MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie Ordinært møte med behandling av saker starter ca kl Saksnr. Tittel SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 * REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE 44/08 * GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 45/08 * REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING 46/08 * REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING 47/08 * REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9-HULLS GOLFBANE 48/08 GNR. 121 BNR. 4 - FORLENGELSE AV BRYGGE - KLAGE PÅ VEDTAK TORE ANDREASSEN, VESTSIDEVEGEN 1958, 3522 BJONEROA 49/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDE- OG AREALBEGRENSNING FOR TILBYGG TIL BOLIG 50/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDEBEGRENSNING FOR BYGGING AV NY BOLIG Sekretariat for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Anne Marie Blekkerud konsulent

2 Sak 43/08 REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Trintom skole Arkivsaksnr.: 06/1152 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 97/07 Formannskapet PS 43/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Gran kommune reguleringsplan for Trintom skole. Reguleringsplan er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endring på plankartet: - Avkjørselsløsning ut mot Nordre Ålsvegen (Fv. 53) og Søndre Ålsvegen (Fv. 57) endres i tråd med revidert reguleringsplankart. - Grensen for offentlig byggeområde i nordøstre hjørne justeres i samsvar med det opprinnelige reguleringsplanforslaget. - Det tas inn følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 5 om offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. - Det tas inn et punkt om hensyn til universell utforming i reguleringsbestemmelsenes pkt Klagefrist settes til 3 uker. Saksdokumenter: FSK-sak nr. 0097/07, møte 12. september 2007 Uttalelser ved offentlig ettersyn : - Fylkesmannen i Oppland, datert 3. desember Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 16. november Oppland fylkeskommune, regional utvikling, datert 28. november Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert 30. april Torstein Alm, datert 26. november Kolbjørn Hoff, datert 29. november Gunn Hjelmås og Petter Molden, datert 18. november Nils Arne Johnsrud m/familie, datert 1. november 2007 Planbeskrivelse, revidert august 2008 Reguleringsplankart i målestokk 1:1000 (revidert august 2008 med ny avkjørselsløsning) Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: Reguleringsplanarbeidet for Trintom skole ble varslet igangsatt i juni Planforslaget ble utarbeidet av konsulentfirmaet Vista Utredninger på oppdrag fra kommunens eiendomsforvaltning. Ferdig reguleringsplanforslag ble behandlet i formanskapets møte 12. september 2007 (sak 0097/07) og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 31. oktober til 30. november Sakens forhistorie er beskrevet i denne saken, se vedlagte kopi. Det kom inn i alt 8 uttalelser ved offentlig ettersyn: Side 2

3 Sak 43/08 Fylkesmannen i Oppland: refererer i sin uttalelse til regjeringens jordvernpolitikk og landbruksplanen for Hadeland. Fylkesmannen mener det er positivt at Gran kommune har en arealnorm som skal sikre elevene tilstrekkelige utearealer, men ber kommune vurdere å ta den delen av foreslått friområde som er fulldyrket, ut av planområdet. Statens Vegvesen: uttaler at de merknadene de hadde ved oppstart av planarbeidet i det vesentlige er tatt til følge, og at de ikke har flere merknader til planen. Oppland fylkeskommune, regional utvikling: uttaler at sambruk av parkeringsplasser mellom skolen og kirken kan være hensiktsmessig, forutsatt at trafikksikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen anbefaler at parkeringsarealet avsettes som eget formål, og at bruken av parkeringsarealet (se reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3) normalt ikke skal omtales i bestemmelsene. Fylkeskommunen mener at universell utforming må omtales i bestemmelsenes pkt. 3, Byggeområde. Oppland fylkeskommune, kulturvern: har foretatt undersøkelser våren 2008, og ikke funnet fornminner. Fylkeskommunen mener at teksten i 7 er en generell retningslinje som ikke bør stå i bestemmelsene. Torstein Alm: uttrykker i sin høringsuttalelse bekymring m.h.t. avgrensing av det området som er avsatt til bruk for skolen, og er opptatt av at landbruksdrifta ikke blir vanskeliggjort. Kolbjørn Hoff: påpeker i sin uttalelse at en drikkevannsbrønn ligger innenfor regulert vegformål, og forutsetter at han blir kontaktet dersom tiltak vil få konsekvenser for brønnen. Gunn Hjelmås og Petter Molden: er opptatt av at byggehøyden for nybygg på skolen blir tilpasset eksisterende omgivelser, og at ventilasjonsanlegg ikke blir plassert på tak eller bygningskropp vendt mot gnr. 265 bnr. 31. De ber også om at det må unngås trafikkfarlige situasjoner ved utforming av avkjøringer og frisiktsoner langs Søndre Ålsvegen (Fv. 57). Nils Arne Johnsrud m/fam: tar i sin uttalelse opp spørsmål om erstatning for tapt grunn, beplantning og gjerder, samt behovet for frisikt i søndre avkjørsel. De påpeker også at det er mye trafikk langs Søndre Ålsvegen (Fv. 57), og mener det bør vedtas fartsgrense 30 km/t og anlegges fartshumper. I løpet av våren og sommeren 2008 har kommunens eiendomsforvaltning med innleide konsulenter fortsatt detaljplanlegging av skoleprosjektet. I dette arbeidet har en kommet fram til en annen løsning for avkjørsler langs Søndre Ålsvegen. Samtidig er det avklart at det ikke er behov for tidligere avmerket avkjørsel til fjernvarmeanlegg fra Nordre Ålsvegen. Den nye løsningen er avklart med Statens Vegvesen (e-post 1. juli 2008). Vurdering: Rådmannen vil presisere at dette er en reguleringsplansak som primært skal sikre arealer til offentlig byggeformål, og utearealer til skolen. Dette er således en nødvendig del av prosessen med framtidig bruk og utbygging av skolen, uavhengig av når, på hvilken måte og med hvilket omfang skolen skal utbygges. Det reguleringsplanforslaget som nå fremmes til sluttbehandling er basert på den siste oppdaterte detaljplanen for skoleprosjektet, men rådmannen vil presisere at utbyggingsprosjektet ikke vedtas i detalj ved denne reguleringsplanbehandlingen. De offentlige fagmyndighetene har bare mindre bemerkninger til reguleringsplanforslaget. Når det gjelder fylkesmannens bemerkning vedr. arealbruken, mener rådmannen at det er viktig å sikre tilstrekkelige utearealer til skolen. Rådmannen vil også vise til at de dyrka arealene som er foreslått som offentlig friområde i østre del av planområdet vurderes å være av lav kvalitet. Rådmannen er enig Side 3 av 19

4 Sak 43/08 i fylkeskommunens påpekning av viktigheten av å ta hensyn til universell utforming, og foreslår at dette presiseres klarere i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder uttalelsen fra Torstein Alm vedr. landbruksdrift øst for planområdet, vil rådmannen presisere at det må være en klar forutsetning at utbyggingen i området gjøres på en slik måte at det ikke begrenser bruken av dyrka mark utenfor planområdet. Eventuelle inngrep inn mot nabogrensen må avklares med grunneier, og det bør sikres at det er areal for steintipp og lignende i grensen mellom landbruksområdet og friområdet. Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen justeres i samsvar med den nye løsningen for avkjørsler langs Søndre Ålsvegen. Eiendomsforvaltningen har kommet med et ønske om at følgende formulering tas inn som tillegg til bestemmelsenes pkt. 5 om Offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. Rådmannen anbefaler at dette gjøres. Ved behandlingen i formannskapet før offentlig ettersyn ble det vedtatt en justering av avgrensingen av det offentlige byggeområdet i nordøstre hjørne. Argumentet bak forslaget var å tilrettelegge for skolebygg i dette hjørnet av tomta. Saken er drøftet med eiendomsforvaltningen, som utifra detaljplanlegging av skoleprosjektet mener at det er uaktuelt å bygge skolen i dette området og at justeringen således er unødvending og uhensiktsmessig. Av hensyn til videre detaljplanlegging, forhandling om kjøp av grunn m.m. foreslår derfor rådmannen at planen justeres i samsvar med det opprinnelige forslaget. De andre merknadene går primært på forhold knyttet til detaljprosjektering og forhandlinger om kjøp av grunn, og kommenteres ikke nærmere her. På denne bakgrunnen, og med de nevnte justeringene, vil rådmannen anbefale at reguleringsplan for Trintom skole fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Side 4 av 19

5 Sak 44/08 GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: VEG G/S-veg langs Fv.44 Arkivsaksnr.: 08/2001 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 44/08 Fast utvalg for plansaker PS / Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens 35 for å sikre nødvendige arealer til opparbeidelse av gang- og sykkelveg i tråd med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. (Vedtatt i sak 65/08). 2. Gran kommune vedtar samtidig at det skal søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene under pkt. 1 med hjemmel i oreigningsloven 25. Saksdokumenter: Oversendelse fra adv. Roll-Matthiesen og Braseth av m/ vedlegg Brev fra Statens vegvesen av Vedlagt: Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og Formannskapet før vedtak om høring foretas av K.styret. De arealmessige vurderinger sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Gran kommune startet allerede i høringsperioden for reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua.arbeidet med å finne løsninger på grunnavståelser for gjennomføring av anlegget. Dette da Statens vegvesen ønsket å gjennomføre tiltaket inneværende år. Det har ikke lykkes kommunens representant å komme til forhandlinger med grunneierne. Statens vegvesen har i eget brev av bedt om at Gran kommune om nødvendig eksproprierer nødvendig grunn for å gjennomføre prosjektet. Dette med tanke på fremdriften. Ekspropriasjon vil medføre at det avholdes rettslig skjønn for fastsettelse av erstatningsbeløp. Ved forhåndstiltredelse kan arbeidet igangsettes før skjønn er avholdt. For ytterligere saksfremstilling og juridiske betraktninger vises til vedlagte oversendelse fra adv. Roll- Matthiesen m/ vedlegg. Side 5

6 Sak 44/08 Vurdering: Gran kommune og Statens vegevesen har gjennom ordinær saksbehandling i reguleringsplanprosessen sikret grunneiernes medvirknings- og uttallelserett for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltaket. Kommunestyrets vedtak av 19. juni 2008 er ikke påklaget av noen av grunneierne. Tiltaket er prioritert i Gran kommunes trafikksikkerhetsplan som prioritet 3 under store prosjekter med Statens vegvesen som ansvarlig. Dette er fulgt opp av Statens vegvesen og bevilgninger er avsatt inneværende år. Da det ikke har vært mulig å komme i gang med forhandlinger for grunnavståelse og eventuelle erstatninger, vil eneste utveg for å sikre gjennomføring i tråd med vedtatte planer være ekspropriasjon. Det er i tillegg nødvendig med forhåndstiltredelse for å sikre rask tilgang til arealene. En utsettelse av saken vil kunne medføre at et finansiert og prioritert trafikksikkerhetstiltak ikke blir gjennomført i overskuelig fremtid. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret vedtar ekspropriasjon og at det skal søkes forhåndstiltredelse for angjeldende eiendommer. Side 6 av 19

7 Sak 45/08 REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hagen Arkivsaksnr.: 06/1636 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 129/06 Formannskapet PS 7/08 Fast utvalg for plansaker PS 45/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: På bakgrunn av innsigelse fra fylkeslandbruksstyret utsettes sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Saksdokumenter: Sak 0007/8 i fast utvalg for plansaker, møte 30. januar 2008 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkeslandbruksstyret, møtebok fra møte 19. juni Fylkesmannen i Oppland, datert 11. mars Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 26. februar Oppland fylkeskommune, regional utvikling, datert 12. mars Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert 23. mai Miljøvarme VSEB AS, datert 3. mars 2008 Reguleringsplankart (nedfotografert) Vedlagt: Saksopplysninger: Landskapsarkitekt Arvid Moger rettet en forespørsel til Gran kommune i september 2006 om oppstart av reguleringsplanarbeid for et område mellom Rognstadvegen og Moen idrettsplass. Fordi forslaget ikke var helt i tråd med kommuneplanens arealdel, ble forespørselen lagt fram for formannskapet, jf. reglene i plan- og bygningslovens 27-1 og 30. I kommuneplanens arealdel er litt under halvparten av det området som ble omfattet av forespørselen avsatt til eksisterende boligområde og litt mer enn halvparten er avsatt til LNF-område (landbruks- natur- og friluftsområde). I møte 18. oktober 2006 (sak 0129/06) anbefalte formannskapet at det ble igangsatt reguleringsplanarbeid for området. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for området ved Hagen i Moen i desember I vedlagte planbeskrivelse er planprosessen beskrevet nærmere, og de innkomne merknadene ved oppstart er kommentert og vurdert. Reguleringsplanforslaget omfatter et areal på ialt ca. 40 dekar, som hovedsakelig foreslås regulert til eneboligtomter og eksisterende boligformål. Området inneholder ialt 18 nye boligtomter, i tillegg til 5 eksisterende eneboliger og gardstunet Hagen (gnr.94 bnr.6), samt to felles lekeområder på 1,0 dekar og 0,2 dekar. Reguleringsplanforslaget ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 30. januar 2008 og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 13. februar til 14. mars Det kom inn i alt 6 høringsuttalelser: Side 7

8 Sak 45/08 Fylkeslandbruksstyret: behandlet reguleringsplanen i møte 19. juni 2008 og vedtok med 5 mot 1 stemme å fremme innsigelse mot planen. Begrunnelsen er hensynet til jordvernet og den lave utnyttelsen av området, jfr. vedlagte kopi av møtebok. Fylkesmannen i Oppland: varsler i sin uttalelse datert 11. mars 2008 at saken skulle forelegges fylkeslandbruksstyret med forslag om innsigelse. Statens Vegvesen: godkjenner den løsningen som er vist i planforslaget, som innebærer økt bruk av avkjørsel fra Fv. 54, og har for øvrig noen mindre merknader til frisiktsoner og byggegrenser. Oppland fylkeskommune, regional utvikling: tar opp spørsmålet om felles leke- og uteoppholdsareal og anbefaler at det blir avsatt et større areal til dette formålet. Oppland fylkeskommune, kulturvern: har på bakgrunn av brev fra Riksantikvaren datert 7. mai 2008 stilt krav om arkeologiske undersøkelser av et automatisk fredet kulturminne, og fremmer innsigelse dersom det ikke innarbeides en tekst om dette i reguleringsbestemmelsene. Miljøvarme VSEB AS: har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Mohagen Industriområde (vedtaket om konsesjon er anket til departementet) og ønsker at det blir avsatt et areal for legging av fjernvarmerør gjennom området og at det vedtas et krav om tilknytning i reguleringsbestemmelsene eller i utbyggingsavtale. Vurdering: Jordvernspørsmålet ble vurdert av landbrukskontoret for Hadeland ved oppstart av reguleringsplanarbeidet, og konklusjonen var at det ikke ble vurdert som noen stor jordvernkonflikt i denne saken. Bakgrunnen er at den dyrka marka i dette området er oppdelt og ligger inneklemt mellom bebyggelse, veger og idrettsplassen. Fylkeslandbruksstyrets innsigelse innebærer at reguleringsplanen ikke kan sluttbehandles før det eventuelt er kommet en løsning gjennom en meklingsrunde hos fylkesmannen. Argumentasjonen i fylkesmannens innstilling til fylkeslandbruksstyret er dels hensynet til bevaring av den dyrka marka innenfor planområdet, og dels at utnyttelsen av området er vurdert som for dårlig. Fylkesmannen mener at når det omdisponeres dyrka mark, bør utnyttelsen være minst 2-3 boenheter pr. dekar. Rådmannen vil fortsatt vurdere jordvernkonflikten i denne saken som realtivt liten, og mener at den utnyttelsen fylkesmannen ønsker vil kunne oppfattes som svært tett i et område som Moen. Rådmannen ser imidlertid at fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret kan ha et godt argument når de mener at saken burde ha vært vurdert i en revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette var også rådmannens prinsipielle standpunkt og innstilling ved oppstart av reguleringsplanarbeidet (FSK-sak 0129/06). Rådmannen vil ikke anbefale å ta en meklingsrunde med fylkesmannen nå, rett før kommuneplanens arealdel skal behandles og sendes ut på høring. Rådmannen ser at det vil komme opp noen diskusjoner i kommuneplanens arealdel som gjør at det kan være naturlig å vurdere utbygging i Hagen i sammenheng med annen framtidig boligbygging i Moen krets. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen utsettes til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Spørsmål knyttet til fjernvarmenett og tilknytningsplikt vurderes når reguleringsplanen blir fremmet for sluttbehandling. Side 8 av 19

9 Sak 46/08 REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hagaelva Arkivsaksnr.: 07/2228 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/08 Fast utvalg for plansaker PS 46/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for Hagaelva. Planen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1 : og med regulerinsgbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endringer i reguleringsplanen: - Det vedtas en byggegrense på 30 meter fra Hagaelva, og det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: Sak 0019/ 08 i fast utvalg for plansaker, møte 23. april 2008 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkesmannen i Oppland, datert 10. juni Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 29. mai Oppland fylkeskommune, datert 12. juni 2008 Reguleringsplankart, målestokk 1:1400 Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i 2002, ble et hyttefelt ved Hagaelva tatt inn som byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanarbeidet for hytteområdet ble igangsatt i november Reguleringsplanforslaget ble utarbeidet av landskapsarkitekt Arvid Moger for forslagsstiller/grunneier Kari Marie Engnæs. Planområdet omfatter et område på totalt ca. 25 dekar, og det ligger i dag 5 bebygde hyttetomter og en boligeiendom innenfor planområdet. I tillegg til å regulere disse eksisterende eiendommene foreslås området regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse med 7 nye tomter, Spesialområde friluftsområde, Spesialområde privat veg og Spesialområde frisiktsone mot riksveg 245. Reguleringsplanen ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 23. april 2008, og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 14. mai til 13. juni Det kom inn 3 høringsuttalelser til reguleringsplanforslaget: Side 9

10 Sak 46/08 Fylkesmannen i Oppland: viser til at det i kommuneplanens arealdel er vedtatt en generell byggegrense mot vann og vassdrag på 50 meter, og anbefaler at denne grensen også innarbeides i reguleringsplanen. Fylkesmannen forutsetter også at det beholdes en vegetasjonssone mot Hagaelva. Statens Vegvesen: krever at det må avsettes en regulert byggegrense mot Rv. 245 på 50 meter, og at frisiktsonen i avkjørselen fra Rv. 245 justeres i tråd med vegvesenets krav. Oppland fylkeskommune: anbefaler at begrepet oppstue endres til ramloft og at reguleringsbestemmelsen om dette endres. Kulturseksjonen opplyser om at det ikke er funnet automatisk fredet kulturminner, men har noen presiseringer vedr. kulturminnelovens regler. Vurdering: Forslaget til reguleringsplan for Hagaelva hyttefelt er i samsvar med kommuneplanens arealdel og den arealbruken som foreslås i planforslaget ikke ser ut å inneholde vesentlige konflikter eller vanskelige problemstillinger. På bakgrunn av merknadene fra fylkesmannen, vegvesenet og fylkeskommunen vil rådmannen foreslå følgende mindre endringer i reguleringsplanen før sluttbehandling: - Det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. Rådmannen vil ikke anbefale en byggegrense på 50 meter fra Hagaelva, da dette vil vanskeliggjøre bygging på tomt 1 og 2. Terrengmessige forhold tilsier at det bør være tilstrekkelig med 30 meters byggegrense, og rådmannen foreslår at dette tas inn i bestemmelsene. Sammen med punktet om bevaring av vegetasjon, mener rådmannen at dette vil ivareta hensynet til elva på en tilfredsstillende måte. På denne bakgrunn, og med de mindre endringene som er foreslått, vil rådmannen anbefale at reguleringsplan for Hagaelva hyttefelt legges fram til sluttbehandling i kommunestyret. Side 10 av 19

11 Sak 47/08 REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9-HULLS GOLFBANE Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Endring golfbane v/hjertebo Arkivsaksnr.: 05/3275 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 74/06 Formannskapet PS 10/07 Formannskapet PS 4/07 Fast utvalg for plansaker PS 6/08 Fast utvalg for plansaker PS 30/08 Fast utvalg for plansaker PS 47/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-1 godkjenner Gran kommunestyre konsekvensutredning og reguleringsplan for en midlertidig 9-hulls golfbane ved Hjertebo. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1: 3000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: Sak 0030/08, møte 4. juni 08 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkesmannen i Oppland, datert 24. juli Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 11. juli Oppland fylkeskommune, regional utvikling og kulturvern, datert 12. aug 2008 Konsekvensutredning Reguleringsplankart, målestokk 1:3000 Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt av Gran kommunestyre i juni 2002, ble et område ved Hjertebo båndlagt for regulering til midlertidig golfbane. Reguleringsplan for en enkel og midlertid golfbane med maksimalt 8 hull ble godkjent av Gran kommunestyre i desember Etter en del strid om hvor vidt golfbanen hadde 8 hull, slik kommuneplanen og reguleringsplanen fastlegger, slo formannskapet fast i møte 30. november 2005 at golfbanen ved Hjertebo er en fullverdig bane med 9 hull. Formannskapet krevde samtidig at golfbanen ble omarbeidet før sesongstart 2006, slik at den ble i tråd med reguleringsplanen. I desember 2005 varslet Gran Golfklubb oppstart av reguleringsplanarbeid med sikte på å etablere en permanent 9-hulls golfbane ved Hjertebo. Med bakgrunn i formannskapets vedtak ga kommunens administrasjon golfklubben og plankonsulenten tilbakemelding om at det igangsatte reguleringsplanarbeidet var i strid med gjeldende kommuneplan, og at rådmannen derfor ikke kunne anbefale at reguleringsplanarbeidet ble startet. Side 11

12 Sak 47/08 Gran Golfklubb og konsulentfirmaet Areal+ endret deretter sine planer til å gjelde en midlertidig golfbane med 9 hull, og sendte inn forslag til planprogram for reguleringsplanarbeidet i mai Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i september oktober 2006 og vedtatt av formannskapet i møte i februar Vedtatt planprogram er gjengitt i konsekvensutredningen. Forslag til reguleringsplan og forslag til konsekvensutredning ble innsendt til kommunen i oktober 2007, og lagt ut til offentlig ettersyn i november desember På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser, bl.a. innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og Statens Vegvesen, vedtok kommunens faste utvalg for plansaker å sende saken tilbake til Gran Golfklubb for nærmere utredninger, jf. vedlagte kopi av saksframlegg og protokoll fra møte 30. januar 2008 (sak 0006/08). Revidert konsekvensutredning ble innsendt til kommunen i april Her er analysen av konsekvenser utført på en grundigere måte, for å tilfredsstille fagmyndighetenes krav. Selve reguleringsplanforslaget er en enkel flatereguleringsplan med reguleringsbestemmelser. I det foreliggende reguleringsplanforslaget foreslås det at golfbanen tillates med 9 hull, og det foreslås at golfbanen fortsatt skal være en midlertidig bane, med tidsavgrensing til år Reguleringsplanforslaget med revidert konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18. juni til 1. august Det kom inn 3 uttalelser: Fylkesmannen i Oppland: har i sin uttalelse konsentrert seg om tilbakeføring av golfbanearealet til landbruksdrift, og mener at dette spørsmålet er for lite vektlagt i konsekvensutredningen. Fylkesmannen mener at det må settes en nærmere dato for når arealene skal være tilbakeført, for eksempel innen vekstsesongen Fylkesmannen opplyser om at saken vil bli lagt fram for fylkeslandbruksstyret i møte 4. september. Statens Vegvesen: uttaler at den nye konsekvensutredningen ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko på en tilfredsstillende måte. Vegvesenet ber om at det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om vedlikehold av vegetasjon i frisiktsonen. Oppland fylkeskommune: minner i sin høringsuttalelse om av golfbanen ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik. Fylkeskommunen har vurdert inngrepet i kulturlandskapet og konkludert med at golfbanen har endret den visuelle opplevelsesverdien av det tradisjonelle landbrukslandskapet, men at den ikke er i direkte konflikt med registrerte kulturhistoriske eller biologiske lokaliteter. Vurdering: I saksframlegget til planutvalgets møte 31. oktober 2007, før første gangs offentlig ettersyn, uttrykte rådmannen skepsis m.h.t. konsekvensutredningens kvalitet og omfang. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og Statens Vegvesen, og de kritiske uttatelsene fra fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune konkluderte med at konsekvensutredningen ikke tilfredsstilte de faglige og formelle kravene og ikke dekket de punktene som hadde framkommet i det vedtatte planprogrammet. Rådmannen mente at den reviderte konsekvensutredningen, som forelå i april 2008, var langt grundigere, analysene var mer oversiktlige og hadde et høyere faglig nivå. Det ble her foretatt en analyse av følgende ikke prissatte konsekvenser med gradering i pluss og minus: - befolkningens helse - friluftsliv - dyre- og planteliv / bilogisk mangfold - landbruk, jordbruk og grunnforhold - naturressurser - landskap - kulturminner og kulturmiljø - trafikksikkerhet Side 12 av 19

13 Sak 47/08 - beredskap og ulykkesrisiko Høringsrunden viser at fagmyndighetene er enige i at konsekvensutredningen nå holder de faglige målene som bør stilles. Kun et par mindre forhold er påpekt, og rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå følgende tillegg og presiseringer: - Det tas inn en presisering i reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.0 om at arealene innenfor planområdet skal være tilbakeført til landbruksdrift innen starten av vekstsesongen 2013, og at det senest et år før dette tidspunktet skal foreligge en plan for tilbakeføring som kan godkjennes av landbrukskontoret for Hadeland - Det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.0 om at vegetasjon i frisiktsonen må vedlikeholdes slik at frisikten tilfredsstiller vegvesenets krav. Som nevnte ovenfor skal fylkesmannens uttalelse legges fram for fylkeslandbruksstyret i møte 4. september. Med forbehold om fylkeslandbrukstyret skulle ha en annen vurdering enn fylkesmannen fremmer rådmannen reguleringsplanen og konsekvensutredningen for midlertidig 9-hulls golfbane ved Hjertebo for sluttbehandling. Side 13 av 19

14 Sak 48/08 GNR. 121 BNR. 4 - FORLENGELSE AV BRYGGE - KLAGE PÅ VEDTAK TORE ANDREASSEN, VESTSIDEVEGEN 1958, 3522 BJONEROA Saksbehandler: Torbjørg Knai Arkiv: GNR 121/4 Arkivsaksnr.: 08/941 Saksnr.: Utvalg Møtedato BME 147/ PS 48/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage av tas ikke til følge. Administrativt vedtak av , i sak 0147/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Vedlagt: Søknad om utbedring og forlengelse av brygge, Ekstra opplysninger til søknaden, Søknad om dispensasjon, Kartutsnitt over brygge, Målsatt tegning over brygge, Brev sendt fra kommunen til høring, Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Uttalelse fra Oppland Fylkeskommune, Uttalelse fra Norsk Sjøfartsmuseum, Vedtak - dispensasjon og tillatelse til utbedring av brygge Klage på vedtak, Brev fra kommunen til tiltakshaver ang. klage, Saksopplysninger: Saken gjelder utbedring av eksisterende brygge samt forlengelse av brygge i vinkel. Kommunen mottok , søknad om utbedring av eksisterende steinbrygge med en lengde på ca 7.5m og bredde på ca 3m, samt med en forlengelse mot nord på ca 6m og med en bredde på ca 2m. Det ble også søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Randsfjorden. Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune. I svar fra Fylkesmannen ble det anbefalt å føre en streng dispensasjonspraksis langs Randsfjorden og de mener at dersom kommunen velger å gi tillatelse til utbedring av brygga, bør størrelsen tilpasses den eksisterende steinbrygga. Videre må det stilles krav om at brygga tilpasses terrenget slik at den ikke er til hinder for ferdsel i strandsonen. Oppland Fylkeskommune hadde i sitt svarbrev lagt vekt på om det var registrerte kulturminner i området, og om det ble gjort nye funn skal det varsles til kulturmyndighetene om dette. Før øvrig hadde de ikke ytterligere merknader til tiltaket. De hadde også sendt over saken til Norsk Sjøfartsmuseum for uttalelse. De skriver i sitt svarbrev at de anbefaler at brygga utformes på en måte som medfører minst mulig inngrep i landskapet og at ny brygge i minst mulig grad bør strekke seg ut over arealet til den gamle steinbrygga. Det ble da på bakgrunn av mottatte opplysninger/informasjon, i vedtak av , gitt dispensasjon fra forbudet om bygging i 100m beltet langs Randsfjorden, og gitt tillatelse til utbedring av eksisterende brygge. Det ble ikke gitt tillatelse til å forlenge brygga i vinkel mot nord. Side 14

15 Sak 48/08 Vedtaket ble påklaget i brev fra tiltakshaver Det var punktet om forlengelse av brygga som ble påklaget. Tiltakshaver oppgir i klagen at grunnen til at de ønsker å bygge en forlengelse av brygga i vinkel mot nord er for å beskytte båten mot vind og vær. Vurdering: Rådmannen vurderer gitte vedtak til å være gjort i henhold til anbefalinger fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, Avdeling for kulturvern og regional utvikling hos Oppland Fylkeskommune og Norsk Sjøfartsmuseum. Brygga vil med forlengelsen ha en total lengde på ca 14m, noe som vil gjøre den ruvende og godt synlig i landskapet. Dette vil også virke som en privatisering av strandsonen. Rådmannen anbefaler at vedtak om å ikke gi tillatelse til forlengelse av brygge av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. Side 15 av 19

16 Sak 49/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDE- OG AREALBEGRENSNING FOR TILBYGG TIL BOLIG Saksbehandler: Solveig Brekke Arkiv: GNR 105/289 Arkivsaksnr.: 08/516 Saksnr.: Utvalg Møtedato BYG 136/ PS 49/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage, datert , tas ikke til følge. Administrativt vedtak av med adm.saknr. 0136/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Deler av søknadsskjema om rammetillatelse for tilbygg til bolig, datert Vedlegg med søknad om dispensasjon fra høyde- og arealbegrensning, situasjonsplan/kartutsnitt, fasader eksisterende bygg samt plan og fasader for tilbygg Vedlegg med estetisk redegjørelse bakgrunn for valg av løsninger til rammesøknad Foreløpig svar fra kommunen til ansvarlig søker vedr. behandlingstid, datert Brev fra ansvarlig søker om at det ikke er mottat merknader fra naboer, datert Utsnitt av reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Kartutsnitt med reguleringsplanen for Stensrudhavna, godkjent Høringsbrev fra kommunen til Oppland fylkeskommune v/kulturvern, E-post fra Oppland fylkeskommune v/fagenhet for kulturvern, datert Brev fra kommunen til ansvarlig søker, datert Brev fra tiltakshaver, vedlagt skisse med alternativ løsning, datert Administrativt vedtak med adm.saksnr. 0136/08, datert Klage på administrativt vedtak, datert Brev til ansvarlig søker vedr. tidspunkt for politisk behandling, datert Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: Kommunen mottok søknad om rammetillatelse for tilbygg til eksisterende bolig (brukt som fritidsbolig) på eiendommen Kolamyra i Dales veg i Brandbu. Eiendommen er i reguleringsplanen for Tømmerbakken- Kolamyra vist som Spesialområde bevaring bolig. Søknaden er i strid med reguleringsbestemmelsenes krav til gesims- og mønehøyde, samt krav om arealbegrensning for tilbygg til maksimalt 65% av det bebygde arealet til eksisterende bolig. Behandling og eventuell godkjenning av søknaden er derfor avhengig av at det gis dispensasjon fra ovennevnte krav i reguleringsbestemmelsene. Søknaden om dispensasjon ble avslått med administrativt vedtak med saksnr. 0136/08, datert , og søknaden om rammetillatelse for tilbygg ble derfor ikke tatt til realitetsbehandling. Avslaget ble påklaget ved brev av Klagen er rettidig mottatt og registrert inn I klagen framsetter eier/tiltakshaver følgende synspunkter: Jeg mener det ikke er mulig å bygge en tilfredsstillende helårsbolig for mer enn en persom med de føringer reguleringsplanen setter, selv om planen i prinsippet åpner for dette. Side 16

17 Sak 49/08 Videre mener jeg kommunen har fattet sitt vedtak på feil grunnlag. Kommunen hevder at det er oppgitt at eksisterende bygg har et bebygd areal på 65 m 2, og at bolig med tilbygg da kan utgjøre ca. 107 m 2. Dette er ikke riktig. Bebygd areal på våre tegninger viser at eksierende bygg er på 54 m 2. Regner vi 65 % av dette, vil vi få et totalt byggareal på 79 m 2 etter utbygging. Dersom reguleringsplanen åpner for helårsbolig, må det derfor dispenseres på areal. Når det gjelder tilbyggets utforming, mener vi det vil være mest fornuftig å bygge i to plan. Terrenginngrepet vil med denne løsningen bli betydelig mer skånsomt enn om vi bygger i ett plan. Dette er også i tråd med fylkeskonservatorens ønske da vi diskuterte dette på Kolamyra i fjor sommer. Kommunen mottok , fra eier av Kolamyra, søknad om dispensasjon fra høydebegrensning for bygging av en ny frittliggende bolig på eiendommen. Denne søknaden er også avslått (administrativt vedtak av ), og framlegges som egen klagesak. Vurdering: Rådmannen vil vise til vedlagte administrativt vedtak av med adm.saksnr. 0136/08, som dekker administrasjonens vurdering av dispensasjonssøknaden for å få tillatelse til tilbygg til eksisterende bolig i samsvar med rammesøknad av og alternativ utforming mottatt Rådmannen mener at det i klagen, datert , ikke framsettes nye momenter som gir grunn til å endre vedtaket av Ved saksbehandlingen har plan- og bygningsmyndigheten forholdt seg til opplysninger om areal m.m. oppgitt i rammesøknaden. Selv om kontrollmåling viser at boligen har mindre areal enn oppgitt i rammesøknaden, er realiteten at eksisterende bolig har et areal som kan fungere som en selvstendig boenhet, også slik bygningen framstår uten tilbygg. I tillegg er det to andre bygg på eiendommen, registrert som anneks/uthus. Om tilgjengelig bruksareal framstår som tilstrekkelig, er personavhengig. Rådmannen har forståelse for søkers ønsker om bruk av eiendommen til helårsbolig for sin familie. Enkelte ganger samsvarer imidlertid ikke eiers/tiltakshaver ønsker med samfunnsinteressene. Denne eiendommen med bygninger er regulert til bevaring, og har begrensninger for utbygging. Dette er gjort fordi det er ønskelig å bevare for ettertiden, den kulturhistorien som synliggjøres med storgården Dvergsten og samlingen av husmannsplasser under denne. Det ville skape presedens for bygging på de øvrige husmannsplassene, hvis det ble gitt dispensasjon til å fravike reglene på eiendommen Kolamyra. Dersom det er ønskelig å bo på denne eiendommen, må det skje i de bygningene som finnes på eiendommen, med eventuelle utvidelser i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. Ved salget av Kolamyra samt nabo-husmannsplassene Tømmerbakken og Kolabakken øvre, ble det opplyst om at eiendommene var regulert til Spesialområde bevaring - bolig med spesielle reguleringsbestemmelser. Det bør også være et poeng i denne sammenheng at eieren av Tømmerbakken har fulgt bestemmelsene i.f.m. byggesak vedr. riving og bygging av nytt uthus. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at klagen ikke tas til følge og at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til gesims- og mønehøyde samt krav om arealbegrensning for tilbygg, i reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Side 17 av 19

18 Sak 50/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDEBEGRENSNING FOR BYGGING AV NY BOLIG Saksbehandler: Solveig Brekke Arkiv: GNR 105/289 Arkivsaksnr.: 08/1648 Saksnr.: Utvalg Møtedato BYG 234/ PS BYG 50/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage, datert , tas ikke til følge. Administrativt vedtak av med adm.saknr. 234/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Rammesøknad med søknad om dispensasjon for bygging av ny bolig, datert Utsnitt av reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Kartutsnitt med reguleringsplanen for Stensrudhavna, godkjent E-post m/uttalelse fra Kulturvernkonsulent i Oppland fylkeskommune, datert Administrativt vedtak med adm.saksnr. 234/08, datert Brev til Oppland fylkeskommune med orientering om avslagsvedtak, datert Klage på administrativt vedtak, datert Gjenpart av nabovarsel om oppføring av frittliggende enebolig, datert Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Kommunen mottok rammesøknad for bygging av en ny frittliggende bolig på eiendommen Kolamyra i Dales veg i Brandbu, etter at det ved administrativt vedtak var gitt avslag på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for å bygge tilbygg til eksisterende bolig, (denne framlegges som egen klagesak). Søknaden var vedlagt to alternative husmodeller fra Älvsbyhus; Snøhvit og Veslefrikk. Eiendommen er i reguleringsplanen for Tømmerbakken- Kolamyra vist som Spesialområde bevaring bolig. Det opplyses i søknaden at byggene er i strid med reguleringsbestemmelsenes krav til høydebegrensning, og det søkes derfor dispensasjon fra dette kravet. Administrasjonen og eier/tiltakshaver tolker reguleringsbestemmelsene forskjellig i.f.t. hva som kan tillates av nybygging. Fjerde strekpunkt i reguleringbestemmelsenes pkt. 5 lyder: Det tillates oppsatt nye bygninger, eksempelvis tilbygg til bolig, garasje eller uthus, med maks mønehøyde og gesimshøyde som dagens bebyggelse, og med samme takform, takvinkel og vindusutforming. Eier mener det da kan bygges en ny bolig i tillegg til eksisterende bolig, mens administrasjonen mener nybygg kun gjelder garasje/uthus og at det på visse vilkår, som framkommer av andre bestemmelser, kan bygges tilbygg til eksisterende bolig. Eier hadde parallelt med søknad til kommunen, sendt saken til Fylkeskonservatoren i Oppland, som i e- post av på visse vilkår gir støtte til eiers ønske om å bygge en ny, frittliggende bolig. Søknaden om dispensasjon ble avslått med administrativt vedtak med saksnr. 234/08, datert , og rammesøknaden om nybygg ble derfor ikke tatt til realitetsbehandling. Side 18

19 Sak 50/08 Avslaget ble påklaget ved brev av Klagen er rettidig mottatt og registrert inn I klagen framsetter eier/tiltakshaver bl.a. følgende synspunkter vedr. tolkningen av fjerde strekpunkt i reguleringsbestemmelsene: Eksemplene her definerer ikke hva som ikke er tillatt eller ønskelig og gir stort rom for tolkning. Plan- og bygningsmyndigheten kan ikke på grunnlag av dette påstå at både vi og fylkeskommunens fagenhet for kulturvern har tolket reguleringsbestemmelsen feil, slik de skriver i sitt avslag. Vi mener at vår tolkning og vårt ønske om å få bygge et lite bolighus som er tilpasset den øvrige boligmassen, og som tar hensyn til reguleringsplanens føringer for øvrig, er en like relevant tolkning. Kommunen har mottatt gjenpart av nabovarsel, datert , om oppføring av frittliggende enebolig. Naboene er ikke opplyst om at det søkes dispensasjon fra reguleringsplanen. Vurdering: Rådmannen vil vise til vedlagte administrativt vedtak av med adm.saksnr. 234/08, vedr. administrasjonens vurdering av dispensasjonssøknaden for å få bygge ny frittstående bolig. Her underbygges det at intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for tilbygg til eksisterende bolig, mens eventuelle nye bygninger gjelder uthus og/eller garasje. Dersom det skal gis tillatelse til nye bygninger, er det i reguleringsbestemmelsene klare føringer for utfomingen. I bestemmelsene står det at tilbygg til bolighusene ikke kan utformes som forlengelse i lengderetningen. Begge de to boligalternativene det vises til, har en del lengre langside enn eksisterende bolig. Både byggenes bredde og at takvinkel er brattere enn eksisterende bolig, medvirker til at de foreslåtte bygningsalternativene blir høyere enn eksisterende bolig og totalt sett framstår med større dimensjonering enn bygningsmassen på husmannsplassene. Reguleringsbesemmelsene med grenser for bl.a. takvinkel og gesims-/mønehøyde, er utarbeidet for å medvirke til at dimensjonene på tilbygg og eventuelle nybygg tilpasses skalaen på eksisterende bebyggelse. Bestemmelsene er derfor en viktig premiss for utforming, og viktig å ikke dispensere fra. Rådmannen har forståelse for søkers ønsker om bruk av eiendommen til helårsbolig for sin familie. Enkelte ganger samsvarer imidlertid ikke eiers/tiltakshaver ønsker med samfunnsinteressene. Denne eiendommen med bygninger er regulert til bevaring, og har begrensninger for utbygging. Dette er gjort fordi det er ønskelig å bevare for ettertiden, den kulturhistorien som synliggjøres med storgården Dvergsten og samlingen av husmannsplasser under denne. Det ville skape presedens for bygging på de øvrige husmannsplassene, hvis det ble gitt dispensasjon til å fravike reglene på eiendommen Kolamyra. Dersom det er ønskelig å bo på denne eiendommen, må det skje i bygg som finnes på eiendommen, med eventuelle utvidelser i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. Ved salget av Kolamyra samt nabo-husmannsplassene Tømmerbakken og Kolabakken øvre, ble det opplyst om at eiendommene var regulert til Spesialområde bevaring - bolig med spesielle reguleringsbestemmelser. Det bør være et poeng i denne sammenheng at eier av Tømmerbakken har fulgt bestemmelsene i.f.m. byggesak vedr. riving og bygging av nytt uthus. Det legges også vekt på at enhver eier normalt bare har eiendommen i en begrenset del av bygningenes levetid. De fleste slike bygninger står i flere generasjoner. Dersom en eiers interesser avviker mye fra intensjonene med arealbruk og bestemmelser i en reguleringsplan, bør det ikke gis dispensasjoner som vil skape presedens for nye byggesaker. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at klagen ikke tas til følge og at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til høydebegrensning, i reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Side 19 av 19

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer