Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker"

Transkript

1 Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen drift, vedlikehold og praktisk kvalitetsarbeid, Gyldendal Akademisk. Kai Gustavsen, Elisabeth N. Haugen og Hans Martin Mathisen artikkel_fuktseminarkai.doc

2 Innhold side: Forord...3 Dagens situasjon sett med Arbeidstilsynet briller...4 Strategiplan for godt inneklima...5 Flytskjema for behandling av fuktskader og muggsopp...6 Handlingsmatrise ved fuktskade og mistanke om muggsopp...7 Flerfaglig samarbeid - en ressurs...8 Klage på innemiljø...8 Forankring i AMU...8 Eks. på møtereferat...9 Ansatte vil være en ressurs i det videre arbeidet...10 Sjekkliste for kartlegging...11 Informasjon og samarbeid er viktig...12 Informasjonsskriv fra styrer...12 Fotodokumentasjon og ulike aktivitetsrapporter en del av internkontroll...13 Tverrfaglig samarbeid og informasjon...13 Aktivitetsrapport ved prøvetaking/analyse...13 Arbeidsstruktur for dokumentasjon...14 Tenk fukt ved rehabilitering og nybygging...15 Planlegging av tomten...15 Sjekkliste ved valg av tomt...15 Kildehenvisning

3 Forord Det er viktig at meldinger fra ansatte og elever om fuktskader og muggsopp tas på alvor. Kommunens HMS-avdeling og virksomhetens støtteapparat bør ha nødvendig praktisk handlingskompetanse slik at det kan handles raskt og systematisk. I denne artikkelen ønsker jeg å gi innblikk i en praktisk metode for behandling av fuktskader og muggsopp i bygninger. Metoden inviterer til samhandling og felles forståelse, samt at virksomhetens ledelse ansvarliggjøres og ansatte bidrar aktivt i kartlegging og dokumentasjon. Dette er kun er artikkel, så de ulike fasene blir ikke utdypet i detalj. Artikkelen er utdrag fra kommende håndbok innen drift, vedlikehold og praktisk kvalitetsarbeid, Gyldendal Akademisk. Kai Gustavsen, Elisabeth N. Haugen og Hans Martin Mathisen Larvik

4 Dagens situasjon sett med Arbeidstilsynet briller Ebba Wergeland, overlege i Arbeidstilsynet har skrevet en informativ artikkel i fagbladet Arbeidervern om fuktskader og helseproblemer. Jeg ønsker å dele artikkelen med dere fordi den belyser viktige momenter i det forebyggende HMS-arbeidet. Den sier at fuktskader må tas på alvor og kartlegging og utbedringer må utføres når skader oppstår eller avdekkes. Praktisk handling er viktig, for sommel med sanering av fuktskader kan gå hardt utover ansattes helse. Arbeidstilsynet får ganske mange meldinger fra leger om astma og andre luftveisproblemer hos ansatte som arbeider i lokaler med fuktskader. Meldingene forteller at det ofte tar påfallende lang tid, måneder og år, fra fuktskaden oppstår, eller fra folk blir syke, og til noe blir gjort. Først kaster legene bort dyrebar tid med årsaksutredninger. Men ettersom man ikke kjenner mekanismen bak symptomene, kan man egentlig ikke gjøre annet enn å legge merke til når de opptrer. Er det bedring på fridager eller ved lengre fravær, tyder det på sammenheng med fuktskadene i arbeidslokalene. Legens videre detaljutredning kan være viktig for hva slags behandling som skal gis, men må ikke utsette tiltakene på arbeidsplassen. Når arbeidsgiver får beskjed om fuktskader og helseproblemer fra lege, pasient eller verneombud, bestiller de ofte luftmålinger og kjemiske analyser i den tro at det kan bevise eller motbevise arbeidsmiljørisiko. Men fordi miljøårsakene til dels er ukjente, finnes det ingen målemetoder som kan gi slike svar. I mens blir situasjonen bare verre for arbeidstakeren. Symptomene blir verre, nestetettheten blir kanskje til tetthet i brystet, og faren for kroniske skader øker. Det som må gjøres når det oppdages fuktskader i et arbeidslokale, er å fjerne det fuktige eller mugginfiserte materialet straks. Det er viktig at det skjer på en slik måte at ingen blir utsatt for støvet. Samtidig må man sørge for at det ikke kommer nye fuktskader, for eksempel ved å tette lekkasjer eller forhindre kondens. Det er også viktig at hele lokalet reingjøres før det tas i bruk igjen. Arbeidstakernes plager blir ikke alltid borte selv om lokalene saneres etter alle kunstens regler. Lærere på en skole med fuktskader hadde stadig symptomer ett og to år etter at skolen var sanert, men nykommerne til skolen fikk ikke lenger symptomer (1). Risikoen var fjernet fra miljøet, men de som hadde jobbet i lokalene før saneringen, hadde fått overfølsomme luftveier. Overfølsomheten besto lenge etter at den skadelige påvirkningen i miljøet var opphørt. Et fuktskadd arbeidslokale betyr sykdomsrisiko. Det skal saneres enten folk allerede er blitt syke eller ikke. Sårbarheten varierer fra person til person, og ikke alle vil reagere. Sykdomsrisikoen kan bedømmes uten målinger ved å se hva slags fuktskader som finnes, og hvor stor utbredelse de har. Er det vannflekker, fuktighet, mugg eller mugglukt, eller alt på en gang? Hvor store områder er fuktige eller angrepet av mugg? Sommel med sanering av fuktskader kan gå hardt utover ansattes helse. Dersom fuktskader ikke blir sanert innen rimelig tid, kan verneombudet bli nødt til å stanse arbeidet i det aktuelle lokalet (Arbeidsmiljøloven 27). Artikkelen er gjengitt etter tillatelse fra fagbladet Arbeidervern. 4

5 Strategiplan for godt inneklima Regjeringens strategiplan der NAAF Norges Astma og Allergiforbund) og NFBIB (Norsk forum for bedre innemiljø for barn) har vært aktive bidragsytere vektlegger, tiltak for å skape og vedlikeholde gode, helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklimaforhold spesielt for barn og i yrkeslivet. Det er nødvendig for å stoppe økningen og helst redusere forekomsten av astma og allergier, men også for å forebygge og lindre andre miljøintoleranser. I denne sammenhengen kan og må det offentlige ta en rekke krafttak i barnehager og skoler. Kilde, Utdrag fra Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer. Mange skoler har problemer med å opprettholde et forsvarlig inneklima. Særlig gjelder dette forhold som støv, fuktskader og dårlig tilførsel av frisk luft, samt å holde en akseptabel innetemperatur. Selv om regelverket på området nå er tilfredsstillende, er etterlevelsen i mange tilfeller en utfordring. 5

6 Flytskjema for behandling av fuktskader og muggsopp Et flytskjema kan være til god hjelp når prosessen skal gjennomføres. De ulike boksene gir deltakerne innblikk i hva som gjøres av feltarbeid og hva som skal dokumenteres. Melding om fuktskade / inneklimaproblemer til HMS AMU-møte Presentasjon av handlingsmatrise Befaring utføres av flerfaglig gruppe Referat fra AMUmøte Risikokommunikasjon informasjon til FAU,SU, brukere, mfl. Utarbeiding av informasjonsskriv Behov for kartlegging Analyse/måling Nei Dokumentasjon IK Ja Flerfaglig grupper velger stategi Aktivitetsmatrise utarbeides Luftanalyse, materialprøve, utkikk etter bygningsmessige feil, fotodokumentasjon Rapport analyseresultater Muggsopp NEI Rapporte saken avsluttes informasjon JA AMU-møte Nødvendige tiltak besluttes Aktivitetsrapport Tiltak iverksettes / rom evt. stenges Avsluttende møte i AMU Felles forståelse av resultatet Faglig dokumenterbart Dokumentasjon IK Etterkontroll ½ - 1 år etter utbedring Dokumentasjon IK Figur 1 flytskjema for behandling av fuktskader og muggsopp 6

7 Melding om problem med mulig årsak i fukt og muggsopp Handlingsmatrise ved fuktskade og mistanke om muggsopp Handlingsmatrisen i tabellen nedenfor presenteres for AMU i det 1. møte. NB! Det må gjøres praktiske vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Gjennomfør en innledende beskrivelse av problemet. Hvor og når har det oppstått? Er det bygg-relatert? Hvem mottar og tar saken videre? Målinger utføres av kompetent ekstern fagperson Mulig isolering av problemområdet i påvente av en bedre risiko-vurdering INFOMØTE med: Byggeier Ledelse Driftsansvarlig Ansatterepr./verneomb ud HMS-avd. Tema i AMU Foreta forundersøkelse i problemområdet med fokus på fuktskader. Vurder: - bygget - tekniske anlegg - ventilasjon Lytt til klager Bruk syn og luktesans Lag oversikt over nye og gamle fuktskader (driftsavd) Kartlegg og beskriv meldte helseproblemer (HMS-avd.) Tilstrekkelig grunnlag for tiltak? Eventuelt videre undersøkelser og målinger? Oppretting av tverrfaglig gruppe som bistår i den videre prosessen: - Byggeier - Ledelse - Driftsansvarlig Ansatterepr./verneombud - HMS-avd. - rådgiver/entrepenør/ark -kompetent mikrobiolog Gjennomgang av de fakta som foreligger. Er det behov for bistand fra ekstern inneklimakompetanse? INFOMØTE allmøte informer, involver, forklar Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Plan for nødvendige Vedtatte tiltak gjennomføres i regi tiltak utarbeides, anbud av - innhentes og egen driftsavdeling framdriftsplan settes eller opp. ekstern entreprenør Etterkontroll (mikrobiol), gjennom-føres min. ½ år etter at tiltak er fullført Måleresultater evalueres Omorg. av aktiviteter, utflytting av personell Utarbeid rapport Gir målingene informasjon som avklarer risikobildet? INFOMØTE informer, involver, forklar Sluttrapport legges frem: Hjemmeside, eventuelt presentasjon på allmøte Avsluttes i AMU Figur 2 handlingsmatrise Kilde: Bakke,.JV., Bjørseth, O., Johannessen, L.N., Løvik, M., Syversen, T.:Fuktige bygninger gir helseplager. NTNU. Det medisinske fakultet, Trondheim

8 Flerfaglig samarbeid - en ressurs Klage på innemiljø Når det kommer klager på innemiljøet, er det viktig at dette tas på alvor. Personer som opplever inneklimaet som et problem, blir i mange tilfeller ikke trodd, og problemene kan bli bortforklart med andre årsaker enn inneklimaet. Kilden til problemet kan være lokal og lett å lokalisere, eller mer omfattende i bygninger der det er flere arealer og ulike rom. Forankring i AMU Fra egen organisasjon har vi etablert rutiner for å behandle meldinger og dårlig inneklima som kommer av fuktskade og muggsopp. Alle slike saker skal først tas opp i enhetens AMU (arbeidsmiljøutvalg) før arbeid med å finne kilde eller årsak iverksettes. Ved at AMU benyttes aktivt, kan virksomheten oppnå: god/riktig forankring virksomhetens støtteapparat blir en ressurs: HMS, eiendomsforvaltning og helsetjenesten felles forståelse av problemet god hjelp til å velge strategi for å identifisere kilden(ene). aktiviteten blir en del av virksomhetens arbeid med internkontroll medvirkning fra ansatte: Verneombud, driftsansvarlige, renholder, osv. ledelse, ansatte og brukere opplever at noe gjøres for å bedre situasjonen alle ansatte blir informert via referat aktiviteten blir arkivert slik lovverket krever (helseopplysninger) I AMU-møtet deltar som regel virksomhetsleder (leder), verneombud, renholdsleder, eiendomssjef, helsesjef/kommunelege (skole og barnehage) og HMS-rådgiver/yrkeshygieniker. Det er viktig å ha løsningsbasert tilnærming til saken, og ikke gå i den fellen at personer med ulike faginteresser begynner å forsvare sine områder. Det må være tillit til valgte tilnærmingsmetode og den faktakunnskap som skal benyttes når det skal gjennomføres en systematisk gjennomgang. Figuren til venstre viser en egnet gruppe til å arbeide praktisk med å utbedre fuktskade(er) som kan ha ført til muggsopp. Figur 3 flerfaglig samarbeid 8

9 Eks. på møtereferat ArkivsakID: JournalpostID: Dato: Referat fra møte på NN skole ang. muggsopp Tilstede: Helsesjef HMS Eiendomsforetaket rektor verneombud driftsansvarlige Re-leder Stavern Bakgrunnen for møtet var en analyserapport fra Telelab A/S med indikasjoner på fortsatt muggkilder i noen rom på NN skole. Det er registrert lekkasjer i taket og fuktighet ved nedløp i veggen både i infoteket og i klasserom. Siste målingene var høye, høyere enn sist, men ikke ekstreme. Problemstillinger som ble tatt opp var: Hvordan ser isolasjonen i taket ut etter flere lekkasje Sjekke om det finnes vekstmedium i taket Hvordan er situasjonen i de andre klasserommene hvor målinger ikke er foretatt Finne ut hvordan takkonstruksjonen er Ta prøver i rom hvor det har vært jevnlige lekkasjer Det må tas materialprøver samtidig med luftprøvene I rom 109 og 110 er det kun betong i veggen, men det finnes et innvendig nedløp i klasserommet med lekkasjer og vanndammer i rommet Det må tas materialprøver i nedløpet ved 6.klasserommet i infoteket. Vi hadde så en befaring i aktuelle bygg. NN tar materialprøver til analyse + referanseprøver fra steder der det ikke har vært fuktighet. Eiendomsforetaket, lager en framdriftsplan for utbedring av skader. Fristen er satt til 15.april 2009 Referent. Re-leder skole i Larvik 9

10 Ansatte vil være en ressurs i det videre arbeidet Driftsansvarlig og renholder har ofte god kunnskap om byggets historie. Har det vært lekkasjer fra tak og vanninntregning ved gulv kan du regne med at de husker det. Dette er ressurspersoner som i større utstrekning bør benyttes for å kartlegge feil og mangler. Deltakelse fra denne gruppen vil være med på å ansvarliggjøre og vise at yrkesgruppen drift og vedlikehold har stor betydning for å oppnå tilfredsstillende inneklima/arbeidsmiljø. Erfaringer viser ofte at tidligere varsling om fuktinntrengning og vannlekkasjer dessverre ikke blir tatt på alvor før fuktskaden har utviklet seg til muggsopp med tilhørende inneklimaproblemer. Bildet i figur 4 viser en inspeksjonsluke for innvendig taknedløp. Driftsansvarlig orienterte i AMU- møtet om at skolen hadde innvendige taknedløpet. På dager med mye regn hadde han observert vann/fukt ved gulvlista. Dette skulle vise seg å være nyttig informasjon i kartleggingen av kilden som avga muggsopp. Platene i gipskanalen som sluttet over himling hadde synlig vekst av muggsopp. Gipskanalen sluttet over himling og fungerte som en skorstein slik at muggsoppsporer ble spredt over et stort område. Figur nr. 4 Innvendig taknedløp Da dekklokket ble skrudd av, så vi at skruene i gipsplatene var rustet. Rustne skruer tydet på fuktige gipsplater. Materialprøver viset at det var rikelig/massiv vekst av arten Penicillium. Figur nr. 5 Rustne skruer 10

11 Sjekkliste for kartlegging En praktisk sjekkliste vil være nyttig for å gjennomføre en strukturert kartlegging. En slik forundersøkelse med en praktisk sjekkliste vil være et godt grunnlag for å vurdere behov for videre undersøkelser og eventuelle målinger, før det blir satt i verk utbedringstiltak. Arealer som utbedres bør tømmes og isoleres, noe som kan føre til omorganisering av aktiviteter og flytting av personale. Sjekklisten er en del av enhetens praktiske arbeid med internkontroll. Larvik kommune Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet Kartlegging av fuktskader som kan føre til muggsopp Versjon 3, Ansvarlig: Kai Gustavsen Framgangsmåte 1. trinn: Sjekkliste skal brukes av leder, verneombud i samarbeid med teknisk personale for å kartlegge fuktskader som kan føre til muggsopp 2. gruppen skriver ned observasjoner og tilstand på skjema 3. skjema skal gjennomgås i enhetens AMU der kommunens støtteapparat eller andre ressurspersoner på området deltar. HMS sjekkpunkter Tilstand Utvendige observasjoner utføres på en regnværsdag: Takrenner/nedløp Renner det vann over takrenner og inn på vegg? Renner det takvann fra nedløp over sluk? Renner det vann på vegg fra utette nedløpsrør? Flate tak Ledes vannansamling på taket vekk via sluk? (- eller er sluket det høyeste punktet på taket?) Teknisk rom - ventilasjonsaggregat Er det rutiner for renhold av teknisk rom? (NB! etterfylling av vann i sluk) Følges rutiner for filterbytte? Er det rutiner for renhold av aggregat ved filterbytte? Er det registrert fukt i filteret? (Filteret skal stå tørt) Kjeller Registreres det fuktinngang gjennom gulv eller vegg? Har eventuell fuktighet i gulv eller vegg mulighet for å dampe vekk fra diffusjonsåpne, innvendige flater? Er gjenstander (for eksempel reoler) plassert vekk fra ytre vegg og opp fra gulv så det blir lufting? Er luftesystem i kjelleren intakt? Loft Registreres det fukt på innside av tak? Våtrom Registreres det synlige tegn etter fuktskade? Opplevelse av mugglukt? Bruksrom Registreres det synlige tegn etter fuktskader? Er det registrert svarte flekker på ytre flater? Er det montert veggfaste skap eller annet på yttervegger som hindrer inspeksjon? Er det mugglukt i rommet? Observeres insekter/krypdyr? Er det kondens på vinduer i fyringssesongen? Er ventilasjonen tilfredsstillende? Benyttes lufteventiler i yttervegg aktivt åpen/lukket? Fungerer lufterutinene aktiv lufting? Holdes lufttemperaturen lavest mulig - (ikke over 22ºC)? Er det tilfredsstillende renhold? Er det rutiner for å tørke støv av høyereliggende flater? Ansvar for å følge opp: Tidsfrist: 11

12 Informasjon og samarbeid er viktig Under hele utbedringsprosessen er det viktig at alle parter, som drift, ledelse, byggeier, verneombud/ansatterepresentant, FAU/SU, HMS-avdeling og eventuelt andre, blir orientert om hva som har skjedd og hva som skal skje, gjerne i form av informasjonsmøter. God kommunikasjon og informasjon om de tiltakene som besluttes gjennomført er viktig. Så vel interne som eksterne personer som involveres i prosjektet bør delta på informasjonsmøtene, for å orientere om bl.a. fremdriftsplan, måleresultater, personlig beskyttelse ved gjennomføring av tiltak og eventuell helsefare. Informasjonsskriv fra styrer God kommunikasjon fra leder er viktig, og er med på å skape trygghet og visshet om at noe gjøres. Skrivet er utarbeidet i samråd med HMS og helsesjef/kommunelege. FORELDRE/FORESATTE, XXXXXX BARNEHAGE INFORMASJON ANGÅENDE AVDELING FUROMOA Larvik xx.xx.xx Det har dessverre dukket opp følgeskader i forhold til en vannlekkasje vi hadde i barnehagen torsdag xx november xx. Vi trenger å utbedre disse skadene mer, og kan av den grunn ennå ikke benytte avdelingen. Denne uken vil det bli foretatt befaring, materialprøver og luftanalyser for å se hvilke skader det er snakk om. Vi kan ennå ikke si hvor lang tid dette tar, men vi håper at vi vet mer i begynnelsen av neste uke. Frem til det benytter vi oss fortsatt av møterommet oppe og gymsalen. Vi beklager dette nok en gang, men vi vil gjøre alt for å skape gode arenaer for barna i de nye midlertidige lokalene. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på. Mvh XXX NNNNNNN Styrer Figur. Eksempel på skriv fra barnehagestyrer. 12

13 Fotodokumentasjon og ulike aktivitetsrapporter en del av internkontroll Tverrfaglig samarbeid og informasjon Erfaringsmessig kan det bli mye uro og angst blant ansatte og brukere i bygg som har inneklimaproblemer, også blant personer som ikke selv opplever at de har helseproblemer. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med orientering fra eksterne fagfolk som involveres underveis, slik at byggforvalter, ledelse og HMS ikke skal stå alene som ansvarlig for informasjonen. Det tverrfaglige samarbeidet som ofte er nødvendig ved utbedringer, bør føre til tillit blant brukerne og ikke til misnøye og angst. HMS-avdeling bør følge opp brukerne med informasjon underveis, og i etterkant av gjennomførte tiltak. Aktivitetsrapport ved prøvetaking/analyse Forslag til videre fremdrift: 1. Ta materialprøver med hullsag i plan med gulvet på 6 forskjellige steder 1.1. prøve av gipsplaten 1.2. prøve av glassfiberstrien 1.3. prøve av isolasjon der det lar seg gjøre 2. underetasjen holdes avstengt til materialprøvene er analysert 3. Analyseresultater fra materialprøvene vil være førende for videre arbeid og evt. gjenåpning. Vernetiltak: Trappeoppgangen til 1. etasje forsegles med plast før prøvetaking iverksettes. Vedlikeholdsansvarlig skal benytte støvmaske og støvsuger med Hepafilter når prøvetakingen utføres Figur nr. x er branntegningen over barnehagen. De gule punktene på tegningen viser hvilke områder det skal tas materialprøver fra. Nr. 6. Ta materialprøve med hullsag ved gulv. panel gipsplater evt. isolasjon Nr. 5. Ta materialprøve med hullsag ved gulv og ca 05.m. fra dør. panel gipsplater evt. isolasjon Nr. 2. Ta materialprøve av bunnsvillen med hullsaga. panel gipsplater evt. isolasjon 13

14 Arbeidsstruktur for dokumentasjon Sanering av muggsopp. NNNN barnehage Aktivitet 1. Fjerne alt infisert materiale på yttervegger og innervegger fra betonggulv cm eller mer fra gulv(visuell inspeksjon og funn avgjør) Utført 2. Det skal tas materialprøver av bunnsvill for å se om det er muggsopp på undersiden av svillen som ligger mot betonggulv Dersom det oppdages muggsopp må saneringsplanen revideres 3. Alle områder som har vært fuktpåvirket skal renses (stenderverk, bunnsvill og betongflater) 3.1. All mineralull i avdekkede område skal fjernes 3.2. Oppdages synlig muggsopp på stenderverket skal dette fjernes mekanisk 3.3. Støvsuger med Hepafilter skal brukes 4. Visuell inspeksjon avgjør hvor langt opp og hvor mye som må fjernes 5. Fotodokumentasjon utføres av styrer underveis slik at prosessen blir dokumentert 6. Ansvarlig byggeleder holder prosjektleder og HMS-tjenesten kontinuerlig oppdatert på funn/observasjoner slik at nødvendige tiltak kan iverksettes 7. Ansvarlig byggeleder kontakter prosjektleder og HMS-tjenesten før gjenlukking utføres 8. Arbeidet er en del av skolens internkontroll 8.1. Rapporter og oversikt som viser hvilke arbeid som er utført skal dokumenteres i skolens arkivsystem OBS! Klor eller andre desinfeksjonsmidler skal ikke brukes. Ny kunnskap viser at midler som tar knekken på muggsopp også kan påvirke inneklima negativt. Vernetiltak: Utdrag fra Telelab-rapport. Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker 14

15 Tenk fukt ved rehabilitering og nybygging Planlegging av tomten Når det skal bygges nytt, er det viktig å ta seg tid til å vurdere stedsvalg og planlegging. Dette er særlig viktig i virksomheter der det er flere allergikere. Både det ytre miljøet og terrenget kan være avgjørende for hvordan forholdene vil bli, så vel ute som inne. For allergikere er det viktig å unngå steder som ligger nær opp til tett løvskog og fuktige steder. Det er også viktig å unngå nærhet til steder med sterk vei- og trafikkforurensning. Er det tale om skole/barnehage/institusjon, må de valgene som gjøres med hensyn til å skape et sunt miljø, omfatte både tomten og bygget. Ting man må tenke på er blant annet: Blomster, busker og trær må ikke plantes direkte ved husveggen. Dette er viktig av to årsaker: Planter trenger vann, og vi skal ikke tilføre vann i dreneringssonen. Videre trenger planter jord, og dreneringssonen skal være fri for jord. Tenk også på at trær som er små når de plantes, vil vokse. Røttene vil bre seg utover og kan skade grunnmuren. Store trekroner gir mye løvfall som kan tette takrennene. Store trær som står nær husveggen kan også gi skader på huset ved uvær. Sjekkliste ved valg av tomt Sjekklisten i tabellen nedenfor er utdrag fra håndboken Å bygge en arbeidsplass, og vil være nyttig når valg av tomt og evt. tiltak for å hindre fukt skal planlegges. Sjekkliste: Valg av tomt Ja Nei Er lover og forskrifter som gjelder arbeidsmiljø for ansatte og brukere innarbeidet i planene? Klimatiske forhold Kan solforholdene utnyttes positivt? Kan elv, innsjø i nærheten gi oversvømmelse/vanninntregning? Kan det komme vann/fukt fra skrånende terreng? Er rasfare vurdert? Har tomta ugunstig vindforhold som kan gi økte energi- og vedlikeholdsutgifter? Er naboenes kunnskap om klima/værforhold innhentet? 15

16 Kildehenvisning Fuktige bygninger gir helseplager. NTNU. Det medisinske fakultet, Trondheim Bakke,.JV., Bjørseth, O., Johannessen, L.N, Løvik, M., Syversen, T. Larvik kommune, Gustavsen, Kai, diverse rapporter Å bygge en arbeidsplass, Gyldendal Akademisk 1997, Bibba Benum, Bjørn Tore Larsen, Kai Gustavsen, Hans Martin Mathisen, Åse Rokne Telelab, diverse rapporter bladet arbeidervern 16

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Inneklima i norske skoler s satsing 2011-2012 Conny Bruun Prosjekteder Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Vestfold 4.juni 2015 Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer

Detaljer

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena Prosjekt: Aktiv HMSarbeidsplassen som læringsarena Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Kvalitets- og HMS-arbeid i Larvik kommune: ISO 9001 ISO 14001 Systemstandard

Detaljer

Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse

Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern Praktisk bestillekompetanse gjør det enklere

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Conny Bruun 16.05.2013 1

Conny Bruun 16.05.2013 1 Conny Bruun 16.05.2013 1 Hva finner? Hva har vi fått gjort? Hva gjenstår? Conny Bruun 16.05.2013 2 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X

Detaljer

Inneklima Konnerud skole

Inneklima Konnerud skole Inneklima Konnerud skole Tema : Generelt om inneklima og internkontroll Konnerud skole Målinger og undersøkelser Hvor på skolen Tiltak Oppsummering Generelt om internkontroll Trygghet for helse miljø og

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 Kvinesdal kommune Nesgt.11 4480 KVINESDAL Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG SYSTEM FOR IVARETAKELSE

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010 Max Jenssen personalsjef Bakgrunn Deltakere 11 mars 2010 Arbeids- og miljømed.avd UNN (AMA) Fra Harstad kommune: Jan Vilis Haanes, avd.leder/avd.overlege

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Hovedfunn 2011-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim Inneklima i norske skoler Innhold Hvorfor satsing på

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Mandag 13. mai 2013 arrangerte Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring en Inneklimafagdag i Tromsø. Foredrag, resultater

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E)

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E) TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 92 273 Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Miljøorientert kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en sertifisering.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING 2 Hva er asbest og hvorfor ble det brukt? Asbest er en fellesbenevnelse på en rekke silikatmineraler som finnes i basiske bergarter. I utgangspunktet har asbest, som byggemateriale,

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

med diffuse symptomer Mycoteam AS

med diffuse symptomer Mycoteam AS Kartlegging og forståelse av skader med diffuse symptomer John Einar Thommesen Mycoteam AS 1 Prinsipp ved skadehåndtering 2 Symptomer: 1. Klare og tydelige 2. Diffuse og utydelige Hvordan gjøre de riktige

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken Prosjektleder Kai Gustavsen Seniorrådgiver/yrkeshygieniker 13.03.2014

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak!

Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak! Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak! Kai Gustavsen Seniorrådgiver NAAF Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune Et løsningsbasert

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.11.2010 2010/12561 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Drammen kommune, rådmann Osmund Kaldheim Engene 1 3008 DRAMMEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Inneklimakonferansen Tønsberg

Inneklimakonferansen Tønsberg Inneklimakonferansen Tønsberg 24/11 Bare halvparten av skolene har et tilfredstillende till d inneklima Minst 500 000 barn går på skolen hver dag. Vi vet dessverre lite om kvaliteten på luften de puster

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Innhold Bakgrunn Prosedyrer Registrering Kartlegging Fuktmåling Muggsoppundersøkelse Utbedring Etterkontroll Dokumentasjon

Detaljer

Mikrobiologi Inneklima - Risikovurdering (Elektro IKT SD FDVU Byggherreombud Eiendomsdrift Sykehus)*

Mikrobiologi Inneklima - Risikovurdering (Elektro IKT SD FDVU Byggherreombud Eiendomsdrift Sykehus)* Molde nov. 2015 Diagnose: Fukt og fuktproblemer Kritiske faktorer Problemutredning Elisabeth Nesbakken Haugen Senioringeniør, Medisinsk mikrobiolog, rådgivende ingeniør Rådgivende ingeniør Mikrobiologi

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Radon Nytt fra Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Innhold Hva er radon? Regjeringens radonstrategi 2009-2014, 2015-2020 Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer