Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

2 Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap Oppstilling av totalresultat Balanse Oppstilling over endringer i egenkapitalen Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Segmentinformasjon Note 3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter Note 4 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter Note 5 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet Note 6 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 7 Eiendommer og varige driftsmidler Note 8 Tap på utlån Note 9 Skattekostnad Note 10 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall Note 11 Bransjevis fordeling av utlån, mislighold og nedskrivninger på individuelle lån Note 12 Fylkesvis fordeling av utlån Note 13 Kategorisering av utlån Note 14 Rentebærende verdipapirer Note 15 Derivater Note 16 Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Note 17 Obligasjonsinnlån og innlån fra kredittinstitusjoner Note 18 Pensjonsforpliktelser Note 19 Forpliktelser utenfor balansen Note 20 Kapitaldekning Note 21 Klassifisering av finansielle instrumenter Note 22 Eiendeler og gjeld til virkelig verdi Note 23 Eiendeler og gjeld i valuta Note 24 Mellomværende mellom Nordea Eiendomskreditt AS og konsernselskaper Note 25 Forfallsstruktur på balansen Note 26 Solidaransvar Note 27 Opplysninger om nærstående parter Note 28 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Styrende organer og organisasjon Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Kontrollkomitéens beretning Revisjonsberetning for

3 - 3 - Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS Historikk Nordea Eiendomskreditt AS ble etablert i 1927 som en kredittforening under navnet Norges Hypotekforening for Næringslivet. I 1988 endret foreningen navn til Norgeskreditt, og i 1992 ble den omdannet til aksjeselskap og notert på Oslo Børs. Norgeskreditt AS ble i 1996 et heleid datterselskap av Christiania Bank og Kreditkasse ASA, og samme år fusjonert med Vestenfjelske Bykreditt AS. Christiania Bank og Kreditkasse ASA ble i 2000 kjøpt av Nordea Companies Finland Abp. I 2009 ble det besluttet å selge alle næringseiendomslånene og enkelte øvrige aktiva- og passivaposter til morbanken, Nordea Bank Norge ASA. Bakgrunnen var et ønske om å rendyrke selskapet som et kredittforetak som yter bolighypoteklån, og som hovedsakelig skaffer utlånsmidler gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Selskapet kjøpte i to omganger i løpet av 2008 og 2009 en større boliglånsportefølje fra Nordea Bank Norge ASA (NBN). Porteøljen ble finansiert delvis ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, delvis ved kortsiktige innlån fra morbank. Utlånsporteføljen administreres fortsatt av Nordea Bank Norge, og for dette betaler Nordea Eiendomskreditt et månedlig agent honorar. Rente- og kredittrisikoen er ikke overført til Nordea Eiendomskreditt og porteføljen ligger derfor fremdeles i Nordea Bank Norges balanse. Det ble i forbindelse med overføringen av lånene, ytet et ansvarlig lån fra Nordea Bank Norge til Nordea Eiendomskreditt, hovedsakelig for å dekke eventuelle kredittap i porteføljen. Renterisikoen ble avdekket via renteswapper, som har sikret at netto kontantstrøm fra porteføljen har vært null hele tiden. Transaksjonene har dermed ikke fått noe utslag på resultatregnskapene i Nordea Eiendomskreditt og Nordea Bank Norge i 2008 og Note 28 gir ytterligere informasjon om transaksjonene. Nordea Eiendomskreditt AS er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Nordea gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på internett med 5,9 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm, Helsinki og København. Virksomhet Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering av næringseiendom, til å bli et bolighypotekforetak. Det innebærer at selskapets formål er å yte og erverve bolighypoteklån, samt å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har kontoradresse i Oslo. Som en følge av denne virksomhetsendringen, har det vært naturlig å velge nytt styre for selskapet fra 2010.

4 - 4 - Finansielle nøkkeltall Utdrag fra resultatregnskapet (NOK mill.) 3) Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader (34) (28) (29) (30) (29) Andre driftskostnader (13) (14) (12) (14) (15) Avskrivninger (0) (0) (0) (0) (0) Sum driftskostnader (48) (42) (42) (44) (45) Tap (negative tall = tilbakeføring) (5) (7) (29) 20 (6) Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (NOK mill.) 3) Nedbetalingslån Tapsavsetninger 0 (6) (16) (44) (22) Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) 14,45 15,97 12,49 8,80 10,52 Egenkapital pr. aksje (hele kroner) 180,02 181,52 177,98 174,40 162,29 Antall aksjer (i mill.) 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 Netto renteinntekter (i % av GFK) 1,68 % 1,52 % 1,27 % 1,28 % 1,29 % Resultat etter skatt (i % av GFK) 1,11 % 1,04 % 0,92 % 0,69 % 0,79 % Driftskostnader (i % av GFK) 0,24 % 0,18 % 0,20 % 0,23 % 0,22 % Kostnad/Inntekt 14,11 % 11,17 % 14,99 % 17,61 % 17,06 % Kjernekapitaldekning 1) 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % 12,90 % Kapitaldekning 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % 12,90 % Kjernekapital (NOK mill.) Risikovektet balanse (NOK mill.) Egenkapitalandel 80,28 % 11,40 % 11,52 % 14,44 % 12,43 % Avkastning gjennomsnittlig EK etter skatt 2) 7,91 % 8,87 % 7,24 % 5,18 % 6,21 % Utbetaling av nye lån (NOK mill.) Antall ansatte ) For 2009, 2008 og 2007 basert på Basel II. For de øvrige årene Basel I, slik de ble oppgitt i årsrapporten for ) Gjennomsnittlig egenkapital er beregnet månedlig inklusiv ubeskattet overskudd. 3) For 2009, 2008, 2007 og 2006 er IFRS regelverket fulgt. For 2005 er norske regnskapsregler fulgt.

5 - 5 - Årsberetning Innledning Nordea Eiendomskreditt AS ble stiftet i 1927 som et kredittforetak innen finansiering av næringseiendom. I løpet av høsten 2009 ble næringslånsvirksomheten solgt til morbanken og selskapet vil fra 2010 drive videre som et rent bolighypotekforetak. Selskapet kjøper boliglån fra Nordea Bank Norge ASA og finansierer disse hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. På grunn av at selskapet har endret formål og innhold i løpet av 2009, er regnskapet for året preget av at den tradisjonelle driften er avviklet og at alle næringslånene i løpet av 3. og 4. kvartal ble solgt til Nordea Bank Norge ASA. Sammendrag av året 2009 Resultatet før skatt for 2009 utgjorde 296,7 mill. kroner, en reduksjon fra 340,5 mill. kroner i Nedgangen på 43,8 mill. kroner skyldes i hovedsak at porteføljen med næringslån ble solgt i løpet av siste halvår 2009 og at inntektene etter salget tilfalt Nordea Bank Norge ASA. Netto utlån pr var 57,2 mill. kroner mot ,8 mill. kroner pr Selskapet eier i tillegg en boliglånsportefølje på ca 82 mrd. kroner som er kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA. Denne porteføljen vises ikke i balansen til Nordea Eiendomskreditt ettersom Nordea Bank Norge fremdeles har den fulle risiko for rente-, likviditets- eller kredittap. Utlånene ligger derfor i Nordea Bank Norge sin balanse. Resultatregnskap Resultat etter skatt i 2009 utgjorde 221,6 mill. kroner (sammenlignet med 245,0 mill. kroner i 2008). Dette tilsvarer 1,11% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,04%). Reduksjonen i resultatet skyldes i hovedsak nevnte salg av utlånsporteføljen i løpet av 2. halvår Netto renteinntekter ble 334,6 mill. kroner i 2009 (358,1 mill. kroner). Dette tilsvarer 1,68% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,52%). Totale driftskostnader var på 47,9 mill. kroner (42,0 mill. kroner). Økningen i driftskostnader skyldes i hovedsak avviklingskostnader i forbindelse med nedbemanningen i selskapet. Driftskostnadene utgjør 0,24% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,18%). Nøkkeltallet er påvirket av at forvaltningskapitalen er kraftig redusert i 2. halvår Nordea Eiendomskreditt AS har ikke kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Obligasjonsplasseringer og renteswapper er inngått som sikringsforretninger ut fra en vurdering av renterisikoen i balansen under ett. Over- og underkurser knyttet til underliggende poster på balansen blir periodisert i henhold til løpetiden, eventuelt tiden frem til reprisingsdato hvis denne er kortere. Realiserte gevinster og tap ved salg/innløsning resultatføres straks i tråd med prinsippene i IAS 39 Finansielle instrumenter-innregning og måling. Årets skattekostnad utgjør 75,1 mill. kroner, hvorav 76,2 mill. kroner er betalbar skatt og -1,1 mill. kroner er endring i utsatt skatt. Årets resultat etter skatt gir en avkastning på egenkapitalen på 7,91% (8,87%), basert på gjennomsnittlig egenkapital i året beregnet månedlig, inklusiv opptjent ubeskattet overskudd. Etter skatt gir årets resultat en meravkastning på 6,09% utover gjennomsnittlig kortsiktig rente. Styrets forventninger for året er i all hovedsak innfridd. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

6 - 6-1,20 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT I % AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL 1,00 0,80 0,60 0,40 1,07 0,86 0,79 0,69 0,92 1,04 1,11 0, Disponering av årets resultat Årets resultat i Nordea Eiendomskreditt AS etter beregnet skatt på 75,1 mill. kroner, utgjør 221,6 mill. kroner. Det vil bli foreslått for generalforsamlingen den å overføre årets resultat etter skatt til egenkapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ha en samlet egenkapital og kapitaldekning som etter styrets vurdering er god og som ligger godt innenfor de rammer som er fastsatt i norsk og internasjonal lovgivning. Utlån Brutto nedbetalingslån pr utgjorde 57 mill. kroner ( mill. kroner). I tillegg kommer boliglånsporteføljen på ca 82 mrd. kroner som er kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA. Kjøpesummen er i hovedsak gjort opp ved at Nordea Bank Norge ASA har kjøpt utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) fra selskapet. Utlånene er i sin helhet garantert av Nordea Bank Norge ASA som følgelig har hele risikoen (kreditt-, likviditets- og renterisiko) knyttet til utlånsporteføljen. Som en følge av dette har selskapet ikke balanseført utlånsporteføljen, men nettoført fordringen på Nordea Bank Norge ASA mot OMFene, slik IFRS-regelverket tilsier. Maksimal eksponering for kredittrisiko i Nordea Eiendomskreditt AS var ved utgangen av året 67 mill. kroner ( mill. kroner). Det er planlagt at Nordea Eiendomskreditt AS i løpet av første kvartal 2010 skal overta den fulle risikoen for denne boliglånsporteføljen. Utlånsporteføljen og de utstedte obligasjonene vil dermed vises fullt ut i Nordea Eiendomskreditts balanse. Tap på utlån Tap på utlån i 2009 viser en netto inntekt på 5,1 mill. kroner (inntektsføring på 6,5 mill. kroner). Samlede nedskrivninger for tap utgjør 0 kroner (6,4 mill. kroner). På grunn av at porteføljen av næringslån er overdratt til Nordea Bank Norge ASA, er det ikke grunnlag for tapsavskrivninger på næringseiendomslån. Den balanseførte boliglånsporteføljen på 57,2 mill. kroner er nylig ervervet og det var ikke mislighold knyttet til denne porteføljen ved ervervet. Selskapet hadde ingen engasjementer som var misligholdt mer enn 90 dager, verken ved utgangen av 2009 eller Ved årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ingen overtatte eiendommer. Det forventes ikke vesentlige tap knyttet til boliglånsporteføljen ettersom porteføljen består av godt pantesikrede utlån, og tap på lån med pant i bolig historisk sett har vært lave i Nordea-konsernet.

7 - 7 - Betydning av fremtidige endringer i kredittrisiko Historisk har selskapet vært eksponert mot næringseiendomsmarkedet. Selskapet skal i 2010 overta den fulle kreditt-, rente- og likviditetsrisiko for hele boliglånsporteføljen som selskapet har kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA. Låntagerne i porteføljen representerer et tverrsnitt av norske husholdninger med boliglån. Utviklingen i norske husholdningers økonomi er derfor av avgjørende betydning for låntagernes betjeningsevne. Den er også av sentral betydning for etterspørselen etter og prisutviklingen på boliger. Innlån I forbindelse med omstrukturering av Nordea Eiendomskreditt AS har det blitt foretatt debitorskifte fra Nordea Eiendomskreditt til Nordea Bank Norge på samtlige obligasjoner som finansierte næringslånsporteføljen. Alle derivatkontrakter relatert til næringslånsvirksomheten er også blitt flyttet fra Nordea Eiendomskreditt til Nordea Bank Norge. Fra og med 2010 vil Nordea Eiendomskreditt være et kredittforetak med formål å utstede obligasjoner med fortrinnsrett med en portefølje av boliglån som sikkerhet. Obligasjoner med fortrinnsrett er obligasjoner med sikkerhet i en portefølje av eiendeler hvor det vanligste er en portefølje av boliglån med pant i boligen. Denne sikkerheten sammen med diverse formkrav gjør at obligasjoner med fortrinnsrett kan oppnå veldig god rating. Gitt at sikkerhetsmassen er god og alle formkrav er tilfredsstilt, vil man kunne få en AAA rating som er den beste ratingkategorien. Høyt ratede obligasjoner oppnår bedre pris i markedet enn lavt ratede obligasjoner og er følgelig en kilde til billigere finansiering for Nordea. Våre viktigste konkurrenter har allerede emittert AAA ratede obligasjoner med fortrinnsrett. Nordea Bank Norge har en betydelig portefølje av egnede boliglån og ønsker å benytte denne til å skaffe billigere finansiering gjennom markedet for særskilt sikre obligasjoner. Finansiell og forretningsmessig risiko Nordea Eiendomskreditt vil fra 2010 hovedsakelig være eksponert mot boligmarkedet. I tillegg til kredittrisiko mot dette segmentet, er selskapet også eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Finansiell risiko Finansiell risiko (markedsrisiko) kan oppstå som et resultat av de løpende forretninger som inngås. Ansvaret for daglig kontroll, oppfølging og rapportering av finansiell risiko ligger i Nordea Bank Norge ASAs Treasury-avdeling. Styret setter rammer for hvilket risikonivå som kan aksepteres. Renterisiko Utlån med fast rente dekkes i hovedsak ved opptak av gjeld med samme rentebindingstid eller ved inngåelse av andre kontrakter (for eksempel renteswapper) som har samme evne til å utligne renterisikoen. Renterisiko oppstår likevel blant annet ved at Nordea Eiendomskreditt AS gir utlån med avdrag mens gjelden som tas opp i kapitalmarkedet tilbakebetales i sin helhet ved forfall eller ved proaktive markedsoperasjoner. Per årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ca -0,15 mill. kroner i rentefølsomhet, målt i forhold til et parallellskift i yield-kurven på 1%. Dette innebærer at Nordea Eiendomskreditt AS tjener NOK 0,15 mill. ved en reduksjon i alle renter på en prosentenhet. Med "tjener" menes nåverdiendring på egenkapitalen. Det løpende resultatet vil ikke inkludere dette tallet. Resultatmessig vil verdiendringen materialisere seg i endret rentenetto i fremtiden. Ved utgangen av 2008 var tilsvarende rentefølsomhet 18,8 mill. kroner. For nærmere omtale av metoder for å styre og måle renterisiko i Nordea-konsernet, henvises til Nordeas årsrapport på Likviditetsrisiko Nordea Eiendomskreditt AS refinansierer innlånene etter hvert som de forfaller. Kredittforetak kan normalt overføre økte innlånskostnader til låntakerne. I tillegg til egne obligasjonsserier, har Nordea Eiendomskreditt AS trekkrettigheter i morbank til markedsmessige betingelser. Dette gjør at likviditetsrisikoen for selskapet er lav, og vil være avhengig av Nordeas likviditetsrisiko. Nordea Eiendomskreditt AS tilpasser volumet av

8 - 8 - kortsiktige innlån på daglig basis. Nærmere omtale av Nordeas likviditetsrisiko finnes i Nordeas årsrapport på Valutarisiko Nordea Eiendomskreditt AS tar ingen valutarisiko. I likhet med bankene er kredittforetakene underlagt posisjonsregulering. Innlån i fremmed valuta er enten lånt ut i samme valuta eller vekslet om til norske kroner via swap-avtaler. Kredittrisiko Selv om pantesikkerheten for utlånene utgjøres av fast eiendom, er også Nordea Eiendomskreditt AS risiko knyttet til den enkelte kundes evne til å betjene sine lån. Dersom betalingsevnen svikter, vil Nordea Eiendomskreditt AS søke dekning i eiendomsverdiene, enten gjennom brukelighet eller realisasjon. Offentliggjøring av finansiell informasjon Nordea Eiendomskreditt AS er 100% eiet av Nordea Bank Norge ASA, som gir opplysninger om Nordea Eiendomskreditt AS på konsolidert basis i sin årsberetning og sitt årsregnskap. På noen områder plikter imidlertid Nordea Eiendomskreditt AS å gi opplysninger på institusjonsnivå. Dette gjelder sammensetningen av den ansvarlige kapitalen, samt minimumskravet til ansvarlig kapital i henhold til Basel II-regelverket. Disse opplysningene fremgår av note 20 Kapitaldekning. I tillegg skal det på institusjonsnivå gis en beskrivelse av Nordea Eiendomskreditt AS prosess for å vurdere samlet kapitalbehov. Denne prosessen foretas på Nordea Eiendomskreditt AS sine vegne sentralt i Nordeakonsernet og avsluttes med at konsernets vurderinger og beslutninger behandles av styret i Nordea Eiendomskreditt AS. Prosessen som foretas i Nordea-konsernet er inngående beskrevet i Nordea Bank AB (publ) sin årsberetning og Nordea s Pillar 3-rapport som finnes på Eierforhold Aksjekapitalen er 1.533,6 mill. kroner, fordelt på ordinære aksjer hver pålydende kr 100,-. Samtlige aksjer eies av Nordea Bank Norge ASA. Soliditet Nordea Eiendomskreditt AS hadde en netto ansvarlig kapital ved utgangen av 2009 på mill. kroner, beregnet i henhold til Basel II-regelverket. Hele beløpet er kjernekapital. Som en følge av den planlagte overføringen av risikoen knyttet til boliglånsporteføljen på 82 mrd. kroner, vil porteføljen bli gjenstand for kapitalkrav i Nordea Eiendomskreditt. Myndighetene har besluttet å forlenge overgangsperioden mellom Basel I- og Basel II-regelverket med den konsekvens at det har vært behov for ytterligere kapitaltilførsel til Nordea Eiendomskreditt. Dette vil bli løst ved at selskapet får tilført kapital fra Nordea Bank Norge. Den totale kapitaldekningen var ved utgangen av 2009 på 152,26% (13,17%). Minstekravet til kapitaldekning er på 8,0%. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjorde mill. kroner ved utgangen av 2009 ( mill. kroner). Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir nærmere opplysninger om driften og stillingen ved årsskiftet. Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2009 var det 27 (29) ansatte i Nordea Eiendomskreditt AS, tilsvarende 26,3 (27,2) årsverk. Fra vil det kun være én ansatt i selskapet. De øvrige ansatte er enten overført til Nordea Bank Norge ASA eller har avsluttet arbeidsforholdet i konsernet. De ansatte som ikke er blitt tilbudt stilling i

9 - 9 - konsernet, har mottatt virkemiddelpakker. Arbeidsmiljøet i 2009 har vært preget av den pågående nedbemaningsprosessen og avviklingen av selskapets operative drift. Sykefraværet i 2009 var på 1,2% (0,87%). Antall sykedager i 2009 var 182 (134) dager. Det er ikke registrert skader eller ulykker blant de ansatte mens de var i arbeid i året som gikk. Når det gjelder godtgjørelse og lån til ansatte og tillitsmenn, vises til note 5 i regnskapet. Ytre miljø Nordea Eiendomskreditt AS direkte påvirkning på det ytre miljø begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendig for selskapets forretningsvirksomhet. Det tilstrebes at alle anskaffelser skal være mest mulig miljøvennlige, noe som både er nedfelt i konsernets innkjøpsstrategi samt inngår som standardtekst i avtaler med leverandører. Avfall blir i størst mulig grad kildesortert og avhendet på forskjellige miljøstasjoner. Våre lokaler har system for å redusere energiforbruket utenom ordinær arbeidstid. Likestilling Fra årssiftet er det kun én ansatt i selskapet og det er ikke iverksatt spesielle tiltak for likestilling. Fremtidsutsikter Nordea forventer at bedringen i økonomien vil fortsette i Det forventes at kredittsituasjonen stabiliserer seg, i tråd med den økonomiske restitusjonen. Styret forventer at selskapets inntjening og finansielle stilling vil være tilfredsstillende også i 2010.

10 Resultatregnskap NOK 1000 Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader (4.316) Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader 3, Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter 4, Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter - 8 Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner 5, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 6, Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Sum avskrivninger 6, Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) 8 (5.081) (6.515) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt Som tilskrives: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum disponert Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) 14,45 15,97 Alle aksjer i Nordea Eiendomskreditt AS er ordinære aksjer

11 Oppstilling av totalresultat NOK Resultat for perioden Andre innregnede inntekter og kostnader Totalresultat Tildeles: Aksjonærene i Nordea Eiendmskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum

12 Balanse NOK 1000 Note Pr Pr Eiendeler Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 2 3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån 11, 12, Nedskrivninger på individuelle utlån 8, 10 - (2.441) Nedskrivninger på grupper av utlån 8, 10 - (4.000) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Kortsiktige plasseringer i aksjer - - Sum aksjer og andre vp. med variabel avkastning - - Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Note 21, 22, 23, 25

13 Balanse NOK 1000 Note Pr Pr Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 17, Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 17, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner - ( ) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16, Annen gjeld Finansielle instrumenter Betalbar skatt Leverandørgjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lån 21, Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Fond for urealiserte gevinster - - Sum Periodens resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 21, 22, 23, 25

14 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd Sum egenkapital Tilbakeholdt Balanse pr. 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling (LTIP, note 5) Tilført fra årets resultat Balanse pr. 31. desember NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd Sum egenkapital Tilbakeholdt Balanse pr. 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling (LTIP, note 5) Tilført fra årets resultat Balanse pr. 31. desember Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA. Oslo, den 11. februar 2010 Styret i Nordea Eiendomskreditt AS

15 Kontantstrømanalyse NOK Resultat før skatt Skattekostnad ( ) ( ) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (6.441) (9. 700) Tilført fra årets virksomhet Endring av utlånsvolum (67.099) Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ( ) ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Endring av øvrige fordringer ( ) Endring av øvrig gjeld ( ) A Netto kontantstrøm fra driften Tilgang/avgang varige driftsmidler ( 420) Plassering i bankinnskudd med avtalt løpetid ( ) ( ) Endring av ansvarlig lån Endring beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre (9) B Netto kontantstrøm fra investeringer ( ) (429) Utbetalt konsernbidrag ( ) ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd (249) ( 610) Ført direkte mot EK C Netto kontantstrøm fra finansiering ( ) ( ) A+B+C Netto likviditetsendring (24.991) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av kontanter og utlån til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (bankinnskudd).

16 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Nordea Eiendomskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Regnskapet ble for første gang utarbeidet i samsvar med prinsippene i IFRS pr , men behandling av pensjoner har fra fulgt IAS 19 Ytelser til ansatte, i tråd med NRS 6 som ble vedtatt i september Virkelig verdi (markedsverdi) på finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og gjeld klassifisert som Finansielle eiendeler/gjeld til virkelig verdi over resultatet og finansielle derivater bokføres til virkelig verdi i balansen, mens endringer i virkelig verdi resultatføres under posten Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter. Den urealiserte balanseførte verdiendringen vises under posten Finansielle instrumenter under hhv. Andre eiendeler og Annen gjeld. I note 21 Klassifisering av finansielle instrumenter vises verdiendringen under postene Derivater og Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen. Realisert gevinst /tap ved innløsning av enkeltposter resultatføres ved realisasjon under Netto renteinntekter. Virkelig verdi er definert i IAS 32 og IAS 39 som den verdien eiendelen/gjelden kan gjøres opp til mellom velinformerte, frivillige motparter på en armlengdes avstand. For Nordea Eiendomskreditts rentesikringsportefølje beregnes virkelig verdi som den teoretiske netto nåverdien av den individuelle kontrakt basert på uavhengige markedsparametre og under forutsetning av ingen risiko og usikkerhet. Modellene som benyttes i Nordea-konsernet for fastsetting av virkelig verdi, samsvarer med aksepterte økonomiske metoder for å prise finansielle instrumenter. Enhver ny verdsettelsesmodell som tas i bruk, er underlagt godkjenning fra Group Credit and Risk Control, og alle modeller gjennomgås på årlig basis. Følgende finansielle eiendeler og gjeld bokføres til virkelig verdi; fastrenteutlån til kunder, rentebærende verdipapirer, obligasjonsgjeld samt finansielle derivater. Rentesikring Selskapets renterisiko måles og styres for hele balansen under ett. Både innlån, utlån, obligasjonsplasseringer samt ulike typer renteinstrumenter inngår i rentestyringen. Postene skal samlet gi en renteposisjon innenfor de rammer som til enhver tid er gitt av styret. Selskapet følger prinsippene om hedge accounting i samsvar med IAS 39 Finansielle instrumenter Innregning og måling. I Nordea Eiendomskreditt AS er det sikring av virkelig verdi som anvendes. Risikoen for endringer i virkelig verdi knytter seg til utlån, obligasjonsplasseringer og obligasjonsinnlån til fast rente, samt derivater. Sikringsbokføring innebærer at både sikringsinstrumentene (renteswapper) og de sikrede postene (utlån til kunder, obligasjonsplasseringer og innlån fra obligasjonsmarkedet), bokføres til virkelig verdi. Dog må det dokumenteres at sikringen er effektiv. En effektiv sikring innebærer at korrelasjonen mellom verdiutviklingen på sikringsinstrumentet og den sikrede posten, må ligge i intervallet %, og vil medføre at netto verdiendringer vil være tilnærmet null. Sikringseffektiviteten måles fortløpende på porteføljenivå. Renteavtaler Nordea Eiendomskreditt anvender forskjellige typer finansielle instrumenter utenom balansen for å styre selskapets renterisiko. Renteavtaler er avtaler som inngås med anerkjente banker om fastsettelse av fremtidige rentevilkår. Disse avtalene omfatter fremtidige renteavtaler og renteswapper. Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere eksisterende renterisiko. For at en avtale skal kunne klassifiseres som en sikringsforretning, kreves det en nær sammenheng mellom prisutviklingen for sikringsforretningen og verdiutviklingen for den posten som sikres. Renteavtaler som er benyttet for å sikre balanseposter er vurdert i sammenheng med den sikrede posten gjennom en effektivitetstest.

17 Bokføringsdato Ved kjøp og salg av verdipapirer, renteswapper og andre typer finansielle kontrakter benyttes avtaledato som bokføringsdato. For kortsiktige plasseringer og kortsiktige innlån benyttes oppgjørsdato som bokføringsdato. Bokføringsdato følger av tidspunkt for overgang av risiko knyttet til kontrakten. Behandling av tapsutsatte engasjementer og nedskrivning på individuelle utlån Utlånsporteføljen blir regelmessig gjennomgått for å avdekke potensielle tapsengasjementer. Nedskrivninger på individuelle utlån blir bokført i samsvar med IAS 39, og gjelder engasjementer som er misligholdt eller som av andre grunner er identifisert som tapsutsatte. Nedskrivning for verdifall på individuelle utlån foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånet. Som objektive bevis anses blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller annet vesentlig brudd på låneavtalen, endrede lånevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor eller at det vurderes som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger eller gå konkurs. Dersom det foreligger objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet, blir det vurdert om tapshendelsen vil medføre reduksjon i utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall, beregnes tapet på utlånet som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. For lån med flytende rente er den effektive rente lik renten på måletidspunktet. For lån med fast rente er den effektive renten lik opprinnelig avtalt rente. Ved beregning av fremtidige estimerte kontantstrømmer blir også overtagelse og salg av sikkerheter hensyntatt. Etter samme prinsipper vurderes det om påløpte ikke betalte renter skal tilbakeføres og om fortsatt inntektsføring av renter skal stoppes. Nedskrivning på grupper av utlån I forbindelse med nedskrivning for tap på grupper av utlån, inndeles utlånene i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper. Nedskrivning på den enkelte gruppe foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånsgruppen. Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor kravet overfor debitor bortfaller etter konkursbehandling, akkord eller lignende, eller hvor det av andre årsaker er overveiende sannsynlig at tapet er endelig. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler verdsettes til antatt omsetningsverdi ved overtagelsen. Eiendelene blir fortløpende vurdert mot antatt salgsverdi og eventuelle nedskrivninger føres som konstaterte tap på utlån. Inntektsføring av etableringsgebyrer Etableringsgebyrer periodiseres over lånets løpetid, og inntektsføres under Renteinntekter og lignende inntekter. Dersom lånet innfries før opprinnelig avtalt, inntektsføres gjenstående del av etableringsgebyret. Overkurs/underkurs ved utlån og innlån Overkurs eller underkurs ved utbetaling av utlån eller emisjon av obligasjoner balanseføres og blir resultatført gradvis frem til utlånets/obligasjonens forfall, eventuelt frem til første rentereguleringstidspunkt, som en justering av løpende renteinntekter/-kostnader. Ved innfrielse av utlån til overkurs, før lånets forfall eller rentereguleringstidspunkt, blir over-/underkursen resultatført straks under Netto rente og kredittprovisjonsinntekter i samsvar med prinsippene i IAS 39.

18 Ved kjøp og salg av egne obligasjoner i annenhåndsmarkedet, resultatføres over-/underkurs og gevinst/tap straks. Obligasjoner emittert av andre Alle obligasjonsplasseringer er klassifisert som sikringsportefølje og inngår som en del av porteføljestyringen mht. renterisiko. Sikringsporteføljen er i balansen oppført til virkelig verdi. Gevinst og tap ved realisasjon blir resultatført straks i samsvar med prinsippene IAS 39. Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner, hvor erververen av obligasjonene er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen, behandles regnskapsmessig som lån. Egne obligasjoner I samsvar med gjeldende regler er oppkjøpte egne ikke-amortiserte obligasjoner fratrukket obligasjonsgjelden med pålydende verdi. Eventuell over- eller underkurs ved tilbakekjøpet resultatføres straks. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket nedskrivninger og akkumulerte, ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger, basert på kostpris, beregnes lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Følgende avskrivningssatser er benyttet: EDB-utstyr 25-40% Øvrige kontormaskiner og inventar 10-25% Dersom driftsmidlenes virkelige verdier er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Poster i utenlandsk valuta Plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter markedskurser fastsatt av Nordea på balansedagen. Valutaposisjonene er sikret ved motsvarende posisjoner i balansen slik at valutarisikoeksponeringen til enhver tid er tilnærmet null. Inntekter og utgifter i valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursene på realisasjonstidspunktet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattepliktige inntekt, mens endringen i utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom det regnskapsmessige resultat og den skattepliktige inntekt. Summen av disse to elementene blir årets skattekostnad. Det benyttes nominell skattesats ved beregningen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skatt vises som egen post under avsetninger til forpliktelser og kostnader. Eventuell utsatt skattefordel beregnes på nettogrunnlaget etter utligning, og vises som egen post under immaterielle eiendeler, dersom det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet finansierer i hovedsak sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser i samsvar med IAS 19 Ytelser til ansatte. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres opp under posten avsetninger til forpliktelser og kostnader (hvis negativ) eller forskuddsbetalinger og opptjente inntekter (hvis positiv). Pensjonsforpliktelser utenom den kollektive pensjonsordningen beregnes og føres opp i balansen på tilsvarende måte. Årets kostnad og balanseførte forpliktelse fremgår av note 18 Pensjonsforpliktelser.

19 Når aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) overstiger en korridor, lik 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsmidlene, blir forskjellen resultatført over en periode på 10 år, eller forventet gjennomsnittlig gjenværende ansettelsestid, hvis kortere enn 10 år. Note 2 Segmentinformasjon Nordea Eiendomskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Nordea Eiendomskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Nordea Eiendomskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter NOK Utlån Garantier etc Sum provisjoner fra utlån Andre provisjonsinntekter Sum gebyr- og provisjonsinntekter Bankgebyrer Garantiprovisjon konsern Sum gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Note 4 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK Tilgjengelig for salg, realisert Valutainstrumenter Finansielle instrumenter i handelsporteføljen Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

20 Note 5 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet NOK Lønn og andre ytelser Pensjonskostnader (note 18) Arbeidsgiveravgift Overskuddsdeling Andre personalkostnader Totalt Antall ansatte pr Antall årsverk i arbeid pr ,4 31,2 Lån til representantskapets formann, styre- og kontrollkomitèmedlemmer samt selskaper hvor nevnte personer har en ledende rolle 0 0 Revisjonshonorar herav ordinært revisjonshonorar herav andre tjenester 18 0 Godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn Fast lønn og honorarer - gjelder mottatt ordinær lønn for regnskapsåret utbetalt av Nordea Eiendomskreditt/Nordea Bank Norge. Variabel lønn - inkluderer overskuddsdeling og incentiv-programmer. Administrerende direktør er del av et bonusprogram som baserer seg på oppnådde resultater (LTIP). Intensjonen bak programmet er å belønne spesielle bidrag til oppnåelsen av Nordeas mål. Bonusen fastsettes som en prosentandel av den ansattes ordinære lønn, maksimalt tilsvarende 6 måneders lønn. Alle ansatte mottar overskuddsdeling i tråd med felles Nordea-strategi. Andre ytelser - inkluderer dekning av forsikringer, kontingenter og fri elektronisk kommunikasjon. Pensjoner - inkluderer endringer i den ansattes opptjente rettigheter i pensjonsordningen i regnskapsåret. Beløpet som er oppgitt er endringen i nåverdien av pensjonsforpliktelsen eksklusiv arbeidsgiveravgift, som er den størrelsen som best reflekterer endringen i pensjonsrettighetene. Fast lønn og Variabel Andre Sum Ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS honorarer lønn ytelser Pensjoner ytelser Jan Fredrik Thronsen, arbeidende styreleder Svein Dugstad, adm. direktør Sum for ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS Styret i Nordea Eiendomskreditt AS Peter Groth Peder Brinkman Backe Per Skaug Vigdis Bruland ( ) ansatte representant (redusert stilling) Erik Tellefsen ( ) ansatte representant Sum for styremedlemmer i Nordea Eiendomskreditt AS Styremedlemmer ansatt i Nordea-konsernet mottar ikke styrehonorar. Styreleder er ansatt i Nordea Bank Norge ASA og Nordea Eiendomskreditt betalte i 2009 en kompensasjon til Nordea Bank Norge på tnok for tjenester utført som arbeidende styreleder for selskapet. Kontrollkomitèen i Nordea Eiendomskreditt AS Anders Ingebrigtsen, leder Thorleif Haug Berit Stokke Tom Knoff (varamedlem) Sum for kontrollkomitèen i Nordea Eiendomskreditt AS Sum godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn i Nordea Eiendomskreditt AS I tillegg er det utbetalt kr 9.000,- tilsammen i honorar til de tre eksterne medlemmene av representantskapet; Eivind Grov, Kim Erla og Kaare Krane. Alle lån til ansatte løper i dag i morselskapet Nordea Bank Norges balanse. Det er ikke inngått avtaler om å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Noen få nøkkelpersoner i Nordea-konsernet er del av et aksjeopsjons-program i Nordea Bank AB, kalt Long Term Incentive Programme (LTIP). Informasjon om dette programmet vil bli presentert i årsrapporten til Nordea Bank AB.

21 Note 6 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader NOK IT-kostnader Markedsføringskostnader Porto, telefon og kontorkostnader Fremmede tjenester konsern Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Drift eiendommer Husleie Honorar revisor Andre driftskostnader Sum administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 7 Eiendommer og varige driftsmidler NOK 1000 Varige driftsmidler Fast eiendom Varige driftsmidler Fast eiendom Anskaffelseskost pr. 1. januar Tilgang i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost pr. 31. desember Akkumulerte avskrivninger pr. 1. januar Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler Ordinære avskrivninger i perioden Akkumulerte avskrivninger pr. 31. desember Bokført verdi pr. 31. desember Nordea Eiendomskreditt har ingen overtatte eiendommer pr

22 Note 8 Tap på utlån NOK Spesifikasjon av endringer i tapsavsetningene Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av nedskrivninger på individuelle lån 1 Nedskrivninger på individuelle lån pr. 1. januar Økte og nye individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 Individuelle nedskrivninger på lån som er solgt i året Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Nedskrivninger på individuelle lån pr. 31. desember Inkludert i Note 10 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall. Opptjente ikke inntektsførte renteinntekter på nedskrevne utlån beløp seg til 0 kroner pr

23 Note 9 Skattekostnad Årets skattekostnad NOK Betalbar skatt Endring utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattekostnad NOK Resultat før skatt Skatt etter nominell sats på 28% Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Oppløsning av midlertidige forskjeller -327 Justeringer relatert til tidligere år Sum skattekostnad Gjennomsnittlig effektiv skattesats 25,3 % 28,1 % Utsatt skatt NOK Utsatt skattekostnad (-) / inntekt (+) Utsatt skatt på grunn av midlertidige forskjeller Netto skattekostnad Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel på grunn av skattemessige underskudd Utsatt skattefordel på grunn av midlertidige forskjeller: - Pensjonsforpliktelser Varige driftsmidler Finansielle instrumenter Annet inkl. gevinst- og tapskonto Utsatt skattefordel netto Betalbar og utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen Utsatt skatt relatert til endringer i regnskapsprinsipper 0 0 Total 0 0 Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg til samme skattemyndighet. Utsatt skattefordel er ført opp i balansen med NOK ,-. Selskapet forventer en fremtidig inntjening som gjør at denne kan benyttes. Nordea Eiendomskreditt har ingen fremførbare underskudd pr

24 Note 10 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall NOK des des Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte Sum utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte lån med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte 0 0 Nedskrivning på utlånsgrupper med verdifall Sum nedskrivninger Netto utlån og fordringer Gjenstående løpetid 31. des des Uten forfall Inntil 3 måneder måneder år Mer enn 5 år Sum

25 Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall 1 Individuelt Utlåns- NOK 1000 vurderte utlån grupper Sum Nedskrivninger pr. 1. januar Nye og økte nedskrivninger i perioden Tilbakeførte og solgte nedskrivninger i perioden Endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger pr. 31. desember Individuelt Utlåns- NOK 1000 vurderte utlån grupper Sum Nedskrivninger pr. 1. januar Nye og økte nedskrivninger i perioden Tilbakeførte nedskrivninger i perioden Endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger pr. 31. desember Se Note 8 Tap på utlån Nøkkeltall 31. des des Andel utlån med verdifall, brutto 2, i % 0,00 0,21 Andel utlån med verdifall, netto 3, i % 0,00 0,20 Samlet nedskrivningsgrad 4, i % 0,00 0,03 Nedskrivningsgrad utlån med verdifall 5, i % - 5,01 Misligholdte utlån uten verdifall 6, i NOK Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Totale nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 5 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer, i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 6 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, uten verdifall)

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2013 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold Årsberetning og regnskap 2008 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsberetning og regnskap 2007 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer