Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2009 Ledelsens gjennomgang er administrerende direktørs gjennomgang av den totale virksomheten. Virksomhetsstyring kan omtales som god, rederlig styring og kontroll av organisasjonen. God virksomhetsstyring skal gjennomsyre hele organisasjonen og være integrert i daglig drift. Utøvelse av god virksomhetsstyring blir dermed et naturlig oppfølgingspunkt i ledelsens gjennomgang. I forbindelse med arbeidet med opprettelse av Oslo universitetssykehus har fungerende administrerende direktør funnet det riktig å fravike noe fra kravene til ledelsens gjennomgang styringsdialogen på foretaks nivå. Dette begrunnes i at ny organisasjon er under etablering og at de tre sykehusene har selvstendig resultatansvar ut I henhold til driftsavtalen med Helse Sør-Øst RHF skal sykehuset benytte risiko- og vesentlighetsvurderinger i tråd med Helse Sør-Øst sin veileder. I tillegg skal foretakene gjennomføre ledelsens gjennomgang av arbeidet med kvalitet og internkontroll i virksomheten. Fokus i dialogen skal være resultatoppnåelse i henhold til driftsavtalene og forbedringstiltak dersom det er avvik. Ledelsens gjennomgang styringsdialogen, skal utøves etter instruks og må sees i sammenheng med øvrig styring og rapportering i virksomheten. Hovedsakelig skal ledelsens gjennomgang skje som en dialog mellom administrerende direktør og neste nivå med ledergruppe. Fokus skal være på følgende områder ; - Oppfølging av eiers krav i oppdragsdokumentet og foretaksprotokoll med særlig fokus på handlingsplaner og tiltak - Risikovurderingen i forhold til strategiske mål og andre vesentlige områder som eksempelvis sikkerhet, ytre miljø, skader, smittevern etc med tilsvarende handlingsplaner og tiltak - Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser etc - Avvik fra oppsatte mål med tiltak og oppfølging av tiltak

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 2 av 10 - Revisjoner og tilsyn Ledelsens gjennomgang er en del av den tertialvise tilbakemeldingen til styret, som er en utvidet rapportering utover den månedlige styrerapporteringen. Den tertialvise rapporteringen tar utgangspunkt i eierrapporteringen til HSØ. Tertialrapporteringen inneholder også et utvidet sett med kvalitetsindikatorer som er i tråd med de hovedtrekk som ble presentert på styreseminaret 25.mars då. Kommentarene til tertial indikatorene inngår i tertialrapportering sak 81/2009. Gjennomføring og oppfølging av ledelsens gjennomgang i de 3 sykehusene. Hver av de administrerende direktørene avholder lokale dialogmøter med sine enheter knyttet til første tertial. Aker Aker har gjennomført ledelsens gjennomgang tertialvis. Utgangspunktet for ledelsens gjennomgang 1. tertial vil være å oppdatere risikovurderingen fra mars, resultat per 1. tertial og de ulike målområdene i Helse Sør- Øst sin strategi. Ledergruppen startet arbeidet i møte 26. mai, og vil gå frem mot møte i ledergruppen 9. juni. Med bakgrunn i vurderingen i ledelsens gjennomgang vil det bli fokus på å utvikle tiltakssiden. Sykehuset vil i forbindelse med resultat per 1. tertial gå gjennom budsjettsituasjonen og tiltak knyttet til denne og vurdere behov for justeringer internt. Klinikkene vil bli trukket aktivt med i dette, og gjennomgangen skal avsluttes før sommeren. Rikshospitalet Rikshospitalets ledelse har jevnlig oppfølging med klinikkene med hensyn til økonomi, aktivitet og tiltak gjennom de ordinære klinikksjefmøtene hver 14. dag. For 1. tertial har sykehusledelsen i tillegg hatt utdypende og separate oppfølgingsmøter, ledelsens gjennomgang, med utvalgte klinikker i uke 20. Tema for møtene var aktivitetsresultater og forventet inntjening, utfordringer knyttet til bemanning og forventet nedbemanning, oppfølging av variable lønnskostnader inklusiv rutiner for bruk av overtid og innleid arbeidskraft samt kjøp av legearbeidstid. Klinikkene følges også generelt opp i forhold til oppdragsdokumentene og spesifikke tiltak for Av kvalitetsindikatorene er det særlig fokusert en gjennomgang av ventelistesituasjonen, med vekt på datakvalitet, hvilke reelle utfordringer sykehuset har mht ventetider og lokale rutiner for forbedring og oppfølging. Også andre kvalitetsindikatorer som epikrisetid, strykninger på operasjonsprogram og pasientklager vurderes. Ledelsens gjennomgang oppsummeres i egne referater som følges opp ved neste tertial.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 3 av 10 Ullevål Administrerende direktør ved Ullevål vil i løpet av perioden 3. til 11. juni avholde dialogmøter med alle divisjoner med fokus på : - Divisjonenes risikobilde - Avvik fra mål med fokus på tiltak - Oppfølging av driftsavtalen med særlig fokus på handlingsplaner for reduksjoner av sykehusinfeksjoner, legemiddelfeil og opplæring i MTU - Status integrering av virksomhetsstyring i daglig drift Resultatene fra disse møtene dokumenteres og tiltak og handlingsplaner følges opp neste tertial. Møtene avholdes i henhold til internt styringsdokument; instruks for ledelsens gjennomgang og bygger på standarden i ISO 9001:2000. UUS har i tillegg oppfølgingsmøter med divisjonene hver 14. dag med fokus på økonomi, bemanning og effekt av tiltak. Denne rapporteringen sees i sammenheng med månedsrapporteringen som går til styret. Status risiko, Oslo universitetssykehus. Ledelsens gjennomgang for første tertial i Oslo universitetssykehus er basert på de innmeldingene som allerede er gitt til styret i forbindelse med risikorapportering til Helse Sør- Øst i mars I ettertid er de gjennomgått på nytt og justert noe basert på innmeldinger fra ledelsen i de tre sykehusene. I tillegg er det gjort en overordnet risikovurdering knyttet til de 6 strategiske målområdene som Helse Sør Øst har definert og som inngår i sykehusenes driftsavtaler. Helse Sør- Øst ønsker at foretakene i fremtiden i større grad skal rapportere status og risiko også i forhold til de strategiske målene. Risikobilde relatert til de 6 strategiske målområdene presenteres i vedlegg 1. Risiko knyttet til integrasjonsprosjektet er redegjort for i egen sak 86 88/2009. God ledelse, integrasjonsprosessen parallelt med drift er krevende og vurderes til høyrisiko. Lederne ved de ulike sykehusene skal ha fullt fokus på drift, omstilling og innsparinger parallelt med aktiv deltagelse i integrasjonsprosessen. Fungerende administrerende direktør vurderer situasjonen som svært krevende og ser nødvendigheten av raskt å få på plass permanent ledelse, etablere ny organisasjonsstruktur og sikre god intern/ ekstern kommunikasjon. Risiko for økonomisk underskudd er økende etter 1 tertial Budsjettavviket er 108 millioner per 1 tertial. Denne situasjonen innebærer også at likviditeten i RHFet skvises, noe som igjen påvirke muligheten til å frigjøre investeringsmidler. Det er derfor satt i verk et eget oppfølgingsregime ved hvert av sykehusene med tanke på tiltak og effektuering av disse. Se egen sak om utvidet tertialrapportering med kommentarer, 81/2009. Budsjettprosessen 2010 er vurdert til høy risiko mht gjennomføring. Etablering av ny organisasjonsstruktur på avdelingsnivå, ansettelse av nivå 3 og 4 ledere, samtidig

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 4 av 10 som flertallet av disse skal drifte gamle enheter, må gå parallelt med budsjettprosessen og kan få konsekvenser for gjennomføringsevne. Det er etablert eget delprosjekt i integrasjonsprosessen og redegjøres særskilt for i den sammenheng. Aktivitet Det er fremdeles en risiko knyttet til nivået for aktiviteten ut året. Spesielt er det en risiko knyttet til uttellingen i form av DRG poeng som følge av omlegging fra heldøgnsopphold til poliklinikk og dagbehandling, samt mulighetene for å hente inn etterslep fra tidligere måneder uten at kostnadene øker tilsvarende. Risikoen forsterkes ved at flere hundre medarbeidere i forbindelse med integrasjonsprosjektet deltar i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. Også et stort antall verneombud og tillitsvalgte deltar. Det er en risiko for at antall timeverk og delt fokus kan få konsekvenser for produksjonen framover. Manglende kapasitet innenfor medisinsk service, spesielt billeddiagnostikk øker risikoen ytterligere. Pasientsikkerhet Omstilling og reetablering av avdelinger, ulike protokoller og prosedyrer, styringssystemer og infrastruktur kan gi økt risiko for uønskete pasienthendelser i integrasjonsprosessen. Aktuelle tiltak vil være å etablere forebyggende aktiviteter samt definere robuste indikatorer som ledelse på ulike nivå skal være spesielt oppmerksomme på. I tillegg til ovennevnte er følgende risikoområder definert i de tre sykehusene: Aker En eventuell partiell overføring av psykisk helse og tverrfaglig rusbehandling til Ahus er den største risiko slik Aker vurderer sitt risikobilde 1.tertial. Dette er en stor utfordring både i forhold til pasientbehandling og personell. Det må planlegges for en helhetlig virksomhetsoverdragelse og sikres god informasjon/ kommunikasjon internt/eksternt. Pasientflyt og bruk av korridorsenger vurderes som høyrisiko. Tiltakene som skisseres er blant annet å utarbeide en overordnet handlingsplan og system for bedre overvåkning og styring av pasientflyt og utskrivning. Investeringsbudsjettet i 2009 er svært lavt og dette gir manglende dekning til nødvendige investeringer i MTU, eiendom og IKT. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, redusert pasientsikkerhet og mindre forutsigbarhet mht opplæring av ansatte. Rikshospitalet Økonomi, aktivitet og resultat har vært i sterkt fokus i første tertial. Situasjonen vedr aktivitet har forbedret seg sterkt utover i tertialet, men vurderes fortsatt som høyrisiko. Manglende teknisk oppgradering på medisinsk teknisk utstyr og fallende teknisk standard som følge av svakt investeringsbudsjett i 2009 krever særlig aktsomhet på dette ressursområdet. Samlet representerer dette en risiko for aktivitet/kapasitet og pasientsikkerhet. Det er registrert avvik i pasientbehandlingen på grunn av foreldet

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 5 av 10 utstyr, for eksempel i billeddiagnostikk. Svikt i bygningsmessig standard har fått konsekvenser for kapasitet på MR-undersøkelser og representerer HMS-utfordringer i eldre deler av bygningsmassen. Et annet risikoområde som har vært i fokus er kvalitet på styringsdata, både når det gjelder aktivitet og indikatorer. Anslagsvis 40% av styringsdata må etableres manuelt, blant annet fordi Rikshospitalet har flere ulike PAS, hvorav ett av dem, Pims ikke er egnet til uttrekk av data med de spesifikasjoner som kreves. Dette kan gjøre det krevende å etablere gode styringsdata for Oslo universitetssykehus HF. Pasientsikkerhet er et satsingsområde for Rikshospitalet og en ny organisering av dette arbeidet med ny IKT-infrastruktur er etablert i år. Rikshospitalet ligger litt over landsgjennomsnittet i prevalens av sykehusinfeksjoner. Ved inngangen til 2.tertial iverksettes et bredt anlagt prosjekt med sikte på å redusere forekomst av sykehusinfeksjoner ved Rikshospitalet. Ullevål Økonomiske resultater og aktivitetsutvikling har også for Ullevåls vedkommende hatt et hovedfokus i årets fire først måneder. Manglende investeringer i MTU, eiendom og IKT. Investeringsbudsjettet er svært lavt og situasjonene er forverret i Kun kassasjon av medisinsk utstyr kvalifiserer for utskifting. Investeringsrammen gir imidlertid heller ikke rom for å erstatte kassasjoner. Manglende investeringer innebærer en risiko for drift, kan føre til redusert pasientsikkerhet, økte ventetider og mindre forutsigbarhet mht opplæring av de ansatte. Blant tiltak finner vi månedlige analyser og omprioriteringer, oppfølging av avvik relatert til MTU og forslag til utsettelse av investeringer. Manglende intensiv og PO kapasitet - tilstrekkelig intensivkapasitet er en forutsetning for å kunne ivareta akutt, traume og beredskapsfunksjonen til sykehuset. Behovet for senger er økende både fordi pasientene blir flere og tyngre. Manglende kapasitet er en risiko for pasientene og hyppig forekommende. Dette medfører bruk av post operative plasser som igjen skaper flaskehalser for annen behandling. Blant de tiltak som er iverksatt er avviksoppfølging, etablering av en koordinatorfunksjon, styrket samhandling med øvrige HF, åpnet nye medisinske senger. Styringsdata Det har i første tertial vært mye usikkerhet rundt vurderingen av nye grupperingsregler fra Helsedirektoratet, noe som har gitt store differanser mellom hva som opprinnelig var budsjetterte inntekter på faktisk aktivitet og hva som faktisk er inntektene. Det er nå kontroll over dette området og dermed redusert usikkerhet i hva dette innebærer for avdelinger og divisjoner. Det er en gjennomgående utfordring å få riktige styringsdata vedrørende sykefravær, slik at det kan benyttes i tiltaksoppfølgingen. Denne utfordringen er ikke redusert i forbindelse med overgang til nytt system og leverandør. Det vil arbeides for å etablere gode rutiner innen dette området. Sykehusinfeksjoner risiko vurderes som moderat og det er en forbedring fra 3. tertial Dette er svært positivt for pasienten, de ansatte og for kostnadsbilde. Grovt regnet er nedgangen fra samme periode i 2008 til i år beregnet til ca. 22 millioner kroner.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 6 av 10 Overgang til nytt personal- og lønnssystem 1. tertial. Risiko redusert fra høy til moderat før overføringen Andre resultater På side 8 vises noen av de indikatorer som normalt rapporteres og følges opp knyttet til ledelsens gjennomgang ved sykehusene. Dette dreier seg om indikatorer innenfor gruppene pasienttilfredshet og pasientsikkerhet, medarbeidere, interne revisjoner og eksterne tilsyn. Der det har vært mulig å fremstille og sammenstille disse på Oslo universitetssykehusnivå er dette gjort. Til denne rapporteringen har det ikke latt seg gjøre å sette inn kommentarer og tiltak. Dette vil det bli arbeidet videre med til neste tertialrapportering. Likeledes har det ikke vært mulig å få en god nok oversikt over internkontrollaktiviteter og resultater samlet sett i de tre sykehusene dette tertialet. Denne rapporteringen, inkludert omdømmeperspektivet, er en sentral del av ledelsens gjennomgang og må videreutvikles og integreres i den totale rapporteringen fra Oslo universitetssykehus.

7

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 8 av 10 Ledelsens gjennomgang Indikatorer for 1. tertial 2009 Oslo universitetssykehus 1.tertial tertial tertial 2008 Gruppe Nasjonale kvalitetsindikatorer Pasient-tilfredshet og pasientsikkerhet Indikator Resultat Avvik% Prevalens sykehusinfeksjoner, somatikk 6,4 % 1,4 Ut- % diff. vikl. Resultat Tvungen innskriving i psykisk helsevern (andel totalt) 14,1 % Strykninger av planlagte operasjoner 8,0 % 3,0 Individuell plan barnehabilitering 47,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen schizofreni - voksne 29,1 % Individuell plan for pasienter med diagnosen ADHD - barn og unge 8,0 % Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern (voksne) 13,1 % Pasienttilfredshet UUS RH Aker 87.8% Ikke utført i 1.tertial Meldt helsetilsynet ,9 Forventet økning. Uønskede hendelser total (pasient) ,1 Klagesaker (pasient/pårørende) ,0 Erstatningssaker (medhold vedtak) ,0 Erstatningssaker (mottatt nye saker) ,2 Vurd. Resultat Avvik% Vurd. Merknad Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk og psykiatri 5,6 % 9,6 % 5,6 % 8,4 % 5,9 % -0,3 All sykehusinfeksjoner Total prevalens alle sykehusinfeksjoner, somatikk 6,8 % 5,6 % 10,0 % 7,7 % -0,9 All sykehusinfeksjoner Medarbeider Skader på ansatte Interne revisjon Avvik ,8 Eksternt tilsyn Avvik ,2 Tall er ikke sammenlignbare pga. forbedret meldepraksis og bruk av Synergi.

9 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 Videre plan for Ledelsens gjennomgang i 2009 Den fremtidige sykehusledelsen må ha fokus på helhetlig virksomhetsstyring som er gjennomgående for hele organisasjonen. Dette innebærer at krav fra eier gjenspeiles i avtaler, styrende dokumentasjon og rapportering både innad, til styret og tilbake til eier. Administrerende direktør mener derfor det er mest hensiktsmessig at ledelsens gjennomgang gjennomføres i henhold til eiers forventninger på de tre sykehusene i 2009, samtidig som Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass Det må utarbeides fremdriftsplan og forslag til rapporteringsinnhold som også er ment å dekke de strategiske hovedområdene for 2009 med tilhørende indikatorer. Dette arbeidet er nylig påbegynt og kan eksemplifiseres på følgende måte: Område 1 tert 2 tert 3 tert Pasientbehandling Oppfølging av strategi og mål Fristbrudd Ventelistehåndtering Med teknisk utstyr Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Budsjettbalanse Investeringsmidler Oppfølging av strategi og planer Arealdisponering Innkjøp Medarbeidertilfredshet Antall dr.grader og mastergrader Pasientjournal- bruk og innhold Integrering av IT Utviklingssamtaler -> -> Denne planen må konkretiseres nærmere av sykehusets nye ledelse, i tråd med forventninger fra eier og styret. Forslag til vedtak 1. Styret tar rapporten om ledelsens gjennomgang 1. tertial til etterretning. 2. Styret ber om Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass 1. januar Oslo, 26. mai 2009 Erik Omland Sign

10 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av 10 Overordnet risikovurdering ihht strategiske mål Vedlegg 1 Område Målområder R Tiltak Frist Ansvar Pasientbehandling Etablering av sykehusområdet Se egen sak om integrasjonsprosjektet 84/2009. Prosjekt er i henhold til tidsplan Adm dir Forskning Kunnskpasutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Kvalitet Se tertial rapportering for epikrisetid, fristbrudd og korridorpasienter her er det egne tiltak med oppfølging ved hvert av sykehusene Pasientsikkerhet Det skal utarbeides planer for reduksjon av sykehusinfeksjoner Tiltak for reduksjon av feilmedisinering skal dokumenteres MTU En stor del av det medisinsk tekniske utstyret (særlig Ullevål og Rikshospitalet) står grunnet utsyrets alder i fare for sammenbrudd. Går i dialog med Helse Sør-Øst om denne problemstilingen Opprettholde nivå Her er det høy aktivitet på alle sykehus- Det arbeides med å etablere standardisert Øke antall dr grader i rapportering samsvar med ressurstilførsel Egen plan for grundig gjennomgang i 2 tertial i hele foretaket Helhetlige pas forløp Samhandling med fokus på liggetid Regionale fagråd Adm støtte Administrative fellestjenester Krav: Utarbeide og iversette en samlet strategi for kunnskapshåndtering og forbedringsarbeid og god praksis Utilfredsstillende med ulike kliniske løsninger, økonomisystemer og administrative støttesystemer ved inngangen av Noen mindre systemendringer er planlagt, noen midlertidige løsninger planlegges Satt egne frister Adm dir 2 tertial Adm dir 3 tertial Forskningsdir 3 tertial Adm dir Ulike prosjekter Adm dir Innkjøp og logistikk Realisere gevinster jfr. egen tiltaksplan Innkjøp Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Bygningsareal og eiendomsforvaltning Bygningsareal og kostnader til eiendomsforvaltning skal reduseres Eget område i integ.-planen Eiendom HR strategi med fokus på Operasjonalisere og implementere vedtatte strategi under utarbeidelse HR -Mobilisering av medarbeidere og ledere -Kompetanseutvikling -Ressursstyring -Arbeidsmiljø og HMS Medvirkning 12 prinsippene for medvirkning forankres og operasjonaliseres HR Sykefravær Skal reduseres med 1 prosentpoeng - tiltak følges. Er redusert med 1% poeng på Aker, Løpende fokus HR mens målsetningen ikke er nådd på Rikshospitalet og Ullevål Ledelse Utfordrende omstillingsprosess med usikkerhet for ledere, dobbeltroller for ledere samt en - kontinuerlig HR krevende budsjettsituasjon. Det legges stor vekt på å skape gode arbeidsforhold i prosessen Budsjettbalanse Detaljerte tiltak på alle sykehus. Nye overordnede tiltak er også utformet i styresak 79/2009. Kontinuerlig Adm.dir Manglende investeringsmidler gjør at situasjonen relatert til MTU innen enkelt områder betegnes som kritisk

11 Oslo universitetssykehus HF Side 11 av 10

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 25. september.2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør for pasientsikkerhet, kvalitet, kontinuerlig forbedring Målekort Oslo universitetssykehus

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2012 2. Utdypende kommentarer til Ledelsens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

VEDLEGG 1. Grunnlag for måldiskusjon for 2011

VEDLEGG 1. Grunnlag for måldiskusjon for 2011 VEDLEGG 1 Grunnlag for måldiskusjon for 2011 Basis for drøftingen er plan for strategisk utvikling 2009 2020 Helse Sør-Øst Omstillingsprogrammet. Denne er førende for planprosess og drøfting av mål for

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011 Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 27. januar 001/ Orienteringer Ikke påkrevet 002/ Overføring av oppgaver 003/ Medarbeiderundersøkelse 2010 004/ Oppfølging

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer