MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE"

Transkript

1 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 23. januar torsdag 24. januar 2013 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) v/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se evne til å handle 2013 Mot til å se evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser. Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere. På oppdrag fra Helsedirektoratet Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, besøksadresse: Skogstøstraen 37 ROGALAND A-SENTER AS Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

2 Program onsdag 23. januar Åpning Åpning v/ direktør Kjersti Egenberg, Rogaland A-senter Hva sier barna? Hva mener barn og unge pårørende er viktig at vi husker på i møte med dem? Hva har vært god hjelp og hvilken virkning har dette i hverdagen? Lise Rasmussen, familieterapeut, PårørendeSenteret Stavanger i samtale med en ungdom Da var jeg redd, veldig redd Om barn som lever med vold i familien. Øivind Aschjem, familieterapeut og leder av Alternativ til vold (ATV) i Telemark Pause Øivind Aschjem fortsetter Lunsj Smittet av vold Fokus på hva møtet med barns lidelse gjør med oss som hjelpere. Om sekundærtraumatisering, compassion fattigue og utbrenthet i arbeidet med barn. Per Isdal, psykologspesialist og leder av Alternativ til vold, (ATV) Stavanger Pause med frukt Per Isdal fortsetter Vekst og utvikling for barn, unge og deres familier Seniorrådgiver Aud Olene Bjørkås, Bufetat To samarbeidsprosjekt mellom Bufetat, BUPA og Rogaland A-senter; Avklarende team v/synnøve Gjerde Nyborg Senter for foreldre og barn v/ Bente Jensen Slutt for dagen Program torsdag 24. januar Åpning Tonna Brix, Vendepunktet - veien ut av voldelige familierelasjoner. Erfaringer fra barn som pårørende Pause

3 Parallellseminar: Lunsj Seminar A Barn i familier med rusproblematikk Om kommuneprosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon og erfaringer Den nødvendige samtalen Når samtalen handler om bekymringer for et barn knyttet til foreldres bruk av alkohol (film/ hefte) Hilde Jeanette Løberg, spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken Seminar B Ulik kulturbakgrunn ulik oppdragertradisjon? Erfaringer fra arbeidet med ICDP foreldreveiledning til foreldre i Stavanger med annen etnisk bakgrunn enn norsk Marianne Fjetland, Stavanger kommune, helsestasjon og skolehelsetjenste, leder for foreldreveiledningsprogrammet : International Child Development Program, ICDP Seminar C Refleksjoner over barns behov som pårørende knyttet til erfaringer med mestringsgrupper. Hild Jorunn Olsen, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier Foreldre- barn teamet, Karmøy kommune Seminar D Barneregistreringsskjema for barn som pårørende. Hva viser funnene ift kontakt mellom foreldre i rusbehandling og deres barn? Anders Hellman, psykologspesialist, Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger. Ulike instrumenter til kartlegging av barn som pårørende Ellen Kallander, stipendiat, Akershus Universitetssykehus HF, Forskning og utvikling, Psykisk helsevern Seminar E Barneansvarlige i kommuner Sikkerhetsplan / tiltak for barn som pårørende Roy Ikdal - Halvorsen, prosjektstilling Psykisk helse og rusarbeid, Time kommune Alkohol i graviditeten. Følger for barnets utvikling og atferd Astrid Alvik, lege/ Dr. med og forsker, Universitetet i Oslo Pause Det gode liv. Glede, håp og personlige styrker kan øke alle barns livssjanser Anne Linder, psykologspesialist og forfatter, Danmark Pause med frukt Anne Linder fortsetter Avslutning, evaluering

4 Presentasjon av foreleserne: Lise Rasmussen er familieterapeut og barnevernspedagog. Hun er ansatt ved PårørendeSenteret i Stavanger som fagkonsulent for Barn og Unge. Lise har tidligere arbeidet mange år ved Rogaland A-senter både ved poliklinikken, samt som barne og pårørendekontakt og har drevet med formidling over hele landet. Hun var sentral i arbeidet med tilbudet til barnefamilier med rusproblematikk. Hun har også erfaring fra arbeid ved Barnepsykiatrisk familieenhet ved Stavanger Universitetssykehus. Øivind Aschjem, familieterapeut og leder av Alternativ til Vold i Telemark. Barn som lever med vold i familien lever ofte i skyggen av sine omsorgspersoner. I dette landskapet prøver de så godt de kan å holde ut. Der glede skal erfares oppleves frykt. Der trygghet skal læres møter barnet utrygghet. Redde barn trenger å bli oppdaget, beskyttet og hjulpet. Når barnets nærmeste av ulike grunner ikke greier dette er det andre voksne som må ta ansvaret. Rundt utsatte familier står vi; førskolelærere, assistenter, helsesøstre, lærere og naboer og andre som kan hjelpe slitne barn til å finne igjen troen på at livet kan være godt. Til denne oppgaven trenger vi kunnskap og mot til å handle. Per Isdal, er psykologspesialist, og leder for behandlingssenteret Alternativ til vold ATV, i Stavanger. Han er også nestleder for Stiftelsen Alternativ til Vold. Isdal var en av grunnleggerne av stiftelsen Alternativ til vold i 1987, Europas første spesialiserte behandlingstilbud for voldsutøvere og banet med dette vei for et tabuisert og oversett fagfelt. I dag tilbys også familiemedlemmer og voldsofre hjelp ved ATV, og kompetansen eksporteres også til øvrige nordiske og europeiske land. I 2011 ble Isdal tildelt den store psykologprisen for sitt utrettelige arbeid for å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner, og fordi at vi i dag allment aksepterer at voldsutøvelse i nære relasjoner kan behandles. Isdal har markert seg både som terapeut, fagbokforfatter og samfunnsdebattant. Vold ødelegger mennesker, den ødelegger kjærligheten og fratar oss friheten. I våre bestrebelser for å bekjempe den, er forståelsen vårt viktigste verktøy, sier Idsdal. Tonna Brix består av Hakan Pandul og Kenneth Holt. De er musikere som rapper mot vold og om sin oppvekst preget av vold i familien. Tonna Brix er sponset av både Justis og Barne- og likestillingsdepartementet, og jobber på heltid med å reise rundt på norske skoler og ungdomsklubber for å holde foredrag og rappe. De har besøkt nærmere 100 steder, og drømmer om å ta prosjektet utenfor Norges grenser. De har holdt fremvisning for hele Europas 30 justisministere, har bidratt til et TV program for TV2, og holder konserter over hele landet. Tonna Brix har jobbet med kampanjen VENDEPUNKT, en kampanje som henvender seg til ungdoms- og videregående skoleelever, men også til fagfolk som lærere, barne- og ungdomsarbeidere, psykologer, politi og helsepersonell. Kampanjens hovedmål er å være voldsforebyggende og opplysende om temaet vold i hjemmet. Gjennom å dele egne erfaringer bidrar Kenneth og Hakan til å bryte tabuet omkring det å være et offer for vold/psykisk vold i nære relasjoner, gi håp ved å vise at det finnes en vei ut, og gi konkrete råd om hva man kan gjøre og hvor man kan henvende seg.

5 Hilde Jeanette Løberg er spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken. Hun er leder for tidlig intervensjonsarbeidet og for prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. I forbindelse med prosjektet er det laget et hefte og en film; «Den nødvendige samtalen, når samtalen handler om bekymringer for et barn - og foreldres bruk av alkohol». Hilde Jeanette har erfaring fra arbeid i barnehage, skole, brukerorganisasjoner, og har jobbet med ulike tverrfaglige og tverretatlige prosjekter på kommunenivå og spesialistnivå. Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning i bla Flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse. Hun ble ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere for både etnisk norske foreldre og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland holder jevnlig ICDP veilederutdanning i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener og videreutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og infomøter om programmet. Fjetland er styreleder i foreningen ICDP Norge. Hun er ansatt i Stavanger kommune, for å spre informasjon om programmet, utdanne ansatte i kommunen til veiledere samt implementere programmet i kommunens virksomheter. Fjetland gir også ICDPveiledning til ulike foreldregrupper av annen etnisk bakgrunn enn norsk. Hild Jorunn Olsen er familieterapeut og psykiatrisk sykepleier, og jobber til daglig ved Foreldre - barn teamet, Karmøy kommune. Hun har mange års erfaring i helsetjenesten som helsesøster, og har også jobbet spesielt med å etablere grupper for barn som pårørende, og har fem års erfaring med dette som hun vil dele med deltakerne. Olsen har også vært en viktig mangeårig deltaker i koordineringsgruppen som planlegger og arrangerer Mot til å se konferansen. Anders Hellman er spesialist i klinisk psykologi, og har i en årrekke vært fagsjef ved Rogaland A-senter. Han er nå tilknytet Forsknings- og utviklingsavdelingen. Han har i alle år som klinisk psykolog vært opptatt av barn som lever med foreldre med rusproblemer og hvordan disse kan sikres og trygges. Hellman har også i mange år jobbet med ungdom på Stavanger Universitetssykehus, ved Psykiatrisk ungdomsteam.. Ellen Kathrine Kallander er stipendiat, og jobber til daglig ved Akershus Universitetssykehus HF, Forskning og utvikling Psykisk helsevern. Kallander har master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Lillehammer. På bakgrunn av masteroppgaven har hun publisert fagfellevurdert artikkel om tema barn som pårørende; Skjulte unge omsorgsgivere helsepolitiske perspektiver (Hidden Young Carers Health Political Perspectives) i Tidskrift for psykisk helsearbeid Vol.7(3), Våren 2011 har hun arbeidet med en rapport på vegne av BarnsBeste på oppdrag for Helsedirektoratet Oversikt over regjeringens satsing på barn som pårørende Roy Ikdal-Halvorsen er utdannet sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Han har erfaring fra Bufetat hvor han jobbet som miljøterapeut og koordinator ved Stavanger Akuttsenter. Han arbeider nå i en prosjektstilling ved rus og psykiatritjenesten i Time kommune med tidlig intervensjon og forebyggende tiltak rettet mot barn av foreldre med rusproblem og/eller psykiske lidelser. Halvorsen har her et særskilt fokus på at barn må være med i planene når mor eller far er psykisk syke eller har et rusproblem.

6 Astrid Alvik, Dr. med barnelege og forsker ved Universitetet i Oslo (UIO). Hun har i flere år arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien. Alvik har videre forsket på bruk av alkohol i svangerskapet og fosterskader som følge av dette. Alkohol er langt farligere for fosteret enn f eks heroin eller røyking. Som forsker ved UOI har hun gjennomført forskningsprosjektet: Alkoholbruk i graviditet følger for barnets utvikling og atferd. I doktorarbeidet fra 2007 kartlegges gravide kvinners alkoholbruk. Studien viser blant annet at av de 1700 gravide kvinnene i Oslo oppgir hver fjerde kvinne at de har drukket med høy promille minst en gang i løpet av de første 5 uker av graviditeten. Anne Linder er psykolog og forfatter og har skrevet mange populære bøker, bla. Glædens pædagogik, Pædagogisk relationsarbejde Positiv psykologi-på kontoret. Hun er selvstendig psykolog og engasjert i positiv psykologi bevegelsen. Hun underviser i forskellige sammenhenger, både på universiteter, biblioteker, skoler og barnehager og er anvendt som oppleggsholder i hele Norden. Anne er dessuten aktiv i ICDP sammenhengen, hvor hun sitter i den danske bestyrelse. Anne har tidligere arbeidet i PPT tjenesten og på universitetet. Primo 2013 utgier Anne verktøykasse til Bæredygtig inklusion og medio 2013 utgis boken Pædagogisk engagement. Les mer på Infostasjoner For å formidle lokale tilbud og erfaringskunnskap, blir det arrangert ulike infostasjoner under konferansen; - Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter - Senter for foreldre og barn, Bufetat - Borgestadklinikken, kommuneprosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon - Kompasset - PårørendeSenteret - Foreldreveiledningsprogrammet; International Child Develpment Program, Stavanger kommune - Krisesenteret i Stavanger Søknad om godkjenning/merittering for konferansen januar 2013 er sendt følgende profesjonsorganisasjoner: Den Norske Legeforening, valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanning i Allmennmedisin. Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie Norsk Fysioterapeutforbund som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset søkes også som å telle til fornyet godkjenning for spesialister. Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Barns helse, Psykisk helse og Folkehelse. Utdanningsforbundet søkes om merittering som fritt valgt kurs for spesialisering. Medlemmer av FO må selv søke om merittering. Program må vedlegges kursbeviset for å være gyldig for merittering.

7 Pris og påmelding Deltakeravgift kr Inkluderer lunch 2 dager. Betalingsgiro sendes ut. Overnatting betales og bestilles av den enkelte og koster kr Reisekostnader dekkes av deltakerne. Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden. Vi har reservert 50 rom, og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass, for dem som trenger overnatting. Felles middag Det er mulig å bestille middag og spise sammen på hotellet kl onsdag 23. januar Hvis dette er av interesse, må det oppgis på påmeldingsskjemaet. Middag på restaurant koster kr for 3 retter. (ikke inkludert i deltakeravgiften) Og betales av den enkelte. Koordineringsgruppen vil være til stede ved middagen om kvelden kl Overnatting Deltakere som ønsker overnatting på konferansehotellet må foreta bestilling selv på telefon og oppgi kode: Eventuelt kan hotellrom bestilles på mail: Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden. Vi har reservert 50 rom, og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass. Påmelding via direkte link til kurset på Rogaland A-senters nettsider: Påmeldingsfrist: innen 7. januar NB! Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert. Man kan evt. la en kollega benytte plassen. Dersom utfyllende informasjon ønskes, kan man kontakte: Kompetansesenter rus region vest Stavanger, v/rogaland A-senter, Marit Vasshus eller Maren Løvås tlf Kort historikk for konferansekonseptet: Samarbeid i Rogalandsnettverket Målet for Rogalandsnettverket har vært å øke kompetanse blant fagfolk i kommuner og spesialisthelsetjenesten på tema barn som vokser opp med psykisk syke og/ eller rusmiddelavhengige foreldre. Koordineringsgruppen for Nettverkskonferansen Mot til å se evne til å handle ble etablert som et sentralt tiltak innen prosjektet Rogalandsnettverket ( ). Etter avtale med Jæren DPS som var prosjektorganisasjon, har Rogaland A-senter ved Kompetansesenter rus region vest Stavanger fra januar 2010 overtatt ansvaret for å videreføre den årlige nettverkskonferansen. Felles innsats for fremtidig kompetanseutvikling En ønsker å fortsette samarbeidsmodellen med en regional tverretatlig koordineringsgruppe som arrangementskomité for konferansen. Gruppen representerer ulike faggrupper, etater og institusjoner fra alle distrikter i Rogaland.

8 Tverretatlig koordineringsgruppe som er faglig ansvarlig for konferansen: 10 samarbeidspartnere deltar i koordineringen av konferansen; derav 7 kommuner, 5 representanter fra spesialisthelsetjenesten, derav 3 fra Kompetansesenter rus: Maren Løvås, leder spissområdet Rusproblemer i familier med barn, Kompetansesenter rus, region vest Stavanger Marit Linnerud Egeland, sosialfaglig leder, Jæren DPS Kirsti Flatø, leder barnevern/ sosialtjenesten, Hjelmeland kommune Hild Jorunn Olsen, helsesøster, Foreldre barn-teamet, Karmøy kommune Kristine Sjo, rådgiver barn og unge, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune Hilde Thuestad Bjørheim, leder for PP- tjenesten Tysvær og Bokn kommune Elizabeth Owe, ungdomskoordinator, Konfliktrådet i Sør-Rogaland Kari Nilsen Strømø, spesialist i klinisk pedagogikk, Helse Fonna Roy Ikdal Halvorsen, prosjektstilling Rus og psykiatritjenesten, Time Kommune John Nessa, kommuneoverlege, Hjelmeland kommune, 1. amanuensis ved UiB Marit Vasshus, kommunikasjonsrådgiver, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/rogaland A-senter Hilde Elin Haugland, sekretær, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, besøksadresse: Skogstøstraen 37 ROGALAND A-SENTER AS Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige:

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige: R ogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk der også brukere er inkludert med sin livserfaring som fag. Gjennom nettverkstilknytningen er målet at det felles arbeidet styrkes og utvikles gjennom:

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen Nr: 2 / 2014 Nyhetsbrev Innhold Side 1: Barnet og Rusen 2014 Side 2: Kompetansekartlegging i regionen Kunngjøring om stimuleringsmidler Side 3: Tilskudd til kommunalt rusarbeid Horten har fokus på eldre

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS INNHOLDSFORTEGNELSE Side: 4-1.1. Organisering av Krise- og incestsenteret i Follo Side: 4-1.2. Lokaliteter Side: 4-1.3. Arbeidsmetode Side:

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer