Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Lura bydelssenter"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: Kommunens arkivsaksnummer: Tiltakshaver: Nordiske Handelsparker Forslagsstiller: Rev. nr. 1 Dato Antall sider: 23 Vedlegg: 4 Nordre gate TRONDHEIM Tlf: E-post:

2 Innhold 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET FORMÅL KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING PLANOMRÅDET PLANOMRÅDETS AVGRENSNING DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET PLANFORSLAGET PLANFORSLAGET PLANALTERNATIVER PLANSTATUS/FORHOLD TIL ANDRE (OVERORDNEDE) PLANER/RAMMER GJELDENDE KOMMUNEPLAN GJELDENDE REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER TILGRENSENDE REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER FYLKESDELPLANER RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER ANDRE PLANARBEID/UTREDNINGER ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV GRUNNFORHOLD OG -FORURENSNING TRAFIKKFORHOLD STØY- OG LUFTFORURENSNING FRILUFTSLIV/GRØNNE INTERESSER LANDSKAP BARN OG UNGES INTERESSER VANNRESSURSER BYLANDSKAP OG HOVEDGREP KLIMA/LOKALKLIMA SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET BEFOLKNING OG SERVICETILBUD BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO PLANLAGT GJENNOMFØRING OG KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN TEKNISK INFRASTRUKTUR KULTURMINNER OG MILJØER, SAMT SAMISK NATUR- OG KULTURGRUNNLAG UNIVERSELL UTFORMING PLANPROSESS FREMDRIFT PLANPROSESS SAMRÅD OG MEDVIRKNING KILDER/LITTERATURLISTE VEDLEGG UTDRAG GJELDENDE REGULERINGSPLAN: REGULERINGSPLAN FOR HÅHOLEN, NR UTDRAG: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE, KUNNGJØRINGSANNONSE

3 1. Innledning Grunneierne og kommunen, som i fellesskap har hånd om eiendommene som i kommuneplanens arealdel er avsatt som bydelssenter for Lura i Sandnes kommune, ønsker å få utarbeidet en reguleringsplan for området. Ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen er. Anbefaling etter oppstartsmøte med byplankontoret i Sandnes : Planarbeidet antas å kunne fremmes som privat reguleringsplan/endring. ARC arkitekter AS har utarbeidet et planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for eiendommene Gnr/Bnr 69/14, 15, 40, 208, 504, 764, 786, 813, 826, 835, 1168, 1169, 1170, 1185, 1429, 1489, 2001, 2106, 2477, 2511, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951 og Programmet skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i seks uker i samsvar med forskrift. Ansvarlig myndighet for behandling av planprogram er Sandnes kommune. Etter høringen vil kommunen vurdere uttalelsene og fastsette endelig planprogram. Konsekvensutredningene vil bli ferdigstilt og presentert sammen med endelig planforslag, og bli behandlet som en del av planforslaget. Frist for å komme med merknader er satt til: Spørsmål om planprogrammet og reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS v/ Kjersti Hilde, tlf E-post: Haakon Harrystad, tlf E-post: Planprogrammet er utarbeidet oktober

4 2. Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Formål Flere av grunneierne planlegger en betydelig utbygging av bolig, kontor- og handelsvirksomhet i et næringsområde på Lura i Sandnes. Næringsområdet er en del av det området som i kommuneplanens arealdel er definert som Lura bydelssenter (senterområde). Lura bydelssenter er ca 110 daa. Det anbefales i rapporten Senteravgrensning i Sandnes 1 at det utarbeides en helhetlig reguleringsplan for hele senterområdet på Lura før det etableres nye virksomheter. En eventuell planprosess vil sammenfalle med at en del leiekontrakter i området går ut de nærmeste 2-4 årene. Dette åpner en tidsbegrenset mulighet for at grunneierne i samarbeid kan utvikle en helhetlig plan for bydelssenteret. For å utvikle området mot et bydelssenter er det viktig å kunne få utarbeidet planer som vil styre utviklingen av området i denne retningen. Hvis ikke vil inngåelse av nye leiekontrakter kunne sementere området som et industriområde i lang tid fremover. Ved konvertering av denne type næringsområder til en urbanisert bystruktur vil kravet om høy arealutnyttelse stå sentralt. Ved transformasjon og fortetting vil en tomteutnyttelse på % være et vanlig krav. I næringsområdet på Lura vil dette gi en bygningsmasse på m 2. En slik intensiv utnyttelse er både miljø- og samfunnsmessig ønskelig og samtidig nødvendig for å skape økonomi i denne typen byfornyelse. Grunneierne i området ser positivt på transformasjonen, men premissene for grunneiernes støtte til planen er imidlertid at man både kan oppnå utvikling som beskrevet i kommunens områdeanalyse og innføre et betydelig innslag handelsvirksomhet i tillegg til en blanding av bolig, kontorvirksomhet, offentlig service og lettere industri. Blant annet er det ønskelig med opp ca m 2 handel/forretning. Kommuneplanen legger en begrensing på maksimalt m 2 BRA salgsareal i senterområdet på Lura. Dagens handelsareal i området er imidlertid nærmere m 2 BRA. Formålet med reguleringsplanen for Lura bydelssenter er å: Avklare planens avgrensning og omfang, samt rammer for videre utvikling i området. Utarbeide en helhetlig, samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraftig plan som tillater utvikling og opparbeidelse av Lura bydelssenter over tid. Avklare muligheter og begrensninger rundt funksjonssammensetningen og volum i området. Avklare hvilke offentlige funksjoner som skal inn i området. Avklare forhold til andre planer i området, spesielt planene om Gandsfjordforbindelsen, utvidelse av Kvadrat kjøpesenter og ny bybane. 2.2 Krav om konsekvensutredning Krav om konsekvensutredning Ny forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, med virkning fra , krever at det skal avklares behov for konsekvensutredning knyttet til reguleringsarbeid som er i henhold til kriteriene i forskriften. For Reguleringsplan for Lura bydelssenter stilles krav om KU i medhold av forskrift om konsekvensutredning 2 d Vedlegg I: A1, 3 a/g og 4 d. Det er tiltakets konsekvenser med hensyn til følgende forhold som ligger til grunn for kravet: Størrelse og lokalisering av forretningsbygg (størrelse ca m 2 ) er i strid med retningslinjer for utbygging av sentre gitt i fylkesdelplanen, kommuneplanen og senteravgrensning i Sandnes. Regulering av et større sammenhengende by/tettstedsområde. (bydelssenter) Kravet om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides et planprogram for planarbeidet. 1 Senteravgrensning i Sandnes, Med retningslinjer for videre utvikling, Sandnes kommune,

5 2.2.2 Planprogrammet Hensikten med planprogrammet er beskrevet i forskriftens 5. Programmet skal avklare premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Programmet skal gi en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet, deriblant en beskrivelse av alternativer, problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som anses nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet skal dermed sikre at forhold som kan ha betydning for vedtak om reguleringsplanene, blir tilstrekkelig utredet og belyst. Reguleringsplanen skal uavhengig av krav om KU tilfredsstille krav om fullstendig opplyst sak ved utlegging til offentlig ettersyn. 4

6 3. Planområdet 3.1 Planområdets avgrensning Planområdet ligger i bydelen Lura i Sandnes kommune og omfatter hele senterområdet som avgrenset i kommuneplanens arealdel inklusive tilliggende veger. Planområdet omfatter eiendommene: GNR/BNR 69/14, 15, 40, 208, 504, 764, 786, 813, 826, 835, 1168, 1169, 1170, 1185, 1429, 1489, 2001, 2106, 2477, 2511, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, 2952, samt tilliggende veger. Adresse: Areal: Stavangerveien/Somavegen, Lura, Sandnes Ca. 110 daa hvorav skogen I sørøst, del av gnr/bnr 69/14, 40, utgjør ca. 12 daa. Illustrasjon 1: Planområdet. Bilde 1: Dagens situasjon i planområdet. 5

7 3.2. Dagens situasjon i planområdet Dagens arealbruk og bebyggelse Planområdets midtre og vestre halvdel er hovedsakelig rene næringsarealer med industri, kontor, forretning og med innslag av kun 1 enebolig. Planområdets østre del omfatter i stor grad boliger og offentlige funksjoner som psykiatriboliger og en kirke, samt en større (felles) parkeringsplass for om lag 110 biler. Planområdets søndre del er avsatt til offentlig friområde i tett-bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen i området er preget av 1-2 etasjes industri-, lager- og boligbebyggelse. Bebyggelsen ligger spredt og ustrukturert, noe som gir området en lav utnyttelsesgrad. Bebyggelsen i næringsområdet er på anslagsvis m 2, mens boligbebyggelsen og den offentlige bebyggelsen i østre del av planområdet er på ca m 2. Samlet gir dette ca m 2 og en utnyttelsesgrad 23 %-BRA (Grunnlag: m 2 byggeområde) Grunnforhold De bebygde områdene innenfor planområdet ligger hovedsakelig på tykk morenejord og myr. Stabilitetsforholdene er mindre gode. Terrenget i planområdet er i hovedsak flatt og kan grovt sett deles inn i to platåer. Somavegen, kryssene i tilknytning til Stavangervegen og et mindre flatt platå i nord-vestre del av planområdet, ligger mellom kote 19 og 20. Det er en markant høydeforskjell på ca 2-3 meter til (hoveddelen) midtre del av planområdet som ligger mellom kote 15 og 17. Skillet følger traséen til Gamle Somavegen. Østre del av planområdet stiger slakt fra kote 17 til 20. Fra søndre del av planområdet stiger det bratt opp mot toppen av Håholen som ligger på kote 41. Lurabekken som hovedsakelig er lagt i kulvert, løper delvis åpent gjennom planområdet. Lurabekken er resipient for Varatun avfallsdeponi, sør for Håholen, som var i drift mellom 1955 og Det er usikkert i hvilken grad vannkvaliteten i Lurabekken er påvirket av det tidligere avfallsdeponiet. Det er usikkerhet knyttet til om områdets historiske bruk kan ha medført grunnforurensning. Det er også usikkert om det er høye konsentrasjoner av radon i grunnen, men planområdet ligger innenfor et mulig risikoområde ihht Miljøplan for Sandnes Naturforhold, Grøntområder, vegetasjon Næringsarealene i planområdet består hovedsakelig av asfalterte overflater og industribebyggelse. Det er få grønne innslag i dette området, deriblant et åpent bekkeløp med et vegetasjonsbelte gjennom senteret av næringsarealene, samt en mindre grønn lunge i planområdets vestre del i tilknytning til en enebolig. I tillegg går det en trerekke i skillet mellom platået i nordvest og hovedplatået. Uteområdene i tilknytning til boligene og kirken øst i planområdet er i varierende grad opparbeidet med gress, vegetasjon og enkelte parkmessige kvaliteter. Sør i planområdet ligger Håholen som er et skogkledt markant høydedrag og et viktig friområde. Håholen omfatter også et turstinett og er angitt som et svært viktig undervisningsområde i Miljøplanen Trafikale forhold Rv 44 - Stavangerveien, følger langs planområdets nordre avgrensning, og er i dag en viktig del av hovedåren mellom Sandnes sentrum og E39, ca ÅDT. Fv Somavegen, følger langs planområdets vestre avgrensning, ca 6500 ÅDT. Høy trafikkbelastning gjør planområdet utsatt for vegstøy og svevestøv. Planområdet har i dag 2 adkomster fra Stavangervegen og 2 adkomster fra Somavegen for kjøretøy. Det interne vegnettet i planområdet er svært mangelfullt da næringsområdet er fragmentert og hovedsakelig består av asfalterte overflater. Hoveddelen av planområdet, særlig næringsområdet, har ikke et g/s-vegnett. Det er opparbeidet egne gang- og sykkelveger langs planområdets østre og vestre avgrensning med plandelt overgang under Stavangervegen. Det løper et turstinett gjennom friområdet i søndre del av planområdet som forbinder disse g/s-vegene i tillegg til g/svegen langs Stavangervegens nordre side. (Det er ingen g/s-veg langs Stavangervegens søndre side.) Det er hovedsakelig 3 ulykkespunkter innenfor planområdet: -området ved fotgjengerovergangen langs Somavegen (ved avkjøringen til Gamle Somavegen). -området ved fotgjengerovergangen langs Stavangervegen -området ved avkjøringen til Lerkevegen fra Stavangervegen 6

8 4. Planforslaget 4.1 Planforslaget Planområdet har i dag en svært sentral plassering i forhold til dagens vegstruktur med Rv. 44 Stavangervegen og E39. Den planlagte Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen vil gjøre Lura til et enda mer sentralt beliggende område kommunikasjonsmessig sett. Spesielt vil områdene nær kryssene bli attraktive for visse typer næringsvirksomhet forutsatt at avkjørselsforholdene blir oversiktlige. Området gjøres også mer tilgjengelig med kollektivtrafikk når bybanen etableres med stopp mellom Lura bydelssenter og Kvadrat. Det er derfor fra tiltakshavers side ønske om å legge til rette for en betydelig andel handel- og kontorvirksomhet. Utviklingen av bydelssenteret på Lura bør også ses i sammenheng med områdeutviklingen av Kvadrat/Lura erversområde. Reguleringsarbeidet på Lura tar sikte på å øke utnyttelsen, herunder vurdering av formål, byggegrenser osv. samtidig som vesentlige spørsmål knyttet til trafikk får en avklaring. Hensikten er å legge til rette for utvikling i tråd med fylkesdelplanen FDPJ. Det innebærer differensiert tetthet ut fra nærhet til kollektiv, endrete formål, begrenset detaljhandel med mer. Byggegrenser som tar høyde for bybane, bedre flyt langs hovedvegene, konsentrerte kryssløsninger. Disse forholdene bør også være relevant for deler av Lura bydelssenter. Lura bydel har ca innbyggere. Det er ca boliger i bydelen, med gjennomsnitt 2,7 pers per bolig. I hovedtrekk er boligene større eneboliger. Det er derfor ønskelig å bygge en større andel av andre typer boliger, dvs. småhusbebyggelse/leiligheter. Lura bydelssenter bør inneholde en konsentrasjon av urbane boliger, arbeidsplassintensive virksomheter og handelstilbud kombinert med et allsidig offentlig og privat tjenestetilbud. Foreliggende planskisse datert 22. september er resultat av en tidligfase hvor fokus har vært på å skissere en mulig arealbruk, aktuelle vegløsninger, g/s-vegnett, definering av uteområder og mulig byromsdannelse, i tillegg til å vise hensyn til de forskjellige grunneiernes behov for fremdrift. For å sikre gjennomførbarhet er området i stor grad inndelt etter gjeldende delelinjer/tomtegrenser osv. Dette for at området skal kunne opparbeides over tid, og likevel være funksjonerende i sin helhet. Illustrasjon 2: Planskisse 22. september

9 Hovedidé I foreliggende planskisse er hovedidéen er å legge til rette for et bymessig, kompakt bydelssenter med et variert innhold med særskilt fokus på arbeidsintensive virksomheter, handelsvirksomhet, boliger, kulturelle og sosiale funksjoner, samt barn og unges oppvekstvilkår. I vestre del: Tettere urban bolig-, forretnings- og kontorbebyggelse organisert mot et bredt felles gateløp som løper gjennom planområdet fra Somavegen til Stavangervegen med hovedgate, grøntareal, et mulig åpent bekkeløp og parkering. Uteområder (parker, torg og lignende) knyttes opp mot gateløpet for å gjøre dem sammenhengende, felles og skjermet fra vegstøy og svevestøv. Østre del: Omfatter flere offentlige funksjoner, blant annet kirke, psykiatriboliger, omsorgsboliger, evt samfunnshus og idrettsanlegg. Funksjonene er organisert rundt en felles offentlig parkeringsplass. Veger, gang- og sykkelveger Hovedgaten som løper gjennom planområdet gir adkomst til samtlige byggeområder i planområdet. Dette gir bare to avkjørsler til planområdet fra omliggende vegsystem. Fra hovedgaten vil det være avkjørsler til parkeringsplasser og parkeringskjellere. Planskissen viser et godt utviklet gang- og sykkelvegsystem i området som binder det sammen med omgivelsene på en god og trafikksikker måte. Det legges opp til trafikksikker skoleveg, uten krysningspunkter med kjøreveg hovedsakelig langs planområdets søndre og østre avgrensning. Planområdets næringsdel ligger rett ved lokaliseringen av en fremtidig bybanestopp. Planområdets boligdel ligger inntil et stort grøntområde som løper langs planområdets søndre avgrensning. Arealbruk, bebyggelse og uteområder I foreliggende planskisse, datert foreslås området regulert til bolig-, forretning-, kontor-, offentlige formål, trafikkområder og friområder. Offentlige formål omfatter også kirke og psykiatriboliger i bydelssenterets østre del. Eksisterende skog i sør-øst, del av Gnr/Bnr 14 og 40, reguleres til offentlig friområde. Handel/Salg Kontor/Lett industri Offentlig service bolig Sum Lura bydelssenter (m 2 ) I foreliggende planskisse tenkes det at ny bebyggelse gis en urban karakter og omfatter følgende: Ny kontorbebyggelse for arbeidsplassintensive virksomheter på ca m 2, over 5-6 etasjer. Ny handelsbebyggelse for plasskrevende varer, faghandel osv. på ca m 2. over 2-3 etasjer. Ny boligbebyggelse på 2-5 etasjer m 2, hovedsakelig mellomstore leiligheter, gir ca 300 boenheter Næringsbebyggelsen bør omfatte funksjoner som naturlig hører hjemme i et bydelssenter som for eksempel post, matbutikk, kiosk, frisør, lege, serveringssteder, konditori, tannlegekontor, fysioterapi osv. Deler av næringsbebyggelsen bør også kunne romme funksjoner som f.eks treningssenter (S.A.T.S), bowlingbane etc. Uteområdene i tilknytning til næringsbebyggelsen bør omfatte plasser, torg og betydelige innslag med bakkeparkering. Det bør også legges opp til en bydelssenterpark med myke overflater, trær og parkvegetasjon. Boligbebyggelsen legges bak mot Håholen slik at den i størst mulig grad skjermes mot støy og støv fra de omliggende vegsystemene. Samtidig vil det være viktig å skape en tett tilknytning til Håholen friområde mht barns lek. I tillegg bør det legges opp til et variert og rikt aktivitetsinnhold i boligområdene og de nærliggende uteområdene. Uteområdene i nær tilknytning til boligene bør inneholde lekestativer, klatreapparater, disser, sandkasser. Det bør også legges opp til et sentralt ballfelt med bruksmuligheter som omfatter fotball, basket, volleyball, badminton, tennis osv, evt isbane om vinteren. Gjeldende reguleringsplan for Håholen omfatter et bydelshus/samfunnshus i østre del av bydelssenteret som bør videreføres som et element i planarbeidet. Bydelshuset bør være en samlingsplass for både ungdom og voksne, og kan inneholde aktiviteter som klubbhus, felleslokaler, mediatek, filmvisning, bibliotek, aktivitetsrom, skoleog undervisningsrom I tillegg kan det også legges opp til en innendørshall/flerbrukshall på ca 800 m 2 (40x20 m) i bydelssenteret som kan benyttes som håndballbane, innendørs tennis, badminton, basketball, fotball, dans, gymnastikk, kampsport, klatrevegg og eventuelt andre aktiviteter for barn og unge. 8

10 4.2 Planalternativer Utformingen av det omliggende vegsystemet vil ha stor betydning for utformingen av selve planen. Valg av trasé for Gandsfjordforbindelsen vil direkte påvirke hvordan terrengutformingen og -nivåene innenfor planområdet bør være, med påfølgende konsekvenser for utformingen av planen i sin helhet. Kapasiteten på vegnettet og kryssene i tilknytning til Lura bydelssenter vil også variere med de forskjellige traséalternativene. Dette vil igjen ha konsekvenser for blant annet arealbruksformål, utbyggingsvolum, hastighet og rekkefølge. Traséalternativet for Gandsfjordforbindelsen som berører Lura bydelssenter bør utredes som alternativ 1, og de resterende traséalternativene (som ikke direkte berører Lura bydelssenter) bør utredes som alternativ 2. Trasévalget for bybanen vil ikke ha tilsvarende betydning for utforming av planen da bybanetraséen skal gå på bakkenivå enten langs Stavangervegen eller Somavegen. Følgelig medfører trasévalget hovedsakelig konsekvenser for bredden på gatetverrsnittet langs en av disse vegene. Planforslaget bør legge opp til at bybanetraséen skal kunne følge begge alternativer for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet. Alternativ 0 Dagens situasjon Dagens situasjon innebærer en videreføring av Rv 44 Stavangervegen som en barriere mellom Lura bydelssenter og områdene i Nord. Stavangervegen er svært trafikkert. Dagens forbindelser på tvers av Stavangervegen omfatter to underganger og en fotgjengerovergang i plan med Stavangervegen. Terrenget innenfor planområdet er delt opp i flere nivåer som ikke er tilpasset til det omliggende vegsystemet. Kapasiteten på dagens vegnett er svært anstrengt. Alternativet medfører derfor svært strenge begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres i området mht begrensning av trafikkproduksjon. Følgelig vil det med stor sannsynlighet ikke bli gjennomført større tiltak i området inntil kapasiteten på vegsystemene er forbedret. Dette medfører en forlengelse av dagens leiekontrakter i området samt oppgradering av eksisterende av bygningsmasse. Alternativ 1 Gandsfjordforbindelsens trasé følger Stavangervegen Alternativet med en kulvert under Stavangervegen innebærer at undergangsforbindelser mellom Lura Bydelssenter og Nordsiden av Stavangervegen ikke lenger er en aktuell løsning. Som følge av dette kan det være aktuelt med en massiv terrenghevning for å tilpasse terrenget til en overgangsløsning eller en løsning hvor Stavangervegen skal fungere som en bygate med miljøtiltak for å sikre trafikksikkerhet. Alternativet innebærer at gjennomgangstrafikken i all hovedsak går i kulvert under en lokalgate. Dette vil gi mindre trafikk på lokalgaten, men den vil fortsatt være svært trafikkert. Alternativet åpner likevel for en større omforming og utbygging i bydelssenteret. Alternativet vil også vise bybanens trasé lagt langs Stavangervegen. Således vil alternativet vise et worst case-scenario mht bredden på ny trafikkorridor langs Stavangervegen. Alternativ 2 Gandsfjordforbindelsens trasé følger en av de andre alternativene De andre alternativene, som er lokalisert sør for Håholen, innebærer stort sett de samme konsekvensene for Lura bydelssenter. F.eks åpner disse alternativene for at forbindelsene mellom Lura bydelssenter og nordsiden av Stavangervegen i større grad kan være underganger. Dette innebærer at terrenget i området delvis bør senkes for å være tilpasset denne løsningen. Alternativet må vise hvilke trafikale konsekvenser de andre alternativene vil ha for kapasiteten på vegsystemet rundt Lura bydelssenter, evt hvordan kapasiteten kan forbedres. Alternativet vil vise bybanens trasé lagt langs Somavegen. 9

11 5. Planstatus/forhold til andre (overordnede) planer/rammer 5.1 Gjeldende kommuneplan Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel , vedtatt av bystyret viser det aktuelle området som senterområde. (Utdrag kommuneplanens arealdel, vedlegg 1.) Utdrag fra kommuneplanens bestemmelser: 2-1 Til ( ) bydelssentra i Sandnes er det definert en avgrensning på kart og det er definert størrelse på BRA salgsareal. Dette gjelder følgende sentra: ( ) Lura m 2 ( ). Utdrag fra kommeplanens retningslinjer: Retningslinjene i FDPJ skal legges til grunn for (...) større transformasjonsområder. Arbeidsplassintensive og/eller besøksintensive virksomheter skal lokaliseres i sentrene, ved holdeplasser til jernbane/bybane eller langs kollektivtrafikkens stamnett. Det skal sikres ferdselsårer i tettbygde områder som skal bindes sammen til trafikksikre nettverk. Disse skal søkes sammenbundet med grønne områder som marka- og friområder. For nye boligområder skal det legges til rette for at det skal være tilgjengelige turområder på minst 20 dekar innenfor en avstand av 500 meter. Ved regulering skal konsekvensutredning vurderes i forhold til gjeldende forskrift og veileder om konsekvensutredning. Kommunens miljøplan og tilhørende sjekkliste skal inngå i vurderingene. I vurderinger av samfunnsøkonomiske og tjenesteytende konsekvenser skal kommuneplanens kapittel 3 og kommunens tjenestesjekkliste inngå. Ved regulering av byggeområder skal det foretas risiko- og sårbarhetsanalyser. ( ) ( ) sjekkliste for forebygging av kriminalitet i utbyggingsområder skal legges til grunn for detaljplanleggingen Kommuneplanens strategidel Kommuneplanen inneholder kommunens politikk for utvikling av samfunn og tjenester i perioden Miljøplanen for Sandnes Miljøplan for Sandnes er en del av Kommuneplan for Sandnes Planen er kommunens overordnete styringsdokument for arbeidet med miljøvernoppgavene. Miljøplanen inneholder blant annet en beskrivelse av naturgrunnlag, biologisk mangfold, kulturminner og miljøkvaliteter i jord, vann og luft, samt innbyggernes muligheter til fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser i uteområdene i Sandnes. definerte mål, strategier, retningslinjer og tiltak for bærekraftig bevaring av natur- og kulturverdiene, for å beskyttelse mot skade på helse og miljø, og for at alle skal ha gode muligheter for fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser i uterområder. En oversikt over virkemidler og verktøy, hvor vurdering av konsekvenser for miljø, helse, trivsel og sikkerhet er et viktig verktøy i miljøvernarbeidet. Miljøplanen med referanser til relevante lovverk og forskrifter gir rammebetingelser for planarbeidet. Jf. punkt 5.3 i Miljøplanen skal det i forbindelse med planarbeidet gjennomgås en sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse. Sjekklisten skal følge plansaken som eget vedlegg. 5.2 Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner Reguleringsplan for Håholen, nr , vedtatt Planområdet omfatter hele Håholen, deler av industriområdet i tilknytning til Bedriftsvegen og Lura bydelssenter med unntak av eiendommen gnr/bnr 69/813 i nord-vestre hjørne. Området er regulert til industri, kontor, service, offentlige bygninger, boliger, kommunaltekniske anlegg og friområde. Planen legger opp til mellom % BYA og maks 3 etasjer/10 meter totalhøyde på bebyggelsen. (Utdrag gjeldende reguleringsplan, vedlegg 2.) 10

12 5.2.2 Reguleringsplan for del av Håholen, ny adkomstveg fra Rv 44, nr 85117, vedtatt Planområdet omfatter deler eiendommene gnr/bnr 69/14, 1168, 2108, 2511 og Området omfatter ny adkomstveg fra Rv. 44 med tilhørende parkeringsanlegg Reguleringsplan, areal sørøst for krysset Somavegen/Stavangervegen, nr 89103, vedtatt Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 69/813 og ligger i nord-vestre hjørne av Lura bydelssenter. Området er regulert til industriell virksomhet (industri, engros, lager, service og lignende) og parkering Reguleringsplan for Håholen, nr , vedtatt Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 69/764 og 69/1170 i Lura bydelssenter. Planen er i samsvar med bestemmelsene og arealbruken i plannr Reguleringsplan, endret regulering for gnr/bnr 69/1498, nr , vedtatt Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 69/786, 1185, 1489, 2794, 2795 og 2872 i nord-østre del av Lura bydelssenter. Området er regulert til byggeområde for bolig og felles lekeplass/avkjøring Bebyggelsesplan, område mellom Lura kirke og Rv 44 til PU-boliger, nr , vedtatt Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 69/2477 og 69/2952 i nord-østre del av Lura bydelssenter. Området er regulert til boliger for psykisk utviklingshemmede Bebyggelsesplan for gnr/bnr 69/15 øst for Lura kirke, nr , vedtatt Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 69/2951 øst i Lura bydelssenter. Området er regulert til byggeområde for offentlige formål psykiatriboliger, og parkering. Illustrasjon 3: Oversikt gjeldende og tilgrensende regulerings- og bebyggelsesplaner 11

13 5.3 Tilgrensende regulerings- og bebyggelsesplaner Reguleringsplan for Lura Vest I, nr 7203, vedtatt Planområdet omfatter det tilgrensende boligområdet nord for Lura bydelssenter. Området er regulert til boligbebyggelse i 2 etasjer med tilhørende garasje Reguleringsplan for Y-feltet på LURA og STOKKA, nr 7515, vedtatt Planområdet omfatter deler av Lura bydelssenter (ikke gjeldende plan) og hele næringsområdet nord-vest for planområdet. Området er regulert til industriell virksomhet (industri, engros, lager, service og lignende) boligbebyggelse og landbruk Reguleringsplan for krysset Lerkeveien E18, nr 77112, vedtatt Planområdet omfatter krysset Lerkeveien Stavangervegen øst for Lura bydelssenter. Området er regulert til bolig- og forretningsbebyggelse Reguleringsplan for arealet mellom Håholen og motorveien, Lura, nr 84105, vedtatt Planområdet omfatter det tilgrensende bolig- og næringsområdet sør-vest for Lura bydelssenter. Området er regulert til Industri, forretning, kontor, boligbebyggelse og friområde Bebyggelsesplan for del av felt I, Håholen, nr , vedtatt Planområdet omfatter det tilstøtende boligområdet øst for Lura bydelssenter Reguleringsplan, område mellom E-18, Stavangerveien og Somaveien, nr 91106, vedtatt Planområdet omfatter det tilstøtende næringsområdet vest for Lura bydelssenter. Området er regulert til forretning, kontor, bilanlegg og bensinstasjon. 5.4 Fylkesdelplaner Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren, vedtatt Formålet med Fylkesdelplanen er å finne fremtidige utbyggingsformer og utviklingsretninger som balanserer viktige hensyn på en fornuftig måte. Fylkesdelplanen skal være retningsgivende for det kommunale planarbeidet. Utdrag fra retningslinjene: Ved etablering av bybane forutsettes en tung arealutnyttelse langs banens influensområde ( ) med særlig vekt på nye utviklingsområder Det skal legges til rette for økt andel boliger i alle typer sentra ( ) bydelssentre skal kunne inneholde handels- og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Handelsomland følger i utgangspunktet kommunens inndeling av bydeler. Mindre spesialforretninger kan dekke et større omland Lura-området med Kvadrat som regionens største kjøpesenter er et betydelig regionalt målpunkt. Det skal ikke etableres nye kjøpesentra i dette området og eksisterende kjøpesentre bør heller ikke utvides. Det tillates imidlertid ikke etablert andre funksjoner av regional karakter som bør ligge i Sandnes eller Stavanger sentrum (jfr. 5.2) Fylkesdelplan for universell utforming, vedtatt mars 2007 Hovedmålet med fylkesdelplanen for universell utforming er beskrevet i fylkesplanen for Rogaland: Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) Planens formål er blant annet å presentere områder og objekter med verneverdi for naturvern og kulturvern basert på oppdatert kunnskap, og å formidle kunnskap om verneområder og verneverdier knyttet til områder og objekter for planlegging og arealforvaltning ( ) 12

14 5.5 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 Retningslinjene legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene tar sikte på å redegjøre for nasjonale mål av betydning for areal og transportplanlegging, å klargjøre viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen og å peke på samarbeidsbehov og ansvar i gjennomføringen Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR/BU). Retningslinjene er hjemlet i plan- og bygningsloven, og skal blant annet sikre barn og ungdoms interesser i arealplanleggingen. Det betyr at barn og unge skal delta i planarbeidet, og at det skal sikres gode arealer for lek og opphold i tilknytning til hjem/fritid og skole Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (FOR nr 742) Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. 5.6 Andre planarbeid/utredninger Rv 44 Forussletta, plan nr: Gandsfjordforbindelse (kommunedelplan) Målet med prosjektet er å etablere et overordnet trafikksystem som skal legge til rette for regional bo- og arbeidsplassutvikling i Sandnes Øst, i tråd med Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Kvadrat kjøpesenter, plannr: Kvadrat er som regionalt målpunkt i FDPJ en viktig magnet i området. Eierne Storebrand og Steen & Strøm ønsker å utvikle handelssenteret, men Fylkesdelplanen gir ikke rom for større utvidelse av handelsarealet på Kvadrat. Reguleringsplanarbeidet vil også omfatte en alternativ lokalisering av bydelssenteret på Lura nærmere Kvadrat Fremtidig bybane Bybanen på Nord-Jæren er en regional plan om å opprette bybane i Stavanger/Sandnes-regionen. Foreliggende planskisser viser at aktuelle traséer vil passere Lura Bydelssenter langs enten Stavangervegen eller Somavegen. Bybanens fremdrift er fortsatt uavklart, men planen må innarbeides i planforslaget Senteravgrensning i Sandnes Rapporten senteravgrensning i Sandnes, som er del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ) gjennom kommuneplanprosessen, ble vedtatt Rapporten konkluderer blant annet med geografisk avgrensning og plassering av et bydelssenter på Lura. Rapporten gir også en ramme for den fysiske størrelsen på handelen, en beskrivelse av den ønskede estetiske utformingen og en målsetning om innholdet i senterområdet Grønne undervisningsområder i Sandnes Heftet er en fagrapport til Miljøplan for Sandnes og i tillegg et hefte for bruk i skolene. Heftet trekker frem målsetninger fra Læreplanen 97 L97 og Læreplan i naturfag (ny 2006) og angir grøntområder samt skolene som bruker områdene. Håholen trekkes frem som et svært viktig undervisningsområde i rapporten. Området brukes av Lura og Trones skole. Heftet inneholder konklusjoner vedr problemet med innebygde skoler, og forslag til tiltak for sikring av ute-undervisningsområder (grønne klasserom). 13

15 6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturressurser som kan bli berørt, samt antatte problemstillinger som vil bli belyst i planen. Det skal angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. I det følgende er de gitt en tematisk oversikt over problemstillinger, med mulige virkninger, hva som er kjent om forholdet, eventuelt tidligere utredninger og en beskrivelse av utredningsbehovet. Temaene er i hovedsak tatt fra møtereferatet etter oppstartsmøtet og forskrift om konsekvensutredning vedlegg II, bokstav c) og d), men supplert noe i forhold til de aktuelle problemstillingene i området. 6.1 Grunnforhold og -forurensning Stabilitet Dårlige grunnforhold, myr, oppfylt våtmarksområde gjør byggegrunnen i planområdet ustabil. Utredningen må gjøre rede for nødvendige tiltak for å sikre stabil byggegrunn. Grunnforurensning Ved utbygging av boliger er det særlig viktig at de nære omgivelsene er giftfrie av hensyn til barns oppvekstmiljø. Det er ukjent i hvilken grad tidligere og eksisterende industri- og næringsvirksomhet i planområdet kan ha medført grunnforurensning. Det må gjennomføres grunnundersøkelser på både utearealer og under eksisterende bebyggelse av miljøteknisk sakkyndig som avklarer eventuelle kilder og omfang av grunnforurensningen. Ved påvisning av grunnforurensning må det utarbeides en tiltaksplan for behandling av forurensning i grunnen. (evt reguleringsbestemmelsene må inneholde krav om utarbeidelse av tiltaksplan før utbygging) Radon Radon er en radioaktiv gass som finnes i flere bergarter. Radon kan gi lungekreft om den trekker opp fra byggegrunnen og inn i bolighus, og risikoen for lungekreft øker sammen med økende radonkonsentrasjon i inneluften. Planområdet ligger i et Mulig risikoområde i temakart for radon og forurenset grunn/sjøbunn 1 Det må gjennomføres målinger, utredninger og forslag til tiltak/anbefalinger vedr radon i planområdet av geo- /miljøteknisk sakkyndige. Grunnforurensning i forbindelse med tidligere næringsvirksomhet Målinger radon Stabil byggegrunn, fundamenteringstekniske løsninger Utredninger og nødvendige grunnundersøkelser gjennomføres av miljøgeologisk- og geoteknisk sakkyndig. Miljøplanen, kommunehelseloven med forskrifter og forurensningsloven med forskrifter gir føringer for utredningen. 6.2 Trafikkforhold Fremtidig veg-/trafikksituasjon Planområdet er berørt av pågående planarbeid for Kvadrat (plan ), for Rv 44 (plan ) og kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen. Avklare utforming av fremtidig vegsystem og restriksjoner i forhold til byggelinjer i planområdet. Kapasitetsberegninger Planlagte tiltak/utbyggingsformål i planområdet vil medføre et økt transportbehov til og fra området og gi økt trafikk på det omliggende vegsystemet med eventuelle påfølgende kapasitetsproblemer. Det vil være nødvendig å gjennomføre kapasitetsberegninger på eksisterende og fremtidig vegsystem, samt utarbeidelse av forslag til konkrete tiltak ved eventuelle kapasitetsproblemer. 1 Kart 3.1/3.2: Radon og forurenset grunn/ sjøbunn, Miljøplan , Sandnes kommune 14

16 Tilkomst/Avkjørsel Foreløpige planskisser viser et behov for 3 avkjøringer til planområdet fra Rv 44 og Fv 328. Dette kan være i strid med målsetningen om å opparbeide få og konsentrerte avkjøringer fra hovedvegnettet for å sikre en god flyt i trafikken. Det bør gjøres rede for alternative adkomstløsninger til området, og utarbeides forslag til avbøtende tiltak for bedret flyt i trafikken. Internt vegsystem Planområdet har et mangelfullt internt vegsystem. Det er viktig å sikre større bilfrie områder av hensyn til barns lekeområder. Det bør gjøres rede for alternativer til utforming av internt vegsystem med konsekvenser og utarbeids forslag til avbøtende tiltak ved eventuelle utfordringer. Gang- og sykkelvegsystem Planområdet har et svært mangelfullt gang- og sykkelvegsystem, og flere krysninger over Rv 44 og Fv 328 som i dag er utsatte ulykkespunkter pga stor trafikk. Det må vurderes/innarbeides grep for et helhetlig g/s-vegsystem i og gjennom området. Det vil være behov for nye planfrie kryssingspunkter (i tillegg til eksisterende) av Stavangervegen for g/s-veg mot boligområde i nord ved utbygging av Rv 44 Gandsfjordforbindelsen. Forslag til konkrete tiltak for forbedret trafikksikkerhet i området bør utarbeides. Parkering Det bør gjøres rede for parkeringsbehov og alternativer for utforming av parkeringsløsninger, samt synliggjøre utfordringer knyttet til parkering og forslag til avbøtende tiltak. Kollektivtilgjengelighet Det bør gjøres rede for dagens tilgjengelighet til området med kollektivtransport, og forslag til tiltak for bedret kollektivtilgjengelighet, bl.a. forslag til stoppesteder med tilfredsstillende nærhet til planområdet. Bybanekontor Planområdet ligger ved traséen for en fremtidig bybane. Utredningen bør konkludere med en endelig trasé og utforming av bybanen med restriksjoner i forhold til byggegrenser. Planforslaget bør også innarbeide en bybanestopp. Avklare rammene for utforming av fremtidig vegsystem og føringer i forhold til planområdet. Kapasitetsberegning hovedvegsystem mht trafikk som tiltaket/planforslaget vil generere. Utredning av alternative adkomstløsninger med konsekvenser. Helhetlig internt vegsystem og gang-/ sykkelsystem som ivaretar behov for sikker skoleveg. Gjøre rede for parkeringsbehov og utfordringer knyttet til parkering. Gjøre rede for kollektivtilgjengelighet og forslag til bedring. Bybane, avklaring av rammer for trasé og plassering av stopp. Avklaring av byggegrenser. Utredningen gjennomføres av trafikkonsulent i samarbeid med forslagsstiller, Sandnes kommune, Statens Vegvesen og Bybanekontoret. 6.3 Støy- og luftforurensning Planområdet ligger inntil Rv 44 Stavangervegen og Fv 328 Somavegen. Ifølge NVDB1 har Stavangervegen en gjennomsnittlig trafikkbelastning på over ÅDT, og Somavegen ca ÅDT. Dette gjør både bebyggelse og uteområder i planområdet svært utsatt for støy og luftforurensning. Det er behov for beregninger av støy- og luftforurensning, og utarbeidelse av føringer som konkret kan anvendes i utformingen av planforslaget for å begrense/skjerme mot støy- og luftforurensningen i planområdet. Beregning av luft- og støyforurensning fra omliggende vegsystem. Vurderinger vedrørende støy- og luftforurensning som gir føringer for utformingen av reguleringsplanen og utbygging på området. Avbøtende tiltak for forbedret kvalitet på uteoppholdsareal og g/s-veger skal foreslås med hensyn til støy- og luftforurensning. 15

17 Utredningen gjennomføres av sakkyndige. Følgende forskrifter og retningslinjer legges til grunn for utredninger og vurderinger vedrørende støy: T-1442 Retningslinjer for behandling avstøy i arealplanlegging. Retningslinjer for støy i Sandnes (Kfr. Miljøplanen , kap 3.5) FOR nr 931: Forskrift ombegrensning av forurensning(forurensningsforskriften) Del 3, Kap. 7 Lokal luftkvalitet. Støyregulerende tiltak skal innarbeides i plankartet og i reguleringsplanens bestemmelser. 6.4 Friluftsliv/Grønne interesser. Planforslaget legger opp til en betydelig utbygging av boliger. Det vil i den forbindelse være viktig å sikre friluftsinteressene i nærområdet, turområder/turstier for voksne, lekearealer for barn/ungdom og gode uteområder med variert innhold og gode solforhold hele dagen, skjermet fra biltrafikk og forurensning. Det bør gjøres rede for eksisterende tilbud/friluftsliv i nærområdet og utredes alternativer for lokalisering/utforming og bruk av uteområder og friområder. Planens forhold til norm/krav i overordnet plangrunnlag bør beskrives. Håholen/Rundeskogen inngår som svært viktig undervisningsområde i miljøplanen og i Grønne undervisningsområder i Sandnes. Det vil være viktig å sikre god kommunikasjon og forbindelse mellom planområdet og tilgjengelige friområder som Håholen. Samtidig må det også gjøres rede for mulig bruk og begrensninger i bruken av undervisningsområdet som lekeområde for barn. Gjøre rede for eksisterende tilbud/friluftsliv i nærområdet Gjøre rede for planforslagets forhold til overordnet plan for grøntområder i hele Lura bydel jf. områdeanalyse 1 s 35. Alternativer for lokalisering/utforming og bruk av uteområder og friområder. Muligheter og begrensninger i bruken av Håholen Gjøre rede for krav ihht plan/norm Utredningen omfatter datainnsamling, konseptuel vurdering av friluftsliv gjennom visualiseringer og planer, samt en vurdering i forhold til lekeplassnorm og overordnet plangrunnlag. 6.5 Landskap Planområdet er omgitt av flere karakteristiske høydedrag (jf. områdeanalysen for Lura). Høydedraget Håholen er en viktig del av Lura bydelsenter sin identitet, og som orienteringspunkt, og den visuelle forbindelsen til høydedraget fra omgivelsene bør bevares av flere hensyn. Det bør avklares hvordan ny bebyggelse bør forholde seg til landskapet. Dette gjelder hovedsakelig å drøfte (byform,) bygningsvolumer og byggehøyder i forhold til landskapsrommet. Landskapsanalyse. Drøfting av (byform,) bygningsvolumer og byggehøyder i forhold til landskapsrommet. Utredningen omfatter fotomontasjer, Illustrasjoner, 3D-modeller, skriftlig redegjørelse osv. 6.6 Barn og unges interesser. Det er viktig å sikre barn og unges interesser ved utbygging av større boligområder i byområder med tett bebyggelse. Dette gjelder først og fremst krav om tilgang til lekeområder og sikker skoleveg. Det vil også være viktig å avklare andre behov gjennom planprosessen. 1 Områdeanalyse for Luraområdet, innspill til kommuneplan Sandnes ( ) Sandnes kommune. 16

18 Gjør rede for eksisterende lekeplasser/lekeområder osv. Gjøre rede for utfordringer og alternativer vedrørende sikker skoleveg. Forslag til avbøtende tiltak Gjøre rede for planforslagets lekearealer og fohold til lekeplassnorm. Alternativer Gjøre rede for innhold og utforming av lekeområdene Avklare barn og unges behov 6.7 Vannressurser Lurabekken, med tilhørende vegetasjonsbelte, går i et åpent bekkeløp gjennom senteret av planområdet og vil kunne være et positivt hovedelement i grøntstrukturen i planområdet/planforslaget. Det er på den andre siden flere utfordringer knyttet til en åpen bekk: Lurabekken er resipient for Varatun avfallsdeponi. Det er usikkert i hvilken grad vannkvaliteten i Lurabekken er påvirket av det tidligere avfallsdeponiet. Det må gjennomføres undersøkelser av vannkvaliteten av miljøteknisk sakkyndige. Det må også gjøres rede for eventuelle utfordringer knyttet til overvannshåndtering, evt flomfare. Hovedalternativene i planskissen vedrørende Lurabekken er: Åpen Lurabekk med parkmessig opparbeidelse. Åpningen vil ha omtrent samme lengde som i dag. Noe avkorting i østre del pga kryssende g/s-veger og parkmessig opparbeidelse av innløp/utløp. Resten av Lurabekken i planområdet legges i kulvert og brukes til håndtering av overvann og g/s-veg. Området over Lurabekken blir opparbeidet som del av uteområdene i tilknytning til boligområdet. Det må drøftes/gjøres rede for hovedalternativene. Positive/negative sider, utfordringer/muligheter. Utredningen bør vise forslag til utformingen av både åpent og lukket bekkeløp. Avklaring vannkvalitet, mulighet for å forbedre vannkvalitet Utfordringer vedr overvannshåndtering evt flomfare må avklares/utredes drøfting/redegjørelse for hovedalternativene forslag til utformingen av både åpent og lukket bekkeløp Deler av utredningen gjennomføres av teknisk/miljøteknisk sakkyndig. Illustrering av hovedalternativer med skisser, planer osv. samt skriftlig redegjørelse valg av alternativ. 6.8 Bylandskap og hovedgrep Omformingen av Lura til et bydelssenter innebærer at hoveddelen av næringsområdet vil bli sanert og nye strukturer kan dannes. Det vil i den forbindelse være viktig å avklare begrensninger og muligheter, og legge til rette for en bebyggelse som danner tydelige og gode byrom med innhold. I tillegg må det sikres gode forbindelser og overganger til omgivelsene, da særskilt hele Lura bydel. Det bør gjøres rede for: Stedets karakter i dag. Dagens bebyggelse, struktur og byggehøyder. Begrensninger som f.eks tomtegrenser, naturlige terrenglinjer, siktlinjer, eksisterende vegforbindelser, utbyggingsrekkefølge og bygninger som blir bevart. Hovedalternativer vedrørende byform, bebyggelsesstruktur og bygningsvolumer. Hvordan det nye bydelssenteret forholder seg til omgivelsene funksjonelt. Lura bydelssenter som knutepunkt. Hvordan det nye bydelssenteret forholder seg til omgivelsene estetisk. Nær-/fjernvirkning. 17

19 6.9 Klima/lokalklima En kompakt bybebyggelse med høy utnyttelse er en forutsetning for å sikre god prosjektøkonomi og gjennomførbarhet samtidig som det er fornuftig med hensyn til miljø og ressursbruk i slike områder som Lura bydelssenter. Med strenge krav til utnyttelse er det viktig å sikre utearealer og bebyggelse gode solforhold. Det må derfor gjennomføres grundige solanalyser på aktuelle bebyggelsesstrukturer som gir føringer for utforming av planen. Føringene bør også konkludere vedr fornuftig byggehøyder og bygningsvolumer. Sol-/skyggeanalyse Vurderinger og føringer for utforming av planen Konklusjoner vedrørende byggehøyder og bygningsvolumer 6.10 Samfunnsmessige konsekvenser av planforslaget En omforming av Lura bydelssenter vil innebære en betydelig utbygging av handel/kontor og forretning. Det vil være viktig å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av planforslaget, spesielt mht handel og konkurranseforhold. Planforslaget kan innebære opp mot 20000m 2 handelsareal. Mer handelsareal i området kan føre til ubalanse i senterstrukturen i forhold til intensjonen i overordnet plangrunnlag (jf. FDPJ og KP). Det vil derfor være nødvendig med en utredning (handelsanalyse) vedrørende hvor mye handelsareal som bør tillates i området i forhold til intensjonene i overordnet plangrunnlag. Planforslaget bør også vurderes i forhold til videreutviklingen av Lura-området og da særskilt Kvadrat kjøpesenter. Kvadrat ønsker å utvide sin virksomhet og vil bli tettere knyttet sammen med Lura bydelssenter gjennom etablering av nye trafikksystemer, bybanestopp, nye fotgjengerforbindlser osv. Det bør derfor vurderes hvordan utviklingen av Lura bydelssenter kan ses i sammenheng med videreutviklingen av Kvadrat, og hvilken funksjon kvadrat/lura skal ha i forhold til Lura bydelssenter. Handelsanalyse/markedsundersøkelse. Vurdering av planforslaget/hovedalternativer i forhold til overordnet plangrunnlag. Vurdering av planforslaget i forhold til planene for Kvadrat. Deler av utredningen gjennomføres av ekstern konsulent/sakkyndig 6.11 Befolkning og servicetilbud. Planforslaget omfatter en betydelig utbygging av boliger i området som igjen krever et offentlig tjenestetilbud. Det vil i denne forbindelse være viktig å avklare eksisterende kapasitet på det offentlige tjenestetilbudet, hovedsakelig skole- og barnehagekapasitet, men også å vurdere behov for utbygging av annen sosial infrastruktur. Avklaring/kartlegging av eksisterende servicetilbud og kapasitet. Synliggjøring av behov og utfordringer som genereres som en følge av utbyggingen. Oversikt over offentlige og private tiltak som vil være nødvendig for gjennomføring av planen. Avklare økonomiske konsekvenser for kommunen Utredningen tar utgangspunkt sjekkliste for offentlig tjenesteproduksjon. 18

20 6.12 Beredskap og ulykkesrisiko DSB - Direktoratet for Samfunnssikkerhet- og Beredskap anbefaler utarbeidelse av en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med reguleringsplaner. For å redusere omfang og skader av uønskede hendelser, som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer er det en forutsetning å kartlegge risiko og sårbarhet for disse uønskede hendelsene. Utredningsbehov En ROS-analyse angir metoder for å kartlegge risiko og sårbarhet innenfor gitte rammer og analysemetoder. Det blir angitt konsekvenser for ulike hendelser og det blir gjort en vurdering av ulike tiltak for å begrense skadeomfanget ved slike hendelser. Relevante utredningstemaer i forbindelse med dette planarbeidet: Aktuelle utredningstema (listen er veiledende) Skade/bortfall infrastruktur Brannberedskap Trafikk og ulykker, hendelser på veg Arbeidsulykker ifm evt industrivirksomhet Ustabile grunnforhold Forurensning i grunn, helsefare, sjenerende lukt etc. Kulvert/åpen bekk, varierende vannstand/flomfare Sabotasje virksomhet Det tas utgangspunkt i beskrivelsen av analysemetoden i startpakken, del B.2 s Utredningen omfatter sammensetting av en tverrfaglig arbeidsgruppe og utarbeidelse av resultat/sluttrapport Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Utviklingen av Lura bydelssenter vil måtte foregå over tid. Bydelssenteret er fragmentert mht eierforhold, og ønsket fra enkelte grunneiere om å fortsette dagens drift gjør at en omforming av bydelssenteret må ta hensyn til dette. Utviklingen vil også være sterkt påvirket av planene for blant annet Rv 44 - Gandsfjordforbindelsen og bybanen, som også har en viss usikkerhet mht gjennomføring. Det bør derfor utvikles prinsipper om stegvis utvikling av området, med forslag til rekkefølgebestemmelser. Det bør også vurderes hvilke konsekvenser utbygging av deler av planen vil ha for det som allerede er ferdigstilt. Alterntiver for etappevis utbygging med prinsipper for mulige rekkefølgekrav ved hvert utbyggingstrinn og konsekvenser av etappevis utbygging. Håndtering av landskapsbearbeiding og prinsipper for å begrense konsekvenser for ferdigstilte områder under bygging. Støy og luftforurensning og anleggstrafikk i de ulike byggeperiodene, anleggstrafikk i forhold til boliger, gang-/sykkeltrafikk, lokaltrafikk og trafikksikkerhet 6.14 Teknisk infrastruktur Eksisterende infrastruktur må kartlegges i planprosessen blant annet av hensyn til stegvis utvikling av området. Kartlegging av eksisterende infrastruktur. Fremskaffe informasjon om vann- og avløpsledninger, fjernvarme, energi/elektrisk anlegg osv. Vurdering av tilknytning til fjernvarme. 19

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag.

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag. Oppdragsbeskrivelse Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag PlanID 63860000. Saksnummer 2012 06435. Bergen kommune, etat for plan og geodata.

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring Byrådssak 1467/14 Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring ASRO ESARK-510-201206435-48 Hva saken gjelder:

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum Saksframlegg SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/31144-14 (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud planprosess Bakgrunn for planprosessen Formål og mål for utvikling av bydelssenter Bystrategimål: Vekst med kvalitet Bevare og videreutvikle særpreg. Sikre

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID:

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: Elverum kommune Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: 2017005 28.06.17 Side 1 av 8 1. Bakgrunn og hensikt: Elverum Tomteselskap AS har engasjert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Saksframlegg HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar Mulighetsstudie

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune.

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Planbeskrivelse Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Bakgrunn På oppdrag fra JM Norge AS er Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur engasjert til å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer