Hvor går Lødingen? Eller har vi det best som sjefer i eget hus?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor går Lødingen? Eller har vi det best som sjefer i eget hus?"

Transkript

1 Hvor går Lødingen? Eller har vi det best som sjefer i eget hus? Valgprogram for Lødingen SV Våg å ta spranget Kommunestyrevalget 2015 En sterk og uredd stemme i lokalpolitikken! Side 1

2 Det kan være lurt å stå sammen når det virkelig gjelder! Det er svært vanskelig å komme med konkrete løfter i et kommunevalgprogram. Mest fordi kommuneøkonomien er ganske uforutsigbar. Vi ber derfor dere velgere om å ha tillit til at SVs representanter vil gjøre sine prioriteringer ut fra følgende grunnleggende prinsipper: gode kommunale tjenester til alle prioritering av barn og unge likestilling hensynet til miljø og klima ta hensyn til alle deler av kommunen Kommunestruktur I løpet av kommende år må vi i Lødingen gjøre et grunnleggende og viktig valg. Skal vi sloss for å overleve som egen kommune, eller skal vi gå inn i en større ny kommune. Det er nå avklart at hovedalternativet for Lødingen for å komme med i en større kommune er mot Harstad. Det skal også utredes konsekvenser av å fortsette som egen kommune. Hvis Vågan gjør om sitt vedtak om ikke å utrede sammenslåing med andre kommuner skal Lødingen også vurdere ev. sammenslåing med den kommunen. SV går inn for folkeavstemming i spørsmålet om kommunestruktur. Lødingen SV fremmet forslag i kommunestyret om at Lødingen skal bestå som egen kommune og at videre utredninger skulle stanses. Vi hadde også med en egen vurdering i forhold til Vågan hvis de skulle komme på banen igjen. Forslaget fikk som kjent ikke flertall. Lødingen SV har vanskelig for å se hvordan de kommunale tjenestene skal Side 2

3 kunne bli bedre i en ny større kommune. Lødingen må ha alle de kommunale institusjonene vi har. Vi vil miste arbeidsplasser på rådhuset, lokaldemokratiet vil svekkes og vi tror også at lokalt næringsliv vil tape ved en sammenslåing. (Kommunale innkjøp lokalt kan bli redusert) Uansett hva vi ender opp med, så vil SV prioritere svært høyt å sikre lokalsamfunnets interesser. Blir konklusjonen en større kommune, så vil vi sikre kommunale arbeidsplasser i Lødingen, vi vil sikre at befolkningen har et kommunalt kontor å henvende seg til i de tidligere kommunene og vi vil sikre et levende lokaldemokrati gjennom å kreve politiske kommunedelutvalg i de gamle kommunene med reell innflytelse og ressurser til egen drift. Ender Lødingen opp som egen kommune vil det bli viktig å sikre en økonomi som er til å leve med og vi må fortsette med eller etablere nye gode samarbeid med andre kommuner på områder der vi trenger det. Organisasjonsendringer i Lødingen kommune SV går inn for å legge ned det udemokratiske, unødvendige og kostbare Driftsutvalget som H/FRP/V har opprettet. SV går inn for å stanse (ev. omgjøre) etableringen av Lødingen eiendom KF fordi vi tror at en forbedret eiendomsforvaltning i kommunens egen organisasjon vil være bedre. Utover dette ser ikke SV for seg større organisasjonsmessige endringer før prosessene vedr. ny kommunestruktur er avsluttet. Kommunen er nå ute av ROBEK. Det skyldes i all hovedsak overskudd på statlige midler til asylmottak, voksenopplæring (norsk mm for asylsøkere og flyktninger) og introduksjonsordningen (bosetting av flyktninger). Dette er i høyeste grad usikre inntektskilder for kommunen og midlene bør i større grad brukes til det formålet de er bevilget til. Mange bosatte flyktninger vil trenge støtte over mange år for å få nok kompetanse til å kunne få seg et arbeid. God tilrettelegging for næringsutvikling Det er kun opprettholdelse av de arbeidsplassene vi har, videreutvikling av Side 3

4 dem og etablering av nye arbeidsplasser med varierte krav til kompetanse som kan gi ny optimisme og ny vekst i Lødingen. Dette er det i første rekke private aktører som må stå for. Kommunen må bidra gjennom gode og oppdaterte kommunale planer og rask og god saksbehandling. Nå gjelder det å skape ny vekst gjennom å utnytte de fortrinnene Lødingen har: det gjelder å få mer ut av de gode bedriftene som er etablert i Lødingen fiskeribedriftene på Rødholmen, Zalaris og mange mindre bedrifter med potensiale det gjelder Lødingen som knutepunkt for samferdsel og transport det gjelder utvikling på Nes-området å bevare primærnæringene som gir arbeidsplasser og bærekraftig lokalprodusert mat og styrker reiselivssatsing det gjelder å få mer ut av nærheten til en stor flyplass, til Lofoten, til Vesterålen og til fantastiske naturområder som: o Svellingsflaket landskapsvernområde, Møysalen Nasjonalpark, og store deler av kommunen for øvrig. SV vil fortsette arbeidet med å få realisert Panoramaveien som kan gi nye muligheter for hele kommunen og spesielt for Vestbygda. Oppvekst SV ønsker å sette barn og unge først i prioriteringskøen fordi barn og unge er framtida og fordi gode tilbud til de unge også betyr mye i forhold til å få folk til å flytte til kommunen. Dette er ekstremt viktig for å kunne Side 4

5 rekruttere den kompetansen kommune og næringsliv trenger, og derved skape vekst. SV vil beholde Vestbygd skole som en 1 10 skole. SV støtter bygging av en ny 1-10 skole på Lødingen tettsted. De skolene vi har er nedslitte og vil trenge betydelige investeringer i løpet av få år. Lødingen SV har sloss hardt imot salg av barnehagetomt og privatisering av barnehagedriften. Dessverre tapte vi den kampen. Nå kommer ny privat barnehage snart i drift og SV vil bidra til et godt samarbeid med nye drivere uten at vi vil slakke av på krav om god kvalitet i og trygg drift av barnehagen. Lødingen SV vil arbeide for: et bedre tilbud til barn og unge generelt bl. annet: o god kvalitet i barnehage og skole o et bedre kulturskoletilbud o godt samarbeid med frivillig sektor o fortsatt rimelig eller gratis halleie for barn og unge. Side 5

6 Andre viktige saker: Helse og omsorg Være budsjettmessig forberedt på å kunne øke bemanningen i helse og omsorg, da pasienttallet i perioder kan gå over det det er budsjettert med. Større medisinsk utfordrende sykdommer vil også kreve økt bemanning. Dette skjer ofte p.g.a. samhandlingsreformen. Vi skal gi god og verdig behandling til de som har behov for hjelp. Miljø og klima Kommunens Miljø- og klimaplan må oppdateres og følges opp. Kommunen må ta sin del av ansvaret med å redusere utslipp av klimagasser og unødvendig bruk av energi. Det er et påtrengende behov for å få en grundig gjennomgang av kommunens bruk av energi. Herunder: o Hvilken type energi som brukes o Hvordan energien distribueres o Styringssystemene SV antar at kommunen kan bruke mer miljøvennlig og kanskje også billigere energi og at det er mye å spare på bedre styring av energibruken. SV vil gå inn for at det skal utredes om det er potensiale for produksjon av mer miljø og klimavennlig energi i kommunen. Det må bli lettere å være miljøvennlig, små grep kan gjøre stor forskjell. SV ønsker at mer avfall skal gjenvinnes, bare ved å sortere plast for seg selv er miljøgevinsten stor. For hver kilo plast som gjenvinnes spares to kilo olje SV ønsker å tilby tilskudd til barnefamilier som velger tøybleier. Bleier og bind utgjør i dag den største delen av restavfallet som ikke kan materialgjenvinnes. Et barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn bleieavfall Side 6

7 i løpet av bleieperioden. En økonomisk støtteordning til tøybleier vil være et avfallsreduserende tiltak med stor miljøgevinst. Kultur o større satsing på kommunens eget arbeid med kultur o godt samarbeid med frivillig sektor o Sikre en forsvarlig drift av kulturstrømkomiteen Arbeidsgivergaranti SV garanterer at vi vil jobbe for at kommunen skal være en god og ansvarlig arbeidsgiver. Det betyr blant annet at vi vil jobbe for å: o si nei til privatisering av kommunale tjenester o gi kommunalt ansatte som ønsker det tilbud om heltidsjobb o bekjempe alle former for sosial dumping Andre aktuelle saker o SV sier nei til søndagsåpne butikker o SV sier nei til oppretting av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring o SV vil arbeide videre for at kommunene skal få mer av verdiskapninga i opprettsnæringa Lødingen en inkluderende kommune Lødingen kommune har lenge vært vertskap for et større asylmottak og kommunen bosetter flyktninger. Hadde resten av landets kommuner gjort en like bra innsats, så hadde ingen bosatte blitt værende altfor lenge i asylmottakene. Det er vi stolte over! Nå får kommunen også et mottak for unge enslige asylsøkere. Til nå har dette går relativt bra. Det må imidlertid satses enda mer på god integrering i lokalsamfunnet slik at flest mulig av de som får varig opphold eller bosettes via IMDI(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) blir i Lødingen. Kommunen må legge til rette for både kommunal og frivillig innsats for en vellykket integrering og for at vi fortsatt skal ha asylmottak i kommunen. SV ønsker alle nye innbyggere velkommen! Side 7

8 Kandidat nr. 1 Kurt L. Olsen Lang politisk erfaring. Ordfører i Lødingen Varaordfører Formannskapsmedlem Særlig opptatt av miljøpolitikk. Kandidat nr. 2 Anne Marie/Ánne Márjá Guttorm Graven Har relativt nylig flyttet til Lødingen, driver egen oversettervirksomhet. Hennes hjertesaker er miljø, primærnæringer, og utviklig og bevaring av lokale bedrifter. Kandidat nr. 3 Fridtjof Nordnes Kulturarbeider og drosjesjåfør. 66 år. Politisk erfaring fra Balsfjord kommune. 4 år i kommunestyre og formannskap. Er opptatt av å beholde og skape nye arbeidsplasser. Gode skoletilbud for barn og ungdom, samt en eldreomsorg vi kan være bekjent av. SVs liste ved kommunestyrevalget Kurt L. Olsen 2. Anne Marie Guttorm Graven 3. Fridtjof Nordnes 4. Eli Fossem 5. Torstein Aaring Nilsen 6. Ruth Ottemo 7. Dagfinn Ribe 8. Anne Myklebust 9. Helen Hegg 10. Geir Johansen 11. Kristine Olsen 12. Helga Borge Mannsåker 13. Marit Vikjord 14. Ragnhild Vilhelmsen 15. Grete Myrstad Martinsen 16. Håkon Pettersen 17. Grete Pettersen Godt valg! Side 8

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr.

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Forslag nr 1 Årsmøte Skien AP 2013 A. Staten må gjennom kommunene ta et overordnet

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no felleslista NØTTERØY Følg oss på facebook Felleslista Rødt/SV felleslistanotteroy.wordpress.com Program 2015 ı 2019 Jørn Magdahl Tlf: 980 95 756 jornm@vfk.no Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

Detaljer

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Innhold 1. Venstres politiske ståsted 2. Politisk regnskap for perioden 2011-2015 3. Program 3.1 Kommuneutvikling 3.2 Sats på kunnskap 3.3 Ta grønne valg

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer