SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/ /2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 14/ Eldrerådet / Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Hovedutvalg for utdanning / Hovedutvalget for helsevern og sosiale tjenester / Hovedutvalg for kultur / Hovedutvalg for teknisk/ planutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: 1. Skattesatser 1a. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2015 legges til grunn skattøre 11,25%, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter. 1b. Formuesskatten for forskuddspliktige for 2015 beregnes etter 7 o/oo, eller den høyeste satsen Stortinget fastsetter. 1c. Utskriving av eiendomsskatt; beregnes etter følgende satser og regler: 1c.1 Det utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Skedsmo kommune for 2015, jf eiendomsskatteloven 3a og 4. 1c.2 Følgende eiendommer anses som Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 1c.3 Følgende eiendommer anses å ha bygningar som har historisk verde og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 b): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 1c.4 Alle boliger som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære, jf eiendomsskatteloven 7 c), fritas for eiendomsskatt i 3 år fra ferdigstillelse. Kommunestyret kan til enhver tid endre omfanget av denne fritaksordningen. 1c.5 Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være kr 2,- av hver kr 1.000,- av takstverdien, jf eiendomsskatteloven 10, 11 og 13. 1c.6 Det skal brukes en forsiktighetsmargin ved at skattegrunnlaget for alle eiendommer reduseres med en faktor på 0,8. 1c.7 Det innvilges et bunnfradrag på 1,8 million kroner for selvstendige boenheter, jf eiendomsskatteloven 11. Ved avgjørelse av hva som er en selvstendig boenhet i eiendomsskatteloven 11 sin forstand, skal det legges vekt på om enheten har egen inngang fra ytre rom og eget kjøkken, WC og bad. Enheten skal være godkjent av Skedsmo kommune for varig opphold etter plan- og bygningsloven. ÅB OG HP Side 1

2 1c.8 Eiendomsskatten betales i terminer henholdsvis den 1. juni og den 1. november, jf eiendomsskatteloven 25. 1c.9 Tidligere vedtatte vedtekter for eiendomsskattetakster i Skedsmo kommune av , endret ved vedtak i kommunestyret og kommunestyret skal gjelde. Det samme gjelder tidligere vedtak om oppnevnelse av medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd. 2. Låneopptak/ likviditet 2a. Skedsmo kommune tar opp startlån til videre utlån i 2015 på kr 80 mill. 2b. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 9,5 mill. til finansiering av diverse investeringer i helse- og sosialsektoren, i kultursektoren og i sentraladministrasjonen i c. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 3,0 mill. til finansiering av ENØK-investeringer. 2d. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 12,2 mill. til finansiering av EPC-prosjekt. 2e. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 36,8 mill. til finansiering av barnehage på Bråtejordet. 2f. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 35,2 mill. kroner til finansiering av vei på Bråtejordet. 2g. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 16,0 mill. til finansiering av tilbygg på Strømmen barnehage. 2i. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 50,9 mill. til finansiering av investeringer i teknisk sektor i k. Avdrag på lån for 2015 betales iht. budsjett med avdrag på 124,745 mill. kroner på kommunens egne lån, og 15,3 mill. kroner i avdrag på startlån. 2l. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Skedsmo kommune (se eget vedlegg g) pr. 1. november 2014, og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån rådmannen finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 2m. Skedsmo kommunes likviditet anses tilstrekkelig for budsjettåret 2015, og det er ikke nødvendig å oppta kassekredittlån/ likviditetslån. 3 Budsjettall 3.1 Skedsmo kommunes avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagte prisark, og de fremlagte avgiftsgrunnlag. Det legges til grunn en prisstigning på 3,0% i kommunens gebyrer og avgifter så fremt annet ikke er spesifisert. 3.2 Prisendringer avvikende fra generell prisjustering: 3.2a Satsene for oppholdsbetaling i barnehage settes til kr 2.580, jfr. Statens regulering av maksimalpris i barnehagene. 3.2b Årsgebyret pr. m³ vann reduseres til kr 10,04 ekskl. mva. for 2015 (-4,6%). 3.2c Årsgebyret pr. m³ for avløp reduseres til kr 14,48 pr. m³ ekskl. mva. (-3,9%). 3.2d Årsgebyrene for vann og avløp har for 2015 en fastleddspris på totalt 641 kroner + mva. 3.2e Årsgebyr for feie-/ tilsynsgebyr prisene på en enkel pipe reduseres med 10% fra kr. 415,- eks. mva. til kr 373,50 eks. mva. 3.2f Gebyret for situasjonskart (kr 2.560,-) holdes uendret fra 2014 til Side 2 ÅB OG HP

3 4. Interkommunale selskap og sammenslutninger 4.1 Budsjettoverføringer til NRV, NRA, ROAF, Legeformidlingssentralen, Tolketjenesten, Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Romerike revisjon IKS, ROKUS IKS, Romerike krisesenter, Stalsberghagen gravlund og krematorium og Regionalt landbrukskontor vedtas i henhold til sektorenes budsjettgrunnlag. 4.2 Arbeidet i interkommunale selskaper skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med god kvalitet til lavest mulig pris. 4.3 Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling skal det tilstrebes 100% egendekning i kommunens utgifter. 4.4 Et eventuelt underskudd på selvkostområdene vann, avløp, byggesak, feiing og renovasjon dekkes gjennom bruk av etterfølgende års overskudd. 5. Iht. revisjonen anbefaling gjøres følgende vedtak for det enkelte budsjettår som grunnlag for den praksis som følges for en del avslutningsposteringer ved regnskapsavslutningen. Følgene vedtakspunkt stadfester den praksis som har vært fulgt: 5.1 Resultatet av driften av de kommunale utleieboligene inkludert kommunal husleiestønad, føres mot fond vedlikehold av leiligheter og eiendommer vedr. kommunale utleieboliger. 5.2 Resultatet av driften i Landbrukskontoret føres mot en balansekonto for hver av ordningene. 5.3 Ubrukte eiendomsskattemidler avsettes til fond konto eiendomsskatt. 5.4 Prosjekter i investeringsregnskapet som avsluttes med overskridelse av budsjettrammen dekkes foreløpig med bruk av tilgjengelig finansiering fra andre prosjekter. Sak om tilleggsbevilgning fremmes i egen sak. 5.5 Kjøp og salg av leiligheter i Åråsveien Borettslag og i Konten borettslag gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for tildeling og salg av omsorgsboliger. Inntekter tilføres fond omsorgsboliger og innløsning belastes fond omsorgsboliger ( kjøp og salg av omsorgsboliger). 5.6 Inntekter fra salg av eiendom avsettes til fond fra tomtesalg til fremtidige investeringer. 5.7 Alle ekstraordinære innbetalinger på etableringslån avsettes til bundet investeringsfond ( ). 6 Hovedutvalget for teknisk sektor gis fullmakt til å vedta endringer i investeringsplanen for vann, avløp og samferdsel, innenfor vedtatte totalrammer for investeringsplanene. 7. Drifts- og kapitalfond iht. vedlegg f) på til sammen 2,011 mill. kroner omdisponeres til vedlikeholdstiltak i eiendomsavdelingen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom sektorbudsjettene og rammetilskuddet som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 9. Alle fellesinntekter og fellesutgifter så som skatteinntekter, rammetilskudd, avdragsutgifter, renteinntekter og -utgifter og lignende vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument Mål for virksomhetene for Skedsmo kommunes årsbudsjett 2015, og handlingsprogram vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument De økonomiske driftsrammene for hver sektor med sum inntekt og sum utgift vedtas slik det fremgår av hovedoversikten i vedlagte dokument. ÅB OG HP Side 3

4 Skedsmo kommune den Torstein Leiro Rådmann Side 4 ÅB OG HP

5 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 1. GRUNNLAG FOR BUDSJETTET I SKEDSMO KOMMUNE. Budsjettet bygger på sist vedtatte handlingsprogram i K-sak 13/127 den med justeringer slik det er formulert i vedtatt budsjettrundskriv i K-sak 14/61 den og regjeringens forslag til statsbudsjett. 1.1 Kommunens økonomiske situasjon i 2014 Skedsmo kommune holder seg nær vedtatte budsjettrammer som omfatter samlede inntekter på ca. 3,2 milliarder kroner. Sektorene har ved utgangen av september 2014 meldt om et samlet overskudd på 5,7 mill. kroner. H&S-sektoren melder om en besparelse på 3 mill. kroner og teknisk sektor om en besparelse på 2,7 mill. kroner. For skatt, rammetilskudd og finans er merinntektene på 3,4 mill. kroner. Det rapporteres derfor om et samlet overskudd på 9,1 mill. kroner pr. september 2014, eller 3 promille av budsjettet. Det totale investeringsbudsjettet i 2014 er på 1.066,5 mill. kroner. Pr. september er 55% av bevilgningen i 2014 brukt. Det vil bli lagt frem egen sak til kommunestyret i desember 2014 om overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 til Lønn I sektorenes budsjetter for 2014 var det avsatt 36,6 mill. kroner til å dekke økte kostnader som følge av lønnsoppgjør i 2014 (2,0%). Pga. forventet høyere resultat på lønnsoppgjøret i 2014 ble det i budsjettert med en felles sentral reservepost på 19,077 mill. kroner. Resultatet av oppgjøret viser at kommunen vil trenge 7,2 mill. av denne reservepotten for å dekke resultatet av lønnsoppgjøret i 2014 ut i fra et samlet anslag for årslønnsvekst på 3,3%. Skatteinntekter og rammetilskudd (frie inntekter) Regjeringen forventet en nedgang i nasjonale skatteinntekter for 2014 i revidert nasjonalbudsjett i våres, og forventet nedgang ble økt ytterligere i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen har samlet redusert skatteanslaget med 1,2 milliarder for kommuner og fylkeskommuner for Trekker vi ut fylkeskommunale skatteinntekter og bruker vår tommelfingerregel om at Skedsmo får ca. 1,0% av nasjonale tall skulle vi hatt mill. lavere skatteinntekt. I Skedsmo er derimot skatteinntektene pr. oktober 8,6 mill. kroner over budsjett. Rammetilskuddet følger prognosene. Det er naturlig å se skatt og rammetilskudd sammen fordi inntektssystemet fører til at merinntekter på skatt fører til redusert rammetilskudd, slik at resultatet blir at bare 40% av merinntektene på skatt beholdes i kommunen. Resten overføres til mer skattesvake kommuner. Pr. oktober ser det derfor ut til at økt inntektsutjevning kan trekke ut deler av den merinntekt på skatt vi nå har. Renter Det er fortsatt lave renter og det forventes at nivået vil vedvare. Vi har hatt stor likvidetsbeholdning i 2014 pga. ubrukte lånemidler. Vi ser våre lån, likvide midler og rentebindinger i sammenheng, og innrettet dette slik at vi på kort sikt ikke skal være utsatt for en for stor risiko ved endringer i renten. 1 prosentpoeng endring i rentesatsen utgjør ca. 5 mill. kroner pr. år for låneporteføljen i sum renteendring. 1.2 Sykefravær Sykefraværet (sum av korttidsfravær og langtidsfravær) på årsbasis har hatt følgende utvikling: ÅB OG HP Side 5

6 2002: 10,5% 2005: 7,9% 2008: 9,3% 2011: 8,2% 2003: 11,1% 2006: 9,0% 2009: 9,1% 2012: 7,8% 2004: 9,0% 2007: 9,1% 2010: 9,0% 2013: 7,8% I 2014 har sykefraværet vært 8,8% i 1. kvartal og 7,5% i 2. kvartal. 1.3 Befolkningsvekst I 2013 var befolkningsveksten på 656 personer. Ved utgangen av 2. kvartal 2014 har kommunen innbyggere, eller 458 nye innbyggere første halvår. Rådmannen forventet i budsjettrundskrivet en årlig befolkningsvekst i 2014 på omlag 950 nye innbyggere pr. år og opprettholder den prognosen i budsjettforslaget. Lenger ut i HP-perioden er det i gjeldende HP og i dette budsjettforslaget lagt opp til en årlig vekst nær 2,0% eller ca nye innbyggere pr. år. År Alle innbyggere år år år år år år år år og oppover Økning pr. år Befolkningsutviklingen er grunnleggende viktig for utforming og dimensjonering av tjenesteproduksjonen og er således en av de viktigste premissene for utforming av rådmannens budsjettforslag. Den oppdaterte prognosen er lagt til grunn for sektorenes planer. 2. FORSLAG TIL STATSBUDSJETT MED EFFEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNE 2.1 Vekstanslag Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner utover pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,0%. Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 3,9 mrd. for kommunene skal benyttes til: Befolkningsvekst (anslag for kommunene: 2,1 mrd.). Pensjonskostnader (anslag for kommunene: 0,5 mrd.) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 200 mill. kr Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,8% regnet fra anslag på regnskap Veksten kan deles i to elementer, som er pris- og lønnsvekst (benevnes ofte som deflator) på 3% og realvekst på 1,8%. Pris- og lønnsveksten (deflator) for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0%. Veksten er en sum av anslått prisvekst og anslått lønnsvekst, og lønnsveksten anslås til 3,3%. De frie inntektene er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Staten styrer i stor grad utviklingen fordi skattesatsen fastsettes av staten og rammetilskuddet bevilges og fordeles av staten. Kommunene står igjen med å beregne effektene ut fra beregning av vekst i innbyggertall og effekt på skatteinnfordringen. Side 6 ÅB OG HP

7 Staten har beregnet at samlede frie inntekter i 2015 for Skedsmo kommune blir 2,409 milliarder kroner. Skedsmo kommune har regnet på egne tall, og kommet til at vi kan legge til grunn noe høyere vekstanslag for skatteinntektene, og kommer ut med frie inntekter som er 19,7 mill. kroner høyere enn statens anslag. I rådmannens forslag til budsjett er veksten i frie inntekter på 4,8%. Skatteinnfordringen er meget god i Skedsmo, og vi forventer at den fortsatt vil være tett opp mot 100% av utskrevet skatt. Regjeringen opprettholder forrige regjerings mål om at 40% av frie inntekter skal komme fra skatt og 60% fra rammetilskudd. I og med at regjeringen reverserer ordningen med at kommunene skal betale 20% av sykehusinnleggelser og trekker ut ca. 5,7 milliarder av rammetilskuddet bidrar det til at kommunenes skatteandel (skattøren) for personlige skatteytere reduseres fra 11,4% til 11,25% for En annen årsak til reduksjon i skattøre er at det foreslås å innføre skatt på uføretrygd ved at trygden justeres noe opp og deretter skattlegges. Det øker kommunenes skatteinntekt. Regjeringen endrer forslaget til vekstkommunetilskudd og øker rammen til dette fra 61 millioner til 393 mill. i Kommuner med over 1,6% (ned fra 1,7% i 2014) befolkningsvekst i gjennomsnitt de 3 siste år får kroner pr. overskytende nye innbygger. Denne økningen dekkes inn ved av øvrig rammetilskuddsbevilgning reduseres tilsvarende. Det tilsier at Skedsmo er med å finansierer denne ordningen med 3-4 mill. kroner. Skedsmo hadde ikke høy nok vekst til å få veksttilskudd i 2014, og befolkningsveksten har heller ikke siste år bidratt til at vi kommer godt ut av ordningen. For 2015 får dog Skedsmo 1,086 mill. kroner i veksttilskudd. Heller ikke de etterfølgende årene vil gi særlig veksttilskudd pga. den lave befolkningsveksten de siste 2 årene. Skedsmo kommune er heller ikke i år berettiget til skjønnsmidler. Arbeidsløshetsnivået anslås å øke fra 3,4% i 2014 til 3,6% i Fra 2013 til 2014 økte konsumprisindeksen med 2,1 %. Staten anslår prisveksten fra 2014 til 2015 til også å bli 2,1%. 2.2 Hva veksten skal dekke I budsjettforslaget legger staten en rekke føringer for hva veksten i de frie inntektene skal dekke. I første rekke skal pris- og lønnsveksten dekkes. Dernest må økte behov som følge av befolkningsvekst håndteres. I perioder vil kommuner med høy vekst ha store kostnader. Kostnadene er ofte større enn det økte inntekter fra nye innbyggere kan gi. Staten har derfor tatt ut 393 mil. kroner fra rammetilskuddsordningen og fordelt disse midlene særskilt for å styrke vekstkommunene. Skedsmo ble trukken nesten 4 mill. kroner på dette grepet og fikk 1 mill. kroner ut av ordningen. Vi fikk en negativ effekt fordi vi ikke har hatt så sterk vekst som mange andre kommuner. Økte pensjonskostnader utover pris- og lønnsvekst, må dekkes innenfor rammen av økte frie inntekter. For den alminnelige pensjonsordningen belaster Skedsmo kommune regnskapet med samme sats for pensjonskostnader som vi har gjort de senere årene (16,8% på kommunens andel). Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene vi har til pensjonsordningen, og merkostnadene som vil være mill. kroner i året forutsettes dekket av premiefondet i HP perioden. For lærerpensjonene i statens pensjonskasse og sykepleieordningen i KLP er bevilgningene i samsvar med kostnadene og dekkes av pris- og lønnskompensasjonen. Staten vil at kommunene skal styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser samt satse på mer fleksible barnehageopptak. Til sammen anslås satsingen i 2015 for disse elementene å være ÅB OG HP Side 7

8 om lag 500 mill. på landsbasis og sjablonmessig er det lagt inn 3,957 mill. kroner i økt rammetilskudd til Skedsmo. I kommende års budsjett har ikke Skedsmo kommune funnet midler til å gjennomføre disse styrkningene. Det har i stor grad sammenheng med at vi er trukket i rammetilskuddet som følge av andre endringer. Det er endringer i nøklene for beregnet utgiftsbehov for 2015 i forhold til Utgiftsbehovet for Skedsmo er gått ned 2014 til Kommunen skal nå kunne drive lik landsgjennomsnittet med 95,4% av inntektene mot tidligere 96,1%. Det fører til økt trekk i utjevningsordningen med 16 mill. kroner. Det innebærer at det forutsettes at Skedsmo kommune skal drives 16 mill. kroner billigere i 2015 i forhold til Midler til nye satsinger som er lagt inn i rammen spises opp av endringer i kostnadsnøklene. Det vises til sektorene for mer detaljerte effekter av statsbudsjettforslaget. Statsbudsjettet 2015 videre prosess Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene senest 20. november. Innstillingen behandles 27. november. Kommunalkomiteen forventes å avgi innstilling til statsbudsjettet innen 2. desember. Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles senest 15. desember, dvs. at endelige tall for kommuner ikke behøver å være klare før da. Det er ikke grunnlag for å forvente store endringer i kommunerammene som følge av Stortingsbehandlingen. 3 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 3. 1 Hovedmål Hovedmålet i dette budsjettet er å videreføre tjenesteproduksjonen innenfor rammer basert på forsvarlige inntektsanslag. Målet er utfordrende med et stramt kommuneopplegg fra staten og at kommunen har flere utfordringer knyttet til vekst og strukturendringer. 3.2 Hovedtrekk i forslaget Kommunen står overfor store oppgaver som følge av befolkningsveksten og forsterkes ved at en del av innbyggerne som flytter hit har behov for hjelp fra kommunen. Videre skal befolkningsveksten i kommunen primært skje innenfor LSK-triangelet (Lillestrøm-Strømmen- Kjeller) og innebærer at kapasiteten i barnehager og skoler må utvides i dette området og veisystemene må tilpasses den økte trafikken som utbyggingen fører med seg. Budsjettopplegget er stramt og deler av driftsbudsjettet representerer risiko, og det gjelder både inntektssiden og utgiftssiden i budsjettet. For inntektene gjelder det i første rekke inntektsanslaget der forslaget til skatteinntekter er 19,7 mill. høyere enn statens anslag i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen har både i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet varslet en lavere prognose for kommunesektorens skatteinntekter. Skedsmo har pr. september ,6 mill. høyere skatteinntekter enn opprinnelig budsjett, mens statens samlede prognose for skattenedgang skulle tilsi at Skedsmo skulle fått mill. lavere skatteinntekt enn budsjettert. Ut fra vår nåværende skatteinntekter mener rådmannen det er realistisk å ikke nedjustere vårt skattebudsjett iht. nasjonale prognoser, men det er risiko for ikke å oppnå forventet inntekt, noe som må følges nøye utover i For utgiftene er det risiko for at nye løsninger og tilpassinger ikke gir den positive effekten vi forutsetter, eller at det tar lenger tid for å oppnå ønsket effekt enn vi forutsetter. Når det ikke er rom for sikkerhetsmarginer, representerer slike forutsetninger risiko. For driftssituasjoner som ikke har endret seg over tid, er marginene trukket ut, og det er risiko for merutgifter hvis noe uventet skulle skje. Side 8 ÅB OG HP

9 Rådmannen mener således at budsjettforslaget ikke så robust som det ideelt sett burde være. Rådmannen foreslår 4% vekst i sektorrammene fra 2014 til 2015, når det korrigeres for endringer i samhandlingsreformen (52,7 mill. kroner) og kjøp av Asak skole (8,8 mill. kroner). Det innebærer at det er gitt kompensasjon for lønns- og prisvekst og at det er rom for en realvekst på omkring 1% i Utover i perioden er det lagt inn svært lite i realvekst i driftsbudsjettene. Realveksten gir rom for at bemanningen i kommunen kan øke med 57 stillinger til 3.000,3 årsverk totalt i Budsjettforslaget inneholder omprioriteringer og tilpasninger som gjør at tjenesteproduksjonen på kort sikt og i store trekk kan opprettholdes. På litt lenger sikt er det behov som det ikke er kontroll på. Slik sett er oppstart og drift i de nye omsorgsboligene i Kjerulfsgate utsatt til , og det er ikke funnet plass til å bemanne opp mer enn 36 av i alt 86 boliger slik det også lå inne i budsjettrundskrivet. Frydenlund skole er bygd ut med 15 nye skoleplasser til i alt 55 skoleplasser for å møte behovet for spesialpedagogiske tiltak for et stadig økende antall funksjonshemmede barn. Helårsdrift for de nye skoleplassene koster 12 mill. kroner. I dette budsjettet er det kun funnet plass til 5 mill. kroner til drift og resten, 7 mill. kroner, er ført opp på S6-listen. Kommunen har hatt et høyt investeringsnivå de siste årene med tilsvarende vekst i lånegjelden (se pkt Lånegjeld og avdragsutgifter). Dette har ført til en vesentlig vekst i rente- og avdragsbelastningen (se pkt 12.1 Hovedoversikt drift). Kommunen står foran store utfordringer med å dekke behovet for skoleplasser innenfor LSK-triangelet, og en ny skole i Lillestrøm burde vært påbegynt i HP perioden. Rådmannen ser ikke muligheten for å realisere dette prosjektet, som kan koste 350 mill. kroner, innenfor rammene i dette budsjettet. Det er av stor betydning at man disponerer eiendomsskatten til høyt prioriterte og lovpålagte oppgaver for å ivareta driftsnivået for en økende befolkning. Skedsmo kommune er pålagt fra Fylkesmannen å utrede konsekvenser av å slå seg sammen med kommuner omkring Skedsmo, og rådmannen vil gi forslag til prosess for dette med det første. Resultatet fra arbeidet vil være ett av grunnlagene for endelig beslutning i Stortinget om ny kommunestruktur. Budsjettforslaget tar ikke hensyn til mulige fremtidige konsekvenser av slike beslutninger. 3.2 Rammeendringer Følgende rammeendringer er gjennomført i sektorrammene (eks. pris- og lønnskomp. fra 2014 til 2015) i kr: * Realvekst sektorrammer driftsbudsjett S-Adm. Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT Endring til Endring til Endring til Endring til Sum rammeøkning i HPperioden: * H&S slipper fra 2015 å betale kommunal andel sykehusinnleggelser på ca. 52,7 mill. Det er trukket ut 8,8 mill. av SA s sitt budsjett i 2015 som følge av at husleieutgiftene for Asak skole er opphørt. Renter og avdrag på lånet som ble tatt opp ved kjøp av skolen belastes fellesområdet. Det er også ÅB OG HP Side 9

10 flyttet 3,2 mill. kroner fra selvkostområdene i teknisk sektor til økt betaling av renter og avdrag på fellesområdet. Endringer i driftsrammene er detaljert beskrevet i de enkelte sektorkommentarer, og oppsummeringene bakerst i dette kapitlet. Når det gjelder investeringene er hovedrammene fra sist vedtatt HP videreført, men det er lagt inn enkelte mindre investeringer og justert ramme på noen byggeprosjekter pga. prisstigning. Det vises også til senere avsnitts gjennomgang av rammeendringer (avsnitt 4) og oppsummering av kommunens budsjettsituasjon (avsnitt 11). 3.3 Sektorovergripende mål som alle sektorene skal utarbeide mål etter. Virksomheten i Skedsmo kommune styres etter standarder som er definert gjennom lovverk, forskrifter eller vedtatt spesielt i vår kommune. I tillegg settes konkrete mål for hva vi skal oppnå. Disse målene er utviklingsmål som er spisset mot de endringene vi skal arbeide med i tillegg til den ordinære driften. I denne sammenheng har kommunestyret vedtatt 3 overordnede mål som vi særlig skal ha fokus mot. Det er: 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere. 2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. 3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Rådmannen viser i gjennomgangen av de enkelte sektorenes mål til hvordan de sektorovergripende målene skal følges opp. 3.4 INNTEKTSSIDEN I BUDSJETTET Inntektssiden i budsjettet består av frie inntekter (skatt og rammetilskudd), salg av tjenester til private, til kommuner og off. instanser, renteinntekter, refusjoner fra NAV (sykepenger m.m.), øremerkede tilskudd og andre refusjoner. Inntektsanslagene er gjort i samsvar med føringer fra staten og vårt interne vedtak om å øke salgs- og leieinntektene med 3,0% når annet ikke er bestemt Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget for 2015 baseres i utgangspunktet på at innbetalt skatt i 2014 blir som budsjett, dvs. totalt kr Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet redusert prognosene med totalt 2,1 milliarder for samlet skatteinntekt i kommunesektoren. Det vil for Skedsmo kunne bety en skattenedgang på mill. Skedsmo har derimot fått 8,6 mill. mer enn opprinnelig budsjettert pr. september. I forslaget til statsbudsjett reduseres kommunalt skattøre fra 11,4 til 11,25. Det reduserer årlige skatteinntekter isolert sett med ca. 17,5 mill. Rådmannen foreslår at vår prognose baserer seg på regjeringens statsbudsjettanslag for samlet skattevekst på 4,7%, men har valgt å redusere påslaget for nye innbyggere i 2015 ned til 1 mill. for å ta hensyn til svake nasjonale prognoser og ikke strekke vårt anslag for langt over de nasjonale prognosene. I statsbudsjettforslaget var samlede frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslått til 2,408 milliarder, mens rådmannens forslag utgjør 2,429 milliarder. I er beregnet nye innbyggere iht. gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger ganget opp med prognosen på antall nye innbyggere pr. år (950). Det gir en skatteøkning på kr 25 mill. pr. år. Side 10 ÅB OG HP

11 Neste års skatteinntekter beregnes dermed til kr , mot kr i 2014, dvs. nominelt kr 63,8 mill. høyere enn i år. Skatteberegning Grunnlag skattegrunnlag 1.1 fjoråret (Pris- og) lønnsjustering 4,7 % inkl. realvekst økning ny befolkning (gj.sn.innt. * 950) Ny skatt HP iht. statsbud Eiendomsskatt I vedtatt handlingsprogram er det budsjettert eiendomsskatteinntekter på 60,0 mill. kroner pr. år i 2015 økende med en halv million pr. år i HP-perioden basert på 2 promille av grunnlaget. Omtaksering av eiendommer i kommunen foretas nå, men endelig tall er ikke klart når dette budsjettforslaget fremlegges. Rådmannen bruker derfor inntil videre budsjettvedtaket fra i fjor. Tabellen nedenfor viser vedtatte disponeringer av eiendomsskatten: (mill. kr) P-nr Prosjekt(T) HP 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 E-skatt i driftsregnskapet (iht. vedtatt takstøkning) EIENDOMSSKATT udisponert beløp avsatt til fond EIENDOMSSKATT bruk av eskattfond EIENDOMSSKATT, DRIFT SA og TEKNISK sektor (inkl. taksering) LÆRLINGEPLASSER EU-KOORDINATOR (DRIFT) GRATISPRINSIPP/DRIFTSTILSKUDD (KUL) OPPLEVELSESKORTET MINORITETSSPRÅKLIGE I SKOLEN PILGRIMSLEDEN SØNDAGSÅPENT HOVEDBIBLIOTEK UNGDOMSLOKALER I KIRKEGATA DRIFT AV SLORAHALLEN EKSTRA TILSKUDD SKOLEKORPS FRITIDSKLUBBER OPPRUST/DRIFT FORSKJØNNING AV PARKER OG GRØNTOMRÅDER NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING (til investeringsregn.) AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE STUPETÅRN NEBBURSVOLLEN (til investeringsregn.) RENTER OG AVDRAG LÅN E-SKATTPROSJEKTER SUM E-SKATT DRIFTSREGNSKAP E-skatt i investeringsregnskapet G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING (fra driftsregn.) STUPETÅRN NEBBURSVOLLEN (fra driftsregn.) SUM E-SKATT INVESTERINGSREGNSKAP LÅNEOPPTAK E-SKATT PROSJEKTER OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET Hovedsakelig som følge av lønnsoppgjøret har driften av eiendomsskatten økt utgiften sin med kr pr. år. Renteutgiften er justert noe opp iht. forventning om høyere rentesats utover i perioden. I gjeldende HP var det vedtatt å støtte lånebetjening for Skjetten sportsklubb med kr pr. år fra eiendomsskatten. I år ble det i egen sak vedtatt å overta lånet. Denne bevilgningen er derfor tatt ut av e-skattoppsettet, og lånet betjenes av Skedsmo kommune. Rådmannen foreslår å videreføre eskattefinansiert drift av Slorahallen også i 2018, da det ikke er tilgjengelige midler innenfor vanlig drift, og driften neppe forventes å opphøre i Det er udisponerte fondsmidler fra e-skatt på 4,511 mill. kroner pr ÅB OG HP Side 11

12 Det fremgår av tabellen at det er udisponerte eskatteinntekter hvert år i perioden, fra 18,3 mill. kroner i 2015 til 37,7 mill. kroner i Disse midlene har rådmannen i budsjettforslaget satt av til fond, men de forventes disponert av kommunestyret til tiltak politikerne finner ønskelig Rammetilskudd Rammetilskuddet reduseres fra 1.044,3 mill. kroner i 2014 til 1.030,2 mill. kroner i 2015, en nedgang på 14,1 mill. kroner. Nedgangen skyldes hovedsakelig at det er trukket ut 52,7 mill. kroner av rammetilskuddet som følge av at H&S ikke lenger trenger å betale for sykehusinnleggelser i kommunen. Det er også en liten vekst videre utover i perioden som bidrar til at kommunen kan håndtere befolkningsveksten (se hovedoversikten). Kommunen får ifølge beregningsmodellen til KS kun et lite årlig vekstkommunetilskudd. Med prognostisert befolkningsvekst vil Skedsmo først i 2018 få veksttilskudd av betydning: 2015: 1,086 mill. 2016: 0,282 mill. 2017: 1,519 mill. 2018: 8,739 mill. Rådmannens beregning av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) følger kommunaldepartementets beregninger for kommunens frie inntekter. Det er lagt inn en liten mervekst utover dette som skyldes at kommunen har lagt inn egne befolkningsprognoser som gir høyere vekst i skatt og rammetilskudd enn de nasjonale beregningene. Veksten i de frie inntektene i forslaget fra rådmannen er på 4,8 % grunnet fradraget i rammetilskudd nevnt foran. Rådmannen mener de usikre økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt tilsier at ytterligere strekking av slike inntektsprognoser vil være risikable Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer med krav om motytelse Der ikke annet er bestemt, er alle inntekter justert opp med 3,0%. Av inntekter som avviker fra denne normalen nevnes: Maksimalsatsene for opphold i barnehager er fastsatt av staten å øke fra kr i 2014 til kr i Økningen er 100 kroner mer enn pris- og lønnskompensasjonen. Betaling for vann, avløp og renovasjon. Disse avgiftene er beregnet ut fra selvkost og er et resultat av en egen selvkostberegning som er vedlagt dette dokumentet. Vannavgiftene reduseres med 4,6%, avløpsavgiften reduseres med 3,9% og feieavgiften reduseres med 10%. Gebyr for situasjonskart holdes uendret. Det vises for øvrig til egne prisark pr. sektor for betaling av kommunale tjenester som følger som vedlegg til dette dokumentet Renteinntekter og kompensasjonstilskudd Renteinntektene er beregnet ut fra antatt likviditetsbeholdning på 800 mill. kroner i 2015 og 500 mill. kroner i resten av perioden. Den høyere likviditetsbeholdningen i 2015 skyldes at vi har en del forsinkelse i investeringsprosjektene. På grunn av dette blir beholdningen av ubrukte lånemidler høyere enn normalt, men dette må vi anta er forbigående, og beholdningen er derfor redusert fra Ny bankavtale, gjeldende fra desember 2014, gir noe lavere innskuddsrente enn tidligere avtale. Kompensasjonstilskuddet fra staten beregnes ut fra den flytende renten i Husbanken. Renten i Husbanken følger markedsrenten med noe etterslep. I 2015 får kommunen kompensert både renter og avdrag for et lånevolum på 114 mill. kroner til omsorgsboliger/ sykehjem, og renter (ikke avdrag) for et lånevolum på 155 mill. kroner til skolebygg. Sum kompensasjonstilskudd er budsjettert til 12,7 mill. kroner i 2015 for alle disse byggene. Side 12 ÅB OG HP

13 3.5 UTGIFTSSIDEN I BUDSJETTET Lønnsutgiftene Lønnsutgiftene er budsjettert med bakgrunn i eksisterende bemanning og lønn pr tillagt en reserve på 1,2% for å dekke lønnsøkninger i Det forventes 3,3% lønnsvekst fra 2014 til Overhenget fra lønnsoppgjøret anslås til 2,1%. Budsjettering av lønn videre i HP-perioden er gjort i faste priser og viser kun evt. endringer i volum. Sektorenes lønnsavsetning 2015: - Sentraladministrasjonen Utdanningssektoren Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor SUM lønnsavsetning 2015: Avsetningene er budsjettert på den enkelte sektor, som har ansvaret for å fordele avsetningen på lønnsbudsjettpostene etter at lønnsoppgjøret er klart. Budsjettforslaget innebærer en bemanningsøkning på 57,04 årsverk til 3.000,28 årsverk totalt i Bemanningen er den samme utover i perioden, unntak er utdanningssektoren som har lagt inn 5 nye stillinger hvert år i grunnskolen som følge av elevtallsvekst. Det er på alle sektorer, unntatt teknisk, også lagt inn noen økninger i årsverk i påfølgende år. For nærmere detaljer om bemanning pr. programområde vises til vedlegg bakerst i dokumentet med sum årsverk pr. programområde. Avsetning til dekning av lønnstillegg utover budsjettert i sektorene. En lønnsavsetning på 1,2% for lønnsoppgjør i 2015 gir rom for en datolønnsvekst fra 1. mai på 1,8%. Det kan være for lite. For å bygge inn reserve i våre budsjetter settes det av en reserve på en sentral post i tillegg til det som allerede er bygd inn i sektorbudsjettene. Avsetningen utgjør pr. år: I forhold til andre viktige tiltak som har krevet bevilgning har det i dette forslaget endt opp med en avsetning til buffer på 8,1 mill. kroner. Det er ikke rom for særlig avsetning i 2016, mens det er et stort udisponert beløp avsatt i Pensjonskostnadene Pensjonskostnadene i kommunen er fordelt på 3 ordninger. Den alminnelige ordningen der de aller fleste kommunalt ansatte er tilsluttet, ivaretas av et pensjonsforsikringsselskap som Skedsmo kommune har avtale med, fra er det KLP. Betingelsene for arbeidstakerne er de samme uavhengig av hvilke selskap kommunen velger til å administrere ordningen. Kommunens andel av premien budsjetteres med 16,8%. Med de prognosene vi legger til grunn for lønnsvekst i 2014, vil reguleringspremien i pensjonsordningen bli høy og avsatt premie kan være for lav. For å dekke kostnadene må vi bruke av premiefondet. Premiefondet er så stort at vi sannsynligvis kan trekke på dette fondet i HP-perioden, men det er på ingen måte en varig løsning. Rådmannen kommer derfor tilbake til vurdering av størrelsen på pensjonspremien ved neste rullering av handlingsprogrammet. ÅB OG HP Side 13

14 Med KLP må vi forvente et årlig egenkapitaltilskudd på ca. 5,0 mill. kroner. Grunnen til dette er at KLP er et gjensidig selskap der alle kundene er eiere av selskapet. Denne betalingen er lagt inn i budsjettforslaget, og fremkommer som en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet der slike utbetalinger må bokføres. Ansattes andel av premien i alle pensjonsordningene er 2% av lønnen. Lærere er tilsluttet Statens Pensjonskasse og premiesatsen for 2015 er redusert til 11,55% fra 12,25% av lønnen i Det gir en besparelse for Utdanningssektoren på 2,4 mill. kroner. Sykepleierne er tilsluttet KLP i henhold til egen bestemmelse. Sykepleierne har særaldersgrense, noe som fører til høyere pensjonspremie, og kommunens andel av premien er estimert til 17,6% i Det er avsatt årlig kr fra H&S sektors ramme for egenkapitalinnskudd for sykepleiere. Skedsmo kommune utgiftsfører pensjonskostnadene i regnskapet lik det som er årets betalte kostnad. Rådmannen mener dette er en riktig strategi fremfor å fordele pensjonskostnadene på fremtidige år, som mange kommuner gjør, og som har ført til en betydelig gjeld til pensjonsordningen med tilhørende belastning på kommunens likviditet. Skedsmo kommune har således ingen gjeld til pensjonsordningen Renteutgifter Norges banks styringsrente er pr. 1. november 2014 på 1,5 % og har vært uendret siden 14. mars Den flytende renten på våre lån pr. november 2014 varierer mellom 1,62% - 2,25%. De lange rentene ligger pr. november 2014 rundt 2,2% for 3 års løpetid, i underkant av 2,5 % på løpetid 5 år, og ca. 3,0% på løpetid 10 år. Skedsmo kommunes totale lånegjeld pr er beregnet til mill. kroner, når alle låneopptak for 2014 er gjort, og årets budsjetterte avdrag er betalt. Av den totale lånegjelden vil formidlingslån utgjøre 330 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg g) som viser alle lån pr. 1. november Siste finansrapport viste at vi har fast rente på 31% av låneporteføljen, resten er flytende lån. Snittrenten i hele porteføljen var pr. august 2014 på 2,5 %. Sammensetningen av porteføljen vurderes fortløpende. Vi har budsjettert 2,25 % flytende rente i 2015, 2,5% i 2016 og 2,75% rente i perioden Budsjettrenten er satt utfra markedets rentesyn, og etter innspill fra ulike aktører. Det er alltid rom for skjønn, og vi vil påpeke at vi har lagt oss på laveste anbefalt nivå, spesielt utover i perioden, og dette medfører en økt risiko. For å beregne samlet renterisiko må det tas hensyn til midler på bankkonto, lånevolum der det gis rentekompensasjon, og lån som betales gjennom kommunale avgifter. Ved endring i renten vil disse elementene gi endring i inntektsstrøm til kommunen med noenlunde samme rentesats som endring i utgiftsrente. Vi har beregnet at nettoeffekten ved 1,0% renteendring vil utgjøre ca. 5 mill. kroner for kommunen pr. år. Utviklingen i renteutgiftene i perioden er slik: Renteutgift 74,1 mill. kr 82,6 mill. kr 92,9 mill. kr 91,3 mill. kr Rådmannen foreslår å opprettholde nivået på opptak av startlån til 80 mill. kroner pr. år, og dette er innarbeidet i budsjettet. Det er foreslått å bevilge 3,0 mill. kroner i driftsregnskapet til Side 14 ÅB OG HP

15 merkostnader ved startlånordningen. Dette på grunn av at vi får mindre inntekter fra låntagerne enn det kommunen betaler til Husbanken. Dette kan skyldes forskyvninger i nedbetalingsplan og utsatte innbetalinger. Beløpet overføres til investeringsregnskapet av regnskapsmessige hensyn. Totale lån finansiert av eiendomsskatt vil være 220 mill. kroner pr (inkludert 84,4 mill. kroner som er vedtatt, men ennå ikke tatt opp pr. november 2014). Det er ikke vedtak om nye eiendomsskattelån i perioden. Årlig avdrag er 14,1 mill. kroner, og renteutgift for eiendomsskattelånene er beregnet til 5,9 mill. kroner i Lånegjelden og avdragsutgifter Kommunestyret har i siste ÅB/HP vedtatt å strekke avdragstiden på kommunens lån for å kunne frigjøre avdragsutgifter til å finansiere økte investeringer. Avdraget er som følge av dette redusert med 40 mill. kroner pr. år hvert år i perioden i forhold til de opprinnelige lånevedtakene. I 2015 er det budsjettert avdrag på 124,8 mill. kroner i driftsregnskapet, og 15,3 mill. kroner i avdrag på startlån som føres i investeringsregnskapet, til sammen 140,1 mill. kroner. Vi har endret budsjetteringen av avdrag når det gjelder nye lån til selvkostprosjekter i teknisk sektor (vann og avløp). Disse avdras nå over 40 år. Lånene til omsorgsboligene i Kjerulfsgate og Slorahallen avdras over 30 år som vedtaket i kommunestyret sier. Tabellen nedenfor viser utviklingen i lånegjelden i hele HP-perioden: År IB Nye låneopptak Ordinært avdrag Ekstra avdrag UB ÅB OG HP Side 15

16 SKEDSMO KOMMUNE Lånegjeld pr Lån fin. av staten Etableringslån Netto lånegjeld Startlån Startlån er en låneordning der Husbanken låner ut midler til kommunene, og kommunen låner så midlene videre til innbyggere etter søknad. Skedsmo har benyttet denne ordningen i mange år, og eksisterende startlån og tilskuddsportefølje er 364 lån per i dag, med samlede utlån på 237 mill. kroner. Årsaken til at kommunen har en større låneportefølje ovenfor Husbanken er en stor beholdning tilbakebetalte lån (66,4 mill. kroner pr. 01. januar 2014) som vi ennå ikke har innbetalt til Husbanken (bl.a. pga. rentebindinger), og at alle tildelte lån ennå ikke er utbetalt. Husbanken har satt rammer for hvilke kriterier kommunen skal benytte for å innvilge lån. Ordningen anses som et viktig virkemiddel for kommunen i arbeidet med å skaffe innbyggere som trenger det, en egnet bolig. Ny forskrift for startlån innebærer en dreining mot i enda større grad å benytte startlån til de av kommunens innbyggere som er langvarig vanskeligstilte. Dette vil innebære i all hovedsak fullfinansieringer, da disse gir kommunen en langt bedre kontroll i forhold til lånene i ettertid, og risikoen er mindre sett opp mot mange toppfinansieringer. Fullfinansieringer innebærer flere startlånkroner per utlån og dermed en begrensning i antall utlånsaker. Startlån representerer en risiko for kommunen, ettersom kommunen må være med på å bære tapene på misligholdte lån. Rådmannen foreslår å opprettholde nivået på 80 mill. kroner pr. år, selv om antall mottatte søknader overgår den rammen kommunen har for lån Avskrivninger Avskrivninger i kommunale regnskap fremkommer i hovedoversikten som en utgifts- og inntektspost som utligner hverandre. Avskrivningene gir derfor ingen resultatmessig effekt som i privat regnskap, men gir et anslag på hva slags vedlikeholdsbehov og gjenanskaffelsesverdier kommunen bør ta høyde for. For 2014 er det lagt inn 120 mill. i avskrivninger iht. hva vi regnskapsmessig beregnet for regnskap 2013 og planlagte nye bygg i Det kan også vises til hva fylkesmannen anbefaler av driftsresultat til bl.a. å kunne egenfinansiere nybygg Eiendomsdrift Side 16 ÅB OG HP

17 I budsjettforslaget ligger det inne 4,4 mill. kroner til vedlikehold i Disse midlene skal brukes til følgende: Myndighetskrav: 2 mill. til branntekniske anlegg samt bygningsmessige tiltak innenfor brann, HMS/internkontroll avvik, og eventuelle avvik på grøntanlegg/lekeapparater. 1,5 mill. kroner er tenkt brukt til tekniske anlegg (elektriske anlegg og sanitæranlegg). Kr ,- er tenkt brukt til universell utforming. Kr ,- til ordinært vedlikehold. Rådmannen foreslår i tillegg å bruke 2,011 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold i 2015 ved å omdisponere en del mindre fond, ref. innstillingens vedtakspunkt 8. Bevilgningen vil i hovedsak gå med til å skifte ut heis i Linbråten barnehage. 4. SEKTORRAMMENE Det er i budsjettet tilført sektorene en rammevekst allerede i vedtatt budsjettrundskriv. Det vises til budsjettrundskrivet for begrunnelsen til disse økningene. 4.1 Tillegg i rådmannens budsjettforslag som fører til økte sektorrammer i forhold til budsjettrundskrivet. Endringene i sektorrammene i forhold til budsjettrundskrivet skyldes primært viktige driftstiltak for å sikre en tilstrekkelig og korrekt drift. Nærmere om innholdet i sektorbudsjettene følger i sammendraget av sektorbudsjettene og i sektorenes detaljerte budsjettforslag. Etterfølgende oversikt viser alle rammeendringer til sektorene fra 2014 til 2015 og de påfølgende årene i handlingsprogrammet: ÅB OG HP Side 17

18 ÅB / HP Rådmannens forslag Nytt i statsbud Nytt i budsjett Endring rundskriv Driftsbudsjettet inkl. eiendomsskatt S-Adm./ Felles Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT Opprinnelig budsjett Herav e-skatteprosjekt drift (herav 2 mill. ovf. til inv.) Inflasjonsjustering 3,0% (teknisk inkl. korr. selvkostområder) Tillegg pga. lønnsoppgjør SA (Utd): Merkostnader drift ny skole Bråtejordet helårseffekt økning fra SA: E-avd. bygningsdrift Kjerulfsgate boog aktivitetssenter fra høst SA: økt ramme driftstilskudd næringsorg SA: økt ramme til ehandel stilling og programvare (bortfall av DIFI-støtte IK prosjekt) SA: Driftstilskudd Romerike Revisjon, redusert 1-gangs oppstartingstilskudd SA/ H&S, 1/2 stilling vedr. beredskap overflyttet fra H&S til SA, PNM-avd SA/ H&S, ramme til husleieutg. for leide lokale for barnevernet overføres fra e-avd. til H&S SA: Politisk, innkjøp og utskrifting Ipads kommunestyre og lisenser og 3G drift SA: Ekstra stilling lønn SA/ felles: Husleie Asak skole til felles renter og avdrag SA/ tek: flytting av miljødelen PNM til teknisk, stilling og bevilgning. Også Vannområde Leira, Nitelva som går i SA/ Tek: Flytting av stilling fra kemner til teknisk Utd: Redusert pensjonssats Statens Pensjonskasse fra 12,25% til 11,55% inkl. arb.g.avg Utd: Helårseffekt styrking av tiltak for barn med særlige behov (fra ) Utd: Helårseffekt styrking av tilbudet til minoritetsspråklige barn/ elever (fra ) Utd/ Kul: 2 lærlinger utd./ 1 kultur, fra 1. august 2013, over 2 år, reduksjon halvårseffekt 2015 (fra til ) Utd: Statsbud: Helårsvirkninger av nye tiltak 2014 vedr. valgfag m.m. forutsettes lagt inn med full kompensasjon i statsbud H&S: Drift Kjerulfsgate (36 plasser fra 1. august 2015), OBS: forslag utsettelse H&S: Redusert kjøp av sykehjemsplasser (12 plasser fra 1. august 2015) H&S: helårseffekt 1 årsverk psykisk helse/ rus (fra ) H&S: helårseffekt 1 helsesøster /ruskontakt (fra ) H&S: Bortfall andel sykehusinnleggelser Side 18 ÅB OG HP

19 Driftsbudsjettet inkl. eiendomsskatt S-Adm./ Felles Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT H&S/ Utd: Skoletilskudd overført til integreringstilskudd Tek: Økt behov felles renter og avdrag fra selvkostområdene Økt innsparing helårseffekt alle sektorer iht. vedtak vedr. Agendarapport (økt fra 3,130 i 2014 til 4,960 i 2015) Eiendomsskatteprosjekt, endring fra 2014 til 2015 (se spesifikasjon pkt. 7.4) E-skatt endret sektorfordeling E-avd. / kul. vedr. drift Slorahallen (ny fordeling 50% av samlet ramme ) Kul: E-skatt, lån for Skjetten sportsklubb overtatt og nedbetalt (+tippemidler), rentedekning bortfaller Aktivitetsøkning - endringer til NY Ramme 2015 (avrundet til hele hundre tusen) Herav e-skatteprosjekt drift Driftsbudsjettet inkl. eiendomsskatt S-Adm./ Felles Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT SA: Internasjonal koordinator (prosjektstilling 1. aug juli 2015), bevilgning tas ut igjen SA: E-avd. bygningsdrift nye Kjerulfsgate, helårseffekt økning fra SA: Erstatning av SKB-boliger, reduserte renteutgifter fra Utd/ Kul: 2 lærlinger utd./ 1 kultur, fra 1. august 2013, over 2 år, utgår i H&S: Drift Kjerulfsgate, helårseffekt drift av 36 plasser fra 1. august H&S: helårseffekt redusert kjøp av sykehjemsplasser (12 plasser fra 1. august 2015) Kul: Gratisprinsipp/ driftstilskudd finansiert over e-skatt tilbakeføres driftsrammen Eiendomsskatteprosjekt, endring fra 2015 til 2016 (se spesifikasjon pkt. 7.4) Aktivitetsøkning - endringer til Ny ramme Herav e-skatteprosjekt drift SA: Erstatning av SKB-boliger, reduserte renteutgifter fra Eiendomsskatteprosjekt, endring fra 2016 til 2017 (se spesifikasjon pkt. 7.4) Aktivitetsøkning - endringer til Ny ramme Herav e-skatteprosjekt drift Eiendomsskatteprosjekt, endring fra 2017 til 2018 (se spesifikasjon pkt. 7.4) Aktivitetsøkning - endringer til Ny ramme Herav e-skatteprosjekt drift Vedlikeholdsprosjekt finansiert fra fond. Rådmannen foreslår å omdisponere drifts- og kapitalfond for 2,011 mill. kroner for å få lukket enkelte akutte avvik på vedlikehold. Det må foretas et politisk vedtak om omdisponering av fondene, og i vedlegg til budsjettdokumentene er fond som foreslås omdisponert spesifisert. ÅB OG HP Side 19

20 4.3 Overføring til investeringsbudsjett og resultater I hovedoversikten vises et beløp for overføring mellom drifts- og investeringsbudsjettene på 16,4 mill. kroner i 2015, 11,4 mill. kroner i 2016, og 9,8 mill. kroner i årene Denne linjen utgjør det som ikke allerede er disponert i driftsregnskapet, og som normalt kan utgjøre udisponert overskudd til bruk for egenkapitalfinansiering av investeringer eller til å øke driftsutgiftene. Det overførte beløpet brukes til: Avsetning til dekning av forskjellen mellom inntekter og utgifter for videreutlån må genereres over driften, men bokføres i investeringsregnskapet. 3,0 mill. kr Hvert år i perioden foreslås det bevilget midler til å bygge ut fibernettet. Midlene bevilges i driftsbudsjettet og overføres til kapitalbudsjettet (eks. MVA). 1,2 mill. kr Midler fra e-skatteinntekter til gang- og sykkelveier for Prosjektet finansieres av driftsmidler, men prosjektet regnskapsføres i investeringsregnskapet (eks. MVA). 1,6 mill. kr Midler til å dekke egenkapitalinnskudd i KLP alle år i HP-perioden, felles 5,0 mill. kr Midler til å dekke egenkapitalinnskudd i KLP alle år i HP-perioden, sykepl. 0,6 mill. kr Ovf av eskattemidler til prosjekt 9297 Stupetårn Nebbursvollen 5,0 mill. kr Reelt disponibelt overskudd er derfor 0,0 kroner i disse årene i handlingsprogrammet selv om det står at 16,4/11,4/9,8 mill. kroner overføres til investeringsbudsjettet. 5. INVESTERINGER 5.1 Investeringer med og uten momskompensasjon I 2014 ble alle kommuner pålagt å føre all momskompensasjon i investeringsregnskapet. Dette gjorde Skedsmo kommune helt fra starten, men vi samlet opp momskompensasjonen og brukte det til spesifikke prosjekter. Fra og med 2014 har vi foretatt en nettoføring av investeringsprosjektene slik vi gjør i driften, og fører dermed momskompensasjonen på hvert enkelt prosjekt. Ved å knytte momskompensasjonen direkte til investeringen, blir momskompensasjonen en del av finansieringen av prosjektet, og låneopptak blir mindre. Låneopptakene til Skedsmo kommune blir derfor lavere på nye prosjekt enn det vi tidligere har gjort. I vedlegget som viser investeringer med finansiering presenteres beløp med og uten momskompensasjon for å vise forskjellen. 5.2 Investeringer i rådmannens forslag Rådmannen har i tillegg til tidligere vedtatte investeringsprosjekt lagt inn følgende endringer i budsjettforslaget (eks. MVA): EPC- prosjekt på eiendomsavdelingen (energiøkonomisering) i ,2 mill. Tilbygg på Strømmen barnehage i ,0 mill. Stupetårn Nebbursvollen i ,0 mill. Ny infrastruktur på Solbergområdet i ,2 mill. Ny infrastruktur på Solbergområdet i resten av HP-perioden (sum alle år) 56,4 mill. Tilbygg på Lillestrøm barnehage i ,0 mill. De økonomiske rammene tilsier pr. nå at det ikke er mulig i denne HP-perioden å starte opp større nybygg som bl.a. ny skole i Lillestrøm, og bygging av ny sykehusfløy ved LIBOS. Prosjektene er også omtalt nærmere i sektorenes budsjettforslag. INVESTERINGER HP (prosjekt 92** = e-skattprosjekt) Nedenfor følger en oversikt over alle investeringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett. I tabellen er det både prosjekter som følger av sist vedtatt HP og nye prosjekter (kfr. pkt. foran). Side 20 ÅB OG HP

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10:

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10: Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Vertshuset Møtedato: 13.11.2012 Tid: 10:00 12.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Knutsen May Kristin KYST Nestleder Andersen

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer