Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 188/13 Gjerdrum kommune - Områdeplan for Ask sentrum - offentlig ettersyn 189/13 Bærum kommune - Engervannsveien 29 - klage på vedtak om dispensasjon 190/13 Uttalelse til fastsetting av kommune- og fylkesgrense- Akershus fylke og Oppland fylke- Hurdal, Vestre Toten og Østre Toten kommuner- Flårudsæter og Eina allmenning 191/13 E 16 Kongsvinger-Slomarka: Flytting av bomstasjon 192/13 Høring - ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel 193/13 Høring av statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 194/13 Vedrørende erstatning av oppvarming ved hjelp av fossilt brennstoff på Kjelle videregående skole 195/13 KommIT - deltakelse og finansiering fra Akerhus fylkeskommune 196/13 Opprettelse av "Tidlig varslingsgruppe" og regjeringens handlingsprogram for EU/EØS saker 197/13 Tilskudd til forprosjekt for hydrogenutvikling ved Oslo Lufthavn 198/13 Tilskudd til drift og utvikling ved Hynor Lillestrøm 199/13 Status for HyNor Buss-prosjektet CHIC Oslo 200/13 Ny internasjonal strategi, geografiske prioriteringer 201/13 Oversendte forslag fra fylkestinget 17. juni /13 Politisk møteplan /13 Rapport 2. tertial /13 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon 205/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - omdanning til interkommunal pensjonskasse 206/13 Forslag til folkevalgte kandidater - Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar /13 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold /13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker - Sandvika og 266 bussen Asker - Oslo 209/13 Vaterland bussterminal AS - årsmelding /13 Regjeringene har godkjent regional planstrategi for areal og transport.

4 Politiskesaker

5 Politiskesaker

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 157/13 Fylkesutvalg /13 Fylkesutvalg Gjerdrum kommune - Områdeplan for Ask sentrum - offentlig ettersyn Innstilling 1. Fylkesutvalget støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. 2. Fylkesutvalget ser at det er behov for å bearbeide planforslaget når det gjelder samferdsel. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er mangelfulle og følger ikke i tilstrekkelig grad opp intensjonene i planbeskrivelsen. På denne bakgrunn fremmer fylkesutvalget innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. 3. Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: 4. Fylkesutvalget støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. 5. Fylkesutvalget ser at det er behov for å bearbeide planforslaget når det gjelder samferdsel. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både trafikkanalysen og

7 reguleringsbestemmelsene er mangelfulle og følger ikke i tilstrekkelig grad opp intensjonene i planbeskrivelsen. På denne bakgrunn fremmer fylkesutvalget innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. 6. Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Utvalgets behandling: Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmer forslag om at saken utsettes for befaring. Votering: Lunds (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Sammendrag Gjerdrum kommune har sendt forslag til områdeplan for Ask sentrum på offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer, økt handelstilbud, møteplasser og kulturtilbud. Fylkesrådmannen støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Samtidig ser fylkesrådmannen at det er behov for en bearbeiding av planforslaget når det gjelder samferdsel. Gjerdrum kommune ønsker å omforme fv 120 gjennom Ask til sentrumsgate. Fra regionale myndigheters ståsted fungerer fv 120 godt i dag, både trafikksikkerhetsmessig og trafikkavviklingsmessig. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Statens vegvesen anbefaler fylkeskommunen som veieier å fremme innsigelse til planforslaget på bakgrunn av mangelfull trafikkanalyse og mangelfulle reguleringsbestemmelser. Fylkesrådmannen støtter vegvesenets syn og anbefaler fylkesutvalget å fremme innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort. Bakgrunn og saksopplysninger Gjerdrum kommune har sendt forslag til områdeplan for Ask sentrum på offentlig ettersyn med frist 20. september Planen er utarbeidet som en områderegulering i henhold til plan- og bygningsloven Forslaget bygger på konklusjonene fra plansmien som ble gjennomført i 2011 i forbindelse med kommuneplanrulleringen, og føringer i kommuneplanen. I tillegg til planbeskrivelse, kart og bestemmelser er det blant annet utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse,

8 trafikkanalyse, kulturminneutredning, geoteknisk utredning, energiutredning og støyutredning, og vurderinger av overvannshåndtering og grønnstruktur/naturmangfold. Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside: https://www.gjerdrum.kommune.no/no/hovedmeny/omlokalpolitikk/kommunestyret/#moter/2013/304. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer, økt handelstilbud, møteplasser og kulturtilbud. Planen åpner for inntil nye boliger. Barneskolen foreslås samlokalisert med ungdomsskolen vest for fv 120 og sør for fv 427. Det settes av et område på ca. 40 dekar til idrett og kombinert formål idrett/undervisning i tilknytning til skolene. Området der barneskolen er lokalisert i dag, øst for herredshuset og fv 120, forslås transformert til sentrumsformål. Det legges opp til sentrumsbebyggelse med kvartalsstruktur på østsiden av fv 120. Eksisterende kollektivterminal foreslås transformert. Hoveddelen, blant annet området som i dag brukes til bussparkering, foreslås omgjort til park, mens resterende del skal fungere som oppgradert kollektivterminal. Det er vist et turdrag (skiløype) fra idrettsparken mot golfbanen og marka og et annet turdrag i ravineområdet vest for Ask sentrum. Fylkesrådmannen uttalte seg til høring av forslag til planprogram i brev datert 31. august 2012, og til varsel om planoppstart i brev datert 8. oktober 2012 og hadde merknader knyttet til fv 120, parkering og kulturminner. For øvrig viste fylkesrådmannen til føringer i kommuneplanen knyttet til barn og unges interesser, universell utforming, næringsvirksomhet, trafikksikkerhet, energiforbruk og energiforsyning og uttrykte forventing til at føringene ble fulgt opp i arbeidet med områdeplanen. Statens vegvesen var i sine uttalelser, datert 30. august og 18. oktober 2012, tydelig på at det ville være vesentlig at planarbeidet avklarte planens påvirkning på trafikkbildet på fv 120, øvrige fylkesveier og annet veinett i området, samt fremtidig standard på fv 120. Videre påpekte vegvesenet blant annet at planarbeidet måtte belyse trafikale og trafikksikkerhetsmessige forhold, tilrettelegging for tiltak for gående og syklende og tiltak for økt kollektivbetjening. Problemstillinger Fv 120 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på i overkant av Veien har både en regional rolle som gjennomfartsvei mellom Nannestad og Skedsmo og en viktig lokal funksjon. Ca. 50 prosent av trafikken på fv 120 er gjennomfartstrafikk, mens ca. 50 prosent har start- og endepunkt i Gjerdrum. Gjerdrum kommune ønsker å omforme fv 120 gjennom Ask til sentrumsgate, med gateparkering, torg på begge sider og et grønt preg. For å avlaste fv 120 foreslår kommunen å lage en vestre omkjøringsvei mellom fv 120 og fv 427, ved at Nystulia forlenges mot nordvest. I kommuneplanen ligger det også inne et forslag om en omkjøringsvei øst for Ask. Fra regionale myndigheters ståsted fungerer fv 120 godt i dag, både trafikksikkerhetsmessig og trafikkavviklingsmessig. På denne bakgrunn er det ikke behov for utbedringer av det eksisterende fylkeskommunale veisystemet gjennom Ask. Dersom det skal gjøres endringer i veisystemet i Ask, er det viktig at det skjer på grunnlag av grundige analyser. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen har understreket at en eventuell omlegging av fv 120 ikke er inne i samferdsels- eller økonomiplan for Akershus fylkeskommune og ligger langt frem i tid. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen støtter mange av hovedgrepene i planforslaget, og ser positivt på at det legges opp til fortetting og en tydeligere sentrumsstruktur i Ask. Dette kan bidra til å bygge opp under

9 et godt tjenestetilbud, gode møteplasser og mulighet for god kollektivdekning. Fylkesrådmannen ser samtidig at det er behov for en bearbeiding av planforslaget når det gjelder samferdsel. Samferdsel - trafikkanalyse og veinett Statens vegvesen anbefaler i brev datert 28. august 2013 fylkeskommunen som veieier å fremme innsigelse til planforslaget på bakgrunn av mangelfull trafikkanalyse og mangelfulle reguleringsbestemmelser knyttet til blant annet opparbeiding av Nystulia som avlastningsvei, transformasjon av fv 120 til sentrumsgate og ombygging av bussterminalen. Vegvesenet mener at reguleringsbestemmelsene ikke i tilstrekkelig grad følger opp intensjonene i planbeskrivelsen. Fylkesrådmannen støtter vegvesenets syn, og ser at det er behov for nærmere avklaringer omkring det overordnede veisystemet før planforslaget kan vedtas. For ytterligere utdyping vises det til Statens vegvesens brev til fylkeskommunen, datert 28. august På denne bakgrunn anbefaler fylkesrådmannen fylkesutvalget å fremme innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan trekkes når trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene er bearbeidet og tydeliggjort i tråd med Statens vegvesens anbefalinger. Parkering Reguleringsbestemmelsene inneholder ikke bestemmelser om parkering. Parkeringsregulerende tiltak generelt, og parkeringsrestriksjoner spesielt, er et egnet virkemiddel for å begrense bruk av personbil til fordel for økt andel kollektivreisende. Innarbeiding av parkeringsnormer i områdeplanen kan bedre kommunens mulighet til å utøve en aktiv parkeringspolitikk. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 31. august og anbefaler at det utarbeides maksimumsnormer for parkering i planområdet. Det anbefales også at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Universell utforming Fylkesrådmannen viser til at Gjerdrum kommuneplan stiller en rekke krav til universell utforming i planleggingen. Av planbeskrivelsen går det blant annet frem at det stilles krav i områdeplanen om at minimum 50 % av ny boligbebyggelse skal være universelt utformet. Fylkesrådmannen kan ikke se at dette er sikret i reguleringsbestemmelsene, og anbefaler at det tas inn bestemmelser som sikrer hensynet til universell utforming, i tråd med kravene i kommuneplanen. Idrett og fysisk aktivitet Akershus fylkeskommune er positiv til forslaget om å sette av arealer til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i tilknytning til Gjerdrum ungdomsskole og fremtidig barneskole. Det er også positivt at det foreslås en sammenhengende skiløype fra idrettsanlegget mot Romeriksåsen. Det anbefales at traseen utformes så den kan benyttes hele året. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det ikke gis spillemidler til 5-erbane kunstgress, og anbefaler derfor kommunen å vurdere en større spilleflate, eventuelt en sandbane, skateflate eller andre aktivitetsanlegg. Automatisk fredete kulturminner Arkeologisk registrering er bestilt og vil bli gjennomført etter skuronna. Dersom det blir gjort funn av automatisk fredete kulturminne vil fylkesrådmannen vurdere hvorvidt det skal søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. Nyere tids kulturminner Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel datert 31. august Det er meget positivt at man i planprosessen har valgt å gjennomføre en egen kulturminneutredning.

10 Ask vestre er i planforslaget regulert med hensynssone med formål bevaring av kulturmiljø. Dette er positivt. I forslag til reguleringsbestemmelser for hensynssonene, 5.2.1, under ombygging av bestående bebyggelse, åpnes det opp for at kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Det er positivt at det her åpnes opp for en tilbakeføring av fasadene til tidligere dokumentert utseende. Fylkesrådmannen vil imidlertid fraråde at det i bestemmelsene åpnes opp for at fasadene kan endres til et utseende som er i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Dette vil etter vår oppfatning kunne resultere i at bygningen får et fasadeuttrykk den aldri tidligere har hatt og er derfor ikke i tråd med bevaringsintensjonen. Vi anbefaler derfor at denne formuleringen sløyfes. Planen åpner også opp for at det kan tillates oppført ny bebyggelse innenfor hensynssonen dersom dette ikke reduserer områdets miljø- og verneverdi. Nybygg innenfor området vil kunne endre opplevelsen av sammenhengen mellom de ulike bygningene på tunet. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det vurderes om det er riktig å åpne opp for nybygg innenfor området. Planforslaget som foreligger er ellers i tråd med våre anbefalinger i uttalelse til varsel, og fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader. Oslo, 3. september 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Margaret A. Mortensen Vedlegg: Utrykte vedlegg:

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 189/13 Fylkesutvalg Bærum kommune - Engervannsveien 29 - klage på vedtak om dispensasjon Innstilling Fylkesutvalget mener tillatelse til tilbygg, ombygging og terrenginngrep, som et ledd i å bruksendre bebyggelsen til legesenter, ikke er forenlig med bevaringshensynene. Fylkesutvalget opprettholder den foreløpige administrative klagen, fremmet i brev datert , på vedtak fattet av planutvalget i Bærum kommune i møte , sak 167/13. Sammendrag Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og bruksformål, samt eksteriør- og terrengendringer, ble mottatt I uttalelse til dispensasjonssøknaden, brev datert , frarådet fylkesrådmannen de omsøkte tiltakene ut fra at de ikke ble vurdert som forenelig med hensynet til kulturminneverdiene. Fylkesrådmannen varslet mulig påklaging av vedtak som strider mot vernehensynene. I møte fattet planutvalget i Bærum kommune vedtak der de ga sin tilslutning til innvilgelse av dispensasjon for omsøkte tiltak. Planutvalget begrunnet tillatt dispensasjon med at eiendommen egner seg godt for legekontor, og at forholdene bør legges til rette for slik aktivitet. Videre mener planutvalget at tiltakene må sees i sammenheng med den bymessige utviklingen av Sandvika, og behovet for slik virksomhet. Eiendommen inngår i raden av sveitserstilsvillaer langs Engervannsveien som er regulert til spesialområde bevaring. Bolighuset og uthuset er markert som bygninger som skal bevares, noe som også gjelder de øvrige villaene med uthus på den aktuelle strekningen. Etter fylkesrådmannens vurdering er foreslått bruk av eiendommen som legekontor, og de nødvendige tiltakene det medfører, ikke forenlig med vernehensynene. Med hensyn til terrenginngrep, tilpasning til eksisterende bebyggelse, og bevaring av bygninger og vegetasjon, er tiltakene i strid med reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen mener videre, i likhet med planutvalget i Bærum, at offentlig og privat tjenesteyting bør lokaliseres i eller nær sentrumsområder eller andre områder med god kollektivdekning, slik tilfellet er for angjeldende lokalitet. Bebyggelsens, og dermed

12 virksomhetens, omfang vurderes imidlertid i dette tilfellet som så vidt begrenset, at funksjonen kan løses i annen sentrumsnær bebyggelse, der de negative konsekvensene for kulturminneverdiene er mindre. Fylkesrådmannen har sendt en foreløpig administrativ klage, i brev datert , på vedtak fattet av Bærum kommune i planutvalgets møte Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å opprettholde klagen. Bakgrunn og saksopplysninger Eiendommen inngår i raden av sveitserstilsvillaer langs Engervannsveien som er regulert til spesialområde bevaring (område SB2) i Reguleringsplan for Sandvika Nord, vedtatt Bolighuset og uthuset er markert som bygninger som skal bevares, noe som også gjelder de øvrige villaene med uthus på den aktuelle strekningen. Reguleringsformålet er frittliggende småhusbebyggelse, selv om bolighuset siden 1994 har vært i bruk til kontorer. Følgende reguleringsbestemmelser under 5 for bevaringsområdene har betydning i saken: a) Verneverdig bebyggelse og eksisterende vegetasjon skal bevares. c) I område SB2 ( ) tillates ny, villamessig bebyggelse der forholdene ligger til rette for det mht. terrengtilpasning, uteareal og eksisterende bebyggelse. Nybygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse i formspråk, farger og materialvalg. e) Ved vedlikehold, utbedring og reparasjon av bebyggelsen skal det påses at bygningers dimensjon, takform, fasader, dør- og vindusutforming, materialvalg og farger opprettholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Reguleringsplanen gir også retningslinjer for det aktuelle området (SB2) under punkt 2: I område SB2 kan bygningsrådet gi tillatelse til bruksendring fra bolig til kontor/erverv når forholdene tilsier det og den endrede bruk ikke medfører økt trafikk til eiendommen. Ved tillatelse til bruksendring bør det stilles som vilkår at det ikke skal være tillatt å sette opp reklameskilt, lysreklame og lignende og at kundeparkering på eiendommen ikke skal være tillatt. Søknad ble sendt til fylkeskommunen fra søker , uten at saken gikk via Bærum kommune. Fylkesrådmannen frarådet i sin uttalelse at det skulle gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om formål og byggegrense, og frarådet også at det skulle gis tillatelse for de øvrige omsøkte tiltakene. Planutvalget i Bærum kommune fattet i møte vedtak der det ble gitt tilslutning til søknad om dispensasjon i sak 167/13, Engervannsveien 29 Rammesøknad med dispensasjon tilbygg bruksendring til legesenter parkeringsplasser. Dispensasjonen ble begrunnet med at eiendommen egner seg godt for legekontor, og at tiltaket må sees i sammenheng med den bymessige utviklingen av Sandvika og behovet for slik virksomhet. Etter forvaltningsloven kap. VI og plan- og bygningsloven 1-9 kan fylkeskommunen påklage enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens saksområde. Fylkesrådmannen sendte en foreløpig administrativ klage på kommunens vedtak. Det er fylkesutvalget som har myndigheten til å påklage kommunens vedtak, og saken legges derfor fram for behandling i fylkesutvalget, som avgjør om fylkesrådmannens foreløpige administrative klage skal opprettholdes.

13 Problemstillinger og alternativer Sveitserstilsvillaene langs Engervannsveien i Sandvika utgjør som helhet et svært karakteristisk miljø i et av fylkets største og viktigste tettsteder. Sandvika er i sterk vekst, og trehusbebyggelsen fra tiden omkring århundreskiftet er sårbar for endringer. Villabebyggelsen på den aktuelle strekningen langs Engervannsveien er eksponert mot jernbanestasjonen, veien, og deler av Sandvika sentrum, og bør også i framtida stå som representant for tidlig villabebyggelse omkring Sandvika stasjon. Engervannsveien 29 framstår i det særegne miljøet som det mest helhetlige og opprinnelige anlegget, med bolighus, uthus og hage bevart. Villaeiendommen ble bebygd i 1916, og representerer typisk villabebyggelse i de voksende stasjonsstedene tidlig på 1900-tallet. Slike villaeiendommer med bolighus og uthus i sveitserstil var et typisk syn omkring fylkets jernbanestasjoner for hundre år siden, men i dag er det få som i like stor grad har beholdt både et helhetlig preg og originale bygningsdetaljer som i Engervannsveien 29. Anlegget med bolighus, hage og uthus har som helhet svært høy autentisitetsverdi, også sammenliknet med villaeiendommene i nærmiljøet og i Sandvika for øvrig. Kommunens vedtak Kommunens vedtak innebærer at det gis tillatelse til oppføring av tilbygg på nordsiden av eksisterende bolighus, som skal inneholde legekontorer, heis og handicaptoalett. Tilbygget kobles sammen med det eksisterende hovedhuset med et mellombygg av glass og trekonstruksjoner. Om lag halvparten av tilbygget må plasseres utenfor byggegrensa avsatt i reguleringsplanen, inn i det bratte terrenget i bakkant av det eksisterende bolighuset. Uthuset planlegges ombygd til legekontorer. Det skal gjøres plass til 10 parkeringsplasser på eiendommen, og legges til rette for handicaptilgang og adkomst for ambulanse. I vedtaket heter det at fasadeendringene på uthuset skal «endres i tråd med merknadene fra kulturvernmyndigheten» og at uteområdet skal «beplantes igjen i størst mulig grad for å gjenskape hageanlegget». Fylkesrådmannens vurdering Vurdert opp mot reguleringsbestemmelsene 5 a) og c) gjengitt ovenfor, og ut fra en kulturminnefaglig vurdering, vil de foreslåtte tiltakene medføre store terrenginngrep som i vesentlig grad vil redusere miljøets kulturhistoriske og opplevelsesmessige verdi. Dersom hagen med vegetasjon ut mot gaten erstattes med parkeringsplasser, og det oppføres tilbygg i det bratte terrenget mot nord, tilsidesettes reguleringsbestemmelsene for bevaringsområdet. En stor del av tilbygget, samt forstøtningsmurer og deler av parkeringsarealene, foreslås lagt utenfor byggegrensa slik den er fastsatt i reguleringsplanen. Tilbygget og forstøtningsmurene vil påvirke opplevelsen av grøntdraget og åssiden mot nord, som i dag er karakteristisk bak hele den omtalte raden av villabebyggelse. Vi kan ikke se at asfalterte parkeringsarealer på tre sider av bolighuset kan være forenlig med bevaring av hagen, som er en svært viktig del av kulturmiljøet. Ifølge vedtaket skal hagen gjenskapes, men vi kan vanskelig se at dette er mulig dersom legekontoret skal få etablert et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Selv om tilbygget plasseres på baksiden av det eksisterende bolighuset, vil det strekke seg om lag 3 meter lenger mot vest og i stor grad endre den visuelle opplevelsen av bygningen og miljøet. Bruksendring av uthuset kan, slik vi ser det, vanskelig la seg gjennomføre uten fasadeendringer som strider mot bevaringshensynet. Under 5 i reguleringsplanen går det klart fram at detaljer i fasadene, som dører og vinduer, samt opprinnelige materialer, skal bevares. Vedtaket tillater etablering av 10 parkeringsplasser. Bruksendringen vil utvilsomt medføre økt trafikk, og vil dermed være i strid med retningslinjene vedrørende trafikk og kundeparkering i

14 reguleringsplanen (punkt 2 gjengitt ovenfor). Etter fylkeskommunens vurdering legger vedtaket opp til en bruk av den bevaringsverdige eiendommen som den ikke er egnet til. Fylkesrådmannen mener, i likhet med planutvalget i Bærum, at offentlig og privat tjenesteyting bør lokaliseres i eller nær sentrumsområder eller andre områder med god kollektivdekning, slik tilfellet er for angjeldende lokalitet. Bebyggelsen muliggjør imidlertid kun et mindre legesenter, og fylkesrådmannen mener denne virksomheten kan løses i annen sentrumsnær bebyggelse, der de negative konsekvensene for kulturminneverdiene er mindre. Etter fylkesrådmannens vurdering er foreslått bruk av eiendommen som legekontor, og de nødvendige tiltakene det medfører, ikke forenlig med vernehensynene. Med hensyn til terrenginngrep, tilpasning til eksisterende bebyggelse og bevaring av bygninger og vegetasjon, er tiltakene i strid med reguleringsbestemmelsene 5. Vi oppfordrer til at den aktuelle eiendommen utvikles på bevaringsverdienes premisser. Bolighuset, uthuset og hagen bør bevares som et sammenhengende anlegg, og som en del av kulturmiljøet langs Engervannsveien. Kulturmiljøet har stor betydning i regional sammenheng, som typisk stasjonsnær villabebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet, og et av få godt bevarte spor fra denne fasen av Sandvikas historie. Fylkesrådmannen mener tiltakene det er gitt dispensasjon for i vesentlig grad setter til side bestemmelsene i reguleringsplanen, og at tiltakene ikke er forenlige med vernehensynene. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Thomas Johansen Vedlegg 1 Bilder av eiendommen 2 Foreløpig administrativ klage, brev datert Tilbygg - fasade syd 4 Tilbygg - fasade vest

15 Bilder Engervannsveien 29 Engervannsveien 29 har beholdt opprinnelige vinduer, panel, dekor og taktekking, i et helhetlig miljø med uthus og hage. Villapreget er fortsatt iøynefallende. Hagen har behov for stell, men er en viktig del av kulturmiljøet som de øvrige villaene på raden langs Engervannsveien har mistet.

16 Uthuset er tydelig oppført som del av et helhetlig miljø, med panel, vindusomramminger, dører og profilerte åser bevart. På de øvrige villaene i bevaringsområdet langs Engervannsveien er det blitt byttet ut bygningsdetaljer som taktekke, vinduer og panel, i tillegg til at hagene for en stor del er borte til fordel for asfalterte flater og parkeringsarealer.

17 SENTRALADMINISTRASJONEN Bærumkommune Miljø- og planadministrasjonen 1304SANDVIKA Att. AnneKristin Aaserød Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) ThomasJohansen /5291-7/93477/2013EMNE L12 Telefon Deresdato Deresreferanse 13/153615/ACA Bærum kommune - gnr 83bnr 53 - Engervannsveien29 - foreløpig administrativ klage på vedtak om dispensasjon Fylkesrådmannenvisertil oversendelsedatert av vedtakfatteti planutvalgeti Bærum kommune Etterforvaltningslovenkap.VI og plan- og bygningsloven 1-9 kanfylkeskommunenpåklage enkeltvedtaketterplan- og bygningslovendersomvedtaketdirekteberørerfylkeskommunens saksområde. Fylkesrådmannenframsetter med dette en foreløpig administrativ klage på vedtak i sak 167/13, «Engervannsveien29 rammesøknadmeddispensasjon tilbygg bruksendringtil legesenter parkeringsplasser», fattet av planutvalgeti Bærum kommunei møte Vedtaketinnebærerat detgis dispensasjonfra reguleringsplanens formål og byggegrensefor oppføringav tilbygg.planutvalgetgir ogsåsin tilslutning til deøvrigedeleneav søknaden: etableringav legesenter, ombyggingav uthustil legekontorog etableringav parkeringsplasser, underforutsetningav at fasadeendringenesomer foreslåttpåuthusetendresi trådmed fylkeskommunensmerknaderi tidligereuttalelse,og at uteområdenebeplantesfor å gjenskape hageanlegget. Fylkesrådmannenhari uttalelse frarådetat detgis dispensasjonut fra envurderingav at tiltakenevil medføreat kulturminnerav regionalverdi går tapt. Fylkesrådmannenberom at klagengis oppsettendevirkning inntil klagener endeligavgjort. Det vil bli tatt endeligstilling til klagenvedpolitisk behandlingav sakeni fylkesutvalget Fylkesutvalgetvil avgjøreom klagenskalopprettholdes. Kulturminnefaglig vurdering begrunnelsefor klagen For beskrivelseav miljøet,bygningeneog tiltakeneviservi til tidligereuttalelsei brevdatert Eiendommeninngåri rekkenav sveitserstilsvillaerlangsengervannsveien, somer regulerttil spesialområdebevaring(områdesb2)i Reguleringsplanfor SandvikaNord, vedtatt Bolighusetog uthuseter markertsombygningersomskalbevares,noesomogsågjelderdeøvrige villaenemeduthuspådenaktuellestrekningen. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks1200sentrum Schweigaardsgt 4,0185Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift -fk.no Pb1160Sentrum,0107Oslo (+47) NO

18 SveitserstilsvillaenelangsEngervannsveienutgjørsomhelhetet sværtkarakteristiskmiljø i et av fylketsstørsteog viktigstetettsteder. De er alle eksponertmot jernbanestasjonen, veienog delerav Sandvikasentrum.Engervannsveien29 framståri detsæregnemiljøet somdetmesthelhetligeog bestbevarteanlegget,medbolighus,uthusog hagebevart.vil laeiendommenble bebygd i 1916,og representerer typisk villabebyggelsei devoksendestasjonsstedene tidlig på1900-tallet.slike villaeiendommermedbolighusoguthusi sveitserstilvarettypisksyn omkringfylkets jernbanestasjoner for hundreår siden, meni dagerdetfå somi like storgradharbeholdtbådeet helhetligpregog originalebygningsdetaljer. Anleggetmedbolighus,hageog uthusharsomhelhet sværthøyautentisitetsverdi. 5 i reguleringsplanensbestemmelserslårfastatbebyggelseogbygningsdetaljerinnenfor bevaringsområdet vedvedlikeholdog utbedringskalbevareseller tilbakeføres. Uthusetog bolighuseti Engervannsveien29 haropprinneligefasaderog bygningsdetaljerbevart, og er i god tekniskstand,noesomikke gjør utskifting nødvendig. Gjeldendereguleringsplanåpnerfor «ny,villamessigbebyggelseder forholdeneligger til rettefor detmht.terrengtilpasning,utearealog eksisterendebebyggelse»(jf. 5). Densammeparagrafen fastslårogsåat eksisterendevegetasjonskalbevares.i kommunedelplanfor Sandvika,vedtatt ,gis estetiskeretningslinjeri 2.3,deråsprofiler,landskapssiluetterogverdifull vegetasjontrekkesfram somviktige elementerå bevare. Ettervårvurderingvil deforeslåttetiltakenemedførestoreterrenginngrepsomi betydelig gradvil reduseremiljøetskulturhistoriskeog opplevelsesmessig everdivedat hagenmedvegetasjonut mot gata erstattesmedparkeringsplasser, og attilbyggetmåleggesinn i detbratteterrengeti bakkant. En stordel av tilbygget, samtforstøtningsmurerog delerav parkeringsarealene, foreslåslagt utenforbyggegrensenslik denneer fastsatti reguleringsplanen.tilbyggetog forstøtningsmurene vil påvirkeopplevelsenav grøntdraget og åssidenmot nord,somi dager karakteristiskbakhele denomtalteradenav villabebyggelse.selvom tilbyggetplasserespåbaksidenav deteksisterende bolighuset,vil detstrekkesegomlag3 meterlengermot vestog i storgradendredenvisuelle opplevelsenav bygningenog miljøet. Vi kanhellerikke seat asfalterteparkeringsarealerpåtre siderav bolighusetkanværeforenlig medbevaringav hagen,somer ensværtviktig del av kulturmiljøet.ifølgevedtaketskalhagengjenskapes,menvi kanvanskeligseat dette er mulig dersomlegekontoretskalfå etablertet tilstrekkeligantallparkeringsplasser. Reguleringsplanengir retningslinjerfor bruksendringeri områdesb2(punkt2). Endringfra bolig til kontor/ervervkantillatesnårdenendredebrukenikke medførerøkttrafikk til eiendommen.det erviderefastsattatkundeparkeringikke børtillates.bruksendringenvil etterfylkeskommunens vurderingutvilsomtmedføreøkt trafikk, og enbruk av eiendommensomdenikke er egnettil når bevaringshensynet leggestil grunn. I uttalelsedatert frarådetfylkesrådmannenatdetblegitt dispensasjonfra reguleringsplanens formål og byggegrense.vi frarådetogsåfasadeendringerog utskifting av originalebygningsdelerpåuthuset, samtopparbeiding og asfalteringav utearealene. Bruksendring av uthusetkanvanskeligla seggjennomføreutenfasadeendringersomstrider mot bevaringshens ynet. Konklusjon Fylkesrådmannenframsettermeddetteenforeløpigadministrativklagepåvedtaki sak167/13, «Engervannsveien29 rammesøknadmeddispensasjon tilbygg bruksendringtil legesenter parkeringsplasser», fattetav planutvalgeti Bærumkommunei møte

19 Fylkesrådmannenberom at klagengis oppsettendevirkning inntil klagener endeligavgjort. Det vil bli tatt endeligstilling til klagenvedpolitisk behandlingav sakeni fylkesutvalget Fylkesutvalgetvil avgjøreom klagenskalopprettholdes. Etterfylkesrådmannensvurderingerforeslåttbruk av eiendommensomlegekontor,ogde nødvendigetiltakenedetmedfører,ikke forenligmedvernehensynene. Medhensyn til terrenginngrep,tilpasningtil eksisterendebebyggelseog bevaringav bygningerog vegetasjon, er tiltakenei strid medreguleringsbestemmelsene 5. Vi oppfordrertil at denaktuelleeiendommen utviklespåbevaringsverdienespremisser.bolighuset,uthusetog hagenbørbevaressomet sammenhengende anlegg,og somendel av kulturmiljøetlangsengervannsveien. Kulturmiljøet har storbetydningi regionalsammenheng, somtypisk stasjonsnærvillabebyggelsefra begynnelsenav 1900-tallet, og et av få godtbevartesporfra dennefasenav Sandvikashistorie. Med vennlighilsen HeleneØvrelid fung.ass.fylkesdirektør ThomasJohansen rådgiverplan Dokumenteter elektroniskgodkjent. Saksbehandlere: Nyeretidskulturminner: Plan- og miljøfagligevurderinger:

20 E S N E R G O B A N A justert romfordeling dato Tegning gjelder for søknad og skal ikke benyttes som byggetegninger S A R T E K E IT K R A O IG D IN r e v a h ts e h tig re fra e ls te tila riftlig k s n te u t tila e k ik r e k ru b / g rin ie p o k l A c+ 4,0 eksisterende terreng c+ 3,0 n te k ite rk a r re ø tilh r te e h tig re le A 1:100 fasade syd Prosjektnr A40-3 Sandvika Legesenter Engervannsveien 29 Sandvika gnr/bnr 83/53 Søknad Bruksendring Tilbygg Fasade syd med eksist 1:100 Dato sign ktr rev 1:100 fasade nord eksist Marianne Høe sivilarkitekt MNAL Gjettumveien 121 c 1346 Gjettum tlf :

21 A justert romfordeling dato Tegning gjelder for søknad og skal ikke benyttes som byggetegninger S A R T E K E IT K R A O IG D IN r e v a h ts e h tig re fra e ls te tila riftlig k s n te u t tila e k ik r e k ru b / g rin ie p o k l A 1:100 fasade syd snitt tilbygg eksisterende n te k ite rk a r re ø tilh r te e h tig re le A Prosjektnr A40-2 c+ 8,0 Sandvika Legesenter Engervannsveien 29 Sandvika gnr/bnr 83/53 c+ 5,0 Søknad Bruksendring Tilbygg eksisterende terreng Fasade syd og vest 1:100 Dato sign ktr rev fasade vest 1:100 Marianne Høe sivilarkitekt MNAL Gjettumveien 121 c 1346 Gjettum tlf :

22 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 190/13 Fylkesutvalg Uttalelse til fastsetting av kommune- og fylkesgrense- Akershus fylke og Oppland fylke- Hurdal, Vestre Toten og Østre Toten kommuner- Flårudsæter og Eina allmenning Innstilling Alternativ 1: Fylkesutvalget anbefaler at grensene fastsettes slik de er nedfelt på eksisterende geografiske kart og at samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune. Alternativ 2: Fylkesutvalget ser at Kartverkets alternativ II i uttalelsen fra 1995 er i tråd med de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser og vurderer at Eina allmenning øst for Brennelva kan overføres fra Hurdal til Østre Toten kommune. Sammendrag Saken gjelder søknad fra Hurdal kommune datert om fastsetting av kommunegrensen mellom Hurdal og Vestre Toten, og mellom Hurdal og Østre Toten, på strekningen Brennelva (Brandelva) i vest til Store Svartungen i øst. (Flårudsætra og Eina allmenning). Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i samarbeid med fylkesmannen i Oppland, er bedt om å fullføre saksbehandlingen før saken sendes departementet for avgjørelse, jf. lov om fastsetjing av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova) 7 og rundskriv H- 01/07 om delegering og utfylling av retningslinjer. Det er bedt om at det innhentes nye uttalelser fra de berørte grunneiere, kommunene og fylkeskommunene Akershus og Oppland da saken har ligget lenge i ro. Frist for å avgi uttalelse er Grensefastsettingen berører gnr. 47 bnr. 1-3 i Hurdal kommune. Selv om eiendommene er gitt gårds- og bruksnummer i Hurdal kommune, synes eiendommene ikke å være tinglyst i matrikkelen. Derimot er gnr. 47 bnr. 2 og 3 matrikulert i Østre Toten kommune, som hhv. Gnr. 285 bnr Disse bruksnumrene ligger som en enklave av Østre Toten kommune, geografisk plassert i Hurdal kommune. Saken gjelder således også fylkesgrensen mellom Akershus og Oppland.

23 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Saken gjelder grensefastsetting, som er et vedtak om fastsetting av omstridte, uklare eller tidligere ikke fastsatte grenser mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Motstykket er grenseendring, som innebærer at en grense justeres eller at kommuner/fylkeskommuner slås sammen eller deles. Begge deler reguleres av lov om fastsetjing av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova). I henhold til inndelingsloven 7 er det departementet som treffer vedtak om grensefastsetting. Slikt vedtak kan først treffes etter at de berørte kommuner og evt. fylkeskommuner har fått anledning til å uttale seg, jf. 9. Grensefastsetting må - uavhengig av omfanget - anses som en rammebetingelse for fylkeskommunen slik at fylkesutvalget har fullmakt til å avgi uttalelse, jf. delegasjonsreglementet pkt nr. 9. Hurdal kommune søkte Kommunal- og regionaldepartementet om grensefastsetting I 1990 sendte departementet saken over til Statens kartverk og ba om vurdering og evt. nye forslag til beskrivelse av den aktuelle grensestrekningen. Innstillingen fra Statens kartverk, i brev datert , lød: Alternativ I: «Eina allmenning øst for Brennelva skal fortsatt ligge i Hurdal kommune. Samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus fylke og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet hvor mellom Gran og Vestre Toten kommune treffer Brennelva. Grensa følger Brennelva nordover til denne krysser nordgrensa for Eina allmenning. I dette punktet støter Østre Toten kommune til. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet i Brennelva hvor nordgrensa for Eina allmenning krysser elva. Fra dette punktet går kommune- og fylkesgrensa i øst-sørøstlig hovedretning etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 2, og videre etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 3, frem til det punktet ca. 250 meter nordøst for Bjørnåstjern hvor grensa for allmenningen svinger mot nordvest.» Alternativ II: «Eina allmenning øst for Brennelva føres over fra Hurdal kommune til Østre Toten kommune. Grensa mellom Hurdal kommune i Akershus fylke og Østre Toten kommune i Oppland fylke tar til i det punktet hvor grensa mellom Gran og Hurdal kommune treffer Brennelva. Fra dette punktet går kommune- og fylkesgrensa i øst- sørøstlig hovedretning, først etter sørgrensa for Eina allmenning og bruksenhetene i/ ved Flårudsætra, så etter sørgrensa for Toten allmenning, lodd nr. 3, frem til det punktet ca. 250 meter nordøst for Bjørnåstjern hvor allmenningsgrensa svinger mot nordvest.» Statens kartverk gikk inn for alternativ II. Tilrådningen fra Kartverket ble oversendt departementet, hvorpå departementet sendte saken videre til Oppland fylkeskommune for uttalelse. Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune uttalte seg 3. september 1996 og fattet følgende vedtak:

24 «Oppland fylkeskommune vil på bakgrunn av innstillingen fra Statens Kartverk samt de opplysninger som foreligger i saken, tilrå overfor Kommunal- og arbeidsdepartementet at Eina allmenning øst for Brennelva overføres fra Hurdal kommune til Østre Toten kommune.» Saken har deretter blitt liggende i bero, inntil det ble etterlyst beslutning i saken i brev fra Østre Toten kommune til Kommunal og regionaldepartementet av 19. juni Kommunal og regionaldepartementet (tidligere Kommunal og arbeidsdepartementet) ønsker at saken avsluttes. Saken er derfor sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avsluttende saksbehandling. Departementet har bedt om at det innhentes nye uttalelser fra de berørte grunneierne, kommunene og fylkeskommunene. Siden saken ble tilsendt fra fylkesmannen har Akershus fylkeskommune fått kopi av uttalelser fra Eina allmenning, Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, og, samt grunneier Olaf Nøkleby. Eina allmenning uttaler seg i brev av , og gir uttrykk for at de ønsker at det omtalte området legges i Vestre Toten kommune, subsidiært i Østre Toten kommune. På den måten vil de få én (eller to) kommuner og ett fylke og forhold seg til. Vestre Toten kommune svarer i brev av at de mener at arealet bør overføres til Vestre Toten kommune, siden størstedelen av arealene tilhører Eina allmenning. Vestre Toten kommune gir sin fulle støtte til uttalelsen fra Eina allmenning datert I brev av fra Østre Toten kommune fremgår det at kommunen skal behandle saken for endelig avgjørelse etter sommerferien. Etter et møte mellom administrasjonen, ordfører og eier av Flårudsæter i juni, ga ordføreren administrasjonen fullmakt til å viderebringe konklusjonen fra møtet. Østre Toten kommune støtter Statens kartverks alternativ II, som sier at området overføres til Østre Toten kommune. Ordføreren ser det som absolutt sannsynlig at kommunestyret vil støtte denne konklusjonen når saken skal behandles. Grunneier på Flårudsæter Olaf Nøkleby uttaler seg i brev av 9. august Han viser til at området geografisk, næringsmessig og historisk hører til Toten i Oppland fylke, og mener at grensa mellom Østre Toten og Hurdal bør følge eiendomsgrensene i området (Eina allmenning og Flårud på den ene siden, Mathiesen- Eidsvoll Vært på den andre). Problemstillinger og alternativer Statens kartverk skisserte i 1995 to mulige løsninger, jf. brev av I anbefalingen fra 1995 er alternativ I i samsvar med kommune- og fylkesgrensa slik denne har vært vist på de offisielle kartene i lange tider. Alternativ II fulgte i høyere grad de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser, nemlig at de skal følge eiendoms-/ bruksrettsgrenser. Kartverket tilrådde alternativ II, hvor Flårud ikke blir overført til Hurdal kommune, men blir liggende i Østre Toten kommune. Kartverket har opplyst at de vil avgi ny uttalelse i det saken er på ny høring. Uttalelsen foreligger foreløpig ikke. Fylkesrådmannens anbefalinger

25 Fylkesrådmannen vurderer at den enkleste løsningen er at grensene fastsettes slik de er nedfelt på eksisterende geografiske kart og at samtlige bruksenheter i Flårudsætra føres over fra Østre Toten til Hurdal kommune (alternativ I i Kartverkets uttalelse). Det er denne løsningen Hurdal ønsket i uttalelsen fra 1989 og medfører ingen endringer i de historiske kommune- og fylkesgrensene. Samtidig merker fylkesrådmannen seg Kartverkets bemerkning og anbefaling i uttalelsen fra 1995 om at alternativ II, der Eina allmenning øst for Brennelva overføres fra Hurdal til Østre Toten kommune, er mer i tråd med de prinsipper som vanligvis legges til grunn for kommunegrenser, nemlig at de skal følge eiendoms-/ bruksrettsgrenser. Fylkesrådmannen legger på denne bakgrunn frem to alternative innstillinger. Oslo, 24. september 2013 Tron Bamrud Saksbehandler: Camilla Smedsrud Vedlegg: 1 Søknad m/vedlegg fra Hurdal kommune datert FMOA ber om nye uttalelser. Datert Oversendelesbrev fra KRD til FMOA datert Foreløpig uttalelse fra Østre Toten kommune datert Uttalelse fra Eina Allmenning datert Uttalelse fra Vestre Toten kommune datert Uttalelse fra Olaf Nøkleby datert

26 HURDAL KOMMUNE Formannskapskontoret Tlf. (06) HURDAL Hurdal, Kommunal- og arbeidsdepartementet Kommunalavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 1 FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTRE TOTEN OG HURDAL, OG MELLOM ØSTRE TOTEN OG HURDAL PA STREKNINGEN FRA BRENNELVA VEST TIL STORE SVARTUNGEN I ØST, FASTSETTING AV FYLKESGRENSE MELLOM OPPLAND OG AKERSHUS PA SAMME STREKNING Viser til telefonsamt,31e med Lindgren Lindgren fikk for ca. 3 mnd. siden uformelt oversendt kopier av sakens dokumenter til gjennomsyn. Vi har nå fått det råd å bringe grensetvisten offisielt inn for departementet. Vi ber med dette om at kommune- og fylkesgrensen blir offisielt fastlagt. Hvordan dette skal gjøres ber vi om at departementet avgjør. I tillegg til de tidligere innsendte dokumenter har vi nylig mottatt et notat fra Østre Toten som de ber om må få være med i vurderingen av fremtidige grenser, kopi følger som vedleqg I. På side 2 i notatet er det tatt opp flytting av fylkesgrensen ved Fjellsjekampen, og flyttingen er gitt en noe skjev og forenklet fremstilling. Østre Toten kommune tok denne flyttingen opp med Norges geografiske oppmåling i 1973, og likk et utførlig og begrunnet svar tilbake, kopi følger som vedle 2 o 3. Denne grensestrekningen berører ikke den nå omtvistede grensestrekning, men vi har tatt med vedlegg 2 og 3 for å vise at flyttingen av grensen ved Fjellsjøkampen ikke var så tilfeldig som notatet vil gi inntrykk av.

27 2. Vi håper at det tidligere innsendte materialet, sammen med dette brevet, er tilstrekkelig til å vurdere saken. Med hil en -1 (1T5p; )., 0-4rV^W^I-ÅA-N Terje Hermansen rådmann Stelnar Karlsen avd.ing., oppmåling Kopi til: østre Toten kommune Vestre Toten kommune Fylkeskartkontoret i Oppland Fylkeskartkontoret i Oslo og Akershus Sorenskriveren i Toten Sorenskriveren i Eldsvoll Eina Almenning Bredrene Lundby Håkon Hekleby

28 Ved(Qtyi 2. DET KONGELIGE KOMMUNALDEPARTEMENT KONTORADRESSE: MØLLERGT POSTADRESSE: POSTBOKS 8112 DEP, 0032 OSLO 1 TELEFON (02) TELEX KADEP N TELEFAX (02) (02) AREIMILJø OG SIKKERHETSAVD. - (02) DISTR.UTB.AVD. - (02) INNVANDRINGSAVD. - (02) KOMM.AVD. - (02) BOLIG - OG BYGN.AVD. Statens Kartverk Monserudveien 3500 HøNEFOSS Deres ref Vår ref Dato 89/2888 K JOS/THo FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTRE TOTEN OG HURDAL, OG MELLOM østre TOTEN OG HURDAL PÅ STREKNINGEN FRA BRENNELVA I VEST TIL STORE SVARTUNGEN I øst, FASTSETTING AV FYLKESGRENSE PÅ SAMME STREKNING Departementet har mottatt en henvendelse datert 5. april 1989 fra Hurdal kommune hvor man ber om at oxvennevnte grense blir fastsatt (se vedl. 1). Siden har vi mottatt et brev av 24. april 1989 fra ordføreren i østre Toten (vedl. 2). Det framgår av brev 9. mai 1973 fra Kommunaldepartementet til Mathiesen-Eidsvold Værk (vedl. 3) at kommunegrensen Hurdal - østre Toten/fylkesgrensen Akershus Oppland ble fastsatt ved kg1. res. i Det problemet som nå er reist, er hvorvidt Flårudseter, som rent geografisk ligger inne i Hurdal kommune, egentlig tilhører østre Toten kommune. Eiendommen er matrikulert i østre Toten, og det var Hurdals ønske om å foreta omnummerering, som brakte saken opp i lyset. Saksforholdet framgår av brev 7. mars 1988 fra teknisk etat i Hurdal kommune (vedl. 4). Brevet inneholder bl.a. referat fra et møte i saken. På s. 3 i ovennevnte brev er det sitert en uttalelse fra NGO i 1975 om at nordgrensen for Skrukkelia antakelig ikke ble fastsatt ved den kongelige resolusjonen av 23. mai Dette synes å innebære at det er usikkert hvor Flårudseter egentlig hører hjemme. Som vedlegg 5 og 6 følger innstillingene til de to kongelige resolusjonene fra 1841 og 1863 (begge gjelder overføring av distriktet Skrukkelia til Hurdal kommune). Vi ber Kartverket vurdere spørsmålet om Flårudseters

29 * 2 tilhørighet, og evt. framsette forslag til ny beskrivelse av den aktuelle grensestrekningen. Saken har dessverre blitt liggende en god stund hos oss. Med hilsen Ingegjerd Nordeng e.f. Byråsjef Jostein Selle Vedlegg Kopi: Hurdal kommune østre Toten kommune Vestre Toten kommune Saksbehandler: Jostein Selle

30 - rad- tn: e.- 'etlwro - ) Tloosru a ten, d'a LA Kjiques ord Nlan I -= Di rd Op r: =111m.71= 1= =...` 03, fs - = z.,.. 1= n r 8,e t= ï. -_j ' "- -- to"y Ye 3 ff. Y 1! : i. '. -...,..u...,,,..~..,...1:3 =-;,:.V.11 -v..- r, a. &..7:=...V, w in n,.-... tc,,..i.-~11; % ''.i c.=" - `. %-.-'3 i -:.=-:.:, z...: -... = I =3 - I.1% =3.-~- 't g - I '. W. Y - : =. _.._, ''ffi' ,.. -0, 3 1 i --.-, =.. 3., 1 1%,,..., ;.- i.' _ ' ' 31 --= -..t. -.- 'E.- _,p-,.4,i),f.,--.: : :.. f,.. : : I =a..= =. :=3',, z,ef,.1,,.. ;; 1;=-- := :F,. =. "..-_:= rld,--" - : V!! -± W..:! 1!, ; - _ 4. z. uts ra. -. t,..~..-z. 2,..' I: :, "L.-----"i- Z.774= : i. I - s.= _ - 3 '.. t :.: L. ' '... 'i. ~-.1...":.-,..,,, : Y - '' i ',-4. " , '. ' '-..Y,... ',0 ' ===. '. : =EE.Er : :, efrå. _ n - : a vr ru 0, rk 4" E = Wr Cr. : I....: 3 "....,-;i L...- izif)..%:,71/4.,..,,..2i.i4.==._,,jr:,,--..".: 3., f ti.:.,...,, 7.2..,::: 2,_14.,_-_,,-.,.....;,-:...::. 't ' ` :: / :::!,>. W... j = _...-: i :as _ = - - = '.."-A.---- _ -,..._- -...',Y3 -~ ===- ---.,.11,7,02..i.."; r ' jir..-er",.1-1,-... '''';-, _-..r...g. -_1-..., E----Vt..."-s,-u...-_..,....= = -..,, i...1." il "-=-_ -, 7 ''., g d' ra = , un _aug.-1 :. -!, z FE..----=. _ -..-.= `-= "'''''.,...,.. =.r. ii ''..., - = =_- =...: ''...34,,,-.,7,3,... :4-Z , -I-..r _. 4..,,. a.4...,.., ----"--. = I. l'i"..lt ''''.. F 125.L ' :!.. '..,_ :..k_-., : :., Vi i ti Ir.... ''' _-=''': - 1:. r''.'' _. - '.... i fl a -dci : - '...,.,. Q 't. / 'f.7. _ 9...' 1.;..: : _._._._ -, -,..,,_, , '..7,,.'.k.: filt'd.. ::.,r. '-.=',..,.-z, -.,..i `::. : - - elf0. % -%. _,F._=== Y H.'"-'; -,--i.=-;-= -,." = ".,... =.:......=. - :,. -...;:; 1 ". -.60;! 47X3,.-,-, --, '. It.13,, 0,..j_11 Yr,... ' N., & VN 01 g '. `T' ;=' '' 6U. : -, \ : ti ''''& -.;-:',--.; ,.-p - i i,.. q; t'.. - ' i.1 ffl- - ',=..:,...,.K--.. 1' ;.1\ eftf. rzaii ;,. n -Leg d?ls - -- = = tinyb ie a-, hpra!=7-7:(. rg. trsr- '..1 ( : ik 17( h6gga, = r, - m fi:prwdr?ittu s, _. : so tg$ re. pj tr2i: \ WN: 1? å% " 1 3o fi it713,i1:3e.w1;" e \ v "Z 'r e ref. = `N.,/!.. \ " b Y.. = 8 r t ; VI V F 3, 7,n \... ts:r idr ; R, 9" o _.). :00 - e> uma,:s n ' V <k7 _e _ =_ -O U =. 4=-) 7/:: "I "` 0,.3]..31.7/ Y- X z. 1,...,, I r th r t..." 7, r 1 an t41-1!v7i ---""-«\ ijj., : ro s.sr trorts \. ; ir r 17

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Fylkestingssal vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 1 Saksliste 58/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer