Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/35 PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 RS 2013/8 RS 2013/9 PS 2013/39 PS 2013/40 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Side nr. Økonomirapport pr. juli 2013/ Arbeid med arbeidsgiverstrategi for Halden kommune - orientering 2008/ Sykefraværstatistikk pr / Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) 1. mai april 2014 X 2010/ Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Sverre Stang Medlem V Ellen Simensen Medlem AP Roy Eilertsen Medlem SV Kirsti Rørmyr Medlem Ans.repr. Asle Milde Medlem Ans.repr. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Rådmannens representant / Personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel T. Sellevoll Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/27 PS 2013/28 PS 2013/29 PS 2013/30 RS 2013/6 RS 2013/7 PS 2013/31 PS 2013/32 PS 2013/33 PS 2013/34 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Skjønnsmidler til fornying tildeling 2008/3871 Tildeling av motivasjonsmilder 2013/1347 Økonomirapport pr. 1. tertial 2013/815 Forslag til nye reduksjoner i sentral/ felles 2012/3918 Endring av permisjonsreglementets pkt. 5.3 Permisjon for utføring av offentlige verv og ombud 2012/7288 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr /1385 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/27 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/28 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Sykefraværsstatistikk for helse /omsorg ble delt ut i møtet. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/29 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/30 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 5

6 RS 2013/6 Skjønnsmidler til fornying tildeling RS 2013/7 Tildeling av motivasjonsmilder PS 2013/31 Økonomirapport pr. 1. tertial Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Økonomirapport pr. 1. tertial tas til orientering. PS 2013/32 Forslag til nye reduksjoner i sentral/ felles Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen, Ap og Roy Eilertsen, SV fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Tiltak 1 tas til orientering. 2. Tiltak 2 behandles i Formannskap og Kommunestyre. 3. Tiltak 3 og 4 besettes. 4. Tiltak 5 oversendes teknisk hovedutvalg. Simensen og Eilertsens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling ved votering. Simensen og Eilertsens forslag ble vedtatt med fire stemmer (Ap, SV og Ans.repr.) Vedtak: 1. Tiltak 1 tas til orientering. 2. Tiltak 2 behandles i Formannskap og Kommunestyre. 3. Tiltak 3 og 4 besettes. 4. Tiltak 5 oversendes teknisk hovedutvalg. PS 2013/33 Endring av permisjonsreglementets pkt. 5.3 Permisjon for utføring av offentlige verv og ombud Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Side 6

7 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Permisjonsreglementets pkt. 5.3 vedr. Permisjon for utføring av offentlige verv og ombud endres. Ansatte som er meddommere i tingretten, lagrettsmedlemmer samt rettsvitner innvilges permisjon uten lønn. 2. Ordningen iverksettes f.o.m PS 2013/34 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværsstatistikk pr , samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Side 7

8 PS 2013/35 Godkjenning av innkalling PS 2013/36 Godkjenning av saksliste PS 2013/37 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 8

9 PS 2013/38 Referatsaker Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for administrasjon 2013/ Formannskapet 2013/ Kommunestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Sentral/felles 3 Økonomirapport - Kultur og idrett 4 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 5 Økonomirapport - Helse 6 Økonomirapport - Teknisk 7 Økonomirapport pr. enhet 8 Likviditetsprognose 9 Finansrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. juli Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannen, Rådmannens ledergruppe, Økonomikonsulenter Sammendrag av saken: Økonomirapporten pr. juli viser en forbedring i årsprognosen for 2013, sammenlignet med mai, med 2,53 mkr. Forbedringen kommer til tross av at etterbetaling av tilskudd til private barnehager basert på regnskapet for 2012, samt økning av minimumstilskuddet fra 92 % til 96 % nå er innarbeidet i prognosen. Dette utgjør henholdsvis 5,67 mkr og 1,43 mkr. I tillegg er prognosen på fellesinntekter redusert med 5,1 mkr. Ser man bort fra etterbetalingen av barnehagetilskudd fra 2012 og redusert prognose på fellesinntektene er totalprognosen forbedret med 13,3 mkr. Det totale prognoseavviket pr utgjør i juli-rapporten -69,5 mkr, som vil være en indikasjon på hva driftsunderskuddet vil bli i 2013, uten ytterligere effekt av tiltak. Side 10

11 Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten pr. juli tas til orientering 2. Planen for gjennomføringen av vedtatte tiltak intensiveres Saksutredning: Bakgrunn Budsjettet for 2013 ble vedtatt i kommunestyret sak PS 2012/164. I henhold til vedtakets punkt 3 skal rådmannen «( )påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet.» Generelt Prognosen pr. juli viser en forbedring i forhold til rapporten pr. mai. Det er flere årsaker til denne utviklingen, som skal belyses under. Årsprognose pr. juli og endringer i forhold til mai Prognosen pr. juli viser et forventet merforbruk på 69,5 mkr ved utgangen av Dette er noe lavere enn årsresultatet for 2012, og en forbedring i forhold til prognosen pr. mai med 2,53 mkr. Forbedringen i prognosen kommer til tross for at det nå er innarbeidet i prognosen en etterbetaling til private barnehager knyttet til driftstilskudd for 2012 som følge av dyrere barnehagedrift i kommunale barnehager enn det som lå til grunn for budsjett 2012, samt endring av minstesats fra 92 % til 96 % med henholdsvis 5,6 mkr og 1,4 mkr. I tillegg er det lagt inn en forverring av prognosen på fellesinntekter med 5,1 mkr knyttet til reduserte skatteinntekter og MVA-kompensasjon. Korrigerer man for forholdene knyttet til etterbetaling av driftstilskudd til private barnehager og fellesinntekter viser driften en forbedring på 13,3 mkr. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Prognoseavvik juli 2013 Avvik mai Endring fra mai Budsjett Prognose pr juli Tall i mkr Fellesinntekter , ,46 15,22 20,31-5,09 Sentral/ Felles 104,6 112,52-7,92-8,42 0,50 NAV 49,06 51,76-2,70-2,37-0,33 Undervisning og oppvekst 478,81 488,68-9,87-8,85-1,02 Helse og omsorg 611,41 674,917-63,51-70,69 7,18 Teknisk 49,3 50,75-1,45-2,71 1,26 Kultur 47,11 46,35 0,76 0,73 0,03 Totalt 0,05 69,51-69,46-71,99 2,53 Kommentarer til prognosen og prognoseendringer: Side 11

12 For generelle kommentarer til prognosene vises det til de vedlagte rapportene fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor de respektive kommunalavdelingene. Fellesinnteker: Avviket på fellesinntekter pr. juli utgjør 15,2 mkr. Dette er en forverring fra prognosen pr. mai med 5,1 mkr og skyldes i hovedsak følgende forhold: MVA-kompensasjon fra investeringer er redusert med 3,6 mkr på grunn av at investeringer som utløser MVA-kompensasjon ikke blir fullført inneværende år Skatteinngang er redusert med 3 mkr. Budsjettet for 2013 ble økt med 5 mkr i forhold til hva KS prognosemodell tilsa på budsjetteringstidspunkt med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år. Denne prognosen ble i mai redusert med 2 mkr, og ytterligere 3 mkr i juli, totalt 5 mkr, slik at prognosen nå stemmer overens med prognosene fra KS. Netto rentekostnader er redusert med 1,5 mkr NAV: Økning i negativ prognose utgjør ca. 0,3 mkr og skyldes: Svikt i inntekter knyttet til refusjon av innvilget trygd inneværende og tidligere år. Sentral/felles: Prognosen innenfor området forbedres med 0,5 mkr. Dette forklares med følgende forhold: Forbedret prognose på IT, grunnet ubesatte stillinger og ubudsjetterte sykelønnsrefusjoner 0,8 mkr Fellesfunksjoner har en forverret prognose på 0,7 mkr som følge av salgs- og publikumssvikt knyttet til Allsang på grensen. Øvrige mindre endringer: o Rådmannen forbedret med 0,1 mkr o Økonomi og plan forbedret med 0,2 mkr Ansettelse på kemner gjennomføres ikke, j.fr vedtak i økonomirapport pr. mai (KS PS 2013/85) o Personal og organisasjon forbedret med 0,1 mkr Ansettelse på personal gjennomføres ikke, j.fr vedtak i økonomirapport pr. mai (KS PS 2013/85) Kultur: Prognosen er positiv med ca. 0,7 mkr og er således uendret fra mai mnd. Side 12

13 Undervisning og oppvekst: Prognosen pr. juli viser en forverring på ca. 1 mkr Da kommunale barnehager hadde en høyere nettokostnad enn det som lå til grunn i budsjettet for 2012 medfører dette en etterbetaling til de private barnehagene som utbetales i Den foreløpige beregningen av dette viser at de private barnehagene skal ha en etterbetaling på ca. 5,67 mkr. Rådmannen ønsker å kvalitetssikre denne beregningen ytterligere, og det er således knyttet noe usikkerhet til dette beløpet. I tillegg til ovenstående kulepunkt er minimumstilskuddet for private barnehager økt fra 92 % til 96 % fra 1. august inneværende år. Det var i opprinnelig statsbudsjett kun lagt opp til en endring fra 92 % til 94 %, men regjeringen vedtok i juni at denne skulle økes til 96 %. Økningen fra 92 % til 96 % vil for Halden Kommune utgjøre ca. 1,43 mkr. Endringene i dette og ovenstående kulepunkt utgjør til sammen ca. 7,1 mkr. Ser man bort i fra de ovenstående forhold har kommunalavdelingen en bedret prognose på ca. 6,1 mkr. Helse og omsorg Kommunalavdelingens negative prognose forbedres med 7,18 mkr fra mai. Årsaken til dette er: Prognosen er redusert på fast lønn innenfor enhet basistjenester grunnet effekt av innsparingstiltak Effekt av generelt innsparingskrav på 2,5 mkr Redusert vikarinnleie Økte refusjonsinntekter Teknisk Prognosen for kommunalavdelingen viser en forbedring på 1,25 mkr fra mai. Årsaken til dette er: Bedring i prognosen på teknisk forvaltning 0,7 mkr o Alle fordelinger av kostnader knyttet til VA-forvaltning og prosjektledelse var ikke tatt høyde for i forrige prognose Etterslep på sykelønnsrefusjoner Usikre elementer ved prognosen Pensjon Det avventes ny GKRS-beregning i løpet av september for å kvalitetssikre prognosene på pensjon. Eiendomsskatt Norske skog har sendt inn klage på utligning av eiendomsskatt. Rådmannen har i sin prognose ikke hensyntatt en eventuell reduksjon som følge av denne. Side 13

14 Oppsummering av prognose og avvik Rådmannen ser en helt klar forbedring i prognosene siden forrige rapportering, men uforutsette forhold gjør at avviket kun forbedrer seg marginalt. Rådmannens fokus for å redusere avvik ytterligere Årsprognosen er pr. juli -69,5 mkr. Den forbedring i sektorenes driftsnivå som er skjedd siden mai, skyldes som nevnt flere forhold. Det forventes ytterligere innsparinger ved gjennomføring av de vedtatte tiltak i KS med senere oppfølgingssaker Undervisning: Reduksjon av assistenter og miljøarbeidere vurderes i august. Potensialet er 3,3 mkr Helse og omsorg Teknisk Sentral/felles Potensiale på 3,2 mkr i forhold til mindre vedtatte tiltak knyttet til bemanningsreduksjoner. Årseffekten vil være ca. 8 mkr. I tillegg skal det inn en effekt av endret praksis i forhold til vikarer og ansettelsesstopp. De fleste tiltak er gjennomført. Kun et tiltak med potensiale på 0,3 mkr knyttet til overføring av personalressurs gjenstår og tas i forbindelse med organisasjonsgjennomgang. Vedtatte tiltak er gjennomført Arbeidet med å gjennomføre de vedtatte tiltakene intensiveres. Samtidig arbeides det med saksfremlegg i forhold til ikke-lovpålagte tjenester. Likviditet Likviditeten er fremdeles anstrengt og trekkrettighet er benyttet gjennom hele 2013, men noen unntak. Ved medio august var det benyttet 155,5 mkr av trekkrettigheten. Prognosen for resten av året tilsier at det vil være benyttet 295,67 mkr av kassakreditten ved utgangen av året. Dette er for øvrig en forbedring siden forrige prognose på 47,7 mkr. Forbedringen skyldes at Halden Kommune i juni behandlet fakturaer for ca. 100 mkr mindre enn prognosen ved utgangen av mai tilsa. Ca. 50 mkr av dette er lagt inn som en belastning i juli for å dekke opp eventuelt etterslep i fakturering fra leverandører. Investeringsprosjekter Vedlagt følger en oversikt over prognoser på Halden kommunes løpende investeringsprosjekter. Det vil bli foretatt en kritisk gjennomgang av investeringsprosjektene i forbindelse med økonomirapporten for 2. tertial. Finansrapport Vedlagt følger finansrapport for Halden Kommune, utarbeidet av Nordea Markets. Det skal i henhold til gjeldende finansreglement rapporteres til formannskapet på finansforvaltningens eksponering en gang hvert halvår. Nordea Markets har utarbeidet en gjeldsporteføljerapport som er vedlagt økonomirapporten. Nøkkeltall for Halden kommune per Side 14

15 Lånevolum: 1,77 mrd Gjennomsnittlig rente: 3,39 % Gjennomsnittlig rentebindingstid: 3,49 år Andel fastrente: 67 % Den andelen som er bundet opp av fastrente har en spredt forfallsstruktur mellom to og ni års løpetid. Det er en relativt god spredning i renteforfallene som reduserer renterisikoen de nærmeste årene. Grafen under viser når rentebindingene forfaller. Renteforfall Renteforfall Andel (%) år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Halden kommune skal i henhold til finansreglementet ha en rentebinding på mellom 25 % og 75 % av porteføljen. Gjennomsnittlig rentebindingstid skal være 2-4 år. Gjeldsporteføljen per ligger innenfor disse betingelsene med 67 % av porteføljen bundet og en gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,49 år. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 15

16 Økonomirapport NAV Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogrammet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik på 0,9 mkr. En av årsakene er at lønn til personer i kvalifiseringsprogrammet som alternativ til sosialhjelp har et merforbruk i forhold til budsjett. Utgifter til lønn for rådgiver i videregående skole som er et samarbeid med Halden kommune og v.g skole for å forhindre at elever dropper ut, blir refundert med 50 %. Lønn prosjektstilling ifht barnefattigdom og introduksjonsstønad for flyktninger er ikke budsjettert på fastlønn, men er med i inntektsgrunnlaget som refusjoner prosjektmidler, KVP, tilskudd IMDI og refusjon 50 % lønn for NAVleder. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,3 mill for juli måned, de faktiske utgifter i juli er på det budsjetterte. Dette er en måned uten strømutgifter. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Av tabellen over, vises det at NAV Halden har en nedgang i antall brukere for juli måned. Andre inntekter: Det er budsjettert med ca. 3 mkr i inntekter fra refusjon trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI for bosetting av flyktninger. Tiltak for å dekke inn avvik: I juli måned var 10 ungdommer med arbeidsleder i gang med å jobbe på festningen i regi av «festningens venner». Dette på initiativ fra NAV-Halden som et alternativ til sosialhjelp for ungdom. Rapporter forteller om at dette var svært vellykket. Side 16

17 Alle tiltak som ble iverksatt i 2012 er videreført i 2013, men utvides med ennå større fokus på "rett ytelse". Forvaltning av brukernes privat økonomi, bruk av startlån, bruk av 1 midlertidig bolig, den andre boligen er omgjort til fast bolig for en bostedsløs. Prosjekt kontinuerlig forbedring videreføres i alle avdelingene i regi av stat. Er innvilget prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper og 1 dansegruppe for minoritetsspråklige. Det er igangsatt kurs på statlige midler som bidrar til at brukerne forbereder seg på arbeid og aktivitet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i v.g skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Tiltakskurs: Det er tre kurs som heter «Jobbklubb for unge» som er for ungdom under 25 år, og har plass til 20 stk hver (til sammen 60 stk). Der er det ungdommer og ungdommer med innvandrerbakgrunn som deltar. Jobbklubb som varer i fire uker er åpnet for alle aldre, og der hender det at ungdommer også deltar. Deltakere med innvandrerbakgrunn som ikke trenger assistanse i forhold til å lese og skrive norsk, samt er klar for en jobb deltar også på kurset. Butikk, salg og service er et kurs der det blant annet ungdom og deltakere med innvandrerbakgrunn som deltar. Yrkesnorsk er for innvandrere, der kan ungdommer fra 19 år delta. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner og deres barn. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er ut i arbeid. Utfordringer 2013: Den største utfordringen i 2013 er å holde budsjettet samtidig som vi ikke skal bryte loven. Tidligere er det også varslet at dersom noen av de som ble innvilget AAP (arbeidsavklaringspenger) for 4 år siden, ikke har statlige rettigheter og ikke får arbeid, er de tilbake på sosialhjelp. Finne tilstrekkelig med tiltak og fast arbeid til personer som står utenfor arbeidslivet. Utfordringer med å skaffe tilfredsstillende boliger til personer med utfordringer med rus/psykiatri. Side 17

18 Økonomirapport Sentral/felles Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Positivt avvik som følge av høyere sykefravær enn budsjettert. Det tas ikke inn vikarer på sentral/felles med unntak av på sentralkjøkkenet. Budsjetterte midler til kommunalsjef økonomi, personal og IT er prognostisert trukket inn. Avvikene på nettolønn fordeler seg slik: Rådmannen: +0,96 Fellesfunksjoner: Balanse Økonomi og plan: -0,46 mkr IT: +0,74 mkr Personal: -0,73 mkr Kommunalsjef: +1,02 mkr Det er ikke prognostisert med ansettelse av næringssjef i Andre utgifter: Budsjettert innsparingskrav på 7,5 mkr på personal, økonomi og IT, er ikke prognostisert realisert ettersom rådmannen anser at det ikke er mulig å finne innsparing av denne størrelsen innenfor området. Innsparing på 2 mkr knyttet til konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet er ikke prognostisert realisert på grunn av at effekten først vil komme i Det er lagt inn en innsparing på ca på overføringer fra næring. Andre inntekter: Det er kommet inntekter knyttet til husleie og felleskostnader som faktureres NAV. Dette var ikke tidligere prognostisert. Det er også en økt inntektsprognose på området IT. Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: I det vedtatte budsjettet for 2013 er rådmannen pålagt å finne innsparinger i størrelsesorden 9,5 mkr. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre i 2013 da alle budsjetter og bemanning under sentral/felles allerede er redusert ned til et minimum. Skal dette gjennomføres må kvalitet og omfang av tjenester som ytes av sentral/felles reduseres betraktelig. Det er også budsjettert med en innsparing knyttet til konkurranseutsetting av kjøkkenet som ikke vil få effekt i Side 18

19 Økonomirapport Kultur og idrett Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Vakante stillinger er enda ikke besatt. Det er ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner, som påvirker resultatet positivt. Andre utgifter: Da enheten ser ut til å gå i balanse, er det lagt opp til i prognosen at enheten betaler ut tilskudd i henhold til budsjett. Andre inntekter: Usikkerhet knyttet til prognosen på billettsalg på kultursalen. Andre inntektsbringene enheter når sine inntektskrav i forhold til budsjettet. Generelle kommentarer til prognosen: Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: Side 19

20 Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønnsavviket skyldes i hovedsak at det har vært et stort sykefravær i kommunalavdelingen som har ført til ekstra store vikarutgifter. Det er nå iverksatt restriktive retningslinjer for vikarbruk i enhetene som er gjort kjent for alle. Dette er gjort for å dempe på det negative avviket. Kommunalavdelingen hadde pr juni 13 et sykefravær på totalt 6,6 % (mot 8,4 % pr mai) hvorav langtidssykefraværet som gir sykelønnsrefusjon var på 5,2 %. Det er viktig å legge merke til nedgangen i sykefraværet på avdelingen totalt sett. Barnehagene hadde et sykefravær på vel 14,4 % i samme periode, og langtidssykefraværet som gir sykelønnsrefusjon var på om lag 12 %. Dette er svært høyt, og det blir viktig å følge sykefraværet nøye opp gjennom høsten 2013 for å øke nærværet. Av brutto lønn er 4,6 mill. kroner lønn ved Halden kommunale kompetansesenter. Dette finansieres av inntekter som tas fra bundne fond som er avsatt fra statlige tilskudd for gjennomføring av prosjekter. Nedbemanning og kutt i antall stillinger er nå foretatt i henhold til kommunestyrevedtak pr mai Tiltakene er effektuert med virkning pr august Andre utgifter: Det ble tidligere i 2013 gitt etterbetaling til private barnehager fra 2011 etter en klage på for lite overføring av driftstilskudd. Klagen som ble imøtekommet belastet kommunen med 5,8 mill. kroner. I tillegg er det nå lagt inn i prognosene en ytterligere utbetaling til de private barnehagene da det viser seg at det også i 2012 er betalt ut for lite i driftstilskudd til de private barnehagene. Denne merbelastningen skyldes differansen mellom budsjett 2012 og regnskap 2012, og er i størrelsesorden 5,6 mill kroner. Samtidig er kommune Norge varslet om at satsen for driftstilskudd til private barnehager økes til 96 % med virkning fra 01.august I Halden kommune betyr dette ytterligere 1,4 mill kroner i tilskudd til de private aktørene. Dette forklarer det store negative avviket på ansvar 1590 barnehage felles/private. I tillegg rapporterer flere enheter om økte utgifter knyttet til oppvarming etter en kald og lang vinter. Det meldes også om høyere kostnader knyttet til renhold enn det som er hensyntatt i budsjettet for Enhetene fører en meget kritisk og stram innkjøpspraksis, dette for å dempe merforbruket i størst mulig grad. Når det gjelder utgifter knyttet til renhold og oppvarming er det små muligheter vi har for å begrense denne utviklingen. Det ligger også inne en avsetning til fond ved Halden Kommunale Kompetansesenter knyttet til tilskudd som avsettes ved mindreforbruk. Andre inntekter: Prognoseavviket har økt fra 14,4 mill. kr i mai til 15,2 mill kroner pr juli 13. Dette kan blant annet forklares med at reduksjon i søskenmoderasjon, j.fr kommunestyrevedtak pr. 2.mai 13 er lagt inn i prognosene. Foreldrebetalingen til SFO er ved flere skoler satt mye høyere enn det som er realistisk. Vi opplevde stor nedgang i antall brukere på SFO i løpet av våren. Erfaringsmessig tar dette seg opp igjen nå fra august og oppstarten ved nytt skoleår. På nåværende tidspunkt regnes det ikke med å kunne oppnå det budsjetterte beløpet knyttet til inntekter fra andre kommuner på gjesteelever, da antallet gjesteelever ikke er så stort som forutsatt i det vedtatte budsjettet. I andre inntekter er 11,1 mill. kroner fra Halden kommunale kompetansesenter, hvorav ca. halvparten av beløpet skal avsettes på fond. Side 20

21 Generelle kommentarer til prognosen: Prognosen pr. juli viser en negativ prognose på totalt -9,873 mill kroner (mot -8,8 mill kroner ved forrige rapportering). Årsaken til denne uheldige utviklingen skyldes altså følgende forhold: For lite utbetalt i tilskudd til private barnehager i 2012: 5,6 mill kroner Satsen for tilskuddet til private barnehager økt til 96 % fra 92 % fra : 1,4 mill kroner Enhetene har nedlagt et godt stykke arbeid i å justere ned driften. De fleste enhetene kan ved rapporteringen pr juli 2013 melde om en bedring i sine prognoser. Samlet sett er den over 6 mill kroner. Det arbeides for at denne positive utviklingen skal fortsette gjennom høsten Utfordringer 2013: Det vil bli svært utfordrende å få kommunalavdelingens regnskap i balanse innenfor de gitte budsjettrammer som er tildelt for budsjettåret Fortsatt er det mange barn med rett til barnehageplass som enda ikke har fått det. Kommunen har en frist til 1. september med å kunne tilby plass til alle barn med rett til plass i barnehage. Det arbeides intenst med denne saken i disse dager. Budsjettallene er gjennomgått, som en ekstra kvalitetssikring, for å kontrollere at de er i samsvar med de innsparingsvedtak som er fattet, og at antall lærer- og assistentstillinger er redusert tilsvarende. Dette gjeldende for perioden fra august til desember 13. Den økonomiske situasjonen er krevende, og det betyr at vi kontinuerlig og systematisk må følge opp driften og aktiviteten vår. Side 21

22 Økonomirapport Helse og omsorg Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Kommunalavdeling helse og omsorg fremlegger en prognose med et totalt avvik på kr , dette er en forbedring på kr fra forrige prognose som var på kr Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg hadde et totalt nettolønnsavvik i sin prognose pr. mai med kr `. Økonomirapporten pr. juli viser et avvik på kr `. Dette er en forbedring med kr.9 525`. Årsakene til avviket er følgende forhold; - Enhet sykehjem har en nettolønnsprognose som viser et merforbruk knyttet til variabel lønn, primært vikar ved sykdom. Dessuten økt bemanning noen avdelinger pga. overbelegg og utagerende pasienter. - Området omsorgsboliger har et merforbruk på variabel lønn. I tillegg økt bistandsbehov på noen brukere for å sikre forsvarlig bistand. Behovet for fortsatt bistand fra Securitas på Bergheim påvirker også avviket. - Området samlokaliserte boliger har et merforbruk på variabel lønn. - Merkostnad overtid. Årsaken ligger i vakante fagstillinger og manglende vikarer med denne kompetanse. Mange vakanser gir et merforbruk på overtid - Innen hjemmebaserte tjenester er det et generelt høyt aktivitetsnivå grunnet samhandlingsreformen. Lagt inn en økning i bemanningen i 2013 men tjenesten må likevel utøke antallet arbeidslister for å ivareta de faktiske behov. - Utgifter til fosterhjem da flere barn er plassert i fosterhjem. Avviket balanseres delvis av lavere lønnsutgifter forøvrig. - Vedtatte innsparingskrav har ikke gitt effekter tilsvarende det beskrevne volum. - Merkostnad tillegg helligdag. Årsakene til et forbedret resultat fra mai er følgende: - Lavere prognose fast lønn grunnet effekt av innsparingstiltak innen enhet basistjenester, effekt av generelt innsparingskrav på kr ` og noe redusert vikarinnleie. - Økte refusjonsinntekter. Andre utgifter: Området prognoseres med et merforbruk på kr ` mot kr ` mai. Avviket har sin årsak i følgende forhold: - Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Samlet sett er lønnsforbruket redusert med kr 9,5 mill siden april. Bruk av innleid arbeidskraft har imidlertid økt siden april måned med ca kr 3 mill. I de tilfeller hvor man er nødt til å leie inn vikar for å sikre en forsvarlighet i tjenesten, erfarer man at kommunens ressurspool ikke klarer å dekke enhetenes samlede behov. I slike tilfeller leies arbeidskraft fra eksempelvis vikarbyrå inn. Side 22

23 Rådmannen har i sak til kommunestyret pr juni varslet en gjennomgang av vikarhåndteringen i kommunen. Det ble i juni avholdt drøftingsmøter med organisasjonene rundt ressurspool. Rådmannen har i disse drøftingene varslet at man innen august vil beslutte på hvorvidt ordningen med ressurspool skal avvikles. - Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter. - Kostnader knyttet til enkeltbrukere hvor det kjøpes tjenester. - Økte kostnader medfinansiering. Økt akontoinnbetaling til helseforetaket i forhold til forrige prognose på 700 for Andre inntekter: Prognosen viser en merinntekt på kr `. Rapporten pr. mai viste en inntekt på kr `. Årsaken til det positive avviket er følgende: - Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i Økt vertskommunetilskudd - Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling - Økte statlige tilskudd - Leieinntekter ut over budsjett Status vedtatte innsparinger i Kommunestyre : Innføring av inntaksstopp vikarer System for oppfølging er etablert. Regnskapstallene viser noe nedgang. Effekten er innarbeidet i prognosen Pleie og bemanningsfaktor Tiltaket vil som beskrevet i saken til kommunestyret sees opp mot budsjett Samordning av nattevakt i Helsehuset for Halden og Aremark. Prosess er i gang. Gjennomføres et drøftingsmøte med tillitsvalgte. Like renholds prinsipper i renhold, enhet sykehjem Tiltaket er gjennomført og bemanningsreduksjoner er foretatt. Effekten er innarbeidet i prognosen Reduksjon av plasser Tiltaket er ikke lagt inn med effekter i Tiltaket sees opp mot budsjett Generell nedbemanning samlokaliserte boliger. Bemanningsreduksjoner er gjennomført i noen boliger. Arbeides kontinuerlig med temaet. Oppnådde effekter er innarbeidet i prognosen. Ambulerende miljøarbeidertjeneste Det arbeides med opprettelse av en slik tjeneste. Tjenesten vil omfatte beboere i samlokaliserte boliger og BPA brukere. Effekten er ikke lagt inn i prognosen. Tjenestereduksjon gjennom vedtaksendring. En arbeidsgruppe har vært nedsatt og vurdert mulighetene for reduksjoner. Som egen innsparingsprosess er det ikke funnet å kunne redusere igangværende vedtak. Tiltaket følges opp når vedtak utløper og ny vurdering gjennomføres. Redusert standard på kommunale tjenester Nye standarder er vedtatt og iverksatt. Redusert merkantile tjeneste Tiltaket er iverksatt Side 23

24 Redusert nattevakt Hagegata/Vaterland Tiltaket er iverksatt. Effekt fra Effekten er innarbeidet i prognosen. Bemanningsreduksjoner Brygga Omsorgsboliger Pga. de vedtak som foreligger på aktuelle brukere vil effekt først kunne påregnes fra Side 24

25 Nedleggelse av Karrestad Eldresenter Egen sak fremlagt for utvalg for helse og omsorg. Forslaget ble ikke vedtatt Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Blir ledig stiling fra , vedtaket er effektuert Reduksjon bemanning Familiens Hus Vedtaket er effektuert Reduksjon bemanning rus/psykiatri Vedtaket er delvis effektuert, gjenstår samtaler med ansatte Endret metodikk barnevernet Vedtaket er effektuert Fengselshelsetjenesten Vedtaket er effektuert. Redusert åpningstid vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert fra oktober 2013 Inntekt optimalisering vaksinasjonskontor Vedtaket effektueres Reduksjon 1 årsverk koordinerende fellestjenester Vedtaket er effektuert Inntektsoptimalisering Vedtaket er effektuert Rehabiliteringsteam Er igangsatt et arbeide, tiltaket vil iverksettes fra Ytterligere bemanningsreduksjoner/effektiviseringsnettverk generell innsparing Tiltaket arbeides med fortløpende gjennom flere prosesser. Side 25

26 Økonomirapport Teknisk Periode 07/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er knyttet til VA-området samt fordelingsansvar for innsparingstiltak knyttet til nedbemanning på teknisk. Dette tiltaket er fortsatt ikke realisert i prognosen da alle mannskaper som ikke er knyttet til selvkostområder (Plan, Brann, Eiendom, Vei og Park) allerede er nede på et absolutt minimum. I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 2,5 mkr pr juli mot 2,9 mkr i mai. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 2,5 mkr. Det er også gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personale. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante så langt i Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. Andre utgifter: Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. På områder utenfor selvkostområdene er situasjonen presset, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen tilsvarende 2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på ,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer ,- Andre tiltak: oppd.pr Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert ,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen åpningstid Overføring av ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer ,- Ikke gjennomført pr Overføring av personalressurser ,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Salg av utstyr* ,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Ikke gjennomført Ikke i prognosen Side 26

27 Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Ikke gjennomført Spørsmål knyttet til om det skal kjøpes nytt utstyr og av hvem må avklares ,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA ,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Tidligere negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,3 mkr er nå redusert til ,- Negativ prognose inntekt byggesak på 1,0 mkr. Negativt avvik på plan kan sees opp mot vakante stillinger i Byggesak og derfor reduserte lønnskostnader. Tre saksbehandlere ble ansatt i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart Dette er lagt inn i prognosen. Generelle kommentarer til prognosen: Forbedret resultat fra forrige rapportering. Det negative prognoseavviket fra mai på 2,7 mkr er nå redusert til 1,4 mkr. Prognostisert nettolønnsavvik er redusert med ca. 2,0 mkr. Prognostisert positivt avvik inntekter er økt med ca. 2,0 mkr. Prognosen for andre utgifter er økt fra 68 mkr til 70,6 mkr. Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Det føres oversikter over kostnader på mannskap og utstyr knyttet til prosjekter som gjennomføres. Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca. 3 mkr. Prognosen viser et forventet forbruk tilsvarende ,-. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Side 27

28 Vedlegg økonomirapportering per. juli 2013 Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet Juli pr. juli Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll Vann Avløp Renovasjon Havn Side 28

29 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Serie Side 29 Prognosen er bygd opp ved å bruke regnskapstall fra2012. Grunnlaget fra 2012 er deretter justert for de endringer som er forventet i Alle tall som er merket med rødt, er faktiske regnskapstall siden perioden allerede har inntruffet. Prognosen vil fortløpende blikorrigert for de hendelser som blir gjort kjent, og for utviklingen vi ser i regnskapstallene. Den viste prognosen per ett forventet trekk på mill.kr. Per viser prognosen for et trekk i kassakreditten på mill.kr. Dette er en forbedring på 47,7 mill.kr.

30 Side 30 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset Første møte med eiendom avholdt Avventer tilbakemelding. Ikke avklart Ikke avklart P1033 E-handel - Oppstart P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP P1052 IKT-utstyr - Skoler P1053 Elektroniske personalmeldinger P2091 Hjortsberg Skole Pågår. Første fase ferdig Det siste klasserommet skal være ferdig P2092G Os skole Utgår. P2092H Os skole forprosjekt Utgår. P2098 Varmesentral Gimle skole P2101 Oppgradering av Øberg skole Avklaring/oppstart høsten P2103 Diverse utstyr og læremidler i skoler og barnehager Resten kan trekkes inn. P2104 Uforutsette utgifter P2105 Øvrige investeringer i henhold til prioriteringer P2107 Dører - Hjortsberghallen Ferdig P2172 Prestebakke skole Sluttfaktura fra entreprenør og noe mindre arbeider gjenstår. Gjenstående 0 midler brukes. P2173C OSB 2010 Gimle skole P2176 Heis Hjortsberghallen P3005 Rehabilitering av 9 leiligheter - Karrestad Aldershjem P3011 Sikringstiltak, Bergheim Trygdeboliger P3014G Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten Innkjøp av medisintraller gjenstår, vil bli 0 anskaffet høsten P3014I Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten Utgår. P3014J Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten Innkjøp er satt i bestilling. P3014L Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem Det vil muligens være behov for en tilleggsbevilgning dersom prosjektet skal 0 fullføres. P3015 Utearealer ved samtlige sykehjem Priser er foreløpig ikke innhentet, derfor usikkert hvorvidt prosjektet kan 0 gjennomføres i P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem Arbeidene sluttføres P3017 Bekkenvaskere - Halden Sykehjem Bekkenvaskere er kjøpt inn. P3018 Familiens Hus Egen sak om omdisponering fremlegges i september. P3019 Utbedring av sykehjemskjøkken - Enhet sykehjem Behov som følge av IK-avvik. Det er innnehtet priser, vil bli iverksatt aug/sep P3033 Pasientrelatert utstyr - Intermediær Er i bestilling.

31 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P3047 Utbedring avdelingskjøkken, Iddebo Er ferdig, beløpet må sees i sammenheng med P3016. Hele beløpet er disponert. P3054 Utbedringer - Dagsenter Prosjektet gjelder utbedringer Båstadlund, BRA-veien og Asak skole i 0 påvente av nybygg på Båstadlund. P3065 Båstadlund dagsenter Regulering av området pågår. Kjøp av tomt aktuelt i Prosjektering kan starte opp i Byggestart i Tomtekjøp P3066I Pauserom HS Avventer romavklaring. Vil bli kjøpt inn 0 sep 13. P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Asfaltering 2. lag. Oppryddingsarbeider P4019 Brekkerød pluss laging av fortau P4042 Vestgård, tomter Side 31 P5008 Remmen svømmehall Avventer tilbakemelding fra Statsbygg i fht kommunal overtakelse. P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING Avklaring av behov (avvik/pålegg) uke 0 33/34. P5049 Leiligheter Os Tistedal Avsluttet, men noen ekstra fakturaer er kommet i etterkant. Restbevilgning kan trekkes inn P5054 Halden Skatepark Avsluttes. P5064 ENØK-tiltak Biblioteket Eventuell gjennomføring av prosjektet må avklares. P5089 Inventar og dører biblioteket P5091 Sportsbibliotek Finansieres med tilskudd fra BLD er mottatt i Det er i tillegg søkt om for 2013 som BLD har gitt tilsagn på og som vil/er utbetalt til 0 kommunen. P5092 Place d'armes (Festningen) P6202 Utbedring spunt Fosseveien P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Utskifting av vannledning P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Legges ut på Doffin i løpet av mai måned P6232 Driftsovervåkning Pågår (teknisk drift) P6233 Ystehede - Sofienberg Merforbruk pga omlegging av ledningstrasee da styrt boring ikke kunne gjennomføres pga kompakte masser P6237 Ringledning vann Pågår. fortsetter i 2014

32 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner Pågår P6243B Separering Skiveien Anbud mottatt P6243E Separering Høstbakken Ferdig KS.perm mangler. Ferdig P6243G Spillvannsledning Brattlibekken P6244 Glenne Prosjektering pågår P6246 VA Svingen - Røsnæskilen P6248I Vann Karl Johans gate Merforbruk skal belastes drift avløp da to kummer som ikke var med i anbudet ble renovert etter ønske fra Teknisk drift P6248J Vann Skoveien Tistedal P6248M Vannmålere Pågår Side 32 P6252 Knardal separering Anbud mottatt. Entreprenør skal velges P6254 Flatland separering Asfalt mangler P6255 Vårstien-Sommeroveien separering Ferdig KS perm mangler. P6256 Grimsrødhøgda III VA Asfalt og opprydding gjenstår P6258 Grinda Avventer avtale med L.Grimsrud om 0 hvem som skal utføre arbeidene P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering P6265 VA Folkvang Tenkt brukt til Adv. Moksnes Boligfelt Brattskott. P6266 Håkevika VA-anlegg P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Endringer P6269 ROS-plan P6270 Prosjektering Pågår P6271 Holvannet - Ny råvannskilde Tilbud på prosjektering innhentes i mai 0 måned P6272 Utbedring pumpestasjoner Pågår i regi av teknisk drift P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Ferdig. P6342 Avløp Bollerød P6343 Torget avløp P6344 Watvedtveien Avløp P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Må be om tillegsbevilgning. Uvisst hva som er budsjett for P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Det må bes om tilleggsbevilgning som følge av politisk vedtak om brostensbeleggning P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva Ferdig. P6345M Avløp Hovsveien Merforbruk pga av at alle grøftetraseer måtte senkes 1.0 m P6345R Avløp Refneveien Ikke ferdig. Ny løsning må utarbeides, da 0 det ble motfall P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon

33 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Opprydding og regnskapsavslutning 0 gjenstår P6347 Øbergveien + gamle Øberg P7026 Målesystemer P7112 Opprustning av sentrum Gjenstår mye arbeid P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole Gjenstår en del gjerder, en trapp, 0 oppmerkinger,skilting. P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang P7150A ENØK ,5 mkr + endringer. Se sammen med P7150B. P7150B ENØK og SD i bygninger P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Ferdig. P7158 Fortau fra Busterudkleiva til Båstadlund skole P7159 Re-/asfaltering ,00 Behovet er utømmelig. Gjenstår pga 0 dårlig vær. P7160 Trafikksikkerhetsmidler P7163 Gang- og sykkelveier P7164 B.R.A. veien- fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien Side 33 P7165 Hovsveien - fortau fra Vekterveien til Soldatveien P7166 Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva P7167 Sofienlund - belysning langs privat vei P7169 BRA veien fortau syds fra spurv til eklund P7170 Løkkeveien fortau frem til oskleiva P7171 Hovsveien fortau fra vekter til soldat P7172 Gang og sykkelveier Er prioritert ikke frigitt. P7173 Grusveier Så vidt startet med undersøkelser. Utbedring vil bli foretatt i løpet av 2013 P7174 Kontroll og nødvendig utbedring av bruer P7175 Trafikksikkerhetstiltak Prioritert ikke frigitt. P7176 Grøfting langs Hovsveien Er så vidt startet. Ferdig i løpet av juli. P7177 Løkkebergveien gatelys og fortau P7178 Park; lekeplassutstyr trær og turstier Pågår. P7179 Asfaltering P8030 Nye garderober - Halden Stadion Forberedende arbeier i Byggestart 0 hvis bevilgning i P8066 Natursteinmur Svenskagt siste runde P8116 PCB armatur eiendom Det vil ikke være gjenstående midler 0 etter ferdigstillelse. skal ut i disse 2013 dager P8119 Opprusting av kommunale lekeplasser Pågår P8120 Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter prosjekter står på vent.

34 KO FIDE SIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk advisorynordeamarketsri Halden kommune Gjeldsporteføljerapport, pr 31 Mai 2013 Side 34

35 Oppsummering Makro og rente Hverken Nordea eller markedet ser for seg et rentekutt før sommeren. Med et svært flatt pengemarked er det derfor lite rom på nedsiden for de korteste swaprentene Midtsegmentet (2-5år) ligger lavt innad på kurven og synes å ha det største potensialet til å stige i en renteoppgang. Vi mener det er fornuftig for låntagere å fokusere rentesikringer der, enten ved nye sikringer eller gjennom å forlenge eksisterende sikringer med kort gjenværende løpetid. Anbefalinger Denne rapporten gir en oppdatert analyse (31/05/13) av kommunens nåværende gjeldsportefølje og ser den opp mot gjeldende finansreglement og utviklingen i rentemarkedet. Rentekurven er i dag flat i den korte enden, bratt i midtsegmentet og igjen flat i den veldig lange enden. Vi anbefaler at dere utnytter dette til å gjøre om to rentebytteavtaler dere har i 8-9-årssegmentet til to ny rentebytteavtaler med hhv 5- og 15 års løpetid. Dette gjør at kommunen får billigere finansiering men opprettholder dagens sikringsgrad og rentebindingstid. Kommunens investeringer i VAR-sektoren medfører mismatch mellom inntekter og utgifter. Vi anbefaler å inngå en VAR-sikring for å fjerne usikkerheten rundt fremtidige inntekter fra VAR. Midtsegmentet (2-5år) på rentekurven er relativt lavt priser i forhold til andre løpetider. Vi anbefaler derfor å benytte seg av dette til å forlenge en eksisterende sikring for å få ned renten. ) (% l rfa fo te n re l e d n A Forfallsstruktur rentebindinger år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år mnok Gjeldsporteføljen 3,39 39 % Gjennomsnittlig rente 3,49 49 år Gjennomsnittlig rentebindingstid 67 % Andel fastrente 1 Side 35

36 Høna eller egget Norges bank eller NOK Lavere påslag og svakere NOK Norges Bank kutter ikke Og fjerner muligheten for kutt i prognosen Nordea, Navigatøren, Risiko på nedsiden redusert I det store og hele har vekst, kapasitetsutnytting og inflasjon utviklet seg om lag som Norges Bank ventet da de laget forrige renteprognose i mars. Dersom Norges Bank skulle lagt fram renteprognose i dag er det likevel noen forhold som tilsier en viss oppjustering av rentprognosen: i)nok er 1% svakere enn anslått. ii)forskjellen mellom forventet styringsrente og pengemarkedsrenten (påslaget) er 10 bp lavere enn forventet. Nå har det riktig nok ikke slått ut i lavere utlånsrente fra bankene, men det skal likevel trekke opp prognosen for styringsrenten noe Det er imidlertid også forhold som trekker i retning av lavere rente: iii)lønnsoppgjøret antyder en lønnsvekst i år ½ %poeng lavere enn ventet. iv)markedets forventninger til rentene ute har falt. Effekten er marginal på styringsrenten de kommende kvartalene, men vil trekke prognosen noe ned lenger fram. I alle fall på kort sikt tror vi svakere NOK og lavere påslag veier tyngst og mest sannsynlig ville Norges Bank oppjustert banen til si 1,50% i Q3. Nå sier renteprognosen 1,40% i Q3 noe som skal tolkes som at banken mest sannsynlig holder renten uendret, men at det skal mindre til for et kutt enn en økning. Inflasjonen vil neppe trigge kutt Men det er enda en måned til Norges Bank skal legge fram ny renteprognose og rentekutt kan komme på agendaen igjen. Maiinflasjon blir avgjørende for Norges Banks juniprognose. Målt ved KPIXE var inflasjonen 0,2 % poeng under anslaget i mars, men 0,2 % poeng over i april og dermed i gjennomsnitt som ventet. Vårt foreløpige anslag tilsier at inflasjonen i mai kommer noe ned, men vi vurderer sannsynligheten som liten for at vi kommer vesentlig under Norges Banks anslag. Dermed vil neppe inflasjonen bringe rentekutt tilbake på agendaen. Heller ikke vekstbildet Vi er mer usikre på vekstbildet. På maimøtet vurderte Norges Bank informasjonen de hadde om vekst og kapasitetsutnyttingen til å være om lag som ventet. Etter møtet har vi i tillegg fått vekst i fastlandsøkonomien i Q1 veldig nær Norges Banks anslag. Men Norges Bank understreket at bildet spriket med sterkere enn ventet forbrukstall, men svakere arbeidsmarkedstall. Dersom registret ledighet i mai viser videre økning og detaljhandelen skuffer i april vil nok Norges Bank vurdere vekstbildet som noe svakere. Et svakt regionalt nettverk (Norges Banks bedriftsundersøkelse) vil også kunne bidra. Er indikatorene svake nok er det kanskje nok til at Norges Bank igjen legger inn en viss mulighet for kutt i den nye prognosen. Det skal imidlertid svært store overraskelser til for at de vil kutte i juni. Og ikke sterkere OK Slik det ser ut i dag er altså sjansene små for et rentekutt i juni og vi skal ha relativt entydige svakere vekst/inflasjonstall for at Norges Bank skal opprettholde muligheten for kutt i prognosen. Det er imidlertid basert på at NOK blir værende på dagens nivå. Styrker NOK seg med 1% slik at vi er på Norges Banks anslag er det nok til at Norges Bank holder døren åpen for kutt. Styrker NOK seg mer, eventuelt sammen med svake vekst/inflasjonstall, kan det være nok til å trigge et junikutt, men vi anser en slik styrking som lite sannsynlig. Dersom svake nøkkeltall/sterk krone fører til at kutt igjen blir et tema vil valutamarkedet miste troen på NOK, NOK vil svekke seg og dermed forsvinner grunnlaget for et kutt. Side 36 2

37 Norske renter Med lavere påslag ligger NIBOR under Norges Banks rentebane. Det skal derfor mye til for at Norges Bank kutter renten i juni. Swaprentene har gått sidelengs siden starten av året og vi mener at midtsegmentet tilbyr de laveste rentene relativt sett. orske renter I kjølvannet av Norges Banks mars-møte har markedet vært fokusert på muligheten for et rentekutt før sommeren etter at sentralbanken la frem en rentebane med 40% sannsynlighet for et kutt på mai- eller juni-møtet. Det kom derfor som en overraskelse at Norges Bank holdt renten uendret på mai-møtet og fortalte at de ikke engang hadde vurdert et kutt. Siden dette har rentene steget ca. 10bp godt hjulpet av at inflasjonen i Norge også overrasket på oppsiden. Figur 1: Lavere påslag gjør at NIBOR allerede ligger på Norges Banks rentebane (som la til grunn 40% sannsynlighet for kutt) Markedet har nå slått fra seg tanken på at Norges Bank kan komme til å kutte før sommeren. Sammenlignet med dagens 3mnd NIBOR fiksing på 1,74% ligger faktisk juni FRA kontrakten 1,5bp høyere. Bunnen på FRA-strippen ligger bare 2,5bp under dagens fiksing så markedet ser lite sannsynlighet for et kutt også til høsten. Figur 1 viser at dagens fiksing ligger under Norges Banks anslag i Pengepolitisk Rapport. Slik vi tolker dette skyldes dette ikke at det ligger forventninger til rentekutt på juni-møtet i dagens fiksing, men at påslagene i markedet har kommet ned. Hadde det vært forventninger til rentekutt i juni som lå bak skulle juni FRA-kontrakten ligget under dagens fiksing, noe den ikke gjør. Figur 2: I et historisk perspektiv er FRA-strippen svært flat Fallet i påslaget skyldes både lavere påslag internasjonalt, og at et stort statsobligasjonsforfall i midten av mai har tilførte mye cash til markedet, noe som gjør at den strukturelle likviditeten i tiden fremover kommer til å være svært god. Ettersom markedet allerede har levert det fallet i pengemarkedsrenten som Norges Bank varslet skal det mye til for at det blir nødvendig med et rentekutt. Når det siste inflasjonstallet i tillegg ligger 0,2 prosentpoeng høyere og NOK er mer enn 1% svakere enn anslagene Norges Bank la til grunn i Pengepolitisk Rapport har markedet etter alt å dømme rett i at det ikke blir noe rentekutt før sommeren. Figur 3: Swap-rentene I et historisk perspektiv er FRA-strippen allerede svært flat. Dette gjør at korte renter har lite rom for å falle uten at NIBOR også faller. NIBOR kan igjen ikke falle mye uten at Norges Bank kutter renten. Etter sommeren har ikke Norges Bank møte før i september. Uten rentekutt i juni mener vi derfor at de korteste swaprentene har svært begrenset rom på nedsiden de nærmeste månedene. Figur 4: Forward renter Swaprentene falt inn mot mai-møtet og kom opp igjen etterpå og har i sum gått tilnærmet sidelengs siden forrige navigatør. Dette gjør at vår vurdering av den relative prisingen innad på kurven er uendret. Midtsegmentet ligger fortsatt lavt, noe forward-rentene gir et tydelig bilde av. Figur 4 viser at 3år-om-2år med stor margin har kommet under tidligere lavnivåer, noe som ikke i like stor grad er tilfelle for resten av kurven. 3 En annen måte å se dette på er at kurven er forholdsvis flat ut til ca. fem år og så bratt derfra og videre ut. Med dagens prising fremstår oppsiden for midtsegmentet som større enn for korte og lange renter. Vi mener denne delen av kurven vil stige mest ved i en eventuell renteoppgang slik vi så i bevegelsen tidligere i år. Side 37

38 Sertifikat- og obligasjonsmarkedet Markedskommentar Sertifikatmarkedet har vært og er en viktig finansieringskilde for kommunene og det har historisk sett vært stor etterspørsel etter 3 måneders lån. Investorene på den annen side er mer interessert i 6-12 måneder papirer og det har blitt færre takere av korte papirer. I 2012 ble det litt vanskeligere å rullere lån og få priser ved nye forespørsler. Kommunalbanken trakk seg ut av sertifikatmarkedet tidlig i fjor. Regulering av bankene har blitt strenger som følge av Basel III regelverket og mange av kommunene opplever at bankene har innført delvis utlånstopp og ikke lenger gir sertifikatlån. Bakgrunnen for dette er det nye regelverket bankene har blitt underlagt med nye og strenger krav til for eksempel kjernekapital og likviditet. Som en konsekvens av dette har prisen på egenkapital gått opp og marginene på innlån øker. Bankene tilpasser seg bla. ved å begrense utlånene, korte ned løpetiden på lån og øke marginene. Konsekvensen er at kommunene i enkelte tilfeller har fått dyrere finansiering enn de tradisjonelt har fått og de står derfor overfor en ny risiko, nemlig refinansieringsrisiko. Marginen på hhv 3, 6 og 12 mnd kommunesertifikater (Apr 12 Mar13) /04/12 30/06/12 28/09/12 27/12/12 27/03/ Kommentar Grafen viser spreaden på hhv 3, 6 og 12mnd kommunesertifikater det siste året. Man ser at marginpåslaget i forhold til 3mnd Nibor har variert mye i løpet av året. I høst så vi en kraftig økning i 6mnd sertifikatutstedelser relativt mot 3mnd. Større etterspørsel etter 6mnd sertifikater drev opp yielden og spreadene. Som følge av at refinansierings-risikoen for kommunene har blitt høyere må man betale relativt mer for å skaffe seg langsiktig enn kortsiktig finansiering. I løpet av julen gikk spreaden på 3mnd sertifikater «til himmels» med marginpåslag opp mot 40 basispoeng mnd 6mnd 12mnd Antall 3, 6 og 12mnd kommunesertifikatutstedelser (Apr12 Mar13) Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Kommentar Som dere ser gikk kommunene i september lengre ut på kurven da de utstedte sertifikater, og flere valgt seks og tolv måneder. Nedgangen i 6 og 12 mnd sertifikater siden da skyldes i hovedsakelig at kommunene har utstedt enda lenger papirer, særlig 2 års FRNèr. Stolpen som viser FRNèr omfatter både 1, 2, 3 og 5års papirer. 3mnd 6mnd 12mnd FRN Marginen på hhv 1, 2 og 3 års FRNèr mot 3m Nibor (Apr12 Mar13) /07/12 29/09/12 28/12/12 28/03/13 1Y FRA 2Y FRA 3Y FRA Kommentar Figuren viser marginen på FRNèr med hhv 1, 2 og 3 års løpetid det siste året. Vi har sett en stor økning av kommuner som utsteder FRNèr siden november, noe som er med på å forklare nedgangen i 6 og 12 mnd sertifikater i samme periode. Mange opplever nå at nivåene for FRNèr er gunstige i forhold til 3mnd sertifikater. Så langt i år har det blitt utstedt 2 års FRNèr med margin til 3mnd Nibor på mellom 11 og 19 bp. 4 Side 38

39 Nåværende situasjon - Renter Nøkkeltall Nøkkeltall Status Forrige rapport Analysedato 31/05/ /12/2012 Lånevolum Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år Andel fastrente 67% 50% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) Forventet snittrente kommende år (%) Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) ) (% 30 l e d 25 n A Langsiktig rentekostnadsprognose r e n ilio M Renteforfall Renteforfall år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kommentar Halden kommune har total gjeld på kr 1756 mill hvorav 67 % har fast rente, dvs rentebindingstid lenger enn ett år. Gjeldsporteføljen har en gjennomsnittsrente på 3,39 % og gjennomsnittlig rentebindingstid (WAL) er 3,49 år. Endringene siden forrige rapport skyldes at kommunen har mange flytenderente lån til pt prising som ikke har fulgt med markedet ned og det er inngått en ny swap på 220mill som går til Kommentar Grafen viser når rentebindingene forfaller. Vi ser at 33 % av porteføljen regnes som flytende, dvs har rentebindingsforfall under ett år. Høy sikringsgrad innebærer lav renterisiko og usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Rentebindingene forfaller fra år 2-8. God spredning i renteforfallene reduserer renterisikoen. Kommentar Rentekostnadsprognosen bygger på antagelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente pluss 20bp ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Grafen viser at hvis rentekurven umiddelbart øker 100bp vil det føre til at rentekostnadene kommende år øker med kr 3,4 mill. Prognose +50bp skift +100bp skift Renteposisjoner i forhold til rentekurven 6 5 ) (% 4 te n e R Swapkurven Betaler Portefølje gjennomsnitt Forventet 3M Nibor Mottar Forrige rapport Kommentar Denne grafen sammenligner kommunens gjeldsportefølje med dagens forventede renteutvikling de neste ti årene. De blå punktene viser hvor på kurven kommunen betaler/mottar. Punkter til høyre for ett år er fastrente/rentebytteavtaler. Snittporteføljen har rente på 3,39 % og rentebindingstid på 3,49 år. Den nye rentebytteavtalen på 220mill som løper til 2018 er markert med en sirkel. 5 Side 39

40 Nåværende situasjon - Gjeld Fordeling fast-flytende gjeld og differanse til 75% sikringsgrad K 1200 O N1 000 M Nå 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år <10 år Kommentar Grafen viser dagens gjeldsportefølje og differansen til maksimal sikringsgrad på 75 %. Vi kan se hvordan andelen sikring faller fra år 2 til år 6. Dersom kommunen tar opp nye lån i denne perioden vil sikringsgraden falle enda raskere. Total sikring Differanse til 75 % sikringsgrad Usikret Kommunens rentefiksingsdatoer og tilhørende FRA renter r e -506/6/13 6/7/13 6/8/13 6/9/13 6/10/13 6/11/13 6/12/13 6/1/14 6/2/14 6/3/14 6/4/14 6/5/14 n -100 ilio M Netto fiksingbeløp 3M FRA rente te n re A F R M 3 Kommentar Denne grafen illustrerer størrelsen på gjelden som har rentefastsettelse på ulike datoer de neste 12 månedene (venstre akse). I tillegg viser den forventet rente (3M Nibor) i samme periode beregnet ut fra dagens FRA renter (høyre akse). «Positive» stolper representerer flytenderente lån (eksl pt lån), mens «negative» stolper representerer rentebytteavtaler. Der hvor rentefiksingen på flytenderentelån faller på samme dag som en swap vil beløpene nettes mot hverandre. Lånegjeld fordelt på ulike utstedere Kommentar Kakediagrammet gir en oversikt over hvor mye gjeld kommunen har fordelt på ulike utstedere. Kommunalbanken (52 %) utgjør den klart største motparten mens resten av porteføljen er i hhv KLP, Husbanken og sertifikatmarkedet. Finansreglementet inneholder ingen krav til fordeling av låneporteføljen. Det bør vurderes å spre finansieringen på flere motparter/investorer for å redusere refinansieringsrisikoen, for eksempel i obligasjonsmarkedet. Enkeltlån som andel av total gjeld 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 262 MNOK 150 MNOK 148 MNOK Sertifikat DNB KBN KLP Lån 9613 Andel av totalgjeld Kommentar Tabellen viser hvor mye de tre største enkeltlånene utgjør i kroner og som andel av totalgjeld. Ingen enkeltlån utgjør en signifikant del av porteføljen. Kommunen har ingen maksgrense for hvor store enkeltlån kan være i forhold til totalgjeld. 6 Side 40

41 Avviksanalyse og anbefalinger Finansreglement for Halden kommune Kommunen kan maksimalt ta opp 75 % av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. Gjennomsnittlig rentebinding skal til enhver tid være mellom to og fire år (jfr pkt.6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler. åværende portefølje Halden kommune har en sikringsgrad på 67 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er 3,49 år. Generelt innebærer høy sikringsgrad mindre renterisiko og lav usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Det er god spredning av sikringene ut i tid, noe som reduserer renterisikoen. Kommunen er finansiert hovedsakelig i Kommunalbanken (52 %). Det kan vurderes å spre finansieringen på flere motparter/investorer for å redusere refinansieringsrisikoen, for eksempel i obligasjonsmarkedet. Ingen enkeltlån utgjør en vesentlig del av porteføljen. Avviksanalyse Avviksanalysen gir en oversikt over porteføljens gjennomsnittlige rentebindingstid og sikringsgrad for 4, 8, 12 og 24 måneder etter rapporteringsdato. Nå Policy Gjennomsnittlig rentebindingstid 2-4 år Andel fastrente 25% - 75% Avvik 31/05/2013 Avvik 30/09/ /01/ /05/ /05/2015 Gjennomsnittlig rentebindingstid Andel fastrente 67% - 67% 67% 67% 61% Anbefalinger 1. Vingecaset Rentekurven er i dag flat i den korte enden, bratt i midtsegmentet og igjen flat i den veldig lange enden. Det kan derfor være gunstig å gjøre noe med rentebytteavtaler som befinner seg i 7-10-årssegmentet og gjøre om disse til nye sikringer i 3-5-årssegmentet og årssegmentet. Vi anbefaler at dere utnytter dette ved å restrukturere rentebytteavtalen som går til 2020 (swap #916583) til 2018 og forlenger rentebytteavtalen som går til 2021 ut til 2028 (swap # ). Det gjør at kommunen får billigere finansiering men opprettholder dagens sikringsgrad og rentebindingstid. Forslaget gir en umiddelbar (indikativ) besparelse på 43bp noe som tilsvarer kr i årlig rentekostnad¹. 2. VAR-caset Kommunen har investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR). Dette er selvkostområder hvor kommunen mottar en kalkylerente basert på norske statsrenter i kompensasjon. Investeringer i VAR-sektoren er gjerne finansiert med flytenderente lån (3m Nibor), noe som innebærer risiko for mismatch mellom inntekter og utgifter. Vi anbefaler kommunen å fjerne denne usikkerheten ved å inngå en VAR-swap tilsvarende størrelsen på investeringen i VAR-sektoren (beregnet til 416mill). 3. Forlengelse av eksisterende swap Midtsegmentet (2-5år) på rentekurven er relativt lavt priser i forhold til andre løpetider og synes å ha det største potensialet for å stige i en renteoppgang. Vi anbefaler derfor å benytte seg av dette til å forlenge en eksisterende swap (# ) fra 2015 til Det gjør at renten går ned fra 4,20% til 3,77%. r. 1. Beskrivelse Restrukturer eksisterende swap fra 2020 til 2018 Restrukturer eksisterende swap fra 2021 til 2028 ominelt beløp 100mill 70mill Indikativ rente Fra 4,29% til 2,39% Fra 3,30% til 4,97% Betale fast Forfallsdato Ja 01/08/2018 Ja 30/06/ Inngå VAR-caset 416mill Nei 5 år Forlenge eksisterende swap fra Fra 4,20% til 3. 53mill Ja 10/09/ til ,77% *Alle priser er indikative og kan endres. Totaleffekten av denne endringen på porteføljen beskrives på kommende side. 7 ¹Før forslag: snittrente 3,88% (70/170*3,3% + 100/170*4,29%) Etter forslag: snittrente 3,45% (70/170*4,97% + 100/170*2,39%) Besparelse 43bp (3,88%-3,45%). Besparelse rentekostnader 0,73mill (170mill*3,88% - 170mill*3,45%) ² Side 41

42 Etter anbefalinger - Renter Nøkkeltall Nøkkeltall Status Etter forslag Analysedato 31/05/ /05/2013 Lånevolum Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) NAMN EFTERNAMN, SENIOR RISK ADVISOR Forventet rentekostnad kommende år Andel fastrente 67% 67% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Anbefalingene fører til at gjennomsnittlig rente går ned fra 3,39% til 3,26%. Det tilsvarer en reduksjon i forventet rentekostnad kommende år på 2,1mill. Gjennomsnittlig rentebindingstid øker samtidig fra 3,49år til 3,76år, mens andelen fastrente forblir uendret. Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomnsitt) ) 40 (% l 35 r fa 30 fo te n 25 r e l 20 e d n 15 A år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Før Etter Kommentar Andelen rentebinding går ned i år 2-3 og 7-8 mens den øker i år 4-5 og 5-6. Forlengelsen av swap som tidligere lå i 6-7 årssegmentet har blitt forlenget til 2028 (>10 år). Langsiktig rentekostnadsprognose r e 90 n ilio M år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose Prognose etter forslag +100bp skift +100bp skift etter forslag Kommentar Figuren viser endret rentekostnadsprognose som følge av endringsforslaget. Renteposisjoner i forhold til rentekurven 6 5 ) (% 4 te n e R Swapkurven Betaler Portefølje før forslag Forventet 3M Nibor Mottar Etter forslag Side 42 Kommentar Endringsforslaget fører til at gjennomsnittsporteføljen får lenger durasjon og lavere snittrente. De to swappene med sirkel viser forlengelsen av swap fra 2015 til 2018 og restruktureringen av swap fra 2021 til Swap som tidligere lå i 7 årssegmentet kan ikke lenger sees på grafen i og med at den har blitt forlenget til

43 Etter anbefalinger - Gjeld Forfallsstruktur på gjeldsporteføljen K O N1 000 M Nå 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år <10 år Kommentar Endringsforslaget fører til mer at andelen fastrente øker de nærmeste 4-5 årene. Derfra og ut blir andelen fastrente lavere men bindingstiden blir lenger. Total sikring Differanse til 75 % sikringsgrad Usikret Kommunens rentefiksingsdatoer og tilhørende FRA renter Millioner /6/13 6/7/13 6/8/13 6/9/13 6/10/13 6/11/136/12/13 6/1/14 6/2/14 6/3/14 6/4/14 6/5/ Netto fiksingbeløp 3M FRA rente M FRA rente Kommentar Ingen endring. Lånegjeld fordelt på ulike utstedere Kommentar Ingen endring. Enkeltlån som andel av total gjeld Kommentar Ingen endring. 9 Side 43

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2013/815-21 10.09.2013 Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 13. mai 2008. Tid: 09.00 11.30. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for SV Leder Otto

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer