Innholdsfortegnelse. Beretning for regnskapsåret Årsmelding Videregående opplæring 36. Kultur 60. Regional utviklingsavdeling 70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Beretning for regnskapsåret 2010 4. Årsmelding 2010 33. Videregående opplæring 36. Kultur 60. Regional utviklingsavdeling 70"

Transkript

1 Årsberetning og årsmelding 2010

2 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding for Mens kommuneloven har bestemmelser for fremleggelse av beretning står en friere i utforming av årsmeldingen. I kommunelovens 48 er det gitt regler om utarbeiding og innholdet i denne. Alle kommuner skal utarbeide årsberetning og det er gitt bestemmelser om at årsberetningen skal inneholde:.opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkes-kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som har vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Årsmeldingen er en rapportering fra hver enkelt sektor. I tillegg til dette dokumentet legger hver enkelt sektor fram egen trykt årsmelding. Det er også utarbeidet 2

3 Innholdsfortegnelse Beretning for regnskapsåret Årsmelding Videregående opplæring 36 Kultur 60 Regional utviklingsavdeling 70 Tannhelse og folkehelse 109 Administrasjonsavdelingen 114 3

4 Beretning for regnskapsåret 2010 Økonomi - innledning Prinsipper Nord-Trøndelag fylkeskommune fører regnskapet etter reglene i kommunelovens 48 og regnskapsforskriften, med fokus på 3-5 og 7. Forskriften er utdypet av standarder for god kommunal regnskapsskikk. Standard 6 er spesielt rettet mot noter til årsregnskapet og årsberetningen. Et hovedprinsipp i regnskapsføringen er at alle kjente inntekter og utgifter skal være med, det såkalte anordningsprinsippet. Dette gjelder både i drifts- og i investeringsregnskapet. Tilgang på og bruk av midler i drift og investering, utgjør fylkeskommunens samlede forvaltning eller pengestrøm. Rapportering av drift og investering inngår i fylkeskommunens bevilgningsregnskap. Driftsinntekter med fradrag av årets driftsutgifter og avskrivninger, gir fylkeskommunens brutto driftsresultat. Avskrivninger er et økonomisk uttrykk for slitasje på bygg, anlegg og utstyr for øvrig, og kommer som en belastning i sektorenes netto driftsrammer. Brutto driftsresultat skal i prinsippet være tilstrekkelig stort til å dekke lånerenter og avdrag på innlån samt nødvendige avsetninger til fonds (bundne avsetninger). Nord-Trøndelag fylkeskommune har i enkelte år budsjettert med et negativt brutto driftsresultat. Dette må ses i sammenheng med eksterne finansieringsinntekter, i hovedsak eieruttak fra heleide Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE). NTE utarbeider eget årsregnskap. Under eksterne finansieringsinntekter og utgifter, erstattes avskrivningene med avdrag på innlån. Brutto driftsresultat korrigert for renteinntekter, renteutgifter, låneavdrag, samt eieruttak/utbytte, fører til netto driftsresultat. Dette er resultatet av fylkeskommunens ordinære, løpende drift. Netto driftsresultat korrigert for intern finansiering gjennom fondsavsetning og -bruk, gir driftsregnskapets sluttresultat. Investeringsregnskapet viser årets investering i bygg, anlegg og utstyr, noen langsiktige aksjeinnskudd samt utlån. Bevegelser i aksjer og utlån er innenfor regionale utviklingstiltak. Årets investering i bygg, anlegg og utstyr er aktivert og ført som eiendeler i balansen. Kun slike anleggsmidler lånefinansieres. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse (investeringsutgift svarer til sum finansiering). I balansen er eiendeler, gjeld og egenkapitalen registrert og verdsatt i henhold til gjeldende regler og standarder. 4

5 Resultat i driftsregnskapet Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk (positivt sluttresultat) i 2010 på 110,2 mill. kroner. Resultatet var inklusive renter/eieruttak og garantiprovisjon fra NTE. Eksterne øremerkede midler som ikke var benyttet pr , var avsatt til bundne driftsfond for senere bruk. Tilsvarende sluttresultat i 2009 var på 80,1 mill. kroner. Sluttresultatet kan forklares slik (- ved negativt avvik): Den økonomiske utviklingen er kommentert nedenfor samt at det vises til detaljer i årsregnskapet for

6 Fylkeskommunens totale økonomiforvaltning Fylkeskommunen har de siste årene hatt følgende totale forvaltning i drift og investering, som er total tilgang til og bruk av midler i løpet av et år (beløp i mill. kroner): Økonomiutvikling i drift De økonomiske rammene for fylkeskommunens forvaltning har økt relativt jevnt over de siste årene fram mot 2010 (illustrasjonen over). Dette gjelder de eksterne, frie midlene som i hovedsak er sektoruavhengig, men som er styrende for sektorenes netto driftsrammer. For 2010 ble det en ekstra økning i de frie inntektsrammene som følge av forsterket fylkeskommune gjennom regionreformen. Over de fire siste årene har de frie inntektene som rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, økt som følger (mill. kroner og %): Det var innenfor rammetilskuddet at økningen fra 2009 til 2010 var størst med 420 mill. 6

7 kroner. Hovedårsaken til dette (ca. 350 mill. kroner) var fylkeskommunenes økte ansvar for veivedlikehold og investering. En stor del av riksveiene utenom stamveiene ble pr gjort om til fylkesveier. For fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har dette størst effekt på netto driftsramme for sektoren regional utvikling. Virksomhetenes aktivitet og utgiftsforløp utover fordeling av frie midler, var i all hovedsak basert på virksomhetenes egne eksterne inntekter og tilskudd. Slike eksterne midler (bruttobetraktning) inngår i tabellen nedenfor. Sentrale pengestrømmer og sektorenes netto driftsramme gjenspeiles i rapportstrukturen samt i budsjettet og økonomiplanen, som er vedtatt i fylkestinget. Regnskapet for 2010 viste et regnskapsmessig mindreforbruk (positivt sluttresultat) på 110,2 mill. kroner mot 80,1 mill. kroner i Hovedårsakene til mindreforbruket i 2010 er vist i innledende tabell her. Foruten merinntekter og innsparingen i sentral økonomi på til sammen 63,2 mill. kroner, hadde sektorene et samlet mindreforbruk på 47,0 mill. kroner. Utviklingen i drift for perioden 2007 til 2010 kan spesifiseres som følger (bruttobetraktning, beløp i mill. kroner): 7

8 Driftsinntekter og driftsutgifter Utviklingen i sentrale inntekter framgår av linje 1-7 i tabellen over. Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning som var 74,3 % av sum driftsinntekter i 2010, var 17,5 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for samme. Slik samlet inntekt hadde en økning på 420,1 mill. kroner eller 32,9 % fra 2009 til Tilsvarende økning fra 2008 til 2009 var på 107,3 mill. kroner eller 9,2 %. Innenfor driftsutgifter må fordelte utgifter ses primært mot varer og tjenester i egen-produksjonen (linje 10 og 13 i tabellen over). Lønn og sosiale utgifter var 39,8 % av sum brutto driftsutgifter mot 44,4 % i Tilsvarende i revidert budsjett for 2010 var på 40,2 %. Varer og tjenester i egenproduksjonen i 2010 var 75 mill. kroner over revidert budsjett. Dette må bl.a. ses mot merinntekter under linje 2 i tabellen over; herunder øremerkede tilskudd. Dette var bl.a. prosjektrettede inntekter og utgifter som ikke inngår i opprinnelig budsjett. Varer og tjeneste som erstatter egenproduksjonen, som kjøpte tjenester innenfor sam-ferdselsområdet, noe innenfor skole og tannhelse, viste et merforbruk i 2010 på 12,6 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Innenfor overføringer var merforbruket i 2010 på 52,7 mill. kroner. Det inngår her ubudsjettert bruk/videreformidling av statlige, øremerkede tilskudd mv. Eksterne finansieringsinntekter og utgifter som renteinntekter, renteutgifter og avdrag på innlån, viste for fylkeskommunen samlet et positivt budsjettavvik i 2010 på 40,7 mill. kroner. Det vises til hovedpostene i tabellen over. Fylkeskommunens virksomheter måles sektorvis etter netto utgiftsramme i drift, basert på fordelt ramme av sentrale, frie inntekter. Revidert budsjett i 2010 var for samtlige sektorer på 1810,8 mill. kroner. Det samlede mindreforbruket var på 47,0 mill. kroner. Utviklingen i netto driftsrammer for sektorene framgår av tabellen nedenfor. Rammeøkningen fra 2009 til 2010 var størst innenfor sektor 7 regional utvikling. Dette må som nevnt ses i sammenheng med bl.a. økt ansvar for veivedlikehold som en følge av re- 8

9 gionreformen og omgjøringen av diverse riksveier til fylkesveier pr I 2010 ble det etablert en ny sektor, sektor 4 fagskolen. Dette var også en konsekvens av regionreformen og fylkeskommunenes utvidede ansvar for fagskoledriften. Tidligere lå fagskolene under sektor 2 utdanning. I henhold til sektoroversikten i tabellen over, var de største avvikene fra revidert budsjett i 2010 innenfor sektorene 1, 2 og 7. Tilsvarende oversikt framgår av regnskapsskjema 1B i årsregnskapets punkt 2. Driften er for øvrig nærmere beskrevet i årsregnskapets punkt 3. Forventet utvikling i driftsinntekter, driftsutgifter og netto utgiftsramme i sektorene i planperioden , er nærmere kommentert under eget avsnitt om framtidsutsikter i denne årsberetningen. Resultatutvikling drift Brutto driftsresultat i 2010, som var driftsinntekter med fradrag av driftsutgifter og avskrivninger, var positivt med 16,0 mill. kroner. Revidert budsjett for samme var negativt med 37,4 mill. kroner. Regnskapet for 2009 viste et negativt brutto driftsresultat på 48,2 mill. kroner. Se linje 16 i hovedoversikten over. Budsjetteringen av negativt brutto driftsresultat må ses i sammenheng med eksterne finansieringsposter som eieruttak/renteinntekter fra NTE. Brutto driftsresultat i 2010 var altså avrundet 54 mill kroner bedre enn revidert budsjett for samme. Dette skyldtes høyere driftsinntekter enn budsjettert med samlet 163 mill. kroner, fradratt merforbruk under driftsutgifter på samlet 109 mill. kroner. Da deler av driftsutgiftene inklusive merforbruket i forhold til budsjett finansieres av fonds, kan en for analyseformål korrigere brutto driftsresultat som følger (mill. kroner): Gjennom denne korrigeringen ble brutto driftsresultat for 2010 forsterket fra positive 16 til 180 mill. kroner. For 2009 ble negativt resultat snudd til positivt 133 mill. kroner. Dette var korrigert brutto driftsresultat før en trekker inn eksterne finansieringsposter. 9

10 Utviklingen i brutto driftsresultat slik det er regnskapsført, har vært som følger (mill. kroner): Netto driftsresultat var brutto driftsresultat korrigert for eksterne finansieringsposter. Dette var resultatet fra ordinær drift. I 2010 var netto driftsresultat positivt med 153,9 mill. kroner. Tilsvarende i 2009 var på positive 118,9 mill. kroner. Hovedårsakene til forsterket resultatutvikling i 2010, var foruten det positive brutto driftsresultatet, merinntekter og mindreutgifter innenfor sentrale finansieringsposter. Netto driftsresultat i 2010 var 93,5 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for samme. Hovedtabellen foran (Utvikling drift 2007 til 2010) linjene illustrer hva som inngår i beregningen av netto driftsresultat. Netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter var på 6,8 % i I 2009 var tilsvarende på 6,2 % (0,3 % i 2008). Sentrale anbefalinger er her min 3 % for å opprettholde et visst handlingsrom i forhold til sparing og investeringer. Utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene framgår av grafen nedenfor. 10

11 Kommuner og fylkeskommuner fører finansielt orientert regnskap. Sammenlignet med et regnskap ført etter regnskapsloven, som er vanlig i privat sektor, er avskrivninger her erstattet med utgifter til lånerenter og avdrag på innlån. Avdragene i 2010 var 6.2 mill. kroner høyere enn avskrivningene (som var belastet sektorene, men tilbakeført sentralt). For reell sammenligning med budsjett for 2010, kan netto driftsresultat korrigeres som følger (mill. kroner): Positivt avvik fra budsjettert netto driftsresultat er bedret etter korrigeringen med 9,3 mill. kroner. Fylkeskommunen skal i henhold til gjeldende regler, oppfylle balansekravet: Det vil si at brutto driftsresultat foruten å dekke avdrag og renter, skal dekke nødvendige/bundne avsetninger. I regnskap og budsjett for 2010, oppfylles dette kravet; se illustrasjon under (mill. kroner): Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2010 Netto driftsresultat 153,9 60,4 Bruk av egenkapital: Bruk av bundne fond 143,9 61,2 Bruk av disposisjonsfond 20,2 20,0 Bruk av tidligere års overskudd 80,1 80,1 Pliktige avsetninger: Avsetning til bundne fond -127,0-53,4 Til fri disposisjon 271,1 168,3 Korrigerer en i tillegg for fylkestingets vedtak om avsetning til disposisjonsfond på 38,4 mill. kroner i henhold til revidert budsjett, viser bildet et fortsatt styrket netto driftsresultat og en god oppfylling av balansekravet. 11

12 Regnskapsmessig mindreforbruk (positivt sluttresultat) i drift i 2010 var på 110,2 mill. kroner. Tilsvarende i 2009 var 80,1 mill. kroner. Dette var resultatet etter at netto driftsresultat var korrigert for bruk av og avsetning til fonds. Om fonds og egenkapital vises til balansekommentaren nedenfor. Utviklingen i regnskapsført netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk (mill. kroner): 12

13 Økonomiutvikling i investering Fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler i 2010 var samlet på 460,4 mill. kroner, og var som tidligere år dominert av investering i skolebygg og i fylkesveier. Tilsvarende investering i 2009 var på 398,5 mill. kroner. Låneandelen ved finansiering av anleggsmidlene var 74,6 % i 2010 (budsjettert 69,9 %) og 73,7 % i Investeringer i 2010 utover anleggsmidler, var mindre utlån samt at oppgjør for noe salg av eiendommer ble avsatt til ubundet investeringsfond. Oppgjør for aksjer i Trønderbilene AS kommer til uttrykk først i 2011 i takt med formelt gjennomført salg. Nærmere om investering i anleggsmidler Skolesaken Investeringer i bygg og anlegg innenfor sektor utdanning var i 2010 på 249,4 mill. kroner mot budsjettert 230,8 mill. kroner. I selve skolesaken var sum investeringer på 240,2 mill. kroner mot budsjettert 220,9. Merforbruket her må ses i sammenheng med rullerende plan for skoleinvesteringene. Det vil imidlertid framover skje en budsjettmessig tilpasning til skjerpede krav til realistisk investering innenfor året. I forhold til planlagt skoleinvestering for perioden 2006 til 2010, var status for slikt investering pr på 98 % (95 % ut 2009). Investering i fylkesveier Fylkeskommunens utvidede ansvar for veiinvesteringer fra og med 2010 som følge av regionreformen, gjenspeiles i økningen fra tilsvarende investeringer i tidligere år. Veiinvesteringer i 2010 var på 203,7 mill. kroner, som var 23 mill. kroner under revidert budsjett. Tilsvarende investering i 2009 var på 63,1 mill. kroner. Slike tjenester i tillegg til veivedlikehold (drift), utføres av Statens Vegvesen. Investeringer og vedlikehold utføres i henhold til rullerende fylkesveiplan. Investeringsområdet er fyldig kommentert i åreregnskapets punkt og i eget vedlegg til årsregnskapssaken. Øvrige investeringer i anleggsmidler Investering utstyr til tannklinikker var i 2010 på 3,5 mill. kroner mot budsjettert 12,5. Det ble videre investert i noe innenfor administrative system og infrastruktur på samlet 3,8 mill. kroner. Dette var 1,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Slike investeringer er kommentert nærmere i årsregnskapets punkt 4.3. Investering generelt: Det vises til årsregnskapets rapporter Regnskapsskjema 2A og 2B, Økonomisk oversikt investeringer samt til kommentarene under punkt 4. 13

14 Økonomiutvikling i balanse og finansiell status Hovedtall for fylkeskommunens balanse pr (mill. kroner): Beskrivelse Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Eiendeler Anleggsmidler 7 487, , ,3 Omløpsmidler 728,8 610,4 614,6 Sum eiendeler 8 216, , ,9 Egenkapitalen (før resultatet) , , ,1 Egenkapital og gjeld Årets resultat -110,2-80,1-24,6 Sum egenkapital , , ,7 Pensjonsforpliktelser , , ,1 Langsiktig gjeld ,2-957,8-782,6 Kortsiktig gjeld -390,7-320,8-317,5 Sum egenkapital og gjeld , , ,9 Arbeidskapital Omløpsmidler kortsiktig gjeld 338,1 289,6 297,1 Arbeidskapitalen i % av driftsinnt. 14,8 % 15,1 % 17,8 % Likviditetsgrad 1 (OM / KG) 1,9 1,9 1,9 Egenkapitalandel Egenkapitalen i % av sum egenkapital og gjeld 59 % 62 % 63 % Regnskapsmessig viser oversikten at fylkeskommunens finansielle status og utvikling er tilfredsstillende og stabil. Nærmere om likviditet Likviditeten er fylkeskommunens evne til å møte løpende forpliktelser og er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, uttrykt som arbeidskapital. Det er også av interesse å se denne i forhold til fylkeskommunens samlede driftsinntekter. Utvikling i arbeidskapital/likviditet kan illustreres som følger (beløp i mill. kroner): 14

15 Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) var 1,9 ved utgangen av Forholdet var tilsvarende gjennomsnittlig for året og på nivå med de to siste forutgående år. Dette var litt i underkant av faglige anbefalinger. En nærmere og strengere vurdering av likviditeten pr (korrigert balanse) gir følgende resultat: Likviditetsgrad 1 blir 1,5 etter følgende korrigeringer: Omløpsmidler reduseres for ubrukte lånemidler og premieavvik pensjon, samt at kortsiktig gjeld økes med neste års låneavdrag, men reduseres for eventuelt negativt premieavvik (kun positivt i 2010). Likviditetsgrad 1 blir 1,4 etter ytterligere korrigeringer som følger: Omløpsmidler reduseres ytterligere med bundne skattemidler, men oppjusteres for ligningsmessig avskrivning av obligasjoner i Sparebank1. Likviditeten vil variere noe over året og vil være under noe press i enkelte måneder. Dette har bl.a. sammenheng med tidspunkt for låneopptak, avdragsbetaling vedrørende lån samt at eieruttak (renter mv) fra NTE skjer først ved utgangen av desember måned. Fylkeskommunen har en tilgjengelig kassakreditt på 300 mill. kroner, men denne har det ikke vært behov å trekke på i Fylkeskommunens bankkontoer inngår i et konsernkontosystem. Dette forenkler muligheten til å overvåke den løpende driftslikviditeten samt er grunnlag for oppfølging av likviditets-budsjetteringen. Nærmere om egenkapitalen Fylkeskommunens egenkapital består av frie og bundne fonds, årets overskudd samt kapitalkontoen. Den siste representerer egenfinansieringen av registrerte anleggsmidler, inklusive å være motpost til aktivasidens eierinnskudd i og ansvarlig lån til NTE. Egenkapitalen pr var på 4877,1 mill. kroner. Tilsvarende ut 2009 var på 4681,3 mill. kroner. 15

16 Dette fordelte seg som følger (beløp i 1000 kr): Beskrivelse Disposisjonsfond sentralt (disponeres i fylkestinget)* NTE utbytte veifond, sentralt Avsetning momskompensasjon, sentralt (dels omgruppert inngående balanse Disposisjonsfond )* Avsetning kaifond, sentralt Avsetning bru Jøa, sentralt Avsetning oppvekstkommisjonen, sentralt 0 Forsikringsfond, sentralt Premiefond pensjon, sentralt Sum disposisjonsfond sentralt Egenkapital/disposisjonsfond, regional utvikling Kultursektoren (fylkeskultursjefen) Fond personaltiltak (administrasjonsavdelingen) Utstyrsfond videregående opplæring (utdan. sentralt) Disposisjonsfond virksomhetene for øvrig Sum disposisjonsfond Innholdet i og utviklingen av egenkapitalen kan for øvrig spesifiseres som følger (beløp i 1000 kr.): Beskrivelse Endring i regnskapsprinsipp Disposisjonsfond Bundne driftsfond; øremerkede midler inklusive bundne RUF-midler (Regionalt utviklingsfond) Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (årets driftsresultat) Kapitalkontoen Sum egenkapital I dette bildet er positiv egenkapital uten fortegn. Egenkapitalen i prosent av sum egenkapital og gjeld (egenkapitalandelen) var på 59,3 % pr Tilsvarende var 62 % ut 2009 og 63 % ut Eenkapitalandelen eller soliditeten anses å være betydelig. Hovedpostene i balansen er nærmere omtalt i årsregnskapets punkt 5. Det vises også til etterfølgende avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning. 16

17 Fylkeskommunens finansforvaltning Finansforvaltningen skjer i tråd med gjeldende finansreglement fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32. Finansreglementet er fastsatt i medhold av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Kommunal- og regionaldepartementet), gjeldende fra Denne er gitt i medhold av kommunelovens 52 punkt 2. Myndighet innenfor området er delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til administrasjonssjefen. Innskudd og plasseringer Innskudd eller plasseringer av ledige midler pr var som følger: Innskudd i henhold til bankavtalen med Spare bank1 Midt-Norge (konsernkontosystem) 30 mill. kroner i Grong sparebank 10 mill. kroner i Hegra sparebank 3,2 mill. kroner i KLP Fondsforvaltning 48,5 mill. kroner i ansvarlig (innskutt) kapital i Sparebank1 Midt-Norge, med en bokført ligningsverdi pr på 43,8 mill. kroner. Sum bankinnskudd og plasseringer varierte gjennom året, og var samlet pr på 516 mill. kroner. Av dette utgjorde grunnlikviditeten (løpende driftslikviditet) avrundet 188 mill. kroner. En har da holdt utenfor plasseringer, bundne innskuddsmidler og egenkapital regionalt utviklingsprogram. Imidlertid kan en betrakte noe av bundne næringsfondsmidler samt bundne midler innenfor kultur (eksempelvis tippemidlene) som tilleggsfinansiering i løpende drift. Tatt inn en skjønnsmessig andel av dette, var grunnlikviditeten ut 2010 ca. 210 mill. kroner. Dette anses tilstrekkelig for å kunne oppfylle reglementets krav til driftslikviditet. Det er som nevnt under balansekommentaren over, tilgjengelig en kassakreditt på 300 mill. kroner. Denne har ikke vært benyttet i I avsnittet foran om økonomisk utvikling i balanse og finansiell status, illustreres det ytterligere at fylkeskommunen har en tilfredsstillende løpende driftslikviditet. Ingen enkeltplassering skal i henhold til finansreglementet være på mer enn 10 % av samlede plasseringer. Engasjementet i ansvarlig kapital i Sparebank1 Midt-Norge på nominelt 48,5 mill. kroner, justert i henhold til ligningsverdi til 43,8 mill. kroner i balansen, var pr innenfor denne grensen. Det har for øvrig ikke vært ansett som hensikts-messig å redusere dette engasjementet, spesielt ikke før verdiansettelsen øker og ut fra det faktum at avtalt innløsningspris ved forfall er 100 % av pålydende. Det er ikke foretatt kortsiktige plasseringer i aksjer eller aksjefond, eller i direkte eie i verdipapirer. Det er ikke inngått avtale om aktiv forvaltning. Samlet inntekt på innskudd og plasseringer var i 2010 høyere enn budsjettert. Hovedårsa ken var perioder med høy likviditet. Dette kan igjen ses i sammenheng med bl.a. framdriften i investeringsaktiviteten, spesielt i utdanningssekto ren. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3-måneders norsk interbankrente (3M nibor), som ved inngangen til 2011 var på 2,57 %. 17

18 Låneforvaltning gjeldsportefølje og renteutvikling Fylkeskommunens lånerente Innlånsrenten var stabilt lav i Sum renteutgifter ble godt under budsjett, noe som bl.a skyldes at det var budsjettert en renteøkning høyere enn den viste seg å bli, og at det som følge av finanskrisen, var lagt inn en betydelig risikobuffer. Gjennomsnittsrente for fylkeskommunens låneportefølje var steget noe de siste månedene, fra 3,37 % pr. september 2010, til 3,53 % pr Gjennomsnittlig for året 2010 var innlånsrenten på 3,35 %. Billigste enkeltlån med rentebinding (rentebytteavtale) hadde ved årsskiftet en fastrente på 3,80 %. Avtalen løper til desember Det ble imidlertid inngått to rentebytteavtaler i oktober 2010, med rentenivåer under denne satsen. Disse begynner ikke å løpe før i juni Dyrest var et lån med fastrente på 5,03 %. Avtalen, som er en rentebytteavtale, løper til desember Sammensetning av låneporteføljen Ved utgangen av 2010 utgjorde Nord-Trøndelag fylkeskommunes låneportefølje 1216 mill. kroner. Långivere er (se tabellen): KLP/Kommunekreditt er valgt bort som långiver fra desember etter at de hevet marginen på sine lån. Løpetid på lånene De ulike lånene har forskjellig løpetid og kommer til forfall slik: 18

19 Volum på lån som skal refinansieres de neste 12 måneder er 215 mill. kroner (18%). Låneporteføljen er bygd opp av lån med flytende rente som basert på 3M nibor. Denne renten tillegges eller fratrekkes en margin etter avtale med långiver. I tillegg er det etablert rentebytteavtaler (renteswapper) som sikrer fylkeskommunen fast rente på deler av sine innlån. Renteswappene har et omfang som gjør at fastrenteandelen i låneporteføljen er 46 % ved årsskiftet. Følgelig er 54 % flytende rente. Fastrentene har ulike forfallstidspunkt: Gjennomsnittlig durasjon i låneporteføljen er 1,55 år. I tillegg kommer durasjonseffekten av fastrenter med fremtidig oppstart. En fremskriving av andel lån med fast- og flytende rente (med forutsetning om nye låneopptak og avdrag, slik det ligger i økonomiplanen) er slik: 19

20 Verdi på låneporteføljen Samlet overkurs på renteposisjonene i låneporteføljen er 19 mill. kroner (1,54 %). Porteføljens rentefølsomhet (sier hva kursendringen blir ved renteendringer) er 1,49 %. Tabellen under viser hvordan renteendringer vil slå ut i endret verdi som følge av kursendring på fylkeskommunens låneportefølje: Markedet for lån med kommunal risiko Det har ikke vært endringer av betydning i markedet for lån med kommunal risiko. KLP/ Kommunekreditt hevet marginen på sine flytende lån i desember med 0,10 prosentpoeng, men dette har fylkeskommunen styrt unna ved å flytte sine lån herfra. Lange renter har steget mye i desember. Endring i risikoeksponering Fylkeskommunen har økt sin renterisiko i løpet av høsten. Dette har skjedd ved at det i september og oktober ble etablert 4 nye fastrenter á 100 mill. kroner med fremtidig oppstart. De lange rentene bunnet i begynnelsen av september, og fylkeskommunen foretok sin eksponeringsøkning nokså nært dette tidspunktet. De nye fastrentekontraktene har merverdi som følge av økningen i de lange rentene. Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet Ingen bestemmelser i finansreglementer er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette. Markedsrenter og egne betingelser Som nevnt foran, er gjennomsnittsrenten i fylkeskommunens låneportefølje på 3,53 % ved årsskiftet (opp fra 3,37 % i september). Det forventes en økning i den korte renten i årene som kommer. Dette kan illustreres ved prisene i FRA-markedet (fremtidig rentebytteavtale). Her handles 3M niborrente på fremtidige tidspunkt av både långivere og låntagere. 20

21 Prisene i FRA-markedet legges til grunn ved budsjettering av fremtidig kostnad på lån med flytende rente. Fylkeskommunen benchmarker sin lånerente ved å sammenligne porteføljerenten med en referanserente som er relevant for fylkeskommunal risiko. Referanserenten består av 3M nibor og 4-års fastrente (fylkeskommunal risiko) med en rentebinding eller durasjon på 2,5 år. Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) fremgår også av grafen: 21

22 Nøkkeltallsrapport låneporteføljen Jfr. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning som trådte i kraft 1. juli 2010 *Rutiner er under vurdering/endring 22

23 Framtidsutsikter Fylketinget vedtar hvert år en økonomiplan der fylkeskommunens økonomiske stilling og framtidsutsikter framgår. Siste vedtatte økonomiplan er for perioden Denne ble behandlet av fylkestinget i desember 2010 i sak 10/76. Framtidige inntekter er vurdert på et nøkternt nivå. Man tar utgangspunkt i statens anslag for 2011, med en rimelig forventning til inntektsutviklingen for de etterfølgende årene. Utgiftsnivået er ut fra ovenstående tilpasset det inntektsnivået som fylkeskommunen har. Netto driftsramme for sektorene samlet ventes å ha følgende utvikling i planperioden: Netto driftsutgift for sektorene Mill. kroner 2010 Regnskap Planår 2011 Planår 2012 Planår 2013 Planår , , , , ,0 Fylkeskommunen er inne i en periode med relativt store investeringer, spesielt på utdanningssektoren og innenfor fylkesveier (utvidet fylkesveiansvar fra og med 2010). Det er også under etablering, bygging og utrustning av nye tannklinikker. Framtidige rente- og avdragsutgifter er innarbeidet i budsjett- og plandokumenter. Ulike tiltak vedrørende innlånsrenter, gir en betydelig grad av forutsigbarhet for rentekostnadene. Det vises til eget avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning. Gjennom den løpende revurderingen av økonomiplan og budsjett, er det lagt som forutsetning at fylkeskommunen skal opprettholde en tilfredsstille likviditet og finansiell status. I dette ligger bl.a. en løpende vurdering av forventningene til eieruttak og renteinntekter av ansvarlig lån til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Det vises for øvrig til fylkestingssak 10/76. Organisering Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 100 % i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE Holding AS), som igjen har datterselskaper innenfor produksjon og forsyning av elektrisk kraft samt annen beslektet virksomhet inklusive handel. Innenfor kultursektoren er det fra og med 2010 skilt ut to virksomheter som selvstendige juridiske enheter. Det gjelder Nord-Trøndelag Teater, som er omorganisert til aksjeselskap med samme navn og Fylkesgalleriet som inngår i et nytt IKS (Interkommunalt selskap). Vesentlige eierforhold Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - eierskap og økonomisk mellomværende Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier av aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Dette selskapet har en rekke datterselskaper som organiserer ulike deler av den samlede virksomheten. 23

24 Aksjekapitalen er bokført med en verdi på 1840,8 mill. kroner. I tillegg ble 2 mrd. kroner utlånt fra fylkeskommunen til selskapet i form av ansvarlig lån, etter vedtak i fylkestinget i oktober 2008 (sak 08/150). Saldo på utlånet var 1995,1 mill. kroner pr De økonomiske overføringene mellom selskapet og fylkeskommunen består av følgende: Rente på ansvarlig lån Det ansvarlige lånet står tilbake for all annen gjeld som selskapet har, men har prioritet foran aksjekapitalen og eventuelle nye ansvarlige lån. Avtalen vedr. lånet har, etter vedtak i fylkesrådet den 15. desember 2009, følgende karakteristika: Tiårig avtale med avdragsfrihet og fast rente i hele perioden. Ved utløpet av tiårsperioden fornyes lånevilkårene. Rentenivået er satt i henhold til det som kunne forventes i markedet på tidspunktet for avtaleinngåelsen for ansvarlige lån med tilsvarende bindingstid, og er på 7,5 % p.a. fra desember Utbytte i henhold til vedtatt utbyttemodell (fylkestingssak 08/150, oktober 2008): Utbyttet er resultatbasert, og tar utgangspunkt i selskapets årsresultat etter skatt. Dette fratrekkes eventuelt avdrag på det ansvarlige lånet, inflasjonsjustering av bokført egenkapital og inflasjonsjustering av gjenværende ansvarlig lån. Av det resterende (utbyttegrunnlaget) utbetales inntil ¼ som utbytte til eieren. Det ble bokført et utbytte på 20 mill. kroner i 2009, som ble avsatt til et vegfond. Avsetningen er ment å dekke økte renter og avdrag som følge av økte veginvesteringer. Som varslet i driftsrapport 2/2010 pr til fylkestinget, ble det ikke utbetalt/avsatt slikt utbytte i Garantiprovisjon Fylkestinget har vedtatt garanti for lån som selskapet overtok i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap. Samlet garantert lånemasse var mill. kroner ved overføringen i juni Lånemassen, og dermed det faktiske garantiansvaret, reduseres i takt med avtalt nedbetaling av de aktuelle lånene, og var på 1686,3 mill. kroner ved utløpet av Garantiprovisjonen er på 0,5 % og ble vel 10,1 mill. kroner for Konsesjonskraftoppgjør Fylkeskommunen mottar verdien av den konsesjonskraften som ikke benyttes i kraftkommunene. Konsesjonskraftutbetalingene bygger på et prisregime knyttet til notert markedspris (NordPool) etter nærmere bestemmelser. I 2010 mottok fylkeskommunen 21,4 mill. kroner i konsesjonskraftinntekter. Etikk Fylkestinget har i sak 09/88 av vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Fylkesrådens vurdering: Nord-Trøndelag fylkeskommune har alltid søkt å holde høy etisk standard, og i et samfunn i stadig endring er det god grunn til å revidere fylkeskommunens etiske retningslinjer med jevne mellomrom. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte inkluderer de områder der vi i dag har etiske utfordringer. Men utfordringen for en organisasjon er ikke bare å vedta relevante etiske retningslinjer, det er minst like mye å sette den enkelte i stand til å gjøre etisk riktige valg i konkrete situasjoner. 24

25 Den partssammensatte arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget til retningslinjer, har derfor skissert hvordan en praktisk veileder kan bygges opp og brukes av den enkelte. Veilederen er et dokument som endres løpende, og som dermed gir et bilde på hva organisasjonen mener er etisk forsvarlige handlinger og hva som ikke er det. Veilederen er ment som et administrativt hjelpemiddel og legges derfor ikke frem for fylkestinget til godkjenning. Det vises til fylkestingsaken. Likestilling Med utgangspunkt i Diskrimineringsloven, Likestillingsloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Arbeidsmiljøloven og Kommunelovens 48, skal det redegjøres for den faktiske tilstand når det gjelder likestilling og diskriminering i fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nord Trøndelag fylkeskommune har en god kjønnsbalanse blant fylkeskommunens 1709 ansatte. De er fordelt på 796 årsverk med kvinner og 687 årsverk med menn. Tabellen nedenfor viser at menn har gjennomsnittlig 7,3 % høyere lønn enn kvinnelige ansatte. Dette er en nedgang på over 2,5 % fra i Denne endringen skyldes i hovedsak fjorårets lønnsoppgjør som la vekt på likelønn. Tabellen nedenfor viser lønnsforskjellene i utvalgte grupper. Antall kvinner Antall menn Årsverk kvinner Årsverk menn Gj.snitt lønn kvinner Gj.snitt lønn menn Prosentavvik mellom kjønn Alle ,3 Kap 5 - Alle , ,9 Tannleger ,2 12, ,9 Rådgivere ,5 45, ,2 Kap 3 Ledere , ,2 Kap 4 B - Alle ,1 Ufaglærte ,7 Fagarbeidere ,6 Høyskole , ,2 Ped. personal ,0 25

26 Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for kjønnsfordelingen innenfor ulike nivåer blant ansatte og folkevalgte. Som en ser er det en rimelig god fordeling mellom kvinner og menn i fylkeskommunens viktigste politiske organ og i lederstillingene. Kvinneandel årsverk Fylkestinget 43 % 49 % 40 % 46 % 34 % Fylkesrådet 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Administrasjonssjefens ledergruppe 33 % 57 % 57 % 67 % 63 % Virksomhetsledere 42 % 50 % 50 % 48 % 48 % Mellomledere skole 44 % 42 % 53 % 53 % Ansatte totalt 49 % 51 % 54 % 54 % 54 % NTFK som arbeidsgiver Å fremme likestilling og hindre diskriminering er en viktig del av fylkeskommunens arbeid. Likestillingstanken er implementert i de personalpolitiske retningslinjene som et mål: Likestillingsperspektiver skal være en naturlig og synlig del av all virksomhet i NTFK. Fylkeskommunen har utarbeidet en egen handlingsplan for likestilling og mot diskriminering. I denne er det klare målsettinger i forhold til fokusområder som ledelse, opplæring og faglig utvikling, lønn, livsfaser og rekruttering. I tillegg er det klare føringer i fylkeskommunens overordnede lønnspolitikk som forfekter likelønn mellom kjønnene og lik lønn for likeverdig arbeid. Et av fylkeskommunens mål i personalpolitikken er å sikre at den enkeltes arbeidssituasjon er best mulig tilrettelagt i forhold til individuelle behov gjennom ulike faser i livet. Rent konkret er det et tilbud til seniorer år om 20 % redusert arbeidstid mot lønnskompensasjon. En av målsettingene er å legge til rette for at flere seniorer står lengre i arbeid, og at en får beholde viktig kompetanse i virksomhetene. Seniorpolitikken skal evalueres i løpet av våren Når det gjelder arbeidsmiljøpolitikk er det utarbeidet sentrale retningslinjer i forhold til håndtering av konflikter, vold og trusler, omstillinger og avvik. Hvert annet år kjøres det en felles arbeidsmiljøundersøkelse for alle våre ansatte på alle virksomheter. Ny undersøkelse kjøres i NTFK har utviklet et system for kompetanseregistrering for alle ansatte, som ble tatt i bruk i Ellers har det vært stort fokus på kompetanseheving innen ledelse for ansatte. Fra 2009 har fylkeskommunen finansiert og tilrettelagt lederstudier på flere nivå for våre ansatte. Dette har vært i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, BI Trondheim og HINT. De to siste årene har ca. 45 personer gjennomført en lederutdannelse på studiepoeng, hvorav den største andelen var kvinner. I tillegg er 8 kvinner og 4 menn i gang med en master-utdanning i ledelse. 26

27 Vedrørende rekruttering har NTFK målsatt dette gjennom sin handlingsplan for likestilling og mot diskriminering som sier at en vil ha en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillinger og på alle nivå. De ansatte skal gjenspeile samfunnets innbyggere i forhold til kultur og etnisitet. Tiltakene går spesielt på utforming av stillingsannonser og hvem som skal innkalles til intervju. Uønsket deltid har vært et fokusområde i flere år gjennom gjentatte oppfordringer fra fylkesrådet. Virksomhetene er utfordret på området, men det er ikke foretatt noen ny undersøkelse på dette siden Da hadde fylkeskommunen uønsket deltid på 6 %. I 2010 ble det opprettet et fylkeskommunalt innvandrerråd for bl.a. å ivareta bruker-medvirkningen og legge forholdene til rette for at minoritetene deltar i beslutningsprosesser og gir sine innspill. Fylkeskommunen finansierer en sekretær i 40 % stilling og medlemmene oppnevnes av fylkestinget. I tillegg er Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet som viktige bidragsytere til fylkestingets saker. Disse rådene bidro også til et vellykket dialogmøte i november 2010, hvor en kjørte prosess for å få fram utfordringer og tiltak i forbindelse med utarbeidelse av en handlingsplan for likestilling og mangfold. I tillegg bidro Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd på møtet, som var initiert av en styringsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS og KUN (senter for likestilling og mangfold). Handlingsplanen er nå vedtatt av administrasjonsutvalget og fylkesrådet. Fylkeskommunen var medarrangør på et dagsseminar på kvinnedagen 8. mars, hvor hovedtema var Kvinner i næringslivet. Arrangementet anses som vellykket med 100 deltakere fra hele fylket. Høsten 2009 ble Nord-Trøndelag ett av 7 pilotfylker for universell utforming. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet. I løpet av en 3-årsperiode skal Nord-Trøndelag implementere og tilpasse temaet i større grad i planverket i fylket og øke graden av universell utforming i utviklingsprosjektene våre. Nord-Trøndelag fylkeskommune ble tospråklig fra 1.januar Skriftlige henvendelser/ saker på sørsamisk vil bli besvart på sørsamisk. Viktige plandokument som Regional utviklingsplan oversettes til sørsamisk. Planlagte tiltak i forhold til likestilling og mangfold i 2011 NTFK i samarbeid med Innovasjon Norge, KUN, Kvinnovasjon, Levanger kommune og Fylkesmannen i NT arrangerer for andre året, et seminar 8. mars. Arrangementet, som fra 2011 har fått navnet Framsnakk 2011, skal være et åpent og årlig forum med fokus på mangfold i samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Trøndelag. I løpet av våren 2011 skal fylkeskommunens konkretisere sitt ansvar og oppgaver i den vedtatte Handlingsplan for likestilling og mangfold i NT. Her vil det bli et fokus på arbeidsliv. Økt mangfold i arbeidslivet og det å skape tilrettelagte arbeidsplasser for innvandrerkvinner og ungdommer med nedsatt funksjonsevne, vil bli viktige utfordringer. Et annet viktig mål er å få økt kompetansen om likestilling og mangfold hos saksbehandlere og ledere i våre virksomheter. 27

28 Klima Klima i egen virksomhet Bygningsmassen Det er her valgt å fokusere på utviklingen i klimagassutslipp målt i CO2. Det interessante i denne sammenheng er det totale klimagassutslippet som har vært ganske stabilt siden 2007 (se tabell). Ved omregning fra energiforbruk (kwh) til klimagassutslipp (tonn CO2) benyttes følgende tall utarbeidet av Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT. 1 kwh olje er lik 350g CO2 1 kwh elektrisitet er lik 50g CO2 År CO 2 olje i tonn CO 2 el. i tonn Totalt CO 2 /m 2 i kg , , , ,6 Klimagassutslipp NTFK s bygningsmasse : Utviklingen er svakt stigende siden Dette skyldes i hovedsak at den totale bygningsmassen er økt fra m2 i 2007 til m2 i I tillegg har vintrene 2009 og 2010 vært ganske harde og kalde, noe som har medført ytterligere energiforbruk både av el og olje. Samtidig utfases gradvis samtlige oljefyringsanlegg i løpet av Reduksjon av CO2 som følge av dette vil være i størrelsesorden 300 tonn. Bilrutetjenester Det kjøres noe over 7,4 mill produksjoner med offentlig kjøp. Skoleruteproduksjonen utgjør ca 68 % av ruteproduksjonen med offentlig kjøp. Bilruteproduksjon i N-T i 1000 vognkm Produksjon med offentlig kjøp (driftstilskudd) Båtrutetjenester Anbudskontrakt med FosenNamsos Sjø AS om drift av hurtigbåtsambandet Namsos Rørvik Leka, inkludert Sør-Gjæslingan i sommersesongen og ferjesambandene Eidshaug Gjerdinga og Borgan Ramstadlandet, hadde oppstart 1. januar Rutetilbudet på ferjesambandene er i ny avtaleperiode noe utvidet, mens tilbudet på hurtigbåtsambandet er det samme som tidligere. I ny avtale er det på hurtigbåtsambandet 28

29 satt strenge miljøkrav. MS Namdalingen har trafikkert hurtigbåtsambandet i 2010 med servicefart på min. 25 knop. Dette har gitt en reduksjon i drivstofforbruk på liter i 2010 og dermed også reduksjon i klimautslipp. Når ny hurtigbåt settes inn i sambandet i 2011 vil denne miljøgevinsten forsterkes via ytterligere redusert drivstofforbruk og klimautslipp. Redusert fart har ført til noe økning i reisetiden. Med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunen ansvaret for følgende fire nye ferjesamband fra 1. januar 2010: Levanger Hokstad, Ølhammeren Seierstad, Hofles Geisnes Lund og Skei Gutvik. Utseilt distanse båtruter / fylkesvegferjer (km) Hurtigbåtrute Namsos Rørvik Leka Fylkesvegferjer Transporttjenesten for funksjonshemmede Det er igangsatt prosjekt med bestillingstransport i hele fylket og flere tt-brukere benytter denne transporten i stedet for TT-kort. I tillegg er det igangsatt prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og TT-transport. Målet med prøveprosjektet er et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Antall TT-brukere har gått ned som følge av dette og det registreres også at snittkm pr. tur er lavere enn i Antall brukere Antall turer Antall km Snitt pr bruker 11,66 13,98 12,14 Kollektivtransport i distriktene (KID) Det er i 2010 opprettet tilbud om bestillingstransport i 23 av 24 kommuner. Det er imidlertid stor forskjell i omfang og valg av løsninger i de ulike kommunene. Ca reisende har benyttet bestillingstransport tilbudet i Nord-Trøndelag i Satsningen med styrking av bussforbindelsen mellom Steinkjer og Namsos har gitt en positiv passasje rutvikling på 34 % fra 2009 til Tilbudet i aksen Steinkjer/Grong er komplettert med et tilbud med bestillingstransport. Utviklingen av nye transportløsninger åpner for mer samordning av andre offentlige betalte transporter. Samordning mellom bestillingstransport og tilrettelagt transport for funksjonshemmede er et eksempel. 29

30 Reiseaktivitet Det er laget en prognose ut året 2010 med bakgrunn i regnskapstall til og med oktober/november. Det ble lagt til grunn at reiseaktiviteten avtok noe i desember: 1. Det kjøres noe mindre bil og at kjøringen dreier litt over på leiebil. 2. Det registreres noe mindre flyvning kan imidlertid ikke betraktes som et normalår, siden flere store avdelinger hadde spesielt mye folk på reise det året. 3. Tog, buss og taxi ligger litt under 2009, men det er marginalt. 4. En har ikke data som viser utvikling i bruken av videokonferanseutstyret i Det finnes data for oktober, november og desember i Disse data forteller at det har vært 190 samtaler/konferanser i perioden, det vesentligste internt i NTFK. KOSTRA (kommune-stat-rapportering) Nedenfor følger et begrenset utvalg av foreløpige nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen. Framstillingen gjelder finansiell utvikling og tjenesteyting for Nord-Trøndelag fylkeskommune totalt og i sammenligning med utvalgte fylkeskommuner Innrapporterte data for 2010 er bearbeidet av SSB og rapportert tilbake som foreløpige KOSTRA-tall pr Endelig rapportering i denne sammenhengen er tilgjengelig pr I oversiktene nedenfor vises et utvalg av nøkkeltall i sammenligning med fylker i Midt-Norge, Sogn og Fjordane og med gjennomsnittet for alle landets fylker, med og uten Oslo. I denne sammenligningen og i KOSTRA-rapporteringen generelt, er fylkeskommunens heleide selskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS ikke medregnet. I region Midt-Norge inngår fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I brutto inntekts- og utgiftstall er det i KOSTRA-sammenheng korrigert for interne over-føringer; bare eksterne inntekter og utgifter er med. Det vises til tabellen på neste side 30

31 31

32 Kommentar vedrørende punkt 4 i tabellen: Korrigert brutto driftsutgift funksjon videregående opplæring i skole, per elev: Indikatoren viser korrigert brutto driftsutgifter per elev til videregående opplæring (funksjonene , unntatt 554). Utgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven er ikke tatt med (funksjonen 581). Indikatoren viser enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger og minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp (intern kostnadsfordeling) mv. Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1. artene ( ) (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 510, 515, 520, , 538, 539, 556 og 560. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO. 32

33 Årsmelding 2010 Fylkestinget har ansvaret for en viktig tjenesteproduksjon for innbyggerne i Nord-Trøndelag. Idet politiske programmet som ligger til grunn for fylkestin gets flertall heter det at framtidstrua er nordtrønderens styrke. Å bruke denne framtidstrua til å utvikle Nord-Trøndelag er den viktigste oppgaven til fylkestinget. Dette forplikter oss til å bygge et moderne samfunn, der vi finner løsninger som ivaretar respekten for enkeltmennesket og ansvaret vi har for fellesskapet, heter det i dokumentet «Med blikket mot framtida» som er den politiske plattformen til fylkesrådet. Disse målsettingene lå også i budsjettet for 2010, som er det viktigste styringsdokumentet for fylkestinget. Ungdomskonferansen 2008 utfordret fylkestinget på engasjement og medbestemmelse. Ungdommene utfordret fylkestinget til å gi ungdom direkte innflytelse på utdanningspolitikken. Svaret ble utdanningspolitisk råd som er en møteplass mellom fylkesråd for utdanning og seks ungdommer som er oppnevnt som representanter fra elevrådene, elevorganisasjonen og Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Også lærer-organisasjonene og utdanningssjefen har plass rundt bordet på møtene i utdanningspolitisk råd. Dette har blitt en viktig arena for elevene som kan fremme sine synspunkter direkte med politisk ledelse. Selv om det ikke fattes beslutninger i rådet, er det etablert en praksis som innebærer at de råd som gis får stor betydning i den videre politiske behandlingen. Nytteverdien anses derfor som veldig stor. Utdanningspolitisk råd har betydning for å styrke arbeidet med økt kvalitet på læring og veiledning, tilpasset opplæring og det å få flere ungdommer i fylket til å fullføre videregående opplæring. Denne jobben har blitt videreført gjennom hele Oppvekstkommisjonen var en av de tygste satsingene i løpet av Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst og utdanning. Det går fram av forslaget som ble lagt fram på oppvekstkommisjonens avsluttende samling 26. oktober

34 Oppvekstkommisjonen, som ble satt ned i februar 2010, har hatt som mandat å identifisere og formulere de viktigste utfordringene for oppvekst i Nord-Trøndelag, bidra til offentlig debatt og foreslå tiltak. Kommisjonen er nå ferdig med sitt arbeid. Oppvekstkommisjonen har vært satt sammen av 41 personer som i hovedsak er plukket ut av Anne Marit Mevassvik som er fylkesråd med ansvar for utdanningssektoren. Medlemmene kommer fra ulike deler av Nord-Trøndelag, og representerer et tverrsnitt av hele oppvekstområdet i fylket. På samferdselsområdet har det gjennom året vært et særlig fokus på vegreformen. Fra 2010 har fylkestinget hatt ansvaret for til sammen 3000 kilometer fylkesveg kilometer av dette er tidligere riksveger. Riksvegene har beholdt sine nummer, men endret betegnelse til fylkesveg. Ansvaret for tilhørende ferjeforbindelser er også overført til fylkeskommunen. I Nord-Trøndelag gjelder dette fem ferjestrekninger. I den politiske prosessen er det lagt stor vekt på at man nå kan se nesten hele vegnettet i fylket i sammenheng, og prioritere ut fra det. I handlingsprogrammet for nye fylkesveger for perioden som ble vedtatt av fylkestinget, ble det planlagt investeringer for milliardbeløp de første årene. De to største prosjektene, fylkesveg 17 og de såkalte Fosenvegene, krevee alene investeringer på 3 milliarder kroner. To andre store bomvegprosjekter i Nord- Trøndelag, bru til Jøa og riksveg 705 fra Stjørdal til Røros, er de aktuelle prosjektene i neste planperiode Selv om fylkestinget fant rom for store investeringer i nye prosjekter, hadde han- 34

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune (Avgitt i henhold til kommunelovens 48, regnskapsforskriften samt god kommunal regnskapsskikk, standard 6) 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsberetning og årsmelding Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS Nes kommune Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet Kommunerevisjon IKS Revisjonssjef Åge Sandsengen Nes kommunestyret 21.juni 2016

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Evenes kommune Årsmelding 2015

Evenes kommune Årsmelding 2015 Evenes kommune Årsmelding 2015 Forsidefoto: Ole Øystein Lindebø Årsmelding 2015 Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer