Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 04.03.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl 16:30."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr PS 9/2014 Godkjenning av protokoll fra møte PS 10/2014 Meldinger MS 5/2014 Brukermedvirkning i Lier kommune MS 6/2014 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 2.halvår 2013 MS 7/2014 Hovedutvalgenes sakslister for februar 2014 MS 8/2014 Hovedutvalgenes protokoller for februar 2014 PS 11/2014 Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet PS 12/2014 Omsorgsplan planprogram Side2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/501 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 9/2014 Kommunestyret Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: Side3

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal Medlem H Søren Falch Zapffe Medlem H Adnan Afzal Medlem H Per Hægstad Medlem H Sandra Bruflot Medlem H Hilde Kristine Fossum Medlem H Oda Strand Medlem H Per Werrum Medlem H Gina Elisabeth Ekeberg Medlem H Mari Espedal Medlem H Reidar Lauritsen Medlem H Arne Jørstad Medlem H Per-Otto Olsen Medlem H Juel Asmund Fuglerud Medlem H Abdul Majid Abid Medlem H Mette Høyem Varamedlem H Olav Aasmundrud (H) Frank Yggeseth Varamedlem H Bård Ove Skandsen (H) Jan Bang-Olsen Varamedlem H Karl Bellen (H) John Arne Gulbrandsen Varamedlem H Ryno Andersen (H) Tonje Kristin Evju Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Paul Cristian Justad Medlem A Knut Røssum Medlem A Side4

5 Håkon Haglund Norstrand Medlem A Mirsada Kemura Medlem A Mirza Maria Maldonado Medlem A Lars Erik Petersen Medlem A Tor Birger Jeppesen Medlem A Ruth-Eline A. Iversen Medlem A Aud-Harriet H.A. Kolberg Medlem A Anne Marie Westlie Eidal Medlem A Ove Andreas Solberg Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Geir Asle Granås Medlem A Knut Eilert Sørnes Medlem FRP Lars Haugen Medlem FRP Morgan E. Langfeldt Medlem FRP Per Guthorm Vemork Medlem FRP Mette Irene Hansen Medlem FRP Brynhild Heitmann Medlem KRF Anders G Opsahl Medlem KRF Espen Lahnstein Medlem SP Jan O. Stolp Medlem SP Runar Gravdal Medlem SV Ninnie Bjørnland Medlem SV Tor Kristen Haugen Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonsrådgiver Thorgeir Bjerknes Plan- og bygningssjef Andrè Braa Hotvedt Juridisk rådgiver Maja Christiansen Juridisk rådgiver Geir Larsen Prosjektleder Diverse tatt opp under møtet: Spørsmål fra publikum: Jon Enkerud fra Linnesstranda Vel hadde merknader til sak nr. 3. Øivind Skøyen fra beboerne i Gullaugkleiva hadde merknader til sak nr. 3. Kjetil Haga fra Lahell Vel hadde merknader til sak nr Side5

6 Kommunestyret sluttet seg til forslag fra Søren Falch Zapffe (H) om at man behandler sak nr. 3 før sak nr. 1. Helene Justad Anne K. Olafsen Ordfører Utvalgssekretær Side6

7 SAKSLISTE: Saksnr PS 1/2014 Godkjenning av protokoll PS 2/2014 Meldinger MS 1/2014 Hovedutvalgenes sakslister for januar 2014 MS 2/2014 Hovedutvalgenes protokoller for januar 2014 MS 3/2014 Kommunehelsesamarbeidet - prosjekter der Lier kommune deltar MS 4/2014 Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelser 2013 PS 3/2014 Klage på endringsvedtak i klagesak. RV23 Dagslett - Linnes. Klager: Statens vegvesen PS 4/2014 Nytt sykehjem - Forprosjekt PS 5/2014 Vurdering av behovet for å revidere kommuneplanens arealdel PS 6/2014 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) PS 7/2014 Melding om flytting - nyvalg - Trond Johansen (KRF) PS 8/2014 Interpellasjoner/spørsmål FO 1/2014 Om reservasjonsretten FO 2/2014 Rv23 og Buskerudbyen Side7

8 PS 1/2014 Godkjenning av protokoll Kommunestyrets vedtak: Protokoller fra møter og godkjennes. Kommunestyrets behandling: Protokoller fra møter og ble godkjent enstemmig. PS 2/2014 Meldinger MS 1/2014 Hovedutvalgenes sakslister for januar 2014 Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 1: Hovedutvalgenes sakslister for januar 2014, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 2/2014 Hovedutvalgenes protokoller for januar 2014 Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 2: Hovedutvalgenes protokoller for januar 2014, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 3/2014 Kommunehelsesamarbeidet - prosjekter der Lier kommune deltar Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 3: Kommunehelsesamarbeidet - prosjekter der Lier kommune deltar, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 4/2014 Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelser 2013 Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 4: Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2013, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side8

9 PS 3/2014 Klage på endringsvedtak i klagesak. RV23 Dagslett - Linnes. Klager: Statens vegvesen Kommunestyrets vedtak: Klagen fra Statens vegvesen tas til følge og punkt 3a i kommunestyrets vedtak av i sak 69/2013 oppheves. Administrasjonen delegeres myndighet til å behandle en eventuell ny klage på omgjøringsvedtaket og videresende denne til Fylkesmannen i Buskerud. Kommunestyrets behandling: Håkon Nordstrand (AP) fremmet følgende forslag: «Lier kommune imøtekommer klagen fra Statens vegvesen. I punkt 3A strykes følgende ordlyd i første setning etter andre komma fra vedtaksteksten: «gjennom skjermingstiltak ved kilden»». Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (20H,5FRP,2KRF,2SP) mot 20 stemmer (16AP,2SV,2V) avgitt for Håkon Norstrands forslag. PS 4/2014 Nytt sykehjem - Forprosjekt Kommunestyrets vedtak: 1. Forprosjekt for nytt sykehjem godkjennes innenfor en ramme på 394 mill. kroner som finansieres gjennom lånopptak og statlige tilskudd. 2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise. 3. Eventuelle behov for tilleggsfinansiering behandles ved rulleringen av handlingsprogrammet. 4. Kostnadsestimat for inventar, velferdsteknologi og bygningsvern legges fram i løpet av 2. tertial 2014, sammen med valg av Breeam-klasse. 5. Beslutning om kontrahering legges fram for formannskap kvalitetssikret ved ekstern usikkerhetsanalyse utført i parallell med utviklingen av beslutningsgrunnlaget. Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet formannskapets innstilling pkt Runar Gravdal (SV) fremmet formannskapets innstilling pkt Formannskapets innstilling pkt. 1 4 ble vedtatt enstemmig. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 25 stemmer (16AP,5FRP,2SP,2SV) mot 24 stemmer (20H,2KRF,2V). Side9

10 PS 5/2014 Vurdering av behovet for å revidere kommuneplanens arealdel Kommunestyrets vedtak: 1. Det er ikke behov for revisjon av kommuneplanens arealdel i inneværende kommunestyreperiode. Behovet for revisjon vurderes når kommunal planstrategi skal behandles høsten Planbehovet for Gullaug og vurdering av utvidelse av området for fjordbyen tas opp i en egen sak. Vurdering av plantype vil være en del av denne saken. 3. Arbeidet samordnes med planleggingsarbeidet i fjordbyen/plansamarbeidet. Kommunestyrets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Det foretas revisjon av kommuneplanens arealdel i inneværende kommunestyreperiode.» Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (20H,16AP,2KRF,2SP,2SV,2V) mot 5 stemmer (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag. PS 6/2014 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) Kommunestyrets vedtak: Søknad om permisjon fra Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) innvilges. Kommunestyrets behandling: Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Søknad om permisjon fra Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) innvilges.» PS 7/2014 Melding om flytting - nyvalg - Trond Johansen (KRF) Kommunestyrets vedtak: Melding om flytting fra Trond Johansen (KRF) tas til orientering. I kommunestyret er det opprykk i varamannslisten. Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Else Grethe Sola-Holberg (KRF). Det foretas nytt valgoppgjør for KRF slik at man supplerer med 2 nye varamedlemmer i kommunestyret. Kommunestyrets behandling: Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Melding om flytting fra Trond Johansen (KRF) tas til orientering. I kommunestyret er det opprykk i varamannslisten. Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Else Grethe Sola-Holberg (KRF).» Side10

11 Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Det foretas nytt valgoppgjør for KRF slik at man supplerer med 2 nye varamedlemmer i kommunestyret.» PS 8/2014 Interpellasjoner/spørsmål Kommunestyrets vedtak: Ordførerens svar på spørsmål fra Tonje Evju (AP) om RV23 og Buskerudbyen tas til orientering. Ordførerens svar på interpellasjon fra Håkon Norstrand (AP) om reservasjonsrett ble tatt til orientering. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak med forslag i høringsuttalelsen om reservasjonsretten og ta diskusjonen da. Kommunestyrets behandling: Ordførerens svar på spørsmål fra Tonje Evju (AP) om RV23 og Buskerudbyen ble tatt til orientering. Ved behandling av interpellasjonen fra Håkon Norstrand (AP) ble det etter representantenes innlegg vedtatt å be rådmannen legge fram en sak med forslag i høringsuttalelsen om reservasjonsretten og ta diskusjonen om saken da. FO 1/2014 Om reservasjonsretten Interpellasjon fra Håkon Norstrand (AP): Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Denne reservasjonsretten er viktig og riktig. Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort vil svekke kvinners rettigheter til hjelp i en sårbar situasjon. Å innføre en adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, vil etter mitt syn vanskeliggjøre kvinners muligheter sammenlignet med dagens situasjon. Det vil skape en tilleggsprosedyre og en mulig komplikasjon for kvinnen i realiseringen av en rett hun har etter norsk lov. I hvor stor grad kvinners adgang til abort vanskeliggjøres vil avhenge av innretningen på en eventuell reservasjonsadgang. Selv med omfattende avbøtende tiltak i kommunene, vil en slik adgang gjøre det mer krevende for noen kvinner sammenlignet med Side11

12 dagens situasjon. Fastlegen har en viktig funksjon i vårt helsevesen. De har ansvar for å yte nødvendige allmennlegetjenester til befolkningen og henvise videre til andre helsetjenester dersom pasienten har behov for det. Det er nødvendig at fastlegetjenesten - som jo er pasientenes dør inn til helsetjenesten - møter pasientene med en enhetlig stemme. Det er et grunnleggende prinsipp at fastlegene yter tjenester etter identisk lov- og regelverk, slik at vi kan ivareta tilbud om likeverdige tjenester. Det helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det fastlegen finner for godt å sympatisere med. Samvittighetsfrihet er et grunnleggende gode i samfunnet vårt, og jeg mener det er viktig at flertallet har respekt og toleranse for ulike livssyn og overbevisninger. Jeg har forståelse for at det for en lege som opplever at det strider mot hans eller hennes overbevisning å skulle henvise til en behandling han selv er imot. Men i disse sakene må hensynet til legenes overbevisning veies opp mot hensynet til pasientenes rett til likebehandling og tilgang på helsehjelp. I spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg mot å henvise til abort, mener jeg det avgjørende er pasientenes behov for helsehjelp og ikke legens private synspunkter. Jeg ønsker ikke at kvinner eller jenter skal havne i en situasjon der de må ta en diskusjon med sin lege, når storsamfunnet har tatt et valg, og Stortinget har vedtatt i lov retten til abort. Kvinner som kan være i en vanskelig og sårbar situasjon, skal ikke risikere å møte en moralsk fordømmelse fra fastlegen og en belastende avvisning, etter å ha tatt et vanskelig valg. Det vil være krevende for mange kvinner å fortsette sin relasjon til en lege som har avvist deres behov for abort. Ungdom har automatisk morens fastlege, pasientlister blir overdratt ved flytting, pensjon etc., og fastleger vikarierer for hverandre. Det kan ikke forventes at kvinnene skal holde seg oppdatert på hvilke reservasjoner den aktuelle fastlegen til enhver tid har, eller bytte lege pga. mulige fremtidige behov. Mange kan oppleve det belastende å bytte til en mer liberal fastlege. Forslaget til regjeringen løser ikke dette. Vi vil derfor stille følgende spørsmål til ordføreren: Er ordføreren enig i at Lier kommune bør si nei til reservasjonsrett for fastleger som eget vedtak for kommunen samt formidle vår syn i en egen høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet? Forslag til vedtak: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir vedtatt, vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. Lier kommune formidler også vårt syn i en egen høringsuttalelse til Helse- og Omsorgsdepartementet. Side12

13 Ordførerens svar: Oversendelsesbrevet med anmodning om høring på «Reservasjonsordning for fastleger» ankom Lier kommune Svarfrist for høringsuttalelsen er satt til Håkon Norstrand stiller i sin interpellasjon et spørsmål om: «ordføreren i Lier er enig i at Lier kommune bør si nei til reservasjonsrett for fastleger som eget vedtak, samt formidle vårt syn i en egen høringsuttalelse til Helse-og omsorgsdepartementet?» I denne saken er det ikke ordførerens mening som skal komme til utrykk. Ordføreren er en av kommunestyrets 49 representanter. Det er kommunestyrets syn som skal fremkomme i en slik sak. Håkon Norstrand har også i sin interpellasjon et forslag til vedtak. 5.8 i politisk reglement for Lier kommune redegjør for hvordan interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Der fremkommer det at en interpellasjon som fremsettes : «sendes normalt rådmannen - for fremlegging for et politisk organ - uten realitetsbehandling. Forslag som fremsettes i forbindelse med forespørsler (her en interpellasjon)kan ikke avgjøres i samme møte hvis ordføreren eller ¼ av de møtende medlemmene motsetter seg det.» All den tid Lier kommune allerede er anmodet om en høringsuttalelse i denne saken, med en gitt svarfrist, har vi, slik jeg ser det 3 muligheter: 1. Kun diskutere problemstillingen i dagens kommunestyremøte og vente med en endelig uttalelse i forbindelse med høringssaken. 2. Diskutere og realitetsbehandle en høringsuttalelse nå i dag, hvis flertallet i kommunestyret ønsker det. 3. Be rådmannen legge fram et forslag i forbindelse med høringssaken og ta diskusjonen da. FO 2/2014 Rv23 og Buskerudbyen Spørsmål fra Tonje Evju (AP): Det er viktig for Lier Kommune å påskynde prosessen for å få igangsatt vegprosjektet RV 23 Dagslet-Linnes, og videre til E-18. Derfor søker vi nå bl.a å tilpasse egne kommunestyrevedtak for at prosjektet ikke skal stoppe opp. Men også andre forhold i våre regionale omgivelser har påvirkning på hvor tid finansiering av prosjektet kan være på plass. I Drammens Tidende skrives det at Lier kan bli representert i Buskerudbypakke2 (BBP2) med finansbistand fra Buskerudby-midler for RV23, samt tilførselsvei fra hovedvei Lierstranda, og ev. ny jernbanestasjon. Lier Arbeiderparti har advart mot et samrøre av disse to prosjektene (BBP2 og RV23) da vi mener det vil bidra til forsinkelser. Finansiering av Riksveisprosjektet som er prioritert i NTP, kan da bli hengende på en uavklart fordelingsnøkkel i BBP2 og trukket ut i tid, i påvente av avklaringer på forhold man i utgangspunktet burde være uavhengig av. Jeg oppfatter også at Formannskapet i Lier har gitt svært tydelige signaler og føringer om at det ikke er ønskelig at RV23 blir en del av BBP2. Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Side13

14 Fylke har likeledes sterkt advart mot slikt samrøre mellom BBP 2 og riksvegprosjekter i 2 enstemmige vedtak Spørsmål til ordføreren: Bortsett fra nødvendig samordning av bompengeprosjekter, har Buskerudbyens ATM utvalg, som Ordføreren er medlem av, drøftet å inkludere RV 23 som mulig tilskuddsobjekt for BBP 2 midler? Er RV 23 ( og E134) blitt en del av Buskerud By Pakke 2 (BBP2)? På hvilken måte er RV 23 ( og E134) blitt implementert i BBP2? På hvilket nivå eller i hvilket organ er det foretatt «avklaringer» som medfører at RV23 er blitt en del av BBP2. Har ATM utvalget gjort noe som helst vedtak eller utspill i denne forbindelse? Kan Ordføreren bekrefte at man fra Liers side vil motsette seg slik finansieringssammenblanding mellom BBP2 og Riksveisprosjekter om det skulle komme innspill om det? «Ordførers svar: Fremføringen av riksvei 23 til E18 har vært det absolutt største veiprosjektet i Lier i nyere tid, men også det mest kompliserte for lokaldemokratiet. Jeg håper ikke det hersker tvil om ordførerens utålmodighet etter å sørge for at det blir fullendt! Prosjektet Linnes Dagslett går sitt eget løp, uavhengig av BBP 2. Det som er viktig nå i den kommunale klagebehandlingen vedrørende Rv 23 og som skal behandles i kommunestyremøte 04.02, er at vi får fattet et vedtak som gjør det mulig å oversende vårt vedtak til Fylkesmannen for sluttbehandling. Når Fylkesmannen har fattet sitt vedtak, er siste instans oversendelse til Stortinget før sommerferien, slik at prosjektet Linnes Dagslett kan komme med i statsbudsjettet for Problemstillingen som er reist i Tonje Evjus spørsmål oppfatter jeg som svært relevant: Fremdriften i prosjektene som skal ende i en fullverdig Oslofjordforbindelse, angår ikke bare gjennomfartstrafikantene og Lier kommunes innbyggere, men i høyeste grad også Hurum. Røyken og Drammen kommuner som alle er direkte berørt av riksvei 23. Det er riktig at riksvei 23 har vært tema i forbindelse med Buskerudbyen og spesielt Buskerudbyenpakke2. Etter dialog med rådmannen kan jeg konstatere at det for sistnevntes del har skjedd på administrativt nivå, men samtidig presisere at dette ikke har vært tema i ATM-utvalget der ordførerne er medlemmer. Det skal være møte i ATM utvalget og da vil dette bli tatt opp av ordfører og rådmann i Lier. Oppslaget i Drammens Tidende 30. januar er da også et resultat av at rådmennene nå har fremmet forslag til prioriteringer i Buskerudbypakke2 som er en videreføring av avtalen mellom partene i samarbeidet og basert på betydelige statlige bidrag. Rådmannen har tidligere informert meg om faren for en sammenblanding. Bypakken finner sin finansiering blant annet i den såkalte belønningsordningen, kommunenes og fylkeskommunens egne midler og ved bompenger. Riksveiprosjektene har tydelig, selvstendig forankring i Nasjonal Transportplan og forutsetter finansiering over statsbudsjettet kombinert med bompenger etter egne vedtak. For å oppnå en best mulig oversikt over utfordringene knyttet til riksvei 23, avklare konkrete problemstillinger og drøfte prinsipielle spørsmål, tok jeg i samråd med rådmannen initiativ til et møte med regionvegsjefen i Statens vegvesen, region Sør. Det ble avholdt 24. januar. Ett av spørsmålene vi reiste der var nettopp oppfyllelsen av forutsetningen om fremføring av riksvei 23 til E18 og dette prosjektets status. Regionvegsjefens entydige tolkning - basert på dialog med Vegdirektoratet - er at dette er å regne som en del av de strekningsvise riksveitiltakene i transportkorridorene, slik de er beskrevet i Nasjonal Transportplan 2014 Side14

15 2023. Slik jeg forstår rådmannen er dette identisk med hva så vel han som Statens vegvesen har fremholdt på administrativt nivå i Buskerudbyensamarbeidet. Konklusjonen må derfor bli at prioriteringer i - og finansieringen av - Buskerudbypakke2 ikke omfatter riksvei 23; den henvises til finansiering over statsbudsjettet slik forutsetningen i Nasjonal Transportplan er og at samarbeidsprosjektet Buskerudbyen ikke hemmer fullføringen. Det er likevel viktig at løsningene på overordnet veinett i vårt område henger sammen med arbeidet i Buskerudbyen, og nødvendigvis må samordnes og derfor nevnes. For det første blir det premissgivende for en del andre areal-, transport- og miljøtiltak. Dernest gir riksveien muligheter ved realiseringen av fjordbyen og et eventuelt nytt sykehus, - og ikke minst er det en forutsetning at bompengeordningen senere kan kobles med Buskerudbyens tilsvarende slik at «timesregelen» - det at en betaler kun i en bom ved passering av flere i løpet av en time også gjelder trafikanter på riksvei 23. Side15

16 PS10/2014Meldinger Side16

17 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/3542 Saksbehandler: Helge Bommen 6/2014 Miljøutvalget /2014 Planutvalget /2014 Tjenesteutvalget /2014 Kommunestyret Brukermedvirkning i Lier kommune Bestilling: I forbindelse med behandling av sak 36/2013 Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet , fattet kommunestyret følgende vedtak: Det legges fram en melding til kommunestyret om barn og ungdoms medvirkningsmuligheter i kommunale planprosesser. Etter bestilling i politisk ledermøte hadde rådmannen allerede igangsatt arbeid med en generell melding om brukermedvirkning i Lier kommune. Det ble det vurdert som hensiktsmessig å innarbeide kommunestyrets bestilling i det pågående arbeidet. Brukermedvirkning som begrep I utgangspunktet er brukermedvirkning et vidt begrep. St. meld nr gir denne definisjonen: Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er relevant i forhold til kommunen som tjenesteprodusent, forvalter av lovverket, og i forhold til kommunen som samfunnsaktør. Brukerdialog kan innebære brukermedvirkning, forutsatt at dialogen gir brukeren reell eller opplevd innflytelse på den aktuelle beslutningen eller tjenesten. Brukerundersøkelser kan også innebære brukermedvirkning, hvis brukeren opplever at deltakelse i undersøkelsen har innflytelse. De første brukerundersøkelser i Lier kommune ble gjennomført i Lier benytter opplegget for brukerundersøkelser fra KS/ bedrekommune.no. Brukerstyring er en rendyrket form for brukermedvirkning, for eksempel gjennom ordningen Brukerstyrt personlig assistanse BPA. BPA har imidlertid begrensninger i medvirkningsgrad gjennom lover, forskrifter og vedtak som regulerer tilbudet. Brukerråd der representanter for brukerne og kommunen møtes, er prøvd i noen kommuner. Lier kommune har brukerråd på Lierbyen seniorsenter og ved Lier voksenopplæring. Brukerperspektiv innebærer at ansatte og ledere tar på brukerbriller og forsøker å se saken fra brukersiden. Dette kan være et godt bidrag for tilpasning av tjenester til innbyggernes behov. Side17

18 Brukerperspektivet knyttet til barn og unge er formalisert gjennom ordningen med «Barnetalsperson, hjemlet i Plan- og bygningslovens 9.1. Brukermedvirkning kan foregå på individnivå, eller på systemnivå - gjennom grupper/organisasjoner som representerer brukere. En politisk styrt organisasjon som Lier kommune har også brukermedvirkning på representativt nivå, gjennom den innflytelse borgerne/brukerne har ved valg av representanter til kommunestyret. Uformell brukermedvirkning skjer i stor grad gjennom de ansattes daglige kontakt med brukerne. Hvorfor brukermedvirkning? Brukermedvirkning er lovfestet blant annet i Pasientrettighetsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Brukermedvirkning gjennom høringsinstituttet er lovfestet i forhold til kommunens rolle som samfunnsaktør, for eksempel gjennom Plan- og bygningsloven. Brukermedvirkning er ikke minst et godt virkemiddel for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet fra kommunen. Brukermedvirkning i Lier kommune. Skole og SFO Formelle organer og systemer er på plass med beskrevne rutiner. Dette omfatter: Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldrerådets arbeidsutvalg, elevråd for årstrinnene 5 7 og 8-10, foreldremøter, elevsamtaler, utviklingssamtaler, årlige elevundersøkelse for 5 10 trinn, årlig foreldreundersøkelse og brukerundersøkelse for SFO. Barnehage Det gjennomføres felles brukerundersøkelser for kommunale og private barnehager annethvert år. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir nærmere beskrivelse av brukermedvirkning (pkt 1.5). Kjernen er at barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Krav til samarbeid med hjemmet et slått fast i barnehagelovens 1. For de kommunale barnehagene er foreldresamarbeidet organisert med oppstartsamtale, foreldremøter, foreldresamtaler, barnehagens samarbeidsutvalg og foreldrerådets arbeidsutvalg. Ellers er det daglige møtet ved levering og henting av barn er en viktig uformell arena for brukermedvirkning. PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Det er ingen formelle brukerorgan i PP-tjenesten. Foreldre kan selv henvende seg til PP-tjenesten, eller skole, barnehage, helsesøster eller andre om henvisningen. Rehabilitering Brukermedvirkningen skjer ved at den enkelte får mulighet til å påvirke egen behandling, valg av hjelpemidler etc. Brukermedvirkning på overordnet nivå kan skje gjennom interesseorganisasjoner. Brukerundersøkelse gjennomføres årlig. Habilitering Tjenestene utøves i tett samarbeid med den enkelte familie. Individuelle planer utarbeides etter omfattende brukermedvirkning og ansvarsgrupper skal sikre at planen fungerer godt. Interesseorganisasjoner kan representere brukerne i forhold til utvikling av tjenesten på systemnivå. Hjemmetjenesten Brukerundersøkelser for hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp gjennomføres årlig. Vedtak om omfang og nivå på tjenesten til den enkelte bruker fattes i et samspill med bruker og pårørende. Helse- og omsorgstjenesteloven sier at tjenestetilbudet skal tilrettelegges»..med respekt for Side18

19 den enkeltes integritet og verdighet..». Bruker og pårørende vil ha innflytelse på tjenestene som leveres, innenfor de rammer som tildelingsvedtaket setter. Sykehjemmene Spennvidden mellom ulike brukere gjør medvirkning krevende. Den viktigste arena er dialogen mellom virksomheten og bruker/pårørende. Dette er et sentralt faglig og fagetisk utviklingsområde lokalt og nasjonalt. Det avholdes også regelmessige bruker-/pårørendemøter, og pårørende har tilbud om samtale med lege i løpet av de første 14 dagene. Bruker og pårørende har samtale med primærkontakt innen de tre første ukene. Det holdes årlige bruker-/pårørendeundersøkelser. Bofellesskapene Brukerundersøkelser gjennomføres årlig for brukerne og pårørende. Helsetjenesten Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år for brukere under 18 år av tjenestene til psykisk helse, samt brukere av helsestasjonene. Barnevern Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år, rettet mot henholdsvis foreldre/foresatte, samt barn og unge. Sosialtjenesten Tjenesten er underlagt NAV. Alle NAV-kontorer har et brukerutvalg, og det gjennomføres årlige brukerundersøkelser. Den viktigste brukermedvirkningen skjer i møte med brukeren og gjennom utarbeidelse av aktivitetsplaner etter nav-lovens 14 a. På hjemmesidene til NAV er det lagt til rette for elektronisk innsending av klager. Lier voksenopplæring Det er opprettet brukerråd. Lier kulturskole Foresatte er representert i kulturskolens styre. Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år. Lier Bibliotek Brukerundersøkelser gjennomføres annethvert år. Kultur og Fritid Kulturrådet og Idrettsrådet representerer brukerne. Brukermedvirkning søkes oppnådd i plansaker og saker der beslutning er delegert fra politisk nivå, for eksempel fordeling av tilskuddsmidler. Det er omfattende høringsprosesser ved utarbeidelse og revisjon av planer innen sektoren idrett og kultur. Anlegg og eiendom/lier Drift Brukerundersøkelser for vei, vann og avløp gjennomføres hvert tredje år. Brukermedvirkning sikres ved alle større bygge- og anleggsprosjekter, gjennom deltakelse i prosjektgruppen. Virksomhetene har mye brukerkontakt i form av klager på bygg, anleggsvirksomhet, vei, vann, avløp, vannmålere etc. Planseksjonen/Sektor samfunn Alle plan- og reguleringssaker har et stort element av brukermedvirkning, som ivaretas gjennom høringsinstituttet. Brukerundersøkelse av byggesaksbehandlingen gjennomføres hvert annet år. Landbruksforvaltningen Det er opprettet kontaktutvalg for landbruk i de fire kommunene som inngår i det felles landbrukskontoret. Kontaktutvalget er møtestedet mellom landbruksorganisasjonene og kommunen, representert ved landbrukskontoret. Oppgavene er samarbeid om strategiplaner, samt årlige retningsliner for lokale tilskudd til landbruket. Side19

20 - Lier Boligselskap, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen og Drammensregionens brannvesen, er egne selskaper. Kommunikasjon om tjenestene går primært mellom brukerne og selskapene. Høringsinstituttet For kommunens rolle som samfunnsaktør er høringsinstituttet hovedarena for brukermedvirkning. En omfattende høringsrunde skjer ved behandling av kommuneplanen. Alle reguleringssaker legges ut til høring. Dersom reguleringssaker får mediefokus, vil engasjementet for brukermedvirkning normalt øke. Elektronisk brukerdialog Innbyggerne kontakter kommunen ved personlig oppmøte, telefon, mail og etter hvert også gjennom sosiale medier. Verktøy for brukerdialog, særlig innen teknisk sektor, er tatt i bruk i flere kommuner. FiksGataMi og tilsvarende tjenester - gir innbyggerne mulighet til å melde fra om hull i veien eller manglende gatelys. Systemet gir også innmelder oversikt over når saken er løst fra kommunens side. Elektronisk brukerdialog er et felt i sterk positiv utvikling, men dette innebærer også muligheter for feilsatsing. Der er imidlertid viktig å være oppdatert i forhold til utviklingen, og vurdere å ta i bruk løsninger som fungerer godt i andre kommuner. Lier har ansatt egen kommunikasjonsrådgiver som blant annet skal arbeide med dette. Barn og ungdoms medvirkningsmuligheter spesielt Som nevnt er brukermedvirkning for barn og unge rettighetsfestet både i barnehage og i skole, og formelle virkemidler er på plass. De unges kommunestyre (DUK) samlet i 2012 hele 45 representanter fra alle skolene i Lier til møte i kommunestyresalen på Haugestad. I forlengelsen av DUK fremmet rådmannen i sak 62/2010 forslag om å opprette et ungdomsråd i Lier kommune. Dette ble ikke vedtatt. Kommunal- og regionaldepartementet har, på bakgrunn av NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning satt i gang en prosess for å vurdere innført lovfesting av medvirkningsordning for ungdom, etter modell av eldrerådet og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Utenom barnehage og skole er kultur og idrett spesielt aktuelt som område for barn og unges brukermedvirkning. Her vil det i første rekke være kultur- og idrettsorganisasjonene som må sikre medvirkningsmulighetene i de prosesser som skjer i forhold til kommunen. På de rent kommunale kulturarenaer bibliotek, kulturskole og fritidstilbud - er det lagt opp til ulike former for brukermedvirking. Medvirkning vil i en viss grad være begrenset til de som faktisk benytter tilbudene. Det er en utfordring å nå de potensielle brukerne, som ikke benytter tilbudene. Spørsmålet om barn og unges medvirkning i planprosesser ble reist i tilknytning til idrettsplanen. Utarbeidelse av idrettsplanen er en åpen prosess hvor enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med innspill. Graden av barn og unges medvirkning vil i stor grad avhenge av i hvilken grad idrettslagene makter å involvere de unge i sine prosesser. Raske trendskifter i ungdomsmiljøene gjør det krevende å få til reell brukermedvirkning i kommunale prosesser, som nødvendigvis er mer langsomme og langsiktige. Barn og unges medvirkning i planprosesser er også ivaretatt igjennom opprettelse av egen barnetalsperson. Barnetalspersonen skal ivareta barnas interesser i plan- og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Mer brukermedvirkning? Side20

21 Brukermedvirkning er, som all kommunikasjon, avhengig av at minst to parter er aktive. Kommunen kan utvikle regler og retningslinjer for brukermedvirkning, og kan tilrettelegge og stimulere til at brukerne blir mer interessert i medvirkning, men til syvende og sist er det brukerne som avgjør om reell brukermedvirkning finner sted. Mange aktører kjemper om brukernes/borgernes oppmerksomhet, og det kan være tegn i samfunnet som tyder på at interessen for brukermedvirkning på fellesskapsnivået er fallende. Sterke, velorganiserte og aktive brukere har mange muligheter for å nå fram, både i forhold til administrasjon og politikere. Systemene for brukermedvirkning i Lier kommune, klarer i hovedsak å møte behovene i den aktive delen av befolkningen. Det vil sannsynligvis ikke være effektivt å etablere nye formelle systemer for å få de «inaktive» til å bli mer medvirkende. Trolig når vi lengst med holdningsskapende arbeid og videre arbeid med fagetikk i virksomheter som har innbyggerkontakt. I dagens situasjon hvor stadig flere innbyggerne og ansatte i kommunen ikke har norsk som morsmål, er det viktig å skjerpe bevisstheten rundt språkbarrierer som kan hemme dialog og medvirkning. Den viktigste brukermedvirkningen skjer på mange måter i det daglige møtet mellom ansatt og bruker. Det har vært arbeidet med opplæringstiltak og tiltak for holdningsskapende arbeid i virksomhetene. Rådmannen ønsker å videreføre dette arbeidet. Side21

22 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/3627 Saksbehandler: Liv Bente Alvestad 6/2014 Kommunestyret Oppfølging av vedtak i kommunestyret 2.halvår 2013 Vedlagt følger til orientering rapport med vedtaksoppfølging for saker behandlet i kommunestyret 2.halvår Status viser ferdig/iverksatt, eventuelt en orientering i merknadsfeltet som gir opplysning om videre oppfølging. Rapportene legges frem hvert halvår. Side22

23 Vedtaksoppfølging Kommunestyret, Vedtaksdato: Rapport generert: ephorte 2010/2805- Sluttbehandling detaljregulering for Solvang 52 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Sluttbehandling detaljregulering for Solvang Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen JPV - Jan Petter Vad Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for Solvang godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 12-10, med følgende endringer: 1. Felles lek (FL) flyttes til nordvest på B2 2. Gravhaugen med fem meters sikringssone reguleres til LNF med hensynssone for bevaring av kulturminne (H730) 3. Arealet rundt gravhaugen reguleres til LNF med hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570) 4. Sydligste tomten innenfor B2 får BYA=30 %. Denne får benevnelsen B6, og bestemmelsene 3-1 b og d oppdateres med B6 5. Ny bestemmelse for hensynssone H730: Båndlagt etter Kulturminneloven av Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet kulturminne, en gravhaug ID Det må ikke forekomme noe form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor dette området uten tillatelse fra kulturminnevernmyndigheten 6. Ny bestemmelse for hensynssone H570: Landskap (terreng og vegetasjon) innenfor disse sonene skal ivaretas slik det er i dag. Det er ikke tillat med ferdsel eller lagring på markoverflaten som kan skade eller skjemme kulturminnet ID Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor dette området uten tillatelse fra kulturvernmyndigheten e) endres til: Kjøreveg (V1 og V2), gang- og sykkelveg (G/S1-2), fortau, felles lekeareal (FL) og grøntområder (U) skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til boligene a) endres til: Utenfor rom for støyfølsom bruk skal støyverdiene ikke overstige L den = 55 dba. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 db h) fjernes 10. Areal med formål Øvrige kommunaltekniske anlegg Trafo, avsettes på plankartet nord for lekeplassen 11. Kjørebanen på Kjøreveg V1 utvides fra 4,5 til 5,0 meter. Økningen skal skje uten å øke allerede avsatt veiformål. Det kan aksepteres økt bredde på kjørebane på bekostning av avsatt grøfteareal. 12. Areal avsatt til Annen veigrunn grøntareal, mellom eiendommene 159/107, 108 (felt B1) og kjørevei V1, endres til boligformål. Reguleringsbestemmelsene 3-2 b) andre avsnitt tas ut, grøfteareal til gang/og sykkelvei G/S1 legges inn i tråd med kommunens veinorm, Reguleringsbestemmelsenes 3-2 e) tas ut, i tillegg til at plankart, tegnforklaring og reguleringsbestemmelser rettes opp, slik at benevnelser og bokstavkoder stemmer overens med hverandre. 13. Nytt punkt bokstav g får følgende tillegg: For B1 skal gesimshøyde ikke overskride 5 meter og mønehøyde skal ikke overskride 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde skal ikke på noen steder av fasadene overstige 6 meter over planert terreng. 2013/3753- Legevakta i Drammensregionen IKS - endring av selskapsavtale 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS - endring av selskapsavtale Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Selskapsavtalens 10 til Legevakta i Drammensregionen IKS, endres til følgende ordlyd; Selskapet kan ta opp lån til likviditets - og kapitalformål med en samlet ramme på kr ved vedtak av representantskapet. Side23

24 2013/1029- Kommunalteknisk samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken. 3 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Kommunalteknisk samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken. Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt RÅDMT - Rådmannen EFH - Einar F. Heitmann Merknad: Arbeider nå i fase 2 Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Det etableres et interkommunalt samarbeid for å løse Hurum, Lier og Røykens oppgaver innenfor vei, vann og avløp: Det skal etableres et selskap med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper, som gis navnet Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS). Selskapet skal ha som formål å utføre Hurum, Lier og Røykens oppgaver knyttet til planlegging, bestilling, investering, prosjektering, tjenesteproduksjon og innbyggerkontakt på områdene vei, vann og avløp. Selskapet gis ambisjoner for økonomiske stordriftsfordeler, kvalitetsstyring og sertifisering, og bedre driftssikkerhet for infrastrukturen. Selskapet skal etableres og være i operativ drift fra og med 1.juli Samarbeidet etableres som et tiltak for å finne kostnadseffektive løsninger på de utfordringene kommunene står overfor i produksjon av tjenester i tråd med dagens lovverk innen VA-sektoren, og fremtidige utfordringer innen både vei, vann og avløp. Økt kostnadseffektivitet skal oppnås med gode faglige miljøer, kvalitativt gode løsninger og i form av konkrete ambisjoner for mer effektiv prosjektering og drift. Etableringsprosjektet gis en økonomisk gjennomføringsramme på kr 2,5 mill, der hver kommune bidrar med kr Det anmodes regionsrådet om prioritering av skjønnsmidler fra Fylkesmannen til inndekking av resterende kostnader på kr Etableringsprosjektet gjennomføres som et samarbeid etter Kommunelovens 27 med eget styre og vedtekter. Rådmennene representerer kommunene i etableringsstyret, fram til IKSet etter Lov om interkommunale selskaper er opprettet. Hver kommune må parallelt med etableringsprosjektet starte en egen prosess for å håndtere overgangen for gjenværende kommuneorganisasjon. 2012/1202- Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i Vestre Viken 100 helseområde og Vestre Viken HF Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Lier kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF. 2012/636- Søknad om fritak som meddommere 84 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om fritak som meddommere Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Gina Sæther Løvf og Per Åge Utengen Kristiansen innvilges. Som nye meddommere oppnevnes:_camilla Borgeraas_Gro Angeltveit_Øivind Kristiansen. Kommunestyret anmoder ordføreren om å tilskrive Domstoladministrasjonen for å orientere om at det er blitt mer krevende å rekruttere meddommere etter at antallet er redusert. Dette har medført større belastning for hver domsmann og det synes som om rutiner for uttrekking av domsmenn slår uheldig ut. 2012/755- Søknad om fritak som medlem i Styret for kulturskolen 57 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om fritak som medlem i Styret for kulturskolen Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Rita Elvaker Haande (V) innvilges og som nytt medlem i Styret for kulturskolen velges Eirik Bergerud (V). Side24

25 2013/4403- Finansrapport 2. tertial Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Finansrapport 2. tertial 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten EBR - Egil Brandbu Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Finansrapport 2. tertial 2013 tas til orientering 2013/ tertial Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 2. tertial 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten TRLA - Trond Larsen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: 1. tertialrapport tas til orientering med følgende justeringer: Driftsbudsjettet 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Tjenestene: 1 Barnehage klagesak Økt aktivitet i hjemmetjenestene Rehabilitering - Pålagt turnuskandidat Habilitering - Akuttplassering av bruker Psykisk helse - Ny bruker Barnevern - økte tiltak og kostnader Voksenopplæringen - Redusert refusjon Fellesområdet: 8 Redusert lønnsreserve Økte frie inntekter Redusert mva refusjon fra investering Redusert overføring til investering Sum Ubrukte midler til Plansamarbeid Lierstranda og Brakerøya avsettes til fond ved årsoppgjøret (side 3). Investeringsbudsjettet 1. Budsjettet for refusjon for merverdiavgift fra investering reduseres med 20 mill kr, overføring til investering reduseres tilsvarende. Underdekningen i investeringsbudsjettet legges til prosjekt «Ufordelt» og bevilges opp i handlingsprogrammet. 2. Forskyvningene fra tertialrapportene i 2012 på investeringsprosjektene Frogner sykehjem (61 mill kr.) og Heiahallen (10 mill kr.) flyttes til «Ufordelt» investeringprosjekt. Frogner sykehjem og Heiahallen tilbakestilles slik at bevilgningene er periodemessig like vedtakene i Handlingsprogrammene. Underdekningen på «Ufordelt» investeringsprosjekt behandles i handlingsprogrammene. Kommunestyret er meget bekymret over merforbruket i omsorg, skole og barnehage. Enhetene må gjøre sitt ytterste for å komme i balanse. Rådmannen bør i forbindelse med handlingsplanen presentere en plan for eventuelt enklere og billigere organisering av omsorgstilbudet i Lier. Side25

26 2012/8145- Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg 29 skole Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen MTHO - Marius Trosterud Holmen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for Lierbyen sentrum felt O5, Hegg skole med plankart datert , revidert og tilhørende bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, forutsatt at følgende punkt tilføyes under 8.2 i reguleringsbestemmelsene: Det skal opparbeides rundkjøring med tilhørende fortau i krysset Hegsbroveien Heggveien før det gis midlertidig brukstillatelse. 2012/1404- Områdereguleringsplan for Lier sykehus 2.gangsbehandling 53 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Områdereguleringsplan for Lier sykehus 2.gangsbehandling Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Områdereguleringsplan for Lier sykehus, datert , vedtas. 2013/2525- Anmodning om bosetting av flyktninger i Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Anmodning om bosetting av flyktninger i Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt NAFL - NAV LiER MPB - Marc Patrik Berendt Merknad Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Lier kommune ønsker ikke å imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre øst om å fatte vedtak om bosetting av flyktninger for årene 2015 og 2016 allerede nå. For 2014 inngår Lier kommune avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre Øst om å bosette 22 flyktninger i 2014, hvorav 2 enslige mindreårige (eventuelt opptil 2 enslige mindreårige i tillegg, med forbehold om at flytteprosessen tillater det). Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Lier kommune ønsker ikke å imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre øst om å øke bosetting av flyktninger for inneværende år. 2012/755- Søknad om fritak - Ana Maria Bing (AP) - supplering i kontrollutvalget 62 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om fritak - Ana Maria Bing (AP) - supplering i kontrollutvalget Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Ana Maria Bing (AP) innvilges. Som nytt medlem i planutvalget velges: Ann Solveig S. Eriksen (AP) Som nytt varamedlem i planutvalget velges: Lorna Reberg Nilsen (AP) I tjenesteutvalget blir Nils Stenvi-Samuelsen (AP) flyttet til 1. varamedlem og Ann Solveig S. Eriksen (AP) til 2. varamedlem. Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Turid Hellgren (AP). Side26

27 2012/755- Søknad om fritak - Svein Normann (FRP) 59 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om fritak - Svein Normann (FRP) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Svein Normann (FRP) innvilges. Som nytt varamedlem i miljøutvalget velges: Tor-Olav Søgård (FRP) Som nytt varamedlem i rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne_velges: Vidar Borgen (FRP) / /23 Lier - Ny behandling av klagesak på fradeling etter jordloven 36 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 65/23 Lier - Ny behandling av klagesak på fradeling etter jordloven Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt LAN L - REEH - Rebecca Ehrlenbruch Martinsen Landbruksforvaltningen Lier Merknad: Saken er ferdig behandlet etter jordloven. Er oversendt planavdelingen for behandling etter plan- og bygningsloven Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Klagen av 3. mars 2012 tas til følge. Fradelingen fører ikke til driftsmessige ulemper for landbruket på eiendommen. Vedtaket er hjemlet i jordlovens 1 og 12.» 2012/755- Kulturskolen - valg av nytt styremedlem 67 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Kulturskolen - valg av nytt styremedlem Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Eirik Bergerud (V) innvilges. Som nytt styremedlem i kulturskolen velges: An-Magritt Leirfall Saksvik (V). 2011/1084- Klage på detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes. Klagere: 71 Linnesstranda vel, FAU ved Gullaug skole, Øivind Skøien og Statens vegvesen Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Klage på detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes. Klagere: Linnesstranda vel, FAU ved Gullaug skole, Øivind Skøien og Statens vegvesen Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2013 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen ANHO - Andre Braa Hotvedt Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Klagene fra Linnestranda vel, FAU ved Gullaug skole og Øivind Skøien tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre klagebehandling. Klagen fra Statens vegvesen tas delvis til følge ved at skoleveier tas ut av punkt 13 i kommunestyrets vedtak. Øvrige deler av klagen tas ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. Lier kommunestyre vil presisere: Skolen og skolens uteområder skal sikres tilfredsstillende støyforhold, maks 55 db, gjennom skjermingstiltak ved kilden. (Jfr. kommunestyrets vedtakspunkt 7 i møte vedr. reguleringsbestemmelse 4.8 som forutsetter en etterskuddsvis prosess for lokal skjerming av skolen med uteoppholdsareal, som er beregnet å få støy over grenseverdiene.) For stille område4 mellom gamle Drammensbanen og marka er 40 db grenseverdien som var forutsatt i kommunestyrets enstemmige vedtak Side27

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger

Detaljer

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken.

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 08.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 18:00 20:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per-Otto Olsen Varamedlem H Ulla Nævestad (H)

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:50 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 18:00 20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2016 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder H Per

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 18:15 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 19:10 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.08.2017 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Varamedlem H Ulla Nævestad (H) Søren

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 19:10 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 20:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 19:10 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 19:10 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 19:10 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 06.06.2016 Kl 13:00 på Fosshagen Enkel bevertning fra kl. 12.30. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per Guthorm Vemork Nestleder FRP Adnan Afzal Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 20:20-22:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Geir Cato Kristiansen Nestleder V Helene Justad

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer