Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15. desember 2011, sak 70/11

2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Langsiktig del Del I Visjon 3 Del II Hovedmål 3 Handlingsprogram , økonomiplan , budsjett Del III Budsjettsammendrag Driftsbudsjett Investeringsbudsjett 10 Del IV Rammebetingelser, fellesformål Felles mål og tiltak Generelt om avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.v Kommunens felles inntekter og utgifter Arbeidsgiverpolitikk Rådmann og fellesutgifter 15 Del V Tjenesteområde kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Barnehage Skole 21 Del VI Tjenesteområde helse/omsorg Omsorgstjenester Kjøkken og kantine Helse- og familietjenester 26 Del VII Tjenesteområde eiendom og kommunalteknikk Felles mål og tiltak Drift og vedlikehold Boligkontoret Veg-, vann- og avløpskontoret Byggesak, eiendom, arealbruk Samfunnssikkerhet 37 BUDSJETTSKJEMA 39 VEDLEGG 39 Side 1

4 INNLEDNING Kommunestyret legger med dette fram handlingsprogram for perioden , inkludert økonomiplan for samme periode, samt forslag til budsjett for Dokumentet inneholder først kommuneplanens langsiktige del, med kommunens visjon og hovedmål. Deretter følger handlingsprogrammet for perioden Økonomiplan for og budsjett for 2012 presenteres som en integrert del av handlingsprogrammet. Dette er gjort for å vise sammenhengen i kommunens overordnede plandokumenter. Kommuneplanens samfunnsdel har et 12-års perspektiv, og revideres hvert 4. år. Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret i juni Handlingsprogrammet og økonomiplanen har et 4-års perspektiv, og rulleres hvert år. I dette dokumentet er 2012 behandlet som en integrert del av hele planperioden Dette er gjort ved at konsekvensene av alle foreslåtte tiltak er kostnadsberegnet for de 4 neste årene. Det er imidlertid kun for 2012 at budsjettvedtaket er bindende for kommunestyret. En rekke tiltak, både sentrale og lokale, får virkninger også for årene framover. Økonomiplanen gir derfor et godt bilde på politiske signaler og prioriteringer. Alle tall i tabeller i dokumentet er i 1000 kroner. Side 2

5 LANGSIKTIG DEL Del I Visjon: Klæbu en kommune i forkant Del II Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter - en grønn ressurs i Trondheimsregionen som gir mulighet til miljøbevisst livsstil - en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling - en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv - en kommune som vektlegger dialog med innbyggere, brukere og ansatte Hovedmål 1: Klæbu skal være en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid. 1.1 Ta initiativ til utvikling av, og følge opp interkommunale samarbeidsprosjekter innenfor: Arealplanlegging Næringsutvikling Offentlig tjenesteyting 1.2 Bevisst forvalter av viktige natur- og friluftsområder for innbyggerne i Trondheimsregionen. Synliggjøre kommunes friluftområder Legge til rette for godt samspill mellom nærings- og fritidsinteresser Side 3

6 Hovedmål 2: Klæbu skal være en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter. 2.1 Tilrettelegge for god næringsutvikling. Næringsutvikling tilpasset kommunens fortrinn og verdier Utvikle et levende, kompakt og attraktivt sentrum Ha lett tilgjengelige og attraktive næringsareal Utbygging av Fv Kommune med et godt og framtidsrettet samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Være aktiv i samarbeidsfora for næringsvirksomhet Være offensiv til næring som kan utvikle lokale arbeidsplasser Hovedmål 3: Klæbu skal være en grønn ressurs i Trondheimsregionen, som gir mulighet til miljøbevisst livsstil. 3.1 Grønn og landlig bo-kommune med enkel tilgang til en storbys fasiliteter. En kommune som gir rom for aktiv deltakelse i et mangfoldig lokalsamfunn Arbeide for å forbedre innbyggernes tilgang til å benytte kollektive transportmidler Nærhet til tilrettelagte friluftsområder, i samspill med andre brukere av områdene 3.2 Klimautslippene i Klæbu 2020 skal være 10 % lavere enn i 1991, og vekst i totalt energiforbruk skal ikke overstige 20 % fram mot Innsatsområder: Kommunenes virksomhet som byggeier og aktør Transport og arealplanlegging Fornybar energi Landbruk Kampanjer rettet mot husholdninger 3.3 Ta vare på kommunens naturverdier ved bærekraftig bruk og vern. Gi mulighet for friluftsliv i både tilrettelagte og naturlige omgivelser Ivareta viktige naturtyper, arter, kulturlandskap og større sammenhengende jordbruksareal, ved fortsatt aktiv bruk av disse Aktiv oppfølging av forurensning gjennom helhetlig forvaltningsplan for vannforekomster og tilhørende tiltaksplaner, i henhold til vanndirektivet 3.4 God infrastruktur tilpasset krav til miljø, trafikksikkerhet og kapasitet. Utarbeide kommunal vegplan Gjennomføre og rullere tiltaksplaner for vannforsyning og avløp Side 4

7 Hovedmål 4: Klæbu skal være en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling. 4.1 Vekst tilpasset mulighet til utvikling av et godt tjenestetilbud. Styre og initiere vekst via boligbyggeprogram, rekkefølgebestemmelser og prioritering av tettbygde områder Kapasitet og kvalitet i de ulike tjenester tilpasset kommunens befolkningsutvikling 4.2 God folkehelse, med fokus på helhetlig, sammenhengende og individuelt tilpasset tjenestetilbud Jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker folkehelsen Oversikt over innbyggernes helsetilstand og hva som påvirker helsen System for å avdekke behov og tilrettelegge tiltak for utsatte grupper Vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Bidra til økt fysisk aktivitet og bedre kosthold God balanse mellom institusjon, hjemmetjenester, omsorgsboliger og dagtilbud Godt forberedt på eldrebølgen Utarbeidelse av omsorgsplan Et funksjonsdyktig, tiltrekkende og levende kommunesentrum som tilfredsstiller innbyggernes behov for nærtjenester. Tilrettelegge for en utbygging tilpasset behov for ulike målgrupper Sikre areal for fremtidig vekst og utvikling av Klæbu sentrum Hovedmål 5: Klæbu skal være en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv. 5.1 Gode, fleksible og funksjonsriktige skole- og barnehagebygg. Åpne ny skole i 2015 for å imøtekomme økende barnetall Anlegge/godkjenne nye barnehager i tråd med lokal befolkningsvekst 5.2 Tilrettelegge for at alle kommunens innbyggere får anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Være aktiv deltagende med hensyn til Kulturell skolesekk og Kulturell spaserstokk Kulturskolen skal være et ressurssenter for skoler, barnehager og øvrig lokalt kulturliv Ha et aktivt og avklart samarbeid med lokale lag og organisasjoner 5.3 Bidra til utvikling av møtesteder for aktivitet. Biblioteket er et viktig møtested for kultur og kunnskap Ha gode møtesteder med mulighet for allsidig aktivitet for ungdom Side 5

8 Ha en oppdatert idretts- og friluftsplan En behovstilpasset eiendomsmasse i funksjonsriktig vedlikeholdt stand God tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming Hovedmål 6: Klæbu skal være en kommune som vektlegger dialog med sine innbyggere, brukere og ansatte. 6.1 Oppdatert og lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne om kommunen. Kommunens hjemmeside og andre tilpassede informasjonskanaler utvikles for informasjon og dialog med innbyggerne Kort avstand og åpenhet mellom tjenestemottakere, tjenesteytere og styringsorgan 6.2. Kommune som møter vekst og utfordringer med kompetanse, kapasitet og gjennomføringsstyrke. Fokus på tverrfaglig samarbeid på alle tjenesteområder Åpen for nye løsninger og samarbeidsformer Fortsatt ha undervisningskvalitet på høyt nasjonalt nivå Ha kompetanse og kapasitet til å gi rasjonell og effektiv tjenesteyting Ha tilstrekkelig helse- og omsorgspersonale Styrke kommunens kontrollørrolle 6.3 skal være en attraktiv arbeidsgiver. Tilrettelegge for godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i alle ledd i organisasjonen Fokus på kompetanseutvikling Aktiv innsats mot uønsket deltid Tilrettelegge for et sunt og aktivt arbeidsliv 6.4 Være en aktiv medspiller i forebyggende arbeid. Være aktiv i det kriminalitetsforebyggende arbeidet Sørge for godt tverrfaglig samarbeid med hensyn til forebyggende arbeid Forebyggende helsearbeid skal være et mål i all tjenesteyting, med fokus på forebygging fremfor behandling Side 6

9 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2012 Del III Budsjettsammendrag 3.1 Driftsbudsjettet Økonomisk balanse økt handlefrihet Kommunestyret har en målsetting om at minimum 3 % av totale driftsinntekter årlig skal settes av til disposisjonsfond. For betyr dette en årlig avsetning på 9-10 mill. kr. Nivået er viktig å holde på grunn av at avsatte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer, samt at de fungerer som en buffer mot uforutsette hendelser. Økonomisk kontroll og balanse er av stor betydning for en vekstkommune med ambisjoner om å tilby et godt tilbud til nye innbyggere, samtidig som en tar vare på de som allerede bor i kommunen. Basert på en videreføring av aktivitetsnivået i 2011, korrigert for enkeltvedtak som er gjort i løpet av året, samt hensyntatt sentrale føringer og overføringer via inntektssystemet (konsekvensjustert budsjett), mangler vi nesten av 5,7 mill. kr for å kunne drive på dagens nivå. Da er nivået på avsetningen til disposisjonsfond opprettholdt på vedtatt nivå (10 mill. kr i 2012). Hovedårsaken til underbalansen er en kombinasjon av økte lønnsutgifter og økte pensjonskostnader. Den reelle pensjonskostnaden øker i 2012 med rundt 3,0 mill. kr sammenlignet med 2011-nivået. Kravet om oppbygging av reserver i form av disposisjonsfond er innfridd i kommunestyrets vedtatte økonomiplan for , med henholdsvis 9,6 mill. kr i ,8 mill. kr i ,3 mill. kr i 2014 og 2,1 mill. kr i Tabellen på neste side viser summen av konsekvensjustert budsjett, og samtlige tiltak som er foreslått gjennomført i perioden : Side 7

10 Konsekvensjustert budsjett (videreføring av 2011-nivå): Nye tiltak 2011 med virkning i 2012: Fysak-koordinator Samhandlingsreformen Helsetelefon Kommunedelplan 250 Styrket valgfag 8. trinn Tiltak trafikksikkerhetsplan 180 Sum nye tiltak Sum tjenesteproduksjon Felles overordnede inntekter og utgifter Balanse Tiltak: Reduksjon lønn sykehjemmet Reduksjon lønn hjemmetjenesten Reduksjon lønn barnehager Reduksjon lønn skoler Kostnadsreduksjon rådmannen med fellesutgifter Økt tilskudd menighetsrådet Husleie kommunale boliger + 1,6 % Øvrige betalingssatser + 5 % Gratis halleie, netto virkning Inventar og utstyr utleiebygg Økt utleie kulturbygg Økt ressurs hjelpemiddeltekniker (10 %) Effekt befolkningsvekst (+0,5 %) Økte renter/avdrag nye investeringer Redusert avsetning til disposisjonsfond (virkning av tiltak) Sum tiltak Saldo budsjett De ulike tiltakene er kommentert nærmere under behandlingen av de ulike tjenesteområdene i kapittel 4-7. Det er spesielt to tiltak som er vurdert, men ikke foreslått lagt inn i økonomiplanen, som kan styrke kommunens økonomiske handlefrihet: 1. Utsettelse av bygging av ny skole Forslaget til økonomiplan bereder grunnen for bygging av ny skole med ferdigstillelse i Full drift av ny skole vil gi årlige merutgifter i størrelsesorden 14 mill. kr (låneutgifter og driftsutgifter) når den står ferdig i Full effekt av dette vil først komme i Det er derfor nødvendig å bygge opp reserver i starten av kommende periode, for å møte denne utfordringen. Ved å utsette byggestart og ferdigstillelse av ny skole med ett til to år kan disposisjonsfondet styrkes ytterligere. Dette vil gi økt egenkapital til investering med Side 8

11 derpå lavere låneopptak. Dette kan også, i form av litt lavere årlige avsetninger, gi et bidrag til andre strengt nødvendige driftsoppgaver som f.eks vedlikehold av veger og eiendommer, og oppdatering av inventar og utstyr. Argumenter som taler for utsettelse er stabilt elevtall på Sørborgen skole, samt at Gjellan/Trøåsen-utbyggingen ennå ikke er igangsatt. 2. Eiendomsskatt på boliger Innføring av eiendomsskatt på boliger kan gi en merinntekt i størrelsesorden 5 15 mill. kr per år avhengig av valg av modell ved innføringen. Dette er midler som kan bidra til å sikre dagens nivå på tjenesteproduksjonen, også etter at ny skole er ferdigstilt. Grafen under viser utviklingen i netto driftsresultat i perioden : 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % Netto driftsresultat i % av totale inntekter er faktiske regnskapstall, er budsjettall. Et måltall som brukes som definisjon på en sunn økonomi er at netto driftsresultat bør være på minimum 3 % av totale inntekter. Kun ett år i perioden har Klæbu kommune hatt et bedre resultat enn 3 % (2004). I kommende planperiode viser grafen at netto driftsresultat i 2012 og 2013 vil ligge tett under måltallet på 3 %, mens fra og med 2014 vil ligge betydelig under dette når effekten av ny skole slår inn for fullt. Det må derfor i kommende planperiode settes i verk tiltak, enten for å øke inntektene eller redusere driftsutgiftene, med tanke på å styrke resultatene i årene etter Side 9

12 3.2 Investeringsbudsjettet Totalt investeringsbudsjett for kommende planperiode er på 295,5 mill. kr, hvorav 233,2 mill. kr finansieres ved låneopptak. Av dette må renter og avdrag av 151 mill. kr dekkes over driftsbudsjettet, mens det øvrige blir dekket enten gjennom økte VA-avgifter eller andre kompensasjonsordninger. Hensyntatt årlige nedbetalinger av lån (avdrag) betyr forslaget til økonomiplan at kommunens totale lånegjeld vil øke fra dagens nivå på 260 mill. kr til 455 mill. kr (inkludert 80 mill. kr i videreutlånsmidler startlån) ved utgangen av Basert på KOSTRA-tall har i dag en gjeldsgrad på 61,2 % (lånegjeld i % av totale inntekter). Gjennomsnittet for kommunene i Sør-Trøndelag og alle landets kommuner er henholdsvis 87,5 og 65,4. Ved utgangen av 2015 vil gjeldsgraden være på rundt 105 %, noe som må betegnes som meget høyt. Lånegjeld per innbygger er i dag kroner (Sør-Trøndelag: , alle kommuner: ). Ved utgangen av 2015 vil lånegjelden per innbygger være på rundt kroner avhengig av faktisk befolkningsvekst i kommunen. I forslaget til investeringsbudsjett er det satt av midler til en utvidelse av skolen på Tanem i Ny skole i sentrum påbegynnes i 2013 med ferdigstillelse i løpet av Dette er de to klart største prosjektene i perioden. I tillegg videreføres arbeidet med rassikring i regi av NVE, samt at det settes av en årlig pott til større arbeider på kommunale bygg for å ta igjen store deler av tidligere års etterslep på nødvendige utbedringer. Oppfølging av tiltak i hovedplanene for vann og avløp krever også store ressurser. I perioden vil det være behov for bygging av 8 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede og 4 avlastningsboliger. EPC-prosjektet starter opp i Dette skal være selvfinansierende gjennom redusert energiforbruk på de kommunale eiendommene. I tråd med kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av framtidig organisering av eiendomsmassen legges det opp til salg av diverse eiendommer i perioden. Kommunestyret har tidligere vedtatt at inntekter fra salget skal settes av til et eget skole-/flerbrukshallsfond, samt at deler av inntektene skal gå til et kommunalt næringsinfrastrukturfond. Ubrukte deler av bevilgningen til prosjekter som ikke ferdigstilles i løpet av budsjettåret, overføres det påfølgende år, såfremt forutsetningene for prosjektet ikke er endret. Ferdig byggeregnskap for større prosjekter legges fram for behandling i formannskapet. Eventuelle tilleggsbevilgninger må vedtas av kommunestyret. Tabell 1 viser forslag til investeringsbudsjett for Hvert enkelt tiltak blir nærmere kommentert under de ulike tjenesteområdene. Side 10

13 Investeringsbudsjett Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Prosjekt Total sum Budsjett Momskomp Tilsk./ fond Lån Budsjett Momskomp Tilsk./ fond Lån Budsjett Momskomp Tilsk./ fond Lån Budsjett Momskomp Tilsk./ fond Lån Startlån Egenkapitalinnskudd KLP IKT/EDB (felles) IKT skole Utvidelse skole Tanem Ny skole sentrum Kvikkleire sentrum Kvikkleire Sørborgen Asfalteringsprogram Asfaltering Ståggåvegen Sagmyra Utvidelse kirkegård Avløp Vann Standardheving bygg Ombygging Skarpsnov Omsorgsboliger Avlastningsboliger Hallsetområdet Trafikksikring Sørborgen Veglys Skarpsnovegen Veglys Torvmarkvegen Sentrumstiltak Miljøgate sentrum Gang-/sykkelveg Lauvåsen EPC-prosjekt Bil (matombringing) Oppbygging av inv.fond Tabell 1: Investeringsprosjekt (alle tall i 1000 kroner) Side 11

14 Del IV Rammebetingelser, fellesformål 4.1 Felles mål og tiltak Forebygging og samhandling skal være i fokus i all tjenesteproduksjon Service, bistand, tilskudd og god arealforvaltning prioriteres Tiltak med sikte på å beholde innbyggere og minske utflytting vies spesiell oppmerksomhet Sikre at vi har en kostnadsstruktur og et prisnivå på avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.m. som ikke er høyere enn sammenlignbare kommuner, og som ikke er til hinder for at Klæbu fremstår som et attraktiv kommune Utvikling av boligtilbud, service og arbeidsplasser skal være særlig viktige satsingsområder Omfanget av tjenestetilbudet tilpasses endringen i innbyggertallet og kommunens økonomiske rammebetingelser Klæbyggen skal stå i fokus Økt brukermedvirkning, informasjon og tilgjengelighet i et helhetlig tjenestetilbud Kvalitetsutvikling og avviksbehandling står sentralt Forebyggende arbeid og brukerkontakt prioriteres Samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv etterstrebes Delegeringsreglementet skal sikre rask saksbehandling og effektiv bruk av administrative ressurser Tverrfaglige nettverk innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid videreutvikles Videreutvikle en elektronisk tjenesteportal for å forenkle og automatisere informasjons- og søknadsprosesser for brukere ( 24-timerskommunen ) Klima- og miljøarbeid intensiveres, gjennom bl.a. opplæring og prosjekter i skole og barnehage Klæbu som et miljølaboratorium 4.2 Generelt om avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.v. Kommunestyret foreslår å øke betalingssatsene for kommunale tjenester med 5 % fra 2011 til Dette er noe høyere enn den beregnede deflatoren (kommunal prisstigning) på 3,25 % i statsbudsjettet. Begrunnelsen for dette er hovedsaklig at tidligere erfaring tilsier at deflatoren i utgangspunktet er undervurdert, dvs at spesielt lønnsutgiftene stiger mer enn det som er lagt til grunn i deflatoren. Følgende unntak gjøres: Foreldrebetaling barnehage holdes uendret Minstesatsen for egenandel per måned for hjemmebaserte tjenester holdes uendret på kr 165 per måned. Husleiesatsene økes med 1,6 % som tilsvarer siste års konsumprisindeks (september 2009 september 2010) Gebyrer tilhørende enhet for byggesak, eiendom og arealbruk beregnes ihht selvkostprinsippet og statlige føringer Side 12

15 Satsene for kulturskolens tilbud holdes uendret, med unntak av satsen for kulturverkstedet som reduseres med 364 kroner (fra til kroner) Satsene for leie av kultur- og næringsbygg legges fram som egen sak Kommunestyret har tidligere vedtatt (sak 33/11) at det skal utredes en modell med graderte satser for feiing. Dette arbeidet er ikke ferdig. 4.3 Kommunens felles inntekter og utgifter Kapitlet omhandler alle kommunens inntekter og utgifter som ikke er direkte knyttet opp mot en enhet eller et tjenesteområde. Summen på kapitlet viser disponible midler til tjenesteyting. Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Rammetilskudd % Skatt % Vertskommunetilskudd % Eiendomsskatt % Konsesjonskraft % Kompensasjonstilskudd % Flyktningetilskudd % Momskompensasjon % Øremerkede statstilskudd % Effekt avskrivninger (internt) % Premieavvik pensjon % Netto renteutgifter og utbytte % Avdragsutgifter % Avsatt lønnsoppgjør % Overført investeringer (momskomensasjon) % Avsatt disposisjonsfond % % Nye tiltak inkludert: Rente- og avdragsutgifter nye investeringer Effekt befolkningsvekst (0,5 %) Sum tiltak Ved beregningen av kommunens skatteinntekter og rammetilskudd er det tatt utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for For årene legges det til grunn en befolkningsvekst i Klæbu som er 0,5 % høyere enn landsgjennomsnittet. Dette får betydning for størrelsen på både rammetilskuddet og skatteinngangen. Eiendomsskatt på verk og bruk, samt øvrige næringseiendommer utlignes med 0,7 % av skattegrunnlaget. Vertskommunetilskuddet er oppgjør fra staten for ansvaret for tidligere institusjonsbeboere fra andre kommuner, som valgte å bli boende i Klæbu etter ansvarsreformen tidlig på 90-tallet. Redusert inntekt skyldes bortfall av 5 vertskommunebeboere i Inntektsreduksjonen skjer gradvis, og får først full effekt i Per i dag er antallet vertskommunebeboere 14. mottar i overkant av 1 mill. kr for hver vertskommunebeboer. Side 13

16 mottar ulike kompensasjonstilskudd fra staten. Dette gjelder tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekompensasjon knyttet til skolebygg, kirkebygg og grunnskolereformen G-97. Disse forventes å øke noe, da størrelsen på tilskuddene relateres til den generelle renteutviklingen. Budsjettert momskompensasjon er knyttet til den nye ordningen som ble innført i Kommunene får etter dette refundert tilnærmet all moms som vi betaler på varer og tjenester. Ordningen ble i sin tid finansiert ved et tilsvarende trekk i kommunenes rammetilskudd. Momskompensasjon knyttet til drift føres som inntekt under hver enkelt enhet sitt område. Momskompensasjon fra investeringer skal i utgangspunktet føres som driftsinntekt. Denne kan så i neste omgang enten føres tilbake som delfinansiering av det enkelte investeringsprosjekt, avsettes til fond eller brukes til ordinær drift. Fra og med 2010 må deler av investeringsmomsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Fra 2014 må all investeringsmoms tilbakeføres. I økonomiplanen legges det opp til at all momskompensasjon knyttet til investeringsprosjekter føres tilbake som egenfinansiering av de samme investeringsprosjektene. På denne måten reduseres også behovet for låneopptak tilsvarende. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Utover en kommunal egenandel på kroner per bruker får kommunene kompensert 85 % av netto lønnsutgifter. Det budsjetteres med et noe høyere beløp i 2011 enn i 2010, som en følge av nye brukere som kommer inn under ordningen. Høsten 2010 ble det inngått en to-årig rammeavtale for forvaltning av tildelt konsesjonskraft. Med bakgrunn i dagens markedspriser kan det forventes en lavere inntekt sammenlignet med Flyktningetilskudd er beregnet med utgangspunkt i dagens bosetting av flyktninger. Kommunestyret har ikke fattet nye vedtak om bosetting av flyktninger i Netto rente- og avdragsutgifter tar utgangspunkt i dagens rentesituasjon, både på eksisterende lån og nye lån som blir tatt opp i perioden. har ved utgangen av 2011 om lag 260 mill. kr i lånegjeld, inkludert nærmere 50 mill. kr som er lån tatt opp til videreutlån (Husbankens startlån). 2/3 av dette er bundet opp i fast rente, samtidig som deler av den flytende renta er sikret gjennom ulike rentebytteavtaler. Dette gir oss en stor grad av forutsigbarhet i budsjettprosessen enn tidligere år. Regjeringen legger i statsbudsjettet til grunn en lønnsvekst på om lag 4,0 % neste år. Samme sats er her brukt for resten av perioden. Budsjettforslaget gir rom for en avsetning til disposisjonsfondet på om lag 9,6 mill. kr i 2012 og 8,8 mill. kr i Fra og med 2014 reduseres dette beløpet, hovedsakelig som en følge av merutgifter knyttet til drift og finansiering av ny skole. 4.4 Arbeidsgiverpolitikk Kommunens personalpolitikk er nedfelt i Overordnede personalpolitiske retningslinjer, og i en rekke dokumenter som er utledet av disse, blant andre tilsettingsrutiner Side 14

17 arbeidsreglement introduksjon av nye medarbeidere etiske retningslinjer avtale om fleksibel arbeidstid permisjonsreglement reglement for seniorpolitikk retningslinjer for tjenestetelefon reglement for flyttegodtgjøring regler for påskjønnelse lønnspolitisk handlingsplan kompetansehevingsplan (rulleres årlig) Det forutsettes at alle involverte parter parallelt arbeider mot et felles mål om at framtidig arbeidsplassutvikling, arbeidsmiljø og tjenesteproduksjon i Klæbu blir ledende i offentlig virksomhet. Kommunen har inngått avtale med NAV Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Hovedmålene er å redusere sykefraværet tilrettelegge for arbeidstakere med redusert funksjonsevne tilrettelegge og motivere for at arbeidstakere skal stå lengst mulig i arbeid Kommunestyret ser det som viktig å prioritere tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Arbeidet med å redusere sykefraværet i videreføres. Utfordringen for offentlig sektor, kan i framtiden synes å være konkurransen om arbeidskraft. må fortsette intensiveringen av arbeidet med å sikre seg medarbeidere med riktig kompetanse, og med kompetanseutvikling av nåværende medarbeidere. Det vurderes om dette i større grad kan gjøres i samarbeid med andre kommuner. 4.5 Rådmann og fellesutgifter Området omfatter rådmannen med stab og politiske organ, med ansvar for bl.a. overordnet planlegging, økonomiforvaltning, IKT og personalarbeid, samt overordnet arbeid innenfor alle tjenesteområder. Området omfatter også fellesutgifter som senere blir fordelt på riktig tjenesteområde. Arbeidsprosessforbedringer Handlingsprogrammets delmål Effektivisering av tjenester Døgnåpen elektronisk kommune Bedre innkjøpsavtaler, rutiner og lojalitet til avtaler Fokus på lovpålagte oppgaver i kommunens tjenesteproduksjon Flest mulig av innbyggerhenvendelsene skal kunne besvares i kundemottaket Økt miljøkompetanse som praktiseres i daglig virke Side 15

18 Rask integrering av flyktninger Lederutvikling for kommunens ledere Redusere sykefraværet Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Politiske formål % Rådmann med fellesutgifter % Flyktningeformål % Religiøse formål % Plan og miljø % Brann og beredskap % Skole % Barnehage % Omsorgs- og helsetjenester % Næring Eiendom % % Nye tiltak inkludert: Samhandlingsreformen Helsetelefon/velferdsteknologi Kommunedelplan Tanem - Tulluan Kostnadsreduksjon Økt tilskudd menighetsrådet Fysak-koordinator Tiltak avsatt på sentral pott til senere fordeling: Enkeltvedtak barnehage Styrket tilbud til barnehagebarn Vedlikehold kommunale bygg Sum tiltak Tiltak i driftsbudsjettet Tilskudd til, og kjøp av tjenester fra, Klæbu Industrier AS videreføres i Tilskuddet til menighetsrådet økes med kroner utover en prisjustering på 3,25 %. Kjøp av sekretariatstjenester for overformynderiet tilsvarende 20 % stilling videreføres inntil staten overtar ansvaret for overformynderiet i løpet av Det er i 2011 bevilget i alt kroner til lederutvikling og tiltak for å redusere sykefraværet (prosjekt Frisk og rask). Bevilgningen er videreført i perioden, og finansieres ved bruk av de avsatte midler til formålet i disposisjonsfondet. skal være en pådriver i regionen når det gjelder å finne interkommunale samarbeidsløsninger på en rekke av kommunens tjenesteområder. Høsten 2003 ble det administrativt inngått en intensjonsavtale om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen. skal fortsatt være en aktiv medspiller i arbeidet med å følge opp avtalen. Klæbus andel av arbeidet i Trondheimsregionen, kr , er videreført i hele planperioden. Side 16

19 Prosjektet Restorative Justice videreføres. har gjennom egen avtale med Trøåsen utbyggingsselskap (TUS) tatt på seg det formelle byggherreansvaret for utbyggingen av den offentlige infrastrukturen i byggetrinn I. Kommunens utgifter dekkes i sin helhet gjennom anleggsbidrag fra TUS, med et tillegg på 1,2 % for å dekke kommunens merarbeid. Det ble i budsjettet for 2011 avsatt ekstra midler til vedlikehold av kommunale bygg. Midlene ble avsatt i rådmannens budsjett for senere fordeling til de ulike byggene. Ordningen videreføres med samme beløp i Fra og med 2012 er det gjennom rammetilskuddet overført midler fra helseforetakene til kommunene i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen. Kommunene får fra og med 1. januar 2012 medfinansieringsansvar for medisinske opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Videre får kommunene betalingsansvar fra dag 1 for utskrivingsklare pasienter som blir liggende på sykehuset. Klæbus andel, som er lagt inn i rammetilskuddet, utgjør i overkant av 5,4 mill. kr. Basert på erfaringstall fra tidligere år skal dette være tilstrekkelig for å dekke Klæbus utgifter til dette. Kommunestyret foreslår å sette av 3,9 mill. kr til formålet. Kommunestyret har vedtatt at Klæbu skal delta i det interkommunale prosjektet, helsetelefon/velferdsteknologi. Klæbus andel for å finansiere prosjektet er henholdsvis og kroner i 2012 og Det settes av kroner for å utarbeide egen kommunedelplan for området Tanem- Tulluan. Det er søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler til tiltaket. Det er lagt inn midler til FYSAK-koordinator i Foreløpig er det lagt inn midler tilsvarende netto utgiftsøkning, 0,2 mill. kr. Selve funksjonen som Fysak-koordinator søkes løst ved omdisponering av egne ansatte. Endelig organisasjonsmessig plassering avklares av rådmannen. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en kostnadsreduksjon på 1,6 mill. kr, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. Som et ledd i innsparingsarbeidet anbefaler kommunestyret at rådmannen gjennomfører analyser av om funksjoner som i dag løses i regi av kommunen kan gjennomføres bedre og/eller billigere i samarbeid med andre. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpende om hvilke tiltak som gjennomføres for å oppnå nevnte kostnadsreduksjon Tiltak i investeringsbudsjettet IKT/EDB Det settes av en årlig pott til investeringer i IKT/EDB. Prioriteringer foretas i henhold til vedtatt strategiplan for IKT/EDB. Det årlige beløpet er økt noe sammenlignet med sist vedtatte økonomiplan. I 2012 foretas det en ekstra investering i ny programvare som skal tas i bruk av enhet for byggesak, eiendom, arealbruk. Side 17

20 Prosjekt 1 IKT/EDB Investering: Lån Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Sum drift: Egenkapitalinnskudd KLP Som en deleier i KLP må vi påregne å betale inn et årlig egenkapitalinnskudd. Prosjekt 2 Egenkapitalinnskudd KLP Investering: Lån Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Sum drift: Utvidelse kirkegård Det settes av midler til en mindre utvidelse av kirkegården i tråd med formannskapets vedtak i Bevilgningen dekker utgifter til planlegging, erverv og opparbeidelse. Bevilgningen må ses i sammenheng med tidligere bevilgninger og arbeid som er utført i Prosjekt 3 Utvidelse kirkegård Investering: 500 Lån 400 Tilskudd/moms 100 Fond Låneutgifter Sum drift: Side 18

21 Del V Tjenesteområde kultur og oppvekst 5.1 Kultur, idrett og fritid Området omfatter alle kulturaktiviteter innenfor ungdomstiltak, kulturskole, idrett, bibliotek, museum og andre kulturaktiviteter Handlingsprogrammets delmål Kulturskolen skal være en ressurs for det lokale kulturlivet Kulturtilbud til så mange som mulig gjennom aktivt samarbeid med og effektiv bistand til frivillige lag og organisasjoner Kulturstøtte skal fortrinnsvis gis til lag og organisasjoner som har tilbud til barn og ungdom Kommunen skal legge til rette for at kulturuka videreutvikles til å bli en viktig folkefest med varierte kulturinnslag Kommunen skal tilrettelegge for et variert friluftsliv Prioritere aktiviteter som tiltrekker uorganisert ungdom Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Aktivitetstilbud barn og unge % Bibliotek % Museer % Kulturskole % Idrett/idrettsbygg Kulturbygg % Andre kulturaktiviteter % % Nye tiltak inkludert: Inventar og utstyr utleiebygg Økt utleie Gratis halleie, netto virkning Sum tiltak Tiltak i driftsbudsjettet Kommunestyret ser viktigheten av å tilby et rikt og bredt spekter av kulturtilbud for blant annet å kunne skape en lojalitet og tilhørighet til Klæbu, og for å motvirke eventuelle negative ringvirkninger fra storbyen. En reell utfordring er å profilere kommunen positivt utad som kultur- og aktivitetsbygd. Etablerte tilskuddordninger til frivillige lag og organisasjoner videreføres. Støtten til frivillige lag og organisasjoner/foreninger, som jobber med barne- og ungdomsarbeid videreføres. skal lage en serviceerklæring ovenfor lag og foreninger. Hva kan frivilligheten forvente av kommunen, og hva forventer kommunen at frivilligheten gjør? Side 19

22 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid bes starte arbeidet og dialogen med frivilligheten rundt serviceerklæringen. Det innføres gratis halleie for trening og kamper i Klæbuhallen, mot at idretten står for tilsynsordningen etter kl. 16 hverdager og i helgene. Det bevilges midler til innkjøp av nye bord og stoler i kommunale utleiebygg. Kostnaden forventes finansiert ved økt utleie. Åpningstida til svømmebassenget videreføres som i Barnehage har 4 kommunale barnehager. Sletten, Hesteskoen og Sentrum barnehage er organisert som egne enheter. Tanem barnehage er en del av Tanem oppvekstsenter. I tillegg drives 4 barnehager i privat regi Handlingsprogrammets delmål Barnehagene skal sørge for et meget godt tilbud i henhold til rammeplanen for barnehage Barnehagene skal ha fokus på utvikling av kvalitet og innhold Barn, foresatte og ansatte skal ha et medansvar for å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø og økt trivsel i barnehagen Barnehagene skal videreutvikle faglige nettverk for alle ansatte KUL kultur for lesing videreutvikles Barnehagene skal ha kunnskap om, og delta aktivt i natur og miljøarbeid Det skal være et godt samarbeid mellom barnehage og barnetrinn i skolen, noe som skal sikre gode overgangssituasjoner skal ha et nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre kompetanseutvikling for barnehagens ansatte Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Ordinær barnehagedrift % Barnehagelokaler % % Nye tiltak inkludert: Reduksjon lønn barnehager Sum tiltak Tiltak i driftsbudsjettet Intensjonene i vedtatt barnehageplan videreføres innenfor kommunens økonomiske rammer. Systemer for brukerinformasjon og tilbakemeldinger utvikles. Natur og miljø prioriteres høyt i barnehagen, blant annet i form av tiltak innenfor energisparing og aktiv bruk av nærmiljøet. Side 20

23 Siden inngangen til 2011 har antall årsverk i barnehagene økt med om lag 3. Dette skyldes i all hovedsak inntak av flere barn i løpet av året. Som et ledd i budsjettsalderingen må antall årsverk i barnehagene reduseres tilsvarende 0,5 mill. kr i I 2011 ble det lagt inn en pott for å dekke ekstra utgifter knyttet til enkeltvedtak etter opplæringsloven i barnehagene. Midlene ble fordelt på de ulike enhetene etter behov. Denne bevilgningen videreføres i planperioden. Finansiering av ikke-kommunale barnehager videreføres etter vedtatte prinsipper. 5.3 Skole Kapitlet omfatter driften ved Sørborgen skole, Tanem oppvekstsenter og Klæbu ungdomsskole. Hver skole er organisert som egne enheter Handlingsprogrammets delmål Skolen skal sørge for en meget god grunnutdanning med vekt på grunnleggende ferdigheter i henhold til kunnskapsløftet Nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver brukes til å videreutvikle kvaliteten i undervisningen Elever, foresatte og ansatte skal ha et medansvar for å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø og økt trivsel i skolen Grunnskole med vekt på internasjonal solidaritet Det skal være et godt samarbeid mellom barnehage og skolens barnetrinn og mellom skolens barne- og ungdomstrinn, noe som skal sikre gode overgangssituasjoner Skolene skal ha kunnskap om, og delta aktivt i natur- og miljøarbeid knyttet opp mot arbeidet med kommunens miljø- og klimaplan Videreutvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv skal ha et nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre kompetanseutvikling for skolens ansatte Organisering av skolen slik at sykefravær ikke går vesentlig ut over kvaliteten i skolehverdagen Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Grunnskole % Skolefritidstilbud % Skolelokaler % Skoleskyss % % Nye tiltak inkludert: Reduksjon lønn skoler Innføring av valgfag 8. trinn Sum tiltak Side 21

24 5.3.3 Tiltak i driftsbudsjettet skal bli en mer aktiv skoleeier gjennom et godt samarbeid mellom administrasjon, skolene og politikerne. Det skal fokuseres på å forebygge tidligst mulig at barn og ungdom dropper ut av skolen. Ressursøkningen innenfor skolefritidsordningen skyldes styrking av tilbudet knyttet til elever med spesielle behov. I samarbeid med næringslivet videreføres Elevbedrift som et høyt prioritert område innenfor skolens rammer. I 2011 er det gjort et omfattende arbeid med å evaluere organiseringen av enhetene. I denne forbindelse er det behov for å styrke budsjettet til ledelse av skolene fra høsten Fra august innføres det valgfag for 8. trinn. Ungdomsskolens budsjett styrkes med et beløp tilsvarende det som kompenseres for gjennom rammetilskuddet. Som en del av budsjettsalderingen reduseres lønnsbudsjettet til skolene med kroner. I perioden mai hvert år skal elever ved skolene og kommunestyret ha en felles ryddeaksjon i bygda, langs vei og gangvei. Skolene får ansvaret for å dele elevene i 23 grupper, som hver får sin kommunestyrerepresentant som arbeidsleder en ettermiddag. Belønning; kr 1 per kg søppel som blir plukket tilføres skolene. Elevrådene bør ha en sterk råderett over disse pengene. Inntil kr fra formannskapets budsjett. Kommunestyret ber om at innføring av tolketjeneste i skole og barnehage utredes Tiltak i investeringsbudsjettet Skoleutbygging Det ble i 2011 satt av prosjekteringsmidler til følgende prosjekter: Utvidelse av Tanem oppvekstsenter med gjennomføring i 2012 Utredning av alternativ skolelokalisering i Gjellan-Trøåsenområdet Bygging av ny skole med oppstart i 2013 og ferdigstillelse i 2014 Utbyggingen på Tanem gjennomføres som planlagt i 2012, og finansieres delvis ved bruk av regjeringens ordning med rentefrie lån til skoleformål. Side 22

25 Prosjekt 4 Utvidelse skole Tanem Investering: Lån Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Drif t Sum drift: Ny skole i sentrum er planlagt med byggestart i 2013 og ferdigstillelse i Prosjekt 5 Ny skole Investering: Lån Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Drif t Sum drift: IKT Skole Tilbakemeldinger fra skolene og kostra-tall viser at ligger lavt når det gjelder PC-dekning i skolen. Det settes derfor av midler hvert år i perioden. Sammenlignet med sist vedtatte økonomiplan økes bevilgningen for 2012 fra kroner til kroner. Prosjekt 6 IKT Skole Investering: Lån Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Sum drift: Side 23

26 Del VI Tjenesteområde helse/omsorg 6.1 Omsorgstjenester Kapitlet omfatter drift av sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester inkludert hjemmesykepleien og andre institusjoner Handlingsprogrammets delmål Oppfylle krav og forventninger som følger av samhandlingsreformen, av ny folkehelselov og ny lov om helse- og omsorgstjenester Forebyggende folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og egenmestring Helhetlig, sammenhengende pasientforløp møte pasientenes behov for koordinerte og individuelt tilpassede tjenester Satsing på velferdsteknologi Ta i bruk elektronisk pasientjournal og elektronisk meldingsutveksling Utvikling av kulturelle og sosiale tiltak for beboere på sykehjemmet og brukere av hjemmetjenesten Tilrettelagte hjemmetjenester, rehabilitering og botilbud som bidrar til at den enkelte kan bo hjemme lengst mulig Inngå lokal samarbeidsavtale med helseforetaket, som ledd i interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen Utarbeide plan for omsorgstjenestene i kommunen fram mot Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Hjemmetjeneste % Hjemmesykepleie % Institusjonstjenester % Drift av sykehjem % Institusjonsbygg % % Nye tiltak inkludert: Lønnsreduksjon hjemmetjeneste Lønnsreduksjon sykehjemmet Sum tiltak Tiltak i driftsbudsjettet Budsjettet til hjemmetjenesten øker som en følge av nye brukere. Utgiftene må delvis ses i sammenheng med økte utgifter til ressurskrevende tjenester som ligger på fellesområdet. Som en del av budsjettsalderingen legges det inn et innsparingskrav på hjemmetjenesten med 1,5 mill. kr. Det budsjetteres med et gjennomsnittlig belegg på 29 plasser på sykehjemmet. Driften av sykehjemmet ble, i en overgangsperiode, styrket etter tilbakeføringen fra Adecco. Som en del av en normalisering av driften legges det inn en lønnsreduksjon på 1,3 mill. kr i Etter dette vil fremdeles sykehjemmet ha en pleiefaktor (antall pleiere delt på antall beboere) som er noe over eller lik det som våre nabokommuner opererer med for drift av sykehjem. Side 24

27 Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere å samordne ressursene i hjemmesykepleien, hjemmehjelp og sykehjem, for å bruke ressursene best mulig. 6.2 Kjøkken og kantine Kapitlet omfatter kommunens institusjonskjøkken og kantinedrift. Enheten leverer også middag til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. I tillegg leveres cateringtjenester til private og bedrifter til markedspris Handlingsprogrammets delmål Sikre variert og næringsrikt kosthold til hjemmeboende og beboere i institusjon Institusjonskjøkkenet gis mulighet for å finne nye inntektsmuligheter Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Kantine % Kjøkken % % Tiltak i driftsbudsjettet I økonomiplanen for var det forutsatt at kjøkkenet skulle være selvfinansierende fra og med Ut i fra dagens omfang av tjenesten, samt de eksterne inntektsmuligheter som finnes, er ikke dette en realistisk forutsetning. Kjøkkenet vil imidlertid fremdeles arbeide aktivt med å øke inntektsgrunnlaget. Et alternativ som har vært vurdert, er å kjøpe middagsmaten eksternt. Dette blir imidlertid en dyrere løsning for brukerne, samtidig som kommunen må ha en viss beredskap i forhold til hjemmeboende som har krav på hjelp Tiltak i investeringsbudsjettet Kjøkkenet er avhengig av egen bil for blant annet å frakte mat ut til hjemmeboende abonnenter. Dagens bil er på det nærmeste utrangert. Det legges derfor inn midler til å kjøpe en ny bruktbil for å dekke kjøkkenets behov. Prosjekt 7 Bil matombringing Investering: 100 Lån 100 Tilskudd/moms Fond Låneutgifter Sum drift: Side 25

28 6.3 Helse- og familietjenester Tidligere enhet for helse og enhet for barne- og familietjenesten er slått sammen til en felles enhet med navnet helse- og familietjenesten. I tillegg omhandler kapitlet kommunens andel til tjenester som utføres av NAV Handlingsprogrammets delmål Fokus på forebyggende helsearbeid og koordinerte tjenester Et tilfredsstillende diagnose- og behandlingstilbud Tilbud om habilitering og rehabilitering skal stå sentralt i all helsetjeneste Satsing på egenmestring, endring av livsstil og tidlig innsats Koordinering av folkehelsearbeid etter ny lov, hvor ansvaret legges til kommunen, ikke spesifikt til kommunes helsetjeneste, herunder arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer og lokale helseutfordringer Helsestasjon og skolehelsetjeneste skal samarbeide tett med barnehager og skoler Enheten skal ha et tett samarbeid innad og med andre enheter for å kunne gi et godt og effektivt tilbud til innbyggerne Barn og unge som lever under grov omsorgssvikt prioriteres Legge til rette for faglige og sosiale mestringsopplevelser i barnehage, skole og fritid Det tverrfaglige samarbeidet skal sikre et helhetlig og oversiktlig tilbud til barn, ungdom, familier og andre voksne Helse- og familietjenesten skal bidra til kompetanseheving til samarbeidsparter med mål å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår Bidra til at rusmisbrukere og andre vanskeligstilte får en bedre hverdag Økonomiplan Økonomiplanperioden Budsjett Endring kroner % Forebyggende arbeid % Legetjeneste % Rehabilitering % Psykiatri % Aktiviseringstilbud % PP-tjeneste % Sosialtjenester (NAV) % Barnevern % % Nye tiltak inkludert: Økt ressurs hjelpemiddeltekniker (10%) Sum tiltak Tiltak i driftsbudsjettet Helsesøsterfunksjonen er styrket med totalt 1 stilling i En stilling innenfor barnevernet finansieres ved bruk av øremerkede midler fra staten, som en del av opptrappingen innenfor området. I tillegg settes det av midler til flere plasseringssaker, sammenlignet med budsjett Side 26

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer