Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2009 Ledelsens gjennomgang er administrerende direktørs gjennomgang av den totale virksomheten. Virksomhetsstyring kan omtales som god, rederlig styring og kontroll av organisasjonen. God virksomhetsstyring skal gjennomsyre hele organisasjonen og være integrert i daglig drift. Utøvelse av god virksomhetsstyring blir dermed et naturlig oppfølgingspunkt i ledelsens gjennomgang. I forbindelse med arbeidet med opprettelse av Oslo universitetssykehus har fungerende administrerende direktør funnet det riktig å fravike noe fra kravene til ledelsens gjennomgang styringsdialogen på foretaks nivå. Dette begrunnes i at ny organisasjon er under etablering og at de tre sykehusene har selvstendig resultatansvar ut I henhold til driftsavtalen med Helse Sør-Øst RHF skal sykehuset benytte risiko- og vesentlighetsvurderinger i tråd med Helse Sør-Øst sin veileder. I tillegg skal foretakene gjennomføre ledelsens gjennomgang av arbeidet med kvalitet og internkontroll i virksomheten. Fokus i dialogen skal være resultatoppnåelse i henhold til driftsavtalene og forbedringstiltak dersom det er avvik. Ledelsens gjennomgang styringsdialogen, skal utøves etter instruks og må sees i sammenheng med øvrig styring og rapportering i virksomheten. Hovedsakelig skal ledelsens gjennomgang skje som en dialog mellom administrerende direktør og neste nivå med ledergruppe. Fokus skal være på følgende områder ; - Oppfølging av eiers krav i oppdragsdokumentet og foretaksprotokoll med særlig fokus på handlingsplaner og tiltak - Risikovurderingen i forhold til strategiske mål og andre vesentlige områder som eksempelvis sikkerhet, ytre miljø, skader, smittevern etc med tilsvarende handlingsplaner og tiltak - Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser etc - Avvik fra oppsatte mål med tiltak og oppfølging av tiltak

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 2 av 10 - Revisjoner og tilsyn Ledelsens gjennomgang er en del av den tertialvise tilbakemeldingen til styret, som er en utvidet rapportering utover den månedlige styrerapporteringen. Den tertialvise rapporteringen tar utgangspunkt i eierrapporteringen til HSØ. Tertialrapporteringen inneholder også et utvidet sett med kvalitetsindikatorer som er i tråd med de hovedtrekk som ble presentert på styreseminaret 25.mars då. Kommentarene til tertial indikatorene inngår i tertialrapportering sak 81/2009. Gjennomføring og oppfølging av ledelsens gjennomgang i de 3 sykehusene. Hver av de administrerende direktørene avholder lokale dialogmøter med sine enheter knyttet til første tertial. Aker Aker har gjennomført ledelsens gjennomgang tertialvis. Utgangspunktet for ledelsens gjennomgang 1. tertial vil være å oppdatere risikovurderingen fra mars, resultat per 1. tertial og de ulike målområdene i Helse Sør- Øst sin strategi. Ledergruppen startet arbeidet i møte 26. mai, og vil gå frem mot møte i ledergruppen 9. juni. Med bakgrunn i vurderingen i ledelsens gjennomgang vil det bli fokus på å utvikle tiltakssiden. Sykehuset vil i forbindelse med resultat per 1. tertial gå gjennom budsjettsituasjonen og tiltak knyttet til denne og vurdere behov for justeringer internt. Klinikkene vil bli trukket aktivt med i dette, og gjennomgangen skal avsluttes før sommeren. Rikshospitalet Rikshospitalets ledelse har jevnlig oppfølging med klinikkene med hensyn til økonomi, aktivitet og tiltak gjennom de ordinære klinikksjefmøtene hver 14. dag. For 1. tertial har sykehusledelsen i tillegg hatt utdypende og separate oppfølgingsmøter, ledelsens gjennomgang, med utvalgte klinikker i uke 20. Tema for møtene var aktivitetsresultater og forventet inntjening, utfordringer knyttet til bemanning og forventet nedbemanning, oppfølging av variable lønnskostnader inklusiv rutiner for bruk av overtid og innleid arbeidskraft samt kjøp av legearbeidstid. Klinikkene følges også generelt opp i forhold til oppdragsdokumentene og spesifikke tiltak for Av kvalitetsindikatorene er det særlig fokusert en gjennomgang av ventelistesituasjonen, med vekt på datakvalitet, hvilke reelle utfordringer sykehuset har mht ventetider og lokale rutiner for forbedring og oppfølging. Også andre kvalitetsindikatorer som epikrisetid, strykninger på operasjonsprogram og pasientklager vurderes. Ledelsens gjennomgang oppsummeres i egne referater som følges opp ved neste tertial.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 3 av 10 Ullevål Administrerende direktør ved Ullevål vil i løpet av perioden 3. til 11. juni avholde dialogmøter med alle divisjoner med fokus på : - Divisjonenes risikobilde - Avvik fra mål med fokus på tiltak - Oppfølging av driftsavtalen med særlig fokus på handlingsplaner for reduksjoner av sykehusinfeksjoner, legemiddelfeil og opplæring i MTU - Status integrering av virksomhetsstyring i daglig drift Resultatene fra disse møtene dokumenteres og tiltak og handlingsplaner følges opp neste tertial. Møtene avholdes i henhold til internt styringsdokument; instruks for ledelsens gjennomgang og bygger på standarden i ISO 9001:2000. UUS har i tillegg oppfølgingsmøter med divisjonene hver 14. dag med fokus på økonomi, bemanning og effekt av tiltak. Denne rapporteringen sees i sammenheng med månedsrapporteringen som går til styret. Status risiko, Oslo universitetssykehus. Ledelsens gjennomgang for første tertial i Oslo universitetssykehus er basert på de innmeldingene som allerede er gitt til styret i forbindelse med risikorapportering til Helse Sør- Øst i mars I ettertid er de gjennomgått på nytt og justert noe basert på innmeldinger fra ledelsen i de tre sykehusene. I tillegg er det gjort en overordnet risikovurdering knyttet til de 6 strategiske målområdene som Helse Sør Øst har definert og som inngår i sykehusenes driftsavtaler. Helse Sør- Øst ønsker at foretakene i fremtiden i større grad skal rapportere status og risiko også i forhold til de strategiske målene. Risikobilde relatert til de 6 strategiske målområdene presenteres i vedlegg 1. Risiko knyttet til integrasjonsprosjektet er redegjort for i egen sak 86 88/2009. God ledelse, integrasjonsprosessen parallelt med drift er krevende og vurderes til høyrisiko. Lederne ved de ulike sykehusene skal ha fullt fokus på drift, omstilling og innsparinger parallelt med aktiv deltagelse i integrasjonsprosessen. Fungerende administrerende direktør vurderer situasjonen som svært krevende og ser nødvendigheten av raskt å få på plass permanent ledelse, etablere ny organisasjonsstruktur og sikre god intern/ ekstern kommunikasjon. Risiko for økonomisk underskudd er økende etter 1 tertial Budsjettavviket er 108 millioner per 1 tertial. Denne situasjonen innebærer også at likviditeten i RHFet skvises, noe som igjen påvirke muligheten til å frigjøre investeringsmidler. Det er derfor satt i verk et eget oppfølgingsregime ved hvert av sykehusene med tanke på tiltak og effektuering av disse. Se egen sak om utvidet tertialrapportering med kommentarer, 81/2009. Budsjettprosessen 2010 er vurdert til høy risiko mht gjennomføring. Etablering av ny organisasjonsstruktur på avdelingsnivå, ansettelse av nivå 3 og 4 ledere, samtidig

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 4 av 10 som flertallet av disse skal drifte gamle enheter, må gå parallelt med budsjettprosessen og kan få konsekvenser for gjennomføringsevne. Det er etablert eget delprosjekt i integrasjonsprosessen og redegjøres særskilt for i den sammenheng. Aktivitet Det er fremdeles en risiko knyttet til nivået for aktiviteten ut året. Spesielt er det en risiko knyttet til uttellingen i form av DRG poeng som følge av omlegging fra heldøgnsopphold til poliklinikk og dagbehandling, samt mulighetene for å hente inn etterslep fra tidligere måneder uten at kostnadene øker tilsvarende. Risikoen forsterkes ved at flere hundre medarbeidere i forbindelse med integrasjonsprosjektet deltar i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. Også et stort antall verneombud og tillitsvalgte deltar. Det er en risiko for at antall timeverk og delt fokus kan få konsekvenser for produksjonen framover. Manglende kapasitet innenfor medisinsk service, spesielt billeddiagnostikk øker risikoen ytterligere. Pasientsikkerhet Omstilling og reetablering av avdelinger, ulike protokoller og prosedyrer, styringssystemer og infrastruktur kan gi økt risiko for uønskete pasienthendelser i integrasjonsprosessen. Aktuelle tiltak vil være å etablere forebyggende aktiviteter samt definere robuste indikatorer som ledelse på ulike nivå skal være spesielt oppmerksomme på. I tillegg til ovennevnte er følgende risikoområder definert i de tre sykehusene: Aker En eventuell partiell overføring av psykisk helse og tverrfaglig rusbehandling til Ahus er den største risiko slik Aker vurderer sitt risikobilde 1.tertial. Dette er en stor utfordring både i forhold til pasientbehandling og personell. Det må planlegges for en helhetlig virksomhetsoverdragelse og sikres god informasjon/ kommunikasjon internt/eksternt. Pasientflyt og bruk av korridorsenger vurderes som høyrisiko. Tiltakene som skisseres er blant annet å utarbeide en overordnet handlingsplan og system for bedre overvåkning og styring av pasientflyt og utskrivning. Investeringsbudsjettet i 2009 er svært lavt og dette gir manglende dekning til nødvendige investeringer i MTU, eiendom og IKT. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, redusert pasientsikkerhet og mindre forutsigbarhet mht opplæring av ansatte. Rikshospitalet Økonomi, aktivitet og resultat har vært i sterkt fokus i første tertial. Situasjonen vedr aktivitet har forbedret seg sterkt utover i tertialet, men vurderes fortsatt som høyrisiko. Manglende teknisk oppgradering på medisinsk teknisk utstyr og fallende teknisk standard som følge av svakt investeringsbudsjett i 2009 krever særlig aktsomhet på dette ressursområdet. Samlet representerer dette en risiko for aktivitet/kapasitet og pasientsikkerhet. Det er registrert avvik i pasientbehandlingen på grunn av foreldet

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 5 av 10 utstyr, for eksempel i billeddiagnostikk. Svikt i bygningsmessig standard har fått konsekvenser for kapasitet på MR-undersøkelser og representerer HMS-utfordringer i eldre deler av bygningsmassen. Et annet risikoområde som har vært i fokus er kvalitet på styringsdata, både når det gjelder aktivitet og indikatorer. Anslagsvis 40% av styringsdata må etableres manuelt, blant annet fordi Rikshospitalet har flere ulike PAS, hvorav ett av dem, Pims ikke er egnet til uttrekk av data med de spesifikasjoner som kreves. Dette kan gjøre det krevende å etablere gode styringsdata for Oslo universitetssykehus HF. Pasientsikkerhet er et satsingsområde for Rikshospitalet og en ny organisering av dette arbeidet med ny IKT-infrastruktur er etablert i år. Rikshospitalet ligger litt over landsgjennomsnittet i prevalens av sykehusinfeksjoner. Ved inngangen til 2.tertial iverksettes et bredt anlagt prosjekt med sikte på å redusere forekomst av sykehusinfeksjoner ved Rikshospitalet. Ullevål Økonomiske resultater og aktivitetsutvikling har også for Ullevåls vedkommende hatt et hovedfokus i årets fire først måneder. Manglende investeringer i MTU, eiendom og IKT. Investeringsbudsjettet er svært lavt og situasjonene er forverret i Kun kassasjon av medisinsk utstyr kvalifiserer for utskifting. Investeringsrammen gir imidlertid heller ikke rom for å erstatte kassasjoner. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, kan føre til redusert pasientsikkerhet, økte ventetider og mindre forutsigbarhet mht opplæring av de ansatte. Blant tiltak finner vi månedlige analyser og omprioriteringer, oppfølging av avvik relatert til MTU og forslag til utsettelse av investeringer. Manglende intensiv og PO kapasitet - tilstrekkelig intensivkapasitet er en forutsetning for å kunne ivareta akutt, traume og beredskapsfunksjonen til sykehuset. Behovet for senger er økende både fordi pasientene blir flere og tyngre. Manglende kapasitet er en risiko for pasientene og hyppig forekommende. Dette medfører bruk av post operative plasser som igjen skaper flaskehalser for annen behandling. Blant de tiltak som er iverksatt er avviksoppfølging, etablering av en koordinatorfunksjon, styrket samhandling med øvrige HF, åpnet nye medisinske senger. Styringsdata Det har i første tertial vært mye usikkerhet rundt vurderingen av nye grupperingsregler fra Helsedirektoratet, noe som har gitt store differanser mellom hva som opprinnelig var budsjetterte inntekter på faktisk aktivitet og hva som faktisk er inntektene. Det er nå kontroll over dette området og dermed redusert usikkerhet i hva dette innebærer for avdelinger og divisjoner. Det er en gjennomgående utfordring å få riktige styringsdata vedrørende sykefravær, slik at det kan benyttes i tiltaksoppfølgingen. Denne utfordringen er ikke redusert i forbindelse med overgang til nytt system og leverandør. Det vil arbeides for å etablere gode rutiner innen dette området. Sykehusinfeksjoner risiko vurderes som moderat og det er en forbedring fra 3. tertial Dette er svært positivt for pasienten, de ansatte og for kostnadsbilde. Grovt regnet er nedgangen fra samme periode i 2008 til i år beregnet til ca. 22 millioner kroner.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 6 av 10 Overgang til nytt personal- og lønnssystem 1. tertial. Risiko redusert fra høy til moderat før overføringen Andre resultater På side 8 vises noen av de indikatorer som normalt rapporteres og følges opp knyttet til ledelsens gjennomgang ved sykehusene. Dette dreier seg om indikatorer innenfor gruppene pasienttilfredshet og pasientsikkerhet, medarbeidere, interne revisjoner og eksterne tilsyn. Der det har vært mulig å fremstille og sammenstille disse på Oslo universitetssykehusnivå er dette gjort. Til denne rapporteringen har det ikke latt seg gjøre å sette inn kommentarer og tiltak. Dette vil det bli arbeidet videre med til neste tertialrapportering. Likeledes har det ikke vært mulig å få en god nok oversikt over internkontrollaktiviteter og resultater samlet sett i de tre sykehusene dette tertialet. Denne rapporteringen, inkludert omdømmeperspektivet, er en sentral del av ledelsens gjennomgang og må videreutvikles og integreres i den totale rapporteringen fra Oslo universitetssykehus.

7

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 8 av 10 Ledelsens gjennomgang Indikatorer for 1. tertial 2009 Oslo universitetssykehus 1.tertial tertial tertial 2008 Gruppe Nasjonale kvalitetsindikatorer Pasient-tilfredshet og pasientsikkerhet Indikator Resultat Avvik% Prevalens sykehusinfeksjoner, somatikk 6,4 % 1,4 Ut- % diff. vikl. Resultat Tvungen innskriving i psykisk helsevern (andel totalt) 14,1 % Strykninger av planlagte operasjoner 8,0 % 3,0 Individuell plan barnehabilitering 47,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen schizofreni - voksne 29,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen ADHD - barn og unge 8,0 % Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern (voksne) 13,1 % Pasienttilfredshet UUS RH Aker 87.8% Ikke utført i 1.tertial Meldt helsetilsynet ,9 Forventet økning. Uønskede hendelser total (pasient) ,1 Klagesaker (pasient/pårørende) ,0 Erstatningssaker (medhold vedtak) ,0 Erstatningssaker (mottatt nye saker) ,2 Vurd. Resultat Avvik% Vurd. Merknad Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk og psykiatri 5,6 % 9,6 % 5,6 % 8,4 % 5,9 % -0,3 All sykehusinfeksjoner Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk 6,8 % 5,6 % 10,0 % 7,7 % -0,9 All sykehusinfeksjoner Medarbeider Skader på ansatte Interne revisjon Avvik ,8 Eksternt tilsyn Avvik ,2 Tall er ikke sammenlignbare pga. forbedret meldepraksis og bruk av Synergi.

9 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 Videre plan for Ledelsens gjennomgang i 2009 Den fremtidige sykehusledelsen må ha fokus på helhetlig virksomhetsstyring som er gjennomgående for hele organisasjonen. Dette innebærer at krav fra eier gjenspeiles i avtaler, styrende dokumentasjon og rapportering både innad, til styret og tilbake til eier. Administrerende direktør mener derfor det er mest hensiktsmessig at ledelsens gjennomgang gjennomføres i henhold til eiers forventninger på de tre sykehusene i 2009, samtidig som Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass Det må utarbeides fremdriftsplan og forslag til rapporteringsinnhold som også er ment å dekke de strategiske hovedområdene for 2009 med tilhørende indikatorer. Dette arbeidet er nylig påbegynt og kan eksemplifiseres på følgende måte: Område 1 tert 2 tert 3 tert Pasientbehandling Oppfølging av strategi og mål Fristbrudd Ventelistehåndtering Med teknisk utstyr Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Budsjettbalanse Investeringsmidler Oppfølging av strategi og planer Arealdisponering Innkjøp Medarbeidertilfredshet Antall dr.grader og mastergrader Pasientjournal- bruk og innhold Integrering av IT Utviklingssamtaler -> -> Denne planen må konkretiseres nærmere av sykehusets nye ledelse, i tråd med forventninger fra eier og styret. Forslag til vedtak 1. Styret tar rapporten om ledelsens gjennomgang 1. tertial til etterretning. 2. Styret ber om Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass 1. januar Oslo, 26. mai 2009 Erik Omland Sign

10 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av 10 Overordnet risikovurdering ihht strategiske mål Vedlegg 1 Område Målområder R Tiltak Frist Ansvar Pasientbehandling Etablering av sykehusområdet Se egen sak om integrasjonsprosjektet 84/2009. Prosjekt er i henhold til tidsplan Adm dir Forskning Kunnskpasutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Kvalitet Se tertial rapportering for epikrisetid, fristbrudd og korridorpasienter her er det egne tiltak med oppfølging ved hvert av sykehusene Pasientsikkerhet Det skal utarbeides planer for reduksjon av sykehusinfeksjoner Tiltak for reduksjon av feilmedisinering skal dokumenteres MTU En stor del av det medisinsk tekniske utstyret (særlig Ullevål og Rikshospitalet) står grunnet utsyrets alder i fare for sammenbrudd. Går i dialog med Helse Sør-Øst om denne problemstilingen Opprettholde nivå Her er det høy aktivitet på alle sykehus- Det arbeides med å etablere standardisert Øke antall dr grader i rapportering samsvar med ressurstilførsel Egen plan for grundig gjennomgang i 2 tertial i hele foretaket Helhetlige pas forløp Samhandling med fokus på liggetid Regionale fagråd Adm støtte Administrative fellestjenester Krav: Utarbeide og iversette en samlet strategi for kunnskapshåndtering og forbedringsarbeid og god praksis Utilfredsstillende med ulike kliniske løsninger, økonomisystemer og administrative støttesystemer ved inngangen av Noen mindre systemendringer er planlagt, noen midlertidige løsninger planlegges Satt egne frister Adm dir 2 tertial Adm dir 3 tertial Forskningsdir 3 tertial Adm dir Ulike prosjekter Adm dir Innkjøp og logistikk Realisere gevinster jfr. egen tiltaksplan Innkjøp Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Bygningsareal og eiendomsforvaltning Bygningsareal og kostnader til eiendomsforvaltning skal reduseres Eget område i integ.-planen Eiendom HR strategi med fokus på Operasjonalisere og implementere vedtatte strategi under utarbeidelse HR -Mobilisering av medarbeidere og ledere -Kompetanseutvikling -Ressursstyring -Arbeidsmiljø og HMS Medvirkning 12 prinsippene for medvirkning forankres og operasjonaliseres HR Sykefravær Skal reduseres med 1 prosentpoeng - tiltak følges. Er redusert med 1% poeng på Aker, Løpende fokus HR mens målsetningen ikke er nådd på Rikshospitalet og Ullevål Ledelse Utfordrende omstillingsprosess med usikkerhet for ledere, dobbeltroller for ledere samt en - kontinuerlig HR krevende budsjettsituasjon. Det legges stor vekt på å skape gode arbeidsforhold i prosessen Budsjettbalanse Detaljerte tiltak på alle sykehus. Nye overordnede tiltak er også utformet i styresak 79/2009. Kontinuerlig Adm.dir Manglende investeringsmidler gjør at situasjonen relatert til MTU innen enkelt områder betegnes som kritisk

11 Oslo universitetssykehus HF Side 11 av 10

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 25. september.2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør for pasientsikkerhet, kvalitet, kontinuerlig forbedring Målekort Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 1. april 2009 Dato møte: 3.april 2009 Saksbehandler Påtroppende administrerende direktør SAK 60/2009 PRINSIPPSKISSE FOR OVERORDNET ORGANISASJONS- STRUKTUR

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 017-2011 Vedlegg 5

Styresak 017-2011 Vedlegg 5 Styresak 017-2011 Vedlegg 5 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2011 Desember per 30.11.11 Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer