FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg"

Transkript

1 FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Det legges med dette fram en første sak for fellesstyret om (intern) husleie ved det nye universitetet. En vesentlig faktor i moderniseringen av den statlige eiendomsforvaltningen har vært å legge til rette for at brukerne selv skal få definere sine arealbehov. Dette bygger på den klare forutsetningen at all ressursbruk / kostnader vedrørende bygningsdriften skal være synlige og at brukeren selv skal belastes disse kostnadene. En tilleggsbetingelse er at brukerne kan foreta reelle alternativvurderinger av sine investeringer (for eksempel mellom lønn, drift av infrastruktur, andre driftsmidler, mv.). Med bakgrunn i dette er det viktig å fastlegge prinsipper for (intern) husleie ved det nye universitetet. En diskusjon om prinsipper for (intern) husleie er ikke fristilt fra øvrige diskusjoner om budsjettmodeller, styring og ledelse og faglig organisering. Det er derfor viktig tidligst mulig å få fastlagt prinsippene for en husleiemodell. Med bakgrunn i de signaler styret gir i denne saken, tas det sikte på å legge fram en skisse til et system for husleie for det nye universitetet i løpet av første kvartal i Saken legges fram til orientering, slik at sekretariatet kan arbeide videre med utformingen av selve husleiesystemet. I det videre arbeidet vil det bli lagt til grunn at det nye universitetet selv skal eie og ivareta sin bygningsmasse, men at man der dette er hensiktsmessig kan vurdere å leie av eksterne aktører (se egen sak om dette). Det må samtidig med utviklingen av husleiesystemet også utarbeides et forslag til prinsipper for en samlet og enhetlig bygningsmessig drift ved det nye universitetet. Utformingen av en slik driftsenhet bør inngå som en del av arbeidsgruppen for styring og ledelse. Forslag til vedtak: Fellesstyret tar saken om husleie til orientering og ber sekretariatet om å gå videre med arbeidet. Som en del av dette bør det legges fram simuleringer som viser hvordan ulike husleiemodeller vil kunne påvirke driften. Fellesstyret ber også om en oversikt over hvordan intern husleie er løst ved andre aktuelle læresteder. Vedlegg

2 Vedlegg Bakgrunn Innen universitets- og høgskolesektoren i Norge praktiseres i dag tre ulike modeller for eierskap til bygningsmassen: 1. Institusjonene eier og drifter egen bygningsmasse 2. Institusjonene leier av Statsbygg 3. Institusjonene leier av andre (private eller offentlige) aktører Det er i hovedsak de gamle universitetene og vitenskapelige høgskolene som eier og drifter egen bygningsmasse. Dette er dermed hovedstrukturen for både NVH og UMB. Yngre institusjoner, herunder de regionale høgskolene (og universitetene i Stavanger og Agder) leier i hovedsak byggene av Statsbygg. Enkelte institusjoner leier hele eller deler av sin bygningsmasse fra kommersielle private eiendomsselskaper, eller fra aktører som også samarbeider faglig med institusjonene. Både NVH og UMB har per i dag leieavtaler for deler av sin virksomhet. Et offentlig oppnevnt utvalg leverte i 2004 utredningen Velholdte bygninger gir mer til alle (NOU 2004:28). Utredningen fokuserer i utgangspunktet på eiendomsforvaltningen i kommunesektoren, men har viktige konklusjoner av betydning også for det nye universitetets eiendomsforvaltning. En av de mer sentrale konklusjonene er knyttet til et skille mellom eier-, forvalter- og brukerrollene og innføring av intern husleie. Utvalget anbefaler at man skiller den strategiske eiendomsforvaltningen ut i egne organisatoriske enheter og at man benytter intern husleie for å synliggjøre kostnadene ved drift- og forvaltning av eiendomsmassen. Man ønsker med dette å opprette et reelt kundeforhold mellom bruker/leietaker og eiendomsforvalter og en profesjonalisering både av bruker/leietaker og eiendomsforvalter. I tillegg gir et slikt system muligheter for politisk styring av etterspørsel gjennom brukerleddet der bruker ikke har tilstrekkelig med midler innenfor eksisterende rammer. Hensikten med å innføre husleie er bl.a.: Synliggjøre statlige institusjoners ressursbruk vedrørende disponering av lokaler m.m. Fremme en mer effektiv ressursdisponering ved statens virksomheter. Lokaler og tjenester knyttet til lokalbruk må tilpasses brukerinstitusjonens egen behovsvurdering og prioriteres innenfor faste budsjettrammer. Sikre et økonomisk optimalt vedlikeholdsnivå for statens egne bygninger. Samtidig må det opprettholdes en viss samordning og koordinering av virksomhetenes lokalanskaffelser, blant annet kontroll med at det ikke blir for store avvik i standard Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet påla universitetene og de store vitenskapelige høgskolene å innføre en ordning med intern husleie fra Etter myndighetenes oppfatning var den ordning som gjaldt tidligere, der arealer ble stilt gratis til rådighet for fakulteter/enheter, uforenlig med en fornuftig arealdisponering. Det nye universitetet er med denne bakgrunnen pålagt å ha et system for intern husleie for den delen av bygningsmassen som man selv eier. Institusjonen er imidlertid gitt vesentlig frihet til å utforme systemet. Intern husleie i UH-sektoren må imidlertid ses på som et ledd i den større omleggingen av statlig eiendomsforvaltning, basert på de overordnede målsettingene ovenfor. Utformingen av husleiesystem for det nye universitetet må hensynta disse målene. Et alternativ til at universitetet drifter bygningsmassen i egen regi kan være å forhandle fram en løsning der Statsbygg overtar eiendommene og driftsansvaret. Dette vil i tilfelle føre til at

3 man må betale husleie til Statsbygg, og må innarbeide kostnadene til dette i de årlige budsjettene. Fordelen med ev. å overlate eiendommene til Statsbygg er først og fremst at man på en enda tydelig måte enn ved intern husleie etablerer et reelt kundeforhold gjennom et skille mellom eier og bruker. Samtidig reduseres også universitetets ansvar for uhell og man fjerner usikkerhet rundt hvordan eiendomsforvaltningen påvirker primæraktiviteten. Ulempen ved å overlate eiendomsmassen til Statsbygg er at man ikke lenger vil ha intern kontroll over hvor stor del av budsjettet som brukes på bygningsmessig drift. I tillegg vil man ikke lenger ha muligheter til selv å forhandle med eksterne aktører om campusutvikling. Prinsipielle avklaringer fra fellesstyret Ut fra de forskjellige offentlige utredningene om mer effektiv offentlig eiendomsforvaltning, og de forhold som fellesstyret vil vektlegge, er det en rekke problemstillinger som må adresseres før et husleiesystem kan rulles ut. Nedenfor er det pekt på en rekke konkrete utfordringer og spørsmål som må løses/besvares: Hva er de overordnede målsettingene med husleiesystemet? Skal det vedtas en overordnet eierstrategi for forvaltningen av universitetets eiendomsmasse som grunnlag for videre utvikling av husleiesystemet? Hvordan skal man utvikle det organisatoriske grepet med skille mellom eier, forvalter og bruker, herunder også hvem som skal forvalte utleie av arealer? Skal det innføres husleie for all arealbruk, eller skal noen funksjoner/arealer holdes utenom? Er det noen grunner til å innføre markedsbasert husleie, og er det noen typer arealer det bør innføres markedsbasert leie for? Dersom og der man skal basere seg på kostnadsbasert husleie, skal denne i tilfelle ta utgangspunkt i faktiske kostnader eller på normtall? Skal intern husleie ha budsjettmessige effekter for brukerne, eller skal dette være rene budsjetteringsmessige grep for å synliggjøre ressursbruken (og er ev. de budsjettmessige effektene som er forutsatt i dag på rett nivå)? Hvem skal leie (fakulteter, institutter, sentre, avdelinger, osv.)? Skal det innføres intern husleie for alle typer leietagere, eller skal dette kun gjelde for noen? Hvem skal forvalte de ulike typene arealer, og hvor mange forvaltningsenheter bør det være med ansvar for areal- og bygningsmessig infrastruktur (for eksempel skal det opprettes egne enheter for forvaltning av undervisnings- og/eller forskningsarealer)? Skal det legges et kapitalelement inn i husleien i tillegg til rene FDV(UP)-kostnader? Bruk av SLA for å regulere servicenivået? Hvilke typer utstyr og inventar skal følge med i husleien og hva er bruker selv ansvarlig for? I hvor stor grad skal det skilles mellom drift- og vedlikehold og service i husleieberegningene, og hva skal ev. legges til selve husleien og hva skal legges til egne serviceavtaler (med muligheter for senere konkurranseutsetting)? Skal energi og ev. andre kostnader som ikke kontrolleres av universitetet internt (for eksempel vannavgifter) direkte fordeles på sluttbruker? Skal man ha differensiert leie ut fra type areal (for eksempel kontorer, laboratorier, undervisningsarealer) og standard (alder, utstyrsnivå og vedlikeholdsstandard), eller skal det utvikles gjennomsnittstall (ev. på hvilken måte for type areal og/eller standard)? I hvor stor grad skal arealbehov og husleiesystemet være brukerdrevet?

4 Intern husleie ved UMB Ved UMB er det arbeidet i flere år med å utvikle et system for intern husleie. Det er foretatt prinsipielle avklaringer av de fleste av de spørsmålene som reises ovenfor. Universitetsstyret ved UMB (US) fattet i sak 179/2007 vedtak om å innføre intern husleie ved UMB. Målet med dette er å opprettholde eiendomsverdiene (finansielt og funksjonelt), bidra til effektiv utnyttelse og rett og tilstrekkelig kvalitet på arealene, samt sikre kostnadseffektiv FVDU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). US behandlet saken om intern husleie på nytt i sak 202/2008. I saksframlegget ble det vist til at implementeringen av intern husleie har vist at det er behov for en del avklaringer og korrigeringer i systemet. Det ble gitt en del avklaringer for vider utvikling av systemet for intern husleie: Budsjettmessig virkning av intern husleie implementeres senest 2011 Det utvikles en oversikt over bygningsmessig infrastruktur som inngår i intern husleie og infrastruktur som skal dekkes av bruker Det etableres et tydelig skilles mellom selve husleien og SLA-delen av avtalene Det utvikles forslag til et differensiert utleiesystem basert på ulike arealkategorier (kontorer, laboratorier, undervisningsarealer, annet), med basis i reelle kostnader for de ulike funksjonene Det utvikles forslag til en ny, sentral forvaltningsordning for undervisnings- og forskningsarealer Alle arealer underlegges husleie All utleie av arealer skal styres gjennom egne avtaler styrt gjennom den sentrale eierenheten (framleie av arealer gjennom brukerne tillates ikke) Med bakgrunn i dette er følgende konkrete avklaringer gjort for det systemet som rulles ut fom 2011: 1. Nytt system med intern husleie gis budsjettmessig virkning fom budsjettåret 2011, på følgende vilkår: a. Intern husleie for dagens arealer kompenseres gjennom tilsvarende økning i enhetens rammebevilgning. Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris på arealene holdes stabilt, vil intern husleie ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene b. Ved reduksjon i arealbruk får enhetene beholde den økonomiske gevinsten av dette. Kostnadene på arealer opphører først når andre enheter overtar arealene c. Hvis enhetene som følge av ordinær utvidelse av aktiviteten ønsker å øke arealene, må enhetene selv dekke merkostnaden d. Arealutvidelser som følge av sentrale vedtak i US (for eksempel nye studieprogrammer, forskningsmessige satsinger, osv.) kan, gjennom særskilt vedtak om dette, kompenseres gjennom ekstraordinær rammekompensasjon for inndekking av husleiekostnader 2. Det etableres tre ulike priskategorier leiearealer a. Kontorer og generelle (tørre) undervisningsarealer, inklusiv støttearealer for disse (ev. bør læresaler regnes som kategori b som spesialarealer pga. slitasje mv.) b. Laboratorier, verksteder og øvrige spesialarealer

5 c. Kjellerarealer og tilsvarende lagerarealer 3. Det skilles mellom ulike brukere: a. Ansattarealer (leies ut til institutter, sentre og avdelinger) b. Studentarealer (kan alternativt leies ut samlet til studieavdelingen eller leies ut direkte til institutter mv. fra utleiekontoret (DSA) (læresaler/auditorier/datarom/ masterarbeidsplasser/lesesaler/kollokvierom) c. Frisstasjonsarealer (leies ut til SiÅs og ev. andre med fristasjonsavtale mot tilsvarende kompensasjon til leietaker over annen budsjettpost enn eiendomsforvaltning) 4. Intern husleie beregnes som en kostnadsbasert husleie (i motsetning til markedsbasert leie) a. Kostnadene baseres på de samlede bevilgninger til DSA, dvs. rammebevilgningen samt den særskilte bevilgningen til vedlikehold og utvikling. Det legges likevel opp til en fortsatt særskilt bevilgning til vedlikehold og utvikling b. Kostnader til strøm, fjernvarme og vann beregnes særskilt med grunnlag i faktisk målt forbruk (bygningsvis) og ev. prosentandel ihht. enhetens leieandel av bygning c. Det utvikles en liste over utstyr, inventar, osv. som inngår i husleien annet som ikke er nevnt her, må bekostet av leietaker selv utenom husleien d. Det etableres serviceleveranseavtaler (SLA) som normerer hva som inngår av tjenester til renhold, vaktmester osv. i husleien ev. ønskede tilleggstjenester ut over dette faktureres særskilt e. Intern husleie beregnes ut fra brutto kvadratmeter gulvareal, inklusiv forholdsmessig andel av fellesarealer f. Det skilles ikke kostnadsmessig mellom lokaler av ulik standard innen hver enkelt priskategori 5. Husleie fordeles på enhetene ihht. organisasjonskartet (alle enheter skal betale husleie) a. Institutter b. Sentre c. Avdelinger d. Fristasjonsarealer for SiÅs og andre (behandles som interne arealer) 6. Alle arealer skal i utgangspunktet være utleid arealer som ingen vedstår seg kan fritt leies ut til andre (interne og eksterne) eller vurderes kondemnert 7. Betingelser for inngåelse av leiekontrakter: a. Standard leiekontrakt med beskrivelse av rettigheter og plikter b. Leieperiode på 5 år med mulighet for forlengelse: i. Reduksjon i leieareal skal normalt kun skje ved framforhandlet ny kontrakt ved utløpt kontraktsperiode, eller dersom det er kommet til enighet om at ny leietaker skal overta avgitt areal ii. Utvidelse av leieareal framforhandles løpende

6 Vedlegg 1 Rolleavklaringer og ansvar for ulike oppgaver innen husleiesystemet I tråd med anbefalinger fra offentlige utvalg må skillet mellom eierrollen, forvalterrollen og brukerrollen tydeliggjøres. Det er et behov for å avklare: Hvem (eier, forvalter, bruker) skal være ansvarlig for de ulike oppgavene innen eiendomsforvaltningen Hvordan skal de ulike oppgavene (strategisk, taktisk, operativt) på en praktisk håndterbar måte fordeles mellom eier, forvalter og bruker for eksempel gjennom at eier kan bestille oppdrag man er ansvarlig for av forvalter Informasjonsflyt og kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker Hvor mange forvaltningsorganer med ansvar for bygningsmassen har man behov for Skille mellom FDV og service I tråd med de offentlige utvalgenes anbefalinger bør ansvaret for utleie og husleie forvaltes av eier (dvs. i universitetets sentrale administrasjon) og ikke driftsforvalter. Dette tilsier dels at det er nødvendig med et klarere skille mellom ren husleie (FDV-kostnader + ev. også kapitalelement) og de serviceoppgavene som skal eller kan tilbys gjennom SLA. En senere videreutvikling av dette igjen vil være å beslutte om servicetjenester som tilbys gjennom SLA skal konkurranseutsettes. Rent konkret vil det være nødvendig å beslutte hvem som har ansvaret for å utføre hvilke typer oppgaver og hvordan kommunikasjons- og beslutningsstrukturen skal være mellom eier, forvalter og bruker. Markedsbasert eller kostnadsbasert husleie Fullt ut markedsbasert husleie krever at det finnes et reelt marked for de ulike arealbehov som brukerne har. I tillegg må det finnes et marked som etterspør de ev. ledige arealene som blir fristilt ved at bruker enten velger andre utleiere eller reduserer sitt arealbehov. En svensk utredning konkluderer med at campusområder vanskelig kan ses på som slike markeder. Det er spesielt mangel på reelle alternative leieobjekter for brukerne som gjør at man vanskelig kan se på campusområder som fungerende markeder. Til en viss grad vil man likevel fra utleiers (eiers) ståsted kunne tenke seg å leie ut ulike arealer til andre brukere enn universitetets avdelinger. Konklusjonen er at man i all hovedsak må se for seg at husleien baseres på kostnadsvurderinger. Basis for kostnadsbasert husleie En tilleggsproblemstilling ved kostnadsbasert husleie er om man skal basere seg på faktiske kostnader eller på normtall (benchmarking). Normtallsbasert, kostnadsbasert husleie gir et nødvendig incitament til forvalter til å kunne effektivisere drift og vedlikehold. Bruk av faktisk kostnadsnivå gir ikke dette incitamentet. Samtidig er det grunn til å anta at man i hvert fall ved en svært slitt bygningsmasse og der det ikke er foretatt vurderinger og gjort avgrensinger mellom drift og vedlikehold som skal inngå i husleien og ulike former for servicetjenester, vil ha problemer med å kunne klare drifts- og vedlikeholdsoppgavene ut fra slike former for gjennomsnittsbetraktninger som normtallene vil gi uttrykk for. Det er derfor grunn til å anta at man som et utgangspunkt må basere seg, i hvert fall delvis, på faktiske kostnadstall og med en gradvis overgang til normtall dersom disse skulle vise seg ligge lavere. Budsjettmessige effekter av intern husleie Det er relativt sparsomt med empiriske studier av effekter av (interne) husleieordninger i offentlig eiendomsforvaltning. Til dels har systemene også virket for kort tid til at man kan se effektene. Likevel synes det å være enighet om at skillet mellom eier, forvalter og bruker er riktig og at det fører til økt bevissthet om ressursbruk. Det pekes kanskje spesielt på at

7 kostnadsbasert intern husleie fører til bedre vedlikehold av bygningsmassen 1. Man antar at intern husleie også fører til arealeffektivisering, men dette tar lengre tid å fastslå på grunn av at arealbehovet i seg selv er en dynamisk størrelse. Det pekes imidlertid på at man for å oppnå en arealeffektivisering må: Brukerne presenteres for de faktiske kostnadene ved eiendomsdriften Husleiesystemet være utformet slik at brukerne selv kan ta stilling til sitt arealbehov og hvordan dette skal dekkes (dvs. at eier og forvalter er i stand til å følge opp brukernes ønsker) Brukerne (i tilstrekkelig grad) kunne disponere ressursene på alternative måter Brukernes samlede ressurser oppleves som begrensede Det er viktig at husleiesystemene utformes slik at innsparinger ikke bare fører til nedskjæring av budsjettrammen i kommende budsjetter. På samme måte er det viktig at økte arealbehov ikke automatisk dekkes inn gjennom økte budsjettrammer. Begge deler gir uheldige incentivvirkninger overfor brukere som viser måtehold. Krav til kapitalavkastning Det er trolig noe ulik praksis innen offentlig sektor om det ligger en krav om kapitalavkastning i de interne husleiesystemene. Det er behov for å utrede nærmere om og ev. hvordan et slikt krav kan bakes inn i UMBs husleiesystem. Standarder for hva som skal inngå i husleien - byggutstyr, brukerutstyr og basis for fastsetting av husleienivået Utstyrsnivået varierer vesentlig mellom ulike funksjoner. I tillegg vil bygningenes alder og ev. rehabiliteringstidspunkt avgjøre utstyrsnivået (og det nye universitetets husleiesystem må omfatte nye så vel som gamle bygninger). Nyere bygninger har generelt sett bedre utstyrsnivå enn eldre bygninger. Samtidig er mange eldre bygninger ofte oppført i mer solide materialer, og er basert på andre teknisk løsninger, mv. enn nyere. Mangelfullt vedlikeholdte bygninger med ventilasjonsløsninger, laboratorieinnredning osv. som ikke holder dagens krav kan oppleves som mindre egnede enn eldre bygninger av enklere standard. Ofte mangler det en vedtatt standard for utstyrsnivå. Dette er trolig mest problematisk mht. laboratorier og annen forskningsinfrastruktur enn for kontorarealer. Fort å få husleiesystemet til å fungere etter intensjonen, vil det derfor være nødvendig å utvikle klarere standarder for hva som følger med som byggutstyr og hva som skal betraktes som brukerutstyr. Det må videre avklares om og ev. hvordan leienivået skal variere som følge av ulik kvalitet på og utrustning i laboratorier. Et internt UMB-utvalg 2 har utviklet et utkast til en standard for undervisningsrom ved UMB. Det må avklars om dette utkastet skal fungere som norm for hva som skal være byggutstyr i undervisningslokaler, og om leiepriser skal differensieres i forhold til dette. Videre må det vurderes om denne standarden skal videreutvikles for veterinærutdanningsfunksjoner, og om det skal nedsettes tilsvarende utvalg for andre funksjoner. Differensiering av husleie ut fra arealkategori Det er noe ulik praksis mellom offentlige virksomheter for om og i hvilken grad det skilles mellom arealkategorier. Kostnadsnivået for drift og vedlikehold vil variere mellom arealkategoriene. Likevel vil enkelte kategorier ha et mer likt kostnadsnivå enn andre. Det kan derfor føre for langt å differensiere mellom alle tenkbare kategorier. Det er ventelig først og fremst ulike former for laboratoriearealer og andre spesialtilpassede undervisnings- og forskningsarealer som vil ha høyere drifts- og vedlikeholdsnivå enn de andre arealene. For 1 Se: Eikeland, per T. (2005). Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning. Teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer. Rapport til Moderniseringsdepartementet, Oslo, 28. januar 2005, side 30 ff. 2 Utarbeidet av en intern prosjektgruppe, se:

8 andre tørre innendørs arealer vil ikke drifts- og vedlikeholdsnivået nødvendigvis varier like mye. Dersom man i for stor grad baserer husleien på gjennomsnittsbetraktninger er det en fare for at reelle driftsutgifter ikke synliggjøres og at faktisk bruker ikke belastes. Det er nødvendig å vurdere husleiekategorier og -nivåer ut fra dette. Det er antakelig i hvert fall nødvendig å skille mellom laboratorier, kontorer og undervisningslokaler. Laboratorier vil normalt sett ha vesentlig høyere drifts- og vedlikeholdskostnader enn de andre. Undervisningsarealer vil normalt ha høyere kostnader enn kontorer i og med at de har mer intensiv bruk. Det kan derfor kanskje være mulig å utvikle gjennomsnittsbetraktninger for disse typene arealer. Problemene med dette vil nok ventelig oppstå på grunn av store forskjeller i faktisk utstyrsnivå og slitasjegrad mellom ulike laboratorier. Leienivået for utendørs arealer bør baseres på mer direkte kalkyler av den aktuelle bruken. Former for husleie I utgangspunktet kan det skilles mellom langtids eksklusiv leie av arealer og ulike former for kortere leie av arealer der også andre brukere har adgang til å leie seg inn på samme basis. I tillegg kan det skilles mellom leie av tilgang til fellesarealer og leie av arealer med eksklusiv bruksrett. For langtids leie av arealer med eksklusiv bruksrett og for tilgang til fellesarealer inngås vanligvis standard kontrakter som definerer leieperiode, leienivå, servicenivå osv. Her beregnes leienivået oftest i form av kroner pr kvadratmeter og år. Dette bør være standard leieforhold for kontorarealer, mv. For kortere leie av arealer der også andre brukere kan leie på samme vilkår er det vanlig å beregne leien for en kortere tidsenhet og ofte i form av andre måleenheter enn kvadratmeter. Undervisningsarealer og laboratoriearealer kan tenkes leid ut etter type, for eksempel stort auditorium, lite klasserom, våt lab m/ gass, osv. I den videre utviklingen av husleieordningen må det besluttes: Hvordan ulike typer arealer skal leies ut (langtids- / korttidsleie, eksklusiv bruk / flerbruk, osv.) Hvem som skal administrere ev. korttidsutleie (for eksempel at studieavdelingen administrerer utleie av undervisningslokaler og at forskningsavdelingen administrerer utleie av forskningslaboratorier og andre typer forskningsarealer) Brukerdrevet fastsetting av arealbehov En vesentlig faktor i moderniseringen av den statlige eiendomsforvaltningen har vært å legge til rette for at brukerne selv skal få definere sine arealbehov. Dette bygger på den klare forutsetningen at all ressursbruk / kostnader vedrørende bygningsdriften skal være synlige og at brukeren selv skal belastes disse kostnadene. En tilleggsbetingelse er at brukerne kan foreta reelle alternativvurderinger av sine investeringer (for eksempel mellom lønn, drift av infrastruktur, andre driftsmidler, mv.). Dersom husleiesystemet ikke omfatter alle arealkategorier eller alle brukere, er ikke disse forutsetningene for brukerinitiert fastsetting av arealbehov til stede. Man kan forsøke å komme rundt denne problemstillingen ved å benytte forutsetninger om normtall for arealbehov og gi brukerne incentiver til arealbesparelser er basert på disse normtallene. Dette kan imidlertid oppleves som en nokså indirekte og vanskelig framgangsmåte. Hvis man ønsker å få en mer samlet styring med bygningsmassen og det til en hver tid gjeldende arealbehovet, bør husleiesystemet utvikles slik at alle enheter og alle arealkategorier inngår. Med basis i denne forutsetningen er det videre et behov for å diskutere om og hvordan man skal strukturere eiendomsforvaltningen.

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 15.3.2012 Vedlegg 3: Vedlegg til regler for internhusleie er under utarbeidelse. Disse er merket med rød skrift. 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke

Detaljer

Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF

Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF 1. Bakgrunn NTNU vedtok i styresak 15/12 den 28. mars 2012 innføring av internhusleie. Internhusleiemodellen

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Teknisk vinteruke 2007 Eiendom www.lillehammer.kommune.no Trender i kommunal organisering Hierarkiske, regelbaserte

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Eiendom Eierkonferansen 25-26 nov 2009 www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN Totalt:

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T 1 1 1 1 av 9 NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny modell for internhusleie NTNU Tilrådning: Styret tar det pågående

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader NBEF Beslutningsstøtte med LCC 26.mars 2015 v/ Knud Mohn Forsvarsbygg Utleie Kilde: m2 1 Historikk (utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN Eiendomssjef Nils Kr Nordlien Kursdagene NTNU 3-4-jan 07 Eiendom www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN 168000 M2 Eies av LK, LKE AS og LKB Eiendomssjef daglig

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 12.07.2012 Vedlegg 3: 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke arealer omfattes av internhusleieordningen 3. Hva internhusleien dekker 4. Hva internhusleien

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB

Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB US-SAK NR: 153/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: KJERSTI SØRLIE RIEMER, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, STEIN VALSØ, INGVAR

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Dokument nr. 3:8 (1999 2000)

Dokument nr. 3:8 (1999 2000) Riksrevisjonen Dokument nr. 3:8 (1999 2000) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr. 3:8 (1999

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom

Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom NBEFs konferanse på Olavsgaard Øyvind Amundsen ROM Eiendom AS Anders Håan Capgemini Norge AS Skjetten 13/03/07 Eiendomsvirksomheten i NSB har gjennomgått

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon

S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon Innledning og bakgrunn Interimsstyret har tidligere

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 (Gjelder ikke som søknad for leie av Idrettshall) Kategori leietaker (se retningslinjer pkt. 4.1, sett x) Navn på virksomhet/ organisasjon/klubb

Detaljer

REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO

REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO Gjeldende fra 1. Januar 2009 I. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR ENDRING AV HUSLEIEORDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR FORDELING AV BUDSJETTET FOR 2009 VED OVERGANG TIL NY

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtes aks nr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-sak2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Hva var spørsmålet? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE Statens bygningstekniske etat 26.11.2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Spørsmål Hvordan skal vi sikre at eiers

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 093-2011 ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Avtaler skal forelegges universitetsstyret for endelig godkjenning.

Avtaler skal forelegges universitetsstyret for endelig godkjenning. US-SAK NR: 58/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2003/2109 Drift

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen

Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 22.04.15 Forskrift om studentsamskipnader Fri stasjon innebærer at utdanningsinstitusjonen stiller egnede lokaler/arealer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 25.08.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 25.08.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 25.08.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 81 Saksnr.: 2011/12600-RIGE Møte: 10. november 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 81 Saksnr.: 2011/12600-RIGE Møte: 10. november 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 81 Saksnr.: 2011/12600-RIGE Møte: 10. november 2011 FORSLAG TIL IMPLEMENTERING AV INTERHUSLEIEMODELL FOR

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker:

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker: LEIEKONTRAKT - 3 FEB2:)",5 Avtalens parter Ark kode P Ark.kode S tleier: Oppdal Distriktsmedisinske senter KF, 7340 Oppii Leietaker: Oppdal kommune ved Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal Leieobjekt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 04-2009

Prisstigningsrapport nr. 04-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 04-2009 NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM side 2/5 MERVERDIAVGIFTEN AVGJØR GÅRDEIERKOSTNADENE Etter at du som gårdeier/utleier har "meldt deg inn"

Detaljer