Virksomhetsplan Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)"

Transkript

1 Virksomhetsplan Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden , samt hvilke fanesaker Hommelvik ungdomsskole skal prioritere i den samme perioden. Som et fundament for planen ligger de føringer som er gitt av sentrale myndigheter, lokale myndigheter og høringer i forbindelse planarbeidet. I tillegg vil god økonomistyring ligge som et bærende element for all aktivitet. Sentralt Opplæringslov en forskrifter Generell del av læreplanen/læ ringsplakaten - Kunnskapsløft et 2006 Fagplaner i Kunnskapsløft et 2006 Føringer virksomheten baserer sitt planarbeid på Lokalt Kommuneplan mål og strategier Kommuneplan for barn og unge Kommuneplan samfunnsdel Verdimatrise, Malvik kommune Statusrapport 2009 for grunnskolene i Malvik Kommune Mål for inkluderende arbeidsliv (IA) Malvik kommune Prosjekt: God sosialpedagogisk rådgivning i skolen Prosjekt: BRO-prosjektet (God vurderingspraksis og overganger mellom opplæringstilbud) Kvalitetsvurderingssystemet Plan for kompetanseutvikling i Malvik kommunes grunnskoler Lokal plan for felles lærestoff i grunnskolene i Malvik kommune Lokale læreplaner i alle fag. Skolens ordens- og samværsregler Skolens handlingsplan mot mobbing - 1 -

2 Virksomhetsplanen er ment å være en utviklingsplan. Den skal beskrive hva Hommelvik ungdomsskole ønsker å oppnå, og hvilke faktorer som vil være å styre og påvirke disse ønskene. I det daglige arbeidet inngår også en mengde driftsoppgaver som over tid er på å utvikle vår organisasjon i ønsket retning. Disse er ikke tatt i virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen er delt i to: Fireårig strategidel ( Hvor vil vi? ) og årlig tiltaksdel ( Hva gjør vi i år? ). I 2011 går vi inn i strategidelens 4. og siste år Skolens fanesaker er valgt ut i samarbeid skolens ansatte, elever og foresatte. Gode innspill er sortert og sett i sammenheng nasjonale og lokale føringer når konkrete fanesaker for virksomheten er valgt. Vi har også tatt utgangspunkt i skolens resultat det siste året på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og eksamen. Samarbeid avgivende barneskoler har også påvirket mål og tiltak for Framtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp og bo i. Den enkelte skal oppleve tilhørighet og fellesskap og bli stimulert til å bruke egne ressurser til felles beste. Malvik kommune skal være en selvstendig kommune et levende folkestyre og aktive innbyggere som deltar positivt i utforming og utvikling av sitt lokalmiljø. 2. Dette ønsker Malvik kommune å være kjent for Alle som bor og arbeider i Malvik er bevisst at en av de viktigste oppgavene for vårt lokalsamfunn, er å sikre og skape gode oppvekstvilkår. Barn og unges oppvekstvilkår skal bedres gjennom felles satsing på opplevelsesrikdom, tilpasset opplæring, allsidig aktivitet og deltakelse. 3. Hvorfor er vi til? Overordna mål for skolene i Malvik: Skolene utvikler elevene til samfunnsgagnlige, skapende og kunnskapsrike mennesker, toleranse og andre mennesker og miljøet rundt seg. Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 6 16 år et opplæringstilbud i tråd gjeldende lovverk og læreplaner. Tilbudet skal være tilpasset den enkelte elev sine evner og forutsetninger slik at alle får utnyttet sine evner og muligheter i en skole preget av trivsel, kunnskap og omsorg. 4. Skolen fanesaker A. Vurdering for læring B. Godt og læringsfremmende skolemiljø 5. Dette skal vi slutte! Vi skal slutte å bruke tid på unødvendige diskusjoner Vi skal slutte å bruke mye tid på å dra på bærbare PC-er og digitalt utstyr og legge til rette for bedre logistikk på dette området. 6. Dette skal vi oppnå A. Vurdering for læring Oppnås gjennom: Vi utfører vurderingsarbeid som fremmer læring og utøver en helhetlig vurderingspraksis i alle fag. Et godt system for god tilbakemeldingskultur i hele organisasjonen God og systematisk dialog elever og foresatte - 2 -

3 B. Godt og læringsfremmende skolemiljø Oppnås gjennom: At vi sikrer positive samspill At vi er fleksible og kommuniserer godt Vi har kollektive regler og forventninger til elevene og hverandre At vi er en åpen og samhandlende skole i møte foresatte og andre samarbeidsparter F7. Hvordan vet vi om vi lykkes? Til grunn for evalueringsarbeidet ligger skolene i Malviks kvalitetsvurderingssystem. (Gå inn på kvalitetsvurderingssystem) For å kunne vite om vi lykkes må vi være systematiske i vårt vurderingsarbeid over tid. Vi må være tålmodige og se på elevers resultater(bl.a. eksamen- og standpunktkarakterer samt resultat fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver) over tid for å kunne si noe om utvikling. I tillegg til underveisvurdering og sluttvurdering på elevnivå, vil skolen drive vurdering gjennom: Elevnivået: Kartleggingsprøver i lesing, skriving og matematikk Nasjonale prøver Tilbakemelding fra elever og foresatte i elevsamtaler og utviklingssamtaler Elevundersøkelsen Ansattenivået: Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelser Fagevalueringer/tilbakemeldinger til læreren fra elevene Skolebasert vurderingsarbeid Skolenivået: Nasjonale brukerundersøkelser (elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen) Elevprestasjoner karakterstatistikk Vernerunde/HMS Evaluering/rapportering av prosjekter Evaluering av virksomhetsplan Årsregnskap og årsmelding Styringsdialog kommunalsjef Ekstern vurdering 8. Disse samarbeider vi Andre kommunale virksomheter. De mest sentrale er: - De øvrige skolene i Malvik - Barne- og familietjenesten (PPT, Barnevern) - Økonomiavdeling/lønnsavdeling - Eiendomsforvaltning - Kultur/kulturskolen) Lensmannen i Malvik Helsesøster/skolelege Lions i Malvik Nettverk grunnskoler fra andre kommuner gjennom ulike prosjekt Malvik videregående skole Villa Vika Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag NEA-regionen Privat næringsliv NTNU HIST - 3 -

4 HVA GJØR VI I 2011? 1. Innledning Virksomhetsplanens tiltaksdel er utarbeidet i ulike prosesser i personalet ved skolen innspill fra FAU og elevråd. Det er også gjennomført prosesser i rektorgruppa i Malvik kommune, samt samarbeid ledelsen på avgivende barneskoler(sveberg skole og Hommelvik skole) Planen er skrevet av rektor utgangspunkt i innspill fra de ulike prosessene. Malvik kommunes verdier Åpen Samhandlende og Nyskapende er bærende i vårt utviklingsarbeid. Ved innføring av verdimatrisen i 2008 har vi sagt at for oss betyr dette at vi bl.a. er inkluderende og åpen for nye impulser og innspill. Vi er selvkritiske som en forutsetning for å være nyskapende. Vi er avhengig av et godt samarbeid hverandre og foresatte for å gjøre en god kollektiv jobb til beste for våre elever og vi må samarbeide øvrige skoler i kommunen og andre naturlige samarbeidspartnere for å nå gode resultat. Kommuneplanens samfunnsdel ( ) og Tilstandsrapport for grunnskolen i Malvik kommune 2009 er i også lagt til grunn for valg og prioriteringer Fanesak A: Vurdering for læring Dette skal vi oppnå Oppnås gjennom : Resultater I samarbeid 1. Vi utfører vurderingsarbeid som fremmer læring og utøver en helhetlig vurderingspraksis i alle fag! Deltakelse i BRO prosjektet og samarbeid Vikhammer ungdomsskole og Malvik videregående (se prosjektplan) Elevene gjøres kjent læringsmål, vurderingskriterier og kriterier for måloppnåelse i vårt vurderingsarbeid Vi støtter oss til forskning og teori Vi har fokus på taksonomi i vurdering av måloppnåelse Vi har et ensartet system /forståelse av arbeid kjennetegn for måloppnåelse. Oppnås gjennom refleksjon og erfaringsdeling Vi har en høy bevissthet på hvilke vurderingsarbeid vi benytter og begrunner hvorfor utgangspunkt i læring og utvikling Erfaringsdeling Utvikling av elevprestasjoner sett i sammenheng tidligere kartlegging og systematisk oppfølging 80 % av elevene svarer at de er og setter egne læringsmål* 80 % av elevene svarer at de opplever elevsamtalen som nyttig* *(De tre øverste Ressursbehov Ansvarlig Frist Tidsressurs: Samarbeidstid Individuell tid Involverte i BROprosjektet Kompetanseheving: , men prosjektplan for BROprosjektet vil synliggjøre milepæler i arbeidet - 4 -

5 2. Kartleggingsresultat, resultat fra nasjonale prøver og annet kartleggingsarbeid følges opp systematisk Fagseksjoner fokus på undervisningsopplegg og vurderingsarbeid Flagging i samarbeidstid, både i team og plenum Vi skal utvikle en ny struktur for digital erfaringsdeling, som skal supplere arbeid i team og fagseksjoner Vi har lærere, ledere eller andre ansatte som drar ut for å dele sine erfaringer andre Vi fremmer egenvurdering i alle fag Bruk av logg/refleksjonsnotat i elev- og ansattegruppa Elevene skal i større grad aktivt i elevsamtaler og utviklingssamtaler Skolens ledelse observerer undervisningsog vurderingspraksis i klasserom og følger opp i samtaler lærere Resultat fra nasjonale prøver systematiseres, drøftes og tiltak settes inn på individ og klassenivå på 8. og 9. trinn En bedre og mer tydelig plan mht. kartlegging. Hvem gjør hva når? Vi får tilgang til og kan bruke kartleggingsresultat fra barneskolene Resultat fra eksamen og standpunktkarakterer følges opp på skolenivå, drøftes og vurderer tiltak som settes inn på skolenivå Resultat fra kartleggingsarbeid påvirker vår undervisning kategoriene) i Elevundersøkelsen 2012 Minst 5 av skolens ansatte har i løpet av 2011 vært ute å delt erfaringer andre Skolen har et system for elevkartlegging som er kjent for alle. Vi benytter utviklede elevskjema Faglærere dokumenterer oppfølging og resultat I lesing og regning: 10% av elevene fra 8. trinn 10/11 skal opp ett nivå fra nivå 1og 2 på nasjonale prøver på 9. trinn. 10 % av elevene på nivå 3 på 8. trinn, skal opp nivå 4 eller 5 på 9. trinn. Avgivende barneskoler PPT Tidsressurs i form av bruk av samarbeidstid og individuell tid til for og etterarbeid og oppfølging Plan kartlegging: August 11 Systematiseri ng resultat nasjonale prøver: 1. november

6 3. Vi har god dokumentasjon av læring/vurdering kjenner skolens vurderingspraksis og kan støtte egne barn i læringsarbeidet 4. Vurderingsarbeidet påvirker vår undervisning tydelig Vi videreutvikler vårt system for dokumentasjon av vurdering i løpet av Elevmapper i Fronter som arkiv Vurdering for læring som tema på alle foreldremøter og utviklingssamtaler Fokus på resultat fra nasjonale prøver (Grunnleggende ferdigheter) i alle fag Hva sier resultatene at vi må gjøre og hva virker? Variert og målretta undervisning basert på god oppgavekultur Elever og foresatte gir tilbakemelding på at de får god tilbakemelding på elevens ståsted og hva som skal til for å bli bedre gjennom elev og foreldreundersøkelse våren 2012 Gir utslag i utvikling av elevprestasjoner over tid basert på kartlegging og systematisk oppfølging Involverte i BROprosjektet Tidsressurs og oppfølging, utgangspunk t i resultat mål Årshjul klart 1. august 2011, utgangspunk t i systematiser te resultat Dette skal vi oppnå 1. Vi sikrer positive samspill Fanesak B : Godt og læringsfremmende skolemiljø VI SKAL SNAKKE POSITIVT OM SKOLEN VÅR OG HVERAND RE! Oppnås gjennom: Resultater Samarbeid Aktivt arbeid for å utvikle sosial kompetanse og 95% av skolens elever svarer PPT kvaliteten i samspillet mellom elever at de trives godt eller svært Politi Observasjoner, kartlegging og bruk av resultat fra godt på skolen i Lions trivselsundersøkelser elevundersøkelsen 2012 Malvik Kompetanseheving for ansatte God møtekultur Alle elevene svarer at de ikke God skole og klasseledelse blir mobbet i det hele tatt i Benytte vår plan for godt læringsmiljø aktivt Elevundersøkelsen 2012 Vi har nulltoleranse for mobbing - Tiltak og aksjoner i skolens Handlingsplan mot mobbing Ansatte uttrykker dette i God inspeksjonsordning arbeiderundersøkelsen Prosjekt: Utbedret uteareal Ressursbehov Tidsressurs: Samarbeids tid Individuell tid Kompetans eheving: Ansvarlig Frist Med spesielt fokus ved skolestart høsten Det vises for øvrig til Internkontro llsystem for 9a Oppl.lov

7 2. Vi har kollektive regler og forventninger til elevene og hverandre 3. Vi har et godt og friskt arbeidsmiljø Aldersblandede aktiviteter som skidag, Friidrettsdag, Internasjonal uke etc Vi sikrer gode samarbeidsrutiner mellom overgang fra barneskolene og over i videregående Å fokusere på høyfrekvent (og ikke alvorlige) utfordringer for å kunne håndtere evt. mer alvorlige hendelser Utarbeide tydelige mål (Hva vil vi oppnå?) Utarbeide få og tydelige regler Forventet elevadferd anerkjennes og belønnes Vi bryter ned regler og drøfter hva den enkelte regel betyr Vi er konsekvent i oppfølging av regler Tett samarbeid foresatte Vi er fleksible og kommuniserer godt. Internkontroll: Miljørettet helsevern barnehage og skole Vernerunde for ansatte: Beskrevet i årshjul HMS Seniorpolitiske tiltak IA-tiltak Utvidet fokus på folkehelse og aktivitet både organisert og uorganisert Kommunale tilbud til ansatte For kartlegging: Medarbeiderundersøkelse Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Medarbeidersamtaler Elevsamtaler Hommelvik, februar 2011 Kristel B Linset, Rektor Lite problematferd 95% av skolens elever svarer at de trives godt eller svært godt på skolen i elevundersøkelsen 2012 Besøkende som er innom skolen gir uttrykk for at de blir tatt godt imot og at det er et hyggelig klima ved skolen. Gjennomsnittlig årlig sykefravær blant ansatte på under 7% og elever på under 5% 95% av skolens elever svarer at de trives godt eller svært godt på skolen i elevundersøkelsen 2012 Medarbeiderundersøkelse synliggjør høy trivsel i ansattegruppa Kompetans emiljø Dagskolen, Trondheim kommune Personalav deling NAV Bedriftshel setjeneste Hjelpeappa rat Tidsressurs Kompetans emiljø: Usikkert - 7 -

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer