Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: [Ann Karin Fuglestad] [ ]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: [Ann Karin Fuglestad] [38334025] 24.02.2015"

Transkript

1 Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: [Ann Karin Fuglestad] [ ] Styringsgruppemøte Referat Møte Utredning om kommunestruktur «Lyngdal 5» Dato Klokkeslett Sted Rosfjord Strandhotell Deltakere Norman Udland, Jan Kristensen, Johan Ekeland, Turid Håland, Tone Sommerseth, Rune Stokke, Kristoffersen, Svein Lysestøl, Per Olav Skutle, Bernt Rølland, Kjell Olav Hæåk, Tønnes J. Seland, Reidun Bakken, Odd Arne Ougland, Elin Olsen, August Salvesen, Richard I. Buch, Alf Konradsen, Arnt Abrahamsen, Ivan Sagebakken, Geir Eikeland, Lars Terje Grostøl, Tor Arild Bakke, Lars Dahlen og Jan Inge Tungesvik. Forfall: Unni Gabrielsen Referent: Ann Karin Fuglestad Agenda] Velkommen v/jan Kristensen Innledning med kort presentasjon av deltakerne. Innledning v/jan Inge Tungesvik og Lars Dahlen (KS) Jan Inge Tungesvik sier litt om KS sin rolle. For KS er det viktig at lokaldemokratiet er i føringen. Lars Dahlen holder presentasjon med temaet Hvordan bygge en ny kommune? Dahlen understreker at reformen må gripes an som en utviklings- og innovasjonsprosess, og ikke kun som en tekniskadministrativ implementering. Gårsdagens løsninger vil ikke være tilstrekkelig for å løse framtidas utfordringer. Spørsmålet bør være - Hva må vi nyskape for å møte framtidas behov? Gruppediskusjoner (Gruppeinndelingene finnes til slutt i dette referatet) Tema 1: Tjenesteproduksjon Hva slags tjenester skal ligge i det sentrale rådhuset (i Lyngdal)? Hvilke tjenester kan desentraliseres til de andre rådhusene? Hva mener man om dagens enhetsstruktur? Grønn Rådhuset: Ordfører, rådmann og sentral ledergruppe (Nivået over enhetsledere), også økonomisjef. Det er viktigere å få gode tjenester ut til folket, enn å opprettholde rådhuset. Eksempelvis er det å bevare helsesenteret viktigere enn å bevare kommunehuset som et kommunalt arbeidssted. Desentraliseres: Tjenestetilbudet som bhg, skole og omsorgstjenester. Andre aktuelle ting som kan desentraliseres er barnevern, ppt, ikt ++ Besøksadresse: Lyngdal Rådhus Postadresse: Postboks Lyngdal Bankgiro: Org. nr: Tel: Fax: E-post:

2 Side 2 Enhetsstruktur: Anledning til å tenke nytt, bygge nytt og ikke adoptere en kultur fra noen av kommunene. Gul Rådhuset: Politisk ledelse (og politisk sekretariat), rådmann med stab, adm.sjef, økonomi, post/arkiv og hovedservicekontor. legevakt og ø-hjelpsfunksjon. Desentralisert: Barnevern, ppt, regnskap, lønn, NAV, helsestasjoner, enhetslederfunksjoner, landbruk, hjemmetjenester, barnehager, skoler, omsorgstjenester. Enhetsstruktur Mer eller mindre som i dag, men forsøke å få synergieffekter ved å samorganisere noe. Blå Rådhuset: Rådmannen og sentral ledelse. Desentralisert: Fagmiljøene skal samles og være lokalisert på et sted. Eks. Teknisk og planleggere i en kommune (eks Farsund) Enhetsstruktur: Enhetene kan være lokalisert i flere kommuner for eksempel i Audnedal, Lyngdal og Farsund. Rød Rådhuset: Ett sentralt rådhus og det må ha mange tjenester. Vi må få en organisasjon som tenker likt og som står samlet. Desentralisert: Støttetjenester kan legges i de gamle kommunene. Tjenesteytingen skal være der folk bor. Man må spesielt ta hensyn til de som trenger kommunens tjenester aller mest. De minst ressurssterke skal ha kort vei. De spesialiserte tjenestene bør kunne legges et sted. I forhold til de ansatte bør det være mulig å få til en sammenslåing uten oppsigelser. Naturlige avganger. I forhold til rådhusene, så trenger ikke disse nødvendigvis fylles med kommunale arbeidsplasser? Oppfatning av at rådhuset som funksjon kanskje kan bli mindre viktig. Eks. er kulturtorvet i Lindesnes på mange måter viktigere enn rådhuset. Oransje Rådhuset: Kommunene er organisert forskjellig og legger forskjellige betydninger i ordbruken. Rådmann, stabsfunksjoner, økonomi og forvaltningsoppgavene. Men enkelte forvaltningsfunksjoner for eksempel byggesaksbehandling kan desentraliseres. Desentralisert: Serviceskranke i de forskjellige rådhusene. Man bør ivareta behovet som innbyggerne har til å treffe et menneske.. Interne tjenester eks. lønn. og innbyggerservice bør desentraliseres. Enhetsstruktur: Skoler, bhg, omsorgsinstitusjoner fortsetter som i dag i alle fall som utg.p. Tema 2: Samfunnsutvikling Hvilke politiske ambisjoner/visjoner har vi for «Lyngdal 5»? (F.eks i forhold til næringsutvikling, demokrati, infrastruktur, likestilling og levekår) Grønn Opprettholde bosetting i hele kommunen. Næringsutvikling er viktig og det skal legges til rette for knoppskyting i alle deler av kommunen. Ha et særlig fokus på små- og mellomstore bedrifter. Landbruk og skogbruk er et naturlig fortrinn for kommunen og må videreutvikles. Infrastruktur er viktig E-39, tog, offentlig kommunikasjon, havn, fiber skal prioriteres. Bygge opp kompetansemiljøer også i utkanten av kommunene. Vgs er viktig. Raushet, trygghet, involvering bør være viktige verdier for den nye kommunen Gul Den nye kommunen må være innovativ og framoverlent. Det er viktig å bygge opp en felles identitet og kultur for «Lyngdal 5». Samtidig skal det være rom for å ha lokale identiteter. Være realitetsorienterte. Målet bør ikke være å skulle levere mye bedre tjenester enn i dag, men samtidig klare å opprettholde minst like god kvalitet. Sette krav til «storsamfunnet». Den nye kommunen vil få en sterkere stemme og bør kunne 2

3 Side 3 Blå Rød kreve andre større funksjoner eks fengsel. Næringsutvikling bør stå sentralt i den nye kommunen. Demokrati viktig å få delaktighet for alle deler av kommunen. Sterk befolkningsvekst. Skape bolyst og attraktivitet. Bli bedre og mer samhandling på næringsutvikling. I dag jobber vi for mye på hver vår tue. Det blir viktig å sette av tilstrekkelig næringsareal. Satsing på turisme med utgangspunkt i stort potensiale og mangfoldighet. Utvikle gode fagmiljøer. Næringsutvikling: Det bør bli et tydelig tyngdepunkt/knutepunkt. Målet må være å et reelt alternativ mellom Stavanger og Kristiansand. Utvikle nærheten til E-39. Styrke naturlige fortrinn med det man er god på. Havn, bane infrastruktur er viktig. Vi kan styrke levekår med å kunne gi jobb til begge. En ny større kommune vil lettere kunne tilby flere kompetansearbeidsplasser. Skape bolyst og god boutvikling i hele kommunen. Demokrati: Et kommunestyre - en plass mellom representanter. De politiske listene må være målet - og ikke for mange bygdelister. Politikerne vil bli mer profesjonaliserte. Innbyggermedvirkning bør bli viktigere. Samfunnets sentraliseres, men det er viktig at den nye kommunen også er en motvekt til dette. Likestilling: På ledernivå og politiske utvalg bør prioriteres. Se på mulighetene for å med de yngste. Kjønnskvotering? Yrkesdeltakelse større stillinger. Vi bør bli bedre til å kunne tilby jobb for begge parter. Oransje Bygge opp attraksjonskraften for sentrum Lyngdal. Næringsutvikling er sentralt her. Utvikle randområdene/distriktene ved å ta i bruk naturlige fortrinn.. Bli en sterkere stemme i Agder. Profilere de ulike turistattraksjonene som allerede finnes, skape nye og synliggjøre disse. Markedsføre «Merkevaren Lindesnes». Den nye kommunen må føre en næringsvennlig politikk også i forhold til eiendomsskatt. Demokrati: styrke de politiske partienes rolle for å få til rekruttering fra hele kommunen. Bedre innbyggerdialogen. Levekår og likestilling handler om næringsutvikling og god infrastruktur. Styrke videregående skoler som et viktig tiltak i dette arbeidet. Tema 3: Økonomi Forutsatt at inndelingstilskuddet blir cirka 70 millioner i 15+5 år: I hvilken grad er det en målsetting å effektivisere eller opprettholde dagens struktur? (Utvikling av kommunen, eiendomsskatt med mer?) Gul/Blå Ser for seg lite effektivisering i starten. Naturlig avgang ift ansatte på sikt. Gjøre vurdering om ansettelsesstopp når man nærmer seg sammenslåingstidspunkt. Sparing på toppledelse. Stordriftsfordeler. Usikker på hvilket potensiale man har her? Eiendomsskatten er ulik praksis i dag. Hva er eventuelt riktig nivå? Hvor gjør e-skatten minst vondt? Skjerme næringslivet bør prioriteres. Grønn Stordriftsfordeler vil komme i den nye kommunen. Man må være tidlig å være tidlig ute med å bruke midlene på innovasjon og næringsutvikling. Mener at man må effektivisere fra første dag. Eiendomsskatt kan kanskje klare oss helt uten eiendomsskatt. Men trolig bør man ha noe. Ønsker en promillesats på verk og bruk. Ønsker å være attraktive for innbyggerne. Ikke e-skatt på hus og hytte. Rød På kort sikt er det ikke innsparingspotensiale. Snarere motsatt. I en omstrukturering vil det ligge kostnader, men mye vil trolig være en engangskostnad. Gjerne omgruppere funksjoner, mulig å desentralisere disse. Ønsker ikke å få nye nivåer og mer byråkrati. Bør legge føringer og ansettelsespolitikk med de utfordringer som man vil få. Lage en arbeidsgiverstrategi. 3

4 Side 4 Eiendomsforvaltning er en verkebyll i flere av kommunene. Det er etterslep på vedlikehold. Bruke frie midler på dette. Eiendomskattnivået og avgiftssystemet må harmoniseres, men dette vil bli en politisk prioritering. Oransje Kan man klare seg uten eiendomsskatt? I prinsippet bør dette være rettet mot private og ikke verk og bruk, men dette er kanskje vanskelig. Bør harmoniseres mellom kommunene, gjerne ha et høyere bunnfradrag. Målsetting om effektivisering, men med formålet å få bedre kvalitet, kompetanse og innovasjon. Dette skal man få med å etablere større fagmiljø. Men man må opprettholde det som er hensiktsmessig. Annet veien videre? Det orienteres noe om status/fremdrift omkring de ulike prosjektene som kommunene er involvert i. Det er ønskelig å bruke mer tid sammen som styringsgruppe. Forslag om lunsj til lunsj møte, men dette blir ikke endelig avklart. Det arrangeres felles kommunestyremøte klokka Rosfjord Strandhotell. Innkalling gjøres fra den enkelte kommune. Ordførere og rådmenn møtes onsdag 04.03, Lindesnes rådhus. Agenda: Utarbeide program for forankre formuleringer som skal diskuteres i det felles kommunestyremøtet. Norman/Ann Karin forbereder dette. Gruppeinndeling Tema 1 Farsund Hægebostad Lindesnes Audnedal Lyngdal Ordfører Richard Ivar Buch Geir Eikeland Kristoffersen Tønnes J. Seland Jan Kristensen Politiker Arnt Abrahamsen Tor Arild Bakke Svein Lysestøl Reidun Bakken Turid Håland Politiker Alf Konradsen Lars Terje Grostøl Per Olav Skutle Odd Arne Ougland Johan Ekeland Rådmann August Salvesen Ivan Sagebakken Rune Stokke Kjell Olav Hæåk Norman Udland Tillitsvalgt Jorunn Eikeland Bernt Rølland Elin Olsen Tone Sommerseth Tema 2 Lindesnes Hægebostad Farsund Lyngdal Audnedal Ordfører Kristoffersen Geir Eikeland Richard Ivar Buch Jan Kristensen Tønnes J. Seland Arnt Politiker Svein Lysestøl Tor Arild Bakke Abrahamsen Turid Håland Reidun Bakken Politiker Per Olav Skutle Lars Terje Grostøl Alf Konradsen Johan Ekeland Odd Arne Ougland Rådmann Rune Stokke Ivan Sagebakken August Salvesen Norman Udland Kjell Olav Hæåk Tillitsvalgt Bernt Rølland Jorunn Eikeland Tone Sommerseth Elin Olsen Tema 3 Lyngdal Lindesnes Hægebostad Audnedal Farsund Ordfører Jan Kristensen Kristoffersen Geir Eikeland Tønnes J. Seland Richard Ivar Buch Politiker Turid Håland Svein Lysestøl Tor Arild Bakke Reidun Bakken Arnt Abrahamsen Lars Terje Politiker Johan Ekeland Per Olav Skutle Grostøl Odd Arne Ougland Alf Konradsen Rådmann Norman Udland Rune Stokke Ivan Sagebakken Kjell Olav Hæåk August Salvesen Tillitsvalgt Tone Sommerseth Bernt Rølland Jorunn Eikeland Elin Olsen 4

5 5 Side 5

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1 5K-samarbeidet Holmestrand Hof Re Andebu Stokke Utredning av kommunesammenslåing Fase 1 våren 2014 19.05.2014 Side 1 Forsidebildene fra Holmestrand, Re, Andebu og Stokke er tatt av kommuneplanlegger Inger

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser Jørund Nilsen, Einar Bowitz og Magne Langset Desember 2012 1 Innhold: SAMMENDRAG...4 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER...9

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Vest-Agder fylkeskommune, Strategi og utviklingsenheten Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 1/ Vår ref.: (oppgis ved henv.) 14/00762-5 / ---;U01;&13 Deres

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Oppgaven til de enkelte gruppene var å levere en delrapport på maks 5 sider med svar på følgende spørsmål:

Oppgaven til de enkelte gruppene var å levere en delrapport på maks 5 sider med svar på følgende spørsmål: Innhold Mandat... 3 Oppgave og gjennomføring... 3 Konklusjon... 4 Faktagrunnlag... 6 Delutredning 1: Helse... 10 Delutredning 2: Oppvekst... 13 Delutredning 3: Teknisk... 15 Delutredning 4: NAV... 17 Delutredning

Detaljer

Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune

Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune JournalID: 15/6193 Tittel: Kommunemodernisering - grunnlag for diskusjon i verksemdene og avdelingane Kommunemodernisering - prosjektplan

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer