Protokoll. Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm 5. - 7. mars 2010"

Transkript

1 Protokoll Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm mars 2010

2 Innholdsfortegnelse Tingets åpning side 4 a. Godkjenne fullmakter side 9 B. Vedtakelse av forretningsorden side 9 C. Godkjenne innkalling side 9 D. Vedtakelse av sakslisten side 9 E. Valg av dirigenter og en redaksjonskomite på tre medlemmer for forbunds-tinget side 9 F. Valg av 2 desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll side 9 G. Forbundsstyrets beretning for tingperioden side 9 H. Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet side 10 I. Beretning og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. side 12 J. Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd side 12 K. Forslag til endringer i NFFs lov og reglementer side 12 l. Andre innkomne forslag og saker side 24 M. Behandle forslag til budsjett side 24 N. Valg av forbundsstyre, kont rollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg,ankeutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting side 25 O. Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor t il å revidere forbundet s reg nskaper og fast sette revisors honorar side 28 Tingets avsluttning side

3 Ti ngets åpn i ng : På vegne av forbundsstyret ønsket president Kåfjord velkommen til forbundstinget Han ba representantene reise seg og minnes følgende personer som var gått bort siden forrige ting: Johan Riseth, Geir Kaasa, Arild Sigvaldsen, Thor Hernes, Erling Mathisen og Arne Bakker. HILSNINGstALER: ue fa v/styremedlem Michael van Praag (søndag) Norway have a number of people who have been active in Europe: Per Omdal, Karen Espelund, Niels Skutle and Trygve Borno. These people I know very well and they represent Norway very well. Number of issues in UEFA that currently will have effect on your clubs. A big percentage of the clubs in Europe have a large deficit. This is a great concern for UEFA and something has to be done. If we don t come to some sort of agreement some of these clubs will undoubtedly be taken into administration. Therefore we have come out with a number of proposals related to what is called financial Fair Play. What we need to avoid is that the clubs become dependant on being rescued by rich persons, companies etc. at the end of each season. The clubs need to comply with this as a principle. This financial fair play system should at the end be adapted by the national associations and included in their licensing systems. - Also looking at a minimum number of players in the first team - Ban transfer of minors. These are issues you will hear more about. In Europe League we have tried a system with two linesmen behind the goals. System will be tried out until the Europe league is finished. A survey shows that over 70 percent of coaches like the idea. Many players use agents that are not licensed. Only about 25 percent of all transfers in Europe are done by licensed agents. Also we believe that too much money goes to agents, cfr. England where one has agreed on a transparency rule with regard to money paid to players agents. Therefore we work closely with FIFA to see how we can make better regulations and ensure that not too much money is paid out of football. Selection of the country for the Euro 2016 will be done in May. As a president of a small country which is also trying to get the world cup in 2018 with Belgium, it is a big pity that the Norwegian and Swedish governments didn t wish to invest in this tournament together with football. Large income for society in general is created by such an event. We hope there comes a future time when Norway again will become a candidate. It is important that we show the world that also smaller football countries like us can stage events like this. Thank you for attention and wish you a very fruitful congress. S K E D S MO KOM MUNE v/ordfører Anita Orlund Ønsket velkommen til et sentralt sted midt i verden. Lillestrøm er en inkluderende, usnobbete og fotballgal by. Skedsmo kommune er landets 14 største. Vi tar vare på nærheten i storbyen samtidig som vi gir mulighet til å komme seg ut av byen. Ingen idrett er i nærheten av fotballen med hensyn til popularitet. Vi har klart å bygge helt moderne kunstgressarenaer på alle anlegg i kommunen i samarbeid med klubbene. Dette er vi umåtelig stolt over. Alle i kommunen som ønsker det, har også ballbinger. Har også et omfattende og variert kulturtilbud i kommunen. Området i Norge med størst tetthet av studenter, forskere mv. Norges desidert største fagmiljø på fornybar energi. Ønsker å bli hydrogenhovedstad. NOR S K TI PPI NG v/direktør for kommunikasjon og samfunn Peer Jacob Svenkerud Vi har et fantastisk samarbeid med NFF, og samarbeidet mellom NT som hovedfinansiør og NTF og NFF har aldri vært mer solid. NT har en klar samfunnsrolle ved å tilby ansvarlige og attraktive spill som skal bidra med et forutsigbart overskudd. NT går veldig bra. Vi ligger per dato over 4 % foran budsjett. Dette vil idretten nyte godt av. Forpliktelsen på å levere 3,4 milliarder vil bli innfridd. De nye spillterminalene begynner også å skape overskudd. Ønsker å skape et godt omdømme rundt de nye automatene i motsetning til de tidlige automatene som skapte en del sosiale tragedier. Lekkasjen til utlandet stagnere. Grasrotandelen bidro med 211 millioner kroner bare i første året og har vært en formidabel suksess. 80 % av grasrotandelen går tilbake til idretten. Idretten har vært en enorm aktør og motivator for å dra i gang idrettslagene til å skape blest om andelen og sørge for at de blir betalt til dem. Fotballen har gått i front. President sondre kåfjord Ønsket velkommen til: Æresmedlem Per Ravn Omdal, gullmerkeinnehavere, Skedsmos ordfører, samarbeidspartnere, tingdelegater fra klubber, kretser, og samarbeidende foreninger, representanter fra administrasjonen og tilhørere og presse På forrige Forbundsting vedtok vi en handlingsplan for en ny fire års periode. Nå er vi halvveis i denne planperioden, og jeg er glad for å kunne konstatere at vi er kommet godt i vei med realiseringen av de oppsatte målene. Denne planen har vært et meget godt styringsredskap. Med en medlemsmasse på nær , og med aktivitet i alle nærmiljøer i landet, mener jeg at vi er på trygg grunn når vi tillater oss å hevde at vi både har og tar et stort samfunnsansvar. Det er breddefotballen som fungerer som pulsen i norsk fotball. Det er herifra toppfotballen rekrutterer. Gode resultater i toppfotballen skaper rekruttering i breddefotballen. Norsk fotball preges for tiden av et svært godt samarbeidsklima i alle relasjoner. Vi vet alle at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom topp- og breddeklubber; men historien har vist oss at det likevel ikke alltid har vært så lett å finne dette gjenspeilet i faktisk samarbeid. Det er mitt klare inntrykk at det aldri har vært så mange gode samarbeidsprosjekt mellom topp- og breddeklubber og kretser som vi finner i dag. Ikke minst dreier dette seg om spil- lerutviklingstiltak som er noe av limet mellom topp og bredde i norsk fotball. Dette er en utvikling jeg hilser med stor glede, og som jeg tror vil vise seg å være veldig tjenlig for begge parter på sikt. Relasjonen mellom NFF og NTF har også til tider vært temmelig utfordrende. Jeg er derfor glad for å kunne konstatere at dette forholdet nå er meget bra. Vi samarbeider for eksempel utmerket om salg og forvaltning av medierettighetene gjennom selskapet Fotballmedia A/S, og i fellesskap har vi nå kommet godt i gang med oppbyggingen av Toppfotballsenteret. Dette senteret er et resultat av en felles strategiprosess, hvor vi formulerte likelydende målsettinger for herrelandslaget og for toppklubbene på herresiden: Komme oss opp blant de 12 beste i Europa. Det siste samarbeidsprosjektet er etableringen av Idrettens Helsesenter, som jeg er overbevist om skal vise seg å bli en svært lønnsom investering for norsk fotball. Relasjonen mellom NFF sentralt og kretsene er også meget god. I året som gikk var Forbundsstyret ute og besøkte alle kretsstyrene, hvor man i fellesskap fant frem til hvilke områder den enkelte krets skulle prioritere sterkest. Tilbakemeldingene fra kretsene på dette tiltaket har vært udelt positive. I løpet av de siste årene har vi også knyttet stadig sterkere bånd til andre særforbund; og vi er i ferd med å gradvis kvitte oss med stemplet som den store stygge ulven som bare tenker på oss selv. Jeg er overbevist om at dette er noe som vil gi oss gevinster over tid. Alle trenger venner. Selv om medieverden gjerne fremstiller oss som om vi i all hovedsak driver med toppfotball, så vet vi i denne salen at 99 % av vår virksomhet er breddefotball. Vår visjon lyder som kjent: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Det er vår plikt å tilrettelegge slik at alle som ønsker å spille fotball, får anledning til å gjøre det. Vår jobb er å sørge for at det finnes anlegg til trening og kamper, at det finnes trenere og ledere som kan organisere aktiviteten og at det finnes dommere som kan dømme kampene. I Handlingsplanen var det nedfelt et ambisiøst mål for vekst i breddefotballen. Selv om vi ikke fullt ut har nådd dette målet, vil jeg få gi utrykk for at vi er rimelig fornøyde med at vi hvert år har hatt vekst i antall lag. I forrige sesong endte vi opp med lag fordelt på 1931 klubber. I siste 5 års periode har vi totalt vokst med ca. 60 % på kvinnesiden, ca. 40 % i breddefotballen, og totalt med ca. 30 %. Det vil si at i denne perioden har i gjennomsnitt 200 flere unge i hver kommune fått en tilhørighet til et miljø som inneholder de opplevelser og verdier vi gjerne vil at våre barn skal få ta del i. I tråd med målsettingen har veksten vært klart størst på jentesiden. Nå er det ca jenter som spiller fotball på til sammen over 7000 lag. Hver fjerde fotballspiller i Norge er ei jente! Denne veksten kommer ikke av seg selv. Norsk fotball vokser fordi ungene har lyst til å spille fotball fordi vi kan tilby et godt og sunt miljø, vennskap og trygghet kort sagt en inkluderende trivsels- og mestringsarena. Våre frivillige utfører et formidabelt arbeid med å tilrettelegge for at ungene kommer inn i velorganiserte miljøer, hvor de lærer seg mestring, skaffer seg tilhørighet, lærer seg gode verdier, og driver sunn sportslig aktivitet. Dette representerer litt av et samfunnsansvar som dere som sitter i salen har tatt på dere. Dette er arbeid som er verd milliarder for samfunnet som dere og mange andre utfører uten et øre i betaling. Betalingen er å se hvordan ungene trives med fotballaktiviteten sin, og å kjenne på den gode følelsen av å ha gitt noe av verdi til andre. For et hvert nytt lag dukker det opp nye foreldre som tar et tak for ungene sine, og fortsatt er det slik at noen av disse fortsetter også etter at deres egne unger har sluttet. Folk ønsker å bidra. Nøkkelen til å beholde dem i organisasjonen ligger bl. a. i skolering. I året som gikk hadde vi over deltakere på forskjellige kurs, alt fra en kveld på klubbhuset om prinsippene for hvordan man skal legge opp aktiviteter for de minste, til høyeste trener- og lederkurs. Gjennom vår utdanningsvirksomhet skaper vi bedre klubbmiljøer, bedre oppvekstmiljøer, og gladere mennesker. Likeledes blir det gjennom et godt samarbeid mellom klubber, kommuner, og eksterne samarbeidspartnere bygd hverdagsanlegg. I løpet av de siste seks årene har vi firedoblet antall kunstgressbaner og antall ballbinger. Ved siste årsskifte hadde vi 686 fullskala 11-er baner, 186 syverbaner, og 1868 ballbinger. Dere har mye å være stolte av! Skal norsk fotball utvikle seg videre trenger vi spillere med større individuelle ferdigheter, og da må vi prioritere breddeidretten. Den utgjør i dag 99 % av norske fotball, og er med å legge grunnlaget for fremtidige resultater også i toppfotballen. I våre sentrale markedsavtaler har vi konsekvent lagt inn et breddeelement. Gjennom disse avtalene ble breddeklubbene i fjor tilført over 100 mill. kr. Her mener jeg det fremdeles er mer å hente. Våre samarbeidspartnere er i større grad enn tidligere opptatt å støtte nærmiljøet og å bli assosiert med vårt barneog ungdomsarbeid. Det gir muligheter til å rette samarbeidsavtalene i enda større grad mot breddefotballen, slik at midlene deles solidarisk. NFF skal fortsette å synliggjøre sammenhengen mellom topp og bredde for våre partnere, slik at vi sikrer mer penger til hele talentutviklingsverdikjeden. Det var tross alt i Lørenskog John Carew begynte sin spillerutvikling før han utviklet seg videre i henholdsvis Vålerenga, Rosenborg og til slutt i utlandet. Små klubber med små ressurser gjør i dag en fantastisk innsats for samfunnet i Norge. Vi i NFF må fremover ta et større ansvar for å synliggjøre overfor lokale og sentrale myndigheter hvilken viktig samfunnsjobb fotballklubbene faktisk gjør hver eneste dag. Vi har mange gode eksempler på godt samspill mellom kommunale myndigheter og klubber, for eksempel i FFO- og integreringsprosjekter. Vi må i tiden fremover legge forholdene til rette for et økt samarbeid mellom lokale klubber og lokale myndigheter som igjen kan skaffe klubbene større inntektsmuligheter enn vaffel- og loddsalg. Dette skal vi utrede nærmere, slik at vi sikrer oss vår rettmessige andel av de offentlige midler som skal finansiere de samfunnsoppgavene vi faktisk utfører i dag. Skal vi lyktes med å utnytte de nye inntektsmulighetene trenger også klub- 4 5

4 bene bistand fra forbundet både gjennom strukturkapital og kompetanse. Nå sender klubbene søknader til NFF og ber om midler. Vi må snu på flisa. NFF er nødt til å legge forholdene bedre til rette for at klubbene selv kan bli økonomisk bærekraftige, uten at hver klubb selv må finne opp kruttet på nytt. Gjennom å utnytte det gode samarbeidsklimaet som vi har i dag, kan NFF systematisk samle inn erfaringer og kunnskap som klubbene besitter, og strukturere dette i smørbrødliste over handlingsalternativer til klubbene. Vi har gjennom tilsetting av noen regionale anleggskonsulenter etablert et rådgivningsapparat for klubbene på dette området. Ordningen har blitt en kjempesuksess. Min tanke er at vi må kunne utnytte denne tenkningen også på finansieringsfeltet, og bygge opp en tilsvarende rådgivningskompetanse for klubbene på dette området. NFFs skal fremover legge forholdene til rette slik at klubbene lettere kan bedre egen økonomiske hverdag. Bare slik kan vi sikre pengene som klubbene trenger for å utvikle de talenter som vi må trenger for heve oss ytterligere internasjonalt. Klubbene rundt om i landet er ikke til for NFF sentralt, det er NFF sentralt som er til for klubbene. Gjennom at vi helt systematisk legger inn et breddelement i alle våre sentrale markedsavtaler skapes det aktivitet og inntekter der ute i klubbene. Det jeg har i tankene er Tine Fotballskoler, Bend Itcuparrangement, Umbroavtaler, salg av Frisk forsikring, Norsk Tipping arrangement, osv. Samlet representerer dette en inntekt/ kostnadsreduksjon i størrelsesorden 100 mill. pr. år. Her er det potensiale for inntektsøkninger, da det er klare fellesinteresser mellom partnerne våre og dere som driver ute i breddeklubbene.vi har en klar vinn-vinn situasjon her, og denne må vi utnytte. På toppfotballsiden er resultatene varierende, men her er det også mye å glede seg over. Et høydepunkt i 2009 var kvinnelandslagets bronsemedaljer i EM i Finland. Vårt J-20 landslag deltok i fjor i VMsluttspill i Chile, mens J-19 landslaget spilte finale i EM i fjor, og tapte knepent for Italia. I fjorårets sesong var det bare tre nasjoner i Europa som hadde alle tre kvinnelagene sine kvalifisert for EM-sluttspill: Tyskland,, Frankrike, og Norge. I den første Champions League turneringen for kvinner har Røa nå spilt seg frem til kvartfinale. Vi krysser fingrene for videre avansement. Det er fortsatt mulig å få et norsk lag i CL-finale i Madrid til våren. Vi har ikke helt ristet av oss skuffelsen over at A-landslaget for menn ikke klarte å kvalifisere seg til sluttspill denne gangen heller. Det var tredje gang på rad vi mister et sluttspill med minst mulig margin. Hadde vi tapt en og vunnet en av kampene mot Island i stedet for å spille begge uavgjort, hadde vi vært i Play Off. Det positive i denne sammenheng er at landslaget under Egil Drillo Olsens ledelse i fjor hadde sin resultatmessig beste sesong på 2000-tallet, at vi igjen etablerte Ullevaal som et hjemmefort, og at entusiasmen rundt landslaget var klart stigende. I september braker det løs igjen, med kvalifiseringskamper for EM i Polen/ Ukraina i 2012, og ambisjonen er selvsagt igjen at vi skal klare å ta det siste steget og komme oss dit! På klubbsiden har resultatene i de internasjonale kampene de siste par år dessverre ikke innfridd verken forventninger eller målene i handlingsplanen vår. De manglende resultatene i Europacupen og CL var en viktig del av bakgrunnen for det strategiarbeidet NFF og NTF utførte i fellesskap i Gjennom Toppfotballsenterets arbeid, og en systematisk langsiktig satsing på spillerutvikling, er jeg overbevist om at vi skal klare å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Fra og med 2008-sesongen innførte vi i klubblisensen for Tippeligaen og Adeccoligaen krav om minimum 14 såkalte lokalt utviklede spillere. Dette er en videreføring av UEFA-ordningen for deltakelse i CL og UEFA-cupen, og går i enkelhet ut på at klubbenes 25 mannstropper, må melde inn minst 2 spillere som er utviklet i klubben og ytterligere 12 som er utviklet i annen norsk klubb. Det er allerede vedtatt å skjerpe dette kravet ytterligere fra NTF har også innført en premieringsordning for klubber som bruker unge spillere i seriekamper. I forrige sesong så vi gledelig nok at andelen av unge norske spillere i Tippeligaen fordoblet seg i forhold til tidligere. Da er vi på rett vei, og resultatene kommer etter hvert. Vi ser også at resultatene for aldersbestemte landslag har vist en flott stigning det siste året. Økonomien i de to øverste divisjonene på herresiden har de siste par år vært svært bekymringsfull, med flere nesten konkurssituasjoner. Slik kan det ikke fortsette. Tæring må settes etter næring! Jeg er derfor glad for å konstatere at det er foretatt kostnadskutt i Tippeligabudsjettene for 2010 i samme størrelsesorden som det samlede underskuddet for hele ligaen i Det er et godt signal. I et godt samarbeid med NTF og SKF har vi også innført en ny lisensordning fra og med sesongen Det nye med denne lisensen er at en nå får en løpende oppfølging av klubbene, og at vi har fått tilgang til en del sanksjonsmuligheter som kan nyttes underveis. Klubblisensnemnda kan for eksempel nekte en klubb å signere nye spillere hvis de finner at klubbens økonomi ikke har rom for det. Selv om kvinnelandslaget gjennom årtier har oppnådd gode internasjonale resultater, er det en kjensgjerning at toppfotballklubbene for kvinner i mange år har slitt med en svært skjør struktur og dårlig økonomi. Klubbene har også satt i gang et viktig og helt nødvendig utviklingsarbeid; men det ble etter hvert klart for oss i Forbundsstyret at det var behov for en større og langsiktig satsing. I budsjettet for 2008 presenterte vi Jenteløftet, som var, og er, tidenes satsing på kvinnefotball i Norge, med en årlig bevilgningsramme på ca. 20 mill. kr. Prosjektet er nå kommet godt i gjenge, og vi har lagt bak oss de to første av de fem årene som er prosjektets tidsramme. Jeg er veldig glad for at vi også i budsjettet for 2010 har funnet tilstrekkelige midler til at denne satsingen fortsetter i tråd med de lagte planene. Vi vil komme nærmere tilbake til det under budsjettgjennomgangen. Siktemålet med prosjektet er å skaffe bærekraftige topp- serieklubber både organisatorisk og økonomisk. Jeg er overbevist om at denne satsingen vil vise seg å gi resultater. På ledermøtet i Bodø i fjor redegjorde vi for beslutningen om at vi sammen med Sverige skulle melde oss som søkere til EURO I løpet av våren 2009 ble det nedlagt et formidabelt arbeid i 6 aktuelle arrangørbyer, og i 5 kretser og 5 Tippeligaklubber. Det ble også bygget opp en sentral prosjektledelse i NFF som ble bemannet med en god blanding av egne krefter og innleid ekspertise. I Forbundsstyremøte ble Stavanger, Trondheim, Lillestrøm og Oslo valgt som arrangørbyer, og arbeidet i de utvalgte klubber og byer fortsatte med uforminsket styrke. Dette arbeidet munnet ut i at det den ble overlevert en invitasjon til dialog om statstilskudd til kulturminister Trond Giske. Overslaget av behovet for statstilskudd til investeringene i anlegg utgjorde 6,2-6,8 mrd. kr. Gjennom den oppfølgende dialogen med departementet endte vi i månedsskiftet oktober/november med et endelig tilskuddsbehov på 5,7 mrd. kr. Finansdepartementet leide inn eksperter fra to eksterne konsulentselskaper til å gjennomgå våre investeringskalkyler og våre samfunnsøkonomiske kalkyler. Konklusjonen på disse vurderingene var at våre kalkyler holdt; og de mente sogar at vi kunne bygge billigere. Like før denne rapporten ble lagt frem, ble vi kjent med at den svenske regjeringen sa nei til å bevilge 3 mrd. til stadionbygging i Sverige. Dette var det reelle dødsstøtet for den norsk/svenske EM-søknaden.Nå er det forspilt energi å fortsette å ergre seg over dette. Jeg er utrolig lei meg på vegne av norsk fotball for at manglende politisk vilje i Sverige og Norge fratok oss muligheten for et kjempeløft for norsk fotball og en folkefest uten like i Regjeringene i de andre søkerlandene har alle skjønt sin besøkelsestid, og har gitt de nødvendige finansielle tilsagn. Regjeringen i Tyrkia har for eksempel bevilget 7,5 mrd. NOK til stadionbygging. Erfaringen tilsier at det ikke bør brukes en krone eller en arbeidstime på en ny søknad før det foreligger en forpliktende regjeringserklæring om at det er politisk vilje til å være med oss i arbeidet! Vi kommer tilbake til økonomien i arbeidet med søknaden under regnskaps gjennomgangen, men jeg vil få gi utrykk for at jeg er stolt over at vi har holdt det løftet som vi ga organisasjonen i forkant av arbeidet. Arbeidet med søknaden skulle dekkes inn i et balansert regnskap i 2009, og i hovedsak dekkes inn gjennom en ekstraordinær inntekt ved et tomtesalg på Ullevaal. Det fremgår av regnskapet at etter at alle kostnadene er bokført er den frie egenkapitalen i NFFkonsernet urørt. I arbeidet med EM-søknaden var det innbakt plan om et nytt nasjonalanlegg i Groruddalen i Oslo. Det var to årsaker til dette. EM-arrangementet krevde en arena med kapasitet på tilskuere og uavhengig av dette arrangementet mener vi at det på ikke altfor lang sikt er et klart behov for et nytt og større nasjonalanlegg enn Ullevaal. Dessverre forsvant muligheten for å få på plass et nasjonalanlegg med 80 % statsfinansiering. Nasjonalanlegget er på mange måter den økonomiske motoren i NFF, og behovet for en større motor er fortsatt til stede. I forbindelse med EM-arbeidet har vi fått utarbeidet komplette tegninger for et anlegg. Det er imidlertid avklart at det ikke blir aktuelt å nytte den tomten som var aktuell. Vi må nå ta oss den nødvendige tid til å endre forretningsplanen, finne frem til egnet tomt, og finne riktig dimensjonering. Ullevaal fungerer utmerket i dag, men senest om år trenger norsk fotball en større storstue. I løpet av de siste 6 årene har vi femdoblet egenkapitalen i NFF-konsernet. Dette har vært en bevisst satsing for å skaffe oss tilstrekkelig soliditet. På Tinget på Hamar for 2 år siden var det enighet om at soliditeten var kommet på et nivå hvor den videre egenkapitalbygging kunne strekkes over lengre tid enn det som lå i langtidsplanene. Under budsjettgjennomgangen senere på dette Tinget vil det da også bli presentert et budsjettforslag som legger opp til en frysing av egenkapitalandelen for Økonomien vil bli nærmere redegjort for ved regnskapsgjennomgangen, og jeg nøyer meg derfor med å konstatere at regnskapet både for NFF og for konsernet preges av at vi har utgiftsført kostnadene ved EM-søknaden, og en ekstraordinær inntekt som var forutsatt å dekke det vesentlige av disse kostnadene. Aktivitetsresultatet for konsernet blir et negativt resultat på 4,2 mill. kr., mens endringen i konsernets frie egenkapital er tilnærmet lik 0. Forbundsstyret er tilfreds med at resultatet av forbundets ordinære drift er bedre enn budsjettert. Økonomi er i dag den største utfordringen i norsk fotball både i toppen og i bredden. Toppklubbene har selv tatt tak i sine problemer, og vi bidrar overfor dem med den nye lisensordningen. Dem som mest av alt trenger hjelp er breddeklubbene. Selv om vi har fokusert på å styrke anleggssiden i det ganske land, er det store utfordringer i klubbenes daglige drift. Finanskrisen har ubarmhjertig avslørt hvor sårbare vi er, og fra topp til bunn sliter klubbene med økonomien. Det oppleves nok paradoksalt å sitte med dyre anlegg, når midlene for å sikre driften av dem ikke er skikkelig på plass. Systemet vårt har ikke vært godt nok rustet til å sikre fotballhverdagen i utfordrende krisetider. Som dere husker fra høstens valgkamp manglet det ikke på løfter fra politikerne om oppfølging av Kulturmomsutvalgets arbeid. Sett i det perspektivet er det trist å måtte konstatere at oppfølgingen fra regjeringen står langt tilbake i forhold til det som var forespeilet. I et høringsbrev som er sendt til NIF fra Kulturdepartementet i år vedrørende momskompensasjon på oppføring av idrettsanlegg, blir det foreslått en kompensasjonsordning etter søknad basert på rammebevilgning. Det fremgår ikke av brevet hvilken ramme som stilles til disposisjon i år. Det foreslås i brevet at søknad ikke kan leveres før anlegget er ferdigstilt, og kompensasjonsberettiget investering er avgrenset til anlegg som er stønadsberettiget til spillemidler. Dette er nedslående lesning, og vi må la vår stemme bli tydelig hørt i protest mot dette. Nå er det på tide at vi slipper å anvende dugnadsinnsamlede midler til å betale moms på idrettsbygg, eller konstruere fantasifulle samarbeidsløsninger med kommuner, som i motsetning til oss er 6 7

5 fritatt for moms på sine investeringer. Samarbeidet med Norsk Tipping har sannelig gitt synlige resultater. Fair play hilsingen både før og etter kamp, tusenvis av utdelte foreldrevettkort, Fair Play Cup i skolen er gode eksempler på det. Selv om vi er kommet godt i gang, er det ingen verken i Norsk Tipping eller i NFF som har tenkt å dempe innsatsen på dette området. Jeg garanterer at dette arbeidet fortsatt vil være et satsingsområde, da det dreier seg om å ta det før omtalte samfunnsansvaret. Vi skal fortsette vårt oppdragelsesarbeid av barn og voksne. Apropos voksne så har det kommet ganske mange hjertesukk fra grasrota i norsk fotball om oppførselen til forbildene. Det reageres på adferd fra trenere og ledere i toppfotballen, som ikke akkurat letter oppdragelsesarbeidet for trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen. Jeg må si at jeg skjønner reaksjonene, og både vi i NFF og NTF har satt fokus på dette, og vil følge det opp i sesongen som kommer. NFF er og skal være en inkluderende organisasjon. Vi skal aktivt jobbe for å inkludere alle som av forskjellige årsaker har utfordringer i forhold til å bli inkludert i vårt samfunn. Det innebærer ikke minst at vi skal være tydelige på at en hver form for rasisme eller diskriminering ikke kan tolereres. Her har det vært gjort mye bra arbeid, men vi kan fortsatt gjøre mer, og det skal vi gjøre! I tillegg til alt det gode arbeid som utføres for barn og unge rundt om i det ganske land, er det grunn til å være litt stolte av det bistandsarbeidet som vi gjennom samarbeid med diverse offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner utfører i en rekke land, nær sagt verden rundt. Dette er vel når alt kommer til alt noe av det mest givende vi gjør, fordi utgangspunktet som regel er slik at vår bistand tar unger ut av hverdagssituasjoner som er langt verre enn det vi står overfor her hjemme. Selv om dette ikke er en primæroppgave for oss, er jeg som sikkert alle her på Tinget opptatt av at vi skal ta oss råd til å bidra også på dette feltet. Vi har rekordmange forslag som skal gjennomgås i løpet av helgen. Et av forslagene vil nok utvilsomt kreve en del tid og skape et engasjement: Forslaget om halvering av 3. divisjon. Valget står mellom å prioritere en sportslig heving og hensynet til kostnader og reisetid. Avslutningsvis vil jeg på Forbundsstyrets vegne få rette en stor takk til dere alle for den jobben dere gjør; har gjort, og vil gjøre for norsk fotball. Takken retter seg til tingdelegatene, samarbeidspartnerne og til administrasjonen ved generalsekretær Paul Glomsaker. Godt ting! a. Godkjenne fullmakter Generalsekretæren gikk gjennom endringer i representantslisten. Fullmaktene ble godkjent. Ved tingets åpning var det 246 representanter med stemmerett. B. Ve dtak e ls e av forretningsorden Forretningsorden vedtatt uten merknad. C. Godkjenne innkalling Innkallingen godkjent uten merknader. D. vedtakelse av sakslisten Saklisten vedtatt uten merknader. E. Valg av di rige nte r og e n redaksjonskomite på tre medlemmer for forbundsti nget. Til dirigenter ble valgt Kjartan Berland og Mimmi Berdal med Jon Birch-Aune som reserve. Som redaksjonskomite ble valgt: Synnøve Tverlid, Forbundsstyret, Johan Fredrik Remmen, Lovkomiteen og Eirik Sandsten, NFFs administrasjon. F. valg av 2 de s i sore r som sam m e n m e d forbundsstyret godkje n n e r og unde rtegne r forbundstingets protokoll. Til desisorer ble valgt Bodil Nilsen, LSK Kvinner og Helmer Almerud, Indre Østland FK. Dirigentene overtok og viste til at taletiden var 5 og 2 minutter. Dirigentene ba om fullmakt til å justerte taletiden dersom det ble nødvendig for å komme i mål. Tinget gav dirigenten denne fullmakten. G. forbundsstyrets beretning for tingperioden. årsberetning for 2008 Dirigenten gjennomgikk årsberetningen punktvis. Gratulasjoner til seriemestrene Stabæk Fotball (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til norgesmestrene Vålerenga Fotball (menn) og Røa IL (kvinner). Vedtak: Årsberetningen for 2008 ble godkjent uten merknader. årsberetning for 2009 Dirigenten gjennomgikk årsberetningen punktvis. Gratulasjoner til seriemestrene Rosenborg BK (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til norgesmestrene Aalesund FK (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til seriemester i futsal, Nidaros Futsal. 13 Ulla Britt Wiig Christensen, SKF: Jenteløftet representerer en kjærkommen 5 års periode. Dette trengte kvinnefotballen. Det har nå gått to år. Det tok fullstendig av i Jenteløftet skal også bygge organisasjoner og de klubbene som er skjøre. Denne prosessen har tatt tid. Det tok lang tid å få på plass prosjektleder, og når den først kom på plass, fungerte det ikke. Prosjektet haltet fram til EM 2009 i Finland. Først da kom jenteløftet opp og gikk igjen. Har fått pengene man har krav på, men arbeidet i klubbene er ikke gjennomført slik som man skulle ønsket. Det nye styret må ha dette i mente når ny handlingplan for de kommende året skal utarbeides. 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Anleggskonsulenter har vært en stor suksess. På tinget i 2008 ble det tatt inn i handlingsplanen et punkt om at NFF skal jobbe med hverdagsanlegg, dvs haller med kunstgress og tak over. Henstiller om at det jobbes for at denne typen anlegg blir berettiget til spillemidler. Viktig at man øver politisk trykk for å få en bedre ordning vedrørende momskompensasjon enn dem som er skissert pr i dag. 125 Paul Bjerke, IL Koll: Betyr en godkjenning av beretningen at vi også godkjenner forbundsstyrets syn på forsikringsordningen? Dirigenten: Beretningen er Forbundsstyrets beretning og syn. Kommer tilbake til forsikringsordningen. 19 Per A Flod, spilleragentenes forening: Vil rette en stor takk til Forbundsstyret for at vi har fått muligheten til å bli hørt. Erfaringer med nytt agentreglement: Kanskje det beste og mest omfattende og grundige agentreglement i Europa (etter England). Dette skyldes et godt samarbeid. Takk for at vi er inne i varmen. God kontakt og dialog selv om vi ikke alltid er enige. 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Styret har et tungt ansvar når de representerer så mange personer og et konsern som omsetter så mye midler. Synes ikke styret har fremstått med den nødvendige troverdighet i Inntrykket er at styret har vært mer opptatt av intern splitt og hersk mer enn noe annet. Håper det nye styret tar dette inn over seg. 13 Ulla Britt Wiig Christensen, SKF: Eirin Kristin Sund som visepresident bredde og Erik Loe som konstituert generalsekretær. Den faktiske situasjon kunne vært beskrevet bedre. Har Eirin Sund sendt inn skriftlig søknad om dette? Grunnet Eirins arbeidssituasjonen som stortingsrepresentant, ble hennes deltakelse i styremøtene vanskeligere og vanskeligere. Det er litt over 1 år siden sist hun var på et styremøte. Styret har i realiteten manglet en visepresident i siste halvdel av tingperioden. Dette arbeidet har reelt sett Stig Nergård ivaretatt. Skadeeffekten for breddefotballen vurderes derfor som begrenset. Eirin har formelt søkt om fritak. Forbundsstyret har ingen kompetanse til å frita henne for vervet. Det fikk hun beskjed om. Du må melde forfall, og det har hun gjort. Når Karen sa opp sin stilling, kom vi i beit. Vi ønsket en rask løsning. Tok kontakt med lovkomiteen for å høre om man kunne frita Erik midlertidig for å gå inn som konstituert generalsekretær. Når Paul ble ansatt, tok man opp med NIF og fikk bekreftet at det var kurant at Erik kunne gjeninntre. 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Bronsejentene og kvinnelig landslagssjef er to viktige oppturer. Dessverre har det også vært noen nedturer: Situasjonen knyttet til generalsekretærens avgang og nei til EM Dette har gitt oss riper i lakken og skadet omdømmet vårt. Vi må gjennomføre en bred evaluering av EM prosessen før vi eventuelt søker på ny. Skuffet over utfallet av generalsekretær saken og ikke minst den manglende informasjon som gikk ut i organisasjonen. Registrer at styret ikke tar noe selvkritikk på dette. Står skuffende lite om spillerutvikling og sportslig utvikling i denne beretningen. 8 9

6 Dette er den røde tråden i det vi driver med. Utfordrer det fremtidige styret på å sette fokus på dette. 109 Cato Haug, Ise SK: I generalsekretærsaken har jeg tidligere sagt det jeg ville si. Ber delegatene tenke tilbake på den generalsekretæren og lederen norsk fotball vi har mistet og gått glipp av. Karen var den største etter Nikken og Omdal. Bør benytte anledningen til å gi Karen applaus. Så ble gjort. Vedtak: Årsberetningen for 2009 ble godkjent med nevnte merknader. H. Avs lutte de og revi de rte regnskaper for forbundet Norges Fotballforbunds regnskap for 2008 Innledningsvis orienterte Generalsekretæren om bakgrunn og prinsipper for at NFFs regnskap fra og med 2007 er lagt om og tilpasset ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Generalsekretæren opplyste at sum anskaffede midler ble 67 mill. kroner høyere enn budsjett for Generalsekretæren redegjorde for hvilke poster som i hovedsak utgjør denne volumøkningen; De gode publikumstallene i Tippeligaen og Adeccoligaen ga høyere inntekter i form av serieavgift. Økte (publikums)inntekter landslag. I tillegg blir tallene noe høyere på bakgrunn av formidling av billetter til bortelandskamper (spesielt Skottland), samt EURO 2008 Økte bruttoinntekter i cupkassen. Formidling av varer og tjenester mellom våre samarbeidspartnere blåser opp regnskapstallene både på inntektsog kostnadssiden. Ingen nettoeffekt i resultatregnskapet. Høyere inntekter fra salg av diverse materiell (bøker, brosjyrer, etc.), samt økte kurs og deltageravgifter. Tilsvarende økning i NFFs materiellkostnader og kostnader knyttet til kurs og seminarer. Høyere øremerkede offentlige tilskudd enn budsjettert. Økte tilskudd fra UEFA Generalsekretæren redegjorde for at samlede driftskostnader ble 63,5 mill. kroner høyere enn budsjett for Generalsekretæren kunne blant annet vise til følgende poster for å underbygge volumøkninger på kostnadssiden; Økte kostnader knyttet til alle norgesmesterskapene, gjelder økte utbetalinger til deltagende klubber på grunn av høyere nettoinntekt i cupkassen for herrer. Refusjon og dekning av klubbenes reisekostnader i cupen ga også høyere kostnader enn budsjettert. Videre innebærer avvikling av kvinnecupfinalen på Bislett et høyere kostnadsbilde enn budsjettert. Kostnader til dommerobservasjon i Tippeligaen og Adeccoligaen, samt kampinspektørkostnader, ble noe høyere enn hva som lå til grunn i budsjettet. Høyere kostnader på anleggssiden som følge av utbetalinger knyttet til bevilgninger/tilskudd til ballbingebygging fra Posten og Sparebankstiftelsen, samt utbetaling av andre øremerkede midler mottatt til utvikling infrastruktur. Konsernregnskapet for 2008 Generalsekretæren opplyste at følgende selskap inngikk i NFF s konsernregnskap på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet for 2008; Norges Fotballforbund AS Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion Idrett AS Ullevaal Business Class AS Nordic Football AS Tippeligaen AS Arenasalg AS Fotball Media AS * Sørlandshallen Fotball AS Østfoldhallen Fotball AS Skarphallen Fotball AS * Fotball Media AS er innarbeidet etter bruttometoden. Samlede inntekter i NFF-konsern i 2008 var 775,99 mill. kroner (etter elimineringer). Samlede driftskostnader i NFF-konsern var 748,58 mill. kroner i 2008 (etter elimineringer). Netto finanskostnader i konsernregnskapet utgjorde 19,19 mill. kroner i Årsresultatet etter skatt i konsernet endte med et overskudd på kroner (før minoritetsandeler). Revisor Kjartan Kvamme fra revisjonsfirmaet Deloitte AS leste revisjonsrapporten for Kontrollkomiteens Bård Steffens leste kontrollkomiteens beretning for 2008 Vedtak: Årsregnskapet for 2008 ble enstemmig godkjent. Norges Fotballforbunds regnskap for 2009 Generalsekretær Paul Glomsaker gjennomgikk regnskapet for Generalsekretæren pekte på følgende hovedårsaker til at årsresultatet ble ca. 18,6 mill. kroner svakere enn budsjett for 2009: Arbeidet med EM-søknaden i 2009 er kostnadsført med 15,5 mill. kroner, og i tillegg er det kostnadsført 2,4 mill. kroner som var pådratt i Kostnader til planlegging av nytt nasjonalanlegg er kostnadsført med 3,3 mill. kroner. I tillegg er det aktivert 0,7 mill kroner knyttet til konseptutvikling av nytt nasjonalanlegg som representerer en påbegynt utvikling av et varig driftsmiddel for NFF. Økte billettinntekter rundt A-lag herrers kamper på Ullevaal Stadion, selv om det ble spilt en privatkamp mindre enn hva som lå til grunn i budsjettet for Samtidig reduserte arrangementskostnader som følge av det ble spilt en kamp mindre enn forutsatt. Avskrevet 2 mill. kroner i fordringsmassen Økte øremerkede tilskudd fra det offentlige og fra FIFA Redusert finansnetto, gjelder både rentenetto, samt realisert agiotap (valutakurstap) i tilknytning til tilgodehavende mot UEFA. Generalsekretæren opplyste at samlede inntekter nådde 717,48 millioner kroner i Dette er 6,6 millioner kroner høyere enn budsjett. Generalsekretæren viste til at en markant del av finansieringssiden kommer fra samarbeidsavtaler og medieavtaler. Følgende forhold var med på å øke bruttotallene i forhold til budsjett (inntektssiden): Økte (publikums)inntekter landslag. Høyere inntekter fra spillerlisens enn budsjettert, men 2009 er om lag på nivå med realisert Høyere offentlige tilskudd (KKD-midler) enn budsjettert. Inntekter fra medieavtalene ble noe høyere enn budsjettert. Høyere øremerkede offentlige tilskudd enn budsjettert. Lavere inntekter fra samarbeidsavtaler enn budsjettert. Det ble i budsjettet for 2009 lagt til grunn inntekter for mersalg til nye samarbeidspartnere og delfinansiering av nytt nasjonalanlegg som ikke ble realisert. På kostnadssiden viste Generalsekretæren til følgende volumøkninger i forhold til budsjett: Arbeidet med EM-søknaden, inkl. kostnadsføring av utgifter pådratt i 2009 med totalt 17,9 mill. kroner Kostnader med planlegging av nytt nasjonalanlegg med 3,3 mill. kroner. Kostnader forbundet med personalavganger Høyere kostnader på anleggssiden som følge av utbetalinger knyttet til bevilgninger/tilskudd til ballbingebygging fra Posten og Sparebankstiftelsen. Utbetaling av andre øremerkede midler mottatt til utvikling infrastruktur og internasjonalt arbeid. Årsresultatet i NFF i 2009 endte med et underskudd på kroner. Konsernregnskapene for Generalsekretæren opplyste at følgende selskap inngår i NFFs konsernregnskap for 2009; Norges Fotballforbund AS Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion Idrett AS Ullevaal Business Class AS Nordic Football AS Tippeligaen AS Arenasalg AS Fotball Media AS * Idrettens Helsesenter AS * Østfoldhallen Fotball AS Skarphallen Fotball AS Sørlandshallen Fotball AS** EM til Norge AS. * Fotball Media AS og Idrettens Helsesenter AS er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. ** Sørlandshallen Fotball AS ble avviklet i Generalsekretæren kommenterte først en oversikt som viste utviklingen i konsernresultatet for perioden Samlede inntekter (etter elimineringer) utgjorde i NFF-konsern 833,1 mill. kroner i 2009, mens samlede driftskostnader tilsvarende utgjorde 805,15 mill. kroner. Generalsekretæren kunne videre opplyse at netto finanskostnader fortsatt belaster regnskapet med betydelige beløp. Netto finanskostnader utgjorde i ,78 mill. kroner hvor brorparten av disse finanskostnadene ligger i AS Ullevaal Stadion og Ullevaal Stadion Idrett AS. Årsresultatet etter skatt i konsernet endte med et underskudd på kroner kroner (før minoritetsandeler). Kort om stadion s e ls kape n e i NFF-konsern US-konsern (AS Ullevaal Stadion, Ullevaal Stadion Idrett AS og Ullevaal Business Class AS) Det ble i 2009 gjennomført en konsernfusjon hvor Ullevaal Business Class AS (UBC) nå er et heleid datterselskap av AS Ullevaal Stadion. UBC avga et konsernbidrag til morselskap på 3,2 mill. kroner. Resultatet ble positivt på grunn av følgende hovedforhold: Salg av rettigheter fra tidligere tomtesalg på 17,95 mill kroner før skatt Overskudd i den ordinære driften i alle datterselskaper US-konernet leverte et årsresultat etter skatt i 2009 på 20 mill kroner i overskudd. Generalsekretæren benyttet anledningen til å gi ros og honnør til Styret i stadionselskapene, ledet av styreleder Jan Halstensen, i forbindelse med det flotte økonomiske resultatet i NFFs datterselskaper. Andre konsernselskap Generalsekretæren refererte kort årsresultatet i 2009 for de øvrige selskaper som inngår i NFFs konsernregnskap: Årsunderskudd i Østfoldhallen Fotball AS er dekket inn via ekstraordinært tilskudd fra eierne. Idrettens Helsesenter AS ble stiftet 28.september 2009 med formål om å tilby helsetjenester til fotballorganisasjonen i et samarbeid mellom NFF og NTF. Selskapet er eid 50 % av hver av partene. Eierne har på vegne av selskapet forskuttert kostnadene frem til stiftelsesdato. Mellomværende mellom selskapet og eierne renteberegnes til fordel for eierne. Årsregnskapet for 2009 viser et underskudd etter skatt på kr I 2009 er selskapet Sørlandshallen Fotball AS avviklet. Eierskapet i selskapet var delt mellom Agder FK (50 %) og NFF (50 %). Med nye tilbud lokalt i regionen (blant annet økning av antall kunstgressbaner) og et redusert bruksmønster fra den lokale toppklubben på dagtid i hallsesongen, ble driftsgrunnlaget forverret sett i fra selskapets styre sin side. Gjennomgang av balanse pr NFF konsern Gjennom egen tabelloppstilling viste Generalsekretæren til at totalbalansen i konsern utgjør 765 mill kroner pr På eiendelssiden utgjør anleggsmidler 606,3 mill. kroner, mens omløpsmidler utgjør 158,7 mill. kroner. I tilknytning til gjennomgang av balansens egenkapital og gjeldsside kommenterte Generalsekretæren egenkapitalutviklingen i konsernet. Egenkapitalen utgjør pr ,57 %, mens den pr utgjorde 21,63 %. Konsernets balanselikviditet pr utgjorde 1,49. Generalsekretærene viste til en strammere likviditet mot slutten av I tilknytning til gjennomgang av konsernbalansen kommenterte Generalsekretæren pantegjelden i US-konsern spesielt. Pr utgjorde pantegjelden 439,9 mill. kroner i pantegjeld i AS Ullevaal Stadion og Ullevaal Stadion Idertt AS. Ca

7 Tabell A: 73 % av lånet (320 mill. kroner) er bundet opp i fastrente, mens resterende lån er på flytende betingelser (NIBOR 3 mnd punkter). Rentemargin er 150 punkter på hele lånet. Revisor Kjartan Kvamme fra revisjonsfirmaet Deloitte AS leste revisjonsrapporten for Kontrollkomiteens Bård Steffens leste kontrollkomiteens beretning for Cato Haug, Ise SK: Rregistrerte at kostnadene knytte til EM i sin helhet var dekket inn gjennom et salg av eiendom. Er dette salget et netto salg eller var det andre kostnader knyttet til dette? Jeg sa at jeg har signalisert ut i organisasjonen at inntektene i 2009 inkludert det ekstraordinære inntekten ved salg av tomt, skulle være bærende for hele EM kostnaden. Skulle med andre ord kunne plassere denne utgiften inn i regnskapet uten å tære på egenkapitalen, og det har man da heller ikke gjort. Var de 17,95 millionene en ren nettoinntekt? Nei, det må svares skatt. Nettotilførselen til forbundets konsernøkonomi var i størrelsesordenen 13 millioner på grunn av at nesten 5 millioner gikk med i skatt. Vedtak: Årsregnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent. I. Be retn i ng og avs lutte de regnskaper for fond som hører under forbundet. Ingen fond. J. Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd Anvendelse av underskudd 2008 Underskuddet 2008, kr foreslås disponert slik vist i tabell A: Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Anvendelse av overskudd 2009 Underskuddet 2009, kr foreslås disponert som vist i tabell B; Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. K. for s lag ti l e n dri ng e r i NFFs lov og reglementer. Forslag 1: Hønefoss SK tillegg i lovens 1-3 (Farger og emblem) 106 Tom A. Schanke, Hønefoss SK: Er en hjertesak å spille med flagget på brystet. Et av de mest kjente og tradisjonsrike uttrykkene i sporten. I 1982 var det et forslag om å blåse opp sponsorlogoen. Dette ble heldigvis avvist. Dette Forbundsstyret fikk kollektiv prolaps og foreslo noe enda villere. Det tok dem riktignok bare 48 time å snu, men ved å få det inn i loven er man sikret at slike vedtak vil måtte forankres på tinget. Det kan jo komme andre i fremtiden som ikke er bundet av styrets vedtak. Det står en skriftlig beklagelse i tingheftet, og den gjentar jeg gjerne. Vi var dårlige på prosess og fornærmet mange. Det er imidlertid bare Norge i UEFA som ikke har et eget landslagsemblem. Et slikt detaljeringsnivå hører ikke hjemme i loven. Det skal noe til å finne et styre i fremtiden som ikke har fått med seg dette. 106 Tom A. Schanke, Hønefoss SK: Dersom styrets utsagn hadde vært bindende for fremtidige styrer, så hadde jeg vært enig i at dette var tilstrekkelig. Derfor bør det stå i loven. Vedtak: Forslaget falt med 98 mot 117 Forslag 2: lovens 3-2 (2) (Frister for innkalling) 174 Erik Holmberg, Odds BK: Dette er veldig viktig. Vi har forståelse for deler av dette. Bør kunne differensiere noe. Har forståelse for at man ønsker 2 ukers frist på regnskapene, men mener vi bør kunne få de innkomne forslag 4 uker før. Fremmer derfor følgende forslag: Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. 114 Kjell Lorentzen, Kattfjord SK: Må ha 4 uker for å lese sakspapirene. 2 uker blir for knapt for alle de frivillige og andre som har fulltidsjobb ved siden av. Selv dagens frist er rimelig knapp. 6 Hege Leirfall, forbundsstyret: Forbundsstyret støtter forslaget fra Odd og endrer derfor vårt forslag i samsvar med dette Mikael Skodjereitet, Skodje IL: Gir NIFs lov hjemmel for å gjøre slik endring? Dirigenten: Det ligger vel i lovkomiteens uttalelse. Vedtak: Forbundsstyrets forslag med ODDs endring vedtatt mot 8 Forslag 3: Hønefoss SK forslag til tillegg i lovens 4-2 (Forbundsstyrets møter og arbeidsform) Forslaget trekkes. 186 Herman Kopp, Ready IF: Til forretningsorden: Har Hønefoss BK tre representanter? Jeg representerer ikke Hønefoss Ballklubb, men Hønefoss Sportsklubb. Forslag 4: Hønefoss SK forslag til tillegg i lovens 4-3(1) (Styrets oppgaver) Forslaget trekkes. Forslag 5: lovens 6-1 (1) og (2) (Kontrollkomité og revisjon) 5 Roger Hallberg, forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår å endre ordlyden til at komiteen skal bestå av leder og tre medlemmer. Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner beløp Overføres til øremerkede midler Utlendingsdirektoratet - ballbinger flyktningemottak Overføres fra øremerkede midler Norges Idrettsforbund Overføres fra formålsinntekter fra oppstillingsløyver - barn og unge Overføres til øremerkede fra Utenriksdepartementet (UD) - Balkan og Irak Overføres til øremerkede midler fra NORAD - Football for all in Vietnam Overføres til øremerkede midler fra Fredskorpset - Vietnam Overføres fra diverse øremerkede tiolskudd UEFA (Hattrick) Overføres til øremerket OBOS - tilskudd kunstgressutbygging Oslo Overføres til øremerkede tilskudd Sparebankstiftelsen - ballbinger Overføres fra øremerkede midler Posten Norge - ballbinger Sum anvendelse Eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Overføres til bøtekasse - reserveres for ideelle formål Overført fra Fond for barne- og ungdomsfotball Overføres til reservefond - renter av reservefondsmidler bank Sum anvendelse Selvpålagte restriksjoner Overføres til annen egenkapital/egenkapital uten restriksjoner Sum anvendelse Tabell B: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner beløp Overføres fra FIFA-tilskudd Fotballensinformasjon- og kommunikasjonssystem Overføres fra formålsinntekter fra oppstillingsløyver - barn o gunge Overføres fra midler Utlendingsdirektoratet - ballbinger flyktningemottak Overføres fra Psten Norge - tilskudd ballbinger Overføres fra tilskudd fra NORAD - Football for all in Vietnam Overføres fra tilskudd fra UD - Kaukasus/Moldova/Bezlan Overføres fra tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) - Balkan Overføres fra UEFA-tilskudd 1 Anleggsfond Toppklubber Overføres fra UEFA-tilskudd 7 Forprosjektmidler 80 kunstgressbaner Overføres til OBOS - tilskudd kunstgressutbygging Oslo Overføres til Sparebankstiftelsen - tilskudd ballbinger Overføres til tilskudd fra AV-OG-TIL - alkoholfrie soner Overføres til tilskudd fra Fredskorpset - Vietnam Overføres til tilskudd fra KKD - aktivitetsutvikling for barn og unge Overføres til tilskudd fra NIF - idrett for funksjonshemmede Overføres til tilskudd fra Utenriksdepartementet - Irak Overføres til tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) - Makedonia Overføres til tilskudd Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet - Flerkulturelle til arenaen Overføres til UEFA-tilskudd - internasjonale utviklingsarbeid Sum anvendelse Eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Overføres til bøtekasse - reserveres for ideelle formål Overført fra Fond for barne- og ungdomsfotball Overføres til reservefond - renter av reservefondsmidler bank Sum anvendelse Selvpålagte restriksjoner Overføres til annen egenkapital/egenkapital uten restriksjoner Sum anvendelse

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Innhold Side Tingets åpning 4 A. Godkjennelse av representantenes fullmakter 8 B. Vedtakelse av forretningsorden 8 C. Godkjennelse av innkalling 8

Detaljer

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 PRIMÆRLOGO Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 Innhold Side A: Godkjenne fullmakter 9 B: Vedtakelse av forretningsorden 9 C: Godkjenning av innkalling 9 D: Vedtakelse av sakslisten 9

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Institusjonell analyse: Fotball som investering

Institusjonell analyse: Fotball som investering Glen Atle Larsen Veileder: Gorm Kipperberg Institusjonell analyse: Fotball som investering Masteroppgave: Økonomi og administrasjon toårig master Spesialiseringsretning: Spesialisering økonomisk analyse

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid Årsmelding 2007 Stolt fortid - Stor fremtid Hovedsamarbeidspartner: Samarbeidspartnere: Innhold Dagsorden s. 3 Styrets beretning s. 4 Styret, administrasjon og sportslig ledelse i RBK s. 7 Årsmelding for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer