Risiko for hvem? Refleksjoner rundt utfordringer knyttet til risikovurdering i store utbygginger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko for hvem? Refleksjoner rundt utfordringer knyttet til risikovurdering i store utbygginger"

Transkript

1 Risiko for hvem? Refleksjoner rundt utfordringer knyttet til risikovurdering i store utbygginger Professor Jørn Vatn, NTNU SIKKERHETSDAGENE og 14. oktober, Britannia Hotel i Trondheim 1

2 Fra: EGE og Hafslund Fjernvarme har startet samarbeidet om et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Oslo bystyre har vedtatt å innføre et kretsløpsbasert avfallsystem innen 1. desember 2011 Matavfall fra byens befolkning skal utsorteres, gjenvinnes og gi miljøvennlig biogassdrivstoff til 235 busser årlig og biogjødsel til lokalt jordbruk Plastemballasje skal materialgjenvinnes og kapasiteten for å energigjenvinne restavfall utvides I tillegg skal Hafslund Fjernvarme bygge et biobrenselanlegg som skal produsere fornybar energi fra treflis og annet rent biobrensel 2

3 Illustrasjon av et biogassanlegg 3

4 LNG fabrikk, Risavika I Risavika i Sola bygger Lyse en LNG fabrikk LNG er nedkjølt naturgass, og gassen skal lagres i en enorm tank LNG distribueres ved tankskip og lastebiler LNG er en energikilde som kan gjøre oss mindre avhengig av elektrisitet 4

5 Plassering av LNG farbrikken 5

6 Fra: Arbeid uten beskyttelse med helseskadelige kjemikalier og tungmetaller, usikrede syrebad, ansatte ned i 13-årsalderen og forurenset spillvann som helles rett ut på rismarkene. Dette er noen blant mange funn som avdekkes i en dansk TV-dokumentar om Telenors virksomhet i Bangladesh. Flere underleverandører til det Telenor-eide Grameenphone skal ha drevet med skremmende arbeidsvilkår i det de laget teknisk utstyr til operatøren. En arbeider døde av syrebad En danske dokumentar har avdekker rystende funn, som Telenor også skal ha vært klar over en viss tid. Ifølge Aftenposten skal Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas selv ha informert om noen av forholdene i en videokonferanse med utvalgte medier Vi er sterkt berørt av saken og de menneskelige sidene ved den. Dette er helt uakseptabelt. Vi har kurset underleverandørene våre i helse, miljø og sikkerhet, men har helt klart vært for dårlig på oppfølgingen. Tjener fett på verdens fattigste: Etter at arbeidet med dokumentaren ble kjent for Telenor skal selskapet ha utført fem kontroller med underleverandørene, og en av dem skal ha fått annullert kontrakten. Telenor har de siste fire årene hatt et samlet overskudd på 5 milliarder kroner i Grameenphone, til tross for at Bangladesh er et av verdens fattigste land. 6

7 Fellestrekk Uavhengig av hvem utbygger er, så er det noen som må ta risikoen knyttet til utbyggingene Prosjektene har store positive ringvirkninger: Bedre miljøregnskap for Oslo Mer robust energiforsyning i Stavangerregionen, og bedre økonomi i det kommunalt eide selskapet Lyse Telenor sin aktivitet i Bangladesh gir arbeidsplasser og næringsutvikling i ett av verdens fattigste land, samt store økonomiske overskudd for Telenor 7

8 Risiko for hvem? Befolkningen på Klemetsrud opplever store luktproblemer med dagens anlegg, og man frykter at dette vil forverre seg med en utvidelse av anlegget Økt forekomst av ulike krefttyper i nærområdet Befolkningen i Tananger frykter en stor lekkasje fra LNG fabrikken som antennes over Tananger med katastrofale følger Et mer sannsynlig scenario er en eksplosjon som rammer fergeterminalen noen hundre meter fra anlegget Underleverandører til Telenor benytter igjen andre underleverandører hvor HMS arbeidet langt fra følger norske standarder risiko for arbeiderne 8

9 Hvordan håndtere dilemmaene? Samfunnet som sådan ønsker næringsutvikling Eksemplene viser at noen kanskje betaler vel mye for dette Offshorenæringen har lenge håndtert risikoproblematikken som skiller seg noe fra de foregående eksempler Risikoen rammer stort sett andre enn oss selv Miljø Enkeltarbeidere som frivillig søker seg jobb offshore Risikoen er ikke spesielt høg sammenlignet med utsatte yrker Unntaket er kanskje Nordsjødykkerne 9

10 Hvordan håndtere dilemmaene, forts Virksomhetene har ansvar for å kommunisere risiko Storulykkesforskriften sier bl.a. at utbygger har et stort ansvar mht å informere om risiko ved virksomheten, og innhente synspunkter fra berørte parter I LNG saken i Risavika hevder professor Vinnem i en granskningsrapport at man her har feilet i alle ledd! Gitt at man er i stand til å etablere en god dialog om risikoproblemene, hvordan kan man tenke i forhold til om noen tar en uforholdsmessig stor belastning for en god sak? 10

11 Hva er urimelig belastning? Forslag Klemetsrud: Ikke signifikant mer lukt på Klemetsrud enn andre steder i Oslo Ikke signifikant mer lukt på Klemetsrud enn steder i Oslo i nærhet til bondegårder LNG-anlegg Ikke signifikant ekstrabidrag fra LNG-anlegget sammenlignet med grunnrisiko Individrisiko Storulykkesrisiko (samfunnsrisiko) Hva er signifikant? 1, 1%, 10%, 50% (tillegg)? 11

12 Grunnrisiko i Norge (ulykker) Skadested # døde/år Risiko Bolig og boligområde x10-5 Trafikkulykker x10-5 Annen ulykke på gate/vei (ikke trafikkulykke) 5.3 Barnehage/lekeplass 0.7 Skole/skolegård 0.3 Sykehus, helse- og pleieinstitusjon 59.7 Idrettsanlegg 1.7 Friluft, hav, sjø og vann Annet oppgitt sted 69.3 Ukjent skadested Total x

13 Urimelighet kontra risikoakseptkriterier Et risikoakseptkriterium defineres som et kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko Risikoakseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, eller ved en kombinasjon av disse, f.eks. som ulike soner i en risikomatrise Akseptabel risiko er risiko som aksepteres i en gitt sammenheng basert på gjeldende verdier i samfunnet og virksomheten I Norge er hovedregelen at virksomhetene selv setter akseptkriteriene, mens i Storbritannia er det myndighetene som setter disse verdiene (HSE). 13

14 Urimelighet kontra risikoakseptkriterier Risiko inndeles ofte i tre områder Rødt område = uakseptabel risiko Gult område = ALARP område: risiko aksepteres men ønskes redusert Grønt område = lav risiko Dersom enkeltgrupper eller personer påføres en risiko i rødt område er det naturlig å hevde at dette er en urimelig risiko Det er også naturlig å hevde at risiko i ALARP området er urimelig dersom risikoen med rimelighet kunne reduseres 14

15 Individrisiko HSE i Storbritannia benytter følgende risikoakseptkriterier Risikokategori Individuell risiko (dødssannsynlighet per år) 1.person og 2.person 3.person Uakseptabel ALARP Akseptabelt > til 10-3 < 10-6 > til 10-4 <

16 Ingen entydighet i valg av kriterier: Norsk Hydro har satt følgende risikoakseptkriterier (grenseverdi for uakseptabel risiko): Risk exposed personnel (risikoutsatt personell): 10-3 Control rooms, etc.(kontrollrom mm): 10-4 Off site (tredjeperson): 10-5 Sammenlignet med grunnrisikoen (for tredjeperson) HSE tillater 25% tilleggsrisiko før det er uakseptabelt Norsk Hydro tillater kun 2.5% tilleggsrisiko før det er uakseptabelt 16

17 HSE sine akseptkriterier for samfunnsrisiko f = frekvens (sannsynlighet) per år 10-2 En per hundre år 10-3 En per tusen år Uakseptabel risiko ALARP område 10-6 En per million år Akseptabel risiko En per milliard år mill. N = antall omkomne 17

18 Sammenligning med andre hendelser i Norge mill

19 Er HSE kriteriene rimelige? HSE kriteriene synes rimelig under forutsetning av: Det er et begrenset antall virksomheter i Norge som bidrar til storulykkesrisiko (max ca 1000) Et fåtall av disse har en risiko som nærmer seg rødt område, dvs de fleste ligger langt ned i det gule område I så fall vil storulykkesrisikobidraget fra virksomheter være begrenset sammenlignet med annen storulykkesrisiko i samfunnet 19

20 Ekstra stor aversjon mot storulykker I Nederland anbefales langt strengere krav enn HSE kravene Disse kravene betyr egentlig at ekstreme storulykker ikke aksepteres Det er uklart hvilken tenkning som ligger bak de Nederlandske anbefalningene 20

21 Oppsummering: urimelig belastning Det er mange typer virksomheter som et samfunn i stor grad er avhengig av, eller i alle fall ønsker sterkt Ofte medfører dette at enkeltmennesker eller enkeltgrupper utsettes for ulemper som i alle fall virker urimelig for dem det gjelder En åpen diskusjon om hva disse ulempene representerer er viktig, og det er et krav i lovverket at slike diskusjoner føres For individrisiko, og samfunnsrisiko har HSE i Storbritannia satt verdier som kan tolkes som grenseverdier for urimelig store belastninger HSE verdiene representerer ikke særlig strenge krav, men kompenseres med ALARP tenkning i gult område slik at risikoen ofte vil bli redusert med en dekade eller to Diskusjonen har indikert en måte å tenke på 21

22 Hva med risikoanalysene? Hva er det som gjør en risikoanalyse troverdig? Antall kroner man har betalt for analysen Hvem som er involvert i analysen Hvordan usikkerhet er kjørt (propagert) gjennom modellen I hvilken grad forutsetninger og antagelser er dokumentert I hvilken grad det er foretatt følsomhetsanalyser mht de viktigste forutsetninger og antagelser Pålitelighetsparametere Fysiske modeller Hvordan menneske og organisasjon er tatt med i analysen Hvordan fellesfeil er tatt hensyn til Få med deg foredraget til Terje Aven i morgen, så får du vite mer! 22

23 Eksempel: følsomhetsanalyse (Vinnem 2008) 23

24 Utfordringer Det er viktig å gjennomføre følsomhetsanalyser for å se følsomheten i beregnet risiko for ulike antagelser og forutsetninger Beslutningene bør være robuste for viktige antagelser Det er vanskelig å finne en matematisk måte å veie antagelsene på Beslutningene fattes ut fra en rimelighetsvurdering av antagelsene 24

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg for prosjektet: Havbruk og intelligente transportsystemer som del av integrert kystsoneutvikling (Norges forskningsråd MAROFF/182586) MAROFF 182586 31.12.09

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

GJELDER. Notat #3 - Forslag til metodebeskrivelse~1.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

GJELDER. Notat #3 - Forslag til metodebeskrivelse~1.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT #3 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Prinsipiell tilnærming Prinsipielt mener NP at virkemidlene som velges for å redusere utslippene i oppvarmingssektoren

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Fornuftige barrierer eller barrierer mot fornuften?

Fornuftige barrierer eller barrierer mot fornuften? Fornuftige barrierer eller barrierer mot fornuften? Tore Tjelmeland Stipendiat Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Det historiske barriere begrepet Barriere tankegangen

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning

Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning Stian Lydersen NTNU stian.lydersen@medisin.ntnu.no Tittelen på denne boka henspeiler på at sikkerhet handler om å unngå alt fra enkle arbeidsulykker («flis

Detaljer