Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 188/13 Gjerdrum kommune - Områdeplan for Ask sentrum - offentlig ettersyn 189/13 Bærum kommune - Engervannsveien 29 - klage på vedtak om dispensasjon 190/13 Uttalelse til fastsetting av kommune- og fylkesgrense- Akershus fylke og Oppland fylke- Hurdal, Vestre Toten og Østre Toten kommuner- Flårudsæter og Eina allmenning 191/13 E 16 Kongsvinger-Slomarka: Flytting av bomstasjon 192/13 Høring - ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel 193/13 Høring av statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 194/13 Vedrørende erstatning av oppvarming ved hjelp av fossilt brennstoff på Kjelle videregående skole 195/13 KommIT - deltakelse og finansiering fra Akerhus fylkeskommune 196/13 Opprettelse av "Tidlig varslingsgruppe" og regjeringens handlingsprogram for EU/EØS saker 197/13 Tilskudd til forprosjekt for hydrogenutvikling ved Oslo Lufthavn 198/13 Tilskudd til drift og utvikling ved Hynor Lillestrøm 199/13 Status for HyNor Buss-prosjektet CHIC Oslo 200/13 Ny internasjonal strategi, geografiske prioriteringer 201/13 Oversendte forslag fra fylkestinget 17. juni /13 Politisk møteplan /13 Rapport 2. tertial /13 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon 205/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - omdanning til interkommunal pensjonskasse 206/13 Forslag til folkevalgte kandidater - Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar /13 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold /13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker - Sandvika og 266 bussen Asker - Oslo 209/13 Vaterland bussterminal AS - årsmelding /13 Regjeringene har godkjent regional planstrategi for areal og transport.

4 Politiskesaker

5 Politiskesaker

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 157/13 Fylkesutvalg /13 Fylkesutvalg Gjerdrum kommune - Områdeplan for Ask sentrum - offentlig ettersyn Innstilling 1. Fylkesutvalget støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. 2. Fylkesutvalget ser at det er behov for å bearbeide planforslaget når det gjelder samferdsel. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er mangelfulle og følger ikke i tilstrekkelig grad opp intensjonene i planbeskrivelsen. På denne bakgrunn fremmer fylkesutvalget innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. 3. Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: 4. Fylkesutvalget støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. 5. Fylkesutvalget ser at det er behov for å bearbeide planforslaget når det gjelder samferdsel. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både trafikkanalysen og

7 reguleringsbestemmelsene er mangelfulle og følger ikke i tilstrekkelig grad opp intensjonene i planbeskrivelsen. På denne bakgrunn fremmer fylkesutvalget innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. 6. Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Utvalgets behandling: Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmer forslag om at saken utsettes for befaring. Votering: Lunds (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Sammendrag Gjerdrum kommune har sendt forslag til områdeplan for Ask sentrum på offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer, økt handelstilbud, møteplasser og kulturtilbud. Fylkesrådmannen støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Samtidig ser fylkesrådmannen at det er behov for en bearbeiding av planforslaget når det gjelder samferdsel. Gjerdrum kommune ønsker å omforme fv 120 gjennom Ask til sentrumsgate. Fra regionale myndigheters ståsted fungerer fv 120 godt i dag, både trafikksikkerhetsmessig og trafikkavviklingsmessig. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Statens vegvesen anbefaler fylkeskommunen som veieier å fremme innsigelse til planforslaget på bakgrunn av mangelfull trafikkanalyse og mangelfulle reguleringsbestemmelser. Fylkesrådmannen støtter vegvesenets syn og anbefaler fylkesutvalget å fremme innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. Bakgrunn og saksopplysninger Gjerdrum kommune har sendt forslag til områdeplan for Ask sentrum på offentlig ettersyn med frist 20. september Planen er utarbeidet som en områderegulering i henhold til plan- og bygningsloven Forslaget bygger på konklusjonene fra plansmien som ble gjennomført i 2011 i forbindelse med kommuneplanrulleringen, og føringer i kommuneplanen. I tillegg til planbeskrivelse, kart og bestemmelser er det blant annet utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse,

8 trafikkanalyse, kulturminneutredning, geoteknisk utredning, energiutredning og støyutredning, og vurderinger av overvannshåndtering og grønnstruktur/naturmangfold. Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside: https://www.gjerdrum.kommune.no/no/hovedmeny/omlokalpolitikk/kommunestyret/#moter/2013/304. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer, økt handelstilbud, møteplasser og kulturtilbud. Planen åpner for inntil nye boliger. Barneskolen foreslås samlokalisert med ungdomsskolen vest for fv 120 og sør for fv 427. Det settes av et område på ca. 40 dekar til idrett og kombinert formål idrett/undervisning i tilknytning til skolene. Området der barneskolen er lokalisert i dag, øst for herredshuset og fv 120, forslås transformert til sentrumsformål. Det legges opp til sentrumsbebyggelse med kvartalsstruktur på østsiden av fv 120. Eksisterende kollektivterminal foreslås transformert. Hoveddelen, blant annet området som i dag brukes til bussparkering, foreslås omgjort til park, mens resterende del skal fungere som oppgradert kollektivterminal. Det er vist et turdrag (skiløype) fra idrettsparken mot golfbanen og marka og et annet turdrag i ravineområdet vest for Ask sentrum. Fylkesrådmannen uttalte seg til høring av forslag til planprogram i brev datert 31. august 2012, og til varsel om planoppstart i brev datert 8. oktober 2012 og hadde merknader knyttet til fv 120, parkering og kulturminner. For øvrig viste fylkesrådmannen til føringer i kommuneplanen knyttet til barn og unges interesser, universell utforming, næringsvirksomhet, trafikksikkerhet, energiforbruk og energiforsyning og uttrykte forventing til at føringene ble fulgt opp i arbeidet med områdeplanen. Statens vegvesen var i sine uttalelser, datert 30. august og 18. oktober 2012, tydelig på at det ville være vesentlig at planarbeidet avklarte planens påvirkning på trafikkbildet på fv 120, øvrige fylkesveier og annet veinett i området, samt fremtidig standard på fv 120. Videre påpekte vegvesenet blant annet at planarbeidet måtte belyse trafikale og trafikksikkerhetsmessige forhold, tilrettelegging for tiltak for gående og syklende og tiltak for økt kollektivbetjening. Problemstillinger Fv 120 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på i overkant av Veien har både en regional rolle som gjennomfartsvei mellom Nannestad og Skedsmo og en viktig lokal funksjon. Ca. 50 prosent av trafikken på fv 120 er gjennomfartstrafikk, mens ca. 50 prosent har start- og endepunkt i Gjerdrum. Gjerdrum kommune ønsker å omforme fv 120 gjennom Ask til sentrumsgate, med gateparkering, torg på begge sider og et grønt preg. For å avlaste fv 120 foreslår kommunen å lage en vestre omkjøringsvei mellom fv 120 og fv 427, ved at Nystulia forlenges mot nordvest. I kommuneplanen ligger det også inne et forslag om en omkjøringsvei øst for Ask. Fra regionale myndigheters ståsted fungerer fv 120 godt i dag, både trafikksikkerhetsmessig og trafikkavviklingsmessig. På denne bakgrunn er det ikke behov for utbedringer av det eksisterende fylkeskommunale veisystemet gjennom Ask. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen har understreket at en eventuell omlegging av fv 120 ikke er inne i samferdsels- eller økonomiplan for Akershus fylkeskommune og ligger langt frem i tid. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under

9 et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. Fylkesrådmannen ser samtidig at det er behov for en bearbeiding av planforslaget når det gjelder samferdsel. Samferdsel - trafikkanalyse og veinett Statens vegvesen anbefaler i brev datert 28. august 2013 fylkeskommunen som veieier å fremme innsigelse til planforslaget på bakgrunn av mangelfull trafikkanalyse og mangelfulle reguleringsbestemmelser knyttet til blant annet opparbeiding av Nystulia som avlastningsvei, transformasjon av fv 120 til sentrumsgate og ombygging av bussterminalen. Vegvesenet mener at reguleringsbestemmelsene ikke i tilstrekkelig grad følger opp intensjonene i planbeskrivelsen. Fylkesrådmannen støtter vegvesenets syn, og ser at det er behov for nærmere avklaringer omkring det overordnede veisystemet før planforslaget kan vedtas. For ytterligere utdyping vises det til Statens vegvesens brev til fylkeskommunen, datert 28. august På denne bakgrunn anbefaler fylkesrådmannen fylkesutvalget å fremme innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort i tråd med Statens vegvesens anbefalinger. Parkering Reguleringsbestemmelsene inneholder ikke bestemmelser om parkering. Parkeringsregulerende tiltak generelt, og parkeringsrestriksjoner spesielt, er et egnet virkemiddel for å begrense bruk av personbil til fordel for økt andel kollektivreisende. Innarbeiding av parkeringsnormer i områdeplanen kan bedre kommunens mulighet til å utøve en aktiv parkeringspolitikk. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 31. august og anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Universell utforming Fylkesrådmannen viser til at Gjerdrum kommuneplan stiller en rekke krav til universell utforming i planleggingen. Av planbeskrivelsen går det blant annet frem at det stilles krav i områdeplanen om at minimum 50 % av ny boligbebyggelse skal være universelt utformet. Fylkesrådmannen kan ikke se at dette er sikret i reguleringsbestemmelsene, og anbefaler at det tas inn bestemmelser som sikrer hensynet til universell utforming, i tråd med kravene i kommuneplanen. Idrett og fysisk aktivitet Akershus fylkeskommune er positiv til forslaget om å sette av arealer til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i tilknytning til Gjerdrum ungdomsskole og fremtidig barneskole. Det er også positivt at det foreslås en sammenhengende skiløype fra idrettsanlegget mot Romeriksåsen. Det anbefales at traseen utformes så den kan benyttes hele året. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det ikke gis spillemidler til 5-erbane kunstgress, og anbefaler derfor kommunen å vurdere en større spilleflate, eventuelt en sandbane, skateflate eller andre aktivitetsanlegg. Automatisk fredete kulturminner Arkeologisk registrering er bestilt og vil bli gjennomført etter skuronna. Dersom det blir gjort funn av automatisk fredete kulturminne vil fylkesrådmannen vurdere hvorvidt det skal søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. Nyere tids kulturminner Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel datert 31. august Det er meget positivt at man i planprosessen har valgt å gjennomføre en egen kulturminneutredning.

10 Ask vestre er i planforslaget regulert med hensynssone med formål bevaring av kulturmiljø. Dette er positivt. I forslag til reguleringsbestemmelser for hensynssonene, 5.2.1, under ombygging av bestående bebyggelse, åpnes det opp for at kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Det er positivt at det her åpnes opp for en tilbakeføring av fasadene til tidligere dokumentert utseende. Fylkesrådmannen vil imidlertid fraråde at det i bestemmelsene åpnes opp for at fasadene kan endres til et utseende som er i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Dette vil etter vår oppfatning kunne resultere i at bygningen får et fasadeuttrykk den aldri tidligere har hatt og er derfor ikke i tråd med bevaringsintensjonen. Vi anbefaler derfor at denne formuleringen sløyfes. Planen åpner også opp for at det kan tillates oppført ny bebyggelse innenfor hensynssonen dersom dette ikke reduserer områdets miljø- og verneverdi. Nybygg innenfor området vil kunne endre opplevelsen av sammenhengen mellom de ulike bygningene på tunet. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det vurderes om det er riktig å åpne opp for nybygg innenfor området. Planforslaget som foreligger er ellers i tråd med våre anbefalinger i uttalelse til varsel, og fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader. Oslo, 3. september 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Margaret A. Mortensen Vedlegg: Utrykte vedlegg:

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 189/13 Fylkesutvalg Bærum kommune - Engervannsveien 29 - klage på vedtak om dispensasjon Innstilling Fylkesutvalget mener tillatelse til tilbygg, ombygging og terrenginngrep, som et ledd i å bruksendre bebyggelsen til legesenter, ikke er forenlig med bevaringshensynene. Fylkesutvalget opprettholder den foreløpige administrative klagen, fremmet i brev datert , på vedtak fattet av planutvalget i Bærum kommune i møte , sak 167/13. Sammendrag Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og bruksformål, samt eksteriør- og terrengendringer, ble mottatt I uttalelse til dispensasjonssøknaden, brev datert , frarådet fylkesrådmannen de omsøkte tiltakene ut fra at de ikke ble vurdert som forenelig med hensynet til kulturminneverdiene. Fylkesrådmannen varslet mulig påklaging av vedtak som strider mot vernehensynene. I møte fattet planutvalget i Bærum kommune vedtak der de ga sin tilslutning til innvilgelse av dispensasjon for omsøkte tiltak. Planutvalget begrunnet tillatt dispensasjon med at eiendommen egner seg godt for legekontor, og at forholdene bør legges til rette for slik aktivitet. Videre mener planutvalget at tiltakene må sees i sammenheng med den bymessige utviklingen av Sandvika, og behovet for slik virksomhet. Eiendommen inngår i raden av sveitserstilsvillaer langs Engervannsveien som er regulert til spesialområde bevaring. Bolighuset og uthuset er markert som bygninger som skal bevares, noe som også gjelder de øvrige villaene med uthus på den aktuelle strekningen. Etter fylkesrådmannens vurdering er foreslått bruk av eiendommen som legekontor, og de nødvendige tiltakene det medfører, ikke forenlig med vernehensynene. Med hensyn til terrenginngrep, tilpasning til eksisterende bebyggelse, og bevaring av bygninger og vegetasjon, er tiltakene i strid med reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen mener videre, i likhet med planutvalget i Bærum, at offentlig og privat tjenesteyting bør lokaliseres i eller nær sentrumsområder eller andre områder med god kollektivdekning, slik tilfellet er for angjeldende lokalitet. Bebyggelsens, og dermed

12 virksomhetens, omfang vurderes imidlertid i dette tilfellet som så vidt begrenset, at funksjonen kan løses i annen sentrumsnær bebyggelse, der de negative konsekvensene for kulturminneverdiene er mindre. Fylkesrådmannen har sendt en foreløpig administrativ klage, i brev datert , på vedtak fattet av Bærum kommune i planutvalgets møte Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å opprettholde klagen. Bakgrunn og saksopplysninger Eiendommen inngår i raden av sveitserstilsvillaer langs Engervannsveien som er regulert til spesialområde bevaring (område SB2) i Reguleringsplan for Sandvika Nord, vedtatt Bolighuset og uthuset er markert som bygninger som skal bevares, noe som også gjelder de øvrige villaene med uthus på den aktuelle strekningen. Reguleringsformålet er frittliggende småhusbebyggelse, selv om bolighuset siden 1994 har vært i bruk til kontorer. Følgende reguleringsbestemmelser under 5 for bevaringsområdene har betydning i saken: a) Verneverdig bebyggelse og eksisterende vegetasjon skal bevares. c) I område SB2 ( ) tillates ny, villamessig bebyggelse der forholdene ligger til rette for det mht. terrengtilpasning, uteareal og eksisterende bebyggelse. Nybygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse i formspråk, farger og materialvalg. e) Ved vedlikehold, utbedring og reparasjon av bebyggelsen skal det påses at bygningers dimensjon, takform, fasader, dør- og vindusutforming, materialvalg og farger opprettholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Reguleringsplanen gir også retningslinjer for det aktuelle området (SB2) under punkt 2: I område SB2 kan bygningsrådet gi tillatelse til bruksendring fra bolig til kontor/erverv når forholdene tilsier det og den endrede bruk ikke medfører økt trafikk til eiendommen. Ved tillatelse til bruksendring bør det stilles som vilkår at det ikke skal være tillatt å sette opp reklameskilt, lysreklame og lignende og at kundeparkering på eiendommen ikke skal være tillatt. Søknad ble sendt til fylkeskommunen fra søker , uten at saken gikk via Bærum kommune. Fylkesrådmannen frarådet i sin uttalelse at det skulle gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om formål og byggegrense, og frarådet også at det skulle gis tillatelse for de øvrige omsøkte tiltakene. Planutvalget i Bærum kommune fattet i møte vedtak der det ble gitt tilslutning til søknad om dispensasjon i sak 167/13, Engervannsveien 29 Rammesøknad med dispensasjon tilbygg bruksendring til legesenter parkeringsplasser. Dispensasjonen ble begrunnet med at eiendommen egner seg godt for legekontor, og at tiltaket må sees i sammenheng med den bymessige utviklingen av Sandvika og behovet for slik virksomhet. Etter forvaltningsloven kap. VI og plan- og bygningsloven 1-9 kan fylkeskommunen påklage enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens saksområde. Fylkesrådmannen sendte en foreløpig administrativ klage på kommunens vedtak. Det er fylkesutvalget som har myndigheten til å påklage kommunens vedtak, og saken legges derfor fram for behandling i fylkesutvalget, som avgjør om fylkesrådmannens foreløpige administrative klage skal opprettholdes.

13 Problemstillinger og alternativer Sveitserstilsvillaene langs Engervannsveien i Sandvika utgjør som helhet et svært karakteristisk miljø i et av fylkets største og viktigste tettsteder. Sandvika er i sterk vekst, og trehusbebyggelsen fra tiden omkring århundreskiftet er sårbar for endringer. Villabebyggelsen på den aktuelle strekningen langs Engervannsveien er eksponert mot jernbanestasjonen, veien, og deler av Sandvika sentrum, og bør også i framtida stå som representant for tidlig villabebyggelse omkring Sandvika stasjon. Engervannsveien 29 framstår i det særegne miljøet som det mest helhetlige og opprinnelige anlegget, med bolighus, uthus og hage bevart. Villaeiendommen ble bebygd i 1916, og representerer typisk villabebyggelse i de voksende stasjonsstedene tidlig på 1900-tallet. Slike villaeiendommer med bolighus og uthus i sveitserstil var et typisk syn omkring fylkets jernbanestasjoner for hundre år siden, men i dag er det få som i like stor grad har beholdt både et helhetlig preg og originale bygningsdetaljer som i Engervannsveien 29. Anlegget med bolighus, hage og uthus har som helhet svært høy autentisitetsverdi, også sammenliknet med villaeiendommene i nærmiljøet og i Sandvika for øvrig. Kommunens vedtak Kommunens vedtak innebærer at det gis tillatelse til oppføring av tilbygg på nordsiden av eksisterende bolighus, som skal inneholde legekontorer, heis og handicaptoalett. Tilbygget kobles sammen med det eksisterende hovedhuset med et mellombygg av glass og trekonstruksjoner. Om lag halvparten av tilbygget må plasseres utenfor byggegrensa avsatt i reguleringsplanen, inn i det bratte terrenget i bakkant av det eksisterende bolighuset. Uthuset planlegges ombygd til legekontorer. Det skal gjøres plass til 10 parkeringsplasser på eiendommen, og legges til rette for handicaptilgang og adkomst for ambulanse. I vedtaket heter det at fasadeendringene på uthuset skal «endres i tråd med merknadene fra kulturvernmyndigheten» og at uteområdet skal «beplantes igjen i størst mulig grad for å gjenskape hageanlegget». Fylkesrådmannens vurdering Vurdert opp mot reguleringsbestemmelsene 5 a) og c) gjengitt ovenfor, og ut fra en kulturminnefaglig vurdering, vil de foreslåtte tiltakene medføre store terrenginngrep som i vesentlig grad vil redusere miljøets kulturhistoriske og opplevelsesmessige verdi. Dersom hagen med vegetasjon ut mot gaten erstattes med parkeringsplasser, og det oppføres tilbygg i det bratte terrenget mot nord, tilsidesettes reguleringsbestemmelsene for bevaringsområdet. En stor del av tilbygget, samt forstøtningsmurer og deler av parkeringsarealene, foreslås lagt utenfor byggegrensa slik den er fastsatt i reguleringsplanen. Tilbygget og forstøtningsmurene vil påvirke opplevelsen av grøntdraget og åssiden mot nord, som i dag er karakteristisk bak hele den omtalte raden av villabebyggelse. Vi kan ikke se at asfalterte parkeringsarealer på tre sider av bolighuset kan være forenlig med bevaring av hagen, som er en svært viktig del av kulturmiljøet. Ifølge vedtaket skal hagen gjenskapes, men vi kan vanskelig se at dette er mulig dersom legekontoret skal få etablert et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Selv om tilbygget plasseres på baksiden av det eksisterende bolighuset, vil det strekke seg om lag 3 meter lenger mot vest og i stor grad endre den visuelle opplevelsen av bygningen og miljøet. Bruksendring av uthuset kan, slik vi ser det, vanskelig la seg gjennomføre uten fasadeendringer som strider mot bevaringshensynet. Under 5 i reguleringsplanen går det klart fram at detaljer i fasadene, som dører og vinduer, samt opprinnelige materialer, skal bevares. Vedtaket tillater etablering av 10 parkeringsplasser. Bruksendringen vil utvilsomt medføre økt trafikk, og vil dermed være i strid med retningslinjene vedrørende trafikk og kundeparkering i

14 reguleringsplanen (punkt 2 gjengitt ovenfor). Etter fylkeskommunens vurdering legger vedtaket opp til en bruk av den bevaringsverdige eiendommen som den ikke er egnet til. Fylkesrådmannen mener, i likhet med planutvalget i Bærum, at offentlig og privat tjenesteyting bør lokaliseres i eller nær sentrumsområder eller andre områder med god kollektivdekning, slik tilfellet er for angjeldende lokalitet. Bebyggelsen muliggjør imidlertid kun et mindre legesenter, og fylkesrådmannen mener denne virksomheten kan løses i annen sentrumsnær bebyggelse, der de negative konsekvensene for kulturminneverdiene er mindre. Etter fylkesrådmannens vurdering er foreslått bruk av eiendommen som legekontor, og de nødvendige tiltakene det medfører, ikke forenlig med vernehensynene. Med hensyn til terrenginngrep, tilpasning til eksisterende bebyggelse og bevaring av bygninger og vegetasjon, er tiltakene i strid med reguleringsbestemmelsene 5. Vi oppfordrer til at den aktuelle eiendommen utvikles på bevaringsverdienes premisser. Bolighuset, uthuset og hagen bør bevares som et sammenhengende anlegg, og som en del av kulturmiljøet langs Engervannsveien. Kulturmiljøet har stor betydning i regional sammenheng, som typisk stasjonsnær villabebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet, og et av få godt bevarte spor fra denne fasen av Sandvikas historie. Fylkesrådmannen mener tiltakene det er gitt dispensasjon for i vesentlig grad setter til side bestemmelsene i reguleringsplanen, og at tiltakene ikke er forenlige med vernehensynene. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Thomas Johansen Vedlegg 1 Bilder av eiendommen 2 Foreløpig administrativ klage, brev datert Tilbygg - fasade syd 4 Tilbygg - fasade vest

15 Bilder Engervannsveien 29 Engervannsveien 29 har beholdt opprinnelige vinduer, panel, dekor og taktekking, i et helhetlig miljø med uthus og hage. Villapreget er fortsatt iøynefallende. Hagen har behov for stell, men er en viktig del av kulturmiljøet som de øvrige villaene på raden langs Engervannsveien har mistet.

16 Uthuset er tydelig oppført som del av et helhetlig miljø, med panel, vindusomramminger, dører og profilerte åser bevart. På de øvrige villaene i bevaringsområdet langs Engervannsveien er det blitt byttet ut bygningsdetaljer som taktekke, vinduer og panel, i tillegg til at hagene for en stor del er borte til fordel for asfalterte flater og parkeringsarealer.

17 SENTRALADMINISTRASJONEN Bærumkommune Miljø- og planadministrasjonen 1304SANDVIKA Att. AnneKristin Aaserød Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) ThomasJohansen /5291-7/93477/2013EMNE L12 Telefon Deresdato Deresreferanse 13/153615/ACA Bærum kommune - gnr 83bnr 53 - Engervannsveien29 - foreløpig administrativ klage på vedtak om dispensasjon Fylkesrådmannenvisertil oversendelsedatert av vedtakfatteti planutvalgeti Bærum kommune Etterforvaltningslovenkap.VI og plan- og bygningsloven 1-9 kanfylkeskommunenpåklage enkeltvedtaketterplan- og bygningslovendersomvedtaketdirekteberørerfylkeskommunens saksområde. Fylkesrådmannenframsetter med dette en foreløpig administrativ klage på vedtak i sak 167/13, «Engervannsveien29 rammesøknadmeddispensasjon tilbygg bruksendringtil legesenter parkeringsplasser», fattet av planutvalgeti Bærum kommunei møte Vedtaketinnebærerat detgis dispensasjonfra reguleringsplanens formål og byggegrensefor oppføringav tilbygg.planutvalgetgir ogsåsin tilslutning til deøvrigedeleneav søknaden: etableringav legesenter, ombyggingav uthustil legekontorog etableringav parkeringsplasser, underforutsetningav at fasadeendringenesomer foreslåttpåuthusetendresi trådmed fylkeskommunensmerknaderi tidligereuttalelse,og at uteområdenebeplantesfor å gjenskape hageanlegget. Fylkesrådmannenhari uttalelse frarådetat detgis dispensasjonut fra envurderingav at tiltakenevil medføreat kulturminnerav regionalverdi går tapt. Fylkesrådmannenberom at klagengis oppsettendevirkning inntil klagener endeligavgjort. Det vil bli tatt endeligstilling til klagenvedpolitisk behandlingav sakeni fylkesutvalget Fylkesutvalgetvil avgjøreom klagenskalopprettholdes. Kulturminnefaglig vurdering begrunnelsefor klagen For beskrivelseav miljøet,bygningeneog tiltakeneviservi til tidligereuttalelsei brevdatert Eiendommeninngåri rekkenav sveitserstilsvillaerlangsengervannsveien, somer regulerttil spesialområdebevaring(områdesb2)i Reguleringsplanfor SandvikaNord, vedtatt Bolighusetog uthuseter markertsombygningersomskalbevares,noesomogsågjelderdeøvrige villaenemeduthuspådenaktuellestrekningen. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks1200sentrum Schweigaardsgt 4,0185Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift -fk.no Pb1160Sentrum,0107Oslo (+47) NO

18 SveitserstilsvillaenelangsEngervannsveienutgjørsomhelhetet sværtkarakteristiskmiljø i et av fylketsstørsteog viktigstetettsteder. De er alle eksponertmot jernbanestasjonen, veienog delerav Sandvikasentrum.Engervannsveien29 framståri detsæregnemiljøet somdetmesthelhetligeog bestbevarteanlegget,medbolighus,uthusog hagebevart.vil laeiendommenble bebygd i 1916,og representerer typisk villabebyggelsei devoksendestasjonsstedene tidlig på1900-tallet.slike villaeiendommermedbolighusoguthusi sveitserstilvarettypisksyn omkringfylkets jernbanestasjoner for hundreår siden, meni dagerdetfå somi like storgradharbeholdtbådeet helhetligpregog originalebygningsdetaljer. Anleggetmedbolighus,hageog uthusharsomhelhet sværthøyautentisitetsverdi. 5 i reguleringsplanensbestemmelserslårfastatbebyggelseogbygningsdetaljerinnenfor bevaringsområdet vedvedlikeholdog utbedringskalbevareseller tilbakeføres. Uthusetog bolighuseti Engervannsveien29 haropprinneligefasaderog bygningsdetaljerbevart, og er i god tekniskstand,noesomikke gjør utskifting nødvendig. Gjeldendereguleringsplanåpnerfor «ny,villamessigbebyggelseder forholdeneligger til rettefor detmht.terrengtilpasning,utearealog eksisterendebebyggelse»(jf. 5). Densammeparagrafen fastslårogsåat eksisterendevegetasjonskalbevares.i kommunedelplanfor Sandvika,vedtatt ,gis estetiskeretningslinjeri 2.3,deråsprofiler,landskapssiluetterogverdifull vegetasjontrekkesfram somviktige elementerå bevare. Ettervårvurderingvil deforeslåttetiltakenemedførestoreterrenginngrepsomi betydelig gradvil reduseremiljøetskulturhistoriskeog opplevelsesmessig everdivedat hagenmedvegetasjonut mot gata erstattesmedparkeringsplasser, og attilbyggetmåleggesinn i detbratteterrengeti bakkant. En stordel av tilbygget, samtforstøtningsmurerog delerav parkeringsarealene, foreslåslagt utenforbyggegrensenslik denneer fastsatti reguleringsplanen.tilbyggetog forstøtningsmurene vil påvirkeopplevelsenav grøntdraget og åssidenmot nord,somi dager karakteristiskbakhele denomtalteradenav villabebyggelse.selvom tilbyggetplasserespåbaksidenav deteksisterende bolighuset,vil detstrekkesegomlag3 meterlengermot vestog i storgradendredenvisuelle opplevelsenav bygningenog miljøet. Vi kanhellerikke seat asfalterteparkeringsarealerpåtre siderav bolighusetkanværeforenlig medbevaringav hagen,somer ensværtviktig del av kulturmiljøet.ifølgevedtaketskalhagengjenskapes,menvi kanvanskeligseat dette er mulig dersomlegekontoretskalfå etablertet tilstrekkeligantallparkeringsplasser. Reguleringsplanengir retningslinjerfor bruksendringeri områdesb2(punkt2). Endringfra bolig til kontor/ervervkantillatesnårdenendredebrukenikke medførerøkttrafikk til eiendommen.det erviderefastsattatkundeparkeringikke børtillates.bruksendringenvil etterfylkeskommunens vurderingutvilsomtmedføreøkt trafikk, og enbruk av eiendommensomdenikke er egnettil når bevaringshensynet leggestil grunn. I uttalelsedatert frarådetfylkesrådmannenatdetblegitt dispensasjonfra reguleringsplanens formål og byggegrense.vi frarådetogsåfasadeendringerog utskifting av originalebygningsdelerpåuthuset, samtopparbeiding og asfalteringav utearealene. Bruksendring av uthusetkanvanskeligla seggjennomføreutenfasadeendringersomstrider mot bevaringshens ynet. Konklusjon Fylkesrådmannenframsettermeddetteenforeløpigadministrativklagepåvedtaki sak167/13, «Engervannsveien29 rammesøknadmeddispensasjon tilbygg bruksendringtil legesenter parkeringsplasser», fattetav planutvalgeti Bærumkommunei møte

19 Fylkesrådmannenberom at klagengis oppsettendevirkning inntil klagener endeligavgjort. Det vil bli tatt endeligstilling til klagenvedpolitisk behandlingav sakeni fylkesutvalget Fylkesutvalgetvil avgjøreom klagenskalopprettholdes. Etterfylkesrådmannensvurderingerforeslåttbruk av eiendommensomlegekontor,ogde nødvendigetiltakenedetmedfører,ikke forenligmedvernehensynene. Medhensyn til terrenginngrep,tilpasningtil eksisterendebebyggelseog bevaringav bygningerog vegetasjon, er tiltakenei strid medreguleringsbestemmelsene 5. Vi oppfordrertil at denaktuelleeiendommen utviklespåbevaringsverdienespremisser.bolighuset,uthusetog hagenbørbevaressomet sammenhengende anlegg,og somendel av kulturmiljøetlangsengervannsveien. Kulturmiljøet har storbetydningi regionalsammenheng, somtypisk stasjonsnærvillabebyggelsefra begynnelsenav 1900-tallet, og et av få godtbevartesporfra dennefasenav Sandvikashistorie. Med vennlighilsen HeleneØvrelid fung.ass.fylkesdirektør ThomasJohansen rådgiverplan Dokumenteter elektroniskgodkjent. Saksbehandlere: Nyeretidskulturminner: Plan- og miljøfagligevurderinger:

20 E S N E R G O B A N A justert romfordeling dato Tegning gjelder for søknad og skal ikke benyttes som byggetegninger S A R T E K E IT K R A O IG D IN r e v a h ts e h tig re fra e ls te tila riftlig k s n te u t tila e k ik r e k ru b / g rin ie p o k l A c+ 4,0 eksisterende terreng c+ 3,0 n te k ite rk a r re ø tilh r te e h tig re le A 1:100 fasade syd Prosjektnr A40-3 Sandvika Legesenter Engervannsveien 29 Sandvika gnr/bnr 83/53 Søknad Bruksendring Tilbygg Fasade syd med eksist 1:100 Dato sign ktr rev 1:100 fasade nord eksist Marianne Høe sivilarkitekt MNAL Gjettumveien 121 c 1346 Gjettum tlf :

21 A justert romfordeling dato Tegning gjelder for søknad og skal ikke benyttes som byggetegninger S A R T E K E IT K R A O IG D IN r e v a h ts e h tig re fra e ls te tila riftlig k s n te u t tila e k ik r e k ru b / g rin ie p o k l A 1:100 fasade syd snitt tilbygg eksisterende n te k ite rk a r re ø tilh r te e h tig re le A Prosjektnr A40-2 c+ 8,0 Sandvika Legesenter Engervannsveien 29 Sandvika gnr/bnr 83/53 c+ 5,0 Søknad Bruksendring Tilbygg eksisterende terreng Fasade syd og vest 1:100 Dato sign ktr rev fasade vest 1:100 Marianne Høe sivilarkitekt MNAL Gjettumveien 121 c 1346 Gjettum tlf :

22 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 190/13 Fylkesutvalg Uttalelse til fastsetting av kommune- og fylkesgrense- Akershus fylke og Oppland fylke- Hurdal, Vestre Toten og Østre Toten kommuner- Flårudsæter og Eina allmenning Innstilling Alternativ 1: Fylkesutvalget anbefaler at grensene fastsettes slik de er nedfelt på eksisterende geografiske kart og at samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune. Alternativ 2: Fylkesutvalget ser at Kartverkets alternativ II i uttalelsen fra 1995 er i tråd med de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser og vurderer at Eina allmenning øst for Brennelva kan overføres fra Hurdal til Østre Toten kommune. Sammendrag Saken gjelder søknad fra Hurdal kommune datert om fastsetting av kommunegrensen mellom Hurdal og Vestre Toten, og mellom Hurdal og Østre Toten, på strekningen Brennelva (Brandelva) i vest til Store Svartungen i øst. (Flårudsætra og Eina allmenning). Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i samarbeid med fylkesmannen i Oppland, er bedt om å fullføre saksbehandlingen før saken sendes departementet for avgjørelse, jf. lov om fastsetjing av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova) 7 og rundskriv H- 01/07 om delegering og utfylling av retningslinjer. Det er bedt om at det innhentes nye uttalelser fra de berørte grunneiere, kommunene og fylkeskommunene Akershus og Oppland da saken har ligget lenge i ro. Frist for å avgi uttalelse er Grensefastsettingen berører gnr. 47 bnr. 1-3 i Hurdal kommune. Selv om eiendommene er gitt gårds- og bruksnummer i Hurdal kommune, synes eiendommene ikke å være tinglyst i matrikkelen. Derimot er gnr. 47 bnr. 2 og 3 matrikulert i Østre Toten kommune, som hhv. Gnr. 285 bnr Disse bruksnumrene ligger som en enklave av Østre Toten kommune, geografisk plassert i Hurdal kommune. Saken gjelder således også fylkesgrensen mellom Akershus og Oppland.

23 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Saken gjelder grensefastsetting, som er et vedtak om fastsetting av omstridte, uklare eller tidligere ikke fastsatte grenser mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Motstykket er grenseendring, som innebærer at en grense justeres eller at kommuner/fylkeskommuner slås sammen eller deles. Begge deler reguleres av lov om fastsetjing av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova). I henhold til inndelingsloven 7 er det departementet som treffer vedtak om grensefastsetting. Slikt vedtak kan først treffes etter at de berørte kommuner og evt. fylkeskommuner har fått anledning til å uttale seg, jf. 9. Grensefastsetting må - uavhengig av omfanget - anses som en rammebetingelse for fylkeskommunen slik at fylkesutvalget har fullmakt til å avgi uttalelse, jf. delegasjonsreglementet pkt nr. 9. Hurdal kommune søkte Kommunal- og regionaldepartementet om grensefastsetting I 1990 sendte departementet saken over til Statens kartverk og ba om vurdering og evt. nye forslag til beskrivelse av den aktuelle grensestrekningen. Innstillingen fra Statens kartverk, i brev datert , lød: Alternativ I: «Eina allmenning øst for Brennelva skal fortsatt ligge i Hurdal kommune. Samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus fylke og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet hvor mellom Gran og Vestre Toten kommune treffer Brennelva. Grensa følger Brennelva nordover til denne krysser nordgrensa for Eina allmenning. I dette punktet støter Østre Toten kommune til. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet i Brennelva hvor nordgrensa for Eina allmenning krysser elva. Fra dette punktet går kommune- og fylkesgrensa i øst-sørøstlig hovedretning etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 2, og videre etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 3, frem til det punktet ca. 250 meter nordøst for Bjørnåstjern hvor grensa for allmenningen svinger mot nordvest.» Alternativ II: «Eina allmenning øst for Brennelva føres over fra Hurdal kommune til Østre Toten kommune. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus fylke og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet hvor grensa mellom Gran og Hurdal kommune treffer Brennelva. Fra dette punktet går kommune- og fylkesgrensa i øst- sørøstlig hovedretning, først etter sørgrensa for Eina allmenning og bruksenhetene i/ ved Flårudsætra, så etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 3, frem til det punktet ca. 250 meter nordøst for Bjørnåstjern hvor allmenningsgrensa svinger mot nordvest.» Statens kartverk gikk inn for alternativ II. Tilrådningen fra Kartverket ble oversendt departementet, hvorpå departementet sendte saken videre til Oppland fylkeskommune for uttalelse. Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune uttalte seg 3. september 1996 og fattet følgende vedtak:

24 «Oppland fylkeskommune vil på bakgrunn av innstillingen fra Statens Kartverk samt de opplysninger som foreligger i saken, tilrå overfor Kommunal- og arbeidsdepartementet at Eina allmenning øst for Brennelva overføres fra Hurdal kommune til Østre Toten kommune.» Saken har deretter blitt liggende i bero, inntil det ble etterlyst beslutning i saken i brev fra Østre Toten kommune til Kommunal og regionaldepartementet av 19. juni Kommunal og regionaldepartementet (tidligere Kommunal og arbeidsdepartementet) ønsker at saken avsluttes. Saken er derfor sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avsluttende saksbehandling. Departementet har bedt om at det innhentes nye uttalelser fra de berørte grunneierne, kommunene og fylkeskommunene. Siden saken ble tilsendt fra fylkesmannen har Akershus fylkeskommune fått kopi av uttalelser fra Eina allmenning, Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, og, samt grunneier Olaf Nøkleby. Eina allmenning uttaler seg i brev av , og gir uttrykk for at de ønsker at det omtalte området legges i Vestre Toten kommune, subsidiært i Østre Toten kommune. På den måten vil de få én (eller to) kommuner og ett fylke og forhold seg til. Vestre Toten kommune svarer i brev av at de mener at arealet bør overføres til Vestre Toten kommune, siden størstedelen av arealene tilhører Eina allmenning. Vestre Toten kommune gir sin fulle støtte til uttalelsen fra Eina allmenning datert I brev av fra Østre Toten kommune fremgår det at kommunen skal behandle saken for endelig avgjørelse etter sommerferien. Etter et møte mellom administrasjonen, ordfører og eier av Flårudsæter i juni, ga ordføreren administrasjonen fullmakt til å viderebringe konklusjonen fra møtet. Østre Toten kommune støtter Statens kartverks alternativ II, som sier at området overføres til Østre Toten kommune. Ordføreren ser det som absolutt sannsynlig at kommunestyret vil støtte denne konklusjonen når saken skal behandles. Grunneier på Flårudsæter Olaf Nøkleby uttaler seg i brev av 9. august Han viser til at området geografisk, næringsmessig og historisk hører til Toten i Oppland fylke, og mener at grensa mellom Østre Toten og Hurdal bør følge eiendomsgrensene i området (Eina allmenning og Flårud på den ene siden, Mathiesen- Eidsvoll Vært på den andre). Problemstillinger og alternativer Statens kartverk skisserte i 1995 to mulige løsninger, jf. brev av I anbefalingen fra 1995 er alternativ I i samsvar med kommune- og fylkesgrensa slik denne har vært vist på de offisielle kartene i lange tider. Alternativ II fulgte i høyere grad de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser, nemlig at de skal følge eiendoms-/ bruksrettsgrenser. Kartverket tilrådde alternativ II, hvor Flårud ikke blir overført til Hurdal kommune, men blir liggende i Østre Toten kommune. Kartverket har opplyst at de vil avgi ny uttalelse i det saken er på ny høring. Uttalelsen foreligger foreløpig ikke. Fylkesrådmannens anbefalinger

25 Fylkesrådmannen vurderer at den enkleste løsningen er at grensene fastsettes slik de er nedfelt på eksisterende geografiske kart og at samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune (alternativ I i Kartverkets uttalelse). Det er denne løsningen Hurdal ønsket i uttalelsen fra 1989 og medfører ingen endringer i de historiske kommune- og fylkesgrensene. Samtidig merker fylkesrådmannen seg Kartverkets bemerkning og anbefaling i uttalelsen fra 1995 om at alternativ II, der Eina allmenning øst for Brennelva overføres fra Hurdal til Østre Toten kommune, er mer i tråd med de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser, nemlig at de skal følge eiendoms-/ bruksrettsgrenser. Fylkesrådmannen legger på denne bakgrunn frem to alternative innstillinger. Oslo, 24. september 2013 Tron Bamrud Saksbehandler: Camilla Smedsrud Vedlegg: 1 Søknad m/vedlegg fra Hurdal kommune datert FMOA ber om nye uttalelser. Datert Oversendelesbrev fra KRD til FMOA datert Foreløpig uttalelse fra Østre Toten kommune datert Uttalelse fra Eina Allmenning datert Uttalelse fra Vestre Toten kommune datert Uttalelse fra Olaf Nøkleby datert

26 HURDAL KOMMUNE Formannskapskontoret Tlf. (06) HURDAL Hurdal, Kommunal- og arbeidsdepartementet Kommunalavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 1 FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTRE TOTEN OG HURDAL, OG MELLOM ØSTRE TOTEN OG HURDAL PA STREKNINGEN FRA BRENNELVA VEST TIL STORE SVARTUNGEN I ØST, FASTSETTING AV FYLKESGRENSE MELLOM OPPLAND OG AKERSHUS PA SAMME STREKNING Viser til telefonsamt,31e med Lindgren Lindgren fikk for ca. 3 mnd. siden uformelt oversendt kopier av sakens dokumenter til gjennomsyn. Vi har nå fått det råd å bringe grensetvisten offisielt inn for departementet. Vi ber med dette om at kommune- og fylkesgrensen blir offisielt fastlagt. Hvordan dette skal gjøres ber vi om at departementet avgjør. I tillegg til de tidligere innsendte dokumenter har vi nylig mottatt et notat fra Østre Toten som de ber om må få være med i vurderingen av fremtidige grenser, kopi følger som vedleqg I. På side 2 i notatet er det tatt opp flytting av fylkesgrensen ved Fjellsjekampen, og flyttingen er gitt en noe skjev og forenklet fremstilling. Østre Toten kommune tok denne flyttingen opp med Norges geografiske oppmåling i 1973, og likk et utførlig og begrunnet svar tilbake, kopi følger som vedle 2 o 3. Denne grensestrekningen berører ikke den nå omtvistede grensestrekning, men vi har tatt med vedlegg 2 og 3 for å vise at flyttingen av grensen ved Fjellsjøkampen ikke var så tilfeldig som notatet vil gi inntrykk av.

27 2. Vi håper at det tidligere innsendte materialet, sammen med dette brevet, er tilstrekkelig til å vurdere saken. Med hil en -1 (1T5p; )., 0-4rV^W^I-ÅA-N Terje Hermansen rådmann Stelnar Karlsen avd.ing., oppmåling Kopi til: østre Toten kommune Vestre Toten kommune Fylkeskartkontoret i Oppland Fylkeskartkontoret i Oslo og Akershus Sorenskriveren i Toten Sorenskriveren i Eldsvoll Eina Almenning Bredrene Lundby Håkon Hekleby

28 Ved(Qtyi 2. DET KONGELIGE KOMMUNALDEPARTEMENT KONTORADRESSE: MØLLERGT POSTADRESSE: POSTBOKS 8112 DEP, 0032 OSLO 1 TELEFON (02) TELEX KADEP N TELEFAX (02) (02) AREIMILJø OG SIKKERHETSAVD. - (02) DISTR.UTB.AVD. - (02) INNVANDRINGSAVD. - (02) KOMM.AVD. - (02) BOLIG - OG BYGN.AVD. Statens Kartverk Monserudveien 3500 HøNEFOSS Deres ref Vår ref Dato 89/2888 K JOS/THo FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTRE TOTEN OG HURDAL, OG MELLOM østre TOTEN OG HURDAL PÅ STREKNINGEN FRA BRENNELVA I VEST TIL STORE SVARTUNGEN I øst, FASTSETTING AV FYLKESGRENSE PÅ SAMME STREKNING Departementet har mottatt en henvendelse datert 5. april 1989 fra Hurdal kommune hvor man ber om at oxvennevnte grense blir fastsatt (se vedl. 1). Siden har vi mottatt et brev av 24. april 1989 fra ordføreren i østre Toten (vedl. 2). Det framgår av brev 9. mai 1973 fra Kommunaldepartementet til Mathiesen-Eidsvold Værk (vedl. 3) at kommunegrensen Hurdal - østre Toten/fylkesgrensen Akershus Oppland ble fastsatt ved kg1. res. i Det problemet som nå er reist, er hvorvidt Flårudseter, som rent geografisk ligger inne i Hurdal kommune, egentlig tilhører østre Toten kommune. Eiendommen er matrikulert i østre Toten, og det var Hurdals ønske om å foreta omnummerering, som brakte saken opp i lyset. Saksforholdet framgår av brev 7. mars 1988 fra teknisk etat i Hurdal kommune (vedl. 4). Brevet inneholder bl.a. referat fra et møte i saken. På s. 3 i ovennevnte brev er det sitert en uttalelse fra NGO i 1975 om at nordgrensen for Skrukkelia antakelig ikke ble fastsatt ved den kongelige resolusjonen av 23. mai Dette synes å innebære at det er usikkert hvor Flårudseter egentlig hører hjemme. Som vedlegg 5 og 6 følger innstillingene til de to kongelige resolusjonene fra 1841 og 1863 (begge gjelder overføring av distriktet Skrukkelia til Hurdal kommune). Vi ber Kartverket vurdere spørsmålet om Flårudseters

29 * 2 tilhørighet, og evt. framsette forslag til ny beskrivelse av den aktuelle grensestrekningen. Saken har dessverre blitt liggende en god stund hos oss. Med hilsen Ingegjerd Nordeng e.f. Byråsjef Jostein Selle Vedlegg Kopi: Hurdal kommune østre Toten kommune Vestre Toten kommune Saksbehandler: Jostein Selle

30 - rad- tn: e.- 'etlwro - ) Tloosru a ten, d'a LA Kjiques ord Nlan I -= Di rd Op r: =111m.71= 1= =...` 03, fs - = z.,.. 1= n r 8,e t= ï. -_j ' "- -- to"y Ye 3 ff. Y 1! : i. '. -...,..u...,,,..~..,...1:3 =-;,:.V.11 -v..- r, a. &..7:=...V, w in n,.-... tc,,..i.-~11; % ''.i c.=" - `. %-.-'3 i -:.=-:.:, z...: -... = I =3 - I.1% =3.-~- 't g - I '. W. Y - : =. _.._, ''ffi' ,.. -0, 3 1 i --.-, =.. 3., 1 1%,,..., ;.- i.' _ ' ' 31 --= -..t. -.- 'E.- _,p-,.4,i),f.,--.: : :.. f,.. : : I =a..= =. :=3',, z,ef,.1,,.. ;; 1;=-- := :F,. =. "..-_:= rld,--" - : V!! -± W..:! 1!, ; - _ 4. z. uts ra. -. t,..~..-z. 2,..' I: :, "L.-----"i- Z.774= : i. I - s.= _ - 3 '.. t :.: L. ' '... 'i. ~-.1...":.-,..,,, : Y - '' i ',-4. " , '. ' '-..Y,... ',0 ' ===. '. : =EE.Er : :, efrå. _ n - : a vr ru 0, rk 4" E = Wr Cr. : I....: 3 "....,-;i L...- izif)..%:,71/4.,..,,..2i.i4.==._,,jr:,,--..".: 3., f ti.:.,...,, 7.2..,::: 2,_14.,_-_,,-.,.....;,-:...::. 't ' ` :: / :::!,>. W... j = _...-: i :as _ = - - = '.."-A.---- _ -,..._- -...',Y3 -~ ===- ---.,.11,7,02..i.."; r ' jir..-er",.1-1,-... '''';-, _-..r...g. -_1-..., E----Vt..."-s,-u...-_..,....= = -..,, i...1." il "-=-_ -, 7 ''., g d' ra = , un _aug.-1 :. -!, z FE..----=. _ -..-.= `-= "'''''.,...,.. =.r. ii ''..., - = =_- =...: ''...34,,,-.,7,3,... :4-Z , -I-..r _. 4..,,. a.4...,.., ----"--. = I. l'i"..lt ''''.. F 125.L ' :!.. '..,_ :..k_-., : :., Vi i ti Ir.... ''' _-=''': - 1:. r''.'' _. - '.... i fl a -dci : - '...,.,. Q 't. / 'f.7. _ 9...' 1.;..: : _._._._ -, -,..,,_, , '..7,,.'.k.: filt'd.. ::.,r. '-.=',..,.-z, -.,..i `::. : - - elf0. % -%. _,F._=== Y H.'"-'; -,--i.=-;-= -,." = ".,... =.:......=. - :,. -...;:; 1 ". -.60;! 47X3,.-,-, --, '. It.13,, 0,..j_11 Yr,... ' N., & VN 01 g '. `T' ;=' '' 6U. : -, \ : ti ''''& -.;-:',--.; ,.-p - i i,.. q; t'.. - ' i.1 ffl- - ',=..:,...,.K--.. 1' ;.1\ eftf. rzaii ;,. n -Leg d?ls - -- = = tinyb ie a-, hpra!=7-7:(. rg. trsr- '..1 ( : ik 17( h6gga, = r, - m fi:prwdr?ittu s, _. : so tg$ re. pj tr2i: \ WN: 1? å% " 1 3o fi it713,i1:3e.w1;" e \ v "Z 'r e ref. = `N.,/!.. \ " b Y.. = 8 r t ; VI V F 3, 7,n \... ts:r idr ; R, 9" o _.). :00 - e> uma,:s n ' V <k7 _e _ =_ -O U =. 4=-) 7/:: "I "` 0,.3]..31.7/ Y- X z. 1,...,, I r th r t..." 7, r 1 an t41-1!v7i ---""-«\ ijj., : ro s.sr trorts \. ; ir r 17

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013

Sakskart 2 med innstillinger til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10.2013 Tid 15:00 Program for fylkesutvalgets befaring

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA /LIL

Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA /LIL Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA 201003064-2 /LIL 03.11.2010 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang-

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Vestby kommune Planutvalget

Vestby kommune Planutvalget Vestby kommune Planutvalget Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 12.03.2007 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 152 BNR 8 - GARNTØRKA - KLAGE PÅ AVSLAG - OMBYGGING/INNGLASSING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Idar Fagereng Arkiv: // 152/8 Arkivsaksnr.: 11/1751-33 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -6/15 09.02.2015 PLM-6/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen Boxs Arkitektstudio AS v/pieter Paul Furnée Alfheim 24 1384 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 29/3 20.03.2015 S15/164 L17281/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/164.

Detaljer

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra - Fylkesmannens vedtak etter inndelingslova

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra - Fylkesmannens vedtak etter inndelingslova Stab Songdalen kommune Postboks 53, 4685 NODELAND Søgne kommune Postboks 1051, 4682 SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/17937 28.02.2017 Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.04.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter Oslo kommune Plan - og bygningsetaten Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2009/14085 M-NA 200903185-/JRI Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

Detaljer

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR M O flat, JERNBANEVERKET 16 OKT,2014 Statens vegvesen Jernbaneverket Utbygging Postboks 4350 2308 HAMAR Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Region øst

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/467124_fix.html Side 1 av 2 23.12.2016 Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no] Dato: 20.12.2016 14:52:48 Til: 'Øystein Ellingsen' Kopi: Geir Sunde

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 12.05.

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 12.05. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 12.05.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 81/14 Ås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn FYLKESADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 23.08.2016 2014/10881-16/112348/2016 EMNE L40 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.11.2015 N - 515.1, HistSak - 15/7775 15/238010 10/23973, PLANID - 2012024 Saksbehandler: Tone Groseth Saksansvarlig: Arthur

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune Arkitektbua AS Størksvegen 2 2420 TRYSIL Øivind Løken Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 15/4038-2 Saksbeh. Hanne Thingstadberget Tlf. 62 54 44 60/Tina Amundsen/Kristian Reinfjord Hamar, 16.06.2015 Svar Varsel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/17 Formannskapet 28.03.2017 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2013/2540-40 Arkiv: 0203R1302 Dato: 22.08.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Inge Fagerhaug Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/16 Fast utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI BYGDETUN. Detaljregulering Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI BYGDETUN. Detaljregulering Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI BYGDETUN Detaljregulering Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak 37/2017 den 23.05.2017 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI BYGDETUN DETALJREGULERINGSPLAN BESTEMMELSER Avgrensing

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Etternavn Fornavn Adresse Postnr./-sted Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2014/1380-2 19385/2014 L12 14.05.2014 Varsel om oppstart - områderegulering av Lundejordet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat M.N.A. Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2013/388 Dato: 15.10.2013 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Høring av detaljregulering for Kildal Omsorgssenter - innsigelse

Høring av detaljregulering for Kildal Omsorgssenter - innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Yngve Granum Stang / 16/171938-5 201620437-6 25.04.2017

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer