PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring."

Transkript

1 PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse 2 / 0275 OSLO Tlf: Fax: www: e mail: Bticino Spa/PHONO*elektro-akustikk as

2 Innholdsfortegnelse: Viktig informasjon vedrørende garanti! Side 3 Generell info om muligheter og begrensninger Side 4 Kalkulasjon av strømforbruk på bus Side 5 Dimensjonering av kabel Side 6 Montasje Side 7 Sprint telefon side 7 Bryterkort med ringesignalutgang side 8 Swing telefon side 8 Pivot telefon side 9 4 programmerbare brytere side 9 Polyx handsfree telefon side 10 Strømforsyning side 11 Aktuatorrelé side 10 Aktuatorrelé side 11 Multiinterface side 12 Bus bryter L4651/2 side 12 Ringetablå Sfera side 13 Ringetablå Minisfera side 15 Ringetablå vandalsikkert, m. elektr. navnel side 16 Programmering av systemet Side 17 Generelt om programmeringen side 17 Verdier adressebrikker side 17 Telefoner side 18 Ekstra brytersats for Pivot side 18 Knapper merket 0 3 på Swing telefon side 19 Ringetoner i Pivot side 20 Ringetoner i Swing side 20 Samtalemodul side Ringetastatur side Samtalemodul m. elektronisk navneliste side 22 Ringepanel Minisfera side 22 Aktuator side 23 Aktuator side 23 Multiinterface side 24 Bus bryter L4651/2 side 24 Koplingsskjemaer Side 25 Basisanlegg maks 100 leiligheter side 25 System med isolerte oppganger + felles panel(er) side 26 Brukerveiledninger Side 27 Sprint side 27 Swing side 28 Pivot side 29 Polyx side 30 Feilsøkingstips Side 31 Spesielt viktige tips er merket med rød skrift i manualen

3 VIKTIG INFO VEDRØRENDE GARANTI! Punktene på denne siden må respekteres Bortfall av garanti vil bli resultatet om de ignoreres. Bticino produktene leveres med 24 måneders garanti fra salgstidspunkt. All retur skal avtales med oss på forhånd. Returnert defekt vare erstattes med lik ny vare kostnadsfritt.! Vi forbeholder oss retten til alternativt å reparere varer som kan repareres uten å forringe kvaliteten på produktet. Vi dekker ikke kostnader ved demontering/montering av vare i forbindelse med feil. Bruk av skrudrill på koplingsklemmene i våre produkter, er ikke tillatt. Ødelagte terminaler, som følge av tiltrekking med skrudrill, dekkes ikke av garanti. Defekte produkter skal behandles som om de var nye. Vi aksepterer ikke retur av produkter, hvor det er skrevet på med tusj e. l. Dette gjelder også emballasjen. Bticino ringetablåer har klassifisering IP 54. Dette betinger imidlertid at montasjen er korrekt: Tablåene må alltid monteres slik at pakninger på fronten tetter mot underlaget. Dette gjelder også mellom boksene i tablåer med mer enn en rad. Dersom underlaget er så ujevnt at pakning ikke tetter, må ekstra tiltak iverksettes for å tette mellom tablåfront og veggunderlag. For Sfera ringetablå kan dette løses ved å benytte regnbeskyttelsesramme, og silikonere denne fast mot vegg. Rør skal føres inn i underkant av boks for å unngå at kondensvann fra røret kan renne inn i elektronikken. I åpne veggkonstruksjoner må boksen monteres helt frem i veggen, slik at vann på bakside av fasadeplater ikke kan renne inn i elektronikken. Vannskader som følge av mangelfull montasje vil ikke dekkes av garanti

4 Generell info om systemet, og gjeldende begrensninger: Det kan maksimalt koples til 100 telefoner i en bus. Større systemer kan realiseres ved å benytte multiinterface som et oppgangsinterface. Hver oppgang blir da å regne som en egen bus, og kan ha 100 telefoner. Man kan ha 39 slike oppganger, og derved 3900 telefoner. Det kan koples opp til 3 telefoner på samme adresse (mot en knapp). Ved flere telefoner per leilighet går dette av kvoten på 100 telefoner. For eksempel: En oppgang med 2 telefoner per leilighet kun kan inneholde 50 leiligheter (=100 telefoner) Ved hjelp av leilighetsinterface (ikke omtalt i denne manualen) kan vi realisere 10 stk. telefoner mot samme knapp uten at det går ut over maks antall totalt på bus (teller som 1) Trenger du en slik løsning, spør oss. Det kan maksimalt benyttes 96 samtaleenheter (ringetablåer) i et system Dette fordeles på felles tablåer og oppgangstablåer i systemer med multiinterface For eksempel 39 oppganger med 2 oppgangstablåer hver, og 18 felles tablåer for alle oppganger. Det kan maksimalt koples 50 ringeknapper til en samtaleenhet. Dersom det er mer enn 50 leiligheter, anbefaler vi at man benytter numerisk/alfanumerisk tastatur. Det er også mulig å bruke 2 samtaleenheter dersom kunden absolutt vil ha vanlige knapper. Det er ingen krav til struktur i kablingen. Alle telefoner og ringetablåer koples inn på de samme 2 lederne på vilkårlig sted. Strømforsyningen koples også til på de samme lederne på et passende sted. Du kan fritt lage avgreningspunkter, og gå fra et apparat til et annet. NB: Dersom systemet er så stort at det krever bruk av multiinterface og mer enn en strømforsyning, blir det en atskilt bus bak hver Det kan være maksimalt 1000m fra ringetablå til telefon Se side 6 for beregning av kabelens tverrsnitt Det kan være maksimalt 3000m kabel i et system. Med større mengde kabel i et anlegg kan ikke datasignaleringen garanteres på grunn av kapasitansen i kablene. NB:I et system delt opp i flere separate deler med multiinterface , er grensen 3000m for hver enkelt bus. ( opp til 39 oppganger á 3000m m i felles system) Det er kun mulig å føre en samtale av gangen i en bus. Dersom noen ringer på til en vilkårlig leilighet fra et ringetablå, mens det pågår en samtale mellom et annet tablå og en annen leilighet, vil den nye anroperen få opptattsignal i tablået. Han må så vente litt, og forsøke på nytt. NB:Med multiinterface som oppgangsinterface kan det foretaes 1 samtale i hver oppgang, men kun 1 oppgang kan være i forbindelse med felles tablåer av gangen. Strømtrekk må kalkuleres for å se om systemet kan realiseres. Tabellen på side 5 benyttes for å se om systemet trekker for mye strøm for en strømforsyning. I så fall må systemet deles opp med multiinterface og 2 eller flere strømforsyninger

5 KALKULASJON AV STRØMFORBRUK PÅ BUS. Alle komponenter som koples til bus, trekker strøm fra denne. Strømforsyningen kan maksimalt belastes med 900mA i standby. Det er derfor nødvendig å regne ut hvor mye strøm ditt planlagte system vil trekke, slik at du kan kontrollere om systemet kan realiseres. Eksempel på et anlegg med 2 hovedporter felles + lokalt panel for 3 oppganger á 20 leiligheter. På portene benyttes det numerisk ringemodul, og på oppgangene vanlige trykknapper. Vi får da følgende oppsett: Komponent Forbruk (ma) X Antall i ditt system = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X 5 (1 per panel) = , trykknappmodul 15 X 15 (5 per oppgang) = , numerisk modul 15 X 2 (1 per port) = , Sprint telefon 5 X 60 (20 per oppg.) = 300 SUM FORBRUK I SYSTEMET 705 Tillatt forbruk 900mA, altså kan dette anlegget realiseres. Hadde vi i stedet hatt 4 oppganger á 25 leiligheter, ville regnestykket blitt: Komponent Forbruk (ma) X Antall i ditt system = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X 6 (1 per panel) = , trykknappmodul 15 X 24 (6 per oppgang) = , numerisk modul 15 X 2 (1 per port) = , Sprint telefon 5 X 100 (25 per oppg.) = 500 SUM FORBRUK I SYSTEMET 1070 Dette anlegget kan vi altså ikke realisere som en bus, da strømforbruket blir for høyt. Vi kan her i stedet legge portene på en fellesbus, og benytte 4 stk. multiinterface i oppgangsmodus med hvert sitt oppgangstablå og respektive telefoner bak.. Da vil vi i tillegg til å få delt opp strømforbruket på 5 strømforsyninger, kunne ha en samtale gående mot hver av oppgangene samtidig. KALKULER DITT SYSTEM HER: Dersom du får for høyt strømforbruk, kontakt oss for løsningsforslag med flere strømforsyninger. Komponent Forbruk (ma) X Antall i systemet = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X = , trykknappmodul 15 X = , numerisk modul 15 X = , infomodul 15 X = , alfanumerisk modul 110 X = , tastatur for X = , Sprint telefon 5 X = , Swing telefon 5 X = , Polyx apparat 10 X = , Pivot telefon 5 X = L4561/2, bus bryter 5 X = , aktuator 15 X = , aktuator 15 X = SUM FORBRUK I DITT SYSTEM (maks 900mA tillatt) - 5 -

6 DIMENSJONERING AV KABEL. I 2-leder bus systemet er det fri struktur i sammenkopling av komponenter på bus kabel. Det eneste du skal ta hensyn til, er maksimale avstander i forhold til tverrsnitt og antall komponenter på kabelen. For å oppnå maksimal rekkevidde er det alltid lurt å plassere strømforsyningen så midt i systemet som mulig.! Absolutte maksimalverdier for kabel i 2-leder systemet er: Maks avstand mellom 2 komponenter i hvert sitt ytterpunkt av bus = 1km Maks kabellengde totalt i systemet (ikke medregnet kabel til lokale trykknapper på telefoner) = 3km NB:Ved bruk av multiinterface er det maks 3km per delsystem. Tabellen nedenfor leses som følger: Telefoner. Her går man ut i fra at antall telefoner er fordelt jevnt langs en enkelt kabel ut i fra strømforsyningen, og at det ikke henger andre komponenter på denne kabelen. Ringepaneler. Her går man ut i fra at ringepanelet henger i enden på en egen kabel mot strømforsyningen, uten andre komponenter på dette kabelstrekket. Dersom du har både telefoner og et ringepanel, hengende på samme kabel ut i fra strømforsyningen, må du dele korteste avstandsangivelse i tabellen på 2. Eksempel. Fra strømforsyningen som står i leilighet 10, går det en 0,28 mm² kabel gjennom alle leiligheter, og ender til slutt i ringepanelet som står bortenfor leilighet 1. Du har her 10 telefoner, og et panel med 10 knapper som må dele kabel. Korteste avstand er 200m (tablå) / 2 = 100m. Avstand fra strømforsyning til panel må altså her ikke overstige 100m. Dersom du har flere tablåer på samme kabel, må avstanden deles på antall tablåer. AVSTANDER: 0,14 mm² (cat 5) 0,28 mm² (PT) 0,56 mm² (PT hele par) 10 telefoner 110m 220m 440m 20 telefoner 100m 200m 400m 30 telefoner 90m 180m 360m 40 telefoner 80m 160m 320m 50 telefoner 70m 140m 280m 1 panel 10 knapper 100m 200m 400m 1 panel 20 knapper 90m 180m 360m 1 panel 30 knapper 80m 160m 320m 1 panel 40 knapper 75m 150m 300m 1 panel 50 knapper 70m 140m 280m 1 panel numerisk 100m 200m 400m 1 panel alfanumerisk 70m 130m 200m - 6 -

7 MONTASJE OG KOPLING NB VIKTIG Ved kopling av blå tilkoplingsplugger på telefoner og samtalemoduler, skal følgende prosedyre følges: 1. Avisoler ca 12mm 2. Brett leder dobbelt 3. Skru fast under klemme NB pass på at leder ikke stikkes så langt inn at isolasjonen kommer under klemmen. Følges ikke disse reglene, vil du få ustabil forbindelse. Lederen kan tilsynelatende sitte godt fast, men ligger i klem mellom mutter og plast i stedet for mellom mutter og kontaktflate i pluggen. SVARAPPARATER Sprint telefon Vipp opp lokket på telefonen med en skrutrekker (se fig 1). Skru fast telefonen ved hjelp av medfølgende skruer (eller tilsvarende) i valgfrie festepunkter (se fig 2). Kople bus stiger in/ut parallelt til 2 klemmer merket bus (se fig 3) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre, full styrke (se fig 1). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18 ) Sett på lokket på telefonen, og heng på plass røret

8 Tilleggskort , for ekstra lydgiver på Ved hjelp av dette kortet kan man ta ut ringesignalet fra til en ekstra klokke , til Vestfold Audio DPS sender, eller til Friedland D271E sender for trådløse libra klokker. 1. Ta ut de to nederste blindbryterene på venstre side i telefonen, og knekk av stagene på disse. Sett inn den ene knappen i det nederste ledige hullet i telefonens lokk, og sett inn det røde glasset som følger med i pakken til i det neste. 2. Lokaliser den lille hvite multipolsokkelen på prinkortet inne i telefonen, og fjern jumperen som sitter mellom 2 av pinnene der. 3. Plugg inn kabelen fra i sokkelen, og skru fast kortet med den medfølgende skruen i åpningen etter de to blindbryterene du fjernet tidligere. 4. Kople ekstra klokke til klemme 1 og 5 på Med bryteren på i ytre stilling vil det ringe i både og i ekstra klokke. 6. Med bryter på i inntrykket stilling vil det lyse i den røde dioden for å varsle at ringelyd er utkoplet. Med jumper på i nedre stilling vil både og ekstra klokke slåes av. 7. Med bryter på i inntrykket stilling vil det lyse i den røde dioden for å varsle at ringelyd er utkoplet. Med jumper på i øvre stilling vil bare slåes av. Ekstra klokke ringer fortsatt. Flexiblink sentral "DPS" fra Vestfold audio kan koples til mellom klemme 1 og 5 på for varsling av anrop til døve/svakhørte. (Den ene inngangen på DPS er polaritetsavhengig, virker det ikke på første forsøk, snu om på ledningene) Senderen til Friedland trådløs klokke D911, kan koples til mellom klemme 1 og 5 på , for fleksibel varsling av anrop. Det skal koples til klemme 1 og 3 inni senderen. (NB. Polaritetsavhengig) Swing telefon Telefon deles ved å sette en skrutrekker inn i sporet nederst på apparatets bakstykke. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET " En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Termineringsbryter for videosystemer er irrelevant i systemer uten bilde, og skal stå på OFF. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18) Klem på lokket på telefonen. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base, og heng på plass røret

9 Pivot telefon NB: VEDR MONTASJE. Pivot telefon er så smal at den ikke vil dekke en vanlig bryterboks ordentlig. Vi anbefaler derfor at man setter inn en lampettboks når Pivot telefon skal benyttes. Ved åpen kabel, kan man ved å skjære et 1 cm høyt spor i høyre side av festeplaten, føre kabel inn i fordypning på høyre side i telefonens underside. Skyv løs festeplate fra telefonen, og skru denne fast over boksen på veggen. (se fig 2 nederst på siden) Alternativt kan telefonen monteres på bordbrakett, og tilkoples via kabel og kontakt (se fig 3 neste side) Husk i så fall å programmere telefonen før du setter den på bordbraketten. Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (se fig 4 nederst på siden) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET" (se fig 4 nederst på siden) Eventuell ekstra klokke eller flexiblink DPS sender koples til klemme 1 og 5. (se fig 4 nederst på siden) Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre (full styrke). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18) Sett telefonen på plass på festeplaten/bordbraketten, og heng på plass røret. Brytersats i Pivot telefon. Skru ut de to skruene som holder telefonen sammen (øverst og nederst på baksiden av telefonen) Vipp ut dekkplaten over feltet som brytersatsen skal monteres i. (over standardbrytere på fronten) Trykk in frontdelen av fra forsiden av telefonen. Sett inn ønsket programmering (mod) i bryterkortet. (se side 18) Skru inn bryterkortet med 2 medfølgende skruer inni telefonen. Plugg inn kabel fra bryterkort i sokkel øverst på kretskortet i telefonen. Skru sammen telefonen. Tilkopling av ekstra signalgiver(e) for ringesignal: Flexiblink sentral "DPS" fra Vestfold audio kan koples til mellom klemme 1 og 5 for varsling av anrop til døve/svakhørte. (Den ene inngangen på DPS er polaritetsavhengig, virker det ikke på første forsøk, snu om på ledningene) Senderen til Friedland trådløs klokke D911, kan koples til mellom klemme 1 og 5 på , for fleksibel varsling av anrop. Det skal koples til klemme 1 og 3 inni senderen. (NB. Polaritetsavhengig, fungerer det ikke på første forsøk, bytt om lederene) - 9 -

10 Polyx handsfree telefon Info kommer senere. Apparatet lanseres januar

11 Strømforsyning : Strømforsyningen skal monteres på DIN skinne. Den trenger 8 modulenheter plass, og er klassifisert IP30. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt enheten. Driftstemperatur º C Dersom strømforsyningen blir for varm, vil den slutte å levere strøm til systemet. Kople felles bus kabel for systemet til de to klemmene merket bus. Klemmer merket 1 og 2 skal normalt ikke koples til noe. Disse klemmene leverer 24VDC for drift av tilleggsutstyr som aktuatorreléer etc. I svært store anlegg kan også ringetablåene forsynes separat fra en ekstra strømforsyning via disse klemmene. Aktuatorrelé Reléet skal monteres på DIN skinne. Det trenger 4 modulenheter plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Det er 2 grønne klemmerekker med tilkoplinger nummerert fra 1-8. Disse to er koplet i parallell, og du kan benytte den du ønsker. Klemmer merket 1 og 2 koples mot strømforsyningens klemmer 1 og 2 Klemmer merket 5 og 6 koples mot strømforsyningens klemmer "bus" (ikke polaritetsavhengig) Lasten som skal styres koples over relékontakten C/NC/NO på reléets kropp. En bryter for direkte utstyring av reléet kan koples til klemmer merket med et brytersymbol på reléets kropp. Sett inn adressebrikker for riktig funksjon i brønn på reléet. (se side 23) Aktuatorrelé Dette er en ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen , og benyttes for å kunne lage en ikke manipulerbar åpnefunksjon. Reléet monteres på DIN skinne, og tar 2 DIN moduler plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Klemmer merket "bus" koples mot strømforsyningens klemmer "bus" Elektrisk sluttstykke 12VDC/250mA maks, koples til mellom klemmer S+ og S- Ønsker du i stedet å styre en last som krever en potensialfri NO kontakt, kan du fjerne 2 lasker merket JMP på , og kople lasten mellom PL og S+ klemmene. Adresse P settes lik P i samtalemodulen i det panelet du vil aktuatoren skal åpne døren for. (se side 23)

12 Multiinterface Ved hjelp av denne kan 2-leder systemet utvides til å dekke de fleste behov. Den kan benyttes i 2 forskellige modus. a) som forsterker for å øke rekkevidden i et system. b) som isolator for å kople sammen flere undersystemer, med felles ringetablå(er) koples inn på bus kabelen, og isolerer deler av bus systemet fra hverandre. Dette muliggjør bruk av flere bus strømforsyninger i samme system. Derved kan antall ringetablåer og telefoner økes ut over det tillatte i et basissystem. Tilkoplinger/indikatorer: 1. Bus ut mot telefoner/lokalt undersystem 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus (benyttes ikke i audiosystem). 5. Bus inn fra ringetablå(er) på felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet bakgrunnsmusikklyd (ikke relevant) 8. Signalkvalitet video (ikke relevant i audiosystem) 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønn dobbeltblink = Interface virker som isolator for undersystem og er i standby. Grønn rask blinking = Interface virker som isolator og samtale er koplet opp mot ringetablå på lokalt undersystem. Grønt fast lys = Interface virker som isolator, og samtale er koplet opp mot felles ringetablå på IN klemmer. Grønn langsom blinking = Interface virker som forsterker for lange kabelstrekk. Status video og lyd (8 og 7) Disse lampene vil ikke være relevante i et audiosystem, da det verken overføres bakgrunnsmusikk eller bilde her. (Programmering, se side 24) Bus bryter L4651/2 Denne bryteren kan benyttes til lokal ringeknapp for telefoner, samt for døråpnebryter (for eksempel utpasseringsknapp), eller for tenning av trappelys. Bryteren koples inn på bus stigeren sammen med annet utstyr, og adresseres etter ønsket funksjon. (Se side 24 for programmering)

13 Ringetablå Sfera: Det er meget viktig at montasjeveiledningen følges nøye. Feilaktig montering medfører i verste fall at tablået ikke oppfyller IP klassifiseringen som fabrikken oppgir. Vannskade som følge av feilaktig montering dekkes ikke av garanti. A. Innfelling av bokser og montasjerammer for tablå: Slik bruker du tabellen: 1. Bestem om det skal være kamera eller ikke i tablået. 2. Finn det antall knapper du trenger i aktuell kolonne til venstre i tabellen. 3. Les av hvilke bokser du trenger, og hva målene er, i raden til høyre for valgt antall knapper. Husk ved planlegging av montasjestedet at du må ha plass til frontplate og eventuell regnbeskyttelsesramme. Boksen kan for eksempel ikke monteres helt inn i et hjørne, eller inntil en fremstikkende profil på veggen. System uten kamera Velg antall knapper: Bokskombinasjon nødvendig Innfellingsutsparing som må taes i vegg Mål frontplate (Husk at du må ha plass til fronten på montasjestedet) Regnbeskyttelsesrammer: / / / / Hullmål for innfelling direkte i dørfelt eller liknenede 1 til 2 knapper 1stk B x 123H x 45D 139B x 143,5H 149B x 152H x 51D 95B x 90H 3 til 6 knapper 1stk B x 214H x 45D 139B x 235H 149B x 242H x 51D 95B x 180H 7 til 10 knapper 1stk B x 306H x 45D 139B x 326,5H 149B x 332H x 51D 95B x 270H 11 til 14 knapper 2stk B x 214H x 45D 278B x 235H 290B x 242H x 51D 95B x 180H (2 hull) 15 til 22 knapper 2stk B x 306H x 45D 278B x 326,5H 290B x 332H x 51D 95B x 270H (2 hull) 23 til 34 knapper 3stk B x 306H x 45D 417B x 326,5H 428B x 332H x 51D 95B x 270H (3 hull) EKSEMPEL 1 INNFELLING MED ORIGINALBOKSER EKSEMPEL 2 INNFELLING UTEN ORIGINALBOKSER NB! HUSK ALLTID PLASS TIL FRONTEN!! (markert med stiplet linje) 2x med bakbokser murt inn i vegg Totalt hull for innmuring = 256mmB x 306mmH Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) Bakbokser settes sammen med medfølgende avstandsstykker. Disse fungerer også som gjennomføring for kabler. OBSERVER FØLGENDE ANGÅENDE MONTERING AV TABLÅER: 2x montert uten bakbokser Hull = 95mmB x 270mm H Avstand mellom hull = 43mm Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) 1. Rørinnføring Rørinnføring til boksene bør gjøres fra undersiden. På denne måten unngår man at kondensvann i røret renner ned i tablåets innmat. Et dreneringshull bør alltid taes i underkant, slik at kondensvann kan slippe ut. 2. Tetting mellom bokser Ved innstøping av et tablå som består av flere rader (mer enn en boks), må det også støpes mellom boksene, slik at rammenes pakning har anleggsflate hele veien rundt. Unnlater man å gjøre dette, vil vann kunne trenge inn mellom rammene, og på denne måten komme til innsiden av tablået. 3. Teglvegger og stående panel Ved montasje i teglvegg og panelvegger med stående panel, må eventuelle fuger og åpninger som kommer i overkant av tablået tettes, slik at vann ikke kan renne ned i innmaten i tablået. En god måte å tette panelet på er å benytte regnbeskyttelsesramme

14 Denne kan silikoneres mot underlaget, og sikrer derved en vanntett kopling mellom vegg og panelfront. Samtidig ivaretaes servicevennlighet ved at festerammene ikke "limes" fast i vegg. 4. Vegger med åpen konstruksjon (fasadeplate) Det er i en del veggkonstruksjoner benyttet en frittstående fasadeplate. I disse konstruksjonene er det mulig for vann å renne ned langs baksiden av fasadeplaten. Man må ved montasje av paneler i en slik konstruksjon sørge for at bakboksen monteres med forkant helt ut i ytterkant av fasadeplaten, og at overgangen mellom fasadeplate og boks tettes. Det må sørges for at det ikke er noen hull i boksens overkant. Rør må taes inn i underkant av boks, slik at ikke skapmuffer etc. vil kunne lekke vann inn i boksen. Et alternativ er å montere en påveggsboks delvis innfelt i fasadeplaten. B. Sammensetting av innmaten i tablået: Modulene settes inn i montasjerammen(e), og forbindes som vist på skissen nedenfor: Korte flatkabler følger med knappemodul Ekstendermodul Monteres mellom 6. og , regnet fra samtaleenheten. (Selvsagt kun dersom du har mer enn 6 stk ) Pass på at flatkabel må vris 180º for å passe inn i neste modul. Flatkabel kopler fra bunnen av en rad til toppen av den neste. En T15/11 deplugg C (følger med ) skal monteres i siste Følgende er viktig!! 1. Flatkablene er utstyrt med et styrespor. Forsøk aldri å presse inn pluggen feil vei. 2. Endeplugg CT15/11 skal alltid benyttes i siste for å avslutte flatkabelbus. Den skal ikke benyttes dersom du ikke har noen knappemoduler tilk oplet, og heller ikke dersom du benytter numerisk tastaturmodul i stedet for knapp er. 3. Maksimalt antall som kan tilkoples en samtaleenhet er 12. B. Tilkopling: Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus. Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumper J1 og J2 under lokket på samtaleenheten. Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S+ Blå klemme med nummer 1 og 2 benyttes normalt ikke. Ringetablåer med tastaturmodul Benytter du tastaturmodul , plugges denne rett inn i samtalemodul i stedet for trykknappmodul(er). Utgangen på skal ikke avsluttes med CT15/11, men stå åpen. Dersom du har info moduler for navneliste etc., kan disse koples i utgangen på Adressering av ringepanel, se side

15 Ringetablå Minisfera Sett inn høyttalergrillen øverst i montasjeramme ved å trykke den på plass til det høres et klikk (fig. 3) Sett inn knapper, infofelt, blindfelt i ønsket konfigurasjon (fig. 4 og 5) Skyv til slutt låsefjærer opp (fig. 6) Dersom du benytter tilleggsmodul for flere knapper, forberedes rammen for denne på samme måte (fig 4,5,6) Medfølgende 4-leder kabel koples fra klemme "out" til klemme "in", og så videre fra "out" til neste "in" Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (fig 1) Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- (fig 1) Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) (fig 1) Plugg inn belysningsdioder i kontakt "led", og fest disse i "hengsel" i bunnen av panelet.(fig 2) For å kople ut ikke benyttede brytere inni ringetablået, settes medfølgende jumpere over sokkel ved de knappene man ønsker å kople ut. Dette er nødvendig for å unngå at det blir stående ubrukte adresser i systemet, ved bruk av store trykknapper (332713), infofelt (342714), og blindfelt (342715) Adressering av ringetablå, se side

16 Ringetablå vandalsikkert, med elektronisk navneliste Her er konvensjonelle trykknapper erstattet med et elektronisk navnelager, og et display som viser valgt navn. Panelet finnes i 2 versjoner. 1. Basisversjon. Her er det kun 3 knapper for betjening. 1 for å bla opp i listen, 1 for å bla ned i listen, og 1 for å ringe på. 2. Fullversjon. Her er det i tillegg et full numerisk tastatur. Det gjør det også mulig å taste inn systemadressen til den enkelte leilighet for å ringe på. Dessuten får man tilgang til 5 programmerbare koder for åpning av ytterdøren fra ringetablået. Sammenkopling av komponenter: Plugg sammen med eventuell numerisk tastatur-modul, ved hjelp av den medfølgende flatkabelen. Denne kabelen passer bare på et sted, og kan ikke snues uten å bruke stor kraft. Tilkopling av til systemet: Kople bus klemmene på til mot bus TK klemmene på , eller til en av inngangene IN-1 IN- S+ og S- (12VDC eller multispenning sluttstykke) 4 på F441/TK-1 TK-4 på F441M. Elektrisk sluttstykke koples til klemmer Alternativt kan potensialfri NO kontakt til styring av adgangskontroll/motorlås etc oppnåes på følgende måte: Fjern jumpere J1 og J2 under lokket bak på NO kontakt er nå mellom PL og S+ klemme på For store systemer, må også klemme 1 og 2 koples til fra egen strømforsyning. Når egen strømforsyning benyttes må jumper J3 under lokket bak på fjernes. For programmering av navn og parametere i benyttes interfacekabel L4686 og programvare TiCall installert på en PC. Nærmere info om dette finnes i egen manual for TiCall programmet. Man kan også i en nødsituasjon endre navn og parametere via tastene på fronten av ringetablået. Man vil da imidlertid ikke kunne legge inn bokstavene æ, ø, eller å. For info om slik programmering, se egen instruksjonsbok for Programmering, se side

17 PROGRAMMERING: Generelt: I og med at alle komponenter er koplet sammen på de 2 samme lederne, må vi gi alt utstyret adresser, slik at vi kan få ønsket funksjon. NB, RESET NØDVENDIG ETTER ADRESSENDRING: All endring av adresser i en bus komponent må etterfølges av frakopling av spenningen på vedkommende komponent. Adresseendring registreres nemlig først av komponenten ved oppstart fra spenningsløs tilstand. Det er ikke nødvendig å legge hele systemet spenningsløst, kun komponenten du har endret adresse i. Dersom du allikevel ønsker å legge hele anlegget spenningsløst, vær obs på følgende: Når du kopler fra 230V tilførselen til strømforsyningen, må utkoplingen vare i minimum et minutt for at man skal være sikker på at kondensatorene i denne er helt utladet. Vi anbefaler derfor at man heller kopler ut bus kabelen fra strømforsyningen for å nullstille anlegget, da kabelen i dette tilfellet kun behøver å fjernes i et par sekunder før man legger den inn igjen. Adressebrikker. Systemet adresseres ved hjelp av adressebrikker. Disse brikkene er egentlig presisjonsmotstander. Du kan derfor kontrollere verdien dersom du er i tvil, eller dersom trykk på brikken er visket ut. Tabellen nedenfor viser hvilken motstand de forskjellige adressebrikkene har. 0 = 4,7MΩ 5 = 392KΩ OFF = 150KΩ AUX / PUL = 2,21 KΩ 1 = 825KΩ 6 = 332KΩ ON / SLA = 121KΩ 2 = 681KΩ 7 = 274KΩ GEN = 100KΩ 3 = 562KΩ 8 = 221KΩ GR = 68,1 KΩ 4 = 475KΩ 9 = 182KΩ AMB / CEN = 33,2 KΩ Grønne brikker er normale adressebrikker. Blå brikker er for spesialfunksjoner og multimediasystemer. Adressetyper: Det er 2 hovedtyper adresser i systemet, ringetablå-adresse (P) og telefon-adresse (N). Disse 2 adressetypene har helt forskjellig funksjon, og må ikke forveksles ved programmering. Ringetablå-adresse (P) benyttes for å skille ringetablåene fra hverandre. Dette er helt nødvendig i systemer med flere ringetablåer, blant annet for å sørge for at kun riktig dørlås åpnes når beboeren trykker på åpneknappen på apparatet sitt. Telefonadressene (N) benyttes for å nå riktig telefon når det ringes på Telefon(er) i hver leilighet har sin unike adresse, slik at man kan nå ønsket leilighet fra et ringetablå. I tillegg finnes det i noen av komponentene spesielle adresseplasser for å definere hvordan den skal oppføre seg. Disse adresseplassene er: S Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvilket ringesignal som skal gjengies inne når man ringer på fra aktuelt ringepanel. T Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvor lang tid dørlåsen skal gå når man trykker på åpneknappen i leiligheten. MOD Finnes i Swing telefon, aktuator , bus bryter L4651/2, og på bryterkort for Pivot telefon. Den bestemmer man hvordan komponenten skal oppføre seg i systemet (modus). For nærmere beskrivelse, se under programmering av den enkelte komponenten. Åpne sokler registreres som 0. Derfor setter vi ikke inn 0 brikke i venstre sokkel når vi har adresse under 10. Allikevel er det fornuftig å alltid tenke to-sifret, slik at vi ikke faller for fristelsen til å sette brikken i feil posisjon. Eksempel: adresse1 = (0)1, adresse2=(0)2 og så videre. Flytter du brikken et hakk til venstre blir det i stedet: 10, 1(0) og 20, 2(0)

18 Adressering av Telefoner: I telefoner/monitorer finnes følgende sokler for å bestemme adressen: N sokler (2 stk). Finnes i alle telefoner. Disse benyttes til å bestemme telefonens adresse. Eksempel: Du skal gi telefonen adressen 06. Sett en brikke med verdi 6 i den høyre av de 2 N posisjonene. Adressen som registreres = 0 i første siffer (tom sokkel) og 6 i andre siffer. Telefonen har fått adresse 06. P sokkel (1 stk. i , 2 stk. i andre telefoner) NB: I Sprint telefon er funksjonen for P sokkelen litt spesiell, da det ikke er noen egen selvstartknapp i denne telefonen. Se derfor andre avsnitt om du skal programmere P sokkel i alle telefoner unntatt Denne kan du benytte til å fortelle den enkelte telefon/monitor hvilken dør som skal åpnes med låsknappen når anlegget er i standby, og til å aktivisere tilbakekall til et bestemt utvendig ringetablå ved første trykk på selvstarknapp på apparatet i leiligheten. P sokkel i Sprint : har kun en funksjonsknapp tilgjengelig. Denne har forskjellig funksjon avhengig av P adressen satt i telefonen. Dersom P=0, er knappen programmert for tenning av trappelysrelé (346200) Dersom P=1-7 derimot, vil den fungere som selvstart mot ringetablå med samme P verdi (1-7). Funksjonsknapper på telefoner: Programmering av ekstra brytersats for Pivot Denne kan benyttes til å lage intercom mellom telefoner med adresse N=1-5, eller for å styre aktuator Brytersatsen må programmeres for ønsket funksjon Mod = 0, styring av med MOD=9 Mod = 1, Mod = 7, Intercom mellom telefoner med N=1-5 Spesial for 2-manns boliger. Ringer til alle apparater i leilighet N=01 med knapp 1, og alle apparater i leilighet N=02 med knapp 2 Knapp 3 og 4 åpner dørlås i ringetablå hvor P er henholdsvis et og to nummer høyere enn P verdien satt i telefonen/monitoren

19 Programmering av knapper merket 0 3 på Swing telefon: Disse knappene kan programmeres til å utføre forskjellige kommandoer i følge tabellen nedenfor. Mod Knapp 0 Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 00 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 01 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 03 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 05 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 10 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 11 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=4 Der N=2, ringer den til N=4 Der N=3, ringer den til N=4 Der N=4, ringer den til N=5 Der N=5, tinger den til N=4 13 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 15 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=5 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Der N=4, ringer den til N=1 Der N=5, ringer den til N=1 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=2 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 og 2. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=1 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=5 Der N=3, ringer den til N=2 Der N=4, ringer den til N=2 Der N=5, ringer den til N=2 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=2 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er tre nummer høyere enn P i telefon Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av ringetablå hvor P er tre nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=5 Der N=4, ringer den til N=3 Der N=5, ringer den til N=3 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er fire nummer høyere enn P i telefon

20 Valg av ringesignaler i Pivot telefon Disse apparatene kan programmeres av bruker, som kan velge mellom 16 forskjellige signaler. Følgende prosedyre benyttes: 1: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=0 (Vanligvis hoveddør) Telefonrør ligger på Trykk på "døråpnerknapp" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 2: ringelyd fra etasjetrykknapp (knappen rett utenfor leilighetsdøren) Telefonrør ligger på Trykk på "lysknapp" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 3: ringelyd ved intercom anrop (Programmering av dette kun mulig ved med brytersats i apparatet) Telefonrør ligger på Trykk på "1" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 4: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=1 (Programmering av dette kun mulig ved med brytersats i apparatet) Telefonrør ligger på Trykk på "4" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. Valg av ringesignaler i Swing telefon Disse apparatene kan programmeres av bruker, som kan velge mellom 16 forskjellige signaler. Følgende prosedyre benyttes: 1: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=0 (Vanligvis hoveddør) Telefonrør ligger på Trykk på "døråpnerknapp" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 2: ringelyd fra etasjetrykknapp (knappen rett utenfor leilighetsdøren) Telefonrør ligger på Trykk på "0" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 3: ringelyd ved intercom anrop Telefonrør ligger på Trykk på "2" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 4: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=1 Telefonrør ligger på Trykk på "3" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret

21 Programmering av ringetablåer: Samtalemodul Sokler for programmering sitter på samtaleenhetens (342170) bakside, under et lokk. Her finner du også: Jumpere for endring av dørlåsfunksjon (se side 14 for info) Jumper for fjerning av bekreftelsestonen i ringetablået ved anrop (se nederst på siden for info) Jumper for valg av lokal tilleggsforsyning av spenning til ringepanelet Følgende sokler finnes for programmering: P: (2 sokler lengst til venstre.) Disse bestemmer hvilken adresse ringetablået har i systemet, slik at døråpner og selvstart-kommandoer fra telefoner/monitorer kun aktiverer det tablået de er ment å aktivere. NB: Det må aldri være 2 ringetablåer med samme P adresse i et system. N: (2 sokler, nummer 3 og 4 fra venstre.) Disse angir hvilken adresse knappene i ringetablået skal begynne på. Når du har flere knapper tilkoplet en samtalemodul, vil disse telles opp med start lengst unna samtalemodulen (rett over endeplugg CT 15/11), og gies fortløpende stigende adresser med start lik adressen som står i N. I et anlegg med kun 1 ringetablå, starter vi alltid med N=1, og programmerer telefoner fortløpende med N fra 1 og oppover. Har man derimot flere tablåer, hvorav noen skal betjene kun noen av telefonene, må vi sette en annen startadresse for knappene i de tablåene som ikke skal dekke alle telefoner. Ved bruk av tastaturmodul , lager denne adressene direkte (det nummeret som tastes er den N adressen som sendes), og N i kan stå tom. Som en spesialfunksjon, kan du kombinere tastaturet med 1 eller 2 knapper i samtalemodulen. På denne måten kan du gi for eksempel resepsjon og vaktmester direkte knapper, og øvrige leietakere anropes ved å taste kode. N programmeres da med ønsket nummer for å nå resepsjonen etc. T: (1 sokkel, nummer 5 fra venstre.) Med denne kan du bestemme hvor lenge dørlåsen skal aktiviseres når det trykkes på åpneknappen på en telefon/monitor. 0 (ingen brikke) = 4 sekunder 1 = 1 sekund 2 = 2 sekunder 3 = 3 sekunder 4 = så lenge knappen holdes inne 5 = 6 sekunder 6 = 8 sekunder 7 = 10 sekunder S: (1 sokkel lengst til høyre) Her kan du bestemme hvilken ringelyd som skal lyde i telefonen ved anrop fra dette ringetablået. (Nyttig dersom man for eksempel ønsker å høre forskjell på om besøkende står ved garasjeporten eller hoveddøren). 0 (ingen brikke) = totone vekslende mellom 600 og 1200Hz (programmerbart per leilighet i Swing/Pivot/Polyx/Axolute apparater, se side 30-31) 1 = avbrutte toner 1200Hz av/på/av/på (programmerbart per leilighet i Swing/Pivot/Polyx/Axolute apparater, se side 30-31) 2 = totone vekslende mellom 1200 og 2400Hz 3 = jevn tone 1200Hz I eneboligsammenheng og i multimediasystemer kan man også definere at tablået skal gi ut et såkalt fellesanrop (anroper alle N adresser) 9 = Fellesanrop til alle N adresser. Denne funksjonen må kun benyttes i eneboligsystemer og leiligheter med multimediasystem bak interface. Dersom man forsøker å gi fellesanrop i et system med mer enn 5 telefoner vil systemet bryte sammen ved anrop. Fjerning av bekreftelsestonen i ringetablået ved anrop. Vanligvis lyder en tone i høyttaleren i ringetablået når du trykker på en ringeknapp. Dersom kunden av en eller annen grunn ikke ønsker denne tonen, kan du fjerne jumper J4 på samtaleenheten. Den besøkende vil nå ikke ha noen indikasjon på at anropet faktisk er sendt

22 Regulering av talenivået i anlegget. Lydnivået for talen i begge retninger kan justeres med volumkontroller plassert under lokket bak på samtaleenhet og , eller til venstre for høyttaler i Minisfera ringetablået. Justering foretaes med den lille oransje plast-skrutrekkeren som følger med enhetene. Normalt vil en innstilling som følger fungere bra: Volum ut (høyttalersymbol) på full styrke. Volum inn (mic symbol) på ca ¾ styrke. Får du pipetoner når røret løftes av / legges på, skru ned volumet litt. PROGRAMMERING AV RINGEMODUL Tastetrykk må skje med mindre enn 5 sekunders mellomrom 1. Endring av antall siffer ved i kode for å ringe på. Når modulen benyttes til et 2-leder bus basissystem, bør antall siffer settes til 2. Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Displayet skifter nå til PPPP.) Tast nå inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk) (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter til PPPP.) Trykk på * igjen. (Display viser nå n4.) Tast 2 for å velge 2 siffer, og trykk * for å bekrefte. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2 streker.) 2. Programmering av ny masterkode for aksess til programmering av enheten. Trykk inn * tasten og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Display skifter til PPPP.) Tast inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk). (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter nå til PPPP.) Tast inn ny master kode, og bekreft med *. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2-4 streker, avhengig av valg i pkt. 1.)! Noter koden, da den er inngangsbilletten til videre programmering av enheten.! 3. Programmering av kode for åpning av dørlås fra ringemodulen. Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Display skifter til PPPP.) Tast inn master koden du la inn under punkt 2. (Display viser nå CCCC.) Tast inn ønsket kode for åpning av dør, og bekreft med *. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2-4 streker, avhengig av valg i pkt. 1.) For å bruke funksjonen trykker man på knapp med nøkkelhull (display skifter til CCCC), og taster inn koden. Relé for dørlås kopler nå i det antall sekunder konfigurert under T i samtalemodulen Valg av antall ringesignaler som skal sendes fra modulen ved anrop (Funksjonen finnes kun på enheter produsert fra og med uke ) Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Displayet skifter nå til PPPP.) Tast nå inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk) (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter til PPPP.) Trykk på * igjen. (Display viser nå n4.) Trykk på * igjen. (Display viser nå c1 (1 ringesignal er default fra fabrikk)) Tast inn et tall mellom 1 og 7 for å velge antall ringesignaler. Trykk på * for å bekrefte. Display returnerer til standby, og viser 2-4 streker (avhengig av valg i pkt. 1.) samtalemodul med elektronisk navneliste All programmering, jumpere, og lydjustering er lik som for (se forrige side) Her er det imidlertid ingen sokkel for N adresse, da anrops-adressene bestemmes direkte i navnelisteprogrammeringen via TiCall software. Minisfera ringepanel: Dette panelet har de samme soklene for adressering som de du finner i (se forrige side) Det er 2 jumpere plassert rett nedenfor adressesoklene. Den venstre jumperen gjør om den øverste knappen i panelet fra vanlig ringeknapp til lystenningsknapp (trigger aktuator i mod 0 eller 4) Den høyre jumperen kopler ut bekreftelsestonen i panelet ved anrop når den fjernes. Jumpere for å gjøre låsutgangen potensialfri finnes ikke i minisfera, så skal man ha en slik funksjon må et hjelperelé monteres

23 Programmering av aktuatorer En ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen Benyttes for å lage sikker åpnefunksjon. I posisjon P setter du samme adresse som i samtalemodulen i det ringepanelet den skal åpne døren for. I posisjon T setter du ønsket tid: 0 (ingen brikke) = 4 sekunder 1 = 1 sekund 2 = 2 sekunder 3 = 3 sekunder 4 = så lenge knappen holdes inne 5 = 6 sekunder 6 = 8 sekunder 7 = 10 sekunder Elektrisk sluttstykke 12VDC/maks 250mA, koples mellom S+ og S- Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumpere JMP (2 stk) Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S Dette er et multifunksjons bus relé, som kan utføre forskjellige ting i systemet. Følgende funksjoner er tilgjengelig: Mod = 0 Trappelys timer styrt fra lysknapp på alle ringetablåer og telefoner Sokler M og N/P skal ikke programmeres i dette tilfellet. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Mod = 1 Mod = 3 Mod = 4 Mod = 5 Mod = 9 Mod = SLA Trappelys timer styrt fra et begrenset antall telefoner Sokler M programmeres med nummeret på første telefon som skal styre reléet Sokler N/P programmeres med nummeret på siste telefon som skal styre reléet Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Trappelys timer styrt fra en enkelt telefon Sokler M programmeres ikke Sokler N programmeres med nummeret på den telefonen som skal styre reléet Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Trappelys timer styrt fra et enkelt ringetablå, eller fra alle ringetablåer Sokler M programmeres med 40 for styring fra alle ringetablåer. For styring fra et enkelt tablå, programmeres ikke M, men nummeret lik P i ringetablået som skal styre reléet settes i P/N. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Ekstra dørlåsstyring fra åpneknapp Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med samme adresse som P i assosiert ringetablå. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Generiske styringsfunksjoner, styrt fra ekstra knappesats i Pivot telefon Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med adresse 1-4 (korresponderer med styring fra knapp 1-4 på knappesats som er programmert med mod = 0) Ekstra klokke. Reléet trekker til samtidig som det ringer i svarapparatet. Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med samme adresse som N i det apparatet den skal ringe samtidig med. Sokkel "T" angir tiden reléet skal aktiviseres. T = 0, relé ligger inne i 3 minutter ved aktivisering T = 1, relé ligger inne i 1 sekund ved aktivisering T = 2, relé ligger inne i 3 sekunder ved aktivisering T = 3, relé ligger inne i 6 sekunder ved aktivisering T = 4, relé ligger inne i 10 sekunder ved aktivisering Multiinterface T = 5, relé ligger inne i 1 minutt ved aktivisering T = 6, relé ligger inne i 6 minutter ved aktivisering T = 7, relé ligger inne i 10 minutter ved aktivisering T = 8, relé ligger inne så lenge knappen holdes inne T = 9, av/på funksjon. Reléet skifter status hver gang man trykker på knappen

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer