RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007."

Transkript

1 Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR. AV 01 Planbeskrivelse inkl. ROS-analyse GEHO ESRI Planbeskrivelse inkl. ROS-analyse ««Sweco Drammensveien 260 Pb. 80, Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Geir Hoff Sr. arealplanlegger Gruppe plan og prosess Mobil

2 Sammendrag Dette er et trafikksikkerhetstiltak i Høgåsvegen i forbindelse med Statnett SF s utbyggingsprosjekter på Ertsmyra i Tonstad, Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanforslaget er etablering av fortau langs Høgåsvegen fra krysset fv.42 og opp til krysset Åsbrotet, en strekning på om lag 600m. Fortauet vil være et trafikksikkerhetstiltak som vil sørge for bedre og sikrere ferdsel langs vegen og økt trygghetsfølelse for beboerne langs veien og brukere av veien for øvrig. Det er bevisst vist til planlagt transformatorutbygging på Ertsmyra og til de transportundersøkelser og -beregninger som er utarbeidet for det. Dette for å tydeliggjøre behovet for et fortau på den aktuelle strekning.

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Innledende informasjon om forslaget Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet Aktører og eierforhold Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 3 2 Planprosessen Varsel om oppstart av planarbeidet Medvirkningsprosess 5 3 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal Gjeldende arealplaner 6 4 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet Topografi og vegetasjon Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur Kulturminner og kulturmiljø Naturmangfold Grunnforhold Støyforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Konklusjon ROS-analyse Sjekkliste for hendelser/situasjoner 14 5 Beskrivelse av planforslaget Normalprofil Strekning Reguleringsformål 17 6 Virkninger av planforslaget Forholdet til overordnede planer og føringer 18 1 (23)

4 6.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal Forholdet til gjeldende arealplaner Trafikkforhold Naturmangfold Topografi og vegetasjon Kulturminner Grunnforhold Eiendomsforhold Støy Øvrige virkninger Friluftsliv Barns interesser Universell utforming 20 7 Innkomne innspill etter varsel om oppstart Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer 21 Bilag Plankart, målestokk 1:500 (5 deler)/ 1:2000 (A3), sist datert inkl. plankart i SOSI-format og tekstdok.(kontroll) Planbestemmelser, sist datert Innkomne merknader fra varsling (8 stk.) Sjekkliste ROS, datert Vegplan M 1:1000, sist datert Normalprofil M 1:50, sist datert Lengdeprofil M 1:200, 1:1000, sist datert Tverrprofil M 1:200 (pr. 10m), sist datert (23)

5 1 Bakgrunn 1.1 Innledende informasjon om forslaget Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortau langs Høgåsvegen fra krysset fv.42 og opp til krysset med Åsbrotet. Bakgrunnen for prosjektet sees i sammenheng med Statnett SF s utbyggingsprosjekter på Tonstad, nærmere bestemt til ny transformatorstasjon oppe på Ertsmyra øst for sentrum. Fortauet vil være et trafikksikkerhetstiltak som vil sørge for bedre og sikrere ferdsel langs vegen og økt trygghetsfølelse for beboerne til vegen og brukere av vegen for øvrig. I gjeldende reguleringsplan for området, Områdereguleringsplan Tonstad, er det regulert inn fortau/ gang- og sykkelvei langs Høgåsvegen fra Åsbrotet og opp til krysset Øvre Høgåsveg, men det ble ikke regulert inn fortau på angjeldende strekning Aktører og eierforhold Forslagsstiller: Statnett SF Plankonsulent: Sweco Norge AS Berørte eiendommer og hjemmelshavere: Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: Komm.nr. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) Sven Tonstad flere eiere Sira Kvina Kraftselskap Sira Kvina Kraftselskap Sira Kvina Kraftselskap Sirdal kommune Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger I henhold til pbl. 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med en tilhørende konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket kommer ikke inn under forskriftens 2 som lister opp tiltak som alltid skal behandles og omfattes heller ikke av 3 som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens 4 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 3 (23)

6 2 Planprosessen Varsel om oppstart av planarbeidet Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Avisen Agder og på hjemmesidene til Sirdal kommune og Sweco Norge AS. Det ble i tillegg sendt varsel om oppstart pr. brev til berørte datert til: TONSTAD, SVEN NETLAND, EGIL NETLAND, KARIN TOVE LINDELAND, TORFINN INGMAR TONSTAD, JOSTEIN AMUNDSEN, KIRSTI GUNNFRID TONSTAD SCHEEN, RAGNHILD GUDRUN TONSTAD TONSTAD, TRYGVE MAGNUS REINERTSEN, MARGRETHE UNHAMMER Følgende parter ble varslet pr. e-post datert : Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Statens vegvesen, region sør Telenor servicesenter for nettutbygging NVE region sør Agder energi nett AS Sirdal næringsforening v/jøren-ola Ousdal Sira-Kvina kraftselskap Råd for funksjonshemmede v/astrid Tjørhom Sirdal kommune Kopi sendt forslagsstiller; Statnett SF. 4 (23)

7 Figur 2-1 Kunngjøringsannonse fra Avisen Agder, Medvirkningsprosess Saken er av en slik art at man ikke ser behovet for noe medvirkning utover plan- og bygningslovens generelle krav, jfr. lovens kap. 5 Medvirkning i planprosessen. 3 Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging bade i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Videre skal sykkel som transportform tillegges vekt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 5 (23)

8 3.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn Trafikksikkerhetsplan Sirdal kommune har en plan for folkehelsearbeid for perioden I denne plan står det at kommunen har gode boforhold og har i lang tid hatt fokus på sikkerhetstiltak og trivselsfremmende tiltak som gang- og sykkelveier, veglys og fartsdumper. Under kap om trafikkforhold fremkommer det dog at det er en utfordring at kommunen mangler en overordnet trafikksikkerhetsplan. Kommunen er en nullvisjon kommune og har hatt fokus på trafikksikkerhet gjennom flere år. Derfor har de en målsetting om: Trafikksikkerhetsplan for kommunen. Trafikksikkerhetstiltak spesielt knyttet til fotgjengerfelt. Dette er verdt å nevne mht. fremtidige utbygginger og anleggsdrift, og da særskilt knyttet til anleggsvirksomheten i Tonstadområdet med kraftutbyggingen, som kommer til å ha oppstart til høsten. I planen fremkommer det at det kan bli utfordringer i forbindelse med økt trafikk i anleggsperioden og annet som kan følge med anleggsvirksomheten. Målsettingen er trygg trafikk under anleggsperioden. Etablering av fortau av langs Høgåsvegen vil være et særskilt viktig tiltak i denne forbindelse Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 ble vedtatt Etablering av fortau langs Høgåsvegen vil være et viktig bidrag for å knytte aktuelle turstier og turveier til de mer sentrumsnære områder. 3.2 Gjeldende arealplaner Planområdet er i Kommunedelplan Sirdal (Sirdal sør) markert med skravur hvor det henvises til reguleringsplan som skal fortsatt gjelde. I gjeldende reguleringsplan Områdereguleringsplan Tonstad av (planid ) er veien avsatt til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg og Annen veggrunn tekniske anlegg. Tilgrensende formål til veien er i all hovedsak Grønnstruktur samt noe Bebyggelse og anlegg Konsentrert småhusbebyggelse og Vann- og avløpsanlegg (offentlig). I søndre del er det angitt Hensynssone Frisikt (H140_1) og Ras- og skredfare (H310_1), samt Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370_1). 6 (23)

9 Figur 3-1 Utsnitt områdereguleringsplan Tonstad med ca. planavgrensning (kilde: kommunens kartportal) Det er regulert g/s-vei langs fv.42 nordover fra krysset mot sentrum. Denne er ikke etablert. Tilsvarende er det regulert fortau og g/s-vei langs Høgåsvegen fra krysset med Åsbrotet og videre oppover Høgåsvegen. Fortauet er etablert opp t.o.m. Nedre Høgåsen. 4 Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Høgåsvegen ligger i Tonstad, rett syd for sentrum, og starter nede ved fv.42 og svinger seg opp til Høgåsen boligfelt og eksisterende transformatorstasjon/ -anlegg på Høgåsen, Tonstad, og videre opp Grubbeli og Ertsmyra (plassering for ny transformatorstasjon/ - anlegg). Figur 4-1 Kartutsnitt, Høgåsvegen i sydvest med ca, planavgrensning (kilde: Statens kartverk) 7 (23)

10 Krysset Åsbrotet/ Høgåsvegen Fv.42 Høgåsen boligfelt Figur 4-2 Kartutsnitt med ca. planavgrensning (kilde: kommunens kartportal) 4.2 Topografi og vegetasjon Krysset fv.42/ Høgåsvegen ligger på kote +60moh. Høgåsvegen stiger jevnt oppover langs nordvestsiden av Høgåsen opp til krysset med Åsbrotet til kote +95moh. Fra dette krysset stiger veien jevnt videre opp til Øvre Høgåsen. Veien ligger i skjæring, noe bildene nedenfor viser. På det meste er skjæringen rundt 10m. Det er regulert grønnstruktur i hovedsak langs den aktuelle strekning, så det er relativt frodig og grønt langs veien oppover. Det er foretatt tynning av vegetasjonen langs veiens nedside/ ytterside på de første ca. 400m. Helt nederst er det støyskjerm mot boligbebyggelsen, mens det er opparbeidede gressarealer i hovedkrysset og ved innkjøringen til boligene i Rolf Tonstads veg. I forlengelsen av støyskjermen er det etablert høye hekker/ rabatter. Nærmest krysset ved Åsbrotet ligger veien oppå en eldre betongmur. 8 (23)

11 9 (23)

12 Figur 4-3 Bilder av traséen (foto: Sweco Norge AS v/ G.Hoff) 4.3 Trafikkforhold I forbindelse med planlagt utbygging av Ertsmyra transformatorstasjon har det blitt utarbeidet en transportplan for å se på og vurdere ulike trafikale konsekvenser (Sweco Norge AS for Statnett SF). Atkomst og transport til Ertsmyra vil skje ved bruk av Høgåsvegen ifra syd og fra ny atkomstvei fra fv.977. Transportplanen legger opp til en sydlig atkomst via Høgåsvegen i anleggsperioden. Denne er valgt fordi dette er den mest egnede mht. håndtering av transformatortransport. En nordlig atkomst via fv.977 vil være kjøreatkomst i driftsfasen. Figur 4-4 Oversikt over adkomstene vist fra fylkesvei. Rød strek markerer sydlig adkomst og blå strek markerer nordlig adkomst (Sweco Norge AS) 10 (23)

13 Fv. 42 gjennom Tonstad har størst trafikk med en ÅDT på 1250 kjt/døgn nord for fv Høgåsveien har registrert en ÅDT på 560 kjt/døgn ca. 100m fra fv. 42 i bakken opp mot boligfeltet på Høgåsen. Trafikkmengdene karakteriseres som relativt beskjedne. Fartsgrensen er skiltet 50 km/t til boligfeltet er passert (strekning på ca. 1000m). Bratteste stigning er ca. 1:10 (10%). Veibredden er ca. 5m, skulder 0,5m på hver side, totalt 6m. Det er autovern mer eller mindre langs hele veistrekningen i dag. I det videre viser transportplanen en oversikt over planlagt anleggsperiode og et estimert transportbehov for de ulike prosessene for anleggene på Ertsmyra, herunder konsekvens på Høgåsvegen som følge av endringer i trafikkmengde. Det er i planen også listet opp avbøtende tiltak, bl.a. forslag om etablering av fortau på angjeldende strekning. 4.4 Teknisk infrastruktur I krysset ved fv.42 utenfor frisiktsonen står det en trafo. Fra denne er det jordkabel 132kV som går nordover. Fra øst kommer det høyspentledning 110kV (luftstrekk) ned fra åsen ned til en trafo. Fra trafo som jordkabel som krysser Høgåsvegen og Rolf Tonstads veg, og videre retning sentrum, se figur under. Figur 4-5 Utsnitt fra ledningskart (nedre del) fra Agder Energi Nett AS Innenfor planområdets øverste del parallelt og delvis i veien ligger det både høy- og lavspentledninger som jordkabel, opp til krysset Åsbrotet. Figur 4-6 Utsnitt fra ledningskart (øvre del) fra Agder Energi Nett AS 11 (23)

14 Det er veibelysning på hele strekningen langs vegens østside (innside) i skjæringen oppover. 4.5 Sosial infrastruktur Det er ingen skoler eller barnehager innenfor planområdet. Beboerne på Høgåsen benytter i all hovedsak Åsbrotet som skoleveg og g/s-vei til og fra sentrum. Denne er regulert og opparbeidet som delvis g/s-vei og delvis boligatkomst med fortau. Høgåsvegens nedre del, fra Åsbrotet og ned til fv.42, benyttes i mindre grad av myke trafikanter. 4.6 Kulturminner og kulturmiljø I henhold til Riksantikvarens database Kulturminnesøk er det ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men det er registrert flere i nede i Tonstad sentrum. 4.7 Naturmangfold Iht. Naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i 8-12 vurderes mht. om naturmangfoldet er tatt hensyn til. Man har søkt i Miljødirektoratets natur- og kartbase for de respektive operative kartlag. For hele planområdet og for Tonstad generelt er det registrert artsforekomst - beiteområde for elg (vinter) og leveområde for piggsvin (vår/ sommer/ høst). Forekomstene er angitt som verdikode C og har lokal verdi. Det er ikke antydet noen særskilte naturtyper eller verneområder og heller ikke registrert noen prioriterte og/ eller rødlistede arter. Det finnes ingen miljøregistreringer iht. skog og skogbruksplaner. Når det gjelder bonitet har skogen langs vegen middels til lav bonitet, samt også definert som uproduktiv skog. 4.8 Grunnforhold NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) løsmassekart viser at planområdet ligger i et område med breelvavsetning. Det er god infiltrasjonsevne og løsmassemektigheten viser tykt dekke. Bergart er gneis. Det er ikke utført geoteknisk undersøkelse innenfor planområdet, men det ble utført en oversiktskartlegging av skredvurderinger høsten 2012 i regi av NGI Norges Geotekniske Institutt, for Tonstad. Et av områdene var Høgåsen boligområde og Høgåsen næringsområde. Dette er fremtidige utbyggingsområder, hhv. B19-P og N1-3-P, ref. områdereguleringsplanen for Tonstad. Nå er ikke de i direkte tilknytning til planområdet, men konklusjonen kan være delvis overførbar til planområdet grunnet terrengets helning. Av oversiktskartleggingen leser vi at Tonstad (55 moh) har gjennomsnittlig årsnedbør på mm, dvs. det er et relativt nedbørsrikt område. Dog er det registrert variable vintre mht. snømengde. Ettersom det er bratt terreng er det mulig med utløsning av snøskred (trolig mindre skred) og steinsprang. Men skogen og vegetasjon er med på å begrense skredfaren vesentlig. 12 (23)

15 4.9 Støyforhold Klima og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012) skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven, herunder også denne plan i forbindelse med anleggsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i to soner: Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 1. Figur 4-7 Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i db (kilde: Klima- og miljødep.) Denne plan omfatter forslag til plan for etablering av fortau, som er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Støyproblematikk knyttet til denne plan må gjelde konkret for anleggsperioden for flytting av eksisterende veg og nytt fortau. Støy i forbindelse med anleggsperioden for ny transformatorstasjon på Ertsmyra vil ikke inngå her Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til plan- og bygningslovens 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. Formålet er: Å identifisere risiko og sårbarhet ved det ferdig bygde planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede hendelsene. Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte. At ROS-analysen identifiserer tiltak som kan redusere risikoen etter omregulering og ombygging Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Denne reguleringsplanen vil legge til rette for endringer som er av begrenset omfang. Analysen viser at det er et lite sårbart område og risikoen som tiltaket innebærer, er lav. Metoden for ROS-analysen er en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser og situasjoner. Fargekoden i tabellen under beskriver hvorvidt tiltak må iverksettes (risiko), avhengig av hendelsens/situasjonens sannsynlighet og konsekvens. I tabellene på de neste sidene er sjekkliste for ulike hendelser/situasjoner angitt og gitt en sannsynlighets-, konsekvens-, og risikoverdi. 13 (23)

16 Forklaring til risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko ved hendelser/situasjoner i planforslaget SANNSYNLIG- HET MEGET SANNSYNLIG (4) SANNSYNLIG (3) MINDRE SANNSYNLIG (2) LITE SANNSYNLIG (1) UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KONSEKVENS KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTRO- FALT (5) Tabell 1 Risikomatrise. Forklaring til fargene under (kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB (2010): Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Fargekodene over angir en vurderingsskala for risiko og tolkes slik: Tiltak nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak ikke nødvendig Konklusjon ROS-analyse ROS-analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. Det er ingen situasjoner som har havnet i rød kategori, men det er noen som faller inn under gul kategori. Konklusjonen av ROS-analysen, er at godkjenning og gjennomføring av planen ikke utløser risikosituasjoner som ikke kan anses som akseptable da de tiltak som kreves relaterer seg i all hovedsak til anleggsfasen Sjekkliste for hendelser/situasjoner Sjekklisten beskriver ulike hendelser/situasjoner, og sannsynligheten, konsekvensen og risikoen av disse hendelsene/situasjonene. S= sannsynlighet (tallverdi 1-4, se tabell 2) K= konsekvens (tallverdi 1-5, se tabell 2) R = risiko (fargekoder som angitt pa forrige side) For hendelser/situasjoner som ikke er relevante, angis ikke sannsynlighet, konsekvens eller risiko. Tabell 2 Sjekkliste for hendelser/ situasjoner. S= sannsynlighet, K= konsekvens og R = risiko Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/ grunn 1 Masseras/-skred Nei Ja Mulig krav i anleggsfase 2 Snøskred/ isras Nei Ja Mulig krav i driftsfase 3 Flom Nei Nei 4 Overvann/ Nei Nei Barriærer S K R Kommentar/ tiltak 1 2 Vegen ligger i skjæring. Planområdet er stedvis bratt. Løst fjell/ stein må pigges bort. 3 2 Isdannelser kan stedvis oppstå langs vegens østside (innside). Store isdannelser bør pigges bort dersom behovet tilsier det. 14 (23)

17 Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Barriærer S K R Kommentar/ tiltak vanninntrenging 5 Havnivåstigning Nei Nei Ikke relevant 6 Grunnforhold, Nei Nei kvikkleire 7 Radongass Nei Nei TEK 13-5 Ikke relevant for foreslått tiltak 8 Skogbrann, Nei Nei gressbrann Vær, vindeksponering 9 Er området Nei Nei Ikke relevant vindutsatt? 10 Er området Nei Nei Planområdet er ikke spesielt utsatt for nedbør. nedbørutsatt? Natur- og kulturområder 11 Sårbar flora Nei Nei 12 Sårbar fauna/fisk Nei Nei 13 Verneområder Nei Nei Ingen områder vernet etter naturmangfoldloven i eller i direkte nærhet til planområdet. 14 Sårbart vassdrag Nei Nei Ikke aktuelt 15 Fremmede, Nei Nei skadelige arter 16 Kulturminner Nei Nei 1 1 Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet, eller nyere tids kulturminner. 17 Friluftslivsområder Nei nei Menneskeskapte forhold virksomhetsbasert sårbarhet Risiko for eksisterende infrastruktur 18 Vannledninger Nei Nei Drikkevannskilde Nei Nei Ingen kjente drikkevannskilder berøres av utbyggingen. 20 Spillvannsledninger 21 Overvannsledninger 22 Framkommelighet veg/fortau/gs 23 Telekommunikasjon Nei Nei Krav i anleggsfase Nei Nei Krav i anleggsfase Nei Ja Krav i anleggsfase Nei Ja Krav i anleggsfase 1 1 Ledninger og deres traseer må tas hensyn til i anleggsfasen. 1 1 Ledninger og deres traseer må tas hensyn til i anleggsfasen. 3 2 I anleggsfasen skal nødvendige HMS-tiltak iverksettes. Skilting for nødvendig omkjøring skal vurderes. 3 1 Tas hensyn til i anleggsfasen. 24 Annen infrastruktur Nei Nei Ingen kjente. Beredskap 25 Utrykningstid for Nei Nei Ikke relevant. utrykningskjøretøyer 26 Slukkevannkapasitet/ Nei Nei Ikke relevant. vanntrykk 27 Manglende Nei Nei Ikke relevant. avløpskapasitet 28 Manglende alternativ Nei Ja Mulig krav i anleggsfase 2 2 Hvorvidt vegen må stenges helt eller delvis avklares i anleggsfasen. Se også pkt. 22. vegforbindelse 29 Annet knyttet til Nei Nei Ingen kjente forhold. beredskap Risiko for strategiske bygg og områder 30 Veg, bru, Nei Nei 1 1 Ikke relevant 15 (23)

18 Nr. Hendelse/ situasjon Kons. for plan Kons. av plan Barriærer S K R Kommentar/ tiltak knutepunkt 31 Havn, kaianlegg Nei Nei Ikke relevant 32 Sykehus/-hjem, Nei Nei Ikke relevant kirke 33 Brannstasjon, Nei Nei Ikke relevant politistasjon mm 34 Skole/barnehage Nei Nei Ikke relevant 35 Forsyning kraft, Nei Nei vann 36 Forsvarsområde Nei Nei Ikke relevant 37 Tilfluktsrom Nei Nei Ikke relevant Forurensningskilder 38 Landbruk Nei Nei 39 Akutt forurensning Ja Ja Krav i anleggsfase 1 1 Akutt forurensning fra anleggsmaskiner med mer kan skje i anleggsfasen. HMS-tiltak skal 40 Støv og støy; industri Nei Nei Ikke relevant 41 Støv og støy; trafikk Nei Nei Tiltaket er av en slik karakter at det ikke medfører endringer av støysituasjonen med unntak for anleggsperioden. 42 Støy; andre kilder Nei Nei 43 Forurensning i sjø Nei Nei Ikke relevant 44 Forurenset grunn Nei Nei Ingen registreringer av forurenset grunn i planområdet 45 Avfallsdeponi Nei Nei Ikke relevant Andre områder/forhold farlige/spesielle 46 Risikofylt industri/ Nei Nei lager (kjemikalie/ eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 47 Ståling fra høyspentlinje (ems) Nei Nei 1 1 Eksisterende høyspentlinje med lavt spenningsnivå. 48 Oljekatastrofeområde Nei Nei Ikke relevant 49 Dambrudd Nei Nei Ikke relevant 50 Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring Nei Nei Se pkt Ellers ingen kjente. Trafikksikkerhet og transport 51 Ulykke med farlig Nei Nei Ikke relevant gods 52 Vær/ føre begrenser Nei Nei tilgjenge- lighet til området 53 Ulykke ved inn- og Nei Nei utkjøring 54 Ulykke med gående/syklende Nei Ja Krav i anleggsfase 1 1 HMS-tiltak. Etablering av fortau vil bedre og sikrere ferdsel langs vegen/ i kryss. 55 Utforkjøring Nei Nei 1 2 Autovern bør vurderes på de mest utsatte steder. 56 Anleggstrafikk Krav i 1 2 HMS-tiltak. anleggsfase 57 Andre ulykkespunkter Nei Nei Ingen kjente. 16 (23)

19 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Normalprofil Traséen planlegges bygget som samleveg i boligområde (Sa1), fartsgrense 50km/t. I Statens vegvesens håndbok N100 (Veg- og gateutforming), tidligere håndbok 017, står det at samleveger i boligområder ikke bør være lengre enn 2 km, og ikke ha en trafikkbelastning på mer enn ÅDT Figur 5-1 Normalprofil typisk (mål i meter) Normalprofilet er med utgangspunkt i profil Sa1 i Statens vegvesen - Håndbok N100 (Vegog gateutforming). Her med ensidig fortau. I håndboka er dette profilet vist med vist tosidig fortausløsning. I håndboka er det dog presisert at i områder med arealknapphet kan en anlegge ensidig fortau, noe som vil være gjeldende for aktuelle strekning. 5.2 Strekning Lengde: 600m Den planlagte traséen vil gå fra krysset med fv.42 i syd opp til krysset med Åsbrotet i nord. I begge endene vil traséen knytte seg til gjeldende regulering og tilpasses eksisterende kjøreveier. Traséen er totalt på ca. 600m. Ytterkant fortau vil forholde seg til dagens vegytterkant, noe som tilsier at selve kjørebanen vil måtte flyttes lenger inn. Dette innebærer inngrep i terreng/ skjæring. 5.3 Reguleringsformål Planområdet foreslås regulert med følgende reguleringsformål etter PBL 12-5: 17 (23)

20 Kjøreveg (offentlig): o_veg SOSI-kode 2011 Fortau (offentlig): o_fortau 2012 Annen veggrunn teknisk anlegg: o_avt 2018 Annen veggrunn grøntareal: o_avg 2019 Og med nødvendige Hensynssoner, jfr. 12-6: Faresone ras/skred: H310 Faresone høyspent H370 Traséen reguleres med tilhørende skjærings- og fyllingsutslag slik at det kan foretas områdetilpasninger i anleggsfasen. Bredden på selve traséen skal likevel følge tverrsnittet som er angitt i normalprofilet. 6 Virkninger av planforslaget 6.1 Forholdet til overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Planforslaget legger til rette for en miljømessig god løsning, et tryggere lokalsamfunn og bomiljø, samt bedring av trafikksikkerheten. Planforslaget er dermed i tråd med de nevnte retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Etablering av fortau er et viktig bidrag for en trafikksikker ferdsel langs veg for myke trafikanter, særskilt for barn og unge Trafikksikkerhetsplan Fortauet underbygger kommunens fokus på sikkerhetstiltak og trivselsfremmende tiltak, og målsettingen om trygg trafikk under anleggsperioden mht. Statnetts SF s utbygging på Tonstad og Ertsmyra. Forslagsstiller er av den oppfatning at etableringen av fortauet vil være i tråd med en fremtidig trafikksikkerhetsplan Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013 Etablering av fortau langs Høgåsvegen vil være et viktig bidrag for å knytte aktuelle turstier og turveier til de mer sentrumsnære områder. 6.2 Forholdet til gjeldende arealplaner Planforslaget berører, etter forslagsstillers syn, gjeldende plan i svært liten grad da man i all hovedsak griper inn i eksisterende regulert grønnstruktur. Grønnstrukturen i denne sammenheng er bratt skråning hvor ferdsel er vanskelig. Planforslaget berører i prinsippet ikke eksisterende boligtomter langs vegen, men det vil bli behov for noe fjerning av vegetasjon i forbindelse med nye og/ eller høyere skjæringer. Tidligere regulerte hensynssoner (faresoner - Ras- og skredfare (H310_1), samt Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370_1) opprettholdes. 18 (23)

21 6.3 Trafikkforhold Hovedhensikten med planforslaget er å sørge for tryggere og bedre fremkommelighet for de myke trafikanter som ferdes mellom hovedveien og Høgåsen boligfelt etc. Viktigheten av fortauet vil komme tydeligere frem den dagen anleggstrafikken starter opp, ettersom det vil bli en økning av trafikkmengden. I utarbeidet transportplan er det antydet at trafikkmengden på det meste vil fra dagens ÅDT 560 kjt/døgn til i underkant 900 kjt/ døgn. Selv om trafikkbidraget av lette kjøretøy vil være størst er vår vurdering at trolig vil tungtrafikken oppleves som mest belastende. Prosjektert veg vil få en bredde på 6,5m inkl. skuldre, og nytt fortau en bredde på 2,5m. Som nevnt vil ytterkant fortau forholde seg til dagens vegytterkant, noe som tilsier at selve kjørebanen vil måtte flyttes lenger inn. Dette innebærer inngrep i terreng/ skjæring. Innenfor avsatt reguleringsformål langs gbnr. 52/137 og 413, hvor det blir nødvendig med skjæring, skal det etableres forstøtningsmur i hele dens lengde. Muren skal gis en tiltalende utforming. Som et ekstra sikringstiltak foreslås det oppført et flettverksgjerde eller tilsvarende i den utstrekning som er nødvendig. Fartsgrense Fastsetting av fartsgrensen skjer uavhengig av behandling av reguleringsplan. Allikevel velger vi å presisere at dagens fartsgrense på aktuell strekning (50km/t) ikke foreslås endret jfr. dagens vegstandard og planlagt. Aktuell strekning har ingen avkjørsler etter passering krysset Rolf Tonstads veg opp til krysset Åsbrotet. Frisikt ved kryss I gjeldende regulering fremgår frisiktlinjer og soner. Disse videreføres i ny plan da kryssene hhv. ved Åsbrotet og ved Rolf Tonstads veg opprettholdes slik de er i dag. Vegprosjekteringen tilsier ikke behov for at selve kryssene må endres. Krysset Rolf Tonstads veg Ved krysset Rolf Tonstads veg er det i dag godt med sideareal mht. til framføring av et fortau. Fortauet planlegges som en forlengelse fra regulert g/s-veg fra gjeldende plan og med kryssing av R.T.veg som vist i ny plan. I tillegg foreslås det etablert et fortau fra krysset og fram til dagens parkeringsplass i Rolf Tonstads veg langs vestsiden av vegen for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. 6.4 Naturmangfold I henhold til Miljødirektoratets database Naturbase er det kun registrert naturverdier innenfor kategoriene verneplan for Arter. Arter viser forekomster av ulike arter og hvordan disse bruker områdene. For hele planområdet og for Tonstad generelt er det registrert beiteområde for elg og leveområde for piggsvin. Tiltaket som foreslås vil ikke gjøre inngrep i uberørt natur. Det er ikke registrert prioriterte arter, verneområder eller utvalgte naturtyper i området eller i nærheten av planområdet. Hensynet til naturmangfoldloven er således ivaretatt. 6.5 Topografi og vegetasjon Som en konsekvens av at ny veg plasseres lenger inn i terreng vil det bli nødvendig med ytterligere skjæring/ fjellrydding og fjerning av vegetasjon langs vegens østside (innside). Det 19 (23)

22 vil stedvis bli mer synlig skjæringer enn i dag, men dette er å anse som mer hensiktsmessig enn betydelige fyllinger på utsiden av vegen. 6.6 Kulturminner Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, jfr. Miljødirektoratets natur- og kartbase. Det vises også til uttalelse fra fylkeskonservatoren. 6.7 Grunnforhold Forslagsstiller kan ikke se at grunnforholdene langs vegen vil endres i noen nevneverdig grad. Nødvendige sikringstiltak for anleggs- og driftsfasen må gjennomføres for å forhindre evt. fremtidige ras/ steinsprang. 6.8 Eiendomsforhold 6.9 Støy Av høringsmerknadene fremkommer det ingen motforestillinger til planforslaget fra berørte grunneiere. Det er uttrykt ønske fra grunneiere om justerte reguleringsgrenser mht. ønske om at deler av enkelte tomter overtas av kommunen. Tiltaket omfatter ombygging av eksisterende veg og vil derfor ikke gi ny støyende virksomhet. Prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak. Støyretningslinjene stiller derfor ikke krav om at det skal utføres støyreduserende tiltak. I støyretningslinjen T- 1442/2012 står det bl.a.: «Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.». Hensynet til støy i anleggsperioden skal ivaretas i henhold til T-1442/ Øvrige virkninger Friluftsliv Tiltaket anses ikke å føre til negative virkninger for friluftslivet i området Barns interesser Tiltaket vil gjøre det mer trafikksikkert å ferdes for barn og unge, fotgjengere og syklister Universell utforming Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 7 Innkomne innspill etter varsel om oppstart Det er kommet inn totalt 8 uttalelser. I kapittel 7.1 er et sammendrag av innspillene med forslagsstillers kommentarer. Innspillene følger i sin helhet i eget vedlegg. 20 (23)

23 Innspill fra: Datert: 1 Agder Energi Nett AS 14./ Statens vegvesen Region sør Fylkesmannen i Vest-Agder Finn H Amundsen, gbnr. 52/ Sameiet gbnr. 52/6 v/ Jostein Tonstad Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskonservatoren Sirdal kommune v/ Rådet for funksjonshemmede Tabell 3 Mottatte innspill ved varsel om oppstart 7.1 Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer 1. Agder Energi Nett AS (AEN) AEN opplyser om at de har bestående høyspent- og lavspenningsanlegg innenfor reguleringsområde. Høyspentkabler bes avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 4m, 2m ut fra senterlinjen. Forøvrig vedlegger de skisse samt sosifil av AEN nett i området. Innmålingsdataene har varierende nøyaktighet. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 2. Statens vegvesen Region sør (SVRS) SVRS opplyser om at planområde omfatter arealer ved kommunal veg øst for fv. 42 på Tonstad. Ved behandling av reguleringsplan vil de legge vekt på løsning for tilknytning til regulert g/s-veg på nordøstre side av kryss med fv. 42. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Planforslaget vil tilpasses gjeldende regulering for g/s-vegen. 3. Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen redegjør for bakgrunn for planarbeidet og til gjeldende regulering for området. Miljøvernavdelingen ser positivt på planarbeidet og minner om at virkningene av planen skal beskrives jfr. pbl Planbeskrivelsen må tydeliggjøre konsekvensene for berørte interesser i området. Miljøvirkningene av en evt. utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og helhetlig. De viser til at planarbeidet må ta hensyn til naturmangfoldet og viser til prinsipper i naturmangfoldloven 8-12, og at dette skal fremgå av 7. De fremhever at det bl.a. er registrert lokalt viktig leveområde for pinnsvin på Tonstad. Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. Flere av disse artene er ofte registrert i tilknytning til samferdselsårer som for eksempel jernbane og veianlegg. Vi ber derfor om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av 21 (23)

24 fremmede arter innenfor planområdet i planbeskrivelsen. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Grenseverdier for støy må overholdes. Vi minner i denne sammenheng om at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, skal legges til grunn for planarbeidet. Det forutsettes at tillatte grenseverdier for støy overholdes, samt at eventuelle krav om nødvendig støyskjerming innarbeides i planbestemmelsene. Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av ROS-analyse for planområdet, jfr. pbl Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til, avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jfr. pbl og Forslagsstillers kommentar: Planbeskrivelsen redegjør for ulike konsekvenser av planlagt tiltak, herunder er nml. s 8-12 gjennomgått. Det vises til kap. 4.7 og 6.4 for vurderinger omkring disse tema. Det er medtatt i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. For tema om støy vises det til kap og Finn H Amundsen, gbnr. 52/6 Amundsen opplyser om at hans frue er en av sameierne i gbnr. 52/6 og eier således området på begge sider av Høgåsveien. Han, etter samtale med øvrige de sameierne, foreslår å justere reguleringsgrensene slik at hele deres tomt på nedsiden av vegen og helst også tomten på oversiden av veien mot husene på Høgåsen overtas av kommunen. Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller bemerker at evt. overdragelser av grunn ikke har noen direkte sammenheng med evt. justeringer av reguleringsgrenser. Dette er privatrettslig forhold mellom kommunen og de respektive grunneiere, uavhengig av planforslaget. Uttalelsen tas for øvrig til orientering. 5. Sameiet gbnr. 52/6 v/ Jostein Tonstad Sameiet har ingen motforestillinger til at det bygges et fortau på utsiden av eksisterende vei og at det skjæres inn i fjellet på motsatt side for å opprettholde en akseptabel veibredde. Sameiet er eiere av eiendommen fra denne veien og opp mot tomtene langs øvre Høgåsveien, og de har tidligere blitt forespurt fra et par av grunneierne der til å avse ekstra areal for tomteutvidelse hvilket de har imøtekommet. Om dette skulle bli aktuelt i ettertid fra andre beboere ser de det som en stor fordel at disse forhandlingene blir tatt direkte med Sirdal kommune og ikke via dem. Av den grunn ber de Sirdal kommune å innløse/ kjøpe deres eiendom fra Høgåsveien til øvre Høgåsvei, i området som strekker seg fra kraftstasjonen og nordvestover. I forbindelse med fjellryddingen og sprengingen regner de med at noen trær må felles på deres eiendom. De ser gjerne at kommunen samler disse der en gammel skogsti går oppover lia; - rett ovenfor kraftstasjonen. De vil da stå for fjerning av dette når trefellingen er 22 (23)

25 avsluttet. De håper at kommunen kan ta dette opp så snart som mulig og komme tilbake med et tilbud på innløsing og bekreftelse på deres trefellingsønske. Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller noterer seg at sameiet stiller seg positive til planforslaget. Når det gjelder forholdet omkring avståelse av grunn som beskrevet i deres uttalelse er dette er privatrettslig forhold mellom kommunen og de respektive grunneiere, og som ikke inngår i dette konkrete planforslaget. Trefelling og rydding håndteres og avklares i anleggsfasen. 6. Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen Fylkeskommunen ser positivt på etablering av fortau på aktuell strekning og har således ingen merknader. Deres interesser i planarbeidet relaterer seg til trafikksikkerheten, og særskilt knyttet til barn og unge. De forutsetter at tiltaket planlegges og utformes i tråd med Statens vegvesens standarder mht. trygge krysningspunkter og tilstrekkelige siktlinjer. Når det gjelder forhold knyttet til kulturminner vil evt. merknader bli ettersendt. Forslagsstillers kommentar: Det opplyses om at tiltaket følger Statens vegvesens vegstandarder. For type vegstandard vises det til kap. 5 og særskilt Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskonservatoren Det er i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Fylkeskonservatoren vurderer potensialet for funn som relativt lite og finner det ikke nødvendig å foreta særskilte registreringer i området. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5,0m. Melding skal i så fall straks sendes Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jfr. kulturminneloven 8. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 8. Sirdal kommune v/ Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har behandlet varselet i sak (PS 14/10) hvor deres innspill er at de henstiller til Statens vegvesens retningslinjer, mht. etablering av fortau langs Høgåsvegen, ved at det legges til rette for universell utforming. Saken tas forøvrig til orientering. Forslagsstillers kommentar: Det er i reguleringsbestemmelsene inntatt paragraf om at Vegdirektoratets håndbok V129 Universell utforming av veger og gater, legges til grunn. 23 (23)

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet 1. Forslag til planbestemmelser Side 1 2. Plankart A1 Side 3 3. Tekniske vegtegninger A1 Side 4 a. B02 Oversiktstegning Side 4 b. C01 Plan og profil. Profilnummer

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer