KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM"

Transkript

1 KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN

2 KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger og arealer til lavest mulig kostnad og best mulige rammevilkår over tid. I NOU 2004: 22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» er hovedkriteriene for god eiendomsforvaltning angitt slik: Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. 2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. 3. Generelle delkriterier: a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov. b. Effektiv arealutnyttelse. c. Godt, verdibevarende vedlikehold. d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. e. Målrettet utvikling av eiendommenes kvaliteter. f. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen. g. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. 4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. Disse hovedkriteriene er lagt til grunn i videre offentlig arbeid og utredninger på det eiendomsfaglige området og har festet seg som allmenne hovedprinsipper generelt. Bergen kommune vil i utgangspunktet slutte seg til disse kriteriene som grunnlag for sin eiendomsforvaltning for å oppnå visjonen om god og målrettet forvaltning. En god og langsiktig eiendomsforvaltning basert på nevnte hovedkriterier vil blant annet bidra til at investeringsstrukturene forbedres, styring av prosjektene forbedres og man kan over tid oppnå en opp mot optimal eiendomsutnyttelse, og bygge oppunder kommunens hovedstrategi på eiendomsområdet. Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører Bergen kommune er en betydelig eiendomsbesitter, og en rekke avdelinger og virksomheter i kommunen er på ulike måter involvert i forvaltning og drift av eiendommer. Bergen kommunes eiendomsmasse består bl.a. av: Ca matrikulerte og umatrikulerte grunneiendommer. Ca bygninger (formålsbygg mv.) med til sammen i overkant av 1 mill. kvm. areal. Ca kommunale boliger (leiligheter for vanskeligstilte på boligmarkedet, leiligheter i bofellesskap for ulike målgrupper). Kommunale veier, gang-/sykkelveier mv. Kommunale parker, byrom og friområder. Kommunale idrettsanlegg. Ulike eiendommer og bygninger knyttet til teknisk infrastruktur, som. f.eks. vann- og avløpsanlegg. 260

3 KAPITTEL 6 Forvaltning av kommunal eiendom er et omfattende område, med mange interne aktører. Også brukerne i de tjenesteytende byrådsavdelingene legger sterke føringer og premisser for utvikling og drift av kommunale eiendommer og bygg. Området krever derfor stor grad av samarbeid på tvers av byrådsavdelinger og virksomheter. De primære aktørene innen drift og forvaltning av kommunal eiendom er likevel: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE) Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning (SSE) koordinerer eiendomsvirksomheten i BFEE, og arbeider med overordnede strategier og prosesser på eiendomsområdet. Seksjonen ivaretar også rollen som faglig sekretariat for byråden, og forbereder de politiske sakene på eiendomsområdet. Etat for bygg og eiendom (EBE) er den «personifiserte eier» av de kommunale formålsbyggene ekskl. boliger, og drifter og forvalter disse. Etaten står for kjøp og salg av kommunal eiendom, inngår leiekontrakter og ivaretar dag-til-dag-oppfølgingen av den kommunale eiendomsporteføljen. EBE er også ansvarlig for håndtering av fremtidige og inngåtte OPS-avtaler. Etat for utbygging (EFU) gjennomfører kommunale investeringer i bygg og anlegg etter bestilling internt fra BFEE, eller fra fagbyrådsavdelingene. EFU er en prosjektlederorganisasjon, som kjøper inn både utredningstjenester, prosjektering og entreprenørtjenester fra private leverandører. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) Etat for boligforvaltning eier, drifter og vedlikeholder kommunale boliger til målgrupper nevnt over. Forvaltningen skjer i nært samarbeid med Boligetaten, som tildeler kommunale boliger etter søknad. Grønn etat forvalter Bergen kommunes parker, friområder og byrom. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (BBKM): Etat for plan og geodata og Etat for byggesak og private planer behandler reguleringssaker og utarbeider arealplaner som også kan omfatte kommunale eiendommer. Etatene bidrar dermed med å legge premisser og føringer som får betydning for utviklingen av de kommunale eiendommene. 261 Etat for utbyggingsavtaler arbeider med realisering av reguleringsplaner, og benytter bl.a. utbyggingsavtaler som en sentral metode. Etaten er dermed involvert i prosesser som i mange tilfeller også omfatter kommunale eiendommer. Trafikketaten forvalter de kommunale veiene, med tilhørende installasjoner (trapper, broer mv.). Etaten forvalter også de offentlige gang- og sykkelveier som er i Bergen kommune eie. Vann- og avløpsetaten forvalter eiendommer direkte knyttet til VA-anlegg, inkl. formålsbygg på dette området. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI) Idrettsservice forvalter og drifter kommunale idrettsanlegg og idrettshaller/ svømmehaller, med unntak av en del haller og anlegg som ligger integrert i skolebygg. I tillegg til de interne virksomhetene nevnt over har Bergen kommune eierskap i to virksomheter som kompletterer bildet av den kommunale eiendomsforvaltningen: 261

4 KAPITTEL 6 Bergen tomteselskap AS (BTS) eies 100 % av Bergen kommune, og har tradisjonelt utviklet store deler av de tomtene som skal dekke byens boligbehov. I tillegg kommer produksjon av byggeklare tomter for næringsformål og offentlige formål. Tomteselskapet besitter i dag ca grunneiendommer. Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift som består av medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner. BOH disponerer betydelige eiendomsressurser i Bergen kommune. Bygg- og eiendomskapitlet i budsjettdokumentet omfatter i det videre detaljerte budsjettinnspill med mål og andre rammer for eiendomsvirksomheten i BFEE, samt Etat for boligforvaltning i BSBO. Omtale av de andre aktørene på eiendomsområdet finnes under de respektive tjenesteområder. Hovedtrekkene i den kommunale eiendomsforvaltningen Kommunal eiendomsforvaltning tjener flere formål. I store trekk kan vi oppsummere Bergen kommunes eiendomsforvaltning i følgende fire hovedtrekk: Kommunen eier og forvalter eiendom som er knyttet til kommunens egne behov; i denne sammenhengen som innsatsfaktor i den kommunale tjenesteproduksjonen. Bergen kommune er også leietaker hos private tilbydere av bl.a. bygninger, gjennom tradisjonelle leieforhold eller OPS-avtaler. Det meste av den kommunale tjenesteproduksjonen skjer likevel med basis i egne bygg og eiendommer. 2. Kommunen kan også eie eiendom der det er hensiktsmessig med en offentlig eier av arealene, slik at disse i størst mulig grad kan komme allmenheten til gode, som for eksempel offentlig eide natur- og friluftsområder. 3. Kommunal eiendom kan være en viktig innsatsfaktor i det å sikre en ønsket byutvikling/arealutvikling i et område, eksempelvis for å sikre arealer til sosial infrastruktur som skoler, barnehager mv. for fremtiden. 4. Forvaltning av kommunal eiendom representerer et inntektspotensial for kommunen. I stor grad har utvikling av eiendom bl.a. med økonomisk avkastning som formål blitt ivaretatt gjennom Bergen Tomteselskap AS, men slike prosesser er også gjennomført i kommunal regi. Etter hvert som tomteselskapets rolle har blitt justert og endret, kan dette perspektivet bli stadig viktigere også innenfor den kommunale eiendomsforvaltningen. Oversikt over formålsbygg (ekskl. boliger) i Bergen kommunes eie Skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg og ulike typer administrative lokaler utgjør de største gruppene av formålsbygg (bygg til Bergen kommunes egen aktivitet). I tillegg kommer parkeringshus, som utgjør betydelige arealer, men som har langt lavere kostnader til både investering og drift/vedlikehold enn andre bygningskategorier. Følgende tabell viser hvordan Bergen kommunes bygningsmasse fordeler seg mellom de ulike bygg-kategoriene: 262

5 KAPITTEL 6 Tabell 1: Oversikt over Bergen kommunes formålsbygg, ekskl. kommunale boliger Byggkategori Ant eiendommer Ca. antall bygg Areal i kvm. Skole inkl. kulturskole mv Barnehage Idrettshall, håndballhall, svømmehall Kulturhus mv Helsebygg, herav 22 sykehjem Administrasjonsbygg Andre bygg (inkl. hus ved barneparker) Parkeringshus SUM ASSS-data for eiendomsområdet Tabellen under viser tjenesteprofilen til Bergen innenfor eiendomsforvaltning, sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og ASSS-gjennomsnittet (de 10 største kommunene i landet): Tabell 2: ASSS Bergen kommunes tjenesteprofil; eiendomsforvaltning Indikator Bergen Oslo Trondheim Stavanger Snitt ASSS Prioritering/behov Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal 9,0 8,4 10,1 8,2 8,9 eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i 3,1 3,7 3,6 3,9 4,1 kvadratmeter per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Energikostnader for kommunal ,8 eiendomsforvaltning per kvadratmeter Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter 51,3 41,4 41,1 45,7 36,4 263 Reviderte tall fra 2013, per Det er blitt jobbet målrettet i ASSS-nettverket for eiendomsforvaltning med å gjøre tallene for eiendomsforvaltning sammenlignbare på tvers av kommunene. Tallene som presenteres her for 2013 regnes som relativt robuste og sammenlignbare, samtidig som arbeidet med å forbedre datakvaliteten fortsetter. 263

6 KAPITTEL 6 Driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning består av utgifter til Forvaltning (F), Drift (D) og Vedlikehold (V). Bergen har i 2013 lavere driftsutgifter per innbygger til kommunal eiendomsforvaltning, enn ASSS gjennomsnittet. Samtidig var en større andel av Bergen sine driftsutgifter utgifter til eiendomsforvaltning, sammenlignet med ASSS gjennomsnittet. For indikatoren brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger ligger Bergen litt over ASSS gjennomsnittet. Samtidig har både Trondheim, Stavanger og Oslo høyere brutto investeringsutgifter til eiendomsforvaltning, enn Bergen. Derimot viser indikatoren brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, at over halvparten av Bergen sine investeringer var innenfor eiendomsforvaltning. Bergen har lavest areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger. Dette har sammenheng med at Bergen har en stor andel areal i private barnehager og omsorgsinstitusjoner, som ikke innrapporteres som leid eller eid areal i Bergen. Bergen ligger over gjennomsnittet på korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. 264 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter: Bergen har relativt høye energikostnader, sammenlignet med de andre storbyene. Denne indikatoren er påvirket av både forbruk og prisvariasjoner. Utvalgte tidsserier Tabell 3 (under) viser utviklingen i netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger for ASSS kommunene fra 2011 til Bergen har hatt en stabil økning i driftsutgifter til eiendomsforvaltning fra Tabell 3: ASSS netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Tabell 4 (under) viser utviklingen i brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger. En forventer en ytterligere investeringsvekst de kommende år. 264

7 KAPITTEL 6 Tabell 4: ASSS brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Vedlikeholdsstrategi oppfølging av vedlikeholdsplanen Vedlikeholdsplanen for årene ble behandlet av bystyret 29. mai 2013 (jf. bystyresak 98/13). Vedlikeholdsplanen viste at Bergen kommune, basert på eksisterende bygningsmasse pr. mai 2013, hadde behov for midler til drift og vedlikehold på kr 344 mill. pr. år. Dette dekker elementene administrasjon av byggforvaltningen, forsikringer, løpende drift og ordinært, planlagt vedlikehold, og er basert på en situasjon der byggene er i en «normaltilstand», uten betydelig vedlikeholdsetterslep. Beregningen av budsjettbehovet er basert på nøkkeltall fra Holte byggsafe, og tar utgangspunkt i et middels drifts- og vedlikeholdsnivå. Gjennomgangen av eksisterende budsjettramme for 2013 viste at Bergen kommune samlet sett (i alle byrådsavdelinger) hadde budsjettert ca. kr 230 mill. til de samme oppgavene. Avviket mellom tilgjengelig ramme og årlig behov utgjorde derfor på dette tidspunktet kr 114 mill. I budsjettet for 2014 ble rammene til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) økt med kr 80 mill., og økonomiplanen skisserte en videre opptrapping for perioden , i tillegg til normal kompensasjon for pris- og lønnsvekst. I budsjettrulleringene vil oversiktene over behov satt opp mot tilgjengelige ressurser bli fortløpende oppdatert. Behovet basert på nøkkeltallene fra Holte (FDVnøkkelen) vil endres basert på hovedsakelig to forhold: 265 Endring i areal (tilgang og avgang av areal i bygningsmassen). Endring i nøkkeltallene, basert på prisnivå for tjenestene (indeksregulering). Tabell 5: Endret behov for FDV-midler fra 2014 til 2015 Areal i kvm. Iht. vedlikeholdsplan 2013/2014 Netto arealendring (prognose) Areal kvm. iht. vedlikeholdsplan 2015 Nøkkeltall FDV 2013 (kr/kvm.) Nøkkeltall FDV 2014 (kr/kvm.) Årlige kostnader FDV budsjett (mill. kr) Årlige kostnader FDV budsjett (mill. kr) Skole ,9 174,5 Barnehage ,7 9,9 Idrettshall ,9 67,0 Svømmehall eks ,7 9,9 265

8 KAPITTEL 6 Areal i kvm. Iht. vedlikeholdsplan 2013/2014 Netto arealendring (prognose) Areal kvm. iht. vedlikeholdsplan 2015 Nøkkeltall FDV 2013 (kr/kvm.) Nøkkeltall FDV 2014 (kr/kvm.) Årlige kostnader FDV budsjett (mill. kr) Årlige kostnader FDV budsjett (mill. kr) hovedanlegget Hovedanlegget ,7 9,9 Kulturhus ,1 8,8 Bibliotek ,8 0,8 Sykehjem ,9 32,6 Kontorbygg ,8 5,4 266 Kontorbygg, bykjerne (NY) ,4 Rådhus ,6 2,5 Andre bygg ,7 17,9 Parkeringshus over terreng Parkeringshus under terreng SAMLET BEHOV ,4 3, ,3 1, ,4 351,0 Endret behov fra 2014 til 2015 pga. arealendringer og indeksregulerte nøkkeltall for FDV-kostnader 6,2 Tabellen over (tabell 5) indikerer endringen i behov fra 2014 til 2015 ut fra disse faktorene. Tabellen viser at FDV-budsjettet må styrkes med kr 6,2 mill. for å ta høyde for prisvekst og arealendring. I byrådets forslag til budsjett er det foreslått en økning av midlene til FDV med i alt kr 26,2 mill., der kr 6,2 mill. er den nevnte kompensasjon for lønns- og prisvekst til Etat for bygg og eiendom (se over), og kr 20 mill. er en tidligere innarbeidet styrking av FDV-budsjettet. De siste kr 20 mill. representerer altså en realvekst sett opp mot budsjettet for Samtidig er det foretatt en ny beregning av kommunens samlede budsjettavsetning til de oppgaver som inngår i FDVnøkkelen, som viser et samlet budsjett på kr 333,9 mill. Gapet mellom behov og tilgjengelig ramme er dermed redusert fra ca. kr 114 mill. i 2013, først til ca. kr 34 mill. i 2014, og videre til ca. kr 14 mill. i budsjettforslaget for Med den allerede innarbeidete realveksten i økonomiplanen for årene vil avviket mellom behov og ramme være eliminert før utløpet av økonomiplanperioden. Handlingsplaner etter tilstandskartlegging status Bystyret har så langt fått til behandling 4 handlingsplaner for skolebygg (HP1 skole HP4 skole), 1 handlingsplan for helsebygg (HP1 helse) og 1 handlingsplan for idrettsbygg (HP1 idrett). Tilstandskartleggingen videreføres etter planen som er innarbeidet i Vedlikeholdsplan Alle formålsbyggene vil være ferdig kartlagt innen utgangen av Handlingsplanene i sin første versjon, omtalt i dokument-tittelen som en «løypemelding», videreformidler informasjon og kostnadsanslag slik de fremkommer i de uavhengige tilstandsrapportene. Plan for gjennomføring av tilstandskartlegging av alle kommunens formålsbygg følger av vedlikeholdsplanen, som bystyret behandlet i møte 29. mai 2013 (se vedlikeholdsplanen side 7, figur 1). 266

9 KAPITTEL 6 En del av de eldste byggene i Bergen kommunes portefølje har vært i dårlig forfatning. Dette gjelder bl.a. en del av skolene i de to første handlingsplanene, og en del bygg i de tidlige handlingsplanene for andre bygningskategorier. Det er imidlertid verd å bemerke at når hele bygningsmassen nå kartlegges, omfatter dette også en rekke bygg som må betraktes å være i en normal tilstand ut fra byggets alder. De skisserte vedlikeholdstiltakene for de neste 10 årene, slik de fremkommer i tilstandsrapportene, er derfor en kombinasjon av behov for ordinært, planlagt vedlikehold de neste 10 årene, og håndtering av vedlikeholdsetterslep. Nye handlingsplaner og prosjekter må innarbeides fortløpende ved hver rullering av økonomiplanen. Det er likevel viktig å merke seg at tiltakene i handlingsplanene vil bli gjennomført i et års perspektiv, mens økonomiplanen dekker 4 år. Konkret innarbeidelse av mange enkeltprosjekter ligger derfor flere år frem i tid. Oppsummert er status for de så langt utarbeidete handlingsplanene som følger (siste kolonne viser hva som er innarbeidet i økonomiplanen før denne budsjettrulleringen): Tabell 6: Fremlagte handlingsplaner for rehabilitering av bygg Handlingsplan Ant. enheter Kostnadsanslag Innarbeidet i øk.pl. Handlingsplan 1 skole ,8 mill ,8 mill. Handlingsplan 2 skole ,0 mill ,1 mill. 1 Handlingsplan 3 skole ,8 mill. - Handlingsplan 4 skole ,5 mill. - Handlingsplan 1 helsebygg ,7 mill. - Handlingsplan 1 idrettsbygg ,6 mill. - SUM pr. mai ,4 mill ,9 mill. Sekkeposten er avsatt med et noe høyere beløp enn summen av tilstandsrapportene. Fra denne sekkeposten er det også vedtatt avsatt midler til videre forprosjekter i alle de så langt fremlagte handlingsplanene, jf. bystyrets vedtak i sak om HP4 skole 23. april Kostnadsanslagene som følger av handlingsplanene er beheftet med usikkerhet. Årsakene til dette er flere: Tilstandsrapportene anslår ikke bare et vedlikeholdsetterslep, men angir også ordinære vedlikeholdstiltak i kommende 10-årsperiode. Dette er delvis å anse som en prognose. Tilstandsrapportene tar kun for seg bygget slik det er, og angir hva som må utføres for å bringe den tekniske standarden opp til normalt nivå. Tiltakene blir imidlertid ofte mer omfattende, fordi det samtidig f.eks. bygges på for å øke byggets kapasitet, eller det må bygges om f.eks. for å gjøre tilpasninger til ny pedagogikk (skolene). I tillegg møter en ofte krav om reguleringsendringer mv. når det skal utføres større bygningsmessige endringer. For å ta høyde for disse faktorene, er kostnadsanslagene slik de fremkommer i tilstandsrapportene ved rulleringen av økonomiplanen for økt opp med 50 %. I periodiseringen er det lagt til grunn at tiltakene i handlingsplanen gjennomføres innenfor en 6-årsperiode etter at tilstandsrapportene foreligger. 267

10 KAPITTEL 6 De konkrete investeringsprosjektene, både nybygg og investeringsrammer for rehabilitering og oppgradering av bygg, er nærmere omtalt under det enkelte tjenesteområde. Tilstand og vedlikeholdsstatus for Bergen kommunes boligmasse Kommunale boliger forvaltes av Etat for boligforvaltning (EBF) i Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO). Bygningsmassen til EBF består av 420 bygninger med boenheter fra 1890 til nye bygg. I 2003 ble det gjennomført en tilstandsanalyse på et representativt utvalg objekter; 24 objekter med 470 leiligheter. Vedlikeholdsetterslepet ble den gang estimert til ca. kr 158 mill. eks. mva. justert til kroneverdi i 2013, ca. kr 232 mill. I 2009 ble det utført en oppdatering av tilstandsanalyse gjennomført i Tilstandsanalysen ble denne gang utført på et mindre utvalg boliger enn i 2003, med til sammen 277 leiligheter. Denne tilstandsvurderingen ga et stipulert vedlikeholdsetterslep på kr 197 mill. Justert til kroneverdi 2013 utgjør dette kr 211 mill. 268 I 2013 er det på nytt gjennomført en analyse på 24 objekter, med 665 boenheter. Utvalgte objekter er et representativt utvalg bygninger som danner grunnlag for å kunne gi en oversikt mht. vedlikeholdsetterslep samt fremtidig vedlikeholdsbehov. Undersøkelsen i 2013 gir et tallfestet vedlikeholdsetterslep på 192 millioner. I tillegg til vedlikeholdsetterslepet kommer behov for oppgradering og standardheving i forhold til brannsikkerhet, energi-/enøktiltak, ventilasjon, tilgjengelighet og fellesanlegg. Tilstandsanalysene i 2003, oppdatering i 2009 eller 2013 har ikke vurdert utvendig infrastruktur (VA, veier og plasser) Tabell 7: Vedlikeholdsetterslep i boligmassen Vedlikeholdsetterslep (2013 kroneverdi) 232 mill. 211 mill. 192 mill. Endring - 21 mill. 19 mill. Tilstandsanalysen fra 2013 viser at EBF har hatt fokus på vedlikehold og har hatt budsjetter som har medført at etterslepet er gradvis er noe redusert siden Det vil fremover være viktig å ha fortsatt oppmerksomhet på et godt vedlikeholdsnivå og sikre at boligmassen forbedres og vedlikeholdes slik at beboerne har gode og funksjonelle boliger med godt inneklima. Samtidig vil et godt vedlikeholdsnivå innebære at kommunens verdier ikke forringes. De siste årene har EBF fått overført deler av virksomhetens overskudd til vedlikeholdsfond. Dette er benyttet til oppgradering av bygningsmassen, og har bidratt til reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Rapporten viser at dersom vedlikeholdsetterslepet skal reduseres vesentlig må budsjett for vedlikehold økes. Av rapporten fremkommer akutt-tiltak på befarte eiendommer (tilstandsgrad 2-3, konsekvensgrad 2-3) på totalt kr 11 mill. Disse er under utføring i Oppsummert viser tilstandsanalysen at EBF utfører et tilfredsstillende vedlikeholdsarbeid på boligmassen. Boligene vil alltid ha et visst etterslep. Skal boligmassen oppgraderes mer i henhold til 268

11 KAPITTEL 6 dagens krav, samt at nivå på vedlikeholdsetterslepet totalt sett skal reduseres, bør budsjett for vedlikehold på sikt økes noe. Satsingsområder i økonomiplanperioden Oppfølging av kommunens bygningsmasse er fremdeles en av de høyest prioriterte oppgavene for byrådet i Bergen. Håndtering av etterslep på vedlikehold er krevende i en periode der de økonomiske rammene er stramme, og der kommunen samtidig har behov for å gjennomføre en del nye investeringer for å møte økte behov (demografiutfordringer). Gjennom den grundige tilstandskartleggingen besitter Bergen kommune etter hvert en unik kunnskap om egen bygningsmasse (formålsbygg). Tilstandsrapportene har i utgangspunktet et perspektiv på 10 år. For Bergen kommune blir det nå viktig å etablere en langsiktig investeringsplan for bygg, som på grunn av utfordringene skissert over bør ha et 15-årig perspektiv. Byrådet har derfor startet arbeidet med å samle de ulike handlingsplanene i én, overordnet handlingsplan, som skal angi innbyrdes prioritering mellom investeringstiltakene i den etablerte bygningsmassen. Denne planen må rulleres og ajourføres årlig, og blir et viktig arbeidsredskap også med tanke på å identifisere behov for kortsiktige tiltak som gjør det mulig å drifte eldre bygg frem til det skal gjennomføres mer omfattende rehabilitering eller oppgradering. Kommunens hovedtiltak innenfor eiendomsforvaltningen i kommende økonomiplanperiode kan oppsummeres som følger: Fullføre tilstandskartlegging. Basert på denne, etablere en samlet, langsiktig investeringsplan for rehabilitering av den kommunale bygningsmassen. Gjennomføre vedlikeholdsplanens forutsetninger om at nye eller nylig rehabiliterte bygg skal vedlikeholdes etter prinsippene for verdibevarende vedlikehold fra dag 1. Etablere robuste rutiner for LCC (Life Cycle Cost), slik at både investeringsbeslutninger og etterfølgende driftskostnader optimaliseres i hele byggets levetid. Gjennomføre salgsprosesser og kapitalfrigjøring gjennom salg av eiendom på en slik måte at kommunens langsiktige behov for arealreserver blir ivaretatt. Etablere rutiner og prosedyrer for arealeffektivisering, både for egne og innleide lokaler. I størst mulig grad søke å samle kommunal virksomhet i «klynger» for å oppnå arealeffektive løsninger og andre synergieffekter ved samlokalisering. Gjennomgå og forbedre bestillingssystemet for arealer og bygninger. Øke kompetansenivå hos eiendomsavdelingene og brukerne gjennom opplæring, koordinering og videre utvikling og oppfølgning av samarbeid på tvers av byrådsavdelingene. 269 Nærmere om eiendomsetatene I det følgende vil utfordringer og målsetninger for kommunens egne byggetater bli gjennomgått, med tilhørende drifts og investeringsbudsjett i økonomiplanperioden. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at nevnte budsjettstørrelser også inngår under de respektive tjenesteområdene beskrevet i kapittel 3 og

12 KAPITTEL 6 Etat for bygg og eiendom Etat for bygg og eiendom (EBE) sin hovedoppgave er å dekke kommunens behov for lokaler til kommunal virksomhet, gjennom å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse. Etaten forvalter, drifter og vedlikeholder bortimot bygg med et samlet areal på om lag 1,041 mill. m 2. En skole, barnehage eller et sykehjem kan gjerne bestå av flere bygg. Bruttotabell drift VB Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 181,6 201,3 201,3 201,3 201,3 Utgifter til vedlikehold 162,4 197,1 212,1 227,1 227,1 Øvrige varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 86,7 82,0 82,0 82,0 82,0 Overføringsutgifter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum utgifter 431,7 481,6 496,6 511,6 511,6 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -219,3-205,2-205,2-205,2-205,2 Tilskudd og refusjoner -2,8-4,1-4,1-4,1-4,1 Sum inntekter -222,1-209,3-209,3-209,3-209,3 Netto driftsramme 209,6 272,3 287,3 302,3 302,3 270 Fordeling på underliggende tjenesteområder og tjenester Tjenesteområde Tjeneste VB Barnehage Førskolelokaler og uteareal 16,5 26,8 27,8 26,8 26,8 Skole Skolelokaler og uteareal 153,5 174,5 178,5 183,5 183,5 Tjenester til eldre Byggdrift sykehjem 34,4 46,9 50,9 53,9 53,9 Dagsenter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Brannvesen Beredskap mot branner og ulykker 0,5 3,3 3,3 3,3 3,3 Samferdsel Parkering- og myndighetsutøvelse -63,9-61,7-61,7-61,7-61,7 Boligtiltak Kommunale utleieboliger -0,9-0,7-0,7-0,7-0,7 Naturforvaltning og parkd Parkdrift 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 Kulturtilbud Kommunale kulturbygg voksne -3,6-4,2-3,9-2,5-2,5 Kultur og aktivitetstilbud Kommunale kulturbygg barn og unge -6,2-7,3-6,9-8,0-8,0 Bibliotek Bygg bibliotek -4,2-5,0-4,6-3,0-3,0 Idrett Kommunale idrettsbygg- og anlegg 22,8 22,1 25,1 29,1 29,1 Næring Næringsvirksomh. komm. utleie feste -13,2-11,8-11,8-11,8-11,8 Næringsvirksomhet kommunal utleie -10,0-3,9-3,9-3,9-3,9 Administrasjon og fellesfuadministrasjonslokaler 23,5 19,4 21,4 23,4 23,4 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltnin 61,8 75,6 75,6 75,6 75,6 Fellestjenester Offentlige toaletter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Sivilforsvar og beredskap Tilfluktsrom -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Interne tjenester / fordeltedriftstjeneste bygg -6,4-5,9-5,9-5,9-5,9 Håndverkertjenester bygg 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Internfordelte tjenester 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Renholdstjenester -1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 209,6 272,3 287,3 302,3 302,3 270

13 KAPITTEL 6 Status og utfordringer De største utfordringene for 2015 vil være oppfølging av ny vaktmesterordning som er igangsatt høsten 2014 (bystyrevedtak 23. april 2014, sak 86/14). Denne endringen berører direkte ca. 180 av totalt 330 ansatte i etaten. Forventningene er høye både internt i etaten og ute blant brukerne. Hele driftsfunksjonen budsjetteres i Etat for bygg og eiendom. Det iverksettes et kompetansehevende program for driftspersonell, med spesiell vekt på vaktmestertjenesten. Programmet ble igangsatt i 2014 og avsluttes våren 2016.Arbeidet med tilstandskartlegging forsetter etter plan og skal avsluttes i Etablering av egne vedlikeholdsplaner for hvert enkelt bygg vil bli en stor og krevende oppgave, med oppstart Behovet for budsjettposter til strakstiltak er økende. Beregninger gjort i 2013 viste at EBE har behov for midler til forvaltning, drift og vedlikehold på kr 344 mill. pr. år. Kostnader for planlagt vedlikehold indeksreguleres hvert år. Oppdaterte budsjettbehov etter faktisk areal og nye Holte-nøkkeltall viser at behovet har økt fra 344 mill. for 2014 til kr 351 mill. i Kostnader til kommunale avgifter, energi og renhold er ikke inkludert i disse tallene. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Tiltak beskrevet i vedlikeholdsplanen gjennomføres i henhold til tildelte midler. Gjennomføre tilstandskartlegging av bygg i henhold til plan. Rullering av vedlikeholdsplan med årlige HMS - leietakermøter gjennomføres. Gjennomføre kompetansehevende tiltak for vedlikeholdsteknikerne. (vaktmesterne). Nærværet skal økes. Målemetode/indikator Rapportering på framdrift og økonom. Rapportering på antall tilstandskartlegginger i henhold til plan. Rapportering på antall leietakermøter i henhold til plan. Antall som har gjennomført byggdrifterskolen og brannteknisk opplæring. Fraværsstatistikker fra Agresso. Forrige resultat Jf. årsmelding. Nytt tiltak Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Gjennomført vedlikehold og drift i henhold til budsjett med den opptrapping som er angitt i vedlikeholdsplanen. Antall tilstandskartlegginger i henhold til plan. Gjennomført 190 leietakermøter. 30 stk. gjennomført opplæring. 92 % 93 % Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2017) Oppgitt behov for vedlikeholdsmidler justeres i henhold til SSB' indeks for byggearbeider med årlig gjennomsnitt indeks 3,5 %. Alle bygg er tilstandskartlagt. Gjennomført 4 års rullering av vedlikeholdsplanen. Gjennomført opplæring av 50 vedlikeholdsteknikere. 271 Virkemidler for å nå disse målene Opptrapping av drifts- og vedlikeholdsmidlene til Holte-nivå. Fokus på kompetanseheving, leietakeroppfølging, nærvær og arbeidsmiljø. Dekke behovet for rammeavtaler med eksterne tjenesteleverandører. Rekruttere nødvendig kompetanse. Opprettholde et godt arbeidsmiljø og ha en god oppfølging av sykemeldte. Videreutvikle systemer for FDVU, ISO9001, og håndholdte enheter for datafangst. Videreutvikle BMS (balansert målstyring). 271

14 KAPITTEL 6 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,6 209,6 209,6 209,6 Andre kostnadsendringer Merbehov vedlikehold - justering for Holte-indeks og økt areal 6,2 6,2 6,2 6,2 Organisatoriske endringer EBE overtar ansvar for vedlikehold av brannstasjonene 1,2 1,2 1,2 1,2 Ny vaktmesterordning - overføring av midler til EBE 34,3 34,3 34,3 34,3 EBE overtar ansvar for drift og vedlikehold av parkeringsanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 Totalt Prisjustering og diverse endringer 42,7 42,7 42,7 42,7 Nye tiltak forøvrig EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 20,0 35,0 50,0 50,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 20,0 35,0 50,0 50,0 272,3 287,3 302,3 302,3 Kommentarer til driftsbudsjettet Økningen er basert på at EBE i 2018 skal ha midler til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg som tilsvarer bransjestandarden (Holte byggsafe FDV-nøkkelen, middels nivå). Forslag til investeringsbudsjett for Etat for bygg og eiendom Det foreslås følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: 272 Etat for bygg og eiendom Forslag til årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Prosjekt ENØK tiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 ENØK tiltak i helsebygg rebudsjettert 1,0 1,0 ENØK tiltak i idrettsbygg rebudsjettert 0,2 1,0 1,2 ENØK tiltak i skolebygg rebudsjettert 0,7 0,7 Sikringsarbeider generelt 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer sekkepost 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Digitalisering av FDV dokumentasjon 1,3 0,6 1,9 Sum 117,2 117,6 115,0 115,0 464,8 Midlene fordeler seg slik på tjenesteområdene: Etat for bygg og eiendom Forslag til årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde Barnehage 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Skole 40,2 39,5 39,5 39,5 158,7 Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 13,5 14,5 13,5 13,5 55,0 Kulturbygg og anlegg 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Kommunale idrettsbygg og anlegg 13,7 14,5 13,5 13,5 55,2 Administrasjon og fellesfunksjoner 12,3 11,6 11,0 11,0 45,9 Sum 117,2 117,6 115,0 115,0 464,8 272

15 KAPITTEL 6 Kommentarer til investeringsbudsjettet Tabellen inneholder kun investeringsmidler som er direkte budsjettert i EBE. Investeringsmidler til nye bygg og større rehabiliteringsprosjekter (skoler, sykehjem mv.) er kommentert under de respektive tjenesteområdene i budsjettdokumentet. Sekkeposten til mindre bygginvesteringer er økt fra kr 40 mill. i 2014 til kr 100 mill. årlig i økonomiplanperioden. Midlene vil bli benyttet til akutte behov for investeringstiltak ut over handlingsplanene. I tillegg er det behov for å gjennomføre en del strakstiltak av investeringsmessig karakter frem til hovedtiltaket etter handlingsplanen iverksettes. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune - Universell utforming Byrådssak Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune 2009 Bystyresak Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Gjennomgang av krav og forventninger knyttet til nye regler. Vurdering av utfordringer for kommunen. Planen viser hvordan Bergen kommune, kommunens innbyggere og næringsliv kan minske energiforbruket, hvordan klimagasser fra mobile kilder kan reduseres og hvordan man kan fremme bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Planen viser vedlikeholdsbehov for kommunale bygg. Det angis betydelige budsjettbehov til drift og vedlikehold av bygningsmassen i årene fremover. Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. Opptrappes til nivå etter Holte byggsafe ila. økonomiplanperioden. 273 Bystyresak Organisering av vaktmestertjenesten i Bergen kommune etter etablering av nye Etat for bygg og eiendom Denne saken legger føringer på hvordan vaktmestertjenesten skal organiseres, og hvordan ansvarsfordelingen skal være mellom bruker av bygg og Etat for bygg og eiendom. Behov for midler til kompetansehevende program for driftspersonell (jf. vedtakspunkt 4). 273

16 KAPITTEL 6 Etat for utbygging OVERORDNET MÅLSETTING Etat for utbygging (EFU) har som overordnet mål å gjennomføre investeringsprosjekter for å sikre Bergen kommune mest mulig tilfredsstillende lokaler. Etaten har som primær oppgave å utføre prosjekter på vegne av andre byrådsavdelinger. Bruttotabell drift VB Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 Øvrige varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 4,3 6,6 4,3 4,3 4,3 Sum utgifter 24,1 26,4 24,1 24,1 24,1 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -22,9-22,9-22,9-22,9-22,9 Sum inntekter -22,9-22,9-22,9-22,9-22,9 Netto driftsramme 1,2 3,5 1,2 1,2 1,2 Fordeling på underliggende tjenester 274 VB Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Skolelokaler og uteareal 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 1,2 3,5 1,2 1,2 1,2 Utfordringer i tjenestene Etat for utbygging er en rendyrket prosjektorientert organisasjon. Et større arbeid med revidering av kvalitetssikringssystemer og andre interne styringsdokumenter er under arbeid, og dette er ressurskrevende. Det har vært høy investeringstakt de senere år, og dette presset forventes ikke å avta. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Innføre lønnsomhetsvurdering i alle større prosjekter - sørge for at alle prosjekter omgjøres og sammenlignes mot kr/kvm Utarbeide kvalitetssystem for EFU Implementere Livssykluskostnader (LCC) og årskostnader i anbudsog prosjektprosessen Innføre investeringsmodul i økonomisystemet for å gi mulighet for kontinuerlig rapportering Målemetode/ indikator Andel nye prosjekter Ferdigstilte "kapitler" i håndbok Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) % 100 % % 100 % Antall prosjekter - 10 Alle Antall prosjekter - Alle nye Alle Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Virkemidler for å nå disse målene Etat for utbygging samarbeider med andre større offentlige utbyggere for å utarbeide nøkkeltallsrapportering som gir sammenlignbare tall på tvers av prosjekter. Det arbeides også med en 274

17 KAPITTEL 6 totalrevisjon av kvalitetssystemer. Det er i tillegg satt ned interne arbeidsgrupper for å innføre LCCvurderinger i anskaffelser og prosjektering, i samråd med Etat for bygg og eiendom. I samarbeid med LRS gjennomføres det er prosjekt for å implementere investeringsmodulen i Agresso, noe som vil gi prosjektledere et verktøy for kontinuerlig oppdatering av prognoser, og gode rapporteringsmuligheter. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,2 1,2 1,2 1,2 Engangstiltak Riving av paviljonger på Ulsmåg - engangstiltak 2,3 0,0 0,0 0,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 2,3 0,0 0,0 0,0 3,5 1,2 1,2 1,2 Kommentar til driftsbudsjettet Etat for utbygging belaster alle kostnader med unntak av lønn til direktør på prosjektene. Det foreslås at denne nettorammen videreføres, justert for pris-/lønnsjustering. Det forventes oppbemanning i perioden som dekkes av økonomiplanen, som følge av at det er mange tiltak under planlegging i årene fremover. Det nøyaktige innslagspunktet for dette tilpasses i forhold til prosjektmengden. I 2015 vil det i tillegg komme kostnader i tilknytning til fjerning av midlertidige paviljonger på Ulsmåg skole. Dette er estimert til å utgjøre 2,3 mill. eks. mva. (2,1 mill. eks. mva. i 2013, prisjustert). Forslag til investeringsbudsjett for Etat for utbygging Det foreslås følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: Etat for utbygging Forslag til årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Prosjekt Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 6,5 18,0 24,5 Utredningsmidler Handlingsplan 2 5 skolerehab. 3,0 3,0 6,0 Rehabilitering skolebygg Handlingsplan 2 6 sek 103,9 414,8 926, , ,5 Handlingsplan 1 2 barnehage 6,9 19,4 26,2 Handlingsplan 1 3 helse 9,0 18,0 68,9 140,8 236,7 Handlingsplan 1 3 idrettsbygg 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Handlingsplan 1 2 administrasjonsbygg 9,8 34,4 44,2 Handlingsplan 1 kulturbygg 27,5 27,5 Handlingsplan 1 brannstasjoner 7,6 7,6 Handlingsplan 1 andre bygg 4,5 4,5 Eidsvåg skole utredning 1,0 1,0 Kronstad skole utredning oppgradering 1,0 1,0 Christi Krybbe skoler SFO utredning rehab 1,0 1,0 Sum 134,4 474, , , ,

18 KAPITTEL 6 Investeringsmidlene fordeler seg slik på tjenesteområdene: Etat for utbygging Forslag til årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde Barnehage 6,9 19,4 26,2 Skole 116,4 435,8 926, , ,0 Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 9,0 18,0 68,9 140,8 236,7 Brannvesen 7,6 7,6 Kulturbygg og anlegg 27,5 27,5 Kommunale idrettsbygg og anlegg 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Administrasjon og fellesfunksjoner 9,8 38,9 48,7 Sum 134,4 474, , , ,1 276 Kommentarer til investeringsbudsjettet De fleste investeringsprosjekter som Etat for utbygging gjennomfører budsjetteres og beskrives under de respektive byrådsavdelingenes tjenesteområder. Noen investeringer har EFU fått et mer selvstendig ansvar for og gjennomføres uten at en fagbyrådsavdeling er bestiller. «Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet» har vært vedtatt med totalsum 638 millioner med henholdsvis 150, 100 og 85 millioner i årene I forbindelse med Bystyrets vedtak for Handlingsplan 1 for skoler, ble det angitt at disse midlene skulle fordeles til konkrete skoler, og at dette skulle oppføres som separate poster på investeringsprogrammet. De tidligere vedtatte forslagene for fremkommer derfor i hovedsak under den enkelte skole i forslag til investeringsprogram utarbeidet av Byrådsavdeling for barnehage og skole. Det er behov for 25 millioner i perioden til Minde skoles SFO-bygg, som ikke har en egen avsetning i investeringsprogrammet. Budsjettposten «Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehabilitering» oppsto i forbindelse med tertialrapport , da det ble vedtatt en ramme på 20 millioner til forprosjekter for skoler som ikke hadde egen avsetning på investeringsbudsjettet foreløpig, men der det hastet å komme i gang med planlegging og forprosjekter for rehabilitering. I forbindelse med tertialrapport ble 16,5 millioner flyttet til 2014 for å avpasse periodiseringen bedre med fremdriften, og i sak om oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2014 ble 6 millioner overført til Det foreslås at disse re-budsjetteres i budsjett for I investeringsprogrammet er det nå innarbeidet rammer (sekkeposter) til oppfølging av samtlige handlingsplaner for bygg, selv om flere av disse ikke kommer til behandling før i De innarbeidete rammene er basert på foreløpige prognoser, ut fra erfaringene med de byggene som er tilstandskartlagte frem til sommeren Investeringsrammene for de nevnte handlingsplanene vil måtte korrigeres når alle tilstandsrapporter foreligger. Endelig fremdriftsplan kan heller ikke utarbeides før alle de kommunale byggene er tilstandskartlagt. 276

19 KAPITTEL 6 Etat for boligforvaltning OVERORDNET MÅLSETTING Etat for boligforvaltning (EBF) sin overordnede målsetting er å forsyne prioriterte målgrupper i Bergen kommune med tjenlige boliger og tilrettelegge for et godt bomiljø. Bruttotabell drift VB Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 30,7 32,0 32,0 32,0 32,0 Utgifter til vedlikehold 183,8 196,1 196,1 196,1 196,1 Øvrige varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 45,7 43,5 43,5 43,5 43,5 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 65,5 66,6 66,6 66,6 66,6 Overføringsutgifter 40,8 40,6 44,3 45,0 45,0 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 70,5 73,1 81,0 84,2 84,2 Sum utgifter 437,0 451,9 463,5 467,4 467,4 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -465,4-507,7-524,6-531,6-536,6 Tilskudd og refusjoner -40,2-40,9-40,9-40,9-40,9 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -78,5-84,4-92,3-95,5-95,5 Sum inntekter -584,1-633,0-657,8-668,0-673,0 Netto driftsramme -147,1-181,1-194,3-200,6-205,6 Fordeling på underliggende tjenesteområder og tjenester Tjenesteområde Tjeneste VB Tjenester til eldre Byggdrift serviceboliger -36,6-44,5-49,4-51,0-52,5 Byggdrift trygdeboliger -24,4-20,8-21,5-22,0-22,5 Tjenester til utv. hemmede Byggdrift bofellesskap for utvikl -18,7-22,1-22,8-22,6-23,1 Psykiske helsetjenester Byggdrift bofellesskap for menn -6,1-3,2-3,1-3,0-3,0 Overføringer til trossamfunn Presteboliger 3,7 4,1 3,8 3,6 3,6 Boligtiltak Byggdrift bostedsløse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kommunale utleieboliger -41,2-69,9-68,6-69,7-72,2 Adm- og fellesfunksjoner Forvaltningsutgifter eiendomsfo 44,6 46,2 46,2 46,2 46,2 Sentrale budsjettposter Motpost avskrivninger -69,0-71,6-79,5-82,7-82,7-147,1-181,1-194,3-200,6-205,6 277 Utfordringer i tjenestene Boligporteføljen som forvaltes av etat for boligforvaltning representerer en betydelig del av kommunens samlede realkapital. I 2013 ble det gjennomført en tilstandsanalyse som viser at det er behov for å videreføre en høy vedlikeholdsinnsats. Kommunens prioriteringer knyttet til å bosette personer med omfattende behov for oppfølging medfører også at det må sikres at oppfølgingstjenestene har ressurser og metoder til å sikre at naboforhold, bomiljø og eiendom blir forvaltet på forsvarlig vis. Mål for 2015 Etat for boligforvaltning sine mål er innarbeidet under tjenesteområde 9 Boligtiltak i kapittelet Bolig sosial og områdesatsning. 277

20 KAPITTEL 6 Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Etat for boligforvaltning Vedtatt budsjett ,1-147,1-147,1-147,1 Prisjustering og diverse endringer -13,7-19,5-20,4-20,4 Tilpasning til aktivitetsnivået Boligtiltak Planlagt vedlikehold -7,2-7,2-7,2-7,2 Økte husleieinntekter i ,0-5,0-5,0-5,0 Ovf til trossamfunn Planlagt vedlikehold 0,7 0,7 0,7 0,7 Psykiske helsetjenester Planlagt vedlikehold 2,3 2,3 2,3 2,3 Tjenester til eldre Planlagt vedlikehold 8,4 8,4 8,4 8,4 Økte husleieinntekter i ,0-4,0-4,0-4,0 Tj til utviklingshemmede Planlagt vedlikehold -0,9-0,9-0,9-0,9 Økte husleieinntekter i ,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. innt.endring Boligtiltak Økte husleieinntekter -5,1-8,8-11,5-14,0 Tjenester til eldre Økte husleieinntekter -4,1-7,1-9,2-11,2 Tj til utviklingshemmede Økte husleieinntekter -1,0-1,8-2,3-2,8 Endring i bruk/avsetn. fond -3,3-3,3-3,3-3,3 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -20,3-27,7-33,1-38,1-181,1-194,3-200,6-205,6 278 Kommentarer til driftbudsjettet Etaten ble omgjort fra foretak (BBB KF) til Etat for boligforvaltning pr Det ble i den forbindelse gjort en rekke justeringer/ tilpasninger i budsjettoppsettet med utgangspunkt i vedtatt budsjett for BBB KF. Den vesentligste endring besto i at låneporteføljen i foretaket ble overtatt av Bykassen og at ansvar for rente- og avdragsbudsjett ble overført til BFEE sentralt. Budsjett til vedlikehold av eiendommene gir et godt grunnlag for ivaretagelse av realkapitalen. Norconsult vurderte i 2013 vedlikeholdsetterslepet i eiendomsmassen til 192 mill. Vurderingen la grunnlag for at etatens vedlikeholdsbudsjett for 2014 ble oppjustert, og nivået er videreført i Den del av vedlikeholdsbudsjettet som går til planlagt vedlikehold vurderes til å kunne opprettholde vedlikeholdsstandarden slik at etterslepet ikke øker. Tiltak for å bidra til opprettholdelse av best mulige bomiljø er videreført med uforandret budsjett. Forslag til investeringsbudsjett Investeringsprosjektene som EBF gjennomfører budsjetteres og omtales under de respektive byrådsavdelingers tjenesteområder. 278

KAPITTEL 6 BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6 BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 Lynghaugparken avlastningsskole 1 ble tatt i bruk av Varden-elever fra skolestart 2015. Nye Varden skole skal etter planen stå ferdig i 2017. Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ KAPITTEL 6 Bergen kommunes

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT 2017

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT 2017 4. Bygg og eiendom Møhlenpris skole skal stå ferdig til skolestart høsten 2017. Nordre fasade mot skoleplassen var ferdig i august 2016. Legg merke til de nye flotte takvinduene som skaper lys ned i det

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

Byrådssak 119/13. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg ESARK

Byrådssak 119/13. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg ESARK Byrådssak 119/13 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2014-2017 TOCO ESARK-165-201316288-2 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem en overordnet vedlikeholdsplan for Bergen kommune for årene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å gjennomføre tilstandsanalyse av boligmassen.

Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å gjennomføre tilstandsanalyse av boligmassen. Dato: 3. desember 2013 BBB /13 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Tilstandsanalyse av BBB's boliger 2013 MORO BBB-16-201205551-2 Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 7 28.09.2016 Endre Skjørestad 132-16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering. ::: Sett inn

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Tilstandsrapportering

Tilstandsrapportering Runar Berget 2013 100990 1.1 2 Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansatte Bokført verdi - ca. 18 milliarder kroner Investeringer

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/7 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.11.2008 N-99.1 08/24499 08/94795 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne

Detaljer

Vedlikeholdsplan 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 1

Vedlikeholdsplan 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 1 Vedlikeholdsplan 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 1 2 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning... 5 Innhold Kartlegging av bygningsmassen... 6 Fordeling av ansvaret for drift og... 8 Bakgrunn og begreper...

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN?

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? Ingvald Grønningsæter Byggesjef, prosjektavdelingen Byggkonferansen Oslo, 14. november 2012 Vi tror på muligheter KRISTIANSAND EIENDOM Etablert i 2000 Forvaltningsansvar

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer