Læringsmiljøutvalget,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmiljøutvalget, 29.10.07"

Transkript

1 1

2 Innhold Oppsummering møte med studentrepresentantene (lysark 3 til 5) Presentasjon av dagens tilbud (lysark 6 til10) Prinsipper med anbefalinger (11 til 14) Bygningsmessige tilpasninger og åpningstider i et kost/nytteperspektiv (lysark 15 til 16) Forslag til tiltak i prioritert rekkefølge: åpningstider, endringer i U1, åpning av klasserom osv (lysark 17) 2

3 Agenda møte med studentrepresentanter presentasjon av fakta når det gjelder: prinsipper for bygget og byggets muligheter åpningstider bygget og i biblioteket servicetilbud i byggets åpningstid innhenting av innspill fra studentrepresentantene: Fagansvarlig SBIO Leder av Masterkammeret og klassetillitsvalgte Leder av Bachelorkammeret og klassetillitsvalgte 3

4 Oppsummering fra møtet Overordnet: Flott bygg men fungerer elendig som skole Den åpne arkitekturen gjør at bygget ikke egner seg for stille studier da det er gjennomgående for lytt Det er for lite av alle typer arbeidsplasser (lesing, skriving, gruppearbeid osv) Kapasiteten for stille leseplasser er sprengt Studentene vil se kostnadsoverslagene. Det var derfor ønskelig at kostnadsoverslagene for utvidet åpningstid ble presentert for Læringsmiljøutvalget Forutsigbarhet spesielt med henblikk på åpningstider. Vet studentene når bygget er er åpent, tilpasser studentene studievanene iht dette 4

5 Oppsummering forts. Annet: åpne opp klasserom i eksamensperioden og i helgene for rolig lesning ønskes (og burde være lett å organisere fremfor å åpne biblioteket da det er leseplasser de ønsker). Men hvis bruk av klasserom,må det være åpent hele dagen ikke mellom undervisningsøktene Mulighet for leseplasser v/akademika? Der de nye bord og stolene står med skillevegger ønskes leseplasser med vegg. Sette opp vegger og skyvedør ved studentkontorene for å få flere grupperom flere gode gruppearbeidsplasser ønskes med skillevegger ta bort benkene i fasaden går ikke an å sitte på mer en 20 min. Stoler her? luft tilførsel grupperom for dårlig - også alt for lytt - hva kan gjøres? byggets åpningstid tar ikke hensyn til alle typer eksamensformer 24 timers eksamen Midtsemestereksamen 72 timers eksamen Mange MSc studenter har jobb ved siden av og ønsker derfor mulighet til å lese etter jobb fra 1800 og utover HRS-rom er et teknisk rom hører alle lyder - egner seg ikke til lesesal. Også kaldt og trist gjøre om områder som brukes lite - like til de som er mye i bruk rendyrking av de forskjellige sonene i biblioteket ønskes dvs ren lesesal, gruppe avd etc. respons på tiltak i fellesareal var positive - avventer mer konkret tilbakmeldinger prioriteringer diskusjon rundt helligdagene - spesielt de på våren i eksamensperioden er høyaktuelle! Kantinen er lite egnet som arbeidsplassområde i da det her skjer mange andre typer aktiviteter. Bi skal derfor være varsomme med å regne disse plassene inn i det totale volumet på arbeidsplasser Biblioteket bør vurdere å rendyrke ulike soner for ulike aktiviteter. Stille soner må være stille! Det er ønskelig at BI leier lokaler med minimum 200 leseplasser 5

6 Sammenligning av BI med andre Åpningstid bibliotek normaluke: Handelshøyskolen BI UiO. Georg Sverdrup UiO. Sophus Bugge Norges Handelshøyskole Åpningstider bygg normaluke: Handelshøyskolen BI UiO. Georg Sverdrup UiO. Sophus Bugge Norges Handelshøyskole 73.5 timer 66 timer 58 timer 60,5 timer 87.5 timer 72 timer* 60 timer* 72 timer Ordinære åpningstider BI bygget: Ukedager , helger I tillegg er biblioteket åpent 18 søndager i forbindelse med eksamen I tillegg 0730/2400-sone åpnet 16 uker ifm eksamensperioden frem til 2400 * Stengt på søndager. Sophus Bugge er stengt også på lørdager. 6

7 Presentasjon av dagens tilbud Biblioteket: leseplasser - Ca 300 åpne gruppeplasser - 46 grupperom 7

8 Fakta fra bibliotekets brukerundersøkelse høsten 2007 Bra: Lyst og luftig Gode møbler Forskjellige arbeidsplasser Rent og ryddig, Bra med stilleområder Savner: Flere grupperom, Flere leseplasser Lengre åpningstid inkl. søndagsåpent Mest brukt: Leseplasser Grupperom Gruppearbeidsplasser PC plasser 8

9 Gruppearbeidsplasser i bygget forøvrig Gruppearbeidsplasser Skjermede arbeidsplasser Åpne arbeidsplasser BU CU A1 62 B C A B C Kombinert kantine/gruppe Totalt I tillegg: Lesesal Master/HRS - 66 plasser Klasserom kan gjøres om til lesesal ifm eksamenslesning (28 klasserom totalt 1287 plasser - fra ca 15. november) 9

10 Vi arbeider systematisk med å vurdere tilbakemeldinger fra brukerne på BIs læringsmiljø generelt og bibliotekets tjenestetilbud spesielt Vurderer henvendelsene opp mot resultatene fra fasilitetsundersøkelsen og LibQual (biblioteket) Vurderer hva en utvidelse av tilbudet vil koste vs bruk vs andre prioriteringer Avklarer mot rammebetingelsene våre (økonomi, personalressurser, lokalenes utforming m.m.) Vil aktivt benytte læringsmiljøutvalget Etablering av årlige møter med studentrepresentantene i forkant av budsjettprosessen. 10

11 Prinsipper som anbefales lagt til grunn ved fremtidige vurderinger av bygningsmessige tilpasninger, åpningstider og tjenestetilbud* Prinsipp 1: Tiltak: Prinsipp 2: Tiltak: Byggets utforming gir føringer for åpningstider I diskusjoner knyttet til utvidelse av åpningstid bør statistikk fra utvidet åpningstid i U1, tellinger i biblioteket og tellinger på bruk av huset på søndager legges til grunn. Det etableres forutsigbare åpningstider. Biblioteket følger gjennomgående samme åpningstider som bygget. Det blir samme åpningstid på bygget i helger som på hverdager i eksamensperioden. BI bør oprettholde byggets arkitektur og minimere utbygginger En videre fortetting av bygget anbefales ikke. Utvalgte klasserom åpnes i byggets åpningstid. Investering om fortetting av leseplasser i fellesområdene. Byggets åpningstid utvides og biblioteket følger gjennomgående byggets åpningstid. * Prinsipper med anbefalinger og kostnadsberegninger er utarbeidet av bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, sjef eiendomsforvaltning Wenche Dahl og direktør internservice Nicole Ebbing. Prinsippene er forankret i Fellesmøte Nydalen og vil bli tatt videre til toppledergruppen av direktør individstudier, Jens Petter Tøndel. 11

12 Prinsipper * Prinsipp 3: BI bør minimere behovet for tilrettelegging av tjenester for spesialgrupper Spesialbehov for enkelte brukergrupper skal reduseres til et minimum gjennom forventningskontroll, dialog og samarbeid. Prinsipp 4: Prinsipp 5: Vi bør løse våre/studentenes behov innenfor bygget/dagens arealer Istedenfor å arbeide videre for finne egnete lokaler eksternt, utvides byggets og bibliotekets åpningstider. Behov må kunne etterprøves En videreutvikling av dagens tilbud må baseres på et bredt og etterprøvbart beslutningsgrunnlag * Prinsipper med anbefalinger og kostnadsberegninger er utarbeidet av bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, sjef eiendomsforvaltning Wenche Dahl og direktør internservice Nicole Ebbing. Prinsippene er forankret i Fellesmøte Nydalen og vil bli tatt videre til toppledergruppen av direktør individstudier, Jens Petter Tøndel. 12

13 Prinsipper osv* Prinsipp 6: Prinsipp 7: En utvidelse av åpningstiden må sees i et kost/nytteperspektiv Biblioteket følger gjennomgående byggets åpningstid også i helgene. I Eksamensperioden utvides blir det samme åpningstid i helger som på hverdager. Det blir lukket på helligdager. Beslutninger må tas på bakgrunn av nødvendige styringsdata Forslag til endringer av dagens tjenestetilbud vil ikke bli saksbehandlet hvis de ikke kan begrunnes i dokumenterte behov. Vi vil til gjengjeld systematisk bruke de informasjonskildene vi har og identifisere hvilke som i tillegg er nødvendige for å sikre at vi treffer med vårt tilbud i et kost/nytte-perspektiv. Prinsipp 8: BI tilbyr lengre åpningstider men reduserte tjenester utover ordinær åpningstid Besøkstall, tilbakemeldinger fra studentene og registrert bruksaktivitet, tilsier at vi kan differensiere tjenestetilbudet mellom en kjernetid og utvidet åpningstid. En utvidelse av åpningstiden skal prinært bemannes opp med studentassistenter og vekter. * Prinsippene er utarbeidet av bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, sjef eiendomsforvaltning Wenche Dahl og direktør internservice Nicole Ebbing. 13

14 Prinsipper osv* Prinsipp 9: Byggets karakter er en rammebetingelse Åpenhet er en del av byggets karakter og skal ivaretas i videreutvikling av læringsrommet. Det må tas høyde for byggets rammebetingelser i vurdering av åpningstidene. Prinsipp 11: Arbeidsmiljø og sikkerhet må ivaretas Problemstillingene må vurderes løpende og må tas høyde for i beslutninger i beslutninger knyttet til byggets åpningstid. * Prinsippene er utarbeidet av bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, sjef eiendomsforvaltning Wenche Dahl og direktør internservice Nicole Ebbing. 14

15 Hvis dere må prioritere Stor verdi Lesesal Biblioteket åpent i byggets åpningstid grupperom for MBA Liten verdi Dyrt/vanskelig Billig/lett 15

16 Sammenligning kostnader Anbefales Forutsigbare og utvidet åpningstid for bygg og bibliotek* Løpende økte driftskostnader kr ,- pr år Fortetting av leseplasser i fellesområder Investering 2008 på om lag kr ,-,- Rendyrking av stille soner i biblioteket flytte lesebord kr xx.xxx,-, flytte 12 grenstaver + elektrikerjobb kr ,- Klasserom tilrettelagt som lesesal Investering 2008 på om lag kr ,- Anbefales ikke Kostnad leie lokaler eksternt (650 kvm) 1400/1600 eksl. mva + felleskostnader + strøm til eget forbruk/renhold i egne lokaler + evt. Tilpasning av lokalene. Rene leie/driftskostnader kommer fort opp i kr pr kvm/inkl. mva. (kr ,- ). I tillegg kommer investering møbler. Kostnad bygging seks grupperom i U1 Investering 2008 på om lag kr ,- * Bygget åpner kl i helgene. I møtet kom det frem at dette ikke var nødvendig for bibliotekets del. Biblioteket kan åpne kl men det er lagt inn en økning av kostnaden fra

17 Forslag til tiltak i prioritert rekkefølge 1. Forutsigbare og utvidete åpningstider. Økt driftskostnad på om lag kr ,- pr år 2. Leserom i biblioteket På kort sikt få lys i nåværende rom Til sommeren få utvidet rommet til 16 plasser 3. Rendyrke soner for ulike aktiviteter i biblioteket. Investeringskostnad kr ,- På kort sikt tydeliggjøre 5B (ytre) og 6B (ytre) som stille soner Til sommeren samle PC arbeidsplasser i andre arbeidsplasser i 5C og 6C 4. Åpne klasserom i eksamensperioden På kort sikt reservere tre klasserom til lesesal etter Til sommeren investere i bedre stoler i utvalgte klasserom. Investeringskostnad kr ,- 5. Investeringer - fellesområder totalt kr ,- Lesebåser i A1 ved Akademika. Investeringskostnad: kr ,- Lesebåser i CU1 erstatter benker. Investeringskostnad: ,- Oppgradering av bord og stoler BU1 og CU1 Investeringskostnad: kr ,- (bord ,- og stoler kr ,-) Oppgradering farger BU1 og CU1. Investeringskostnad: kr ,- Bytte HRS lesesal med PC rom slik at lesesal kommer innenfor den ytre sikkerhetssonen. Investeringskostnad må utredes men gjenbruk av møbler. Ta bort benk torg C2 og gjøre om til gruppearbeidsplasser. Investeringskostnad: ,- Forbedring benkene i fasaden og BU1 og CU 1 bytte ut benkene med stoler. Investeringskostnad: ,- Oppgradering 2 klasserom med større bord. Investeringskostnad: kr ,- Flere skillevegger i fellesarealene: Investeringskostnad: kr ,- 17

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Rapport fra arbeidsgruppe UMB, 15.11.05 Glimt fra studentenes studiehverdag ved andre læresteder! DEL I 0. Sammendrag... 1 1. Bakgrunn... 4 2. Konkretisering

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

Eksamen i store lokaler

Eksamen i store lokaler Eksamen i store lokaler SAMMENDRAG... 3 OM UTREDNINGEN... 4 BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN... 4 MÅL FOR UTREDNINGEN... 4 AKTIVITETSPLAN... 5 AVGRENSNING... 5 DAGENS EKSAMENSAVVIKLING... 6 EKSAMENSINSPEKSJON...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Artikkelen oppsummerer opplegg, gjennomføring og erfaringer fra en tverrfaglig gjennomgang

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer