Tekst: Førsteamanuensis Maria Isaksson, Institutt for kommuikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekst: Førsteamanuensis Maria Isaksson, Institutt for kommuikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. E-post: maria.isaksson@bi."

Transkript

1 1 Bedrifters jakt etter mening Bedrifter på leting etter det gode liv har for lengst sammenfattet sitt formål i et såkalt mission statement. På tilsvarende pompøst norsk kunne vi kalle dette bedriftens eksistenserklæring. Hva er så en eksistenserklæring? Tekst: Førsteamanuensis Maria Isaksson, Institutt for kommuikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. E-post: En eksistenserklæring kan være alt fra 1-2-setninger om bedriftens forretningidé til et lenger manifest som sier hva bedriften gjør, hvordan den gjør det, hvorfor den gjør det, hva den står for og hvor den er på vei. En annen måte å definere eksistenserklæring er ut i fra de fire komponentene: (1) Visjon, Formål, (2) Strategi, (3) Verdier, (4) Etikk. 1. Visjon gir bedriften retning, dvs. en vei å følge og holde fast ved inn i framtiden. Dette er den filosofiske delen av erklæringen. 2. Formål eller forretningidé forklarer hva bedriften gjør, eventuelt hvorfor den gjør det, og hva den er. 3. Strategi står for de forretningsmessige hovedvalgene, mens verdier gjelder emosjonelt engasjement og verdigrunnlag. 4. Etikk gir moralske og sosiale retningslinjer. Innholdet i disse komponenter blir da deltekster til eksistenserklæringen. Store ord I et marked preget av global konkurranse, overmettet etterspørsel og overflod på stimuli prøver bedrifter å gi uttrykk for sin egenart. For å bli sett, hørt og tatt på alvor brukes det da ofte store ord i slike selvbeskrivelser. Følgende eksempler på bedriftens visjon gir en smakebit: 1. Vi skal være Norges viktigste verdiskaper. Vi skal vise oss tilliten verd i alle deler av verdikjeden (TINE). 2. At the heart of The Chevron Way is our Vision to be the global energy company most admired for its people, partnership and performance. Our vision means we are people and an organization with superior capabilities and commitment (Chevron). 3. Vi skal være blant de beste eller vise overlegen og lønnsom vekst i alle markedene vi velger å være representert (Nordea). En visjon skal være dristig, modig, følelsesladet og vanskelig å nå for å virkelig engasjere en organisasjon sier Mogens Holten Larsen, som har laget eksistenserklæringen til farmasiselskapet Astra Danmark. Mening bak ordene? Tar vi TINEs ambisjon å være Norges viktigste verdiskaper på alvor, og søker etter Verdier på deres hjemmesider, blir man imidlertid fort skuffet. Begrepet er ikke fylt med innhold noe sted. Hos andre norske bedrifter, for eksempel Statoil, Hydro, Orkla og DnBNOR er derimot Verdier et viktig element i eksistenserklæringen, og befinner seg høyst to klikk fra forsiden. En bedrift som skal være Norges viktigste verdiskaper og selv ikke klarer å artikulere egne verdier kan få problemer med troverdigheten.

2 2 Klarer det globale energiselskapet Chevron og den nordiske banken Nordea dette? Begge kommuniserer en form for hybris eller overmot. Chevron gjør dette ved å kalle seg the global dvs. det mest globale av globale energiselskaper, og ved å si at det også har ansatte med overlegne evner og jobbhengivenhet i en fortreffelig organisasjon. Nordea utrykker atskillig mer moderat hybris gjennom å si at de skal være blant de beste. Altså ikke nødvendigvis den aller beste, men likevel i øverste skikt ved å vise overlegen og lønnsom vekst i alle markedene. Troverdighet er underordnet Det åpenbare svaret på spørsmålet om troverdighet er at grandiose visjoner først og fremst skal skape engasjement rundt og tro på en felles forretningsidé. Troverdighet blir dermed underordnet, i alle fall som sannferdig beskrivelse av bedriften i dag og i nær framtid. Her brukes derfor retorikk til å mobilisere stolthet og selvtillit hos medarbeiderne. Chevrons hybris fortoner seg større enn Nordeas fordi Nordeas påståtte storslagenhet forskyves framover i tid ( vi skal være ). Chevrons påstand er derimot i presens ( we are people ) og kan leses som en påstand om en sann virkelighetsbeskrivelse. Dessuten fremstår Chevrons valg av objekter for beundring ( admired for its people, partnerhsip, and performance ) mer som en ordlek enn som gjennomtenkt virkelighetsbeskrivelse. Bedriftens personlighet For å unngå tabber, men først og fremst for å gi bedriften tilstrekkelig troverdighet, er det ikke uvanlig å be kommunikasjonseksperter skape såkalte bedriftspersonligheter (corporate brand personalities). Enkelte eksistenserklæringer velger å vektlegge bedriftens produktspekter for å få frem dette, som for eksempel TINE. Det vanligste er imidlertid å bruke eksistenserklæringens standardkomponenter: visjon, formål, strategi, verdier og etikk. I et forsøk på å gi disse moralsk innhold, pyntes de med religiøse og politiske metaforer beskrevet med høytidelig retorikk. Alt for å legitimere bedriftens rettskaffenhet. Dette stiller øket krav til ledelsens evne å forklare bedriftens eksistensberettigelse på en troverdig måte. I litteraturen kalles dette bedriftens ethos, som er hentet fra Aristoteles retorikk. For å vekke tillit, hevder Aristoteles, bør en taler gi inntrykk av å ha egenskaper som forstandighet, dyd og velvilje. Altså høy moral, ærlighet, gode intensjoner og klokskap. Presset på bedrifters ethos har resultert i en retorikk fokusert på ortodokse dyder, slik som respekt, plikt, heder, verdighet, lojalitet, rettskaffenhet, autentisitet (ekthet) og omdømme. Dessuten appelleres det til universelle følelser som lykke, stolthet, omsorg, ansvar, tillit og generøsitet som hos Aristoteles kalles pathos og står for følelsemessig affekt. Følelser og dyder Gjennom bruken av ethos og pathos vil en mer lidenskapelig retorikk overta. La oss se nærmere på hvordan dyder og følelser i noen norske og utenlandske eksistenserklæringer gir utrykk for den rettskafne bedrift: Visjon: DnB NOR - til å være stolt av. I vårt møte med kunder, medarbeidere, investorer og samfunn tar vi i bruk hele mennesket stolthet over egen arbeidsplass skaper også resultater (DnBNOR). Mål/oppgave: Gjøre det mulig (Nordea). The aim of the Shell Group is to meet the energy needs of society, in ways that are economically, socially and environmentally viable, now and in the future (SHELL). Formål: BP is one of the world s largest energy companies, providing its customers with fuel for transportation, energy for heat and light, retail services and

3 3 petrochemicals products for everyday items (BP). Shell is a global group of energy and petrochemical companies (SHELL) Strategi: Passion meets Performance: A Passion to Perform (Deutsche Bank). Enhance operational excellence (Barclays Bank). DnB NOR vil skape verdier for aksjonærer, kunder, ansatte og andre interessenter gjennom å realisere identifiserte synergieffekter, skape nye løsninger i det fusjonerte konsernet og utnytte den mulighet i for strategisk reposisjonering som fusjonen gir (DnBNOR). Verdier: We bring pleasure for people. We add pleasure for life. Passion for quality (Heineken). Innovative in finding the ways. Ambitious when setting targets. Responsible in our actions. Honest in our appraoch. We are proud of our company and trustworthy in what we do (Carlsberg). Åpen, ærlig og konsistent kommunikasjon innad og utad skaper tillit og troverdighet, særlig når omstridte og vanskelige spørsmål drøftes (ORKLA). We behave reliably, fairly and honestly (Deutsche Bank). Vi står for frihet. Vi står for like muligheter for alle. Vi står for hensyn til miljøet. Vi står for et godt samfunnsansvar. Vi står for etikk, ærlighet og oppriktighet (Nordea). Lagånd, Enkelhet, Verdiskapning LEV (DnBNOR). Our core values of honesty, integrity and respect for people define who we are and how we work (SHELL). We are committed to excellence in everything we do, and we strive to continually improve. We are passionate about achieveing results that exceed expectations our own and those of others. We drive for results with energy and a sense of urgency (Chevron). Sannferdig i ord og handling, Omtanke først (Statoil). Etikk: Code of Ethics (DnBNOR). Our Commitment (Deutsche Bank). Barclays Code of Conduct. It is the purpose of this Code to provoke serious thought...throughout Barclays, we aspire to timeless values: integrity, trust, fairness and openness. We have articulated a set of guiding principles, to bring sharper definition to what should drive our behaviour towards each other and towards our external stakeholders. These guiding principles are: customer focus, winning together, best people, pioneering, trusted. I think of them as the soul of our business (Barclays). Code of conduct (Orkla). Our code of conduct is the cornerstone of our commitment to integrity (BP). Gjennom sin pompøse stil og dogmatiske form er eksistenserklæringen et uttrykk for såkalt epideiktisk retorikk, som er Aristoteles genre for høytids- og festtalen. Bedriftens ethos gir eksistenserklæringen et fundament som skal rettferdiggjøre bedriftens moralske omdømme. Med sitt fokus på det unike ved bedriftens stolthet, sjel og forpliktelser har eksistenserklæringen umiskjennelige preg av politiske eller religiøse trosbekjennelser. En trosbekjennelse skal forkynnes om ikke til omvendelse, så i alle fall til fastere tro. Da er det tillatt å ta i bruk nesten alle midler til å bevege sitt publikum. Vi ser da også fra eksemplene at her er det ikke snakk om moderat selvbeskrivelse. Snarere ser vi egenproduserte påstander om bedriftens identitet skapt av helter og supermennesker med store følelser, høye idealer og edle motiver om å nå målet om det gode liv. Forsiktige med ord Det er interessant å merke seg noen forskjeller mellom norsk og utenlandsk bedriftsretorikk. Den norske eksistenserklæringen, og særlig strategi-komponenten i den, fremstår ofte som mer forsiktig, nølende, har mange ord, lange setninger og mer moderat stil. Selv om den delen av erklæringen som går på sak dermed kan bli mer utvannet, blir selve stemmen i en slik tekst faktisk mindre anonym og mer nærværende, dvs. mer autentisk. Norske bedriftserklæringer har også større fokus på verdier og dyder enn på jus, lov og følelser. Men selv om de norske eksistenserklæringene mangler innslag av entydige følelser, skårer de mye høyere enn engelske og hollandske erklæringer på atributter, som karisma,

4 4 engasjement og det å brenne for noe. Samtidig bør det også nevnes at selv om ikke de norske bedriftene skårer høyt på lov og rettferdighet, så skårer Nordea høyest. At Nordea, men også Shell, får høy jus-faktor kunne også tale før at bedrifter først og fremst er opptatt av sin egen historie og fremtid, og særlig av å forutsi og redusere fremtidig risiko. Shell vektlegger jus etter miljøtabben i Nigera, mens Nordea har behov for å skape entydig jus fordi bedriften opererer med fire eksisterende juridiske regimer. Mer grandiost på engelsk Man kan ikke unngå å notere at eksistenserklæringer skrevet på engelsk har sterkere innslag av religiøse metaforer og grandiose uttrykk enn de norske. Ord som mission statement, codes of conduct, commitment, credo og excellence er bare noen eksempler. Men det interessante er at norske bedrifters eksistensforklaringer skrevet på engelsk delvis overtar den engelske forkynnelsesretorikken. Etiske retningslinjer blir codes of conduct, oppgave blir mission og engasjement blir passion. Den norske eksistenserklæringens engelske variant blir altså mer pompøs i stil, ord og uttrykk enn den er på norsk, men klarer ikke å overta den korte og konsise engelske formen. For øvrig er retorikken i den amerikanske eksistenserklæringen klart mer svulstig enn den britiske. Ekstremeksemplet er amerikanske og verdensberømte Johnson & Johnson som i stedet for en eksistenserklæring går ut med et Credo. Første inntrykk får en til å tro at dette gjelder markedsføring av en trosbekjennelse eller et misjonsselskap. Men vi snakker altså om bleier, som med hjelp av et Credo tilskrives nærmest hellige egenskaper. I(eS Eksistensretorikkens dyder og følelser på tvers av bransjer viser at energibransjen er overlegen på retorikk om fellesskap og vi-følelse, mens mat er sterkest på følelser. Bankene savner nesten helt og holdet en følelsesretorikk, men legger mer vekt på dydsretorikk som uttrykker stolhet, forpliktelse, rettferdighet og vekst. Men totalt sett er det vanskelig å se profiler som tyder på systematisk tenkning om stil, form og innhold innenfor en viss bransje. Hvordan virker retorikken? Hvordan virker eksistenserklæringenes retorikk på leseren? Gir den de ansatte økt engasjement til egen jobbinnsats? Styrker den troen på bedriftens eksistensberettigelse og tilliten til ledelsen? Fordi eksistenserklæringer er uimotsigelig positive og derfor lett kan sammenlignes med det sentimentale og vulgære, beveger de sjelden leseren. Da kunne vi kanskje si at fordi de ikke beveger, inspirerer de heller ikke til handling. Men la oss ikke helt ukritisk kaste ut barnet med badevannet. For det første er det viktig å være klar over hvilke funksjoner en eksistenserklæring har. For det andre må en være bevisst på hvilke mottagere en eksistenserklæring henvender seg til. Og sist, men ikke minst, er det avgjørende hvordan den kommuniserer. Da snakker vi om retorikk og språk. En eksistenserklæring kommuniserer et strategisk og kulturelt perspektiv på bedriften. Fra hjemmesidene kommuniseres eksistenserklæringen til alle potensielle interessenter. Selv mener jeg at en nærmere studie av språket og retorikken i eksistenserklæringen sier atskillig om dens oppfattede funksjon og mottakere. Den avslører verdier og holdninger, etikk og moral ikke bare i det som kommuniseres, men også i det man velger å ikke si noe om. Som vi har sett, har de fire komponentene i eksistenserklæringen gjennomgående et språk ladet av følelser og dyder. Til og med formål- og strategi-komponentene som kunne forventes være mer saklig, gir uttrykk for både lidenskap og moral. Derfor mener jeg at eksistenserklæringen først og fremst kan ses på som et argument til støtte for bedriftens rettskaffenhet. Eksistenserklæringer gjør ikke nødvendigvis sterke inntrykk eller skaper forandringer i tro og atferd hos den enkelte. Like fullt gjør bedriften en dyd av å stille strengere krav til seg selv

5 5 enn hva for eksempel minimumskravene fra jusen pålegger den. Bryter bedriften sin egen formulering av moral og etiske retningslinjer lagt ut på sin hjemmeside, er det lett for alle å peke på uoverensstemmelsene mellom norm og handling. Jeg er enig med den danske PRforskeren Mie Femø Nielsen i at fordi det er fritt frem å klandre bedriften for hykleri hvis den ikke følger sitt moralkodeks, får vi tro at eksistenserklæringer leder til bedriftskulturer som stiller etikk og god moral høyt oppe på dagsorden. Artikkelen er publisert i BI Magasinet (desember 2006), og bygger på Maria Isakssons presentasjon Multiple identities of mission statements in corporate websites på årskonferansen til den The Association for Business Communications (ABC) europeiske organisasjon. Konferansen ble arrangert juni på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen?

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? En studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV STV-3901 Magnhild Eliassen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer Hva var det jeg sa? -språk som endrer Miro: Dialogue of the Insects 1925 Inger Meland Buene Solveig Hansen Lisbeth Sommervoll Svanhild Tranvåg Eva Bjørstad Fordypningsoppgave. Nasjonalt topplederprogram.

Detaljer

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap?

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? 1 Av Leif-Runar Forsth IPO AS www.ipo.no 1Bakgrunn og problemstilling 1.1Problemstilling Denne artikkelen stiller, begrunner og drøfter spørsmålene: - Hva er lederskap?

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? Annelin Haukeland 1, Liv Cathrine Heggebø 2 og Kristine Bærøe 3 1 Universitetet i Bergen any_h@hotmail.com 2 Universitetet i Bergen

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G.

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G. Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen Anders G. Ek Masteroppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Språkpolitikk og stillingsutlysinger

Språkpolitikk og stillingsutlysinger En undersøkelse av holdninger til engelsk i næringslivet Vinteren 2008 09 har Språkrådet fått gjennomført en tredelt undersøkelse av bedriftslederes og publikums syn på bruk av engelsk og norsk i næringslivet.

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET?

KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET? Jussens Venner vol. 46, s. 309 324 KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET? av professor dr. juris Beate Sjåfjell 1 Det er argumentert med styrke for at selskaper bør bidra til å ivareta miljøet.

Detaljer

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Speiling og tilpasning i menneskelig samspill ASTRID HELGA SUNDT Rudolf Steiner University College, Norway International Master Degree Programme Master Thesis

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer