RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007."

Transkript

1 Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR. AV 01 Planbeskrivelse inkl. ROS-analyse GEHO ESRI Planbeskrivelse inkl. ROS-analyse ««Sweco Drammensveien 260 Pb. 80, Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Geir Hoff Sr. arealplanlegger Gruppe plan og prosess Mobil

2 Sammendrag Dette er et trafikksikkerhetstiltak i Høgåsvegen i forbindelse med Statnett SF s utbyggingsprosjekter på Ertsmyra i Tonstad, Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanforslaget er etablering av fortau langs Høgåsvegen fra krysset fv.42 og opp til krysset Åsbrotet, en strekning på om lag 600m. Fortauet vil være et trafikksikkerhetstiltak som vil sørge for bedre og sikrere ferdsel langs vegen og økt trygghetsfølelse for beboerne langs veien og brukere av veien for øvrig. Det er bevisst vist til planlagt transformatorutbygging på Ertsmyra og til de transportundersøkelser og -beregninger som er utarbeidet for det. Dette for å tydeliggjøre behovet for et fortau på den aktuelle strekning.

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Innledende informasjon om forslaget Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet Aktører og eierforhold Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 3 2 Planprosessen Varsel om oppstart av planarbeidet Medvirkningsprosess 5 3 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal Gjeldende arealplaner 6 4 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet Topografi og vegetasjon Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur Kulturminner og kulturmiljø Naturmangfold Grunnforhold Støyforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Konklusjon ROS-analyse Sjekkliste for hendelser/situasjoner 14 5 Beskrivelse av planforslaget Normalprofil Strekning Reguleringsformål 17 6 Virkninger av planforslaget Forholdet til overordnede planer og føringer 18 1 (23)

4 6.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal Forholdet til gjeldende arealplaner Trafikkforhold Naturmangfold Topografi og vegetasjon Kulturminner Grunnforhold Eiendomsforhold Støy Øvrige virkninger Friluftsliv Barns interesser Universell utforming 20 7 Innkomne innspill etter varsel om oppstart Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer 21 Bilag Plankart, målestokk 1:500 (5 deler)/ 1:2000 (A3), sist datert inkl. plankart i SOSI-format og tekstdok.(kontroll) Planbestemmelser, sist datert Innkomne merknader fra varsling (8 stk.) Sjekkliste ROS, datert Vegplan M 1:1000, sist datert Normalprofil M 1:50, sist datert Lengdeprofil M 1:200, 1:1000, sist datert Tverrprofil M 1:200 (pr. 10m), sist datert (23)

5 1 Bakgrunn 1.1 Innledende informasjon om forslaget Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortau langs Høgåsvegen fra krysset fv.42 og opp til krysset med Åsbrotet. Bakgrunnen for prosjektet sees i sammenheng med Statnett SF s utbyggingsprosjekter på Tonstad, nærmere bestemt til ny transformatorstasjon oppe på Ertsmyra øst for sentrum. Fortauet vil være et trafikksikkerhetstiltak som vil sørge for bedre og sikrere ferdsel langs vegen og økt trygghetsfølelse for beboerne til vegen og brukere av vegen for øvrig. I gjeldende reguleringsplan for området, Områdereguleringsplan Tonstad, er det regulert inn fortau/ gang- og sykkelvei langs Høgåsvegen fra Åsbrotet og opp til krysset Øvre Høgåsveg, men det ble ikke regulert inn fortau på angjeldende strekning Aktører og eierforhold Forslagsstiller: Statnett SF Plankonsulent: Sweco Norge AS Berørte eiendommer og hjemmelshavere: Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: Komm.nr. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) Sven Tonstad flere eiere Sira Kvina Kraftselskap Sira Kvina Kraftselskap Sira Kvina Kraftselskap Sirdal kommune Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger I henhold til pbl. 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med en tilhørende konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket kommer ikke inn under forskriftens 2 som lister opp tiltak som alltid skal behandles og omfattes heller ikke av 3 som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens 4 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 3 (23)

6 2 Planprosessen Varsel om oppstart av planarbeidet Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Avisen Agder og på hjemmesidene til Sirdal kommune og Sweco Norge AS. Det ble i tillegg sendt varsel om oppstart pr. brev til berørte datert til: TONSTAD, SVEN NETLAND, EGIL NETLAND, KARIN TOVE LINDELAND, TORFINN INGMAR TONSTAD, JOSTEIN AMUNDSEN, KIRSTI GUNNFRID TONSTAD SCHEEN, RAGNHILD GUDRUN TONSTAD TONSTAD, TRYGVE MAGNUS REINERTSEN, MARGRETHE UNHAMMER Følgende parter ble varslet pr. e-post datert : Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Statens vegvesen, region sør Telenor servicesenter for nettutbygging NVE region sør Agder energi nett AS Sirdal næringsforening v/jøren-ola Ousdal Sira-Kvina kraftselskap Råd for funksjonshemmede v/astrid Tjørhom Sirdal kommune Kopi sendt forslagsstiller; Statnett SF. 4 (23)

7 Figur 2-1 Kunngjøringsannonse fra Avisen Agder, Medvirkningsprosess Saken er av en slik art at man ikke ser behovet for noe medvirkning utover plan- og bygningslovens generelle krav, jfr. lovens kap. 5 Medvirkning i planprosessen. 3 Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging bade i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Videre skal sykkel som transportform tillegges vekt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 5 (23)

8 3.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn Trafikksikkerhetsplan Sirdal kommune har en plan for folkehelsearbeid for perioden I denne plan står det at kommunen har gode boforhold og har i lang tid hatt fokus på sikkerhetstiltak og trivselsfremmende tiltak som gang- og sykkelveier, veglys og fartsdumper. Under kap om trafikkforhold fremkommer det dog at det er en utfordring at kommunen mangler en overordnet trafikksikkerhetsplan. Kommunen er en nullvisjon kommune og har hatt fokus på trafikksikkerhet gjennom flere år. Derfor har de en målsetting om: Trafikksikkerhetsplan for kommunen. Trafikksikkerhetstiltak spesielt knyttet til fotgjengerfelt. Dette er verdt å nevne mht. fremtidige utbygginger og anleggsdrift, og da særskilt knyttet til anleggsvirksomheten i Tonstadområdet med kraftutbyggingen, som kommer til å ha oppstart til høsten. I planen fremkommer det at det kan bli utfordringer i forbindelse med økt trafikk i anleggsperioden og annet som kan følge med anleggsvirksomheten. Målsettingen er trygg trafikk under anleggsperioden. Etablering av fortau av langs Høgåsvegen vil være et særskilt viktig tiltak i denne forbindelse Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 ble vedtatt Etablering av fortau langs Høgåsvegen vil være et viktig bidrag for å knytte aktuelle turstier og turveier til de mer sentrumsnære områder. 3.2 Gjeldende arealplaner Planområdet er i Kommunedelplan Sirdal (Sirdal sør) markert med skravur hvor det henvises til reguleringsplan som skal fortsatt gjelde. I gjeldende reguleringsplan Områdereguleringsplan Tonstad av (planid ) er veien avsatt til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg og Annen veggrunn tekniske anlegg. Tilgrensende formål til veien er i all hovedsak Grønnstruktur samt noe Bebyggelse og anlegg Konsentrert småhusbebyggelse og Vann- og avløpsanlegg (offentlig). I søndre del er det angitt Hensynssone Frisikt (H140_1) og Ras- og skredfare (H310_1), samt Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370_1). 6 (23)

9 Figur 3-1 Utsnitt områdereguleringsplan Tonstad med ca. planavgrensning (kilde: kommunens kartportal) Det er regulert g/s-vei langs fv.42 nordover fra krysset mot sentrum. Denne er ikke etablert. Tilsvarende er det regulert fortau og g/s-vei langs Høgåsvegen fra krysset med Åsbrotet og videre oppover Høgåsvegen. Fortauet er etablert opp t.o.m. Nedre Høgåsen. 4 Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Høgåsvegen ligger i Tonstad, rett syd for sentrum, og starter nede ved fv.42 og svinger seg opp til Høgåsen boligfelt og eksisterende transformatorstasjon/ -anlegg på Høgåsen, Tonstad, og videre opp Grubbeli og Ertsmyra (plassering for ny transformatorstasjon/ - anlegg). Figur 4-1 Kartutsnitt, Høgåsvegen i sydvest med ca, planavgrensning (kilde: Statens kartverk) 7 (23)

10 Krysset Åsbrotet/ Høgåsvegen Fv.42 Høgåsen boligfelt Figur 4-2 Kartutsnitt med ca. planavgrensning (kilde: kommunens kartportal) 4.2 Topografi og vegetasjon Krysset fv.42/ Høgåsvegen ligger på kote +60moh. Høgåsvegen stiger jevnt oppover langs nordvestsiden av Høgåsen opp til krysset med Åsbrotet til kote +95moh. Fra dette krysset stiger veien jevnt videre opp til Øvre Høgåsen. Veien ligger i skjæring, noe bildene nedenfor viser. På det meste er skjæringen rundt 10m. Det er regulert grønnstruktur i hovedsak langs den aktuelle strekning, så det er relativt frodig og grønt langs veien oppover. Det er foretatt tynning av vegetasjonen langs veiens nedside/ ytterside på de første ca. 400m. Helt nederst er det støyskjerm mot boligbebyggelsen, mens det er opparbeidede gressarealer i hovedkrysset og ved innkjøringen til boligene i Rolf Tonstads veg. I forlengelsen av støyskjermen er det etablert høye hekker/ rabatter. Nærmest krysset ved Åsbrotet ligger veien oppå en eldre betongmur. 8 (23)

11 9 (23)

12 Figur 4-3 Bilder av traséen (foto: Sweco Norge AS v/ G.Hoff) 4.3 Trafikkforhold I forbindelse med planlagt utbygging av Ertsmyra transformatorstasjon har det blitt utarbeidet en transportplan for å se på og vurdere ulike trafikale konsekvenser (Sweco Norge AS for Statnett SF). Atkomst og transport til Ertsmyra vil skje ved bruk av Høgåsvegen ifra syd og fra ny atkomstvei fra fv.977. Transportplanen legger opp til en sydlig atkomst via Høgåsvegen i anleggsperioden. Denne er valgt fordi dette er den mest egnede mht. håndtering av transformatortransport. En nordlig atkomst via fv.977 vil være kjøreatkomst i driftsfasen. Figur 4-4 Oversikt over adkomstene vist fra fylkesvei. Rød strek markerer sydlig adkomst og blå strek markerer nordlig adkomst (Sweco Norge AS) 10 (23)

13 Fv. 42 gjennom Tonstad har størst trafikk med en ÅDT på 1250 kjt/døgn nord for fv Høgåsveien har registrert en ÅDT på 560 kjt/døgn ca. 100m fra fv. 42 i bakken opp mot boligfeltet på Høgåsen. Trafikkmengdene karakteriseres som relativt beskjedne. Fartsgrensen er skiltet 50 km/t til boligfeltet er passert (strekning på ca. 1000m). Bratteste stigning er ca. 1:10 (10%). Veibredden er ca. 5m, skulder 0,5m på hver side, totalt 6m. Det er autovern mer eller mindre langs hele veistrekningen i dag. I det videre viser transportplanen en oversikt over planlagt anleggsperiode og et estimert transportbehov for de ulike prosessene for anleggene på Ertsmyra, herunder konsekvens på Høgåsvegen som følge av endringer i trafikkmengde. Det er i planen også listet opp avbøtende tiltak, bl.a. forslag om etablering av fortau på angjeldende strekning. 4.4 Teknisk infrastruktur I krysset ved fv.42 utenfor frisiktsonen står det en trafo. Fra denne er det jordkabel 132kV som går nordover. Fra øst kommer det høyspentledning 110kV (luftstrekk) ned fra åsen ned til en trafo. Fra trafo som jordkabel som krysser Høgåsvegen og Rolf Tonstads veg, og videre retning sentrum, se figur under. Figur 4-5 Utsnitt fra ledningskart (nedre del) fra Agder Energi Nett AS Innenfor planområdets øverste del parallelt og delvis i veien ligger det både høy- og lavspentledninger som jordkabel, opp til krysset Åsbrotet. Figur 4-6 Utsnitt fra ledningskart (øvre del) fra Agder Energi Nett AS 11 (23)

14 Det er veibelysning på hele strekningen langs vegens østside (innside) i skjæringen oppover. 4.5 Sosial infrastruktur Det er ingen skoler eller barnehager innenfor planområdet. Beboerne på Høgåsen benytter i all hovedsak Åsbrotet som skoleveg og g/s-vei til og fra sentrum. Denne er regulert og opparbeidet som delvis g/s-vei og delvis boligatkomst med fortau. Høgåsvegens nedre del, fra Åsbrotet og ned til fv.42, benyttes i mindre grad av myke trafikanter. 4.6 Kulturminner og kulturmiljø I henhold til Riksantikvarens database Kulturminnesøk er det ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men det er registrert flere i nede i Tonstad sentrum. 4.7 Naturmangfold Iht. Naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i 8-12 vurderes mht. om naturmangfoldet er tatt hensyn til. Man har søkt i Miljødirektoratets natur- og kartbase for de respektive operative kartlag. For hele planområdet og for Tonstad generelt er det registrert artsforekomst - beiteområde for elg (vinter) og leveområde for piggsvin (vår/ sommer/ høst). Forekomstene er angitt som verdikode C og har lokal verdi. Det er ikke antydet noen særskilte naturtyper eller verneområder og heller ikke registrert noen prioriterte og/ eller rødlistede arter. Det finnes ingen miljøregistreringer iht. skog og skogbruksplaner. Når det gjelder bonitet har skogen langs vegen middels til lav bonitet, samt også definert som uproduktiv skog. 4.8 Grunnforhold NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) løsmassekart viser at planområdet ligger i et område med breelvavsetning. Det er god infiltrasjonsevne og løsmassemektigheten viser tykt dekke. Bergart er gneis. Det er ikke utført geoteknisk undersøkelse innenfor planområdet, men det ble utført en oversiktskartlegging av skredvurderinger høsten 2012 i regi av NGI Norges Geotekniske Institutt, for Tonstad. Et av områdene var Høgåsen boligområde og Høgåsen næringsområde. Dette er fremtidige utbyggingsområder, hhv. B19-P og N1-3-P, ref. områdereguleringsplanen for Tonstad. Nå er ikke de i direkte tilknytning til planområdet, men konklusjonen kan være delvis overførbar til planområdet grunnet terrengets helning. Av oversiktskartleggingen leser vi at Tonstad (55 moh) har gjennomsnittlig årsnedbør på mm, dvs. det er et relativt nedbørsrikt område. Dog er det registrert variable vintre mht. snømengde. Ettersom det er bratt terreng er det mulig med utløsning av snøskred (trolig mindre skred) og steinsprang. Men skogen og vegetasjon er med på å begrense skredfaren vesentlig. 12 (23)

15 4.9 Støyforhold Klima og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012) skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven, herunder også denne plan i forbindelse med anleggsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i to soner: Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 1. Figur 4-7 Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i db (kilde: Klima- og miljødep.) Denne plan omfatter forslag til plan for etablering av fortau, som er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Støyproblematikk knyttet til denne plan må gjelde konkret for anleggsperioden for flytting av eksisterende veg og nytt fortau. Støy i forbindelse med anleggsperioden for ny transformatorstasjon på Ertsmyra vil ikke inngå her Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til plan- og bygningslovens 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. Formålet er: Å identifisere risiko og sårbarhet ved det ferdig bygde planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede hendelsene. Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte. At ROS-analysen identifiserer tiltak som kan redusere risikoen etter omregulering og ombygging Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Denne reguleringsplanen vil legge til rette for endringer som er av begrenset omfang. Analysen viser at det er et lite sårbart område og risikoen som tiltaket innebærer, er lav. Metoden for ROS-analysen er en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser og situasjoner. Fargekoden i tabellen under beskriver hvorvidt tiltak må iverksettes (risiko), avhengig av hendelsens/situasjonens sannsynlighet og konsekvens. I tabellene på de neste sidene er sjekkliste for ulike hendelser/situasjoner angitt og gitt en sannsynlighets-, konsekvens-, og risikoverdi. 13 (23)

16 Forklaring til risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko ved hendelser/situasjoner i planforslaget SANNSYNLIG- HET MEGET SANNSYNLIG (4) SANNSYNLIG (3) MINDRE SANNSYNLIG (2) LITE SANNSYNLIG (1) UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KONSEKVENS KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTRO- FALT (5) Tabell 1 Risikomatrise. Forklaring til fargene under (kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB (2010): Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Fargekodene over angir en vurderingsskala for risiko og tolkes slik: Tiltak nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak ikke nødvendig Konklusjon ROS-analyse ROS-analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. Det er ingen situasjoner som har havnet i rød kategori, men det er noen som faller inn under gul kategori. Konklusjonen av ROS-analysen, er at godkjenning og gjennomføring av planen ikke utløser risikosituasjoner som ikke kan anses som akseptable da de tiltak som kreves relaterer seg i all hovedsak til anleggsfasen Sjekkliste for hendelser/situasjoner Sjekklisten beskriver ulike hendelser/situasjoner, og sannsynligheten, konsekvensen og risikoen av disse hendelsene/situasjonene. S= sannsynlighet (tallverdi 1-4, se tabell 2) K= konsekvens (tallverdi 1-5, se tabell 2) R = risiko (fargekoder som angitt pa forrige side) For hendelser/situasjoner som ikke er relevante, angis ikke sannsynlighet, konsekvens eller risiko. Tabell 2 Sjekkliste for hendelser/ situasjoner. S= sannsynlighet, K= konsekvens og R = risiko Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/ grunn 1 Masseras/-skred Nei Ja Mulig krav i anleggsfase 2 Snøskred/ isras Nei Ja Mulig krav i driftsfase 3 Flom Nei Nei 4 Overvann/ Nei Nei Barriærer S K R Kommentar/ tiltak 1 2 Vegen ligger i skjæring. Planområdet er stedvis bratt. Løst fjell/ stein må pigges bort. 3 2 Isdannelser kan stedvis oppstå langs vegens østside (innside). Store isdannelser bør pigges bort dersom behovet tilsier det. 14 (23)

17 Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Barriærer S K R Kommentar/ tiltak vanninntrenging 5 Havnivåstigning Nei Nei Ikke relevant 6 Grunnforhold, Nei Nei kvikkleire 7 Radongass Nei Nei TEK 13-5 Ikke relevant for foreslått tiltak 8 Skogbrann, Nei Nei gressbrann Vær, vindeksponering 9 Er området Nei Nei Ikke relevant vindutsatt? 10 Er området Nei Nei Planområdet er ikke spesielt utsatt for nedbør. nedbørutsatt? Natur- og kulturområder 11 Sårbar flora Nei Nei 12 Sårbar fauna/fisk Nei Nei 13 Verneområder Nei Nei Ingen områder vernet etter naturmangfoldloven i eller i direkte nærhet til planområdet. 14 Sårbart vassdrag Nei Nei Ikke aktuelt 15 Fremmede, Nei Nei skadelige arter 16 Kulturminner Nei Nei 1 1 Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet, eller nyere tids kulturminner. 17 Friluftslivsområder Nei nei Menneskeskapte forhold virksomhetsbasert sårbarhet Risiko for eksisterende infrastruktur 18 Vannledninger Nei Nei Drikkevannskilde Nei Nei Ingen kjente drikkevannskilder berøres av utbyggingen. 20 Spillvannsledninger 21 Overvannsledninger 22 Framkommelighet veg/fortau/gs 23 Telekommunikasjon Nei Nei Krav i anleggsfase Nei Nei Krav i anleggsfase Nei Ja Krav i anleggsfase Nei Ja Krav i anleggsfase 1 1 Ledninger og deres traseer må tas hensyn til i anleggsfasen. 1 1 Ledninger og deres traseer må tas hensyn til i anleggsfasen. 3 2 I anleggsfasen skal nødvendige HMS-tiltak iverksettes. Skilting for nødvendig omkjøring skal vurderes. 3 1 Tas hensyn til i anleggsfasen. 24 Annen infrastruktur Nei Nei Ingen kjente. Beredskap 25 Utrykningstid for Nei Nei Ikke relevant. utrykningskjøretøyer 26 Slukkevannkapasitet/ Nei Nei Ikke relevant. vanntrykk 27 Manglende Nei Nei Ikke relevant. avløpskapasitet 28 Manglende alternativ Nei Ja Mulig krav i anleggsfase 2 2 Hvorvidt vegen må stenges helt eller delvis avklares i anleggsfasen. Se også pkt. 22. vegforbindelse 29 Annet knyttet til Nei Nei Ingen kjente forhold. beredskap Risiko for strategiske bygg og områder 30 Veg, bru, Nei Nei 1 1 Ikke relevant 15 (23)

18 Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Barriærer S K R Kommentar/ tiltak knutepunkt 31 Havn, kaianlegg Nei Nei Ikke relevant 32 Sykehus/-hjem, Nei Nei Ikke relevant kirke 33 Brannstasjon, Nei Nei Ikke relevant politistasjon mm 34 Skole/barnehage Nei Nei Ikke relevant 35 Forsyning kraft, Nei Nei vann 36 Forsvarsområde Nei Nei Ikke relevant 37 Tilfluktsrom Nei Nei Ikke relevant Forurensningskilder 38 Landbruk Nei Nei 39 Akutt forurensning Ja Ja Krav i anleggsfase 1 1 Akutt forurensning fra anleggsmaskiner med mer kan skje i anleggsfasen. HMS-tiltak skal 40 Støv og støy; industri Nei Nei Ikke relevant 41 Støv og støy; trafikk Nei Nei Tiltaket er av en slik karakter at det ikke medfører endringer av støysituasjonen med unntak for anleggsperioden. 42 Støy; andre kilder Nei Nei 43 Forurensning i sjø Nei Nei Ikke relevant 44 Forurenset grunn Nei Nei Ingen registreringer av forurenset grunn i planområdet 45 Avfallsdeponi Nei Nei Ikke relevant Andre områder/forhold farlige/spesielle 46 Risikofylt industri/ Nei Nei lager (kjemikalie/ eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 47 Ståling fra høyspentlinje (ems) Nei Nei 1 1 Eksisterende høyspentlinje med lavt spenningsnivå. 48 Oljekatastrofeområde Nei Nei Ikke relevant 49 Dambrudd Nei Nei Ikke relevant 50 Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring Nei Nei Se pkt Ellers ingen kjente. Trafikksikkerhet og transport 51 Ulykke med farlig Nei Nei Ikke relevant gods 52 Vær/ føre begrenser Nei Nei tilgjenge- lighet til området 53 Ulykke ved inn- og Nei Nei utkjøring 54 Ulykke med gående/syklende Nei Ja Krav i anleggsfase 1 1 HMS-tiltak. Etablering av fortau vil bedre og sikrere ferdsel langs vegen/ i kryss. 55 Utforkjøring Nei Nei 1 2 Autovern bør vurderes på de mest utsatte steder. 56 Anleggstrafikk Krav i 1 2 HMS-tiltak. anleggsfase 57 Andre ulykkespunkter Nei Nei Ingen kjente. 16 (23)

19 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Normalprofil Traséen planlegges bygget som samleveg i boligområde (Sa1), fartsgrense 50km/t. I Statens vegvesens håndbok N100 (Veg- og gateutforming), tidligere håndbok 017, står det at samleveger i boligområder ikke bør være lengre enn 2 km, og ikke ha en trafikkbelastning på mer enn ÅDT Figur 5-1 Normalprofil typisk (mål i meter) Normalprofilet er med utgangspunkt i profil Sa1 i Statens vegvesen - Håndbok N100 (Vegog gateutforming). Her med ensidig fortau. I håndboka er dette profilet vist med vist tosidig fortausløsning. I håndboka er det dog presisert at i områder med arealknapphet kan en anlegge ensidig fortau, noe som vil være gjeldende for aktuelle strekning. 5.2 Strekning Lengde: 600m Den planlagte traséen vil gå fra krysset med fv.42 i syd opp til krysset med Åsbrotet i nord. I begge endene vil traséen knytte seg til gjeldende regulering og tilpasses eksisterende kjøreveier. Traséen er totalt på ca. 600m. Ytterkant fortau vil forholde seg til dagens vegytterkant, noe som tilsier at selve kjørebanen vil måtte flyttes lenger inn. Dette innebærer inngrep i terreng/ skjæring. 5.3 Reguleringsformål Planområdet foreslås regulert med følgende reguleringsformål etter PBL 12-5: 17 (23)

20 Kjøreveg (offentlig): o_veg SOSI-kode 2011 Fortau (offentlig): o_fortau 2012 Annen veggrunn teknisk anlegg: o_avt 2018 Annen veggrunn grøntareal: o_avg 2019 Og med nødvendige Hensynssoner, jfr. 12-6: Faresone ras/skred: H310 Faresone høyspent H370 Traséen reguleres med tilhørende skjærings- og fyllingsutslag slik at det kan foretas områdetilpasninger i anleggsfasen. Bredden på selve traséen skal likevel følge tverrsnittet som er angitt i normalprofilet. 6 Virkninger av planforslaget 6.1 Forholdet til overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Planforslaget legger til rette for en miljømessig god løsning, et tryggere lokalsamfunn og bomiljø, samt bedring av trafikksikkerheten. Planforslaget er dermed i tråd med de nevnte retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Etablering av fortau er et viktig bidrag for en trafikksikker ferdsel langs veg for myke trafikanter, særskilt for barn og unge Trafikksikkerhetsplan Fortauet underbygger kommunens fokus på sikkerhetstiltak og trivselsfremmende tiltak, og målsettingen om trygg trafikk under anleggsperioden mht. Statnetts SF s utbygging på Tonstad og Ertsmyra. Forslagsstiller er av den oppfatning at etableringen av fortauet vil være i tråd med en fremtidig trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 Etablering av fortau langs Høgåsvegen vil være et viktig bidrag for å knytte aktuelle turstier og turveier til de mer sentrumsnære områder. 6.2 Forholdet til gjeldende arealplaner Planforslaget berører, etter forslagsstillers syn, gjeldende plan i svært liten grad da man i all hovedsak griper inn i eksisterende regulert grønnstruktur. Grønnstrukturen i denne sammenheng er bratt skråning hvor ferdsel er vanskelig. Planforslaget berører i prinsippet ikke eksisterende boligtomter langs vegen, men det vil bli behov for noe fjerning av vegetasjon i forbindelse med nye og/ eller høyere skjæringer. Tidligere regulerte hensynssoner (faresoner - Ras- og skredfare (H310_1), samt Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370_1) opprettholdes. 18 (23)

21 6.3 Trafikkforhold Hovedhensikten med planforslaget er å sørge for tryggere og bedre fremkommelighet for de myke trafikanter som ferdes mellom hovedveien og Høgåsen boligfelt etc. Viktigheten av fortauet vil komme tydeligere frem den dagen anleggstrafikken starter opp, ettersom det vil bli en økning av trafikkmengden. I utarbeidet transportplan er det antydet at trafikkmengden på det meste vil fra dagens ÅDT 560 kjt/døgn til i underkant 900 kjt/ døgn. Selv om trafikkbidraget av lette kjøretøy vil være størst er vår vurdering at trolig vil tungtrafikken oppleves som mest belastende. Prosjektert veg vil få en bredde på 6,5m inkl. skuldre, og nytt fortau en bredde på 2,5m. Som nevnt vil ytterkant fortau forholde seg til dagens vegytterkant, noe som tilsier at selve kjørebanen vil måtte flyttes lenger inn. Dette innebærer inngrep i terreng/ skjæring. Innenfor avsatt reguleringsformål langs gbnr. 52/137 og 413, hvor det blir nødvendig med skjæring, skal det etableres forstøtningsmur i hele dens lengde. Muren skal gis en tiltalende utforming. Som et ekstra sikringstiltak foreslås det oppført et flettverksgjerde eller tilsvarende i den utstrekning som er nødvendig. Fartsgrense Fastsetting av fartsgrensen skjer uavhengig av behandling av reguleringsplan. Allikevel velger vi å presisere at dagens fartsgrense på aktuell strekning (50km/t) ikke foreslås endret jfr. dagens vegstandard og planlagt. Aktuell strekning har ingen avkjørsler etter passering krysset Rolf Tonstads veg opp til krysset Åsbrotet. Frisikt ved kryss I gjeldende regulering fremgår frisiktlinjer og soner. Disse videreføres i ny plan da kryssene hhv. ved Åsbrotet og ved Rolf Tonstads veg opprettholdes slik de er i dag. Vegprosjekteringen tilsier ikke behov for at selve kryssene må endres. Krysset Rolf Tonstads veg Ved krysset Rolf Tonstads veg er det i dag godt med sideareal mht. til framføring av et fortau. Fortauet planlegges som en forlengelse fra regulert g/s-veg fra gjeldende plan og med kryssing av R.T.veg som vist i ny plan. I tillegg foreslås det etablert et fortau fra krysset og fram til dagens parkeringsplass i Rolf Tonstads veg langs vestsiden av vegen for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. 6.4 Naturmangfold I henhold til Miljødirektoratets database Naturbase er det kun registrert naturverdier innenfor kategoriene verneplan for Arter. Arter viser forekomster av ulike arter og hvordan disse bruker områdene. For hele planområdet og for Tonstad generelt er det registrert beiteområde for elg og leveområde for piggsvin. Tiltaket som foreslås vil ikke gjøre inngrep i uberørt natur. Det er ikke registrert prioriterte arter, verneområder eller utvalgte naturtyper i området eller i nærheten av planområdet. Hensynet til naturmangfoldloven er således ivaretatt. 6.5 Topografi og vegetasjon Som en konsekvens av at ny veg plasseres lenger inn i terreng vil det bli nødvendig med ytterligere skjæring/ fjellrydding og fjerning av vegetasjon langs vegens østside (innside). Det 19 (23)

22 vil stedvis bli mer synlig skjæringer enn i dag, men dette er å anse som mer hensiktsmessig enn betydelige fyllinger på utsiden av vegen. 6.6 Kulturminner Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, jfr. Miljødirektoratets natur- og kartbase. Det vises også til uttalelse fra fylkeskonservatoren. 6.7 Grunnforhold Forslagsstiller kan ikke se at grunnforholdene langs vegen vil endres i noen nevneverdig grad. Nødvendige sikringstiltak for anleggs- og driftsfasen må gjennomføres for å forhindre evt. fremtidige ras/ steinsprang. 6.8 Eiendomsforhold 6.9 Støy Av høringsmerknadene fremkommer det ingen motforestillinger til planforslaget fra berørte grunneiere. Det er uttrykt ønske fra grunneiere om justerte reguleringsgrenser mht. ønske om at deler av enkelte tomter overtas av kommunen. Tiltaket omfatter ombygging av eksisterende veg og vil derfor ikke gi ny støyende virksomhet. Prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak. Støyretningslinjene stiller derfor ikke krav om at det skal utføres støyreduserende tiltak. I støyretningslinjen T- 1442/2012 står det bl.a.: «Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.». Hensynet til støy i anleggsperioden skal ivaretas i henhold til T-1442/ Øvrige virkninger Friluftsliv Tiltaket anses ikke å føre til negative virkninger for friluftslivet i området Barns interesser Tiltaket vil gjøre det mer trafikksikkert å ferdes for barn og unge, fotgjengere og syklister Universell utforming Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 7 Innkomne innspill etter varsel om oppstart Det er kommet inn totalt 8 uttalelser. I kapittel 7.1 er et sammendrag av innspillene med forslagsstillers kommentarer. Innspillene følger i sin helhet i eget vedlegg. 20 (23)

23 Innspill fra: Datert: 1 Agder Energi Nett AS 14./ Statens vegvesen Region sør Fylkesmannen i Vest-Agder Finn H Amundsen, gbnr. 52/ Sameiet gbnr. 52/6 v/ Jostein Tonstad Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskonservatoren Sirdal kommune v/ Rådet for funksjonshemmede Tabell 3 Mottatte innspill ved varsel om oppstart 7.1 Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer 1. Agder Energi Nett AS (AEN) AEN opplyser om at de har bestående høyspent- og lavspenningsanlegg innenfor reguleringsområde. Høyspentkabler bes avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 4m, 2m ut fra senterlinjen. Forøvrig vedlegger de skisse samt sosifil av AEN nett i området. Innmålingsdataene har varierende nøyaktighet. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 2. Statens vegvesen Region sør (SVRS) SVRS opplyser om at planområde omfatter arealer ved kommunal veg øst for fv. 42 på Tonstad. Ved behandling av reguleringsplan vil de legge vekt på løsning for tilknytning til regulert g/s-veg på nordøstre side av kryss med fv. 42. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Planforslaget vil tilpasses gjeldende regulering for g/s-vegen. 3. Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen redegjør for bakgrunn for planarbeidet og til gjeldende regulering for området. Miljøvernavdelingen ser positivt på planarbeidet og minner om at virkningene av planen skal beskrives jfr. pbl Planbeskrivelsen må tydeliggjøre konsekvensene for berørte interesser i området. Miljøvirkningene av en evt. utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og helhetlig. De viser til at planarbeidet må ta hensyn til naturmangfoldet og viser til prinsipper i naturmangfoldloven 8-12, og at dette skal fremgå av 7. De fremhever at det bl.a. er registrert lokalt viktig leveområde for pinnsvin på Tonstad. Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. Flere av disse artene er ofte registrert i tilknytning til samferdselsårer som for eksempel jernbane og veianlegg. Vi ber derfor om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av 21 (23)

24 fremmede arter innenfor planområdet i planbeskrivelsen. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Grenseverdier for støy må overholdes. Vi minner i denne sammenheng om at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, skal legges til grunn for planarbeidet. Det forutsettes at tillatte grenseverdier for støy overholdes, samt at eventuelle krav om nødvendig støyskjerming innarbeides i planbestemmelsene. Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av ROS-analyse for planområdet, jfr. pbl Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til, avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jfr. pbl og Forslagsstillers kommentar: Planbeskrivelsen redegjør for ulike konsekvenser av planlagt tiltak, herunder er nml. s 8-12 gjennomgått. Det vises til kap. 4.7 og 6.4 for vurderinger omkring disse tema. Det er medtatt i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. For tema om støy vises det til kap og Finn H Amundsen, gbnr. 52/6 Amundsen opplyser om at hans frue er en av sameierne i gbnr. 52/6 og eier således området på begge sider av Høgåsveien. Han, etter samtale med øvrige de sameierne, foreslår å justere reguleringsgrensene slik at hele deres tomt på nedsiden av vegen og helst også tomten på oversiden av veien mot husene på Høgåsen overtas av kommunen. Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller bemerker at evt. overdragelser av grunn ikke har noen direkte sammenheng med evt. justeringer av reguleringsgrenser. Dette er privatrettslig forhold mellom kommunen og de respektive grunneiere, uavhengig av planforslaget. Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 5. Sameiet gbnr. 52/6 v/ Jostein Tonstad Sameiet har ingen motforestillinger til at det bygges et fortau på utsiden av eksisterende vei og at det skjæres inn i fjellet på motsatt side for å opprettholde en akseptabel veibredde. Sameiet er eiere av eiendommen fra denne veien og opp mot tomtene langs øvre Høgåsveien, og de har tidligere blitt forespurt fra et par av grunneierne der til å avse ekstra areal for tomteutvidelse hvilket de har imøtekommet. Om dette skulle bli aktuelt i ettertid fra andre beboere ser de det som en stor fordel at disse forhandlingene blir tatt direkte med Sirdal kommune og ikke via dem. Av den grunn ber de Sirdal kommune å innløse/ kjøpe deres eiendom fra Høgåsveien til øvre Høgåsvei, i området som strekker seg fra kraftstasjonen og nordvestover. I forbindelse med fjellryddingen og sprengingen regner de med at noen trær må felles på deres eiendom. De ser gjerne at kommunen samler disse der en gammel skogsti går oppover lia; - rett ovenfor kraftstasjonen. De vil da stå for fjerning av dette når trefellingen er 22 (23)

25 avsluttet. De håper at kommunen kan ta dette opp så snart som mulig og komme tilbake med et tilbud på innløsing og bekreftelse på deres trefellingsønske. Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller noterer seg at sameiet stiller seg positive til planforslaget. Når det gjelder forholdet omkring avståelse av grunn som beskrevet i deres uttalelse er dette er privatrettslig forhold mellom kommunen og de respektive grunneiere, og som ikke inngår i dette konkrete planforslaget. Trefelling og rydding håndteres og avklares i anleggsfasen. 6. Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen Fylkeskommunen ser positivt på etablering av fortau på aktuell strekning og har således ingen merknader. Deres interesser i planarbeidet relaterer seg til trafikksikkerheten, og særskilt knyttet til barn og unge. De forutsetter at tiltaket planlegges og utformes i tråd med Statens vegvesens standarder mht. trygge krysningspunkter og tilstrekkelige siktlinjer. Når det gjelder forhold knyttet til kulturminner vil evt. merknader bli ettersendt. Forslagsstillers kommentar: Det opplyses om at tiltaket følger Statens vegvesens vegstandarder. For type vegstandard vises det til kap. 5 og særskilt Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskonservatoren Det er i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Fylkeskonservatoren vurderer potensialet for funn som relativt lite og finner det ikke nødvendig å foreta særskilte registreringer i området. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5,0m. Melding skal i så fall straks sendes Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jfr. kulturminneloven 8. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 8. Sirdal kommune v/ Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har behandlet varselet i sak (PS 14/10) hvor deres innspill er at de henstiller til Statens vegvesens retningslinjer, mht. etablering av fortau langs Høgåsvegen, ved at det legges til rette for universell utforming. Saken tas forøvrig til orientering. Forslagsstillers kommentar: Det er i reguleringsbestemmelsene inntatt paragraf om at Vegdirektoratets håndbok V129 Universell utforming av veger og gater, legges til grunn. 23 (23)

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen OPPDRAG Marka helårstraséer Strømsdammen - Strømsbråtenveien OPPDRAGSNUMMER 257861 OPPDRAGSLEDER Marius Fiskevold OPPRETTET AV Sara M.S. Øen DATO TIL KOPI TIL Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til

Detaljer

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 36 Vedlikeholdsprosjekt Gran sentrum-grymyr, Gran kommune

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 36 Vedlikeholdsprosjekt Gran sentrum-grymyr, Gran kommune Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 36 Vedlikeholdsprosjekt Gran sentrum-grymyr, Gran kommune Bakgrunn og metode Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 200 Vedlikeholdsprosjekt Kinn-Vinjar, Nordre Land kommune

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 200 Vedlikeholdsprosjekt Kinn-Vinjar, Nordre Land kommune Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS-analyse for reguleringsplan fv. 200 Vedlikeholdsprosjekt Kinn-Vinjar, Nordre Land kommune Bakgrunn og metode Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse for reguleringsplan fv. 1 2 Gang - og sykkelvegsløsning Muttastien - Sveakrysset

Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse for reguleringsplan fv. 1 2 Gang - og sykkelvegsløsning Muttastien - Sveakrysset Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse for reguleringsplan fv. 1 2 Gang og sykkelvegsløsning Muttastien Sveakrysset Bakgrunn og metode Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for tiltaket.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: 24.01.12 Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Vurdering av

Detaljer

ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda

ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda Juni 2015 Definisjoner Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Risikoreduserende tiltak = Forebyggende tiltak X Beredskap (Redusere sannsynlighet for feil) (Redusere

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse 1 DETALJREGULERING / PLANENDRING FOR Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse Kvitvella Electrisitetsverk, sett fra østsida av Neselva. Planområde omfatter også de fire boligene mellom

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA Planbeskrivelse ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA i Etnedal kommune - Høringsforslag - Dato: 30.3.2011 Revisjonsdato(er): 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR ROKKEHAUGEN Planområdet ligger nordvest for gårdstunet på Tveit gård med utsikt mot Fagernes og Strandefjorden. Sist revidert: 10-06-17 METODE OG FORUTSETNINGER

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig # VEDLEGG 2 ROS ANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Reguleringsplan for Kvestad gård

Reguleringsplan for Kvestad gård 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Kvestad gård Konklusjon Massetransporten langs eksisterende veier og i avkjørsler kan skape trafikkfarlige situasjoner, særlig for myke trafikanter. Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer