsekvensutredninger kan øke de samlede kostnadene. Nødvendig bevilgning vil bli innarbeidet i fylkesrådmannens budsjettforslag for Fylkesrådmannen vil anta at det bør kunne gjøres et planvedtak på høsten

16 2. Initiativ fra eksterne interesser som ønsker avtale med sameiet Det er to aktuelle initiativ som det må tas stilling til nå. Det ene gjelder en tiårig avtale med Skjærgårdskvinnene om disponering av Grøndahlhuset (Loshuset). Denne saken fremmes som egen sak for fylkestinget/nøtterøy kommune, med tilråding om at det inngås avtale. Det andre initiativet er en henvendelse fra Kongshavn Kystpensjonat AS som har utformet en plan om å leie av 1. Befalsforlegningen med 28 enkeltrom 2. Offisersmessa 3. 2 leiligheter knyttet til befalsforlegningen 4. Gammel brannstasjon 5. Sjøboden i Kongshavnsund 6. De tilhørende uteområdene Planen vi foreløpig har mottatt er vedlagt. Det forutsettes at leie må være langsiktig med ytterligere opsjon på forlengelse (for eksempel år). Fylkesrådmannen har ikke gått nærmere inn i realiteten i planen eller utredet konsekvensene for virksomheten for øvrig på øya, bla økonomiske og driftsmessige konsekvensene for eierne. Før en bruker ressurser på en slik gjennomgang og gjennomfører prosessen som må til for å avklare vilkårene for en eventuell leiekontrakt, er det viktig å ta standpunkt til om en i det hele tatt ønsker å inngå en slik avtale nå. Fylkesrådmannen ser to alternativer: a) Starte arbeidet med å utforme en kontrakt nå og inngå en avtale så snart som mulig b) Utsette videre utredning i påvente av at ny reguleringsplan er vedtatt. Dersom en velger a) må en trolig gjennom flg. prosess: Eierne må på selvstendig grunnlag utforme et konsept som så presist som mulig beskriver hva som ønskes utleid og rammene for et tilbud (leietid, form på leiepristilbud, infrastruktur, forholdet mellom leietaker og sameiet osv). Konseptet må deretter lyses ut slik at alle som ønsker det, kan få mulighet for å komme med tilbud. Kontraktsforhandlinger med en eller flere tilbydere som melder sin interesse. Det er en vesensforskjell mellom en avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset og en bruk av befalsforlegningen til kystpensjonat. Skjærgårdkvinnene er en ideell, frivillig organisasjon som skal drive et åpent kulturtilbud i en bygning som utgjør en svært liten del av anlegget. Inngåelse av en slik avtale er ikke relevant i forhold til reglene i Lov om offentlige anskaffelser. Konseptet til Kongshavn Kystpensjonat AS innebærer kommersiell utnyttelse av en betydelig andel av bygningsmassen på øya. Avtalen med Skjærgårdskvinnene kan derfor inngås direkte, mens tilbud om å drive kystpensjonat eventuelt andre kommersielle formål, bør legges ut slik at flere får mulighet til å komme med tilbud. Dersom en velger b), er det begrunnet med at det bør gjøres en helhetsvurdering av mulig utleie eller drift av alle deler av sameiets bygninger og drift på Østre Bolæren, hver for seg eller samlet. En slik vurdering kan bare gjøres når ny reguleringsplan er kjent, trolig i løpet av Dersom utfallet av denne vurderingen blir at en skal leie ut befalsforlegningen og de 16

17 øvrige bygningene i Kongshavn som et selvstendig objekt, må prosessen gjennomføres slik det er beskrevet ovenfor under pkt a). Fylkesrådmannen finner forslaget fra Kongshavn Kystpensjonat interessant. Det er svært positivt at det nå foreligger en interessentgruppe som er motivert til å drifte denne delen av anlegget, selv om mange spørsmål ennå står uavklart rundt dette konseptet. Fylkesrådmannen tolker fylkestingsvedtaket i juni slik at muligheten for salg av befalsforlegningen mv skal holdes åpen, på linje med mulig salg av 1990-bygningene. Dersom en inngår en 10-års leieavtale før en har avklart om reguleringsplanen eller andre forhold har gjort salg til en aktuell mulighet, vil det herske usikkerhet om vilkårene som skal legges til grunn ved et eventuelt salg i 10 årsperioden. Dersom man likevel vil slå inn på en slik løsning, må salgsprisen fastsettes som en opsjon ved inngåelsen av leieavtalen. Dette er nødvendig for å unngå at en i alle fall i 10-årsperioden leiekontrakten løper - bare vil ha en mulig kjøper. Med dette som begrunnelse anbefaler fylkesrådmannen at spørsmålet om utleie av Befalsforlegningen med mer, utsettes til dette kan settes inn i et helhetlig perspektiv når ny reguleringsplan er godkjent. 3. Status for driften i 2010 Sommersesongen er gjennomført med relativt godt besøk på øya, selv om værforholdene (mye vind) i lange perioder har hatt en negativ innvirkning på besøkstallene. Havneavgiftsinntektene er mer enn kr høyere enn samme periode i fjor ( ). Det kreves inn havneavgift så lenge strøm og vann er tilkoblet. I vårsesongen har omfanget av overnattingsgjester blitt lavere enn antatt. Valgt driftsform for restauranten har vært vellykket og har hatt godt besøk.. Det ligger an til omsetning for 2010 på 5,1 mill. kr. inkl mva ut fra ordretilgang. I tillegg kommer mersalg og havneavgift. Det gir en omsetning 1 mill. kr. under budsjett for året (eks mva). På den annen siden regner fylkesrådmannen med en innsparing på personalsiden. I tertialrapporten for 2.tertial er det antatt at driften vil ende opp med et merforbruk på ,- 4. Endringer i driften for 2011 Fylkesrådmannen legger til grunn for sin planlegging av driften på Østre Bolæren at Sameiet vil få hovedansvaret for driften ut sesongen 2012, med driftskonsept om lag som i Ut fra erfaringen fra 2010-sesongen ser fylkesrådmannen behov for å sikre og styrke bemanningen på øya. Driftsoppgavene har siden konkursen i 2009 vært ivaretatt av en bemanning på minimumsnivå. Fylkesrådmannen ser behov for en bemanningsstyrking, særlig ift til booking, markedsføring og teknisk drift, med til sammen 1,5 årsverk. Det tas videre sikte på å videreføre ordningen med innleid daglig leder med ansvar for bl a saksutredning og utviklingsarbeid, men stillingsomfanget ventes å bli noe redusert ift

18 Siden sommeren 2009 har de ansatte jobbet på korttidskontrakter, begrenset til inneværende sesong. Dette er ugunstig med tanke på å beholde, og rekruttere, gode medarbeidere. Samtidig er det slik at endringer i arbeidsmiljøloven innebærer strengere bestemmelser mht bruk av korttidskontrakter. Fylkesrådmannen tar sikte på at det forut for 2011-sesongen inngås 2-års kontrakter med nøkkelpersonell, med en blanding av delårs- og helårskontrakter. I den grad arbeidsmiljøloven krever det, vil det bli foretatt faste tilsettinger. Fylkesrådmannen legger i sin planlegging til grunn at de økonomiske rammene for drift og forvaltning i 2011 blir om lag som i 2010, dvs i sum om lag 2,1 mill kroner hvorav 90% dekkes av fylkeskommunen og 10% av Nøtterøy kommune. 5. Andre utviklingsoppgaver Det arbeides med å få en ny rutebåtavtale på plass Det er i gang en prosess mot kulturvirksomhetene i Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune for å utvikle informasjonstiltak og andre tiltak som kan gi bedre service til publikum og økt bruk av skjærgården. Samarbeidsorganene som er nevnt i fylkestingets vedtak i juni pkt.9 b) er etablert og er i gang. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen har ingen bemerkninger ut over hva som framkommer av sakframstillingen. 18

19 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 64/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Forslag til innstilling, se saksframlegg. 19

20 Arkivsak Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene om bruk av Loshuset (Grøndahlhuset) Fylkesrådmannens innstilling Hovedprinsippene i avtale med Skjærgårdskvinnene om renovering og bruk av Loshuset godkjennes. Fylkesordfører får fullmakt til å undertegne avtalen sammen med ordfører i Nøtterøy på vegne av sameiet. Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Vedlegg: Utkast til leiekontrakt 20

21 Innledning I FT 46/10 ble det redegjort for at det var inngått intensjonsavtale med Skjærgårdskvinnene om renovering og bruk av Loshuset (Grøndahlhuset). Det legges her fram forslag om at det inngås en bindende leieavtale. Saksutredning Bakgrunn. Grøndahlhuset var da Forsvaret forlot Østre Bolæren i svært dårlig stand. Huset er vernet (verneklasse 2). I avtalen med Skifte Eiendom er det tatt inn en klausul som sier at nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å innhente tillatelse fra kulturminnemyndigheten i forbindelse med endringer av overflater og konstruksjoner, utskifting av bygningsdeler som paneler, vinduer, taktekking etc. Likeledes skal alle endrings- og nybyggingsplaner, samt utomhusplaner godkjennes av antikvarisk myndighet. Bygget er et enkelt hus i to etasjer med en grunnflate på ca.. 70 m2 i to etasjer. I den perioden sameiet har eid huset, har det vært gjennomført grunnleggende ytre vedlikehold (nytt tak og vinduer, skifte av kledning, maling av huset utvendig med mer). Innvendig er huset i dårlig stand og må totalrenoveres før det kan tas i bruk. Det samme gjelder for det meste utearealene i husets umiddelbare nærhet. Bruk av huset Sameiet har fått en henvendelse fra Skjærgårdskvinnene om å utvikle huset til et lokalt senter for kystkultur. Skjærgårdskvinnene er en interesseorganisasjon som er dannet for å kunne fokusere på kvinners liv og virke i skjærgården i historisk perspektiv. Organisasjonen har i følge vedtektene flg. formål: - Fremme kulturhistorie og kunnskap om liv og helse til familiene, spesielt kvinnene og barna, som bodde på øyene. - Levendegjøre kvinners liv og virke i skjærgården bl.a med bruk av matlaging, dyrking av nyttevekster og dyrehold. - Arrangere og støtte opp om lokale kulturarrangementer - Samle og systematisere slektsregister over familiene som bodde på øyene - Holde kunnskapen om seiling og roing i hevd - Være til nytte og glede Organisasjonen har pr. dd ca. 30 medlemmer. Organisasjonen er under registrering i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Hovedprinsippene for den planlagte renovering og bruken av huset er flg.: Huset skal brukes i en kombinasjon av kulturhus og utleie til feriebolig. Sameiet skal benytte huset til utleie til ferieformål i perioden fra og med siste uke i juni til og med første uke i august, til sammen 6 uker, og Skjærgårdskvinnene bruker huset til kulturformål resten av året. Skjærgårdskvinnene forplikter seg til å gjøre Loshuset tilgjengelig for publikum lørdager og søndager i vår/forsommer og sensommer/høst, når rutebåten går. 21

22 Huset vil være åpent som et museum og kulturhus, betjent av Skjærgårdskvinnene. Ulike arrangementer vil avholdes som konserter, fortellerstunder, kurs, kunstutstillinger, historiske foredrag etc. Sameiet har ansvar for all utleie i den perioden huset disponeres til ferieformål. Skjærgårdskvinnene har ansvar for planlegging og gjennomføring av renovering innendørs og uteområdet etter plan godkjent av sameiet og av kulturminnemyndigheten. Arbeidet er anslått til ca timer. Skjærgårdkvinnene skal sørge for innvendig vedlikehold og eventuelle kontante kostnader i denne forbindelse fordeles mellom Skjærgårdskvinnene og sameiet i samsvar med avtalen. Sameiet skal dekke kostnader til materiell og arbeid som krever autorisasjon, Dette gjelder både når det gjelder renovering og senere vedlikehold av huset. Som motytelse for den frivillige innsatsen skal ikke Skjærgårdkvinnene betale husleie. Sameiet betjener sine kostnader ved utleie i sommerperioden. Skjærgårdskvinnene har satt som vilkår for å gå inn i en slik avtale at den får en varighet på minst 10 år. Økonomi Skjærgårdkvinnene har utarbeidet en grovtegning for renoveringsarbeidet og disponeringen av de innvendige arealene. Kostnadsoverslaget er basert på en grundig gjennomgang av huset, og er justert for mindre endringer av fylkeskommunens eiendomsforvaltning. Investeringskostnader: Elektroarbeider VVS arbeider Dusjrom Brannsikring Oppussing innvendig Sum kostnader Skjærgårdskvinnenes forslag til finansiering: Dekket av Skjærgårdskvinnene Dekket av Sameiet I tillegg kommer egeninnsatsen til Skjærgårdskvinnene som de selv har anslått til ca. kr ,- Sameiets investeringskostnader vil etter dette være kr ,-. Fylkesrådmannen har ikke merknader til kostnadsoverslaget. Huset vil ha 4-6 sengeplasser dvs at det kan huse en vanlig familie. Standarden vil være som i en vanlig enkel hytte, med dusj, toalett og kjøkken. Fylkesrådmannen antar at det er mulig å ta kr. 8000,- pr. uke for utleie i denne ferieperioden. Det gir en samlet inntekt for en sommer (6 uker) på kr ,-. 22

23 For sameiet gir dette flg. Kostnader/inntekter pr år: Kapitalkostnader Strøm, vann og renovasjon Andel vedlikehold innvendig, utstyr Kostnader i forbindelse med utleie (markedsføring, renhold mv) Sum Inntekter Til dekningsbidrag og risikodekning for sameiet Utvendig vedlikehold er sameiets ansvar uansett og antas ikke å bli påvirket av bruken av huset. Følgelig er dette ikke tatt hensyn til. Med den standarden dette huset nå har fått utvendig, er det ikke grunn til å tro at dette vil bli noe stort beløp uansett. Selv om leietakerne i Loshuset kan drive selvhushold i ferietiden, antar en at aktivitetene i Loshuset vil generere økt aktivitet og inntekter for den øvrige virksomheten på øya. Forholdet til fylkestingsvedtaket i juni I fylkestingsvedtaket fra juni 2010 er det særlig de tre første punktene som er relevant for denne saken: 4. Inntil revidert reguleringsplan foreligger skal det være uendret offentlig eierskap på ØB der eierne har hovedansvaret for driften. Når revidert reguleringsplan foreligger, skal deler eller hele det regulerte området legges ut for salg etter en økonomisk vurdering. 5. Det skal arbeides for at driften på øya går i økonomisk balanse. 6. Avtaler som binder disponeringen av bygninger og arealer med varighet ut over skal godkjennes av fylkesting og kommunestyre. Andre avtaler kan inngås av fylkesordfører og ordfører. Avtaler som inngås skal gi netto bidrag til driften. Av pkt. 4 fremgår det for øvrig at området der Loshuset ligger vil kunne få nytt reguleringsformål, og dermed bli en del av det området som skal vurderes for salg. Siden en avtale med Skjærgårdskvinnene vil være en heftelse på denne delen av Østre Bolæren frem til 2020, kan den påvirke vilkårene ved et mulig fremtidig salg. Fylkesrådmannen ser to alternativer: 1. Ikke inngå en langsiktig avtale med Skjærgårdskvinnene nå, Hovedbegrunnelsen for en slik løsning vil være å avvente en helhetlig vurdering av hvilke bygninger og arealer et eventuelt salg skal omfatte, en vurdering som trolig vil kunne gjøres i løpet av 2011/2012. Det innebærer at drift av bygningen som kulturhus tidligst vil kunne starte opp i 2013/2014. Om engasjementet fra de frivillige vil være det samme med en slik utsettelse, er vanskelig å spå om. For husets del vil ikke utsettelsen bety noe, i og med at huset utvendig i dag er i rimelig god stand. 23

24 2. Inngå en langsiktig avtale med Skjærgårdskvinnene nå. Det kan bety at en allerede nå tar standpunkt til at Loshuset ikke skal inngå i et mulig fremtidig salg. Det betyr at en må inngå en avtale som gjør at sameiet uansett skal drive utleie av bygningen til ferieformål, også etter at hele eller deler av Østre Bolæren for øvrig har blitt solgt/utleid til en annen eier/driver. Hvis sameiets driftsorganisasjon i en slik situasjon er blitt betydelig redusert, kan en slik oppgave by på problemer. En må i så fall finne andre løsninger for å følge opp utleievirksomheten i Loshuset. En annen variant er å utsette denne beslutningen til ny reguleringsplan foreligger. Dersom en på det tidspunkt velger å la Loshuset inngå i den delen av eiendommen som eventuelt vil bli lagt ut for salg, er spørsmålet om en heftelse vil være positiv eller negativ for en prisen. På den ene siden vil en annen eier kunne vurdere det slik at det er positivt med en avtale som gir et dekningsbidrag til driften av øya for øvrig, selv om bidraget er relativt beskjedent. I forhold til eiendommen for øvrig vil dessuten Loshuset utgjøre en svært liten del av bygningsmassen, og et kulturhus drevet av engasjerte mennesker på frivillig basis, kan uansett være et pre for den øvrige virksomheten på øya. Slik sett kan en etablert avtale virke positivt på en salgspris. På den andre siden vil en annen eier kunne ha ønsker om en annen og mer innbringende bruk av Loshuset som ikke vil gå på tvers av vernebestemmelsene. I så fall vil en heftelse som gjør at huset ikke kan disponeres fritt før i 2020, kunne slå negativt ut i prisen. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen vil gå inn for å inngå en avtale nå. Det er avgjørende at det nå er entusiasme og interesse for å få satt Loshuset i god stand og få tatt det i bruk til svært positive formål. Sameiet vil ha netto inntekter av denne avtalen, gitt at en lykkes med utleien. Det er fylkesrådmannens oppfatning at dette vil være realistisk, med noe markedsføring. Fylkesrådmannen har vurdert spørsmålet om en burde ha gått veien om en åpen utlysning av dette konseptet slik at flere kunne fått muligheten til å melde sin interesse for å utvikle denne delen av eiendommen. Teoretisk er dette mulig, men siden det her er snakk om en frivillig ideell organisasjon som ikke har kommersielle mål for sin virksomhet, mener fylkesrådmannen at det er viktig å følge opp initiativet og interessen Skjærgårdkvinnene har vist så raskt som mulig. Etter fylkesrådmannens oppfatning er det ikke nødvendig å ta standpunkt til om Loshuset skal inngå i et fremtidig salg nå. Når det tidspunkt kommer, kan en eventuelt la denne delen av eiendommen inngå i salgskonseptet som en opsjon. En vil på det tidspunkt også ha fått noe erfaring med avtalen. Dersom fylkestinget/kommunestyret slutter seg til forslag til vedtak i saken, vil investeringskostnadene på kr ,- bli innarbeidet i fylkesrådmannens forslag til budsjett for

25 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 65/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Yrkesopplæringsnemnda /10 Hovedutvalg for utdanning /10 Fylkestinget /10 Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Forslag til innstilling, se saksframlegg. 25

26 Arkivsak Arkivnr. E: A41 &60 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Yrkesopplæringsnemnda /10 Hovedutvalg for utdanning /10 Fylkestinget /10 Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommuner om videregående opplæring i Drammensregionen Fylkesrådmannens innstilling 1. Samarbeidsavtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune sies opp. 2. Det opptas forhandlinger om en ny avtale hvor elever fra Sande og Svelvik kommune kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole selv ikke har. Tønsberg, 21. september 2010 Egil Johansen fylkesrådmann Øyvind Sørensen direktør Vedlegg: Samarbeidsavtalen 26

27 Innledning Fylkestinget i Vestfold vedtok i møte den , sak 20/06 en samarbeidsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune om inntak av elever til videregående opplæring i Drammensregionen. Avtalen trådde i kraft fra skoleåret 2007/08. Hensikten var at elever fra Sande og Svelvik kommuner skulle bli en del av Drammen inntaksområde og at Sande videregående skole skulle inngå i det samme inntaksområde. Formålet med avtalen var å redusere skoleveien for en del elever i området og få til en god kapasitetsutnyttelse av skoleplasser i regionen. Avtalen var også utarbeidet i lys av et utvidet samarbeid på tvers av fylkesgrensene og utvikling av ny regionsreform. Før 2007 forelå det en avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommuner hvor elevene i Sande og Svelvik bare kunne søke plass ved skole i Drammensområdet ved studietilbud som ikke Sande videregående skole selv hadde og vice versa. Det var forutsatt en gjensidighet i søkningen og opplæringstilbudet mellom Sande videregående skole og skolene i Drammensregionen. Det vil si at både antall elever og skoleprestasjoner til elever som krysset fylkesgrensen skulle være omtrent tilsvarende. Samarbeidsavtalen skulle sikre at alle skolene ble integrert som en del av skoletilbudet i regionen og bli en del av dimensjoneringen. Følgende elementer skulle ivaretas i den praktiske oppfølgingen av samarbeidsavtalen: Sande vgs legges inn som et likeverdig tilbud for elevene i Drammensregionen. Sande vgs må profileres på lik linje med Drammensskolene. Elevene fra Sande og Svelvik vil på lik linje med Buskerudelevene søke skoletilbud i Drammen Det må arbeides for å få til balanse mellom primær- og sekundærsøkere på tvers av fylkesgrensene De to fylkeskommunene må samarbeide og dele ansvar for yrkes- og utdanningsveiledningen i inntaksregionen Saksutredning Hovedutfordringen gjennom de 5 årene som avtalen har fungert, har vært gjensidigheten i søkningen, både i forhold til omfang og søkernes prestasjoner. I tillegg er det utfordringer knyttet til profilering av Sande videregående skole i Drammensområdet samt deling av yrkesog utdanningsveiledningen. Nedenfor følger en oversikt over aktiviteten som følge av avtalen fra 2007 og fram til årets inntak. Skoleåret 2007/ / / /11 Vestfolelever til vgs i Drammen Drammenselever til Sande vgs Ubalanse

28 Som det framgår av tabellen over har ubalansen utviklet seg gjennom årene og doblet seg fra 2007 til Konsekvensene av dette er lav oppfyllingsgrad og dermed dårlig kapasitetsutnyttelse i klassene ved Sande videregående skole. Dette igjen betyr dårligere økonomi for skolen, noe som fører til begrensninger i fagtilbudene. Det blir dermed en kvalitativt og kvantitativt dårligere tilbud for elevene ved Sande videregående skole. Før 2007 kjøpte Vestfold fylkeskommune skoleplasser i Drammen, men dette begrenset seg til tilbud som Sande videregående skole selv ikke hadde, i 2005/06 dreide dette seg om 36 plasser, mens det i 2006/07 dreide det seg om 37 plasser. For at elever fra Sande og Svelvik skal ha den samme bredden i tilbudene, uten for lang reisevei, er det nødvendig enten å opprette flere tilbud ved Sande videregående skole eller opprettholde mulighetene for at elevene fra Sande og Svelvik kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole ikke har. Med en slik ordning er det grunn til å tro at underbalansen for inneværende skoleår hadde blitt redusert med ca 40 elever, fra ca 80 i dag til ca 40. For Sande videregående skole ville dette betydd ca 4 mill kr i merinntekt. Anslagsvis kunne halvparten av dette vært brukt til å utvide fagtilbudet i bredden, mens den andre halvparten ville gått med til etablering av nye klasser. Ved at søkerne konkurrerer om skoleplassene på bakgrunn av karakterene, fører dette til at elever med høyere karakterer bil tatt inn til skolene i Drammen, mens elever med lavere karakterer blir tatt inn ved Sande videregående skole. Dette fører til at Sande videregående skole får en relativt høy andel av ressurskrevende elever. Administrasjonen i Vestfold og Buskerud fylkeskommune har drøftet avtalens konsekvenser og ser ikke muligheter for å oppnå balanse i antall elever eller karakternivå, uten en sterk styring av inntak til videregående skole. En slik styring er verken ønskelig eller mulig innenfor retten til videregående opplæring. Det er derfor enighet om det ikke er mulig å oppfylle likeverdighetsprinsippene i avtalen, og at avtalen derfor må sies opp. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkesrådmannen mener at dagen ordning har fått utilsiktede konsekvenser og kan ikke videreføres. Avtalen svekker elevgrunnlaget ved Sande videregående skole både antall og i forhold til elevenes inntakspoeng. Dette har konsekvenser både for fylkeskommunens og skolens økonomi. Dette fører igjen til ytterligere svekkelse av Sande videregående skoles fagmiljø, som igjen kan svekke elevgrunnlaget ytterligere. På sikt kan dette svekke eksistensgrunnlaget for Sande videregående skole. Fylkesrådmannen foreslår at avtalen sies opp og at det startes forhandlinger om en ny avtale som avgrenses til at elever fra Sande og Svelvik kan søke tilbud i Drammen som Sande videregående skole selv ikke har. 28

29 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 66/10 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold - Planprogram Forslag til innstilling, se saksframlegg. 29

30 Arkivsak Arkivnr. E: 130 Saksbehandler Anette Olshausen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold -Planprogram Fylkesrådmannens innstilling 1. Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold vedtas. 2. Planprogram for delplan 1Mål og strategier vedtas. 3. Forslag til Planprogram for delplan 4, Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 4. Forslag til Planprogram for delplan 5, Arealstrategi for byer og tettsteder sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 5. Spørsmålet om fastlegging av korridor for Vestfoldbanen inngår, inntil videre, ikke som en integrert delplan i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk. Fylkesrådmannen legger frem en egen sak som drøfter bruk av regional planbestemmelse for å fastlegge korridor for Vestfoldbanen når forutsetningene for å kunne ta stilling til dette er tilstede. Tønsberg 4. oktober 2010 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: 1. Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med fylkesrådmannens kommentarer 2. Felles Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 3. Planprogram for delplan 1, Mål og strategier. 4. Forslag til Planprogram for Delplan 4 Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser 5. Forslag til Planprogram for Delplan 5 Arealstrategi for byer og tettsteder 30

31 31

32 Innledning Forslag til Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble behandlet i Fylkesutvalget 18. mars 2010 (FU-sak 21/10). Høringsfrist ble først satt til 18. mai og senere forlenget fram til 15. juni. I høringsperioden er det avholdt en større høringskonferanse den 11. mai, og fylkesadministrasjonen har ved en rekke anledninger orientert om planprosessen og planprogrammet i møter i kommunal regi, Verdiskaping Vestfold, KS, Plattform Vestfold m.v. Oppstart av planarbeidet er varslet i pressen. Planprogram og annet materiale har vært offentlig tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ble sendt til politisk behandling 15. juni, men ikke realitetsbehandlet på møtet. Administrasjonen har arbeidet videre for å sikre framdrift i saken. I denne saken legges derfor fram forslag til Program for Delplan Arealstrategi for byer og tettsteder og forslag til Program for Delplan Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser. Det har kommet inn 23 høringsuttalelser. Uttalelsene er gjennomgått og kommentert av fylkesrådmannen, og enkelte forslag til endringer foreslås tatt til følge. Fylkesrådmannen innstiller på at Forslag til Planprogram for regional plan for bærekraftig arealpolitikk vedtas slik det nå foreligger. Saksutredning Arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk er startet opp. Som et ledd i arbeidet er det utarbeidet et forslag til program for arbeidet et planprogram. Som en naturlig forlengelse av dette planarbeidet vil det utarbeides en Regional planstrategi for Vestfold. Forslaget til planprogram ble lagt til høring fra 19. mars til 18. mai. Planarbeidet består av flere delplaner. Planprogrammet gir de overordnede rammer og premisser for arbeidene med de ulike delplanene. Dette planprogrammet gjelder hele planarbeidet og skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslagene med konsekvensutredninger. Det skal fortelle hvordan planarbeidene organiseres, hvilke utredninger som gjøres osv. Programmet saksbehandles i tråd med reglene i Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger. Det har kommet inn 23 uttalelser til høringsutkastet til Planprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Høringsuttalelsene er fordelt på både kommuner, interesseorganisasjoner, privatpersoner, fylkesorganer og andre offentlige institusjoner. Generelt har tilbakemeldingene vært meget positive til arbeidet som er satt i gang. Generelt har det kommet inn en rekke innspill om konkrete standpunkter den regionale planen bør ta. Til disse vises det til at planarbeidet er under prosess og at innspillene vil bli vurdert i det videre arbeidet. Flere av innspillene til tema og prinsippavklaringer er det allerede lagt opp en prosess for å avklare. Høringsinstansene vil få invitasjon til å delta i prosjekt- eller referansegrupper i det regionale planarbeidet Det vises til vedlegg for sammendrag av høringsuttalelsene og fylkesrådmannens vurderinger av disse. Planprogram for delplan 1 Mål og strategier er videreutviklet siden saksframlegget til FU i juni, og legges nå fram til endelig vedtak. Neste fase foreslås gjennomført som en Regional offentlig utredning (RoU). Vestfold fylkeskommune benytter slike dokument for å gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak tilknyttet regional utviklingsfeltet. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og utfordringer knyttet til fagtema eller ett 32

33 politikkområde. I dette tilfelle vil RoU være et foreløpig høringsforslag til plan. Delplan 2 har vedtatt planprogram. For delplanene 4 og 5 er det nå utarbeidet supplerende planprogram som skal sendes på egne høringer. For delplan 3 vil vi følge utviklingen vedrørende statlig konseptvalgutredning (KVU), og fortløpende vurdere oppstart av planarbeid. Planprogram for regional plan for bærekraftig arealpolitikk Mulig vedtak Mulig vedtak Aktuelle virkemidler Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Delplan 1 Delplan 2 Delplan 3 Delplan 4 Delplan 5 Plan- Mål og strategier for en bærekraftig arealpolitikk strategier Regional planstrategi Kommunale planstrategier Planprogrammet vedtas. RoU Forslag til mål og strategier desember 2010 Plan sendes på høring høst 2011 April/mai 2012 Styrket kollektivtransport Eget planprogram er vedtatt Vinter 2010/2011 Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen Supplerende planprogram utsettes Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser Supplerende planprogram sendes på høring i oktober. Planprogram vedtas FT februar 2011 Arealstrategi for byer og tettsteder Supplerende planprogram sendes på høring i oktober. Planprogram vedtas FT februar 2011 Plan sendes på høring høst 2011 Vinter April/Mai /2011 Regional Regionale planer med plan med retningslinjer og eventuelt retningslinjer for regionale planbestemmelser arealbruk Planene skal konsekvensutredes i tråd med plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides egne ROS-analyser og handlingsprogram og inngår i et overordnet handlingsprogram for bærekraftig arealpolitikk. Organisering avklares senere Utarbeides første året etter kommunevalget 2011 Analysealternativ Følgende alternativ legges inntil videre til grunn for utredningene til planarbeidene: Tradisjonell videreføring av dagens arealpolitikk Konsentrert konsentrert by og tettstedsutvikling Vern rene vernehensyn Delplan 1, Mål og strategier Målstrukturen er tydeliggjort. Framdriften er forskjøvet noe av hensyn til en god forankring, slik flere av de som har uttalt seg har påpekt viktigheten av. Det foreslås nå at planen endelig vedtas sammen med delplan for Arealstrategi for byer og tettsteder og Delplan Arealstrategi 33

34 for næringsliv og arbeidsplasser. Dette for å sikre at planen blir helhetlig. Det utarbeides en RoU som gir en beskrivelse av mål og strategier og forklarer tenkingen bak disse. Mål og strategier kan da utvikles videre parallelt med delplanene og kunnskapen som disse arbeidene får fram. Her vil det være en rekke dilemmaer som skal håndteres hensiktsmessig Delplan 2, Regional plan for styrket kollektivtransport Framdriften er skjøvet noe ut i tid for å bli tilpasset arbeidet med delplan 1 Mål og strategier. Delplan 3 Fastlegging av korridor for Vestfoldbanen Mulighetsanalysen for Vestfoldbanen vil gi kunnskap om hvilke alternativ som skal utredes for fastlegging av korridor for Vestfoldbanen og hvilke utredninger og analyser som skal utarbeides som beslutningsgrunnlag. I lys av signaler fra samferdselsministeren om at det vil bli stilt krav om KVU sendte fylkesordfører et brev til statsråden datert d.å.. I brevet ble det redegjort for de strategiske valg og vedtak som var fattet i Vestfold mht. prosess for å avklare trase for Vestfoldbanen. Dette ble gjort med henvisning til FT sak 05/10 den d.å.. Det er ikke registrert noe svar på denne henvendelsen. Vestfold fylkeskommune (adm) deltok 1. juni d.å. på et drøftingsmøte med administrasjonen i Samferdselsdepartementet i forbindelse med at departementet skal fornye den 4-årige avtalen om kjøp av persontransport med jernbane med NSB. Vestfold fylkeskommune gjorde bl.a. rede for at det er lagt opp til å bruke regional plan og regional planbestemmelse for å styrke Vestfoldbanen, og at det av hensyn til fremdriften i prosessen er viktig med en rask avklaring på om departementet vil gi pålegg om KVU. Jernbaneverket fikk etter dette en bestilling på KVU prosjektbeskrivelse for IC-triangelet med en frist 1. september. Denne fristen er siden utsatt til 11. september. KVU prosjektbeskrivelsen er nå oversendt Samferdselsdepartementet, men er unntatt offentlighet. Delplan 4 Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser I arbeidet med arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser er hensikten å legge til rette for en ønsket næringsutvikling innenfor rammen av en bærekraftig arealutvikling i Vestfold. Arealstrategien skal bidra til å realisere både næringspolitiske og klimapolitiske mål. Arbeidet har kommet senere i gang enn for de øvrige delplaner. Planprogrammet er i begrenset grad drøftet med eksterne aktører, men det er samtidig lagt opp på en slik måte at det sikrer betydelig rom for bred medvirkning og gir tilstrekkelig grunnlag for tilpasninger og retningsvalg underveis i prosessen. Etter innspill fra høringspartene innarbeides forvaltning av spesielle grus-, pukk- og andre steinressurser som del av delplanen. I forslaget til planprogram presenteres det en prosjektgruppe med én representant for henholdsvis de kommunale næringssjefene, de kommunale plansjefene, de lokale næringsforeningene, Fylkesmannens Landbruksavdeling, NHO og Vestfold Bondelag. I tillegg vil man sikre en helt nødvendig og bred medvirkning gjennom en rad innledende dialogmøter med relevante aktørgrupper, samt to prosessamlinger. 34

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 30.11.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 23.11.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer