Lokal energiutredning 2013 Re kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning 2013 Re kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning 2013 Re kommune Desember 2013

2 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM KOMMUNEN... 8 GENERELT... 8 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 8 Kommuneplan... 8 Klima- og energiplan... 9 Status for energibruk i kommunens egne bygg... 9 Andre tiltak og utredninger DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM ELFORSYNING ENERGIBRUK Elforbruk Annet energiforbruk OPPVARMINGSSYSTEMER BORTFALL AV UTKOBLBAR TARIFF UTNYTTELSE AV LOKALE ENERGIRESSURSER Biobrensel Biobrenselanlegg Fjernvarme Biogassanlegg Annet INDIKATOR FOR ENERGIBRUK GRADDAGSKORRIGERT FORBRUK FORVENTET UTVIKLING VURDERING AV ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I UTBYGGINGSOMRÅDER GENERELT TEK UTBYGGINGSOMRÅDER Revetal sentrum Skjeggestadåsen Diverse næringsområder REFERANSELISTE OG LINKER VEDLEGG 1: AVBRUDDSTATISTIKK 2012, KOMMUNEVIS VEDLEGG 2: FORNYBAR ENERGI I UTBYGGINGSPROSJEKTER VIRKEMIDLER OG STØTTEORDNINGER VEDLEGG 3: GENERELL INFORMASJON OM ALTERNATIVE TEKNOLOGIER FOR ENERGIBÆRERE

3 Bakgrunn og formål I Forskrift om energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 er områdekonsesjonærer for el-nettet pålagt å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet hvert annet år. Begrepet "energiplanlegging" er benyttet i energilov og energilovforskrift. I forskrift for energiutredninger er "planlegging" erstattet med "utredninger" for å tydeliggjøre hva som ønskes gjennomført. Planlegging brukes gjerne om systematisk innsamling og bearbeiding av kunnskaper for å forberede en beslutning. Plan benyttes om resultatet av prosessen og forutsettes normalt gjennomført i praksis. For å forebygge mulige misforståelser knyttet til prosessen og resultatet av denne, opereres det i forskriften med begrepet lokal energiutredning. Med dette vil en for det første formidle at resultatet skal være en støtte for beslutninger og ikke nødvendigvis beskrive konkrete tiltak som skal gjennomføres. For det andre tas det hensyn til at konsesjonærene ikke er de eneste aktørene som skal ha innflytelse på de løsninger som faktisk realiseres, eller som kan gjennomføre dem. Lokale energiutredninger skal bidra til en felles vurdering av framtidige energiløsninger. I det totale bildet vil kommuner og andre aktører her spille en viktig rolle, både gjennom sine kunnskaper og i gjennomføring av egne tiltak. Energiutredningen er områdekonsesjonærens bidrag til prosessen. Formell forankring av senere beslutninger kan skje på ulike måter, herunder i kommunale planer og vedtak. Intensjonen med denne forskriften er at lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og fokusere på aktuelle alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Energiutredningen skal inneholde en beskrivelse av forventet fremtidig stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Utredningen skal også påpeke muligheter for energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom konkrete prosjekter og tiltak. Energiutredningen skal beskrive de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i energietterspørselen. De sentrale myndigheter har som mål at det blir gjennomført forholdsvis store reduksjoner i forbruk av fossile energikilder og i bruk av el fra vannkraft, og satser på tiltak som skal føre til energiproduksjon fra alternative kilder. Enova har et overordnet resultatmål på 40 TWh innen

4 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn i forskrift om lokal energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 er områdekonsesjonærer for distribusjonsnett pålagt å utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet. Energiutredningen skal beskrive det lokale energisystem som lokalt er i bruk nå, og vise hvordan energiforbruket i kommunen fordeler seg på forskjellige energibærere, med statistikk over produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Høyspentnettet (22 kv) i Re er tilknyttet det overliggende 66 kv og 132 kv nettet. Det høyspente fordelingsnettet i Re har reserveforsynig fra høyspentnettet i Tønsberg, Holmestrand og Andebu. Skagerak Nett har statistikk for uttak av elektrisitet for årene og i 2009 sto elforbruket for 79 % av det totale energiforbruket i Re kommune. Husholdningene brukte 59 GWh, industrien 9 GWh, tjenesteyting 34 GWh og primærnæringen 18 GWh. Vi har også statistikk for parafin, fyringsolje, gass og biobrensel. Disse tallene er hentet fra SSB. Bioenergi og fyringsolje står for henholdsvis 14 % og 8 % av det totale energiforbruket i kommunen. Det har vært en nedgang i bruken av fossilt brensel, og en økning i bruken av strøm og biobrensel fra 2001 til Re kommune har som en av sine hovedmålsettinger sin kommuneplan for at: Re kommune skal legge til rette for en mer samordnet areal- og transportplanlegging slik at natur- og miljøressursene forvaltes på en bærekraftig måte. I klima- og energiplanen, som ble vedtatt , har kommunen som hovedmålsetting at: Re kommune, som samfunn og bedrift, skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Norges forpliktelser og stortingets vedtak. 4

5 Skagerak Energi Selskapets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Konsernet og datterselskaper: Statkraft Holding har den største eierandelen i Skagerak Energi konsernet med 66,62 %, Skien kommune med 15,2 %, Porsgrunn kommune med 14,8 % og Bamble kommune med 3,38 %. Skagerak Netts virksomhet omfatter overføring av energi på regionalnettsnivå (66/132 kv) og distribusjonsnettsnivå (0,23/22 kv) i Grenland i Telemark og i Vestfold fylke. I tillegg omfattes regionalnettet i Sauherad, Bø, Nome, Drangedal og Notodden kommuner. Regionalnettets utstrekning er 1278 km og med 66 transformatorstasjoner. Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjon i 18 kommuner, 4 i Grenland og 14 i Vestfold. Distribusjonsnettet består av km kraftledninger/kabler, og regionalnettet er på til sammen km. Forsyningsområdet er på km 2, det er nettstasjoner og det er tilknyttet ca nettkunder. I Skagerak Nett er det seksjon Netteier som er tillagt ansvaret for å gjennomføre en lokal energiutredning for hver enkelt kommune. 5

6 Skagerak Netts forsyningsområde Figur 1: Grenland i Telemark og Vestfold, regionalnettslinjer. Kilde: Skagerak Nett. 6

7 Lov om grønne elsertifikater Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge. Kraftprodusenter som investerer i fornybar kraftproduksjon kan motta elsertifikater. Disse kan selges videre i et marked, og blir derfor en ekstra inntektskilde for produsentene i tillegg til strømprisen. Etterspørselen etter elsertifikater er sikret ved at myndighetene har pålagt kraftleverandører og visse strømkunder å kjøpe elsertifikater. Norske og svenske kraftforbrukere finansierer ordningen ved at kraftleverandøren legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen, eller i noen tilfeller at de selv kjøper elsertifikater. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge pålagt å øke vår fornybarandel i energiforbruket frem til Elsertifikatordningen er det viktigste virkemiddelet for å nå målet om en fornybarandel på 67,5 prosent. I tillegg bidrar også ordningen til mer kraftproduksjon, noe som igjen gir Norge en styrket forsyningssikkerhet. 7

8 Kort om kommunen Generelt Re kommune, som består av de tidligere kommunene Ramnes og Våle, oppstod som ny kommune 1. januar Dette som resultat av den første frivillige kommune sammenslåingen i Norge på flere 10-år. Re har en liten kyststripe i nordøstlige del, men regnes allikevel som en av de indre kommunene i Vestfold. Kommunen er delt i 5 kirkesogn; Ramnes, Fon, Vivestad, Undrumsdal og Våle. Kommunen har et flateinnhold på ca. 224 km 2. Av det totale arealet er ca. 80 km 2 dyrket mark og ca. 122 km 2 produktiv skog. Re er dermed en av kommunene i landet med størst dyrket areal. De største sammenhengende skogarealene ligger vest og nord i bygda. Kommunen grenser i nord mot Hof og Holmestrand, i øst mot Horten, i syd mot Tønsberg og Stokke og i vest mot Andebu og Lardal. Dessuten har Re grense mot Sande og Hurum i Holmestrandsfjorden. Langøya er en del av Re. Folketallet i Re per var på personer, og antall boliger var i Det er forventet en nokså stor vekst i befolkningen i Re kommune i årene framover. Figur 2: Folkemengde og framskrevet Kilde: SSB Energiplanlegging i kommunen Kommuneplan I kommuneplanen til Re er det et eget kapittel som heter Energi og miljø. Overordnede føringer fra Kommuneplan : 1. Re kommune skal redusere sine klimautslipp i tråd med Norges forpliktelser og stortingets vedtak. 2. Det skal opprettes et eget miljøforum for Re med medlemmer fra offentlige myndigheter, repr. fra næringslivet og innbyggerne. 3. Miljøforumet skal ha ansvaret for at det utarbeides en overordnet miljøstrategi for Re kommune, hvor energi- og klimaplanen inngår som et av de prioriterte områdene. Miljøstrategien skal utarbeides på en måte som mobiliserer og gir den yngre generasjon en bred medvirkning i utformingen og gjennomføringen av strategien. I tillegg skal strategien bl.a. inneholde konkrete mål og tiltak knyttet til: - kommunens totale miljøprofil - kommunens eget klimagassutslipp - næringslivets klimagassutslipp - innbyggernes klimagassutslipp 4. Energiplanen skal revideres minimum hvert 4. år. 5. Kommunen skal ved all energiplanlegging, også for eldre bygg, ta utgangspunkt i alternative fornybare energiløsninger. Andre valg enn dette skal begrunnes særskilt. Ikke bare økonomiske, men også miljømessige verdier, skal inngå i vurderingene. 1 Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) 8

9 6. I kommunens egne bygg skal energibruken pr arealenhet reduseres med 10 % fra 2007 til Denne målsetting gjelder i tillegg til allerede oppnådd reduksjon på vel 10 % fra 2002 til Det skal legges til rette for valg av fornybare energibesparende løsninger ved planlegging av nye byggeområder. Sentrale tilskuddsordninger for dette søkes benyttet. Med bakgrunn i revidert planog bygningslov skal kommunens myndighet til å bestemme energiløsninger, også i private felt, vurderes i hvert enkelt tilfelle. 8. Kommunen skal for egen bygningsmasse være et forbilde på riktig energibruk. Klima- og energiplan Kommunen laget en energiplan i 2001 og denne ble revidert i 2008 og utvidet til klima- og energiplan. Hovedmålsettingen i planen er: Re kommune, som samfunn og bedrift, skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Norges forpliktelser og stortingets vedtak. Status for energibruk i kommunens egne bygg Re kommune har lagde i 2013 en energieffektiviseringsplan, med støtte fra Enova. Planen tok for seg majoriteten av bygningsmassen i kommunen. Nøkkeltall fra planen: Summen av energireduksjoner ca 1,5-2,0 GWh. Forutsatt varmepumper i vannbårne anlegg utenom Re rådhus, Revetal Ungdomsskole og Ramneshallen, hvor det forutsettes bioenergi % energireduksjon fra dagens nivå betyr en årlig besparelse på ca 1,5 MNOK. Kostnadsbesparelsene kan grovt regnet forrente enøktiltak for om lag MNOK. Utfasing av olje og el gir ca 1,1 GWh konvertert til fornybar energi. Samlet støttemulighet fra Enova ca 1,5 MNOK. Tabell 1: Energibruk i de største kommunale bygninger i Re (fra energieffektiviseringsplanen 2013) Type bygg Areal (m 2 ) Totalt energiforbruk (kwh/år) Energikilder oppvarming Skolebygg Ramnes barneskole /3 Elektrisk + 2/3 Olje kjele/el.kjele Kirkevoll skole Varmepumpe v/v +elkjel+ gass Solerød oppvekstsenter/skole, barnehage, Olje kjele/el kjele SFO Revetal Ungdomsskole, inkl vbv til Pelets anlegg/olje/elkjelsvømmehall og barnehage Barnehage Fon barnehage (tidligere Fon skole) El Stipulert Fon barnehage (tidligere bestyrerbolig) El stipulert Brekkeåsen barnehage Varmepumpe/el Vivestad barnehage Varmepumpe/el Revetal barnehage, eks. vbv Pelets/olje Brår barnehage El Solerød oppvekstsenter, avd. barnehage El stipulert Helsebygg Brårsenteret, Fellesarealer + 40 leiligheter VP Olje/el Administrasjonsbygg Re Rådhus Olje/el Kultur-/idrettsbygg Ramneshallen olje/el Vålehallen olje/el Revetal Svømmehall 566 Varme fra skolen SUM

10 Bygging av nytt Omsorgsbygg på Revetal ble vedtatt av kommunestyret i Re 30.januar 2013, og byggingen er godt i gang. Fremdriftsplanen er at bygget skal ha vegger, tak og vinduer (tett hus) til jul 2013, og bygget skal stå ferdig til november Omsorgsbygget er et stort bygg, ca 4900 kvm. i grunnflate, og med et totalareal på ca m 2. Det er valgt varmepumper (væske/vann) som energikilde. Andre tiltak og utredninger Re kommune, ble våren 2007 utpekt til å være Grønn energikommune. Målet med Grønne energikommuner er å få kommunene til å satse på energieffektivisering, fornybar energi, og å få ned egne klimagassutslipp. Re ble valgt ut, fordi de har nytte og interesse av å danne nettverk og løfte klima og energi til strategisk nivå i kommunen. Som Grønn energikommune skal Re blant annet dokumentere at de har iverksatt konkrete tiltak innen energi- og klimaplanlegging, samt hvilke effekter disse tiltakene har hatt. Prosjektet er nå avsluttet fra statlig hold, men kommunen forsøker å følge opp lokalt. Re kommune har et eget miljø- og klimafond, som skal nyttes til beste for miljøet i kommunen, ved å bidra til at det settes i verk tiltak i tråd med intensjonene i kommuneplan og klima- og energiplan. Fondet skal blant annet sikre utvikling av alternativ/fornybar energi og stimulere til energireduserende tiltak i samarbeid med: Utbyggere av bolig- og næringsområder Gründere Privathusholdninger Landbruk og næring Fondet kan også dekke kostnadene til: Drift av Re miljøforum Kommunens egenandel ved utarbeidelse/revidering av klima- og energiplan med tema- og detaljplaner. Fondet skal bidra til å initiere og stimulere gode prosjekter både i egen og andres regi. Fondets midler skal normalt bare brukes til tiltak som gir miljøeffekt i Re kommune. Kommunen skal for øvrig være behjelpelig med informasjon om aktuelle støtteordninger der disse finnes. Det er 6 virksomheter i Re kommune som per august 2013 er miljøfyrtårnsertifisert, og dette er: Alt Installasjon Huseby AS Malermester Tom Sandberg AS Meny Revetal Princess Revetal Vinmonopolet Re 10

11 Dagens lokale energisystem Elforsyning Klimaendringer og hensynet til miljø har ført til stort internasjonalt fokus på energieffektivisering og stadig mer energieffektive elektriske apparater. Dette gjør at energiforbruket ikke øker. Energieffektive apparater er ofte mer effektkrevende, og flere og flere anskaffer seg effektkrevende apparater, som varmepumper, induksjonskomfyr og elbiler. Dette medfører at kapasiteten i strømnettet noen steder blir for lav. En stor del av strømnettet er gammelt og ikke beregnet på så høye effekter. Forsyningen av elektrisk energi til Re er sikret med 66kV og 132 kv forbindelse til et gjennomgående nett med gode reserveforbindelser. Fordeling internt i Re forestås av et godt utbygd distribusjonsnett. Det er videre god utvekslingskapasitet mellom regionalnettet og distribusjonsnettet i kommunen. Energibruk SSBs offisielle kommunefordelte energistatistikk har ikke blitt videreført etter Statistikk for øvrige energislag utenom elektrisitet, dvs fyringsolje, parafin, gass, bioenergi/ved mv. er ikke lenger utarbeidet på kommunenivå. Dette er begrunnet av SSB med at sikkerheten/ nøyaktigheten i datakildene er for dårlig. Siste offisielle tall i denne energiutredningen er derfor fra 2009, som en indikasjon på hvilket forbruksnivå de øvrige energislag ligger på. I Re benyttes elektrisitet, gass, fyringsolje, parafin og biobrensel som energibærere i det stasjonære forbruket. Energiforbruket vil variere fra år til år. Det totale energiforbruket i 2009 var 157 GWh. For elektrisitet har vi statistikk for mens for de øvrige energibærerne har vi statistikk for årene Grafene nedenfor viser energibruk fordelt på de forskjellige kundegrupper, og vi ser at forbruket er størst i husholdningene. Figur 3: Kilde: SSB og Skagerak Nett Elektrisitet er helt klart den mest dominerende energikilden i Re med 77 % av det totale energiforbruket i Biobrensel står for 14 %. 11

12 Figur 4: Kilde: SSB og Skagerak Nett Elforbruk Skagerak Nett har statistikk for uttak av elektrisitet for årene Rent generelt kan en si at uttaket varierer fra år til år avhengig av blant annet temperatur og pris. Uttaket har hatt en økning fra 2001 til 2012 på 8 GWh. Husholdningene brukte i GWh, industrien 9 GWh, tjenesteyting 40 GWh og primærnæringen 14 GWh. Grafen viser en klar nedgang i forbruket for husholdning fra 2001 til 2003, men deretter har forbruket økt noe. Tjenesteytinga har økt strømforbruket sitt jevnt fra 2003 til 2012, til sammen er økningen på 15 GWh. Figur 5: Kilde: Skagerak Nett 12

13 Annet energiforbruk Diagrammet under viser at bruken av fossilt brensel lå på 11,5 GWh i Industriene er de største forbrukerne av fyringsolje, mens husholdningene bruker mest parafin. Tjenesteytingen og primærnæringene har også et forbruk av fyringsolje. Figur 6: Kilde: SSB Husholdningene er de største forbrukerne av biobrensel, og forbruket har vært nokså stabilt de siste årene. Re er en kommune med mye skog, og mange husholdninger har tilgang til egen ved. Det er derfor sannsynlig at forbruket er større enn det som er registrert av SSB. I 2009 var forbruket 21 GWh hos husholdningene. 13

14 Figur 7: Kilde: SSB Oppvarmingssystemer Det var i 2011 registrert boliger i Re og i 2001 opplyste 2679 boligeiere om sitt oppvarmingssystem. Av disse boligene hadde 78,3 % to eller flere systemer for oppvarming og i 69,6 % av boligene var det ovn for fast brensel.15,4 % av boligene hadde kun elektrisk oppvarming og 9,1 % hadde installert system for vannbåren varme. Tabell 2: Kilde: SSB Oppvarmingssystem i boliger Antall Ett system Elektriske ovner/varmekabler ,4 % Vannbåren radiatorer/ i gulv 44 1,6 % Ovn for fast brensel 87 3,2 % Ovn for flytende brensel 23 0,9 % Ett system, annet 14 0,5 % Sum boliger med ett system ,7 % Flere systemer Elektriske og ovner for fast brensel ,5 % Elektrisk og ovner for flytende brensel 119 4,4 % Elektrisk og ovner for fast og flytende brensel ,8 % Vannbåren og et eller flere andre systemer 201 7,5 % Sum boliger med flere systemer ,3 % Totalt ovner for fast brensel 69,6 % I henhold til klima- og energiplanen i Re kommune skal det skal legges til rette for valg av fornybare energibesparende løsninger ved planlegging av nye byggeområder. Sentrale tilskuddsordninger søkes benyttet. Med bakgrunn i revidert plan- og bygningslov (PBL) skal kommunens myndighet til å bestemme energiløsninger, også i private felt, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen skal for egen bygningsmasse være et forbilde på riktig energibruk. 14

15 Bortfall av utkoblbar tariff Når det gjelder elkjeler eller andre uttak til varme som er tilknyttet med utkoblingsklausul var det registrert 12 kjeler i 2010 Tabell 3: Kilde: Skagerak Nett Registrerte el-kjeler i kommunen År GWh 6,8 6,2 4 3,3 Fra og med ble NUL-tariffene 2 endret til «Fleksibelt forbruk (rabatt på ordinær effekttariff). Mer om dette på Skagerak Netts nettsider. Utnyttelse av lokale energiressurser Biobrensel I kommuneplanen står det at: Re kommune vil stimulere til tiltak som fremmer ( ) større bruk av lauvtrevirke, økt bruk av bioenergi og et mer miljøvennlig tradisjonelt landbruk. Re er en kommune med mye skog og tilgang på biobrensel. Tabellen under viser at tallet på hogst i Re kommune var m 3 i Det er registrert at m 3 av dette ble hogd til ved, noe som utgjør 20 % av total hogst. Tabell 4: Hogst Kilde: FMVE Skogfondsregnskap Biobrenselanlegg Det er flere biobrenselanlegg installert i Re 3 : Flår gård har en flisfyr på 80 kw Vaale har en flisfyr på 80 kw Bringaker har en flisfyr på 120 kw 2 Effekttariff for utkoblbar overføring - lavspent (NUL4, NUL5, NUL6) 3 Kilde: Vestfold Energiforum 15

16 Rygg har en flisfyr på 120 kw Wold Hansen har en flisfyr på 120 kw Wold har en flisfyr på 150 kw Bjune Søndre har en halmfyr på 350 kw 4 Revetal nærvarmeanlegg pelletsfyr på 400 kw Fjernvarme Man har arbeidet med planer om at industribedriften Nortura og forretningen Gran VVS skal være med i et prosjekt om et fjernvarmeanlegg på Revetal. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt plass til dette. Biogassanlegg GreVe Biogass er et samarbeidsprosjekt hvor 5 kommuner i Telemark og 12 kommuner i Vestfold har gått sammen om å etablere et biogassanlegg for behandling av matavfall og kloakkslam. Hensikten med prosjektet er å redusere klimautslippene og å bidra til bedre utnyttelse av avfallet. GreVe Biogass som planlegges på Rygg utenfor Tønsberg, vil være det første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel. Målet er at vi i regionen Vestfold/ Grenland skal bygge et biogassanlegg som vil bidra til både kostnads- og miljøeffektiv behandling av matavfall. Den totale klimabesparelsen for Grenland er beregnet til rundt tonn CO 2 -ekvivalenter, tilvarende utslipp fra om lag personbiler/år. Bussene i Vestfold bruker 4 millioner liter bensin/diesel pr år. Hadde vi erstattet dette med biogass ville vi kunne oppnå et årlig klimakutt på tonn CO 2. Enova har bevilget 40 millioner kr i støtte til prosjektet. GreVe Biogass forventes å kunne være operativ fra og med Kilde: rig.no, vesar.no Annet Flere gårdsbruk driver med griseproduksjon og gårdbruker Ivar Sørby har grundig undersøkt om det kan være økonomi i å utnytte energipotensialet i grisegjødsla gjennom metangassproduksjon. Tanken er å bruke metangassen (biogassen) til å produsere elektrisk strøm og bruke spillvarmen til oppvarmingsformål. I sum utgjør energipotensialet i overkant av 1 mill. kwh pr. år (1 GWh). Det vurderes å utnytte energien i et driftsfelleskap med gårdene Holm, Olunstad og Ø. Bakke, men foreløpig har ikke økonomien vært god nok i prosjektet. Indikator for energibruk Under er vist strømforbruket i husholdninger fordelt på antall innbyggere i kommunen. Vi har samlet forbruk på strøm for år Forbruket er i kwh, og dataene er ikke temperaturkorrigert. Tabell 5: Energiforbruk per innbygger. Kilde: SSB og Skagerak Nett Re kommune Folketall 1. januar Strømforbruk per innbygger i kwh: Kommuner i Skagerak Nett Folketall 1. januar Strømforbruk per innbygger i kwh: Graddagskorrigert forbruk Graddagstall, eller energigradtall er et mål på oppvarmingsbehovet. Det er tallforskjellen mellom døgnmiddeltemperaturen og en basistemperatur som er 17 grader C. Hvis for eksempeldøgntemperaturen 4 I 2007 installerte gårdbruker Jon Erik Knotten en halmfyr, som han bruker til korntørking i august og september, resten av året varmer han opp grisefjøset og egen bolig. Halmfyren erstatter liter olje. Knotten bruker en elkjel som spisslast. Årlig regner han med at han kan produsere kwh fornybar energi, ved å fyre med halm. 16

17 er 10 grader, blir gradtallet 17-10= 7. Negative tall settes lik null. Summen av tallene i et år blir graddagstall. Desto høyere tall, desto kaldere klima. Graddagstall brukes til å temperaturkorrigere energibruk til et normalår slik at årsvariasjonene forsvinner, og energibruken kan sammenlignes fra år til år. Vi ser av tabellen at 2010 var kaldere enn de andre årene. Tabell 6: Graddagstall. Kilde: Enova. Graddagstall Re Eksempel: Et bygg som har et forbruk på kwh i et «normalår», vil ha følgende forbruk i når det temperaturkorrigeres 5 : Tabell 7: Eksempel på et graddagskorrigert forbruk i Skagerak Netts kommuner. År Forbruk i et «normalår» Kommune [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Re Skagerak Netts område % av totalt energiforbruk er temperaturkorrigert, dvs kwh/år. 17

18 Forventet utvikling Som grunnlag for beregningen av det fremtidige energibehovet for Re kommune er det tatt utgangspunkt i forbruket i Det er beregnet en vekst i energiforbruket for husholdninger og tjenesteyting, i tråd med den forventede befolkningsveksten. Figur 8: Forventet elektrisitetsbehov. Kilde: SSB og Skagerak Nett 18

19 Vurdering av alternative varmeløsninger i utbyggingsområder Generelt For alle nye utbyggingsområder bør kommunen vurdere, i samarbeide med utbygger og Skagerak nett, blant annet med basis i plan- og bygningsloven, om det for noen av disse områdene er aktuelt å benytte varmeløsninger der det gjennomføres en forskyvning fra el til annen energibærer, eller kombinasjon av flere energibærere. Vi tenker her på etablering av nær- eller fjernvarmeanlegg med energifleksible løsninger kombinert med moderne energistyringssystemer. Slike vurderinger kan være aktuelt å gjennomføre i områder: Som er regulert for ny bebyggelse eller det er planlagt betydelig bruksendring Med betydelig netto tilflytting Med forventet endring i næringssammensetning Der en nærmer seg kapasitetsbegrensning i distribusjonsnettet for elektrisitet Vurderingen av alternative varmeløsninger må inneholde: Bakgrunn for valg av område Behovskartlegging Beskrivelse av aktuelle løsninger Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av aktuelle alternativer TEK 10 6 Med den nye TEK en (Teknisk forskrift), er myndighetenes målsetting at man skal få gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle bygg. Et annet viktig krav er at minimum 60 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning 7 enn strøm og fossile brensler. For boliger medfører TEK 10 strengere krav til isolasjonsegenskapene for bl.a. yttervegg, tak, vindu/dør samt strengere krav til lufttetthet. Det er lempet en del på disse kravene til bygg av tømmer /laft. Fram til 1. juli 2011 kunne tiltakshaver bygge etter forskriftene i byggeteknisk forskrift fra 1997 (TEK 97). I 2007 satte regjeringen nye krav til bygg (TEK 07) slik at kravet til energibehov ble skjerpet med lag 25 %. I 2010 ble det gjort ytterligere noen endringer i krav til energieffektivitet (TEK 10). Forbedringene i hver TEK blir uttrykt som forbedring i intensitet (kwh/m 2 ). Regjeringen har varslet at det vil komme nye tiltak for mer effektive bygninger framover, jf. behandlingsplanen for energieffektivisering i klimameldingen (Meld. St. 21 ( )): «Regjeringa vil: Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i Regjeringen vil senere fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Beslutning om kravsnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. Innføre komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og komponenter disse kravene skal gjelde, blant annet ut fra en vurdering av energieffekter og kostnader.( )» På lang sikt vil de nye kravene ha vesentlig virkning på energibruken per kvadratmeter i bygg. Bare en liten del av bygningsmassen blir skiftet ut eller rehabilitert hvert år. Innføring av nye krav i 2015 vil derfor ha liten effekt i sparte TWh i Innen 2040 vil derimot en vesentlig del av byggene være ført opp eller rehabilitert etter passivhus eller nesten nullenerginivå. Utbyggingsområder I Kommuneplanen står det at det i alle plansaker skal vurderes energisparende tiltak, samt bruk av fornybar energi. Kommunene i 3K har deltatt aktivt i utarbeidelsen av «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold» (RPBA). Planstrategien for 3K slår fast at RPBAs prinsipper skal gjelde også for Re, og disse er derfor tatt 6 Kilde: Olje- og energidepartementet 7 Unntak for forbruk mindre enn kwh/år. 19

20 inn i planprogrammet. RPBAs viktigste grep er å innføre langsiktige utviklingsgrenser i hver kommune. Innenfor disse grensene er arealbruken gjennomgått og (med noen forbehold) forhåndsgodkjent av regionale myndigheter. Dette gjelder både for bolig- og næringsarealer. Denne «forhåndsgodkjenningen» bygger på beregninger av vekst og boligbehov i den enkelte kommune. Kommunene får også føringer på antall boliger som kan bygges utenfor de langsiktige utviklingsgrensene, hvor mye som skal bygges som fortetting og hvor stor arealutnyttelsen skal være på de nye områdene. RPBAs vurdering av arealbehov for Re er basert på beregningene som vises i denne tabellen: (NB tallene er i henhold til 3Ks høringsuttalelse, ikke forslaget til RPBA som ble lagt fram høsten 2012). Tabell 8: Kilde: Vestfold Fylkeskommune RPBA høringsforslag høsten 2012 Re kommune 1,5 % årlig vekst totalt, 4950 nye Boligbehov totalt Boligreserve ihht gjeldende kommuneplan Nye boenheter Fortetting i % på eks. byggeområder 40 % boliger Boligbehov på nye arealer og tildelt daa i RPBA 660 boliger RPBA: 159 daa Plassering innenfor utenfor langsiktig utviklingsgrense 70 % innenfor 30 % utenfor Revetal med nærområder vil være det mest sentrale utbyggingsstedet, men det skal også helst være tomte- /boligreserver i Brekkeåsenområdet, Fon, Vivestad og Undrumsdal. Kommuneplanen åpner også for tilbud om spredt boligbygging (ca 10 % av samlet boligbygging) i avgrensede soner i de områder av kommunen hvor det er ønskelig å styrke bomiljøet. I dag bor ca 50 % av innbyggerne i boligfelt, og denne prosentandelen ser ut til å øke. Resten bor på gårdsbruk og i spredt beliggende eneboliger. I Kommuneplanen står det at det skal legges til rette for bruk av nye fornybare energikilder og at byggverk skal utføres slik at det krever mindre energi. Interessante områder i forbindelse med alternative energiløsninger er særlig: Revetal sentrum Skjeggestadåsen Disse områdene er nærmere presentert nedenfor. Rødsåsen ved Undrumsdal er også interessant i fht. alternative energiløsninger avhengig av type utbygging. Revetal sentrum Forut for etableringen av Revetal som nytt kommunesenter i forbindelse kommunesammenslåingen mellom Ramnes og Våle ble det utredet muligheten for å etablere et biofyrt nærvarmeanlegg. Aktuelle større bygg den gang var Revetal Ungdomsskole, Prior (Nortura) og Gran VVS. Revetal har hatt en betydelig utbygging, det meste basert på direkte el-oppvarming, med unntak av rådhuset som har vannbåren varme. Revetalområdet står foran en videre utbygging syd og østover, samtidig som det er muligheter for fortetting i eksisterende bygningsmasse. Ungdomsskolen og barnehagen/flerbrukshuset har i dag en energiløsning basert på pellets. Skjeggestadåsen Deler av feltet forberedes for fornybar energi, dette også i forbindelse med en planlagt kommunal barnehage. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet krever kommunen at utbygger på ny utreder løsninger basert på fornybar energi for en større del av feltet. Diverse næringsområder Flere områder har byggeklare/ledige arealer avsatt til næring: 1. Revetal-Brår: Revetal er vekstområde i Vestfold, og det er stor interesse for å etablere ny næringsvirksomhet på Revetal, primært handel og privat/offentlig servicerettet næring. 20

21 2. Linnestad: Regionalt næringsområde med byggeklare og lett tilgjengelige tomter som kan tilpasses etter behov. Utbyggingen av feltet har de siste år hatt god utvikling. Nye områder nord for etappe 1 er nå under regulering. 3. Lundteigen: Mindre næringsområde i nærheten av Revetal, beregnet på virksomheter som ikke er arealintensiv og publikumsrettet. Feltet er på det nærmeste ferdigutviklet 4. Svinevoll: Lokalt næringsområde beliggende 5 km nord for Revetal langs Rv Hauan: Lokalt næringsområde regulert til næring, beliggende i nær tilknytning til E 18. Utbyggingen er godt i gang. Feltet vil bli ytterligere utviklet med tilgrensede områder på Hortensiden av grensen. 6. Hasle: Lokalt næringsområde i Undrumsdal, beliggende i nær tilknytning til gamle E 18. Området reguleres og tilrettelegges for tilknytning til vann og avløp ført til kommunalt renseanlegg. 21

22 Referanseliste og linker Veileder for lokale energiutredninger + småkraftverkpotensiale Norsk Enøk og Energi AS Statistisk sentralbyrå REN Re kommunes internettsider Re kommunes Klima- og energiplan Tønsbergs Blad Vestfold Energiforum Enova EBLs faktasider om energi

23 Vedlegg 1: Avbruddstatistikk 2012, kommunevis Andebu kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Bamble kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Hof kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Holmestrand kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Horten kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Lardal kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Larvik kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Nøtterøy kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Porsgrunn kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Re kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall

24 Sande kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Sandefjord kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Siljan kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Skien kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Stokke kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Svelvik kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Tjøme kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Tønsberg kommune Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall Alle kommuner Varslede avbrudd Ikke varslede avbrudd Levert elektrisk energi (LE) Avbrudd Ikke levert Avbrudd Ikke levert GIK (kortvarig) kwh antall kwh antall kwh antall

25 Vedlegg 2: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer bruk og produksjon av bioenergi, større energieffektivitet mv. De viktigste ordningene for tiltak og prosjekt i Vestfold er: Enova SF Statsforetaket Enova er finansiert av en avgift på 1 øre/kwh på nettleien. Dette gir om lag kr. 650 mill/år til energiomlegging. I tillegg kommer avkastningen fra et Energifond, som samlet utgjør ca 1,9 mrd i Støtte blir gitt i henhold til egne kriterier for de ulike støtteprogrammene (for næring): Støtte til forprosjekt for energitiltak i industrien Støtte til energitiltak i industrien Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg Støtte til energitiltak i anlegg Støtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibygg Støtte til eksisterende bygg Kartleggingsstøtte for kommuner Varmesentraler Biogassproduksjon Fjernvarme Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg Introduksjon av ny teknologi Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien Generelt er energiutbytte (spart energi og/eller fornybar) per støttekrone viktig. Støtten skal være utløsende, så prosjekter som er lønnsomme uten støtte faller utenfor programmene og man må søke om støtte før et prosjekt settes i gang. Nye program blir etablert jevnlig, enten som nye faste ordninger eller midlertidige tiltak. Sjekk for oppdatert informasjon om kriterier, støttebeløp og krav til søknader, eller ring gratis svartjeneste på tlf Husbanken I tillegg til ordinært husbanklån, gis det tillegg for helse, miljø og sikkerhet. Husbanken ønsker å stimulere til tiltak som gir sunne, miljøvennlige og energieffektive boliger, samt tilrettelegging for økt sikkerhet. Innovasjon Norge Tilskudd til bioenergianlegg: Tilskuddsordningen er delt inn i to områder: Bioenergi i landbruket Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Målgruppen er bønder, skogeiere og veksthusnæringen. Vi tilbyr investeringsstøtte til anlegg bygd for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus og biogass. Det gis ikke støtte til kjøp av brukt utstyr. Støtte til utrednings- og kompetansetiltak gis til følgende formål: Konsulenthjelp til forstudier, forprosjekter og utredninger, samt kompetanse og informasjonstiltak. Det gis inntil 35 prosent støtte til investering og 50 prosent til utrednings- og kompetansetiltak (se bioenergiprogrammets retningslinjer for beløpsgrenser). Flisproduksjon 25

26 Formålet med flisproduksjon er å bidra til økt kapasitet innen produksjon og markedstilgang på biobrensel i Norge. Målgruppen er alle innen denne næring. Det tilbys investeringsstøtte til opparbeidelse av tomt, lagertak, flistørker og nytt utstyr som flishoggere, klippeaggregat, helteaggregat o.l. Det gis ikke støtte til brukt utstyr eller kjøp av tomt. Det kan gis inntil 25 prosent til investeringsstøtte (se retningslinjene for flisproduksjon for beløpsgrenser). Mer informasjon på Innovasjon Norge Andre myndigheter Fylkeskommune regionale utviklingsmidler Fylkeskommunene har fått en viktig rolle med å støtte regional utvikling på et overordnet nivå. Av fylkesplanen går det frem hva som skal prioriteres. Man er opptatt av å medvirke til at gode prosjekt på bærekraftig energibruk blir realisert i fylkene, da særlig innen området bioenergi. Fylkeskommunene har en pådriverrolle på dette området og samarbeider med Innovasjon Norge og Fylkesmannen om dette. Man er positive til å diskutere og evt. støtte gode prosjektforslag på bærekraftig energibruk / produksjon / utvikling som har med tilrettelegging å gjøre. Mer informasjon på og FylkesmannenFylkesmannens landbruksavdeling har en rolle med å fremme bioenergiprosjekt i fylket ved blant annet å organisere samarbeid mellom ulike aktører på området og være pådriver i samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Landbruksavdelingen kan medvirke til med rettledning og annen støtte til prosjekt, men råder ikke over finansielle støttemidler. Mer informasjon på Kommunene Kommunene har ikke øremerkede midler til energiformål, men har fått tildelt midler til Kulturlandskapspleie fra Fylkesmannens Landbruksavdeling. Det vil være en god ressursutnytting dersom tilskudd til fjerning av kratt og småskog kan gi billig råstoff til en flis/brenselproduksjon i nærheten. Kontakt kommunens landbruksavdeling. Kommunens virkemidler Generelt Kommunene har det overordnede ansvaret for all lokal samfunnsplanlegging gjennom Plan og Bygningsloven (PBL). 2- Formål: Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Kommunen har store muligheter til å påvirke utviklingen i ønsket retning på energiområdet, dersom det er politisk vilje til det. Ny PBL legger opp til å gi kommunene flere virkemidler for å styre energibruk i nye utbygginger. De viktigste endringene i forhold til energi er: Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme. De områdene som omfattes av denne bestemmelsen kan vises som hensynssone på plankartet. Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte reguleringsplan (ny som reguleringsbestemmelse) Kommunen kan fastsette en rekkefølgebestemmelse som gjør at et område ikke kan bygges ut før energiforsyningen er løst. Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger påta seg utbyggingen. Utbygging av vannbåren varme krever fortsatt konsesjon etter energiloven. Når det foreligger konsesjon for et område vil det kunne vedtas tilknytningsplikt. Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal brukes. Kommunen kan gjennom lokale klima- og energiplaner ha en policy for dette Revidering av Teknisk Forskrift Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven ble sist revidert i I forhold til energispørsmål er det en rekke skjerpelser. Fremtidens bygninger skal isoleres bedre i yttervegg, tak og gulv, og utstyres med langt 26

27 bedre vinduer enn i dag. Å unngå kuldebroer og å oppnå god lufttetthet blir viktige energitiltak. De nye kravene fordrer stor nøyaktighet for å få til god nok utførelse. De nye reglene tar også utgangspunkt i at 70 % av varmen i ventilasjonsluften skal gjenvinnes og brukes til oppvarming. Dette gir reduksjon i energibruk på ca 25 % sammenlignet med tidligere forskrift. Fra 1. juli 2010 ble det forbud mot å installere oljekjeler for fossilt brensel til grunnlast, både nye bygg og hovedombygging. For bygg større enn 500 kvm skal minimum 60 % av oppvarmingsbehovet dekkes med annet enn elektrisitet, olje og gass. Dette gjelder både varme til luft og til varmtvann. Typiske løsninger for å oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, pelletskaminer og vedovner. Det gis unntak for bygninger med særlig lavt varmebehov eller i tilfeller der kravet gir merkostnader for forbruker over hele byggets levetid. Oppfyllelse av de nye energikravene kan dokumenteres på to ulike måter: Det kan vises at spesifikke energitiltak er oppfylt. Det går an å omfordele, gjøre én del bedre, en annen dårligere, så lenge det totale energibehovet ikke øker. Energibehovet til bygget beregnes etter norsk standard NS Det skal vises at byggets energibehov ligger under fastsatte energirammer i forskriften. I konsesjonsområder for fjernvarme, der kommunen har fattet vedtak om tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven 66a, skal bygget tilrettelegges slik at fjernvarme kan nyttes. Mer detaljert informasjon finnes på Rapportering til direktoratet om tilsynsaktiviteten i perioden I en toårsperiode fra 1. januar 2013 skal kommunene prioritere tilsyn med krav knyttet til energibruk og universell utforming. Kravene på disse områdene er valgt som prioriterte tilsynsområder fordi de er nye eller krever en viss omstilling. De nye fokusområdene skal være innarbeidet i kommunens tilsynsstrategi. Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Energimerking av bygg Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten. Energikarakteren viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. 27

28 Plansystemet a. Kommuneplanen I kommuneplanen bør energi være et eget tema eller beskrives sammen med miljø eller bærekraftig utvikling. De målene kommunen setter seg for utviklingen på dette området kombinert med kommunens oppfølging, vil virke inn på hvordan utbyggerne vurderer og velger energiløsninger. Det vil være langt enklere å argumentere for miljøvennlige energiløsninger i egne og andres byggeprosjekt, dersom dette er forankret overordnet i kommuneplanen. b. Reguleringsplaner I forbindelse med utbyggingsprosjekt er det en viss mulighet til å stille krav til beskrivelse av energiløsninger ved at planen ikke blir sendt til behandling i kommunestyret før dette er tilfredsstillende. Det kan nå fastsettes bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. c. Utbyggingsavtaler Dette er privatrettslige avtaler mellom kommunen og utbygger av et område, der også energiløsninger kan inngå, ofte sammen med fordeling av kostnader for utbygging av infrastruktur og lignende. d. Byggesaksbehandling Det er viktig at føringer fra overordnede planer blir fulgt opp i byggesaksbehandlingen. I forhåndskonferansen har kommunen mulighet til å ta opp spørsmål om energiløsninger for det enkelte bygg og argumentere for løsninger som er i samsvar med kommunens mål. e. Temaplaner Kommunen kan utarbeide temaplaner etter behov. Energiplan, klimaplan og miljøplan er eksempel på dette. Disse vil inneholde mange av de samme opplysningene som er i en energiutredning, - og omvendt, men en energiplan / klimaplan / miljøplan skal vedtas av kommunestyret og inneholder blant annet målsettinger og strategier for ønsket utvikling. Enova SF har gitt støtte til energi- og klimaplaner etter visse kriterier, og har utarbeidet veiledere for hva slike planer bør inneholde. f. Tilknytningsplikt for fjernvarme Dersom en energileverandør får konsesjon for levering av fjernvarme innenfor et gitt område, kan kommunen, ved vedtekt ( 66a i PBL), vedta tilknytningsplikt i forbindelse med regulering av området. Dette er først og fremst aktuelt for områder med større energileveranser. 28

29 Hva kan en utbygger gjøre En utbygger som er interessert i å vurdere alternative energiløsninger som for eksempel fornybar energi i et utbyggingsprosjekt, har flere mulige veier å gå. a. Kontakte kommunen Når utbyggingsprosjektet skal diskuteres med kommunen i forhåndskonferansen bør emnet energiløsninger diskuteres. Kommunen skal vanligvis legge infrastruktur til tomtegrensene og kan koordinere legging av fjernvarmerør samtidig med annen infrastruktur. Kommunen kan kanskje være behjelpelig med tomt til varmesentral og legger føringer for regulering / godkjenning av utbyggingen. Kommunen kan kanskje stille seg bak en søknad til Enova om 50% støtte til å utarbeide en varmeplan, dersom det er et utbyggingsområde. b. Kontakte en energirådgiver En energirådgiver kan vurdere tekniske muligheter for bruk av ulike energikilder, samt lage en lønnsomhetsberegning for aktuelle alternativer. Forutsatt at energirådgiveren har sentral godkjenning, kan han også bidra med kravspesifikasjon, anbud og byggeprosess. En energirådgiver kan også bistå med søknad til Enova eller Innovasjon Norge. c. Kontakte Enova SF Kontaktpersoner hos Enova kan vurdere muligheten for få økonomisk støtte til prosjektet på bakgrunn av en kortfattet orientering om prosjektet. For større utbyggingsprosjekter kan det i første omgang være aktuelt å be om 50 % støtte til utarbeidelse av en varmeplan, - i så fall må kommunen stå som søker. d. Finne en samarbeidspartner Dersom ikke utbyggeren selv ønsker å stå som utbygger samt eier og drifter av varmesentral og fordelingsnett til de ulike kundene, kan et alternativ være å selge prosjektet til en profesjonell varmeaktør eller f. eks en skogeier som vil stå som utbygger og selge varme til de ulike kundene. For større utbyggingsprosjekter vil det være mest aktuelt å ta kontakt med større aktører, mens mindre prosjekter kan være best egnet for aktører med basis i skog- og landbruk. Sistnevnte kan da være støtteberettiget i Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet. 29

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Februar 2014 Innhold INNHOLD... 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer