BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag"

Transkript

1 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2

3 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Budsjettskjema 1A, 1B, 2A 8 Nøkkeltall fra årsmelding og regnskap 11 Oversikt over kommunale fondsmidler 11 Del 3 Driftsbudsjett Tiltak 13 Oversikt driftstiltak 13 Budsjettforutsetninger 15 Sektor 1 Administrasjon og styring 21 Sektor 2.1 Barnehager 29 Sektor 2.2 Grunnskolen 36 Sektor 3.1 Helsetjenesten 45 Sektor 3.2 Pleie og omsorg 53 Sektor 4 Sosialtjeneste og barnevern 58 Sektor 5 VAR-sektor 66 Sektor 6 Nærmiljø og naturvern 71 Sektor 7 Kultur- og kirkeformål 75 Sektor 8 Bolig, næring, samferdsel og brann 83 Sektor 9 Skatter, rammetilskudd og finansposter 88 Talldel for driftsbudsjett Fordelt budsjett Del 4 Økonomiplan Del 5 Investeringsbudsjett Del 6 Vedlegg 129 Satser for egenbetaling, gebyrer mv. 129 Avgiftsskjema VAR 133 Kunngjøring av forslag til tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager 134 Sak om eiendomsskatt 135 Detaljert oversikt budsjett Kontoplan 191

4

5 Rådmannens kommentar Fortsatt utfordrende økonomisk situasjon Den økonomiske situasjonen for Karmøy kommune de siste åra har vært utfordrende. Karmøy er fortsatt en lavinntektskommune, noe som gir oss mindre økonomiske ressurser pr innbygger enn både landsgjennomsnittet, de kommunene vi gjerne sammenlikner oss med, fylket og nabokommunene. Rådmannen har derfor under utvikling av budsjett for 2015 og budsjettplan for hatt som hovedmål å få kontroll med kommunens økonomi. Det innebærer at kommunen setter av midler til å egenfinansiere deler av investeringene, og det innbærer tiltak for å sikre seg mot underbudsjettering. Budsjettforslaget er gjort opp med et netto driftsresultat på 2 prosent, noe rådmannen anser å være tilstrekkelig for å møte kommunesektorens mål på å være «i balanse». Dette er muliggjort gjennom strenge prioriteringer, fortatte effektiviseringstiltak gjennom blant annet strukturelle endringer i tjenestetilbudet og en endring av takstgrunnlaget for eiendomsskatt som antas å gi kommunen drøyt 40 millioner kroner mer i inntekter. I både skole, barnehage, kultur og omsorgssektoren har vi de siste åra foretatt strukturendringer for å effektivisere driften og tilpasse tjenestetilbudet til kommunens inntektsnivå. Flere av disse prosessene fortsetter. Både skolesektoren og omsorgssektoren medfører fortsatt store strukturutfordringer med tilhørende økonomiske smådriftsulemper. Etablering av privatskoler har i stor grad undergravd de forventede innsparingene ved skolenedleggelser de siste åra. Dette vil bli behandlet i en ny skolebruksplan som kommer til politisk behandling tidlig i Det er grep her som også vil gi oss innsparinger i åra som kommer. Mest tydelig framkommer det i barnehagesektoren hvor en effektivisering av driften, slik finansieringen er i dag, gir firedobbel effekt. Det kommer av at tre av fire barnehageplasser i Karmøy er private. Siden de private barnehagene skal likebehandles med de kommunale, vil ei krone spart i kommunal barnehage på lengre sikt føre til at tilskudd til private barnehager reduseres med tre kroner i tillegg. Det er gledelig etter et år med ekstraordinær innsats på IKT området å kunne konstatere at satsing på IKT oppgradering i skolen har gitt svært positive resultater. Vi står nå bedre rustet til å utnytte digitale hjelpemidler både i undervisningen og i skole hjem samarbeidet. Det er forventet at oppgradering av interne datanettverk vil være fullført i løpet av Også i 2014 opplever en store overskridelser i helse og omsorgsetaten. Det gjør det stadig mer nødvendig å få en mest mulig effektiv struktur ved at en funksjonsdeler virksomheten og samler en større del av tjenestene i større og mer moderne institusjoner. På kort sikt innebærer det at 16 plasser ved Fredheim bufellesskap foreslås overført til Vea sykehjem. Samtidig overføres et tilsvarende antall korttidsplasser til Norheim bu og behandlingsheim. Rådmannen oppfatter en satsing på «mobil omsorg» som kombinert effektivisering og styrking av hjemmetjenesten, fysio og ergoterapitjenesten og rus og psykiatritjeneste. Ved å investere 2,3 millioner kroner får pleierne utstyr og tilgang til pasientjournalene «ute i felten». Dermed kan de redusere tida som brukes til rapporteringsarbeid vesentlig samtidig som kvaliteten på dokumentasjonen blir bedre. Også økt satsing på helsesøstre håper rådmannen skal bidra både til bedre tjenester og reduserte kostnader på lengre sikt. Ved å styrke skolehelsetjenesten med 2,5 stillinger, legges forholdene til rette for et mer systematisk samarbeid mellom helsesøstrene og lærerne rundt barn som bekymrer

6 Karmøy kommune har lave administrasjonskostnader i forhold til sammenliknbare kommuner, (kommunegruppe 13). Selv om det er foretatt vesentlige kostnadsreduksjoner også innenfor administrasjon de siste årene, er det likevel viktig å fortsette arbeidet med å optimalisere driften. Ved inngangen til 2015 er det fortsatt sterkt fokus på sykefravær i organisasjonen. Målet er å få «arbeidsnærværet» opp i 94 prosent. Etter flere år med fallende sykefravær, økte det noe fra 2012 til 2013 og var i fjor på 7,5 prosent. Utbytte fra Haugaland Kraft er redusert med 9 millioner kroner. Det skyldes at aksjonæravtalen har utløpt og at selskapet har signalisert mindre rom for «eieruttak» (utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån) i åra som kommer. Dette vil bli drøftet i kommunens eierstrategi for selskapet som legges fram i Rådmannen, oktober 2014 Sigurd Eikje - 2 -

7 Hovedoversikt driftsbudsjett (hele 1000-kroner) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmid Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT

8 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

9 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjettet er satt opp i henhold til Forskrift nr om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)-. Forskriften sier at merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. Utfasingen fra driftsregnskapet startet i 2010 og ble fullført i Utfasingen har skjedd ved at en gradvis større del av disse inntektene skal overføres fra drift til investering, før man fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter, og budsjetteres i investeringsregnskapet. Dette vises igjen av at slike budsjetterte refusjonsinntekter faller i 2014-budsjettet, men at også tilhørende overføringer til investeringer faller bort. Dette påvirker netto driftsresultat. For sammenligningens skyld er netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter her vist, både med gamle og nye regnskapsregler. Regelendringen slår ulikt ut fra år til år, avhengig av nivået på merverdikompensasjonen. Gamle regler Etter de nye reglene (fra 2014) ,2 % 0,0 % ,4 % 2,1 % ,4 % 2,1 % ,4 % 2,1 % ,7 % 2,1 % Netto driftsresultat etter gamle regler for forutsetter at 100 % av mva-kompensasjon fra investeringer ville blitt overført til investeringer, og fremkommer slik: (Netto driftsres. + mva.komp. fra investeringer) /(Sum driftsinnt.+ mva.momp. fra investeringer) Før omleggingen av mva-refusjon fra investeringer ("gamle regler") ble et netto driftsresultat på 3 prosent av sum driftsinntekter brukt som mål på økonomisk balanse i kommunesektoren. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi vil komme med en ny vurdering av anbefalt nivå for netto driftsresultat gjeldende fra og med regnskapsåret 2014, antakelig i sin rapport senere i høst. Det de har skrevet tidligere er at "De siste årene har kompensasjon for merverdiutgift på investeringsutgifter utgjort i overkant av 1 prosent av kommunesektorens driftsinntekter". Basert på dette har rådmannen lagt til grunn 2 prosent som anslag på det nye målet, og budsjett- og økonomiplan er lagt opp for å kunne oppnå. Regnskap 2013 ble gjort opp med et netto driftsresultat (etter gamle regler) på 1,9 prosent, noe som ble påvirket positivt av høye finansinntekter og god vekst i de frie inntekter. Det var et år med lave investeringer, og mva-kompensasjon fra investeringer utgjorde 0,7 prosent av driftsinntektene. Kommunens pensjonsordning er også en utfordring, og det er en realitet at bokførte pensjonskostnader over tid har vært til dels vesentlig lavere enn hva kommunene faktisk betaler i pensjonspremier (noe som gir opphav til de såkalte premieavvikene). Dette er en konsekvens av regnskapssystemet kommunene er underlagt. Premieavvikene skal deretter amortiseres ("tilbakebetales" i form av belastninger i regnskapet) over flere år. Amortiseringstiden er per i dag 7 år. Premieavvik og amortisering av premieavvik er som følger (inkl. arbeidsgiveravgift): Premieavvik (f. 170) Amortisering (funksjon 171) Regnskap ,4 mill. kroner. 7,6 mill. kroner. Budsjett ,9 mill. kroner. 8,0 mill. kroner. Budsjettforslag ,8 mill. kroner. 13,5 mill. kroner. Negative beløp for premieavvik innebærer at det inntektsføres et beløp, slik at samlet regnskapsresultat da får en lavere netto kostnad enn kommunen faktisk har betalt i pensjonspremier. Pensjonspremiene, og dermed premieavviket, vil kunne variere ganske mye fra år til år

10 Hovedoversikt investeringsbudsjett (hele 1000-kroner) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

11 Anskaffelse og anvendelse av midler (hele 1000-kroner) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse minus anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endrings i regnskapsprinsipp ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Interne overføringer og fordelinger Interne inntekter m.v Interne utgifter m.v Netto interne overføringer

12 BUDSJETT-/REGNSKAPSSKJEMA 1A - BUDSJETTFORUTSETNINGER - INNTEKTER I BEVILGNINGSREGNSKAPET (hele tusen) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISP. INNTEKTER Note Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmid Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån NETTO FINANSINNTETER/UTGIFTER Til dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger AVSETNINGER NETTO Til finans. av utg. i investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Note 1 Når det gjelder rammetilskuddet og frie inntekter vises det til kommentarer under funksjon 800/840. Note 2 Kommunen har ingen direkte eller indirekte skatter som konsesjonsavgifter og lignende. Note 3 Kommunens generelle statstilskudd for 2014 utgjør følgende (art 1810): Kompensasjonstilskudd kr Grunnskolereformen kr Rentekompensasjon skolebygg kr Integreringstilskudd kr Tilskudd vei og gatelys kr Tilskudd fra Husbanken, videreformidles til boligformål, boligtilskudd mv. kr Note 4 I 2014: Renter på ansvarlig lån og utbytte fra Hauglanad Kraft kr Andre renteinntekter kr Sistnevnte inkluder tap/gevinst på finansielle instrumenter. Note 5 Bruk og avsetninger av bunde fond i 2014 gjelder bruk og avsetninger på fondene innen vann, avløp og renovasjon. Se selvkostskjema for VAR sektoren i vedlegg til budsjettet

13 BUDSJETT-/REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING DRIFT (hele tusen) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett TIL FORDELING DRIFT fra skjema 1A Statstilsk. innt.ført direkte rammeområde Rammeområde 1 administrasjon og felles drift Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Rammeområde 2 oppvekst og kultur Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Rammeområde 3 VAR sektor Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Rammeområde 4 teknisk etat Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Rammeområde 5 helse og omsorg Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Rammeområde 9 Økonomi og pensjon Sum inntekter (mva komp. investeringer) Sum inntekter (refusjoner/overføringer mv) Sum utgifter (inkl. pensjonsposter) Netto driftsramme SUM INNT. ALLE RAMMEOMRÅDER Motpost avskrivninger SUM UTG. ALLE RAMMEOMRÅDER NETTO DRIFT ALLE RAMMEOMR Statstilsk. innt.ført direkte rammeområde TIL FORDELING DRIFT fra skjema NETTO IKKE FORDELT Ikke fordelt handlingsrom i økonomiplanen ligger fordelt til rammeområde 9 i denne oversikten. Fra 2014 er pensjonskostnader belastet rammeområde

14 BUDSJETT-/REGNSKAPSSKJEMA 2A - ÅRETS INVESTERINGER MV. (hele tusen) Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett INVESTERING Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM INTERN FINANSIERING SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT

15 Nøkkeltall fra årsmelding og regnskap Beholdning i obligasjoner kr kr Beholdning i kasse/bank kr kr Langsiktige utlån (kr til Haugaland Kraft AS) kr kr Langsiktig gjeld (lånegjeld) kr kr Pensjonsforpliktelse (føres som gjeld) kr kr Pensjonsmidler (føres som eienddeler) kr kr Totalomsetning (sum anskaffelse av midler) kr kr Utgifter til investeringer kr kr Fondsmidler(se egen spesifikasjon) kr kr Arbeidskapital (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) kr kr Endring arbeidskapitla kr kr Netto driftsresultat kr kr Årets overskudd kr kr Økning i driftsinntektene fra året før 5,5 % 8,3 % Økning i driftsutgiftene fra året før 6,2 % 4,6 % Driftsmargin (brutto drift korr. for avskr. og premieavv./innt.) 2,9 % 1,9 % Rentedekningsgrad (netto drift/renteutgifter) bør være >1 1,9 1,9 Netto driftsresultat i prosent av inntektene 1,9 % 2,1 % Likviditetsgrad 2 (likvider/kortsiktig gjeld) bør være > 1 1,3 1,2 Gjeldsgrad (gjeld delt på egenkapital) 7,6 6,1 Oversikt over kommunens fond og ubrukte lånemidler Oversikt per Bundne driftsfond Regnskapssaldo per 1. Januar kr kr Herav: Garantifond kr Tapsfond Husbanken kr Selvkostfond Vann kr Selvkostfond Avløp kr Selvkostfond Renovasjon kr Selvkostfond Slam kr Gjenbruksfond Borgaredalen kr Andre fond kr For eksempel overførte øremerkede tilskudd Rest ikke disponert kr

16 Ubundne investeringsfond Regnskapssaldo per 1. Januar kr kr Herav: Prosjektgarantifond kr Fond for boligfelt kr Fond for industrifelt kr Salgsinnt. til oppgr. komm bygg kr Disponert til prosjekter m.v. kr Rest ikke disponert kr Disposisjonsfond Regnskapssaldo per 1. Januar kr kr Herav: Disponert til driftstiltak kr Disponert til investeringstiltak kr Disponert til T forbindelsen kr Bufferfond kr Vedlikeholdsfond kr Uværsfond kr Rest ikke disponert kr Ubrukte lånemidler Regnskapssaldo per 1. Januar kr kr Herav: Startlån kr Disponert til prosjekter kr Rest ikke disponert kr SUM FONDSMIDLER (inkludert ubrukte lånemidler): kr kr Overskudd 2013 var på kroner ,

17 Tiltak Funk. Tekst Driftstiltak () Tiltak i forhold til vedtatt budsjett 2014 (justert for pris- og lønnsvekst der det er aktuelt). Endring stillinger (2015) Prioriterte driftstiltak Sektor 1 - Administrasjon SEN Valg SEN Innkjøp nye ipad til nye folkevalgte SEN Formannskapets disp.post settes til 1 mill. kr. (se tiltak FIN) Utgifter til kommunens 50-års markering dekkes av disp.post SEN Medlemsskap Transparency International SEN Flytting av 0,7 årsverk fra adm. til til pleie/omsorg (se tiltak f253) SEN Økt antall hjemler hovedtillitsvalgt ihht. avtalefestede krav SEN Interkommunalt arkiv TE Reduksjon teknisk sjef stab (se tiltak f301) SEN Prosjektmidler rådmann (se tiltak f254) SEN09 div Seniortiltak (gjelder alle sektorer) Sektor 2 - Oppvekst Sektor 2.1 Barnehage OK Økt budsjett kommunale barnehager (50 nye barn) OK Lavere anslag kostnader til private barnehager OK Flere barn får betalingsreduksjon OK Reduksjon netto tilskudd for bhg-plasser i andre kommuner Sektor 2.2 Skole OK Flere elever i private skoler OK Økt ramme skole (variabel lønn) OK Styrket spes.ped. skole OK Sammenslåing Hauge & Håland OK Rektorstilling Tovastad frem til OK Økt husleie Torvastad OK Reduksjon skolelokaler (flyttet til variabel lønn skole) Sektor 3 - Helse, pleie og omsorg Sektor 3.1 Kommunehelsetjenesten HO Økt ramme skolehelsetjenesten (2,5 årsverk som helsesøster) HO Kutt tilskudd frivillige organisasjoner (Amathea, Kirkens SOS med mer) SEN er siste år for tilskudd til Olalia (jf. økonomiplan) HO Omlegging legevakt (se omtale i sektor 3.1. Netto effekt = 0) TE Økte leieinntekter flere legehjemler Vea legesenter Sektor 3.2 Pleie og omsorg HO Kutt revmatismesykehuset HO Omlegging av institusjonsplasser HO Innføring av ØH-plasser Norheim reduserer kommunal drift HO Stilling overført fra administrasjon til pleie og omsorg HO Økning BPA (Brukerstyrt personlig assistent) HO Ny stilling psykolog (delfinansiert tilskudd / innenfor egen ramme) SEN Prosjektmidler rådmann: Innføring av mobil omsorg TE Opptrapping vedlikehold Vea sykehjem HO10 div Økt ramme for å dekke høyere utgifter til ulempetillegg Sektor 4 - Sosialtjeneste og barnevern SEN Ny ordning for skjenkekontroll HO Inntekter LAR-behandling, refusjon fra Helse Fonna SEN Økt stillingsressurs mv. juridisk avdeling HO Økte tiltakskostnader barnevern HO Introduksjonsstønad (utover alminnelig lønnsvekst) HO Kvalifiseringsstønad (utover alminnelig lønnsvekst) HO Sosialhjelp (utover alminnelig lønnsvekst)

18 Tiltak Funk. Tekst Driftstiltak () Tiltak i forhold til vedtatt budsjett 2014 (justert for pris- og lønnsvekst der det er aktuelt). Endring stillinger (2015) Prioriterte driftstiltak Sektor 6 - Nærmiljø og naturvern SEN Ny stilling kommuneutvikling SEN Haugaland Vekst TE Reduksjon oppmålingsutstyr (jf. økning investeringsbudsj.) SEN Utgravningsprosjekt Avaldsnes Sektor 7 - Kultur og kirkeformål OK Reversert stillingskutt bibliotek (vedtak i 2014) SEN Karmøy Historie bind 4 ferdig i Videreføres ikke OK Fjord Motorpark OK Storhall Vea OK Reduksjon kulturmidler skole (flyttet til variabel lønn skole) OK Vikingfestivalen tas ut (0,5 årsverk beholdes) OK Tilskudd til Karmøy kulturopplevelser knyttet til Vikingfestivalen SEN Tilskudd til kirken OK Tilskudd til livssynssamfunn Sektor 8 - Bolig, næring og samferdsel TE Netto økte husleieinntekter, utover generell prisvekst TE Boligrådgiver (finansiert med tilskudd) TE Programleder boligsosialt handlingsplan (tilskudd/egen ramme) Skatter, rammetilskudd og finansposter FIN Nytt takstgrunnlag og opplegg for eiendomsskatt FIN Netto utbytte, rente- og avdragsutgifter (fratrukket kap. kost. i VAR) FIN Avsetning til kommunens disposisjonsfond FIN Økt overføring til investeringsbudsjettet FIN05 div Økte pensjonskostnader (utover alminnelig lønnsvekst) FIN Udisponert fremtidig behovsvekst etc SUM ANDRE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK Tiltak og endringer i VAR-sektoren (selvkostområdet) i forhold til vedtatt budsjett 2014 VAR Økning vannavgifter VAR Økning avløpsavgifter VAR Reduksjon slamavgifter VAR Økning renovasjonsavgifter VAR NVE-tilsyn VAR Redusert anslag tilknytningsavgifter VAR Økt vannsalg Tysvær VAR Økte driftsutgifter avløpssamarbeidet for fastlandssiden VAR Redusert anslag tilknytningsavgifter VAR Reduksjon levert avfall Borgaredalen VAR Økte kostnader transport/behandlng av avfall VAR Informasjonstiltak div Økte beregnde kapitalkostander div Endret bruk av fond div Prisvekst SUM TILTAK OG ENDRINGER I VAR-SEKTOREN (selvkostområdet) SUM ALLE TILTAK

19 Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2015 Budsjettet er satt opp i samsvar med KOSTRA inndelingen. Tallene er presentert som netto rammer innenfor hver kostrafunksjon. Rådmannen foreslår å endre praksis på dette området, da økonomistyring i praksis skjer på netto nivå, hvor inntekter og utgifter ses i sammenheng. En full oversikt over tallbudsjettet er gitt etter tekstdelen. For å gi bedre styringsinformasjon er det i eget vedlegg gitt en oversikt over hvordan rådmannen legger opp til å fordele forslag til netto rammer på underliggende områder (underfunksjon). Denne oversikten er i 2015 utvidet med en oversikt over hvilke aktiviteter som ligger til de ulike underfunksjonene. Tekstdelen og øvrige oversikter i budsjettet er presentert etter samme sektorinndeling som i årsmeldingen. Etter vedtak i kommunestyret foretas en videre detaljering av budsjettet i hovedutvalgene. Den økonomiske situasjonen Karmøy kommune en lavinntektskommune Karmøy kommune er en lavinntektskommune. De siste årene har skatteinngangen vært i underkant av 90 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger, og i 2013 var andelen 89,5 prosent. Per august 2014 var andelen økt noe til 89,7 prosent. Deler av inntektsulikhetene mellom kommunene jevnes ut. Skatt og netto inntektsutjevning gjør at Karmøy kommune har et inntektsnivå på om lag 96 prosent av landsgjennomsnittet korrigert for beregnet utgiftsbehov. Dette gjør Karmøy til den kommunen i Rogaland med lavest nivå på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Ved sammenligninger av ressursbruk og tjenestetilbud bør det derfor tas i betraktning at kommunen har mindre ressurser tilgjengelig enn både landsgjennomsnittet, fylket, sammenlignbare kommuner og nabokommunene. Sammenlignbare kommuner er definert som kommunegruppe 13 i Kostra (K13). Dette er store kommuner utenom de fire største byene. Økonomisk bakgrunn Karmøy har gjennom flere år hatt en presset økonomi. Den sterke høykonjunkturen frem til 2008 medførte høy vekst i skatte og finansinntekter, og resultatene ble flere år på rad vesentlig bedre enn budsjettert. Resultatene fra 2008 synliggjorde imidlertid at den underliggende økonomiske balansen i kommunen var svekket. Dette gav seg blant annet utslag i at en større og større del av investeringene ble finansiert med låneopptak. På grunn av de daværende regler for bokføring av mva refusjon på investeringer var i praksis deler av driftsbudsjettet også lånefinansiert. Dette fordi man lånte penger til investeringer (inklusive merverdiavgift), fikk refundert merverdiavgiften, kunne inntektsføre den i driftsbudsjettet og deretter brukte opp dette til løpende drift. Denne ordningen har blitt strammet inn de siste årene, og fra 2014 føres slik refusjon i investeringsbudsjettet. For Karmøy har det medført en betydelig innstramming i 2009 finansierte slike inntekter over 30 mill. kroner av driften. Utfasingen av disse midlene, ved å ha en pliktig overføring av en økende andel av refusjonsinntektene, har isolert sett bidratt til å øke netto driftsresultat de siste årene. Kommunen satte i 2010 og 2011 i gang en prosess for å styrke kommuneøkonomien. Det ble vedtatt en rekke strukturelle grep innenfor flere sektorer for å få ned utgiftene. Dette er gjort både innenfor barnehage, skole, kultur og omsorgssektoren. Sammen med andre tiltak skulle dette gi en mer effektiv drift som bedre samsvarte med kommunens inntekter. Det har også vært gjort en del økninger i kommunale gebyrer og lignende. Denne styrkingen av kommuneøkonomien har vært helt nødvendig for å unngå regnskapsmessige underskudd i Karmøy. I 2012 og 2013 har kommunen hatt regnskapsmessige overskudd. Årsaken til dette har vært god avkastning i finansmarkedet og høyere vekst i skatteinngangen enn lagt til grunn i Statsbudsjettet. Netto driftsresultat har imidlertid likevel vært lavere enn målet på økonomisk balanse i kommunesektoren, og det har vært en utfordring med overskridelser i den ordinære driften. Det har vært en forutsetning at man over tid måtte holde igjen utgiftsveksten slik at en vesentlig del av de økte inntektene kommunene får hvert år kunne gå til å styrke den økonomiske balansen. Siden disse inntektsøkningene i all hovedsak skal kompensere kommunene for økende behov innebar det at man ikke kunne legge opp til å kompensere driften for disse

20 økende behovene. Dette har vist seg å være vanskelig. Og det er særlig fire områder som har skilt seg ut: Kommunen måtte legge inn ca 53 mill. kroner til økt aktivitet i barnehagesektoren fra 2010 til Økningen har vært langt sterkere enn befolkningsveksten i den aktuelle aldersgruppen. En del av årsaken er at etterspørselen etter barnehageplasser i utgangspunktet var nokså lav i Karmøy, mens man nå har nærmet seg landsgjennomsnittet. Tjenesten er lovpålagt. Store strukturelle grep for å gjøre den kommunale barnehagedriften mer effektiv har vært viktig for å unngå en enda kraftigere kostnadsvekst. Etter betydelige overskridelser i 2012 ble det i 2013 budsjettet lagt inn over 30 mill. kroner til pleie og omsorgssektoren. Kommunens bokførte pensjonskostnader har også økt betraktelig. Fra 2011 til 2014 innebar en økende netto pensjonskostnad i andel av pensjon ca 20 mill. kroner, utover veksten i lønnskostnadene. Tendensen fortsetter i De siste årene har det vært en betydelig kostnadsvekst på en del mer eller mindre rettighetsbaserte ordninger. Fra 2011 til 2013 økte tiltakskostnaden i barnevernet med 27 prosent, kostnadene til økonomisk sosialhjelp med 39 prosent og kostnadene til brukerstyrt personlig assistent med 85 prosent. Utgiftene til styrket tilbud førskolebarn doblet seg fra 2010 til Befolkningsveksten alene kan ikke forklare mer enn en liten del av denne veksten. Konsekvensen av dette har vært behov for større innstramminger andre steder i kommunen, samtidig som den økonomiske balansen fortsatt er godt under anbefalt nivå millioner kroner Netto finansutgifter (renter, utbytte, avdrag) Gjeldsvekst har over tid medført økte kostnader til betjening av renter og avdrag. Lavt rentenivå har bidratt til å dempe effekten av dette. I 2012 og 2013 har kommunen hatt god avkastning på midler plasser i markedet (mens avkastningen var særlig dårlig i 2011), samtidig har en del lange fastrentelån blitt refinansiert til en lavere rentekostnad de siste årene. I forslag til budsjett 2015 er netto finanskostnader anslått til rundt 45 mill. kroner. millioner kroner Overføring fra drift til investeringer Fra 2004 til 2009 ble egenfinansiering av investeringer redusert år for år. Dette førte til stadig større avhengighet av mva-kompensasjon fra investeringer for å finansiere kommunens løpende driftskostnader. Kommunen har vært pålagt å øke avsetningene til investeringene de siste årene. Fra 2014 endres regnskapsreglene. I forslag til budsjett 2015 er det foreslått 50,5 mill. kroner i overføring til investeringer. Ikke disponerte midler på disposisjonsfond (inkl. bufferfond per ) millioner kroner Gode resultater, hvor særlig skatt- og finansinntektene ble bedre enn ventet, gav kommunen en god buffer på disposisjonsfondet. Dette er blitt brukt opp, i hovedsak knyttet til avsetninger til T-forbindelsen. I regnskapet per er fondet økt, som følge av at driftsresultatet i 2012 ble vedtatt overført til disposisjonsfond. Tilsvarende er gjort også i 2013.

21 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer, og benyttes som hovedindikator på den økonomiske balansen i kommunene. Et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene har til og med 2013 vært brukt som mål på økonomisk balanse i kommunesektoren. Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 1,9 prosent. Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat i kommunen. 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Netto driftsresultat kan påvirkes av forskjellige faktorer som gjør at det kan gi et mindre reelt bilde av den faktiske situasjonen. Netto driftsresultat for 2011 må ses i sammenheng med at kommunen i 2011 betalte ut 39 mill. kroner i oppsparte midler til å finansiere T forbindelsen, i tillegg til at det ble bruk 21 mill. kroner av tidligere overskudd på selvkostfond i VARsektoren, i hovedsak til ekstraordinære vedlikeholdstiltak. Korrigert for dette var netto driftsresultat på 0,36 prosent. Resultatene i 2012 og 2013 skyldes i stor grad at kommunen har hatt merinntekter fra skatt og finansplasseringer. I tillegg har det vært høyere pliktige avsetninger fra drift til investering. Det er også andre forhold som bør tas i betraktning for å vurdere netto driftsresultat. På grunn av særegne regler for føring av pensjonskostnader i kommunale regnskaper, vil bokførte pensjonskostnadene kunne avvike mye fra hva ordningene faktisk koster kommunen (differansen skal føres over de påfølgende ti regnskapsår). Norske kommuner har de siste årene bokførte på denne måten kunstig lave pensjonskostnader. For Karmøy utgjorde dette 42,7 mill. kroner i 2012 og 8,4 mill. kroner i Figuren under viser netto driftsresultat korrigert for de nevnte forhold: T forbindelsen, selvkostfond VAR og premieavvik. 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat Et annet forhold som ofte tas med i vurderinger er mva kompensasjon for investeringer, som til og med 2013 fremstår som en driftsinntekt, noe som er misvisende. I andel av sum driftsinntekter utgjorde slik refusjon 0,7 prosent i Karmøy i 2013, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet. Man kan da si at reelt netto driftsresultat på grunn av mva refusjonen på investeringer er 0,7 prosent lavere enn hva regnskapet viser. Det er da et spørsmål om ikke også målet om et netto driftsresultat på tre prosent må endres når regnskapspraksisen er lagt om fra Budsjettsituasjonen i 2014 Karmøy kommune budsjetterer i 2014 med et netto driftsresultat på 0,0 prosent. I budsjettoppfølging per august er situasjonen noe negativt, med merforbruk i driften, samt svikt i de frie inntektene som følge av svakere utviklingen i skatteinngangen nasjonalt. Det er særlig innenfor pleie og omsorgssektoren og barnevern, hvor prognosen tilsier et underskudd på 25 mill. kroner i Det er i tillegg utfordringer innenfor NAV. Noe av merforbruket kan dekkes med mer positive tall innenfor øvrige sektorer og på finanspostene. På usikkert grunnlag er det blitt antydet en samlet prognose på rundt mill. kroner i underskudd i forhold til vedtatt budsjett. Det er fortsatt betydelig usikkerhet til en del store poster, som endelig skatteinngang, endelig tilskuddssats for private barnehager mv. Svak utvikling i finansmarkedet i høst, og en foreslått innstramming av refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester bidrar til at utviklingen siden forrige budsjettrapportering har vært negativ

22 Forutsetninger Statsbudsjettet Det er lagt opp til en reell vekst i kommunens frie inntekter i 2015 på 4,4 mrd. kroner, hvorav 3,9 til kommunene og 0,5 mrd. kroner til fylkeskommunene. Dette tilsvarer en reell inntektsvekst på 1,4 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett (RNB). I RNB ble inntektsanslaget for 2014 redusert med 1,2 mrd. kroner. Veksten regnes dermed fra et nivå som er 1,2 mrd. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn for budsjett Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med befolkningsutviklingen. Teknisk beregningsutvalg anslår at dette vil koste kommunene om lag 2,7 mrd. kroner som må finansieres av de frie inntektene. I tillegg er pensjonskostnadene beregnet å øke med om lag 0,5 mrd. kroner utover det som kompenseres av prisog lønnsvekst. Av veksten i de frie inntektene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons og skolehelsetjenestene, og ytterligere 200 mill. kroner er begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. I tillegg er 100 mill. kroner begrunnet «ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak». Midlene er likevel frie midler som kommunen disponerer og prioriterer. Det vises til sektoromtalene for disse områdene. I tillegg kommer øremerkede tilskudd, nye oppgaver finansiert med økt rammetilskudd og økte gebyrinntekter, slik at samlet reell inntektsvekst utgjør 6,2 mrd. kroner. Pris og lønnsjustering Lønnsbudsjettet er basert på faktisk lønn på kommunens stillingshjemler hentet fra kommunens lønnssystem, med påslag for forventet lønnsvekst fra 2014 til I budsjettarbeidet er det tatt utgangspunkt en forventet årslønnsvekst på 3,5 prosent. Anslaget er hentet fra SSBs økonomiske/analyser 4/2014, publisert 4. september Sammen med en forventet prisvekst på 1,8 prosent gav dette et anslag på samlet pris og lønnsvekst på 3,0 prosent («kommunal deflator»). Den kommunale deflatoren er i tråd med anslaget også i statsbudsjettet, selv om det der er gitt en annen vekt mellom lønns og prisvekst (hhv. 3,3 prosent og 2,1 prosent). Noen poster er behandlet særskilt. Energiposter budsjetteres i tråd med forventede energipriser, mens forsikringer og husleier budsjetters i samsvar med inngåtte avtaler. I 2015 er energikostnadene redusert med ca. 1,9 mill. kroner reelt sett, mens forsikringskostnadene øker med ca. 0,8 mill. kroner. Pensjon Kommunens pensjonskostnader er budsjettert i henhold til prognoser fra leverandørene (KLP og Statens pensjonskasse). Når det gjelder kommunens netto pensjonskostnader, det som belastas regnskapet, forventes kostnaden å øke med vel 11 mill. kroner utover ordinær lønnsvekst fra 2014 til Veksten skyldes i stor grad såkalt amortisering av tidligere års premieavvik. Regnskapsregler for kommunesektoren medfører at pensjonspremiene ikke bokføres direkte. I stedet bokfører man en netto pensjonskostnad etter en annen beregning. Denne skal være en jevnere fordeling av pensjonskostnadene enn om man hadde bokført pensjonspremiene direkte. Differansen, det såkalte premieavviket, belastes regnskapet i de påfølgende årene (såkalt amortisering). Amortiseringstiden ble redusert fra 15 til 10 år med virkning fra premieavvik oppstått Ordningen er nå ytterligere strammet inn, til 7 år med regnskapsmessig virkning fra Det budsjetteres i 2015 med et premieavvik på ca. 35 mill. kroner (inkl. mva.), og amortisering av premieavvik på ca. 13,5 mill. kroner (inkl. mva.) Endring av balansemålet Teknisk beregningsutvalg har brukt et netto driftsresultat på 3 prosent av inntektene som mål på økonomisk balanse i kommunesektoren. Når regnskapsreglene for føring av mva refusjon fra investeringer nå er endret, vil det være naturlig at dette balansemålet også endres. Teknisk beregningsutvalg vil vurdere hva det nye målet vil være i en rapport senere i høst. De har tidligere skrevet at «kompensasjon for merverdiavgift på investeringsutgifter [de siste årene har] utgjort i overkant av 1 prosent av kommunesektorens driftsinntekter. Basert på dette har rådmannen inntil videre lagt til grunn at det nye målet på økonomisk balanse vil være 2 prosent. Et høyere mål enn dette vil være en innstramming overfor kommunene, sammenlignet med regelverket de siste årene

23 Renteutvikling Det er i økonomiplanen lagt til grunn følgende utvikling i pengemarkedsrenten: ,7 % 1,8 % 2,1 % 2,5 % ØP ,0 % 2,7 % 3,3 % ØP Det er som tidligere benyttet siste tilgjengelige prognose fra SSB for For 2018 har ikke SSB publisert prognoser. På kort sikt vil endringer i renteforutsetningen har begrenset betydning, da kommunen har en høy andel fastrente. Betalings og avgiftssatser Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssatser på 3 prosent, tilsvarende et anslag på kostnadsvekst i kommunal sektor. 3 prosent tilsvarer forventet pris og lønnsvekst i kommunal sektor. Det er imidlertid enkelte unntak: Oppmålingssatsene og enkelte satser innenfor VAR sektoren holdes uendret, mens feiegebyrene øker med ca. 13 prosent. Barnehagesatsene og enkelte betalingssatser innenfor pleie og omsorgssektoren følger statlige reguleringer. Det vises til mer spesifikk oversikt i vedlegg til budsjettet. I tillegg vises det til egen sak om eiendomsskatt. Budsjettert netto driftsresultat Det er i forslag til budsjett 2015 budsjettert med 50,5 mill. kroner i overføring fra drift til investering, samt 4 mill. kroner til disposisjonsfond. Det budsjetteres med å bruke netto 0,1 mill. kroner av bundne selvkostfond i VAR sektoren. Totalt gir dette et budsjettert netto driftsresultat på om lag 54,4 mill. kroner. Dette tilsvarer om lag 2,07 prosent av sum brutto driftsinntekter. oppfyller dermed det vi forventer vil være målet for økonomisk balanse etter de nye regnskapsreglene. Karmøy kommune har ikke vedtatt budsjett i tråd med målet på økonomisk balanse i kommunesektoren («3 prosent målet») siden 1990 tallet. Kommunen har imidlertid oppnådd gode regnskapsresultater i en del av disse årene, særlig i tilknytning til perioden med høykonjunktur frem mot 2008 da skatteinngang og finansavkastningen var meget gode. Siden 2008 har kommunen imidlertid hatt svake netto driftsresultat. I budsjettene er den økonomiske balansen gradvis styrket gjennom de siste årene. Dette har blitt gjort samtidig som kommunen har møtt betydelig økt etterspørsel etter blant annet barnehageplasser og andre «rettighetsordninger», samt pleie og omsorg. Det er gjort enkelte tiltak på inntektssiden, men mye av innstrammingen er gjort på kostnadssiden. Særlig er det gjort betydelige grep for å endre driftsstrukturene. Særlig er det gjort betydelige strukturelle grep innenfor barnehagesektoren og skolesektoren, i tillegg til enkelte endringer innenfor omsorgsinstitusjoner og bibliotekfilialer. Å organisere driften på en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv måte er viktig for å kunne skaffe handlingsrom til å møte stadig økende behov. I budsjett 2015 er det foreslått enkelte tiltak i fortsettelsen av dette. Det er foreslått nye tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelsen i barnehagesektoren, og det foreslås tiltak innenfor pleie og omsorgssektoren som skal gi en bedre utnyttelse av de tilgjengelige budsjettmidlene. I 2015 foreslår rådmannen i tillegg et løft på inntektssiden av budsjettet, noe som gjør det mulig å budsjettere med et tilstrekkelig høyt netto driftsresultat i Rådmannen ser det som viktig å få denne balansen på plass nå. Behovene blir ikke mindre fremover, etter hvert som demografi og eldrebølge vil komme i større tyngde og handlingsrommet på statsbudsjettene kan bli mindre. På sikt må en også legge til grunn at det særlig lave rentenivået ikke vil fortsette på samme lave nivå. Å komme tilbake til en situasjon med en mer solid økonomisk balanse kan bidra til at organisasjonen i større grad kan konsentrere seg om, og ha handlingsrom til, å planlegge og utvikle de lengre linjene. Videre kan man dempe gjeldsveksten. Samlet kan dette bidra til at man i større grad kan møte økende behov i tjenestene. Økonomisk risiko Karmøy kommune har små økonomiske buffere, og er sårbar for negativ utvikling i de forutsetningene budsjettet bygger på. I et driftsbudsjett med en omsetning rundt 2,6 mrd. kroner er det en rekke slike faktorer. Dette gjelder både de økonomiske forutsetningene som lønnsvekst, renteutvikling, vekst i skatteinntektene og lignende, samt forhold i driften. Av driftsforhold kan spesielt nevnes usikkerhet knyttet til vekst i etterspørselen etter barnehageplasser, vekst i rettighetsfestede tjenester som spesialpedagogiske tiltak, barn med tiltaksplasser, pleie og omsorgstiltak eller andre tjenester. For rådmannen er det viktig å holde fast ved at kommunens ordinære drift må holdes innenfor de vedtatte rammer. Dette gjelder også i møte med usikre forutsetninger. I slike situasjoner er det viktig å raskt kunne tilpasse driftssituasjonen. Dette fordi det tar tid å gjennomføre vedtak som får reell effekt. Slike tiltak må derfor settes inn raskest mulig

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2015

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2015 Innledende kommentarer til driftsbudsjett 215 Budsjettet er satt opp i samsvar med KOSTRA inndelingen. Tallene er presentert som netto rammer innenfor hver kostrafunksjon. Rådmannen foreslår å endre praksis

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2013

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2013 Innledende kommentarer til driftsbudsjett Budsjettet er satt opp i samsvar med KOSTRA inndelingen, og er presentert med brutto utgifter og brutto inntekter innenfor hver (gruppe)funksjon. En full oversikt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Innledende kommentarer Budsjettet er satt opp i samsvar med KOSTRA inndelingen. Tallene er presentert som netto rammer innenfor hver kostrafunksjon. Rådmannen foreslår å endre praksis på dette området,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 5 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Innhold Forslag til vedtak Del 1 Rådmannens kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer