HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 Beregnet til Nord Trøndelag Fylkeskommune v/rune Gjermo Dokument type Rapport Dato 3/2013 HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT

2 HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT-FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT Revisjon 1 Dato 2013/03/01 Utført av Håkon Kvåle Gissinger Kontrollert av Hans Brattås Godkjent av Håkon Kvåle Gissinger Beskrivelse Helhetlig strategi for eiendomsforvaltningen i NT-fylkeskommune Hovedrapport Ref Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T F

3 HOVEDRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Bakgrunn Krav til utredningen 2 3. Status for eiendomsforvaltningen Forvaltning Innkjøp - Eiendom Innkjøp Historisk utvikling Rådgivning og utvikling av fagverktøy Serviceavtaler Innkjøpsstrategi Vaktmestertjenesten Større akutte skader/forsikringssaker Faste kontroller Renhold og Renholdsplanlegging Hvor rent skal det være Energioppfølging Vedlikehold og EMI (Øremerkede midler) Forslag til eiendomsstrategi Overordnet målformulering Handlingsplan for eiendomsenheten Kontinuerlig forbedring Målepunkt for Vedlikehold og EMI midler (øremerkede midler) Strategisk mål for Energiforbruk og energikilder Strategiske mål for renhold Strategisk mål for bygningsdrift Frie midler til avdelingene Eksterne drifts- og vedlikeholdsavtaler Forvaltning Oppsummering strategiske målepunkt Handlingsplan for

4

5 1. INNLEDNING Fylkestinget behandlet i møtet den Sak nor 12/11 «Vedlikehold av bygningsmassen oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport /2011». På møtet fattet fylkestinget følgende beslutning: 1. Fylkestinget tar tilbakemeldingen om arbeidet med oppfølging av Forvaltningsrapport /2011 til etterretning. 2. Fylkestinget ber om at det utarbeides en helhetlig strategi for eiendomsforvaltningen med fokus på tydeliggjøring av roller og ansvar I saksunderlaget til fylkestingsbehandlingen har saksbehandler, Rune Venås, foreslått følgende utkast til konklusjon: «Forvaltningsrevisjonsrapporten påpekte 5 sentrale forbedringsområder når det gjelder vedlikehold av bygningsmassen. Når det gjelder tilstandsvurderinger av eiendomsmassen og bearbeiding av dette inn i langsiktige vedlikeholdsplaner er dette styrket, gjennomført og rapportert ihht vedlegg. Plan for styrking av vedlikehold av bygningsmasse må settes i sammenheng med utarbeidelse av en helhetlig eiendomsstrategi, hvor det kreves en vurdering av organisatoriske forhold og roller og ansvar. Dette bør skje i samarbeid med ekstern rådgiver. Inntil plan foreligger anbefales det å settes et konkret mål på tilstandsgrad for bygg på 1,1 ihht NS 3424, hvor ingen enkeltbygg skal være dårligere enn 2,0. Tilstandsvurderinger annethvert år danner basis for langtidsplaner for vedlikeholdstiltak. Når det gjelder system for vedlikeholdsmidler gitt gjennom skolenes frie ressursramme, bør det være et bestillingsbrev på ytelser for vedlikehold hvor bruken rapporteres skriftlig. For styrking av bruk av systemverktøy for FDV, etableres kompetanseutviklingsplan i regi av Eiendom i dialog med de lokale virksomheter og som del av en helhetlig kompetanseutviklingsplan for drifts- og renholdspersonell.» I juni 2012, ble Rambøll forespurt om å gi tilbud på bistand til utarbeidelse av en helhetlig eiendomsstrategi. Denne rapporten er resultatet fra denne utredningen. Arbeidet med rapporten har vært ledet av en styringsgruppe bestående av Rune Venås og Ole Tronstad. Fra 1. desember 2012 tok Rune Gjermo over etter Rune Venås (som sluttet i NTFK og begynt i ny jobb i STFK). Eiendomsstrategien har relasjoner til den overordnede utredningen «Gjennomgang administrative ressurser i NT-Fylkeskommune». Dette oppdraget ledes av Ole Tronstad, og vil bli presentert i egen rapport. Det er viktig å forankre denne typen utredninger hos de ansatte. I forhold til de to pågående utredningene, har vi valgt å legge hovedvekt på forankring i det overordnede prosjektet «Gjennomgang av administrative ressurser i NT-Fylkeskommune». Denne rapporten om eiendomsstrategien, legger mest vekt å beskrive nå situasjonen for eiendomsforvaltningen. Rapporten inneholder enkelte forslag til forbedringspunkt det kan arbeides videre med som en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i fylkeskommunen. Foreløpige konklusjoner i rapporten har vært presentert for lederforum på Steinkjer den 24. oktober, og på Driftsseminaret den 28. November Det har vært begrenset med involvering av ledelse og ansatte ut over dette. Strategien er utarbeidet innenfor føringene fra fylkesrådet: «Innenfor dagens modell vil fylkesrådet klargjøre overfor aktuelle parter de krav til drift og vedlikehold som tilligger virksomheten som bruker av bygningene» 1

6 2. BAKGRUNN NT-Fylkeskommune har arbeidet godt og lenge med forbedringer innenfor eiendomsområdet, og har oppnådd gode resultat på energisiden, for tekniske tilstandsanalyser og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekt (øremerkede midler). Fylkeskommunen har også etablert en samling med hensiktsmessige styringsverktøy for eiendomsvirksomheten. Rådgiver har for å dokumentere nå situasjonen gjennomført en omfattende innsamling og gjennomgang av interne dokument. Dokument Dato Kilde Energiledelse og FDV system (PPT-presentasjon) Mottatt fra Tor Nilsen Sluttrapport FDV system (Foreløpig) Mottatt fra Tor Nilsen Vedlikehold av bygningsmassen (revisjonsrapport) Arkiv ref 08/ Tilstandsrapport for bygningsmassen, Vedlegg FT sak 12/11 Langtidsplan for vedlikehold Vedlegg FT sak 12/11 Saksfremlegg Fylkestinget sag 12/ Arkiv ref 08/ Utviklingsplan Eiendomsavdelingen Udatert Mottatt fra Rune Venås Klima- og energiplaner NTFK 2012 Udatert Mottatt fra Tor Nilsen Facilit brukerforum 2012 (PPT-Presentasjon) Udatert Mottatt fra Tor Nilsen Økonomistrategi Arkiv ref 12/ Muligheter for vesentlig effektivisering innenfor Fylkeskommunens Innkjøpsfunksjon I tillegg har Rambøll gjennomført følgende intervjuer: Mottatt fra Roar Pedersen 3. Gruppeintervju med Jan Ragnar Forsbakk og Anne Hege Mjøsund, 2. oktober Intervju med Morten Furnes, 2. oktober Gruppeintervju med Morten Furnes og Roar Slettahjell, 2. oktober Intervju med Tor Nilsen, 30. oktober Intervju med Roar Pedersen, 30. oktober 2012 Respondentene har fått tilsendt notater fra sitt eget intervju til gjennomsyn. Disse notatene finnes arkivert hos rådgiver. 2.1 Krav til utredningen I rapporten fra kommunerevisjonen, er følgende anbefalinger gitt: 1. Fylkeskommunen (FK) bør prioritere arbeidet med den tidligere bebudede plan for styrking av vedlikehold av bygningsmasse. Planen bør forankres politisk 2. FK bør prioritere arbeidet med en oppdatert tilstandsvurdering av den samlede bygningsmasse 3. FK bør prioritere langtidsplaner for vedlikehold av bygningsmassen 4. FK bør vurdere å etablere et system for oppfølging av vedlikeholdsmidler gitt gjennom skolenes frie ressursramme 5. FK bør prioritere kompetanseheving på bruk av dataverktøy for planlegging og styrking av vedlikeholdet Når rapporten legges frem for vedtak i fylkestinget, ligger følgende aksjonsliste i saksfremlegget fra saksbehandler, Rune Venås: A. Tilstandsvurdering av eiendomsmassen er gjennomført, og var vedlagt saksfremlegget tilstandsanalysen skal oppdateres hvert andre år. B. Plan for styrking av vedlikehold av bygningsmassen ses i sammenheng med en «Helhetlig eiendomsstrategi» C. Inntil eiendomsstrategi foreligger settes et mål om en arealvektet tilstandsgrad på 1,1 eller bedre samt at ingen enkelt bygninger skal ha en tilstandsgrad lavere enn 2,0 D. Det bør innføres en rutine med et bestillingsbrev på ytelser fra skolene til sentral eiendomsenhet, og rapporteres skriftlig i forhold til denne bestillingen E. Det etableres en kompetanseutviklingsplan i forhold til bruk av systemverktøy for FDV 2

7 Tabellen under viser sammenhengen mellom de to aksjonslistene: Saksfremlegg Fylkestinget Kulepunkt A Vedlikeholdsplan og Langtidsplan Kulepunkt D bestillingsbrev på skolenes ytelser overfor eiendomsavdelingen etableres Kulepunkt E Kompetanseutviklingsplan for bruk av FDV verktøy Kulepunkt B og C Helhetlig eiendomsstrategi, og foreløpig målformulering for teknisk tilstand Anbefalinger fra Forvaltningsrapporten Svarer ut kulepunkt 2 og 3 fra forvaltningsrevisjonen Svarer ut kulepunkt 4 fra forvaltningsrevisjonen Svarer ut kulepunkt 5 fra forvaltningsrevisjonen Svarer ut kulepunkt 1 fra forvaltningsrevisjonen Oppsummert fra tabellen over, er vi dermed tilbake til fylkestingets vedtak fra 16. februar «Fylkestinget ber om at det utarbeides en helhetlig strategi for eiendomsforvaltningen med fokus på å tydeliggjøre roller og ansvar.» 3

8 3. STATUS FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I dette kapittelet gis det et sammendrag av nå situasjonen i eiendomsforvaltningen i NTFK. Eiendomsforvaltning er et bredt fagfelt. Hovedtallene for eiendomsforvaltningen i NTFK ser slik ut: ID Delområde Årlig beløp (mill) % Merknad 1 Forvalting 10,5 9,1 % Regnskapsdata 2 Serviceavtaler 2,1 1,8 % Sum årsomsetning på alle avtaler med fastpris 3 Vaktmesterlønn + frie midler til avdelingene 20,9 18,1 % Lønnskostnader, varkmester + fire midler Serviceavtaler + sum lyskilder fra avtale 4 Renhold 35,3 30,5 % Lønnskostnader renholdsarbeidere + sum rengjørings-midler fra avtale 5 Energi 18,2 15,7 % Regnskapsdata 6 Øremerkede midler (sum V + U (Drift + Investering)) SUM 115,6 28,6 24,7 % Prosjektregnskap gjennomførte prosjekt i 2011 I tallene er sosiale utgifter inkludert på lønnspostene. Investeringer inkluderer mva, mens andre eksterne kjøp i tabellen er eks mva. Videre i dette avsnittet presenteres status for det enkelte delområde hver for seg: 3.1 Forvaltning I denne rapporten brukes begrepet forvaltning om de oppgaver som utføres av sentral eiendomsenhet. I tillegg er kostnadene til forsikring av bygningsmassen inkludert i totalsummen for dette delområdet. Sentral eiendomsenhet utfører en rekke oppgaver hvor de viktigste oppgavene er: 1. Prosjektledelse i forbindelse med utbyggingsprosjekt 2. Planlegging og bestilling av Vedlikeholds- og EMI-prosjekt 3. Ansvarlig for anskaffelse og videreutvikling av fagverktøy for eiendomsforvaltningen samt opplæring i bruk av disse fagverktøyene 4. Rådgivning og opplæring for FDV faglige problemstillinger 5. Ledelsesrapportering innenfor eiendomsområdet 6. Fremforhandling og oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler innenfor FDV fagområdet Selv om totalbudsjettet for den sentrale eiendomsenheten er lavt i forhold til de mer omfattende delområder (som energi, renhold, vaktmestertjenester og prosjekt), har sentral eiendomsenhet stor påvirkning på den årlige totalkostnaden for eiendomsområdet både direkte gjennom anbudsprosessen på byggeprosjekt og prosjekt knyttet til de øremerkede midlene, men også indirekte gjennom opplæring og rådgivningsfunksjonen. 4

9 I kartleggingen av nå-situasjonen, har rådgiver lagt stor vekt på å kartlegge den praktiske gjennomføringen av bygningsrelaterte anskaffelser. Rådgiver har videre lagt vekt på å få kartlagt samspillet mellom sentral eiendomsenhet og de ulike enhetene. Rådgiver har ikke gjennomført noen «tilfredshetsmåling» i forhold til hva de ulike enhetene mener om sentral eiendomsenhet sitt bidrag i eiendomsforvaltningen, men rådgivers generelle inntrykk er at de ulike enhetene stort sette er tilfreds med bidraget fra sentral eiendomsenhet Innkjøp - Eiendom En stor del av totalbudsjettet innenfor Eiendomsområdet er innkjøp. Innenfor de tradisjonelle driftsoppgavene (vaktmestertjenestene) ligger innkjøpsandelen (DV) på ca. 34 %, mens det for nybyggområdet er tilnærmet 100 % eksternt kjøp (Byggentrepriser). Det har vært høy byggeaktivitet de senere år i NTFK med et gjennomsnitt på 250 mill i året de siste 3 år. I årene fremover, forventes nybyggaktiviteten å falle betydelig. Relativt sett vil da innkjøp innenfor FDVU området (serviceavtaler og rammeavtaler) øke i forhold til innkjøp på nybyggsiden. Denne dreiningen vil kunne få betydning for arbeidsdelingen på sentral eiendomsenhet, og på forholdet mellom eiendomsenheten og andre sentralenheter. Eiendomsenheten og innkjøpskontoret har startet tilpasningen til denne dreiningen fra investering til drift innenfor eiendomsområdet bla. gjennom fremforhandling av rammeavtaler for alle håndverksfag i Eiendomsavdelingen har også oppdaterte rammeavtaler for de ulike rådigiverfag Innkjøp Historisk utvikling I forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten, har Rambøll gjennomført intervjuer med Innkjøpssjef Roar Pedersen, og overingeniør Tor Nilsen. I tillegg er notatet fra Roar Pedersen datert 24. september 2012 gjennomgått. Innholdet i dette avsnittet og de følgende avsnitt er i basert på disse dokumentene. Innkjøpskontoret ble etablert i forkant av sykehusreformen, da som en enhet under eiendomsavdelingen. Når sykehusene ble overtatt av staten ble innkjøpsavdelingen en enhet under stabssjefen, mens eiendomsenheten ble plassert direkte under fylkesopplæringssjefen. Byggentrepriser, har siden lenge før Lov om offentlige anskaffelser (LOA) hatt sine egne kjøreregler for gjennomføring av anbudskonkurranser. Kunnskapen av disse innkjøpsreglene lå igjen hos de byggfaglige ansatte på eiendomsavdelingen etter sykehusreformen, og eiendomsavdelingen har dermed fortsatt med å forhandle sine egne entreprisekontrakter. Eiendomsenheten har her arbeidet selvstendig med begrenset involvering fra innkjøpskontoret. Innkjøpskontoret har i perioden etter sykehusreformen derfor hovedsakelig arbeidet med innkjøp innenfor fylkeskommunens øvrige funksjonsområder. Samferdselskontrakter Innkjøpskontrakter innenfor dentalt område Innkjøpsstøtte til skolene for varer og tjenester Innkjøpsstøtte til skolene for felles administrative dataverktøy Innenfor flere av disse arbeidsområdene, har innkjøpskontoret samarbeidet med ulike grupperinger i form av andre fylkeskommuner, men hovedvekt på fylkeskommunene i Trøndelag og Nord-Norge samt kommunene i Nord Trøndelag Fylke. For kontrakter for vei vedlikehold samarbeider innkjøpskontoret med Vegvesenet. I de siste par årene, har innkjøpskontoret i samarbeid med eiendomsenheten arbeidet med faste gjennomgående driftsavtaler innenfor deler av eiendomsforvaltningen (Heis, Alarm, Brann, Lyskilder), samt at innkjøpskontoret har bistått i arbeidet som ble gjennomført i 2011, med 5

10 etablering av fagdelte rammeavtaler for entreprenørarbeid for mindre vedlikeholdsoppdrag (inntil kr ,- pr oppdrag). Samarbeidet mellom Eiendomsenheten og Innkjøpskontoret har i hele perioden vært preget av «sak til sak samarbeid». Det ble nå-kartleggingen (særlig fra innkjøpskontoret sin side) uttrykt ønsker om mer formalisert samarbeid både internt (mellom eiendomsavdelingen og innkjøpskontoret), men ikke minst eksternt, da fremforhandling og oppfølging av innkjøpsavtaler med eksterne aktører medfører stor økonomisk og juridisk risiko for «vertsorganisasjonen» Rådgivning og utvikling av fagverktøy En annen viktig oppgave for eiendomsenheten (i tillegg til innkjøp), er anskaffelse og implementering av fagsystem for eiendomsforvaltningen. I forbindelse med nå-kartleggingen er sluttrapporten for anskaffelsesprosjektet (fagsystemanskaffelsen) gjennomgått. I tillegg har rådgiver gått gjennom praktisk bruk av fagsystemene både i forbindelse med besøkene på Grong og Olav Duun VGS og med ressurspersoner (Daniel og Tor) i sentral eiendomsenhet. I anskaffelsesprosessen har det vært lagt vekt på å finne gode og enkle verktøy til støtte for de ulike delområder innenfor eiendomsforvaltningen. Dette betyr at Eiendomsenheten aktivt har valgt bort å finne «FAGVERKTØYET». Rambøll som rådgiver har stor erfaring og god kjennskap til markedet for fagverktøy innenfor eiendomsforvaltningen. Basert på vår kjennskap til dette markedet, vil vi si oss enig med eiendomsavdelingens vurderinger om at det ikke finnes noe verktøy som er «best til alt». Den valgte løsningen med å lete etter gode verktøy innenfor hvert delområde har dermed potensialet til å gi en bedre samlet ytelse en hva som kunne vært oppnådd i et felles verktøy. NTFK sin samling av fagverktøy består nå av følgende deler: Eiendomsenheten har arbeidet godt og systematisk med implementering og opplæring av disse dataverktøyene, men det er fortsatt rom for forbedringer her. Eksempelvis, gjenkjennes Jonathan som et av bransjens beste renholdsplanleggingsverktøy. Eiendomsenheten har arbeidet systematisk over lang tid med å legge inn og kvalitetssikre arealdataene i dataverktøyet, Jonatan. Med et godt dataverktøy, og høy kvalitet på innlagte data, har en de beste forutsetninger for en å optimalisere renholdsplanene i NTFK. En mangler imidlertid en dedikert renholdsfaglig ressurs i NTFK som kan drive rådgivning/internopplæring i forbindelse med 6

11 renholdsplanene på den enkelte enhet. Hva som kan være mulig å oppnå gjennom mer aktiv bruk av Jonathan er angitt «Forslag til Forbedrings Kapittelet» i denne rapporten. Andre forbedringsområder i forhold til data og dataverktøy som er i aktiv bruk, er mer aktiv oppfølging av Internkontrollene i Facilit samt mer etablering av «mer formelle» kundesenter og aktiv bruk av SharePoint som dataverktøystøtte i kundesentrene. 3.2 Serviceavtaler Som nevnt i de innledende avsnitt, håndterer eiendomsenheten i stor grad fortsatt hele prosessen rundt kontrahering av entreprenører på nye byggeprosjekt. For de løpende avtalene (Drift, vedlikehold service), har de ulike enhetene tradisjonelt hatt ansvar for egne anskaffelser. I 2011, ble det imidlertid tatt grep for å få etablert rammeavtaler for drifts- og vedlikeholdstjenester. Begrunnelsen for dette er at det vurderes som et krav fra anskaffelsesregelverket (LOA) at slike avtaler forefinnes. For enkelte helt spesielle områder som f.eks. Heis og Brannslokkingsutstyr (hvor det finnes lovfestede krav til obligatoriske årlige kontroller av godkjente eksterne firma), er det etablert sentrale avtaler i NTFK. Gjennom nå-kartleggingen har Rambøll arbeidet med å få oversikten over hvilke øvrige avtaler som finnes innenfor eiendomsområdet. Oversikt over gjeldende serviceavtaler (med fast pris) ser slik ut: Leverandør Tjeneste Frekvens Varighet Pyrosec Kontroll/ service av Årlig (+2) håndholdt slukkeutstyr, vannposter og brannslanger. Kontroll av sprinkleranlegg Reber Schindler Ettersyn og vedlikehold Årlig (+2) av heisanlegg Anticimex as Kontroll av Årlig sprinkleranlegg Bakco as Service og forbruksvarer Årlig til ventilasjonsanlegg Service-Tech as Service på storhusholdningsmaskiner Årlig Oversikt over gjeldende rammeavtaler ser slik ut: 7

12 3.2.1 Innkjøpsstrategi Gjennom kartleggingen, er det ikke funnet noen skriftliggjort innkjøpsstrategi innenfor eiendomsområdet. Det er imidlertid gjennomført en rekke innkjøpsfaglige vurderinger innenfor eiendomsområdet de senere år bla: 1. Eiendomsenheten har etablert et toppsystem for Sentral Driftskontroll som er kompatibelt med alle dominerende (3 stk) leverandører av underliggende SD-anleggs komponenter. Dette gir mulighet for vesentlig større konkurranse når nye SD-anlegg skal anskaffes. 2. Eiendomsenheten etablerte i løpet av 2011 fagdelte rammeavtaler for mindre byggeoppdrag, for å motvirke en observert tendens at de entreprenørene som har deltatt i større byggeprosjekt blir foretrukket på etterfølgende vedlikeholdsarbeid på de enkelte skoler 3. Innkjøpskontoret har samarbeidet med Eiendomsenheten de siste par årene for å fornye de gjeldende energileveransekontraktene. 4. Innkjøpskontoret har arbeidet med å fornye de gjennomgående kontraktene på enkelte vareområder (Tørkepapir, rengjøringsmidler, lyskilder), og har fornyet de gjennomgående avtalene på Heis, Brannsikring og Innbruddsalarmer I sum kan vi si at dette gir en tydelig profil for en fylkeskommunal innkjøpsstrategi innenfor eiendomsområdet. Det som kjennetegner den valgte strategien for det fylkeskommunale innkjøpet innenfor eiendomsområdet er at en forsøker å redusere bindingene i forhold til konkurransesituasjonen for nye byggeprosjekt, og en forsøker å etablere en innkjøpsstrategi som ligger innenfor bestemmelsene i innkjøpsreglene (LOA). Rambøll har ikke gjennom nå-kartleggingen funnet at den «innkjøpsstrategien» som gjenspeiles i de innkjøpsmessige grep som er angitt over er dokumentert gjennom noen form for skriftlig dokumentasjon. Utarbeidelse av formell innkjøpsstrategi er tatt med som et mulig forbedringspunkt i denne rapporten. 3.3 Vaktmestertjenesten Vaktmestertjenestene står sentralt i revisjonsrapporten og øvrige grunnlagsdokument. I saksfremlegget for Fylkestinget (sak 12/11) er det eksplisitt angitt at bruken av de frie vedlikeholdsmidlene bør dokumenteres bedre. Vaktmestertjenestene kan grovt sett deles inn i følgende to hovedaktiviteter 1. Gjennomføring av faste (lovpålagte) kontroller for oppfyllelse av internkontrollforskriften inklusive etterfølgende justeringer/utbedringer 2. Diverse småreparasjoner og justeringer av bygg og inventar som følge av slitasje, skader samt ønsker fra ansette (og elever) på den enkelte enhet. Det arbeidsmessige/kostnadsmessige forholdet mellom de to hovedaktivitetene, ligger erfaringsmessig på % på lovpålagte krav fra internkontrollen og resten på de øvrige «brukertjenestene». Det kan diskuteres hvorvidt en bør utvikle en tydeligere budsjett/ansvarsfordeling mellom disse to hovedkomponentene (slik f.eks. Statsbygg har gjort). Før en går i gang med en omfattende oppfølging av grensesnittet mellom de to angitte hovedaktivitetene, er det rådgivers klare anbefaling at en tenker nøye gjennom hva en ønsker å oppnå med en mer omfattende oppfølging av dette grensesnittet. Den første hovedaktiviteten er i stor grad definert gjennom en omfattende malsamling for hvilke faste kontroller som skal gjennomføres, og hvor ofte en enkelte kontroll skal gjennomføres. Denne malsamlingen ble bygget opp at prosjektgruppen som arbeidet med implementering av dataverktøyet Facilit (i samarbeid med leverandøren av Facilit). For småreparasjonene «vaktmesteroppgavene», er dette noe hvor den enkelte enhet selv har de beste forutsetninger for å prioritere mellom de ulike oppgaver. Med såpass store enheter som en har i NTFK, er det rimelig å anta at kostnaden for utbedring av de ulike hendelser vil variere lite 8

13 gjennom året, og styring/prioritering etter regnskapstall (historiske data) vil dermed være mulig. For å lykkes med dette, må en imidlertid sikre en ensartet regnskapsførsel for denne typen hendelser Større akutte skader/forsikringssaker Fra tid til annen vil en oppleve større akutte skader på enkelte enheter. Slike enkelthendelser vil selvsagt sprenge budsjettrammene. For å redusere denne virkningen (at uforutsette byggrelaterte hendelser skader budsjettrammene), har NTFK etablert en «begrenset selvassurandørordning» i form av et balansefond som kan brukes til å dekke opp for denne typen større skader. For forsikringsskade er det stor tidsforskjell (periodiseringsfeil) mellom kostnader for skadeutbedring, og utbetaling av eventuelle erstatningsbeløp. Det er derfor viktig at denne typen større skader håndteres sentralt. Det er allerede etablert gode interne regnskapsregler for håndtering av denne typen utgifter. I en revidert avtale mellom eiendomsenheten og de øvrige enheter, er det viktig at beløpsgrenser og andre regler som knyttes opp mot denne typen større uønskede hendelser blir tydelig beskrevet Faste kontroller Når eiendomssjefen i sitt saksfremlegg tar til orde for et mer omfattende avtaleverk mellom sentral eiendomsenhet og den enkelte skole, kan dette forklares med et ønske om å forsikre seg om at en har et tilfredsstillende tilsynsnivå på den enkelte enhet slik at en unngår omfattende følgeskader (f.eks. vannlekkasje gjennom yttervegg som følge av tette taksluk). I forbindelse med implementeringen av dataverktøyet Facilit, var det nedsatt en prosjektgruppe som sammen med leverandøren gikk gjennom alle lovpålagte, og andre faste kontroller som ble vurdert som nødvendig for et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den enkelte kontroll ble tildelt en anbefalt frekvens (hvor ofte jobben skal gjøres), og det hele ble dokumentert i malsamlingen for obligatoriske kontroller i Facilit. De som har driftsansvaret på den enkelte enhet har ansvaret for å gå grundig gjennom malsamlingen for obligatoriske kontroller, og identifisere eventuelle avvik når en ny bygning, eller en ny del av en bygning tas i bruk (dersom en har en kontroll for en type anlegg, f.eks. sprinkleranlegg på en bygning som ikke har denne typen anlegg installert skal denne kontrollen tas bort). Driftsansvarlig supplerer videre med eventuelle nødvendige «ekstrakontroller», og fordeler kontrolloppgavene på de ansatte som til enhver tid arbeider med bygningsdrift på den enkelte enhet. Fra tid til annen endres forskriftskravene. Malsamlingen for de faste kontroller må da oppdateres. Ved nå-kartleggingen, ble det dokumentert at ansvaret for oppfølging av eventuelle forskriftsendringer tilligger den enkelte driftsansvarlig. Rådgiver foreslår her at arbeidet med å følge med på eventuelle endringer i forskrifter som for betydning for de faste kontrollene som utføres samt generell årlig revisjon av malsamlingen for de faste kontrollene i Facilit sentraliseres til eiendomsenheten da denne løsningen anses å gi bedre kontroll av sikkerhetsnivået for bygningsmassen for en lavere årlig kostnad. 3.4 Renhold og Renholdsplanlegging I nå-kartleggingen, ble det konstatert at renholdsplanlegging og daglig oppfølging av renholdet på den enkelte enhet utføres lokalt. Ledende renholder på den enkelte enhet har tilgang til grunnlagsdata fra Jonathan dataverktøyet. Jonathan har muligheter for svært avansert bruk for alle fasetter i renholdsplanleggingen. Dataverktøyet tilbyr enkelt tilgang til visualiserte data som har grafisk fremvisning av renholdsmetoder og renholdsfrekvenser for det enkelte rom. Fordeling av rom/soner på den enkelte renholder, er enkelt å utføre ved hjelp av programvaren. Dette gjelder også ved vikarbruk. Jonatan har videre mulighet for detaljert å registrere tidsforbruk knyttet til det enkelte rengjøringsobjekt slik at fordeling av ansvar mellom de enkelte renholdere kan bli oversiktlig og rettferdig. 9

14 Nyeste utvikling på dataverktøysiden, er en «PAD» som kan festes til rengjøringstrallen slik at en dermed oppnår full digitalisering av renholdsplaner samt at dette åpner for muligheter for å kvittere for utført renhold, og innmelding av avvik/ønske om korrigeringer til renholdsleder/vaktmestertjenesten. Renholdsplanleggingsressursene ved den enkelte enhet er imidlertid så begrenset at kun de mest grunnleggende funksjonene i dataverktøyet er tatt i bruk. Ved å identifisere en ressurs i NTFK som kan få et utvidet koordinerende ansvar i forhold til renholdsplanleggingen, er det rimelig å anta at dette vil kunne gi viktige bidrag for optimalisering av ressursbruken på renholdssiden Hvor rent skal det være Det finnes ingen norsk standard som angir hvor rent det skal være (og hvor ofte det skal være rent). Ulike bransjeforeninger som f.eks. FOBE gir anbefalinger i forhold til kvalitet og frekvens. Redusert kvalitet og/eller frekvens på renholdet gir svært gode og raske innsparingsmuligheter i forhold til renholdsbudsjettet, økt bevissthet omkring optimalisert rengjøringsnivå og frekvens vil dermed være et viktig styringsverktøy i forhold til optimalisering av ressursbruk 3.5 Energioppfølging Eiendomsenheten i NTFK har over mange år arbeidet systematisk med ENØK planer og ENØK tiltak. Arbeidet har vært rapportert gjennom årsrapportene fra sentral eiendomsenhet, og en kan vise til gode og veldokumenterte resultat. Det er også satt konkrete mål for ytterligere besparelser i fremtiden. Gjennom etablerte SD anlegg, og andre styrings og oppfølgingsrutiner bla vha Facilit og innrapportering av energimålerverdier på ukesbasis fra de stedlige driftsledere, er styring og kontroll av energibruken ett av de mest sentraliserte delområdene innen eiendomsforvaltningen. Nå-kartleggingen har ikke avdekket noe ønske om å gjøre endringer i forhold til dagens praksis. 3.6 Vedlikehold og EMI (Øremerkede midler) NTFK har hatt høy byggeaktivitet de senere år. For de bygninger som ikke har vært omfattet av ordinære byggeprosjekt, har det vært brukt betydelige midler på større tekniske og Energisparende (EMI) utbedringstiltak. I de tilfeller hvor det har vært hensiktsmessig har en koordinert byggeprosjekter med oppgraderinger av andre bygninger på det samme stedet som ikke har vært gjenstand for oppgradering gjennom hovedprosjektet. En har på den måten oppnådd større grad av «ferdigstillelse» av den samlede bygningsmassen på den enkelte enhet etter hvert som byggeprosjektene har vært avsluttet. Status for bygningsmassens samlede tekniske tilstand er dokumentert gjennom Langtidsplanen for vedlikehold som fulgte fylkestingssaken. Vedlikehold og EMI prosjekt har alltid overordnet prosjektledelse fra sentral eiendomsenhet. I de tilfeller hvor det er hensiktsmessig brukes stedig driftspersonell i varierende grad til daglig oppfølging av de pågående byggeprosjekt. I tabellen under vises de på hvilke enheter det har vært brukt øremerkede midler og EMI midler i

15 Sted Øremerket vedlikehold Energi- og miljøinv. Meråker vgs Ole Vig vgs Levanger vgs Verdal vgs Leksvik vgs Inderøy vgs Mære lbs Steinkjer vgs Olav Duun vgs Grong vgs Ytre Namdal vgs Fylkesgalleriet Energimerking Radon Sum Forbruket har vært omtrent tilsvarende de 3-5 tidligere år. For detaljer omkring disponering av disse midlene vises det til relevante vedlegg. Budsjettet for den kommende 4 års perioden ser slik ut: Dersom vi sammenligner forbruket i 2011 med budsjettet for , finner vi 28,6 mill var forbruket i ,9 mill er planlagt gjennomsnittlig budsjett for perioden Planlagt budsjett for perioden er dermed 90 % av forbruket i 2011 (ca 80 % om en korrigere for inflasjonen) Det legges dermed opp til en forholdsvis stor reduksjon i det årlige forbruket til denne typen tiltak. Bevilgningsnivået pr m2 ligger likevel fortsatt rimelig bra an i forhold til anbefalte normtall med kr 157,- pr m2 pr år. Et representativt normtall for en tilsvarende bygningsmasse, vil kanskje ligge på ca kr 200,- pr m2 pr år. Behovet for vedlikehold og oppgraderinger vil imidlertid være lavere for en bygningsmasse med en lav gjennomsnittsalder. Med de store investeringene som har vært gjennomført i NTFK de senere år, vil trolig NTFK sin bygningsmasse ha en lavere gjennomsnittsalder enn gjennomsnittet til den fylkeskommunale bygningsmassen i Norge, og et lavere forbruk kan dermed forsvares. Denne rapporten anbefaler at det etableres en måleindikator som heter «gjennomsnittlig tilstadsgrad», og at det rapporteres på denne indikatoren. Det er dermed muligheten å følge utviklingen over tid. Rapporten anbefaler at gjennomsnittlig tilstandsgrad kontrolleres ca hvert femte år. I forbindelse med gjennomføring av tilstandskontrollen i 2016/2017, bør bevilgningsnivået tas opp til ny vurdering. Det er da rimelig å anta at det kan komme anbefalinger om en opptrappingsplan opp mot 200 kr pr m2 pr år (2013 kroner) 11

16 4. FORSLAG TIL EIENDOMSSTRATEGI Rådgiver har på bakgrunn av innsamlet dokumentasjon utarbeidet et forslag til eiendomsstrategi. Under utarbeidelsen har vi vektlagt at det finnes sterke koblinger mot de gjeldende verdier og strategier i NTFK. Vi har videre lagt vekt på at det skal være mulig å kunne følge utviklingen i eiendomsforvaltningen over tid gjennom å utvikle en hensiktsmessig målestruktur for de ulike delområder av eiendomsforvaltningen. I utviklingsplanen for eiendomsavdelingen er følgende angitt som misjon: «Eiendomsavdelingen ivaretar eierrollen og utvikler fylkeskommunens eiendommer. I tillegg har avdelingen ansvaret for bygge- og vedlikeholdsprosjekter, samt være rådgiver og pådriver for virksomhetene og interessenter i spørsmål knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, klima og energi, universell utforming og utviklingsprosjekt» Denne formuleringen gir en god beskrivelse av sentral eiendomsenhet sitt ansvarsområde. I formuleringen er det lagt stor vekt på å definere grensesnittet mellom sentral eiendomsenhet og de øvrige virksomheter. Selv om det er viktig å ha et tydelig grensesnitt her, kan det være lettere å etablere koblinger mot de overordnede mål og visjoner i Fylkeskommunen dersom en legger vekt på et mer helhetlig og overordnet syn i målformuleringen. Facility Management er et fagområde som har vært i utvikling i Norge og Europa i flere år. Sentrale begrep og konsept er forklart i standardserien EN-NS Hovedideen for fagområdet FM er basert på at det lages et tydelig skille mellom kjernevirksomhet og støttevirksomhet, og at FM i denne sammenheng vil være å levere integrerte støttetjenester som bidrar til å optimalisere arbeidsforholdene til kjernevirksomheten. Dersom dette settes inn i konteksten med det parallelle/overordnede prosjektet «Gjennomgang administrative ressurser i NT-Fylkeskommune», vil en kunne ha god nytte av å bruke erfaringer og forskningsresultat fra faglitteraturen innen FM fagfeltet. Sentralt i denne litteraturen vektlegges det hvorledes gode og tilpassede leveranser av støttetjenester kan bidra til økt verdiskapning i kjernevirksomheten. Rambøll har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til revidert målformulering som på mange måter «visker ut» grensesnittet mellom sentral eiendomsenhet og bidrag fra den enkelte enhet i forhold til eiendomstjenestene. Målformuleringen er dermed ikke arbeidsmålet for den sentrale eiendomsenheten, men derimot et forslag til mål for leveransekvalitet for de definerte eiendomsrelaterte tjenestene basert på en samlet «leveranse» fra sentral enhet og dedikert personell i de øvrige deler av virksomheten. Nord Trøndelag Fylkeskommune skal være en profesjonell eiendomsleder med et helhetlig og langsiktig ansvar for alle fylkeskommunale bygninger med tilhørende eiendommer. Nord Trøndelag Fylkeskommune skal utføre tilpassede eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold på en måte som gir optimale arbeidsvilkår for ansatte, elever og andre brukere. Målformuleringen er delt i to avsnitt, hvor det første avsnittet er knyttet til hvorledes bygningsmassen skal utvikles og tilpasses (Det NTFK eier og har). Det andre avsnittet beskriver kvaliteten/tjenestenivået på de bygningsrelaterte tjenestene som utføres (leveres), eller med andre ord «Resultatet av det de ansatte innenfor eiendomsområdet utfører av daglige oppgaver» Utviklingsplanen for eiendomsavdelingen, er etter målformuleringen brutt ned på ulike delmål og tiltak som i noen grad følger strukturen fra de overordnede måldokument i NTFK. Rambøll foreslår her at en knytter målformuleringene direkte mot de ulike delområder som er identifisert i denne rapporten. Vi har i vårt forslag til målformuleringer lagt vekt på optimalisering av prosesser og måling av leveransekvalitet for de enkelte delområder. 12

17 Koblinger mot overordnede målformuleringer kan gjøres gjennom brukeravtaler hvor en vektlegger å bli enig om en omforent leveransekvalitet samt hvilket bidrag den enkelte leveransen kan gi i forhold til å legge best mulig til rette for kjernevirksomhetens verdiskapning. For oppgaver som utføres for å støtte opp under første avsnitt i målformuleringen, vil en kunne lage et målbilde som retter seg direkte mot Fylkestinget og deres rolle som byggeier. (Gode bygninger ses da på i noen grad som en formuesplassering som vil kunne gi bidrag til finansiell avkastning i forhold til fremtidige omstruktureringer (og/eller innebygde egenskaper i bygningsmassen som kan bidra til å redusere kostnadsnivået med fremtidige omgjøringer)) For oppgaver som støtter opp under andre avsnitt i målformuleringen vil de nødvendige presiseringer i større grad gjelde forholdet mellom sentral eiendomsenhet og annet dedikert eiendomsfaglig personell (f.eks. renhold) og deres bidrag til å legge best mulig til rette for kjernevirksomheten. 4.1 Overordnet målformulering For å opprettholde verdien for bygningsmassen, og sikre god kvalitet for leverte tjenester, er det i de etterfølgende avsnitt utarbeidet forslag til målhierarki. På flere områder er også ulike forbedringstiltak anbefalt. Det foreslåtte målhierarki og forslag til forbedringsområder er bygd opp på en måte som gjør det mulig god administrativ oppfølging og rapportering. De senere år har en rekke rapporter anbefalt at god og grundig forankring hos eier (dvs. fylkestinget). I forbindelse med presentasjon av fylkestingssak 12/11, ble det fra forslagsstillers side foreslått enkelte foreløpige overordnede målepunkt. De foreslåtte målepunkt hadde i saksfremlegget status som foreløpige inntil eiendomsstrategien er formelt vedtatt. For at eiendomsstrategien skal få den nødvendige langsiktige karakter, er det viktig at se strategiske målepunktene er robuste og målbare. Det bør videre være et begrenset antall med målepunkt. Eiendomsstrategien bør også inneholde bestemmelser om at hvilke person/rolle i administrasjonen som har ansvaret for oppfølging, rapportering og iverksettelse av korrigerende tiltak. Rambøll foreslår derfor at følgende strategiske målepunkt for eiendomsområdet: 1. Den samlede bygningsmasse skal ha en tilstandsgrad ihht NS3424 som i snitt skal være bedre enn 1,1. Ingen enkeltbygninger skal da dårligere tilstandsgrad enn 1,6. Kravet skal dokumenteres oppfylt hvert fjerde år f.o.m Gjennomsnittlig graddagskorrigert energiforbruk for all bygningsmasse skal reduseres med 2 kwh/m2 for hvert år de kommende 10 år f.o.m Andel forbrukt ikke-fornybar energi til oppvarming skal aldri overstige 2 % som årsmiddel. Energimålene rapporteres hvert år. 3. Fylkestinget skal hvert år få forelagt en tiltaksliste med 3 konkrete forbedringsprosjekt internt i eiendomstjenestene med tilsvarende forslag til dokumentasjon av måloppnåelse det etterfølgende år. 4. Administrasjonssjefen er ansvarlig for rapportering til fylkesrådet på de tre overnevnte strategiske målepunkt. I de etterfølgende kapitler er forslag til målepunkt og mulige forbedringer omtalt under det enkelte delområde. 13

18 5. HANDLINGSPLAN FOR EIENDOMSENHETEN I forrige avsnitt har vi laget et forslag til eiendomsstrategi med tilhørende målepunkt som kan brukes for å kontrollere i hvilken grad strategien er oppfylt. Det er ikke sagt noe om hvilken enhet innenfor fylkeskommunen som er ansvarlig for den administrative oppfølgingen i forhold til eiendomsstrategien annet enn at Administrasjonssjefen er ansvarlig for årlig rapportering til politisk nivå. Hvorledes administrasjonssjefen velger å plassere ansvaret for eiendomsledelsen videre nedover i organisasjonen vil bli omtalt i hovedprosjektet som omhandler den administrative organiseringen. Det er i NTFK i deg etablert en praksis hvor Eiendomsenheten har ansvaret for utøvelse av deler av eiendomsforvaltningen (Strategiske- og taktiske planer) og den enkelte skole har ansvaret for andre deler (hovedsakelig den operative utførelsen). Hvor grensen går mellom de ulike ansvarsområdene oppfattes forholdsvis likt av den enkelte skole, og av sentral eiendomsenhet. I denne rapporten foreslår vi at det gjennomføres en enkelt gjennomgang på noen sentrale delområder med det formål å få en noe bedre skriftliggjøring av hvor det formelle grensesnittet mellom eiendomsenheten og de øvrige enheter går. Når det gjelder plasseringen av sentral eiendomsenhet i organisasjonskartet, vil dette som sagt bli omtalt i hovedrapporten for den administrative organiseringen. Ut i fra den generelle teorien omkring organisering av offentlig eiendomsledelse, anbefales det at «armlengdes avstand» prinsippet mellom eiendomsledelsen (sentra enhet) og brukerne av bygningsmassen blir fulgt. Videre anbefales det at sentral eiendomsledelse plasseres så nærme den administrative toppledelsen som mulig. 5.1 Kontinuerlig forbedring De fleste offentlige organisasjoner velger å eie sine egne bygninger. For å kunne utøve en hensiktsmessig eiendomsledelse, etableres det en sentral eiendomsenhet med et sterkt eiendomsfaglig miljø som får ansvaret for å være «eneleverandør» av lokaler med tilhørende tjenester for å dekke behovet til kjernevirksomheten. For at en monopolleverandør skal kunne levere gode tjenester over tid, er det viktig å ha en god plan for kontinuerlig internt forbedringsarbeid. Som en ytterligere sikkerhet for at en skal levere gode tjenester over tid, anbefales det å kontinuerlig arbeide med sammenligning (benchmarking) mot andre profesjonelle eiendomsledelsesorganisasjoner (gjerne både offentlige og private organisasjoner). Vi har derfor valgt å ta inn ett punkt i den overordnede eiendomsstrategien om at det skal arbeides med tre ulike forbedringsområder hvert år innen eiendomsforvaltningen. 5.2 Målepunkt for Vedlikehold og EMI midler (øremerkede midler) I saksfremlegget til fylkestinget gis det følgende anbefaling: 14 «den samlede bygningsmasse skal ha en tilstandsgrad ihht NS 3424 som i snitt skal være bedre (lavere enn) enn 1,1. Ingen enkeltbygninger skal da dårligere tilstandsgrad enn lavere enn 2,0.» Den vektede tilstandsgraden anbefales fra eiendomsenheten i NTFK at blir kontrollert hvert andre år. Å gjennomføre en tilstandsanalyse for å kartlegge vedlikeholdsbehovet, er en kostnadskrevende/ressurskrevende aktivitet. Endringen i vedlikeholdsbehovet er i tillegg en langsom prosess (nedbrytingen av bygningskomponenter skjer relativt sakte). For å oppnå bedre balanse mellom kostnader (til kartlegging), og nytte (av kartleggingsresultatene), foreslår rådgiver at frekvensen for kartleggingen reduseres fra en gang hvert andre år til en gang hvert

19 4-5 år. Fastsettelse av gjennomsnittlig tilstandsgrad gjennomføres med samme frekvens (hvert 4-5 år). Eiendomssjefen har i sitt forslag angitt at ingen enkeltbygninger skal ha dårligere tilstandsgrad enn 2,0. Avhengig av hvorledes skalaen for vekting er bygget opp, vil en bygning med tilstandsgrad 2,0 variere fra «svært dårlig» til «anbefales revet». Dersom det er snakk om små sekundære bygninger, vil dette kunne aksepteres, men dersom NTFK har ambisjoner om å ha en bygningsmasse som fremstår som god, så anbefaler rådgiver at kravet til gjennomsnittlig tilstandsgrad skjerpes fra 2,0 til 1,6. Dette vil også kunne medføre økt fokus fra politisk ledelse, da det i rapporter fra administrasjonen til politisk nivå vil bli lagt særlig vekt på de bygningene som har den dårligste tekniske tilstanden (fra 1,6 til 2,0). Politisk ledelse må da legge forpliktende planer i forhold til hva som skal gjøres med disse bygningene. Beregning og bruk av vektet tilstandsgrad som «pulsmåler» på eiendomsmassen er godt dokumentert i en rekke faglige rapporter. Flere store byggeiere bruker varianter av teknisk tilstandsgrad i sitt kvalitetsarbeid. Rådgiver har tro på at bruk av vektet tilstandsgrad i forbindelse med eiendomsstrategien, kan være en god tilnærming for NTFK, og vi har derfor anbefalt dette som en overordnet indikator. 5.3 Strategisk mål for Energiforbruk og energikilder I Klima og energiplan NTFK, 2012, er følgende mål gitt innenfor energiområdet. Nye bygg skal ha et energiforbruk på under 100 kwh/m2 Eksisterende skolebygg skal ha et energiforbruk på under 120 kwh/m2 Eksisterende kontorbygg skal ha et energiforbruk på under 150 kwh/m2 NTFK skal benytte 100 % fornybar energi til oppvarming Energimålene overvåkes i dag på ukentlig basis på bakgrunn av data fra Facilit FM-Enøk. Rapportering på energimålene har fast plass i de faste rapporteringene fra Eiendomsenheten (Årsrapport og Tertialrapporter) De energirapportene som er fremlagt og gjennomgått i forbindelse med denne strategirapporten, er svært grundige og omfattende rapporter. Rapportene har en høy detaljeringsgrad, og rikelig med tall og tabeller. For utførelse av den overordnede energiledelsen, er dette trolig et hensiktsmessig format, men for rapportering til fylkestinget anbefaler rådgiver at det gjennomføres forenklinger. Vi har derfor foreslått to målepunkt i den overordnede eiendomsstrategien som kan rapporteres til fylkestinget på årlig basis Gjennomsnittlig graddagskorrigert energiforbruk for all bygningsmasse skal reduseres med 2 kwh/m2 for hvert år de kommende 10 år f.o.m Andel forbrukt ikke-fornybar energi til oppvarming skal aldri overstige 2 % som årsmiddel i 10 års perioden. 5.4 Strategiske mål for renhold I forbindelse med kartlegging av nå-situasjonen, er det ikke fremkommet noen overordnede mål for renholdstjenestene i NTFK. En foreløpig sammenstilling av renholdskostnader pr m2, som rådgiver har mottatt fra Daniel Sivertsen, er det angitt en årlig renholdskostnad på kr 297 kr/m2 (renholdt areal). Dette tallet synes å ligge noe høyt i forhold til erfaringer fra andre oppdrag, og tilgjengelige normtall (fra f.eks. Incit AB og HolteProsjekt). NTFK har implementert Jonatan Clean som dataverktøy for renholdsplanlegging. NTFK har teknisk tegner Daniel Sivertsen i full stilling på oppdatering og ajourhold av grunnlagsdata for arealberegning og renholdsplaner i Jonatan. Gjennom uformelle samtaler med Sivertsen, fikk rådgiver det inntrykk at NTFK har gode, detaljerte og oppdaterte oversikter over alle renholdsareal. Renhold er det største enkeltområde innenfor FDVU kostnadene (målt i årlig omsetning(omsetninger er til sammenligning mer enn dobbelt så stor som energikostnadene)). Det påbegynte arbeidet med å skaffe oversikt over dagens renholdsnivå, og ta en kritisk gjennomgang av de eksisterende renholdsplaner på leting etter mulige innsparinger bør videreføres. Renhold bør være et innsatsområde for videre forbedringsarbeid hvor en bør ha gode forutsetninger for å kunne oppnå besparelser. 15

20 Dersom en tar utgangspunktet i det foreløpige beregnede nøkkeltallet for renholdskostnader (på 297 kr/m2) og legger på en forsiktig forventning om 5 % mulige innsparinger, vil et mål om å komme ned på kr 282,- pr m2 i renholdskostnader fra budsjettåret 2014 være innenfor rekkevidde. 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 Renhold, 2011 Renhold 5.5 Strategisk mål for bygningsdrift I de foreliggende utredninger og rapporter, er det et forhold som overskygger øvrige forhold, og dette handler om en usikkerhet i forhold til om de frie FDV midlene som fordeles til hver avdeling kommer bygget til gode eller ikke. I sammenstillingstabellen er sum kostnad for dette delområdet anslått til ca 23 mill (som er i ca samme størrelsesorden som energikostnadene). Å ha en oppegående vaktmestertjeneste som kjenner bygningens behov og forstår hva som er viktig å prioritere eller ikke, er en viktig forutsetning for effektiv drift av bygningen Sentral eiendomsenhet har gått til anskaffelse av FDV-Verktøyet Facilit IK-Vedlikehold, og har gjennomført opplæring på dette verktøyet. Ved rådgivers besøk ved Grong VGS og Olav Duun VGS, fikk rådgiver et klart inntrykk av dette nyttige verktøyet var i aktiv bruk. Så langt rådgiver kunne bedømme var bruken i overenstemmelse med leverandørens anvisning i forhold til hvorledes dette verktøyet best kan utnyttes. Valg og implementering av Facilit IK-web er i denne rapporten dokumentert med to presentasjoner og en prosjektrapport. I tillegg omtales driftsrutinene og IK-Web på sidene i revisjonsrapporten. Eiendomsenheten har siden mottak av revisjonsrapporten arbeidet videre med forankring og forbedring av IK-Web, og har bla etablert en FDV-pris på kr ,- som deles ut etter en vurdering av følgende kriterier: Ukentlig registrering av forbruk i FM Enøk Utarbeiding av ET kurver Aktiv bruk av kontrollsystemet i IK-Vedlikehold Registrering av avvik og utbedringstiltak Jevnlig innmelding av endringer for ajourføring av forvaltningstegninger Aktiv bruk av SD-anlegg for optimal drift av eiendomsmassen Dokumentert bruk av frie vedlikeholdsmidler Ved Rådgivers besøk ved Grong og Olav Duun VGS, fikk rådgiver det inntrykk at driftsplanleggingen i IK-Web i NTFK i dag foregår gjennom utdeling av kontrollplaner til det 16

21 operative personell i begynnelsen av hver kalendermåned. Anbefalte standardjobber fra sentral eiendomsenhet, er stort sette de oppgavene som prioriteres for plass på disse månedlige kontrollplanene. Basert på opplysninger fra rådgivers informanter vil en typisk arbeidsbelastning i forbindelse med gjennomføring av kontrollplanene (inklusive enkle korrigerende tiltak) ligge på 2-3 arbeidsdager pr ansatt pr måned. På tross av at gjennomføring av de faste kontrollene bare utgjør i størrelsesorden 10 % av samlet arbeidstid for det operative personell, mener Rambøll det er fornuftig å prioritere etablering av et målepunkt knyttet opp mot disse faste kontrollene. Rambøll anbefaler et det etableres et måltall på formen PLANLAGTE KONTROLLER UTFØRTE KONTROLLER INNEN ANGITT TIDSFRIS Som et utgangspunkt kan en bruke 98 % som et mål å arbeide mot. Dette måltallet bør rapporteres sammen med måltallene for energiforbruk i de faste tertialvise rapportene. 5.6 Frie midler til avdelingene Det er i revisjonsrapporten og fra sentral eiendomsenhet fremsatt en bekymring for at en er usikker på om de frie midlene går til bygningen eller kjernevirksomheten. NTFK har høy egenproduksjon i forhold til bygningsdrift. Som angitt i avsnittet over, er det dermed vesentlig at en har kontroll på hvilke kontrolloppgaver som faktisk blir utført av den enkelte driftsteknikker. Dette er opplysninger som ikke kan finnes i regnskapssystemet, men mer aktiv bruk av Facilit til oppfølging av denne typen oppgaver vil gi den nødvendige sikkerhet i forhold til at nødvendig tilsyn og skjøtsel blir gjennomført som planlagt. Når det gjelder dokumentasjon på bruken av de frie midlene, vil en med gode konteringsveiledere kunne følge utviklingen i fordeling mellom «driftsoppgaver» og «brukertjenester». For å gi enhetene bedre oversikt over hvor stor del av de frie midlene som kan disponeres til «brukertjenester», må arbeidet med å skaffe oversikt over de faste eksterne drifts og vedlikeholdskontraktene videreføres. I tillegg til de faste avtalene, må enhetene passe på at de har tilstrekkelig med midler til «akutte hendelser». Akutte skader vil erfaringsmessig ligge i størrelsesorden kr 30,- pr m2 fordelt over all bygningsmasse, men disse skadene vil variere mye mellom den enkelte enhet og det enkelte år. Det er etablert et eget balansefond som disponeres av sentral eiendomsenheten for å dekke opp kostnadene med de større akutte skadene. Den enkelte enhet vil med denne etablerte «selvassurandørordningen» i stor grad kunne disponere bruken av de «frie midler» til «brukertjenester». 5.7 Eksterne drifts- og vedlikeholdsavtaler Etter en samlet vurdering av tilgjengelig materiell, besøk ved Grong og Olav Duun, og gjennomførte intervjuer, vil rådgiver gi sin fulle støtte til innkjøpssjefens uttrykte bekymring og forslag til løsning på innkjøpsområdet fra notat datert : «Det finnes mye kompetanse på innkjøp i fylkeskommunen, men den er dårlig samordnet og lite spesialisert. Det er dermed betydelig potensiale for forbedringer gjennom organisatoriske tiltak og målrettet kompetanseutvikling. Det synes dessuten å være et gjennomgående behov for rolleavklaring mellom den innkjøpsfaglige kompetansen som skal representere ekspertisen på innkjøpsløsninger, markedsmuligheter og effektive innkjøpsprosesser, og brukerkompetanse som skal definere hensiktsmessige og funksjonelle krav til anskaffelsen. Tiltak for å profesjonalisere brukerkompetansen vil også gi gevinster.» Aktuelle organisatoriske tilpasninger og justeringer bør imidlertid koordineres gjennom hovedprosjektet «Organisering av Delprosess, gjennomgående ressurser» som ledes av Ole Tronstad. Organisatoriske tilpasninger på innkjøpssiden er derfor ikke medtatt anbefalinger i denne rapporten. 17

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere---

FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere--- Rambøll Norge AS FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere--- KoBE Veileder (Rev. 1) 2009-07-03 Veileder FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere Oppdragsnr.: 6080328 Oppdragsgiver: KoBE Oppdragsgivers

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 Innholdsfortegnelse A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 B Resultater sektornivå 2014 22 B 1 Virksomhetsevalueringer 2014 25 B 2 Elevundersøkelsen

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer