Saksprotokoll. Arkivsak: 13/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Behandling: Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, Vedtak: Der Rana kommune er grunneier, - selger kommunen festetomtene til de festere som måtte ønske dette. I de tilfeller fester kan kreve festetomt til boligformål innløst med hjemmel i tomtefestelovens 32 legges til grunn innløsningsvilkårene i 37, herav i utgangspunktet en innløsningssum på 40 % av tomteverdien på innløsingstidspunktet med fradrag for den verdiøkning som festeren selv har tilført tomta med egne tiltak eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre. For Rana kommune sine eiendommer fastsettes sjablonverdier for innløsingspris av boligeiendommer (40 %) samt næringseiendommer med følgende satser: * Gnr. 20 bnr. 65 vest for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 130,-/m2 (40 % av kr. 325,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 200,-/m2 * Gnr. 20 bnr. 65 øst for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 110,-/m2 ( 40 % av kr. 275,-) * Eiendommer langs Vikaveien: - Eiendommer til boligformål kr. 100,-/m2 ( 40 % av kr. 250,-) * Øvrige kommunale festetomter der Rana kommune er grunneier: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:

2 RANA KOMMUNE Arkivnr.: 13/ Saksbehandler: Dag-Arnfinn Nilsen Arkiv: 105 L83 SAK: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Evt. vedleggsliste finnes på slutten av saksframlegget. Rådmannens forslag til vedtak: Der Rana kommune er grunneier, - selger kommunen festetomtene til de festere som måtte ønske dette. I de tilfeller fester kan kreve festetomt til boligformål innløst med hjemmel i tomtefestelovens 32 legges til grunn innløsningsvilkårene i 37, herav i utgangspunktet en innløsningssum på 40 % av tomteverdien på innløsingstidspunktet med fradrag for den verdiøkning som festeren selv har tilført tomta med egne tiltak eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre. For Rana kommune sine eiendommer fastsettes sjablonverdier for innløsingspris av boligeiendommer (40 %) samt næringseiendommer med følgende satser: * Gnr. 20 bnr. 65 vest for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 130,-/m2 (40 % av kr. 325,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 200,-/m2 * Gnr. 20 bnr. 65 øst for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 110,-/m2 ( 40 % av kr. 275,-) * Eiendommer langs Vikaveien: - Eiendommer til boligformål kr. 100,-/m2 ( 40 % av kr. 250,-) * Øvrige kommunale festetomter der Rana kommune er grunneier: - Eiendommer til boligformål kr. 95,-/m2 (40 % av kr. 237,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 150,-/m2 Satsene vurderes endret/justert ved hvert årsskifte i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Ved innløsing av festetomter må fester dekke gebyrer og omkostninger i tilknytning til oppretting og tinglysing av ny matrikkel samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten. I de tilfeller tomtefestelovens 15 gir hjemmel til å regulere årlige festeavgifter til et høyere beløp enn det som følger av endret pengeverdi, - legges til grunn de samme satser som tidligere: - boligtomter årlig festeavgift settes til 6 % av gjeldende råtomtepris - næringstomter årlig festeavgift settes til 7 % av gjeldende råtomtepris.

3 I de tilfeller Rana kommune ikke er grunneier, men er bortfester av tomter av eiendom som kommunen selv fester, - legges til grunn grunneierens satser ved regulering av festeavgiften for de tomtene Rana kommune har hjemmel i loven til å regulere etter tomteverdi. Dette gjelder når de kommunale satser ikke er tilstrekkelig til å dekke inn egne kostnader ved feste av arealene. Rådmannen i Rana, den 22. oktober 2013

4 SAKSFREMSTILLING HVA SAKEN OMHANDLER Saken gjelder hvilken pris kommunen skal kreve ved innløsing (salg) av eldre festetomter til boligog næringsformål. Kommunens festetomter foreslås delt inn i 3 områder hvor det på forhånd fastsetter sjablonpriser. Det settes en kommunal fast m2-pris for næringseiendommer innenfor disse områdene samt at det for boligeiendommer fastsettes en fast pris vurdert ut i fra å være 40 % av en teoretisk markedspris. Sistnevnte i overensstemmelse med innløsingsreglene i tomtefestelovens 37. HVA ER TOMTEFESTE? Tomtefesteloven gjelder for leie av grunn til hus som festeren har eller får på tomta. Det er dette som kalles tomtefeste. Varianter av begrepet festeforhold, spesielt i eldre avtaler, - kan være grunnseddel, grunnleiekontrakt, bygselskontrakt og arvefeste. Dette er en svært utbredt kontraktsform med lange tradisjoner i vårt land. Man regner med at det er festeforhold i Norge, - altså i overkant av 10 % av landets eiendommer. Nærmere halvparten av disse tomtene er til boliger og ca. 1/3 til fritidseiendommer. I Rana er det registrert ca festetomter. Av disse er Rana kommuner bortfester av ca. 650 tomter av egen grunn, - men kommunen er også selv fester av ca. 120 eiendommer med stort og smått. Av de tomter kommunen fester fra annen grunneier, framfester kommunen videre til andre ca. 110 tomter. Det spesielle med tomtefesteordningen er at rettigheten til bygninger og anlegg på tomta eies av festeren mens rettigheten til grunnen eies av grunneier. Festeren har imidlertid full råderett til tomta etter nærmere avtale (festekontrakt). En slik todeling av eierrettighetene har opp gjennom tidene skapt en del konflikter her til lands. Striden som ofte går igjen er i forbindelse med regulering av festeavgiften, evt. innløsing (salg) av tomta og hvorvidt det er fester (huseier) eller bortfester (grunneier) som skal nyte godt av den verdien som er skapt av det offentlige i et området i form av bedre veier og eventuelt vann-/kloakkanlegg, og som har økt den aktuelle tomtas verdi. I tillegg bidrar festeren selv i stor grad til å øke eiendommens totale verdi og spørsmålet er da om det var tilsiktet at disse verdiskapningene skulle komme bortfesteren til gode i form av økt festeavgift utover den generelle økningen av pengeverdien (konsumprisindeks). REGULERING AV FESTEAVGIFT Tomtefestelovens 15. Festeavgiften for tomter med boliger og fritidshus kan kreves regulert i samsvar med endringen i pengeverdien (etter konsumprisindeksen). Slik avgiftsregulering kan skje hvert 10. år om det ikke er avtalt i festekontrakten at det kan skje oftere. Endringen kan skje på en slik måte at all endring av pengeverdien like fra kontrakten ble inngått, innfanges. Dersom partene tvillaust har avtalt at festeavgiften skal stå uendret eller har de avtalt en lavere regulering enn det som følger av endringen i pengeverdien, gjelder avtalen om dette istedenfor loven. Dersom kontrakten er fra tiden før , gjelder det som står i kontrakten om reguleringsadgangen og hva den nye avgiften skal bli. Bortfesteren kan da kreve festeavgiften regulert etter markedspris dersom dette er tvillaust avtalt. Men dette gjelder bare for den første

5 regulering etter Ved senere reguleringer deretter, - skal reguleringene bare kunne skje etter hovedregelen i nåværende lovs 15 1.ledd, altså i samsvar med endringen av pengeverdien. Når det gjelder tomter for annet enn boliger og fritidshus, f.eks. næringsbygg, vil det i prinsippet være avgjørende hva som er avtalt. Dersom det tvillaust er avtalt at festeavgiften ikke skal kunne endres, så gjelder dette. Om det tvillaust er avtalt at den skal endres på en annen måte, f.eks. reguleres etter markedsverdi, så gjelder dette. Ellers skal også avgiften her reguleres i samsvar med endringen av pengeverdien. RETT TIL INNLØSING AV FESTETOMT Tomtefestelovens 32. Innløsningsrett er lovens uttrykk for den rett en tomtefester har til å kjøpe tomta. For bolig- og fritidshus har festeren rett til å innløse festetomten når det er gått 30 år av festetiden, - om ikke kortere tid er avtalt for innløsingsperioden. Om festeavtalen inneholder et forbud mot innløsing vil avtalen altså bli satt til side ved disse reglene. Hvis retten til innløsing ikke gjøres gjeldende når det er gått 30 år er det mulighet for å gjøre den gjeldende senere hvert 2. år hva gjelder boligtomter og senere hvert 10. år for fritidshus - eller når festetiden er over. Etter forskriftene til loven kan et fritidshus unntas fra retten til innløsing i visse tilfelle, dersom festeavgiftsinntektene betyr mye for et jord- eller skogbruk som er eller med det første forventes å komme i drift som selvstendig bruk. Dette samt flere spesielle unntak fra loven omtales imidlertid ikke nærmere her i denne saken. Hva næringseiendommer angår foreligger ingen innløsingsrett for fester med mindre annet er avtalt. Det gjøres oppmerksom på at innløsing er en rett som festeren har ikke en plikt. INNLØSINGSVILKÅR Tomtefestelovens 37. Ved frivillig innløsing kan partene avtale hva som skal være innløsingssum. Men dersom festeren har rett til innløsing (se forrige avsnitt) bestemmer loven hvordan innløsingssummen skal fastsettes. Prisen der fester kan kreve innløsing skal som utgangspunkt være 25 ganger regulert årlig festeavgift hvis ikke avtalen fastsetter en lavere innløsingssum. Festeavgiften skal altså først reguleres på innløsingstidspunktet etter reglene som nevnt foran, - før innløsingssummen beregnes. Om ikke annet er avtalt kan bortfester (grunneier) alternativt kreve at innløsingssummen skal beregnes som 40 % av tomteverdien på innløsingstidspunktet med fradrag for den verdiøkning som festeren har tilført tomta med egne tiltak eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre. Reglene ovenfor gjelder også for punktfeste. Det skal her regnes med en tomt av normalstørrelse, vanligvis 1000 m². KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV Dersom kommunen skal feste nye arealer, skjer dette etter vedtak i folkevalgt organ (formannskapet). Bortfeste av kommunale tomter gjøres oftest av administrasjonen i henhold til delegasjonsreglementet. Er kommunen fester, vil prisen (festeavgiften) kommunen skal betale

6 avhenge av hva man har forhandlet seg fram i det enkelte tilfellet. Men når kommunen fester bort tomter, fastsettes festeavgiften i henhold til vedtak i kommunestyret. Den ble følgende vedtak gjort av kommunestyret i k.sak 27/05: Rana kommune opprettholder følgende råtomtepriser for de byggetomter i Mo og omegn hvor kommunen selv er grunneier og har festet bort tomter ved festeavtaler: - Tomter av eiendommen gnr. 20 bnr kr. 75,-/m². - Øvrige tomter - kr. 64,-/m². I de tilfeller tomtefestelovens 15 gir hjemmel til å regulere årlige festeavgifter til et høyere beløp enn det som følger av endret pengeverdi, - legges til grunn de samme satser som tidligere: - boligtomter årlig festeavgift settes til 6 % av gjeldende råtomtepris - næringstomter årlig festeavgift settes til 7 % av gjeldende råtomtepris. Råtomteprisen vurderes endret/justert ved hvert årsskifte i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Der Rana kommune er grunneier, - selger kommunen festetomtene til de festere som måtte ønske dette. Ved salg legges i utgangspunktet til grunn den til en hver tid gjeldende grunnpris. I de tilfeller fester imidlertid kan kreve festetomta innløst med hjemmel i tomtefestelovens 32 legges til grunn innløsningsvilkårene i 37, herav i utgangspunktet en innløsningssum på 30 ganger regulert festeavgift, - forutsatt at dette blir den rimeligste løsningen for fester. I de tilfeller Rana kommune ikke er grunneier, men er bortfester av tomter av eiendom som kommunen selv fester, - legges til grunn grunneierens satser ved regulering av festeavgiften for de tomtene Rana kommune har hjemmel i loven til å regulere etter tomteverdi. Dette gjelder når de kommunale satser ikke er tilstrekkelig til å dekke inn egne kostnader ved feste av arealene. Ved salg av festetomter må fester dekke gebyrer og omkostninger i tilknytning til fradeling og tinglysing av nytt målebrev samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten FORSLAG TIL ENDRING HVA INNLØSING ANGÅR Siden vedtaket ble fattet av kommunestyret er innløsingsalternativet i loven altså endret til 25 ganger regulert festeavgift samt at kommunen selv har justert opp satsene slik at disse for 2013 er følgende: - Tomter av eiendommen gnr. 20 bnr kr. 93,-/m². - Øvrige tomter - kr. 80,-/m². I denne saken foreslås en endring av kommunestyrets nevnte vedtak avsnitt 1 og 4. Det vil si at Rana kommune avvikler prinsippet om 25 ganger regulert festeavgift til fordel for tomtefestelovens alternative beregningsmetode som er 40 % av tomteverdien. Rana kommune sine nåværende innløsingspriser er svært lave sammenlignet med prisen i det øvrige markedet. Etter denne foreslåtte justeringen vil utfallet likevel bli at Rana kommune vil være rimeligst i markedet i Rana ved innløsing av festetomter sammenliknet med de øvrige større grunneiere.

7 HVOR FESTER KOMMUNEN UT TOMTER? Tidligere Meyer-grunn gnr. 20 bnr. 65 Midt på 70-taller kjøpte Rana kommune opp eiendom i Mo fra Valborg Meyer. Grovt sett er dette i hovedsak areal i området St.Hanshaugen ned mot Toraneset og Vika, - vest for Nordlandsveien mot Mo ungdomsskole samt deler av Lyngheim og Sagbakkenområdet. Eiendommen som kommunen overtok var for en stor del tomter som var bortfestet fra Valborg Meyer sin side, - i det vesentligste etter Slik sett trådte Rana kommune inn i disse tomtefestekontraktene som grunneierpart med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer. I dag utgjør dette ca. 500 festekontrakter hvor det meste er boligtomter. Fremfesteeiendommer I enkelte områder i Rana har kommunen klargjort bolig- og næringstomter på eiendommer hvor kommunen selv ikke er grunneier. I disse tilfellene er det kommunen som har fått en festekontrakt med grunneier for så å viderefeste (fremfeste) parseller/tomter til andre. Disse festerne har således et kontraktsforhold med kommunen for sine enkelttomter, og kommunen har i sin tur igjen et kontraktsforhold med grunneier for hele eiendommen. Eksempler på slike tomter finner vi i industriområdet på Gruben (på nordsiden av E12) samt boligfelt på øvre Gruben (Mo Klokkergård Opplysningsvesenets Fond). I disse områdene alene snakker vi om ca. 130 festetomter. Spredte resttomter I tillegg fester Rana kommune ut et 10-talls enkelttomter fordelt på områdene Åga/Hauknes, Selfors og Ytteren/Båsmoen. FORSLAG TIL NY KOMMUNAL PRAKSIS I INNLØSINGSSAKER Innledningsvis nevnes at kommunens tomtefond er finansieringsbase for klargjøring av nye kommunale bolig- og næringstomter herav eventuelle større grunnerverv i denne forbindelse. Tomtefondet kan også benyttes til finansiering ved kjøp av festetomter som kommunen selv fester av privat grunneier hvis dette finnes formålstjenlig. Inntektene ved salg av kommunale festetomter går i sin helhet inn på tomtefondet. Rana kommunen følger allerede i dag den praksis som loven forutsetter, nemlig å selge til de festere som måtte ønske å innløse sin tomt. Og dette selv om fester ikke kan kreve tomta innløst. Denne praksis foreslås videreført. De siste årene har Rana kommune solgt mellom 8 og 12 tomter i året. Forslaget er å gå bort fra alternativet med 25 ganger regulert festeavgift der loven ikke er til hinder for dette. Det vil si at Rana kommune beregner innløsingen kun etter en på forhånd fastsatt m2-pris som vi forutsetter er 40 % av en stipulert tomteverdi. Den kommunale prisen holdes en god del lavere enn det vi har registrert er den faktiske markedsverdien i sammenlignbare områder i Rana. Vi foreslår å fastsette sjablonpris for 3 områder i Rana som kommunen fester ut tomter. Prisene som foreslås hva gjelder boligformål og er å anta er ca. 40 % av en teoretisk lav markedspris. Hva næringseiendommer angår gjelder ikke 40 % regelen, - her foreslås imidlertid egne faste satser.

8 Det foreslås følgende: * Gnr. 20 bnr. 65 vest for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 130,-/m2 (40 % av kr. 325,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 200,-/m2 * Gnr. 20 bnr. 65 øst for Skansen: - Eiendommer til boligformål kr. 110,-/m2 ( 40 % av kr. 275,-) * Eiendommer langs Vikaveien: - Eiendommer til boligformål kr. 100,-/m2 ( 40 % av kr. 250,-) * Øvrige kommunale festetomter der Rana kommune er grunneier: - Eiendommer til boligformål kr. 95,-/m2 (40 % av kr. 237,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 150,-/m2 VIRKNINGER AV DETTE Dagens ordning med 25 ganger regulert festeavgift kan i mange tilfeller virke urettferdig og slå veldig skjevt ut for tilsvarende samme type boligeiendom i samme gate. Innløsingsprisens størrelse vil kun være avhengig av regulert festeavgift i slikt tilfelle. Festeavgiften for samme type eiendom i samme gate/område kan variere stort i enkelte tilfeller er det forskjeller opp mot 100 %. Dette avhengig av på hvilket tidspunk opprinnelige festeavtale ble inngått i forrige århundre (50-, 60- eller 70-tallet). Her råder tilfeldighetene vel mye. Ny ordning vil innebære at kun eiendommens arealstørrelse vil være utslagsgivende for innløsingsprisen i tilnærmet samme område. Foreslåtte nye ordning vil bidra til mer likebehandling av tomtefesterne sett ut i fra et økonomisk ståsted. Naboer i samme gate vil få, ved henvendelse til kommunen som grunneier, - samme innløsingstilbud fra kommunen hvor eventuell forskjell kun er ut i fra eiendommens størrelse. Det er viktig at kommunen ivaretar forvaltningen av sine verdier med ansvarlighet, og forutsigbarhet samt likebehandling bør tillegges vekt i denne sammenheng. Innløsingsprisen for den enkelte tomtefester vil i forhold til tidligere øke betydelig i prosent men vil etter vårt syn ikke være å oppfatte som annet enn en forsiktig tilpasning opp mot det rimeligste i markedet. Et tilsvarende prinsipp som dette, også prismessig, har vært benyttet for de festetomtene som familien Meyer fester bort i Rana, - og tilbakemeldinger vi har registrert er at prisnivået ikke oppfattes som spesielt høyt fra festerne sin side som ønsker innløsing. Dette spesielt sett opp i mot det forhold at valget om å innløse vil være en frivillig sak fra tomtefesterens sin side. Vi viser i tabellen under til et par faktiske tilfeller på hvilket utslag endringen gir for en del tomter med de satser vi her foreslår. (Eksemplene er reelle - men gatenummer fremkommer ikke av hensyn til hvem dette gjelder):

9 Gate Areal Regulert årlig festeavgift Innløsingspris 25 gangerregelen Bolig i Svartisgata 881 m2 Kr ,- Kr ,- (kr. 45,40/m2) Bolig i 842 m2 Kr ,- Kr ,- Skoginsp. (kr. 50,85/m2) Nilsens veg Bolig i Lars 733 m2 Kr ,- Kr ,- Meyers gate (kr. 61,83/m2) Næring i Vika 2190 m2 Kr , ,- * (kr. 93,-/m2) Bolig i Vika 433 m2 Kr. 510,- Kr ,- (kr. 29,45/m2) Bolig i rekke på 209 m2 Kr. 460,- Kr Lyngheim (kr. 55,02/m2) Bolig på 934 m2 Kr. 887,- Kr ,- Sagbakken (kr. 23,74/m2) Bolig på Ytteren 977 m2 Kr. 658,- Kr ,- (kr. 16,84/m2) Innløsingspris 40 % regelen Kr ,- (kr. 130,-/m2) Kr ,- (kr. 130,-/m2) Kr ,- ( kr. 130,-/m2) Kr ,- ** (kr. 175,-/m2) Kr ,- (kr. 100,-/m2) Kr ,- (kr. 110,-/m2) Kr ,- (kr. 110,-/m2) Kr ,- (kr. 95,-/m2) *) Gammel innløsingspris forutsatt fortsatt bruk av satsene i f.sak 27/05 av **) Ny foreslått innløsingspris I kartutsnitt som følger denne saken som trykt bilag er vist hvor skillet går i området Skansen og langs i Vika hvor vi foreslår et skille mellom prisene. Til orientering kan nevnes at vi har registrert at Meyer-familien benytter samme prinsipp ved innløsingssaker som gjelder sine eiendommer. De bruker soneinndelinger og fastpris beregnet etter en stipulert 40 % grunnpris. Etter det vi har fått opplyst ligger prisnivået (40 %) på disse eiendommene i størrelsesorden kr pr. m2 for boligeiendommer og kr pr. m2 for næringseiendommer gjeldende for KONKLUSJON Vurderingene foran er sammenfattet i rådmannens forslag til vedtak som fremkommer av innstillingen. Forøvrig videreføres kommunestyrets vedtak av i k.sak 27/05 i følgende saker: I de tilfeller tomtefestelovens 15 gir hjemmel til å regulere årlige festeavgifter til et høyere beløp enn det som følger av endret pengeverdi, - legges til grunn de samme satser som tidligere: - boligtomter årlig festeavgift settes til 6 % av gjeldende råtomtepris - næringstomter årlig festeavgift settes til 7 % av gjeldende råtomtepris. I de tilfeller Rana kommune ikke er grunneier, men er bortfester av tomter av eiendom som kommunen selv fester, - legges til grunn grunneierens satser ved regulering av festeavgiften for de

10 tomtene Rana kommune har hjemmel i loven til å regulere etter tomteverdi. Dette gjelder når de kommunale satser ikke er tilstrekkelig til å dekke inn egne kostnader ved feste av arealene. UTRYKTE BILAG: - Protokoll fra kommunestyresak 27/05 av Kartutsnitt 1 - gnr. 20 bnr. 65 datert Kartutsnitt 2 gnr. 20 bnr. 65 i Vika datert Utdrag av tomtefesteloven Teknisk avdeling, den 22. oktober 2013 Sverre Å. Selfors teknisk sjef Dag-Arnfinn Nilsen saksbehandler

11 - Eiendommer til boligformål kr. 95,-/m2 (40 % av kr. 237,-) - Eiendommer til næringsformål kr. 150,-/m2 Satsene vurderes endret/justert ved hvert årsskifte i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Ved innløsing av festetomter må fester dekke gebyrer og omkostninger i tilknytning til oppretting og tinglysing av ny matrikkel samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten. I de tilfeller tomtefestelovens 15 gir hjemmel til å regulere årlige festeavgifter til et høyere beløp enn det som følger av endret pengeverdi, - legges til grunn de samme satser som tidligere: - boligtomter årlig festeavgift settes til 6 % av gjeldende råtomtepris - næringstomter årlig festeavgift settes til 7 % av gjeldende råtomtepris. I de tilfeller Rana kommune ikke er grunneier, men er bortfester av tomter av eiendom som kommunen selv fester, - legges til grunn grunneierens satser ved regulering av festeavgiften for de tomtene Rana kommune har hjemmel i loven til å regulere etter tomteverdi. Dette gjelder når de kommunale satser ikke er tilstrekkelig til å dekke inn egne kostnader ved feste av arealene. Rett utskrift: Tomas A. Bang Sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, Marit Kristin Graven Runde Tor Olav Runde Søndre Skøyen Boligstiftelse v/styrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Bakgrunn Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Vi har i overkant av 200.000 tomtefesteforhold i Norge, hvorav omlag

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535

Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Side 1 av 29 Utskrift fra Lovdata - 10:16 Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2010-05-12 Publisert HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Stikkord Tomtefeste. Innløsning.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Rettslig medhjelper: (advokat Frode A. Innjord) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Rettslig medhjelper: (advokat Frode A. Innjord) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00807-P, (sak nr. 2010/44), sivil sak, anke over dom, Staten v/fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 9. januar 2014/TH/GS/PB/GE/TR HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 1. Innledning I NOU 2013:11 foreslår et utvalg med professor Kåre Lilleholt som leder

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2010 16. årgang. Tema: Skatt og avgift

Eurojuris. Nr. 1/2010 16. årgang. Tema: Skatt og avgift Eurojuris informerer Nr. 1/2010 16. årgang Tema: Skatt og avgift SIDE 2 Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 norske advokatkontorer. Vårt hovedfokus er kvalitet, faglig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2 NHO Eiendomsskatt Rimelig og forutsigbar Delrapport 2 April 2014 Eiendomsskatt 1. Innledning og sammendrag 2. En rimelig og forutsigbar eiendomsskatt 2.1. Begrunnelse for eiendomsskatt 2.2. Eiendomsskatten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer