Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2009 Ledelsens gjennomgang er administrerende direktørs gjennomgang av den totale virksomheten. Virksomhetsstyring kan omtales som god, rederlig styring og kontroll av organisasjonen. God virksomhetsstyring skal gjennomsyre hele organisasjonen og være integrert i daglig drift. Utøvelse av god virksomhetsstyring blir dermed et naturlig oppfølgingspunkt i ledelsens gjennomgang. I forbindelse med arbeidet med opprettelse av Oslo universitetssykehus har fungerende administrerende direktør funnet det riktig å fravike noe fra kravene til ledelsens gjennomgang styringsdialogen på foretaks nivå. Dette begrunnes i at ny organisasjon er under etablering og at de tre sykehusene har selvstendig resultatansvar ut I henhold til driftsavtalen med Helse Sør-Øst RHF skal sykehuset benytte risiko- og vesentlighetsvurderinger i tråd med Helse Sør-Øst sin veileder. I tillegg skal foretakene gjennomføre ledelsens gjennomgang av arbeidet med kvalitet og internkontroll i virksomheten. Fokus i dialogen skal være resultatoppnåelse i henhold til driftsavtalene og forbedringstiltak dersom det er avvik. Ledelsens gjennomgang styringsdialogen, skal utøves etter instruks og må sees i sammenheng med øvrig styring og rapportering i virksomheten. Hovedsakelig skal ledelsens gjennomgang skje som en dialog mellom administrerende direktør og neste nivå med ledergruppe. Fokus skal være på følgende områder ; - Oppfølging av eiers krav i oppdragsdokumentet og foretaksprotokoll med særlig fokus på handlingsplaner og tiltak - Risikovurderingen i forhold til strategiske mål og andre vesentlige områder som eksempelvis sikkerhet, ytre miljø, skader, smittevern etc med tilsvarende handlingsplaner og tiltak - Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser etc - Avvik fra oppsatte mål med tiltak og oppfølging av tiltak

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 2 av 10 - Revisjoner og tilsyn Ledelsens gjennomgang er en del av den tertialvise tilbakemeldingen til styret, som er en utvidet rapportering utover den månedlige styrerapporteringen. Den tertialvise rapporteringen tar utgangspunkt i eierrapporteringen til HSØ. Tertialrapporteringen inneholder også et utvidet sett med kvalitetsindikatorer som er i tråd med de hovedtrekk som ble presentert på styreseminaret 25.mars då. Kommentarene til tertial indikatorene inngår i tertialrapportering sak 81/2009. Gjennomføring og oppfølging av ledelsens gjennomgang i de 3 sykehusene. Hver av de administrerende direktørene avholder lokale dialogmøter med sine enheter knyttet til første tertial. Aker Aker har gjennomført ledelsens gjennomgang tertialvis. Utgangspunktet for ledelsens gjennomgang 1. tertial vil være å oppdatere risikovurderingen fra mars, resultat per 1. tertial og de ulike målområdene i Helse Sør- Øst sin strategi. Ledergruppen startet arbeidet i møte 26. mai, og vil gå frem mot møte i ledergruppen 9. juni. Med bakgrunn i vurderingen i ledelsens gjennomgang vil det bli fokus på å utvikle tiltakssiden. Sykehuset vil i forbindelse med resultat per 1. tertial gå gjennom budsjettsituasjonen og tiltak knyttet til denne og vurdere behov for justeringer internt. Klinikkene vil bli trukket aktivt med i dette, og gjennomgangen skal avsluttes før sommeren. Rikshospitalet Rikshospitalets ledelse har jevnlig oppfølging med klinikkene med hensyn til økonomi, aktivitet og tiltak gjennom de ordinære klinikksjefmøtene hver 14. dag. For 1. tertial har sykehusledelsen i tillegg hatt utdypende og separate oppfølgingsmøter, ledelsens gjennomgang, med utvalgte klinikker i uke 20. Tema for møtene var aktivitetsresultater og forventet inntjening, utfordringer knyttet til bemanning og forventet nedbemanning, oppfølging av variable lønnskostnader inklusiv rutiner for bruk av overtid og innleid arbeidskraft samt kjøp av legearbeidstid. Klinikkene følges også generelt opp i forhold til oppdragsdokumentene og spesifikke tiltak for Av kvalitetsindikatorene er det særlig fokusert en gjennomgang av ventelistesituasjonen, med vekt på datakvalitet, hvilke reelle utfordringer sykehuset har mht ventetider og lokale rutiner for forbedring og oppfølging. Også andre kvalitetsindikatorer som epikrisetid, strykninger på operasjonsprogram og pasientklager vurderes. Ledelsens gjennomgang oppsummeres i egne referater som følges opp ved neste tertial.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 3 av 10 Ullevål Administrerende direktør ved Ullevål vil i løpet av perioden 3. til 11. juni avholde dialogmøter med alle divisjoner med fokus på : - Divisjonenes risikobilde - Avvik fra mål med fokus på tiltak - Oppfølging av driftsavtalen med særlig fokus på handlingsplaner for reduksjoner av sykehusinfeksjoner, legemiddelfeil og opplæring i MTU - Status integrering av virksomhetsstyring i daglig drift Resultatene fra disse møtene dokumenteres og tiltak og handlingsplaner følges opp neste tertial. Møtene avholdes i henhold til internt styringsdokument; instruks for ledelsens gjennomgang og bygger på standarden i ISO 9001:2000. UUS har i tillegg oppfølgingsmøter med divisjonene hver 14. dag med fokus på økonomi, bemanning og effekt av tiltak. Denne rapporteringen sees i sammenheng med månedsrapporteringen som går til styret. Status risiko, Oslo universitetssykehus. Ledelsens gjennomgang for første tertial i Oslo universitetssykehus er basert på de innmeldingene som allerede er gitt til styret i forbindelse med risikorapportering til Helse Sør- Øst i mars I ettertid er de gjennomgått på nytt og justert noe basert på innmeldinger fra ledelsen i de tre sykehusene. I tillegg er det gjort en overordnet risikovurdering knyttet til de 6 strategiske målområdene som Helse Sør Øst har definert og som inngår i sykehusenes driftsavtaler. Helse Sør- Øst ønsker at foretakene i fremtiden i større grad skal rapportere status og risiko også i forhold til de strategiske målene. Risikobilde relatert til de 6 strategiske målområdene presenteres i vedlegg 1. Risiko knyttet til integrasjonsprosjektet er redegjort for i egen sak 86 88/2009. God ledelse, integrasjonsprosessen parallelt med drift er krevende og vurderes til høyrisiko. Lederne ved de ulike sykehusene skal ha fullt fokus på drift, omstilling og innsparinger parallelt med aktiv deltagelse i integrasjonsprosessen. Fungerende administrerende direktør vurderer situasjonen som svært krevende og ser nødvendigheten av raskt å få på plass permanent ledelse, etablere ny organisasjonsstruktur og sikre god intern/ ekstern kommunikasjon. Risiko for økonomisk underskudd er økende etter 1 tertial Budsjettavviket er 108 millioner per 1 tertial. Denne situasjonen innebærer også at likviditeten i RHFet skvises, noe som igjen påvirke muligheten til å frigjøre investeringsmidler. Det er derfor satt i verk et eget oppfølgingsregime ved hvert av sykehusene med tanke på tiltak og effektuering av disse. Se egen sak om utvidet tertialrapportering med kommentarer, 81/2009. Budsjettprosessen 2010 er vurdert til høy risiko mht gjennomføring. Etablering av ny organisasjonsstruktur på avdelingsnivå, ansettelse av nivå 3 og 4 ledere, samtidig

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 4 av 10 som flertallet av disse skal drifte gamle enheter, må gå parallelt med budsjettprosessen og kan få konsekvenser for gjennomføringsevne. Det er etablert eget delprosjekt i integrasjonsprosessen og redegjøres særskilt for i den sammenheng. Aktivitet Det er fremdeles en risiko knyttet til nivået for aktiviteten ut året. Spesielt er det en risiko knyttet til uttellingen i form av DRG poeng som følge av omlegging fra heldøgnsopphold til poliklinikk og dagbehandling, samt mulighetene for å hente inn etterslep fra tidligere måneder uten at kostnadene øker tilsvarende. Risikoen forsterkes ved at flere hundre medarbeidere i forbindelse med integrasjonsprosjektet deltar i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. Også et stort antall verneombud og tillitsvalgte deltar. Det er en risiko for at antall timeverk og delt fokus kan få konsekvenser for produksjonen framover. Manglende kapasitet innenfor medisinsk service, spesielt billeddiagnostikk øker risikoen ytterligere. Pasientsikkerhet Omstilling og reetablering av avdelinger, ulike protokoller og prosedyrer, styringssystemer og infrastruktur kan gi økt risiko for uønskete pasienthendelser i integrasjonsprosessen. Aktuelle tiltak vil være å etablere forebyggende aktiviteter samt definere robuste indikatorer som ledelse på ulike nivå skal være spesielt oppmerksomme på. I tillegg til ovennevnte er følgende risikoområder definert i de tre sykehusene: Aker En eventuell partiell overføring av psykisk helse og tverrfaglig rusbehandling til Ahus er den største risiko slik Aker vurderer sitt risikobilde 1.tertial. Dette er en stor utfordring både i forhold til pasientbehandling og personell. Det må planlegges for en helhetlig virksomhetsoverdragelse og sikres god informasjon/ kommunikasjon internt/eksternt. Pasientflyt og bruk av korridorsenger vurderes som høyrisiko. Tiltakene som skisseres er blant annet å utarbeide en overordnet handlingsplan og system for bedre overvåkning og styring av pasientflyt og utskrivning. Investeringsbudsjettet i 2009 er svært lavt og dette gir manglende dekning til nødvendige investeringer i MTU, eiendom og IKT. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, redusert pasientsikkerhet og mindre forutsigbarhet mht opplæring av ansatte. Rikshospitalet Økonomi, aktivitet og resultat har vært i sterkt fokus i første tertial. Situasjonen vedr aktivitet har forbedret seg sterkt utover i tertialet, men vurderes fortsatt som høyrisiko. Manglende teknisk oppgradering på medisinsk teknisk utstyr og fallende teknisk standard som følge av svakt investeringsbudsjett i 2009 krever særlig aktsomhet på dette ressursområdet. Samlet representerer dette en risiko for aktivitet/kapasitet og pasientsikkerhet. Det er registrert avvik i pasientbehandlingen på grunn av foreldet

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 5 av 10 utstyr, for eksempel i billeddiagnostikk. Svikt i bygningsmessig standard har fått konsekvenser for kapasitet på MR-undersøkelser og representerer HMS-utfordringer i eldre deler av bygningsmassen. Et annet risikoområde som har vært i fokus er kvalitet på styringsdata, både når det gjelder aktivitet og indikatorer. Anslagsvis 40% av styringsdata må etableres manuelt, blant annet fordi Rikshospitalet har flere ulike PAS, hvorav ett av dem, Pims ikke er egnet til uttrekk av data med de spesifikasjoner som kreves. Dette kan gjøre det krevende å etablere gode styringsdata for Oslo universitetssykehus HF. Pasientsikkerhet er et satsingsområde for Rikshospitalet og en ny organisering av dette arbeidet med ny IKT-infrastruktur er etablert i år. Rikshospitalet ligger litt over landsgjennomsnittet i prevalens av sykehusinfeksjoner. Ved inngangen til 2.tertial iverksettes et bredt anlagt prosjekt med sikte på å redusere forekomst av sykehusinfeksjoner ved Rikshospitalet. Ullevål Økonomiske resultater og aktivitetsutvikling har også for Ullevåls vedkommende hatt et hovedfokus i årets fire først måneder. Manglende investeringer i MTU, eiendom og IKT. Investeringsbudsjettet er svært lavt og situasjonene er forverret i Kun kassasjon av medisinsk utstyr kvalifiserer for utskifting. Investeringsrammen gir imidlertid heller ikke rom for å erstatte kassasjoner. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, kan føre til redusert pasientsikkerhet, økte ventetider og mindre forutsigbarhet mht opplæring av de ansatte. Blant tiltak finner vi månedlige analyser og omprioriteringer, oppfølging av avvik relatert til MTU og forslag til utsettelse av investeringer. Manglende intensiv og PO kapasitet - tilstrekkelig intensivkapasitet er en forutsetning for å kunne ivareta akutt, traume og beredskapsfunksjonen til sykehuset. Behovet for senger er økende både fordi pasientene blir flere og tyngre. Manglende kapasitet er en risiko for pasientene og hyppig forekommende. Dette medfører bruk av post operative plasser som igjen skaper flaskehalser for annen behandling. Blant de tiltak som er iverksatt er avviksoppfølging, etablering av en koordinatorfunksjon, styrket samhandling med øvrige HF, åpnet nye medisinske senger. Styringsdata Det har i første tertial vært mye usikkerhet rundt vurderingen av nye grupperingsregler fra Helsedirektoratet, noe som har gitt store differanser mellom hva som opprinnelig var budsjetterte inntekter på faktisk aktivitet og hva som faktisk er inntektene. Det er nå kontroll over dette området og dermed redusert usikkerhet i hva dette innebærer for avdelinger og divisjoner. Det er en gjennomgående utfordring å få riktige styringsdata vedrørende sykefravær, slik at det kan benyttes i tiltaksoppfølgingen. Denne utfordringen er ikke redusert i forbindelse med overgang til nytt system og leverandør. Det vil arbeides for å etablere gode rutiner innen dette området. Sykehusinfeksjoner risiko vurderes som moderat og det er en forbedring fra 3. tertial Dette er svært positivt for pasienten, de ansatte og for kostnadsbilde. Grovt regnet er nedgangen fra samme periode i 2008 til i år beregnet til ca. 22 millioner kroner.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 6 av 10 Overgang til nytt personal- og lønnssystem 1. tertial. Risiko redusert fra høy til moderat før overføringen Andre resultater På side 8 vises noen av de indikatorer som normalt rapporteres og følges opp knyttet til ledelsens gjennomgang ved sykehusene. Dette dreier seg om indikatorer innenfor gruppene pasienttilfredshet og pasientsikkerhet, medarbeidere, interne revisjoner og eksterne tilsyn. Der det har vært mulig å fremstille og sammenstille disse på Oslo universitetssykehusnivå er dette gjort. Til denne rapporteringen har det ikke latt seg gjøre å sette inn kommentarer og tiltak. Dette vil det bli arbeidet videre med til neste tertialrapportering. Likeledes har det ikke vært mulig å få en god nok oversikt over internkontrollaktiviteter og resultater samlet sett i de tre sykehusene dette tertialet. Denne rapporteringen, inkludert omdømmeperspektivet, er en sentral del av ledelsens gjennomgang og må videreutvikles og integreres i den totale rapporteringen fra Oslo universitetssykehus.

7

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 8 av 10 Ledelsens gjennomgang Indikatorer for 1. tertial 2009 Oslo universitetssykehus 1.tertial tertial tertial 2008 Gruppe Nasjonale kvalitetsindikatorer Pasient-tilfredshet og pasientsikkerhet Indikator Resultat Avvik% Prevalens sykehusinfeksjoner, somatikk 6,4 % 1,4 Ut- % diff. vikl. Resultat Tvungen innskriving i psykisk helsevern (andel totalt) 14,1 % Strykninger av planlagte operasjoner 8,0 % 3,0 Individuell plan barnehabilitering 47,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen schizofreni - voksne 29,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen ADHD - barn og unge 8,0 % Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern (voksne) 13,1 % Pasienttilfredshet UUS RH Aker 87.8% Ikke utført i 1.tertial Meldt helsetilsynet ,9 Forventet økning. Uønskede hendelser total (pasient) ,1 Klagesaker (pasient/pårørende) ,0 Erstatningssaker (medhold vedtak) ,0 Erstatningssaker (mottatt nye saker) ,2 Vurd. Resultat Avvik% Vurd. Merknad Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk og psykiatri 5,6 % 9,6 % 5,6 % 8,4 % 5,9 % -0,3 All sykehusinfeksjoner Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk 6,8 % 5,6 % 10,0 % 7,7 % -0,9 All sykehusinfeksjoner Medarbeider Skader på ansatte Interne revisjon Avvik ,8 Eksternt tilsyn Avvik ,2 Tall er ikke sammenlignbare pga. forbedret meldepraksis og bruk av Synergi.

9 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 Videre plan for Ledelsens gjennomgang i 2009 Den fremtidige sykehusledelsen må ha fokus på helhetlig virksomhetsstyring som er gjennomgående for hele organisasjonen. Dette innebærer at krav fra eier gjenspeiles i avtaler, styrende dokumentasjon og rapportering både innad, til styret og tilbake til eier. Administrerende direktør mener derfor det er mest hensiktsmessig at ledelsens gjennomgang gjennomføres i henhold til eiers forventninger på de tre sykehusene i 2009, samtidig som Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass Det må utarbeides fremdriftsplan og forslag til rapporteringsinnhold som også er ment å dekke de strategiske hovedområdene for 2009 med tilhørende indikatorer. Dette arbeidet er nylig påbegynt og kan eksemplifiseres på følgende måte: Område 1 tert 2 tert 3 tert Pasientbehandling Oppfølging av strategi og mål Fristbrudd Ventelistehåndtering Med teknisk utstyr Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Budsjettbalanse Investeringsmidler Oppfølging av strategi og planer Arealdisponering Innkjøp Medarbeidertilfredshet Antall dr.grader og mastergrader Pasientjournal- bruk og innhold Integrering av IT Utviklingssamtaler -> -> Denne planen må konkretiseres nærmere av sykehusets nye ledelse, i tråd med forventninger fra eier og styret. Forslag til vedtak 1. Styret tar rapporten om ledelsens gjennomgang 1. tertial til etterretning. 2. Styret ber om Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass 1. januar Oslo, 26. mai 2009 Erik Omland Sign

10 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av 10 Overordnet risikovurdering ihht strategiske mål Vedlegg 1 Område Målområder R Tiltak Frist Ansvar Pasientbehandling Etablering av sykehusområdet Se egen sak om integrasjonsprosjektet 84/2009. Prosjekt er i henhold til tidsplan Adm dir Forskning Kunnskpasutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Kvalitet Se tertial rapportering for epikrisetid, fristbrudd og korridorpasienter her er det egne tiltak med oppfølging ved hvert av sykehusene Pasientsikkerhet Det skal utarbeides planer for reduksjon av sykehusinfeksjoner Tiltak for reduksjon av feilmedisinering skal dokumenteres MTU En stor del av det medisinsk tekniske utstyret (særlig Ullevål og Rikshospitalet) står grunnet utsyrets alder i fare for sammenbrudd. Går i dialog med Helse Sør-Øst om denne problemstilingen Opprettholde nivå Her er det høy aktivitet på alle sykehus- Det arbeides med å etablere standardisert Øke antall dr grader i rapportering samsvar med ressurstilførsel Egen plan for grundig gjennomgang i 2 tertial i hele foretaket Helhetlige pas forløp Samhandling med fokus på liggetid Regionale fagråd Adm støtte Administrative fellestjenester Krav: Utarbeide og iversette en samlet strategi for kunnskapshåndtering og forbedringsarbeid og god praksis Utilfredsstillende med ulike kliniske løsninger, økonomisystemer og administrative støttesystemer ved inngangen av Noen mindre systemendringer er planlagt, noen midlertidige løsninger planlegges Satt egne frister Adm dir 2 tertial Adm dir 3 tertial Forskningsdir 3 tertial Adm dir Ulike prosjekter Adm dir Innkjøp og logistikk Realisere gevinster jfr. egen tiltaksplan Innkjøp Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Bygningsareal og eiendomsforvaltning Bygningsareal og kostnader til eiendomsforvaltning skal reduseres Eget område i integ.-planen Eiendom HR strategi med fokus på Operasjonalisere og implementere vedtatte strategi under utarbeidelse HR -Mobilisering av medarbeidere og ledere -Kompetanseutvikling -Ressursstyring -Arbeidsmiljø og HMS Medvirkning 12 prinsippene for medvirkning forankres og operasjonaliseres HR Sykefravær Skal reduseres med 1 prosentpoeng - tiltak følges. Er redusert med 1% poeng på Aker, Løpende fokus HR mens målsetningen ikke er nådd på Rikshospitalet og Ullevål Ledelse Utfordrende omstillingsprosess med usikkerhet for ledere, dobbeltroller for ledere samt en - kontinuerlig HR krevende budsjettsituasjon. Det legges stor vekt på å skape gode arbeidsforhold i prosessen Budsjettbalanse Detaljerte tiltak på alle sykehus. Nye overordnede tiltak er også utformet i styresak 79/2009. Kontinuerlig Adm.dir Manglende investeringsmidler gjør at situasjonen relatert til MTU innen enkelt områder betegnes som kritisk

11 Oslo universitetssykehus HF Side 11 av 10

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer