Utvidet statusrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet statusrapport 29.06.11"

Transkript

1 Utvidet statusrapport Rammene for kartleggingen Selv om det ikke fremgår eksplisitt av mandatet, har hele tiden ligget til grunn at de nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsene skal være funksjonsbaserte. Hovedfokuset i kartleggingen har vært kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder og oppgaver supplert med kartlegging arkivserier (papir og elektronisk) i enkelte kommuner og fylkeskommuner. Hensikten med kartleggingen av arkivserier har vært å få et visst inntrykk av arkivdanningen i kommunene og fylkeskommunene per Hvilke saksbehandlingsprosesser skaper dokumentasjon, og hva slags dokumentasjon skaper de ulike prosessene? Er arkivdanningen hovedsakelig elektronisk eller arkivbasert? Er arkivdanningen sentralisert (felles fagssystemer og sak- og arkivsystemer innen kommunen og fylkeskommunen) eller desentralisert? Omfanget av kartleggingen har endret seg i takt med utvidelsen av prosjektperioden. Utvidelsen av prosjektperioden har også gitt rom for en grundigere kartlegging av funksjoner og oppgaver enn det som opprinnelig var tenkt. Kartleggingsmetoder Opplæring og oppvekst var det første ansvarsområdet som ble kartlagt. Da kartleggingen ble planlagt var prosjektperioden på seks måneder, og vi brukte ansvarsområdet opplæring og oppvekst som en pilot for å se om det ville være mulig å lage funksjonsbaserte bk-bestemmelser ut i fra en overordnet kartlegging via eksisterende dokumentasjon (lovverk, styringsdokumenter, arkivplan.no og systemdokumentasjon). Opplæring og oppvekst var velegnet som pilot fordi vi på dette ansvarsområdet kunne støtte oss på en tidligere kartlegging av oppvekstsektoren. Mange av oppgavene innen ansvarsområdet opplæring og oppvekst er dessuten lovpålagte, så vi antok at dette ansvarsområdet ville være egnet til denne typen kartlegging. Innen grunnskole og videregående opplæring avdekket kartleggingen lett identifiserbare arkivserier (på papir og i fagsystemer). Arkivseriene korresponderte med identifiserte sakstyper eller informasjonstyper, slik at vi mente det ville være mulig å knytte bevarings- og kassasjonsbestemmelser til dem. For resten av ansvarsområdet; PPT, barnehager, barnehagekontor (barnehageadministrasjon sentralt i kommunen), SFO og voksenopplæringen var det ikke mulig å identifisere arkivserier, sakstyper eller informasjonstyper. Konklusjonen ble derfor at vi ikke ville være i stand til å lage bevarings- og kassasjonsbestemmelser på bakgrunn av en overordnet kartlegging som kun tok utgangspunkt i tilgjengelig skriftlig dokumentasjon. Da prosjektperioden ble utvidet til ett år, la vi opp til en mer omfattende kartlegging av funksjoner og oppgaver der vi har møter med fagpersoner innen de ulike ansvarsområdene i en eller flere kommuner og fylkeskommuner. I den utvidede kartleggingen blir også oppvekst og opplæring kartlagt grundigere. Med denne formen for kartlegging får vi et bedre innblikk i ikke lovpålagte oppgaver. Kartleggingen viser også kommunens og fylkekommunens handlingsrom innen lovpålagte oppgaver. Vi får også god oversikt saksbehandlingsprosesser som krysser forvaltningsnivåer, der kommune, fylkeskommune og staten ved fylkesmenn og direktorater har ulike roller. Innenfor flere ansvarsområder foretar også kommunen og fylkeskommunen saksbehandlingen i statlige 1

2 fagsystemer. Dette gjør oss igjen i stand til å identifisere redundans mellom forvaltningsnivåer, noe som igjen har betydning for bevarings- og kassasjonsvurderingen. Status opplæring og oppvekst: Ansvarsområdet omfatter grunnskole (inkl. SFO) og videregående opplæring i skole og bedrift (inkl. spesialundervisning), PPT/OT, voksenopplæring (inkl. norsk og samfunnsfag for innvandere) og barnehage. Dette er et område hvor mange av oppgavene er lovpålagte. Dette er også et område det er knyttet mange rettigheter og plikter til: rett til opplæring og barnehageplass og plikt til å delta i undervisningen på grunnskolenivå. Oppgaver innen ansvarsområdet opplæring og oppvekst ble opprinnelig kun kartlagt via lovverk og styringsdokumenter m.m. I etterkant er voksenopplæring, spesialundervisning, elevmapper v/videregående skole, barnehagekontor og barnehage blitt kartlagt grundigere gjennom møter med fagpersoner i Østfold fylkeskommune samt Bærum og Oslo kommune. Bærum kommune (arkivserier) Oslo kommune (kun fagsystemer) Stranda kommune, Volda kommune, Ørsta kommune og Kristiansund kommune (via arkiv.plan.no, kun papirserier) Østfold fylkeskommune, Voksenopplæring, opptak til videregående skole (oppgaver) Østfold fylkeskommune, Spesialundervisning (oppgaver) Østfold fylkeskommune, elevmappe i ephorte (fylkeskommunen) og Oppad (vgo) Oslo kommune, Haugerud barnehage (oppgaver) Bærum kommune, Barnehagekontor (oppgaver) Elevdokumentasjon er samlebegrep for informasjon på skolene og hos fylkeskommunen om enkelteleven. En del av dette inneholder rettighetsdokumentasjon. En type elevdokumentasjon er elevmapper, som finnes både hos fylkeskommunen og på skolene. Det finnes rutinebeskrivelser for elevmapper, men praktiseringen av rutinene varierer antakelig. I Østfold fylkeskommune vil noe elevinformasjon ligge i elevmappe (ephorte), mens noe informasjon ligger som egne saker (ephorte). Mange av dokumentene inneholder sensitiv informasjon. Vestfold fylkeskommune har foretatt kartlegging av hva som finnes av dokumentasjon i forhold til opplæringsloven. Læringsplattformer, for eksempel Fronter, brukes i kommunikasjon mellom lærer og elev. Dette vil i antakelig dreie seg om innleveringer av oppgaver og tilbakemeldinger på disse, men kan også være andre beskjeder. Dette bør kartlegges nærmere. PPT/OT er ikke kartlagt og bør kartlegges. Med unntak av elevmapper, gjenstår kartlegging av videregående opplæring i skole og bedrift. 2

3 Kartlegging av grunnskole gjenstår. Kartlegging av voksenopplæring for innvandrere gjenstår. Status helse og omsorg: Helse- og omsorgssektoren inneholder følgende ansvarsområder: kommunehelsetjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og folkehelse. Dette er et område det er knyttet mange rettigheter og plikter til. Kommunen og fylkeskommunen leverer tjenester til innbyggerne, mange av tjenestene er lovpålagte, og kommunen/fylkeskommunen kan være erstatningspliktig dersom ikke tjenestene blir levert eller holder tilstrekkelig kvalitet. Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen skal også koordinere og være pådriver i folkehelsearbeidet. Kommunens oppgave er å fremme helse og forebygge sykdom eller skade. Tiltak organiseres som miljørettet helsevern, helsestasjonsvirksomhet, helsetjenester i skolen, opplysningsvirksomhet, helsetjenester for innsatte i kommuner med anstalter under kriminalomsorgen. Orkdal kommune (arkivserier m/oppgaver) Oslo kommune (kun fagsystemer) Oslo kommune, Barne- og familieetaten (noen papirserier) Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo (noen papirserier) Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten (oppgaver) Oslo kommune, Bydel Alna (oppgaver) Oslo kommune, Haugerud helsestasjon (oppgaver) Østfold fylkeskommune, tannhelsetjenestene (oppgaver) Hva er avtalt/planlagt kartlagt? Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune, har lovet å sende organisasjonskart med ansvarsområder. Det gjenstår å kartlegge omsorgsboliger for eldre, psykisk utviklingshemmede, psykisk syke. Hjemmetjenesten i kommunen. Jordmortjenesten skaper ofte eget arkiv, og kan kartlegges særskilt. 3

4 Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune må beskrives grundigere. Helse- og omsorgsektoren bør muligens kartlegges i en mellomstor kommune, for eksempel Moss eller Drammen. Pasientdokumentasjon (pasientjournaler) i primærhelsetjenesten (minst to kommuner). Folkehelse i fylkeskommunen. Status sosial og velferd: Sosial- og velferdssektoren kan deles inn i økonomisk sosialhjelp, attføring og annen sosialhjelp. Kommunen tilbyr innen dette området tjenester og yter økonomisk bistand til innbyggerne, men det kan være knyttet betingelser til bistanden. En stor del av tjenestene er lovpålagte, men kommunen har et forholdsvis stort spillerom i å avtale hva som skal være kommunale oppgaver og i fastsettelsen av stønadssatser. I hver kommune skal det være en sosialtjeneste som skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold. Det skilles mellom tjenester i institusjon (alders- og sykehjem) og hjem (omsorgsbolig). Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform, og er juridisk å betrakte som beboerens private hjem. Pleie- og omsorgstjenester som ytes i omsorgsboliger er hjemmebaserte tjenester, dvs. tjenester utenfor institusjon. Fylkeskommunen har ingen oppgaver innefor dette ansvarsområdet, slik vi har definert det. Orkdal kommune (arkivserier m/oppgaver) Oslo kommune (kun fagsystemer) Oslo kommune, Bydel Alna (oppgaver) Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er en kompleks organisasjon, der forvaltningsnivåene er vevd sammen, og det kan være vanskelig å si noe generelt om hvilke oppgaver og hvilken dokumentasjon som ligger hvor. For eksempel opprettes kommunale NAV-kontor i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Kontoret har både statlige og kommunalt ansatte. Tjenesteinnholdet varierer, og avtaltes særskilt i hver enkelt kommune. NAV-kontor i to kommuner (f.eks Drammen og Moss). Prosessene rundt fastsettelse av stønadssatser i kommune (to kommuner) 4

5 Status barnevern: Vi har valgt å ha barnevern som et eget ansvarsområde fordi det ikke naturlig hører inn under noen av de andre ansvarsområdene. Det er også et område hvor det skapes mye rettighetsdokumentasjon som det vil være aktuelt å bevare i svært lang tid. Kommunens myndighet på dette området griper dypt inn i enkeltpersoners liv og kan få konsekvenser i lang tid fremover. Det skapes dokumentasjon om barnevern ved flere instanser. Helsestasjonene har ansvar for barnevern som beskrevet i melding blant helsepersonell som er utarbeidet på nasjonalt nivå, jf Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I helsestasjonens forskrift med veileder står at personalet skal spørre etter (se etter) barnets psykiske helse og samspill med foreldrene ved de fleste kontakter. Noen helsestasjoner har utformet egne retningslinjer for bekymringsmeldinger. Retningslinjene beskriver hvordan personalet skal gå frem overfor familier som sliter. Ved mistanke om overgrep tar helsestasjonen øyeblikkelig kontakt med barnevernet. Når det gjelder barnevern og tannhelsetjenestene, har tannlegetjenesten eget ansvar for å melde fra når det er grunn til bekymring. Tiltak ved såkalte bekymringspasienter, er kontakt med hjemmet, og oppfølging av denne kontakten, eller det kan sendes bekymringsmelding til barnevernet. Oslo kommune, Haugerud helsestasjon (oppgaver relatert til barnevern) Østfold fylkeskommune, tannhelsetjenestene (oppgaver relatert til barnevern) Oslo kommune barnevernstjenesten, Bydel Alna (oppgaver) Ansvarsområdet er ferdig kartlagt. Status tekniske tjenester og eiendomsforvaltning: Ansvarsområdet inkluderer følgende områder: vann- og avløp, brann-, rednings- og feiervesen, avfallog renovasjon, havnevesen, kommunens og fylkeskommunens bygg- og eiendomsforvaltning. Vi har valgt å behandle kommunens og fylkeskommunens forvaltning av egne bygg og eiendom sammen med fagsakene, selv om disse sakene i staten blir behandlet som egenforvaltningssaker. I staten er det egene organ (Statsbygg og Forsvarsbygg) som står for statlige byggeprosjekter og vedlikehold av statlige bygg. Den enkelte kommune og fylkeskommune står selv for disse oppgavene, med mindre de er satt ut til kommunale eller fylkeskommunale foretak eller det er opprettet aksjeselskap. Innen 5

6 området tekniske tjenester er også mange oppgaver satt ut til private. Særlig gjelder dette havnevesen. Orkdal kommune (arkivserier m/ kort beskrivelse av oppgaver) Øvre Eiker (arkivserier) Bærum kommune (arkivserier m/ kort beskrivelse av oppgaver) Rogaland fylkeskommune (eiendomsforvaltning: kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Stord kommune (havnevesen: kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Hva er avtalt/planlagt kartlagt? Oslo kommune (oppgaver i Vann- og avløpsetaten, tidspunkt for møte ikke avtalt) Bærum kommune (oppgaver, tidspunkt for møte ikke avtalt) Vann- og avløp Brann-, rednings- og feiervesen Avfall- og renovasjon Kommunens bygg- og eiendomsforvaltning Regional og kommunal planlegging og byggesaksbehandling Ansvarsområdet omfatter regional planlegging (fylkesplan/regionalt handlingsprogram) og kommunal planlegging (kommuneplan, reguleringsplan (detaljregulering og områderegulering), oppmåling og byggesaksbehandling. Regional planlegging er i tillegg til videregående opplæring fylkeskommunens viktigste oppgave. Regional planlegging griper inn i veldig mange andre ansvarsområder. Kommunen har langt større bredde i sine oppgaver, men kommunal planlegging er en meget sentral oppgave. Vi har valgt å plassere kommunens byggesaksbehandling og planlegging i samme ansvarsområde, fordi byggesøknad og søknad om detaljregulering i en del tilfeller behandles i samme prosess. Orkdal kommune (arkivserier m/kort beskrivelse av oppgaver) Øvre Eiker (arkivserier) Bærum kommune (arkivserier m/ kort beskrivelse av oppgaver) Rogaland fylkeskommune: regional planlegging (oppgaver basert på møter m/fagpersoner) 6

7 Stord kommune (kommunal planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kart og geodata: oppgaver basert på møter m/fagpersoner) Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten (kommunal planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kart og geodata: oppgaver basert på møter m/ansvarlig for saksbehandlingsrutiner og kartekspert) Hele ansvarsområdet er ferdig kartlagt både i fylkeskommunen og i kommunen. Samferdsel: Ansvarsområdet omfatter vei, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Samferdsel er et eget ansvarsområde fordi det ikke naturlig hører inn under noen av de andre ansvarsområdene. Både fylkeskommunen og kommunen har oppgaver innen samferdsel, men i mange fylkeskommuner og kommuner er en del oppgaver satt ut til kommunale og fylkeskommunale foretak eller aksjeselskap. Rogaland fylkeskommune (kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Hva er avtalt/planlagt kartlagt? Bærum kommune (kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner, møtedato ikke avtalt) Kommunens oppgaver innen samferdsel. Handel og næring: Ansvarsområdet omfatter landbruk, reiseliv, næringsutvikling, fiske, jakt og fangst. Dette er et meget stort og sammensatt område, men vi har foreløpig ikke valgt å splitte opp området ytterligere fordi mange av områdene går over i hverandre. Innenfor dette ansvarsområdet er det store variasjoner fra fylkeskommune til fylkeskommune og fra kommune til kommune, avhengig av næringsgrunnlag og geografiske forhold i den aktuelle fylkeskommunen og kommunen. Det er forholdsvis store variasjoner fra fylkeskommune til fylkeskommune og fra kommune til kommune i hva det satses mest på i innen næringsutvikling og reiseliv. Innen landbruk, reiseliv og næringsutvikling er det mange støtteordninger. I en del ordninger er det fylkeskommunen som fordeler midlene mellom kommunene i fylket, mens kommunen fatter vedtak om den konkrete bruken av midlene. Innen støtteordningene i landbruket er Statens landbruksforvaltning vedtaksmyndighet, mens kommunen ofte kommer med en anbefaling. Orkdal kommune (oppgaver og arkivserier) Bærum kommune (arkivserier m/oppgaver) 7

8 Oppland fylkeskommune (landbruk, friluftsliv, viltforvaltning, reiseliv og næringsutvikling: kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Stord kommune (landbruk, viltforvaltning og miljø) På grunn av sykdomsforfall til møtene i Stord kommune, gjenstår kartleggingen av en del oppgaver innen landbruk samt skogforvaltning. Dette er tenkt kartlagt i en skog- og landbrukskommune i nærheten av Oslo. Det gjenstår å kartlegge fylkeskommunens oppgaver innen akvakultur, fiske og jakt. Kultur, idrett og friluftsliv: Ansvarsområdet omfatter arkiv, bibliotek, kultur- og kunstformidling, kulturminnevern, museer, friluftsliv og idrett. Med unntak av kulturminnevern er det få lovpålagte oppgaver innenfor dette området. Det er forholdsvis store variasjoner fra fylkeskommune til fylkeskommune og fra kommune til kommune hva det satses mest på i kommunen/fylkeskommunen innen kultur- og kunstformidling. Innen kultur- og kunstformidling, friluftsliv og idrett er det mange støtteordninger. I en del av dem er fylkeskommunen som er vedtaksmyndighet, mens kommunen evt. Innstiller. I andre ordninger er det fylkeskommunen som fordeler midlene mellom kommunene i fylket, mens kommunen fatter vedtak om den konkrete bruken av midlene. Rogaland fylkeskommune (kulturminnevern: kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Oppland fylkeskommune (kultur- og kunstformidling, idrett og friluftsliv: kartlegging av oppgaver, møter m/fagpersoner) Lervik kommune (arkivserier) Hva er avtalt/planlagt kartlagt? Bærum kommune (oppgaver, møtetidspunkt ikke avtalt) Arkiv og bibliotek (både i kommunen og fylkeskommunen) Kultur og kulturminnevern i kommunen Idrett og friluftsliv i kommunen Egenforvaltningssakene i kommune og fylkeskommune Kartleggingen vil først planlegges når forslaget fra den statlige prosjektgruppen foreligger, og ta utgangspunkt i de statlige reglene. Vi vil også ha et fellesmøte til høsten med deler av den statlige prosjektgruppen. 8

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.3. 1 Kartlegging av ansvarsområder,

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KHO-14/13614-2 83139/14 10.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 16.09.2014 Stavanger

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer