MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie Ordinært møte med behandling av saker starter ca kl Saksnr. Tittel SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 * REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE 44/08 * GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 45/08 * REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING 46/08 * REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING 47/08 * REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9-HULLS GOLFBANE 48/08 GNR. 121 BNR. 4 - FORLENGELSE AV BRYGGE - KLAGE PÅ VEDTAK TORE ANDREASSEN, VESTSIDEVEGEN 1958, 3522 BJONEROA 49/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDE- OG AREALBEGRENSNING FOR TILBYGG TIL BOLIG 50/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDEBEGRENSNING FOR BYGGING AV NY BOLIG Sekretariat for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Anne Marie Blekkerud konsulent

2 Sak 43/08 REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Trintom skole Arkivsaksnr.: 06/1152 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 97/07 Formannskapet PS 43/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Gran kommune reguleringsplan for Trintom skole. Reguleringsplan er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endring på plankartet: - Avkjørselsløsning ut mot Nordre Ålsvegen (Fv. 53) og Søndre Ålsvegen (Fv. 57) endres i tråd med revidert reguleringsplankart. - Grensen for offentlig byggeområde i nordøstre hjørne justeres i samsvar med det opprinnelige reguleringsplanforslaget. - Det tas inn følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 5 om offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. - Det tas inn et punkt om hensyn til universell utforming i reguleringsbestemmelsenes pkt Klagefrist settes til 3 uker. Saksdokumenter: FSK-sak nr. 0097/07, møte 12. september 2007 Uttalelser ved offentlig ettersyn : - Fylkesmannen i Oppland, datert 3. desember Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 16. november Oppland fylkeskommune, regional utvikling, datert 28. november Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert 30. april Torstein Alm, datert 26. november Kolbjørn Hoff, datert 29. november Gunn Hjelmås og Petter Molden, datert 18. november Nils Arne Johnsrud m/familie, datert 1. november 2007 Planbeskrivelse, revidert august 2008 Reguleringsplankart i målestokk 1:1000 (revidert august 2008 med ny avkjørselsløsning) Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: Reguleringsplanarbeidet for Trintom skole ble varslet igangsatt i juni Planforslaget ble utarbeidet av konsulentfirmaet Vista Utredninger på oppdrag fra kommunens eiendomsforvaltning. Ferdig reguleringsplanforslag ble behandlet i formanskapets møte 12. september 2007 (sak 0097/07) og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 31. oktober til 30. november Sakens forhistorie er beskrevet i denne saken, se vedlagte kopi. Det kom inn i alt 8 uttalelser ved offentlig ettersyn: Side 2

3 Sak 43/08 Fylkesmannen i Oppland: refererer i sin uttalelse til regjeringens jordvernpolitikk og landbruksplanen for Hadeland. Fylkesmannen mener det er positivt at Gran kommune har en arealnorm som skal sikre elevene tilstrekkelige utearealer, men ber kommune vurdere å ta den delen av foreslått friområde som er fulldyrket, ut av planområdet. Statens Vegvesen: uttaler at de merknadene de hadde ved oppstart av planarbeidet i det vesentlige er tatt til følge, og at de ikke har flere merknader til planen. Oppland fylkeskommune, regional utvikling: uttaler at sambruk av parkeringsplasser mellom skolen og kirken kan være hensiktsmessig, forutsatt at trafikksikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen anbefaler at parkeringsarealet avsettes som eget formål, og at bruken av parkeringsarealet (se reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3) normalt ikke skal omtales i bestemmelsene. Fylkeskommunen mener at universell utforming må omtales i bestemmelsenes pkt. 3, Byggeområde. Oppland fylkeskommune, kulturvern: har foretatt undersøkelser våren 2008, og ikke funnet fornminner. Fylkeskommunen mener at teksten i 7 er en generell retningslinje som ikke bør stå i bestemmelsene. Torstein Alm: uttrykker i sin høringsuttalelse bekymring m.h.t. avgrensing av det området som er avsatt til bruk for skolen, og er opptatt av at landbruksdrifta ikke blir vanskeliggjort. Kolbjørn Hoff: påpeker i sin uttalelse at en drikkevannsbrønn ligger innenfor regulert vegformål, og forutsetter at han blir kontaktet dersom tiltak vil få konsekvenser for brønnen. Gunn Hjelmås og Petter Molden: er opptatt av at byggehøyden for nybygg på skolen blir tilpasset eksisterende omgivelser, og at ventilasjonsanlegg ikke blir plassert på tak eller bygningskropp vendt mot gnr. 265 bnr. 31. De ber også om at det må unngås trafikkfarlige situasjoner ved utforming av avkjøringer og frisiktsoner langs Søndre Ålsvegen (Fv. 57). Nils Arne Johnsrud m/fam: tar i sin uttalelse opp spørsmål om erstatning for tapt grunn, beplantning og gjerder, samt behovet for frisikt i søndre avkjørsel. De påpeker også at det er mye trafikk langs Søndre Ålsvegen (Fv. 57), og mener det bør vedtas fartsgrense 30 km/t og anlegges fartshumper. I løpet av våren og sommeren 2008 har kommunens eiendomsforvaltning med innleide konsulenter fortsatt detaljplanlegging av skoleprosjektet. I dette arbeidet har en kommet fram til en annen løsning for avkjørsler langs Søndre Ålsvegen. Samtidig er det avklart at det ikke er behov for tidligere avmerket avkjørsel til fjernvarmeanlegg fra Nordre Ålsvegen. Den nye løsningen er avklart med Statens Vegvesen (e-post 1. juli 2008). Vurdering: Rådmannen vil presisere at dette er en reguleringsplansak som primært skal sikre arealer til offentlig byggeformål, og utearealer til skolen. Dette er således en nødvendig del av prosessen med framtidig bruk og utbygging av skolen, uavhengig av når, på hvilken måte og med hvilket omfang skolen skal utbygges. Det reguleringsplanforslaget som nå fremmes til sluttbehandling er basert på den siste oppdaterte detaljplanen for skoleprosjektet, men rådmannen vil presisere at utbyggingsprosjektet ikke vedtas i detalj ved denne reguleringsplanbehandlingen. De offentlige fagmyndighetene har bare mindre bemerkninger til reguleringsplanforslaget. Når det gjelder fylkesmannens bemerkning vedr. arealbruken, mener rådmannen at det er viktig å sikre tilstrekkelige utearealer til skolen. Rådmannen vil også vise til at de dyrka arealene som er foreslått som offentlig friområde i østre del av planområdet vurderes å være av lav kvalitet. Rådmannen er enig Side 3 av 19

4 Sak 43/08 i fylkeskommunens påpekning av viktigheten av å ta hensyn til universell utforming, og foreslår at dette presiseres klarere i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder uttalelsen fra Torstein Alm vedr. landbruksdrift øst for planområdet, vil rådmannen presisere at det må være en klar forutsetning at utbyggingen i området gjøres på en slik måte at det ikke begrenser bruken av dyrka mark utenfor planområdet. Eventuelle inngrep inn mot nabogrensen må avklares med grunneier, og det bør sikres at det er areal for steintipp og lignende i grensen mellom landbruksområdet og friområdet. Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen justeres i samsvar med den nye løsningen for avkjørsler langs Søndre Ålsvegen. Eiendomsforvaltningen har kommet med et ønske om at følgende formulering tas inn som tillegg til bestemmelsenes pkt. 5 om Offentlig friområde: Det tillates etablert lekeanlegg, mindre arealer for ballspill m.m. Rådmannen anbefaler at dette gjøres. Ved behandlingen i formannskapet før offentlig ettersyn ble det vedtatt en justering av avgrensingen av det offentlige byggeområdet i nordøstre hjørne. Argumentet bak forslaget var å tilrettelegge for skolebygg i dette hjørnet av tomta. Saken er drøftet med eiendomsforvaltningen, som utifra detaljplanlegging av skoleprosjektet mener at det er uaktuelt å bygge skolen i dette området og at justeringen således er unødvending og uhensiktsmessig. Av hensyn til videre detaljplanlegging, forhandling om kjøp av grunn m.m. foreslår derfor rådmannen at planen justeres i samsvar med det opprinnelige forslaget. De andre merknadene går primært på forhold knyttet til detaljprosjektering og forhandlinger om kjøp av grunn, og kommenteres ikke nærmere her. På denne bakgrunnen, og med de nevnte justeringene, vil rådmannen anbefale at reguleringsplan for Trintom skole fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Side 4 av 19

5 Sak 44/08 GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: VEG G/S-veg langs Fv.44 Arkivsaksnr.: 08/2001 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 44/08 Fast utvalg for plansaker PS / Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens 35 for å sikre nødvendige arealer til opparbeidelse av gang- og sykkelveg i tråd med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. (Vedtatt i sak 65/08). 2. Gran kommune vedtar samtidig at det skal søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene under pkt. 1 med hjemmel i oreigningsloven 25. Saksdokumenter: Oversendelse fra adv. Roll-Matthiesen og Braseth av m/ vedlegg Brev fra Statens vegvesen av Vedlagt: Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og Formannskapet før vedtak om høring foretas av K.styret. De arealmessige vurderinger sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Gran kommune startet allerede i høringsperioden for reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua.arbeidet med å finne løsninger på grunnavståelser for gjennomføring av anlegget. Dette da Statens vegvesen ønsket å gjennomføre tiltaket inneværende år. Det har ikke lykkes kommunens representant å komme til forhandlinger med grunneierne. Statens vegvesen har i eget brev av bedt om at Gran kommune om nødvendig eksproprierer nødvendig grunn for å gjennomføre prosjektet. Dette med tanke på fremdriften. Ekspropriasjon vil medføre at det avholdes rettslig skjønn for fastsettelse av erstatningsbeløp. Ved forhåndstiltredelse kan arbeidet igangsettes før skjønn er avholdt. For ytterligere saksfremstilling og juridiske betraktninger vises til vedlagte oversendelse fra adv. Roll- Matthiesen m/ vedlegg. Side 5

6 Sak 44/08 Vurdering: Gran kommune og Statens vegevesen har gjennom ordinær saksbehandling i reguleringsplanprosessen sikret grunneiernes medvirknings- og uttallelserett for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltaket. Kommunestyrets vedtak av 19. juni 2008 er ikke påklaget av noen av grunneierne. Tiltaket er prioritert i Gran kommunes trafikksikkerhetsplan som prioritet 3 under store prosjekter med Statens vegvesen som ansvarlig. Dette er fulgt opp av Statens vegvesen og bevilgninger er avsatt inneværende år. Da det ikke har vært mulig å komme i gang med forhandlinger for grunnavståelse og eventuelle erstatninger, vil eneste utveg for å sikre gjennomføring i tråd med vedtatte planer være ekspropriasjon. Det er i tillegg nødvendig med forhåndstiltredelse for å sikre rask tilgang til arealene. En utsettelse av saken vil kunne medføre at et finansiert og prioritert trafikksikkerhetstiltak ikke blir gjennomført i overskuelig fremtid. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret vedtar ekspropriasjon og at det skal søkes forhåndstiltredelse for angjeldende eiendommer. Side 6 av 19

7 Sak 45/08 REGULERINGSPLAN FOR HAGEN I MOEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hagen Arkivsaksnr.: 06/1636 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 129/06 Formannskapet PS 7/08 Fast utvalg for plansaker PS 45/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: På bakgrunn av innsigelse fra fylkeslandbruksstyret utsettes sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Saksdokumenter: Sak 0007/8 i fast utvalg for plansaker, møte 30. januar 2008 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkeslandbruksstyret, møtebok fra møte 19. juni Fylkesmannen i Oppland, datert 11. mars Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 26. februar Oppland fylkeskommune, regional utvikling, datert 12. mars Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert 23. mai Miljøvarme VSEB AS, datert 3. mars 2008 Reguleringsplankart (nedfotografert) Vedlagt: Saksopplysninger: Landskapsarkitekt Arvid Moger rettet en forespørsel til Gran kommune i september 2006 om oppstart av reguleringsplanarbeid for et område mellom Rognstadvegen og Moen idrettsplass. Fordi forslaget ikke var helt i tråd med kommuneplanens arealdel, ble forespørselen lagt fram for formannskapet, jf. reglene i plan- og bygningslovens 27-1 og 30. I kommuneplanens arealdel er litt under halvparten av det området som ble omfattet av forespørselen avsatt til eksisterende boligområde og litt mer enn halvparten er avsatt til LNF-område (landbruks- natur- og friluftsområde). I møte 18. oktober 2006 (sak 0129/06) anbefalte formannskapet at det ble igangsatt reguleringsplanarbeid for området. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for området ved Hagen i Moen i desember I vedlagte planbeskrivelse er planprosessen beskrevet nærmere, og de innkomne merknadene ved oppstart er kommentert og vurdert. Reguleringsplanforslaget omfatter et areal på ialt ca. 40 dekar, som hovedsakelig foreslås regulert til eneboligtomter og eksisterende boligformål. Området inneholder ialt 18 nye boligtomter, i tillegg til 5 eksisterende eneboliger og gardstunet Hagen (gnr.94 bnr.6), samt to felles lekeområder på 1,0 dekar og 0,2 dekar. Reguleringsplanforslaget ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 30. januar 2008 og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 13. februar til 14. mars Det kom inn i alt 6 høringsuttalelser: Side 7

8 Sak 45/08 Fylkeslandbruksstyret: behandlet reguleringsplanen i møte 19. juni 2008 og vedtok med 5 mot 1 stemme å fremme innsigelse mot planen. Begrunnelsen er hensynet til jordvernet og den lave utnyttelsen av området, jfr. vedlagte kopi av møtebok. Fylkesmannen i Oppland: varsler i sin uttalelse datert 11. mars 2008 at saken skulle forelegges fylkeslandbruksstyret med forslag om innsigelse. Statens Vegvesen: godkjenner den løsningen som er vist i planforslaget, som innebærer økt bruk av avkjørsel fra Fv. 54, og har for øvrig noen mindre merknader til frisiktsoner og byggegrenser. Oppland fylkeskommune, regional utvikling: tar opp spørsmålet om felles leke- og uteoppholdsareal og anbefaler at det blir avsatt et større areal til dette formålet. Oppland fylkeskommune, kulturvern: har på bakgrunn av brev fra Riksantikvaren datert 7. mai 2008 stilt krav om arkeologiske undersøkelser av et automatisk fredet kulturminne, og fremmer innsigelse dersom det ikke innarbeides en tekst om dette i reguleringsbestemmelsene. Miljøvarme VSEB AS: har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Mohagen Industriområde (vedtaket om konsesjon er anket til departementet) og ønsker at det blir avsatt et areal for legging av fjernvarmerør gjennom området og at det vedtas et krav om tilknytning i reguleringsbestemmelsene eller i utbyggingsavtale. Vurdering: Jordvernspørsmålet ble vurdert av landbrukskontoret for Hadeland ved oppstart av reguleringsplanarbeidet, og konklusjonen var at det ikke ble vurdert som noen stor jordvernkonflikt i denne saken. Bakgrunnen er at den dyrka marka i dette området er oppdelt og ligger inneklemt mellom bebyggelse, veger og idrettsplassen. Fylkeslandbruksstyrets innsigelse innebærer at reguleringsplanen ikke kan sluttbehandles før det eventuelt er kommet en løsning gjennom en meklingsrunde hos fylkesmannen. Argumentasjonen i fylkesmannens innstilling til fylkeslandbruksstyret er dels hensynet til bevaring av den dyrka marka innenfor planområdet, og dels at utnyttelsen av området er vurdert som for dårlig. Fylkesmannen mener at når det omdisponeres dyrka mark, bør utnyttelsen være minst 2-3 boenheter pr. dekar. Rådmannen vil fortsatt vurdere jordvernkonflikten i denne saken som realtivt liten, og mener at den utnyttelsen fylkesmannen ønsker vil kunne oppfattes som svært tett i et område som Moen. Rådmannen ser imidlertid at fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret kan ha et godt argument når de mener at saken burde ha vært vurdert i en revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette var også rådmannens prinsipielle standpunkt og innstilling ved oppstart av reguleringsplanarbeidet (FSK-sak 0129/06). Rådmannen vil ikke anbefale å ta en meklingsrunde med fylkesmannen nå, rett før kommuneplanens arealdel skal behandles og sendes ut på høring. Rådmannen ser at det vil komme opp noen diskusjoner i kommuneplanens arealdel som gjør at det kan være naturlig å vurdere utbygging i Hagen i sammenheng med annen framtidig boligbygging i Moen krets. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at sluttbehandlingen av reguleringsplan for Hagen i Moen utsettes til kommuneplanens arealdel er vedtatt. Spørsmål knyttet til fjernvarmenett og tilknytningsplikt vurderes når reguleringsplanen blir fremmet for sluttbehandling. Side 8 av 19

9 Sak 46/08 REGULERINGSPLAN FOR "HAGAELVA" - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hagaelva Arkivsaksnr.: 07/2228 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/08 Fast utvalg for plansaker PS 46/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for Hagaelva. Planen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1 : og med regulerinsgbestemmelser. 2. Før godkjenning foretas følgende endringer i reguleringsplanen: - Det vedtas en byggegrense på 30 meter fra Hagaelva, og det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: Sak 0019/ 08 i fast utvalg for plansaker, møte 23. april 2008 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkesmannen i Oppland, datert 10. juni Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 29. mai Oppland fylkeskommune, datert 12. juni 2008 Reguleringsplankart, målestokk 1:1400 Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i 2002, ble et hyttefelt ved Hagaelva tatt inn som byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanarbeidet for hytteområdet ble igangsatt i november Reguleringsplanforslaget ble utarbeidet av landskapsarkitekt Arvid Moger for forslagsstiller/grunneier Kari Marie Engnæs. Planområdet omfatter et område på totalt ca. 25 dekar, og det ligger i dag 5 bebygde hyttetomter og en boligeiendom innenfor planområdet. I tillegg til å regulere disse eksisterende eiendommene foreslås området regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse med 7 nye tomter, Spesialområde friluftsområde, Spesialområde privat veg og Spesialområde frisiktsone mot riksveg 245. Reguleringsplanen ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 23. april 2008, og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 14. mai til 13. juni Det kom inn 3 høringsuttalelser til reguleringsplanforslaget: Side 9

10 Sak 46/08 Fylkesmannen i Oppland: viser til at det i kommuneplanens arealdel er vedtatt en generell byggegrense mot vann og vassdrag på 50 meter, og anbefaler at denne grensen også innarbeides i reguleringsplanen. Fylkesmannen forutsetter også at det beholdes en vegetasjonssone mot Hagaelva. Statens Vegvesen: krever at det må avsettes en regulert byggegrense mot Rv. 245 på 50 meter, og at frisiktsonen i avkjørselen fra Rv. 245 justeres i tråd med vegvesenets krav. Oppland fylkeskommune: anbefaler at begrepet oppstue endres til ramloft og at reguleringsbestemmelsen om dette endres. Kulturseksjonen opplyser om at det ikke er funnet automatisk fredet kulturminner, men har noen presiseringer vedr. kulturminnelovens regler. Vurdering: Forslaget til reguleringsplan for Hagaelva hyttefelt er i samsvar med kommuneplanens arealdel og den arealbruken som foreslås i planforslaget ikke ser ut å inneholde vesentlige konflikter eller vanskelige problemstillinger. På bakgrunn av merknadene fra fylkesmannen, vegvesenet og fylkeskommunen vil rådmannen foreslå følgende mindre endringer i reguleringsplanen før sluttbehandling: - Det tas inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 om at vegetasjonen langs Hagaelva skal bevares i størst mulig grad. - Frisiktsonen i avkjørselen ved Rv. 245 og byggegrense langs Rv. 245 endres i tråd med vegvesenets krav. - Avsnittet om oppstue i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres i tråd med forslaget fra Oppland fylkeskommune. Rådmannen vil ikke anbefale en byggegrense på 50 meter fra Hagaelva, da dette vil vanskeliggjøre bygging på tomt 1 og 2. Terrengmessige forhold tilsier at det bør være tilstrekkelig med 30 meters byggegrense, og rådmannen foreslår at dette tas inn i bestemmelsene. Sammen med punktet om bevaring av vegetasjon, mener rådmannen at dette vil ivareta hensynet til elva på en tilfredsstillende måte. På denne bakgrunn, og med de mindre endringene som er foreslått, vil rådmannen anbefale at reguleringsplan for Hagaelva hyttefelt legges fram til sluttbehandling i kommunestyret. Side 10 av 19

11 Sak 47/08 REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR GOLFBANE VED HJERTEBO - MIDLERTIDIG 9-HULLS GOLFBANE Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Endring golfbane v/hjertebo Arkivsaksnr.: 05/3275 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 74/06 Formannskapet PS 10/07 Formannskapet PS 4/07 Fast utvalg for plansaker PS 6/08 Fast utvalg for plansaker PS 30/08 Fast utvalg for plansaker PS 47/08 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-1 godkjenner Gran kommunestyre konsekvensutredning og reguleringsplan for en midlertidig 9-hulls golfbane ved Hjertebo. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1: 3000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: Sak 0030/08, møte 4. juni 08 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Fylkesmannen i Oppland, datert 24. juli Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 11. juli Oppland fylkeskommune, regional utvikling og kulturvern, datert 12. aug 2008 Konsekvensutredning Reguleringsplankart, målestokk 1:3000 Reguleringsbestemmelser Vedlagt: Saksopplysninger: I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt av Gran kommunestyre i juni 2002, ble et område ved Hjertebo båndlagt for regulering til midlertidig golfbane. Reguleringsplan for en enkel og midlertid golfbane med maksimalt 8 hull ble godkjent av Gran kommunestyre i desember Etter en del strid om hvor vidt golfbanen hadde 8 hull, slik kommuneplanen og reguleringsplanen fastlegger, slo formannskapet fast i møte 30. november 2005 at golfbanen ved Hjertebo er en fullverdig bane med 9 hull. Formannskapet krevde samtidig at golfbanen ble omarbeidet før sesongstart 2006, slik at den ble i tråd med reguleringsplanen. I desember 2005 varslet Gran Golfklubb oppstart av reguleringsplanarbeid med sikte på å etablere en permanent 9-hulls golfbane ved Hjertebo. Med bakgrunn i formannskapets vedtak ga kommunens administrasjon golfklubben og plankonsulenten tilbakemelding om at det igangsatte reguleringsplanarbeidet var i strid med gjeldende kommuneplan, og at rådmannen derfor ikke kunne anbefale at reguleringsplanarbeidet ble startet. Side 11

12 Sak 47/08 Gran Golfklubb og konsulentfirmaet Areal+ endret deretter sine planer til å gjelde en midlertidig golfbane med 9 hull, og sendte inn forslag til planprogram for reguleringsplanarbeidet i mai Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i september oktober 2006 og vedtatt av formannskapet i møte i februar Vedtatt planprogram er gjengitt i konsekvensutredningen. Forslag til reguleringsplan og forslag til konsekvensutredning ble innsendt til kommunen i oktober 2007, og lagt ut til offentlig ettersyn i november desember På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser, bl.a. innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og Statens Vegvesen, vedtok kommunens faste utvalg for plansaker å sende saken tilbake til Gran Golfklubb for nærmere utredninger, jf. vedlagte kopi av saksframlegg og protokoll fra møte 30. januar 2008 (sak 0006/08). Revidert konsekvensutredning ble innsendt til kommunen i april Her er analysen av konsekvenser utført på en grundigere måte, for å tilfredsstille fagmyndighetenes krav. Selve reguleringsplanforslaget er en enkel flatereguleringsplan med reguleringsbestemmelser. I det foreliggende reguleringsplanforslaget foreslås det at golfbanen tillates med 9 hull, og det foreslås at golfbanen fortsatt skal være en midlertidig bane, med tidsavgrensing til år Reguleringsplanforslaget med revidert konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18. juni til 1. august Det kom inn 3 uttalelser: Fylkesmannen i Oppland: har i sin uttalelse konsentrert seg om tilbakeføring av golfbanearealet til landbruksdrift, og mener at dette spørsmålet er for lite vektlagt i konsekvensutredningen. Fylkesmannen mener at det må settes en nærmere dato for når arealene skal være tilbakeført, for eksempel innen vekstsesongen Fylkesmannen opplyser om at saken vil bli lagt fram for fylkeslandbruksstyret i møte 4. september. Statens Vegvesen: uttaler at den nye konsekvensutredningen ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko på en tilfredsstillende måte. Vegvesenet ber om at det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om vedlikehold av vegetasjon i frisiktsonen. Oppland fylkeskommune: minner i sin høringsuttalelse om av golfbanen ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik. Fylkeskommunen har vurdert inngrepet i kulturlandskapet og konkludert med at golfbanen har endret den visuelle opplevelsesverdien av det tradisjonelle landbrukslandskapet, men at den ikke er i direkte konflikt med registrerte kulturhistoriske eller biologiske lokaliteter. Vurdering: I saksframlegget til planutvalgets møte 31. oktober 2007, før første gangs offentlig ettersyn, uttrykte rådmannen skepsis m.h.t. konsekvensutredningens kvalitet og omfang. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og Statens Vegvesen, og de kritiske uttatelsene fra fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune konkluderte med at konsekvensutredningen ikke tilfredsstilte de faglige og formelle kravene og ikke dekket de punktene som hadde framkommet i det vedtatte planprogrammet. Rådmannen mente at den reviderte konsekvensutredningen, som forelå i april 2008, var langt grundigere, analysene var mer oversiktlige og hadde et høyere faglig nivå. Det ble her foretatt en analyse av følgende ikke prissatte konsekvenser med gradering i pluss og minus: - befolkningens helse - friluftsliv - dyre- og planteliv / bilogisk mangfold - landbruk, jordbruk og grunnforhold - naturressurser - landskap - kulturminner og kulturmiljø - trafikksikkerhet Side 12 av 19

13 Sak 47/08 - beredskap og ulykkesrisiko Høringsrunden viser at fagmyndighetene er enige i at konsekvensutredningen nå holder de faglige målene som bør stilles. Kun et par mindre forhold er påpekt, og rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå følgende tillegg og presiseringer: - Det tas inn en presisering i reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.0 om at arealene innenfor planområdet skal være tilbakeført til landbruksdrift innen starten av vekstsesongen 2013, og at det senest et år før dette tidspunktet skal foreligge en plan for tilbakeføring som kan godkjennes av landbrukskontoret for Hadeland - Det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.0 om at vegetasjon i frisiktsonen må vedlikeholdes slik at frisikten tilfredsstiller vegvesenets krav. Som nevnte ovenfor skal fylkesmannens uttalelse legges fram for fylkeslandbruksstyret i møte 4. september. Med forbehold om fylkeslandbrukstyret skulle ha en annen vurdering enn fylkesmannen fremmer rådmannen reguleringsplanen og konsekvensutredningen for midlertidig 9-hulls golfbane ved Hjertebo for sluttbehandling. Side 13 av 19

14 Sak 48/08 GNR. 121 BNR. 4 - FORLENGELSE AV BRYGGE - KLAGE PÅ VEDTAK TORE ANDREASSEN, VESTSIDEVEGEN 1958, 3522 BJONEROA Saksbehandler: Torbjørg Knai Arkiv: GNR 121/4 Arkivsaksnr.: 08/941 Saksnr.: Utvalg Møtedato BME 147/ PS 48/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage av tas ikke til følge. Administrativt vedtak av , i sak 0147/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Vedlagt: Søknad om utbedring og forlengelse av brygge, Ekstra opplysninger til søknaden, Søknad om dispensasjon, Kartutsnitt over brygge, Målsatt tegning over brygge, Brev sendt fra kommunen til høring, Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Uttalelse fra Oppland Fylkeskommune, Uttalelse fra Norsk Sjøfartsmuseum, Vedtak - dispensasjon og tillatelse til utbedring av brygge Klage på vedtak, Brev fra kommunen til tiltakshaver ang. klage, Saksopplysninger: Saken gjelder utbedring av eksisterende brygge samt forlengelse av brygge i vinkel. Kommunen mottok , søknad om utbedring av eksisterende steinbrygge med en lengde på ca 7.5m og bredde på ca 3m, samt med en forlengelse mot nord på ca 6m og med en bredde på ca 2m. Det ble også søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Randsfjorden. Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune. I svar fra Fylkesmannen ble det anbefalt å føre en streng dispensasjonspraksis langs Randsfjorden og de mener at dersom kommunen velger å gi tillatelse til utbedring av brygga, bør størrelsen tilpasses den eksisterende steinbrygga. Videre må det stilles krav om at brygga tilpasses terrenget slik at den ikke er til hinder for ferdsel i strandsonen. Oppland Fylkeskommune hadde i sitt svarbrev lagt vekt på om det var registrerte kulturminner i området, og om det ble gjort nye funn skal det varsles til kulturmyndighetene om dette. Før øvrig hadde de ikke ytterligere merknader til tiltaket. De hadde også sendt over saken til Norsk Sjøfartsmuseum for uttalelse. De skriver i sitt svarbrev at de anbefaler at brygga utformes på en måte som medfører minst mulig inngrep i landskapet og at ny brygge i minst mulig grad bør strekke seg ut over arealet til den gamle steinbrygga. Det ble da på bakgrunn av mottatte opplysninger/informasjon, i vedtak av , gitt dispensasjon fra forbudet om bygging i 100m beltet langs Randsfjorden, og gitt tillatelse til utbedring av eksisterende brygge. Det ble ikke gitt tillatelse til å forlenge brygga i vinkel mot nord. Side 14

15 Sak 48/08 Vedtaket ble påklaget i brev fra tiltakshaver Det var punktet om forlengelse av brygga som ble påklaget. Tiltakshaver oppgir i klagen at grunnen til at de ønsker å bygge en forlengelse av brygga i vinkel mot nord er for å beskytte båten mot vind og vær. Vurdering: Rådmannen vurderer gitte vedtak til å være gjort i henhold til anbefalinger fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, Avdeling for kulturvern og regional utvikling hos Oppland Fylkeskommune og Norsk Sjøfartsmuseum. Brygga vil med forlengelsen ha en total lengde på ca 14m, noe som vil gjøre den ruvende og godt synlig i landskapet. Dette vil også virke som en privatisering av strandsonen. Rådmannen anbefaler at vedtak om å ikke gi tillatelse til forlengelse av brygge av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. Side 15 av 19

16 Sak 49/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDE- OG AREALBEGRENSNING FOR TILBYGG TIL BOLIG Saksbehandler: Solveig Brekke Arkiv: GNR 105/289 Arkivsaksnr.: 08/516 Saksnr.: Utvalg Møtedato BYG 136/ PS 49/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage, datert , tas ikke til følge. Administrativt vedtak av med adm.saknr. 0136/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Deler av søknadsskjema om rammetillatelse for tilbygg til bolig, datert Vedlegg med søknad om dispensasjon fra høyde- og arealbegrensning, situasjonsplan/kartutsnitt, fasader eksisterende bygg samt plan og fasader for tilbygg Vedlegg med estetisk redegjørelse bakgrunn for valg av løsninger til rammesøknad Foreløpig svar fra kommunen til ansvarlig søker vedr. behandlingstid, datert Brev fra ansvarlig søker om at det ikke er mottat merknader fra naboer, datert Utsnitt av reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Kartutsnitt med reguleringsplanen for Stensrudhavna, godkjent Høringsbrev fra kommunen til Oppland fylkeskommune v/kulturvern, E-post fra Oppland fylkeskommune v/fagenhet for kulturvern, datert Brev fra kommunen til ansvarlig søker, datert Brev fra tiltakshaver, vedlagt skisse med alternativ løsning, datert Administrativt vedtak med adm.saksnr. 0136/08, datert Klage på administrativt vedtak, datert Brev til ansvarlig søker vedr. tidspunkt for politisk behandling, datert Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: Kommunen mottok søknad om rammetillatelse for tilbygg til eksisterende bolig (brukt som fritidsbolig) på eiendommen Kolamyra i Dales veg i Brandbu. Eiendommen er i reguleringsplanen for Tømmerbakken- Kolamyra vist som Spesialområde bevaring bolig. Søknaden er i strid med reguleringsbestemmelsenes krav til gesims- og mønehøyde, samt krav om arealbegrensning for tilbygg til maksimalt 65% av det bebygde arealet til eksisterende bolig. Behandling og eventuell godkjenning av søknaden er derfor avhengig av at det gis dispensasjon fra ovennevnte krav i reguleringsbestemmelsene. Søknaden om dispensasjon ble avslått med administrativt vedtak med saksnr. 0136/08, datert , og søknaden om rammetillatelse for tilbygg ble derfor ikke tatt til realitetsbehandling. Avslaget ble påklaget ved brev av Klagen er rettidig mottatt og registrert inn I klagen framsetter eier/tiltakshaver følgende synspunkter: Jeg mener det ikke er mulig å bygge en tilfredsstillende helårsbolig for mer enn en persom med de føringer reguleringsplanen setter, selv om planen i prinsippet åpner for dette. Side 16

17 Sak 49/08 Videre mener jeg kommunen har fattet sitt vedtak på feil grunnlag. Kommunen hevder at det er oppgitt at eksisterende bygg har et bebygd areal på 65 m 2, og at bolig med tilbygg da kan utgjøre ca. 107 m 2. Dette er ikke riktig. Bebygd areal på våre tegninger viser at eksierende bygg er på 54 m 2. Regner vi 65 % av dette, vil vi få et totalt byggareal på 79 m 2 etter utbygging. Dersom reguleringsplanen åpner for helårsbolig, må det derfor dispenseres på areal. Når det gjelder tilbyggets utforming, mener vi det vil være mest fornuftig å bygge i to plan. Terrenginngrepet vil med denne løsningen bli betydelig mer skånsomt enn om vi bygger i ett plan. Dette er også i tråd med fylkeskonservatorens ønske da vi diskuterte dette på Kolamyra i fjor sommer. Kommunen mottok , fra eier av Kolamyra, søknad om dispensasjon fra høydebegrensning for bygging av en ny frittliggende bolig på eiendommen. Denne søknaden er også avslått (administrativt vedtak av ), og framlegges som egen klagesak. Vurdering: Rådmannen vil vise til vedlagte administrativt vedtak av med adm.saksnr. 0136/08, som dekker administrasjonens vurdering av dispensasjonssøknaden for å få tillatelse til tilbygg til eksisterende bolig i samsvar med rammesøknad av og alternativ utforming mottatt Rådmannen mener at det i klagen, datert , ikke framsettes nye momenter som gir grunn til å endre vedtaket av Ved saksbehandlingen har plan- og bygningsmyndigheten forholdt seg til opplysninger om areal m.m. oppgitt i rammesøknaden. Selv om kontrollmåling viser at boligen har mindre areal enn oppgitt i rammesøknaden, er realiteten at eksisterende bolig har et areal som kan fungere som en selvstendig boenhet, også slik bygningen framstår uten tilbygg. I tillegg er det to andre bygg på eiendommen, registrert som anneks/uthus. Om tilgjengelig bruksareal framstår som tilstrekkelig, er personavhengig. Rådmannen har forståelse for søkers ønsker om bruk av eiendommen til helårsbolig for sin familie. Enkelte ganger samsvarer imidlertid ikke eiers/tiltakshaver ønsker med samfunnsinteressene. Denne eiendommen med bygninger er regulert til bevaring, og har begrensninger for utbygging. Dette er gjort fordi det er ønskelig å bevare for ettertiden, den kulturhistorien som synliggjøres med storgården Dvergsten og samlingen av husmannsplasser under denne. Det ville skape presedens for bygging på de øvrige husmannsplassene, hvis det ble gitt dispensasjon til å fravike reglene på eiendommen Kolamyra. Dersom det er ønskelig å bo på denne eiendommen, må det skje i de bygningene som finnes på eiendommen, med eventuelle utvidelser i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. Ved salget av Kolamyra samt nabo-husmannsplassene Tømmerbakken og Kolabakken øvre, ble det opplyst om at eiendommene var regulert til Spesialområde bevaring - bolig med spesielle reguleringsbestemmelser. Det bør også være et poeng i denne sammenheng at eieren av Tømmerbakken har fulgt bestemmelsene i.f.m. byggesak vedr. riving og bygging av nytt uthus. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at klagen ikke tas til følge og at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til gesims- og mønehøyde samt krav om arealbegrensning for tilbygg, i reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Side 17 av 19

18 Sak 50/08 GNR. 105 BNR KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA HØYDEBEGRENSNING FOR BYGGING AV NY BOLIG Saksbehandler: Solveig Brekke Arkiv: GNR 105/289 Arkivsaksnr.: 08/1648 Saksnr.: Utvalg Møtedato BYG 234/ PS BYG 50/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Klage, datert , tas ikke til følge. Administrativt vedtak av med adm.saknr. 234/08, opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Rammesøknad med søknad om dispensasjon for bygging av ny bolig, datert Utsnitt av reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Kartutsnitt med reguleringsplanen for Stensrudhavna, godkjent E-post m/uttalelse fra Kulturvernkonsulent i Oppland fylkeskommune, datert Administrativt vedtak med adm.saksnr. 234/08, datert Brev til Oppland fylkeskommune med orientering om avslagsvedtak, datert Klage på administrativt vedtak, datert Gjenpart av nabovarsel om oppføring av frittliggende enebolig, datert Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Kommunen mottok rammesøknad for bygging av en ny frittliggende bolig på eiendommen Kolamyra i Dales veg i Brandbu, etter at det ved administrativt vedtak var gitt avslag på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for å bygge tilbygg til eksisterende bolig, (denne framlegges som egen klagesak). Søknaden var vedlagt to alternative husmodeller fra Älvsbyhus; Snøhvit og Veslefrikk. Eiendommen er i reguleringsplanen for Tømmerbakken- Kolamyra vist som Spesialområde bevaring bolig. Det opplyses i søknaden at byggene er i strid med reguleringsbestemmelsenes krav til høydebegrensning, og det søkes derfor dispensasjon fra dette kravet. Administrasjonen og eier/tiltakshaver tolker reguleringsbestemmelsene forskjellig i.f.t. hva som kan tillates av nybygging. Fjerde strekpunkt i reguleringbestemmelsenes pkt. 5 lyder: Det tillates oppsatt nye bygninger, eksempelvis tilbygg til bolig, garasje eller uthus, med maks mønehøyde og gesimshøyde som dagens bebyggelse, og med samme takform, takvinkel og vindusutforming. Eier mener det da kan bygges en ny bolig i tillegg til eksisterende bolig, mens administrasjonen mener nybygg kun gjelder garasje/uthus og at det på visse vilkår, som framkommer av andre bestemmelser, kan bygges tilbygg til eksisterende bolig. Eier hadde parallelt med søknad til kommunen, sendt saken til Fylkeskonservatoren i Oppland, som i e- post av på visse vilkår gir støtte til eiers ønske om å bygge en ny, frittliggende bolig. Søknaden om dispensasjon ble avslått med administrativt vedtak med saksnr. 234/08, datert , og rammesøknaden om nybygg ble derfor ikke tatt til realitetsbehandling. Side 18

19 Sak 50/08 Avslaget ble påklaget ved brev av Klagen er rettidig mottatt og registrert inn I klagen framsetter eier/tiltakshaver bl.a. følgende synspunkter vedr. tolkningen av fjerde strekpunkt i reguleringsbestemmelsene: Eksemplene her definerer ikke hva som ikke er tillatt eller ønskelig og gir stort rom for tolkning. Plan- og bygningsmyndigheten kan ikke på grunnlag av dette påstå at både vi og fylkeskommunens fagenhet for kulturvern har tolket reguleringsbestemmelsen feil, slik de skriver i sitt avslag. Vi mener at vår tolkning og vårt ønske om å få bygge et lite bolighus som er tilpasset den øvrige boligmassen, og som tar hensyn til reguleringsplanens føringer for øvrig, er en like relevant tolkning. Kommunen har mottatt gjenpart av nabovarsel, datert , om oppføring av frittliggende enebolig. Naboene er ikke opplyst om at det søkes dispensasjon fra reguleringsplanen. Vurdering: Rådmannen vil vise til vedlagte administrativt vedtak av med adm.saksnr. 234/08, vedr. administrasjonens vurdering av dispensasjonssøknaden for å få bygge ny frittstående bolig. Her underbygges det at intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for tilbygg til eksisterende bolig, mens eventuelle nye bygninger gjelder uthus og/eller garasje. Dersom det skal gis tillatelse til nye bygninger, er det i reguleringsbestemmelsene klare føringer for utfomingen. I bestemmelsene står det at tilbygg til bolighusene ikke kan utformes som forlengelse i lengderetningen. Begge de to boligalternativene det vises til, har en del lengre langside enn eksisterende bolig. Både byggenes bredde og at takvinkel er brattere enn eksisterende bolig, medvirker til at de foreslåtte bygningsalternativene blir høyere enn eksisterende bolig og totalt sett framstår med større dimensjonering enn bygningsmassen på husmannsplassene. Reguleringsbesemmelsene med grenser for bl.a. takvinkel og gesims-/mønehøyde, er utarbeidet for å medvirke til at dimensjonene på tilbygg og eventuelle nybygg tilpasses skalaen på eksisterende bebyggelse. Bestemmelsene er derfor en viktig premiss for utforming, og viktig å ikke dispensere fra. Rådmannen har forståelse for søkers ønsker om bruk av eiendommen til helårsbolig for sin familie. Enkelte ganger samsvarer imidlertid ikke eiers/tiltakshaver ønsker med samfunnsinteressene. Denne eiendommen med bygninger er regulert til bevaring, og har begrensninger for utbygging. Dette er gjort fordi det er ønskelig å bevare for ettertiden, den kulturhistorien som synliggjøres med storgården Dvergsten og samlingen av husmannsplasser under denne. Det ville skape presedens for bygging på de øvrige husmannsplassene, hvis det ble gitt dispensasjon til å fravike reglene på eiendommen Kolamyra. Dersom det er ønskelig å bo på denne eiendommen, må det skje i bygg som finnes på eiendommen, med eventuelle utvidelser i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. Ved salget av Kolamyra samt nabo-husmannsplassene Tømmerbakken og Kolabakken øvre, ble det opplyst om at eiendommene var regulert til Spesialområde bevaring - bolig med spesielle reguleringsbestemmelser. Det bør være et poeng i denne sammenheng at eier av Tømmerbakken har fulgt bestemmelsene i.f.m. byggesak vedr. riving og bygging av nytt uthus. Det legges også vekt på at enhver eier normalt bare har eiendommen i en begrenset del av bygningenes levetid. De fleste slike bygninger står i flere generasjoner. Dersom en eiers interesser avviker mye fra intensjonene med arealbruk og bestemmelser i en reguleringsplan, bør det ikke gis dispensasjoner som vil skape presedens for nye byggesaker. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at klagen ikke tas til følge og at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til høydebegrensning, i reguleringsplanen for Tømmerbakken Kolamyra, godkjent Side 19 av 19

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.:09:15 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Jorulf Gumdal,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/10 REGULERINGSPLAN FOR BLOKHUS - TO HYTTETOMTER AVSLUTNING AV REGULERINGSPLANPROSESS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/10 REGULERINGSPLAN FOR BLOKHUS - TO HYTTETOMTER AVSLUTNING AV REGULERINGSPLANPROSESS MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.01.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig Arkiv: 57/67 Arkivsaksnr: 2015/2400-7 Thomas Hermstad-Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/ Kommunestyret 50/

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/ Kommunestyret 50/ Arkiv: 162 Arkivsaksnr: 2009/1866-25 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 35/11 09.06.2011 Kommunestyret 50/11 21.06.2011 Vedlegg 1 Uttale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer