Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold"

Transkript

1 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON Skisse eksisterende/mulig framtidig situasjon BAKGRUNN EKSISTERENDE FORHOLD Lokalisering og bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus MEDVIRKNING Åpent møte Kunngjøringsinnspill Forhåndsuttalelser FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BESKRIVELSE OG BEGRUNNELSE PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV FORSLAGET ILLUSTRASJONER VEDLEGG... 30

2 Forslagsstillers planbeskrivelse side 2 av FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende/mulig framtidig situasjon Illustrasjonen nedenfor viser eksisterende situasjon innenfor planområdet (M 1:5000). Den delen av planområdet som blir liggende utenfor illustrasjonen forblir uberørt.

3 Forslagsstillers planbeskrivelse side 3 av 31 Illustrasjonen nedenfor viser mulig framtidig situasjon innenfor planområdet med opparbeidet infrastruktur og bebyggelse (M 1:5000). Det bemerkes spesielt at illustrasjonen ikke er juridisk bindende og at endelig situasjon ikke nødvendigvis vil bli slik.

4 Forslagsstillers planbeskrivelse side 4 av BAKGRUNN Endring av kommuneplanens arealdel for Fugleåsen (tidligere felt Q4) var vinteren 2009/2010 til politisk behandling og endelig vedtak i Ski kommune. Ski kommunes planavdeling foreslo tre ulike alternativer for utnyttelse av det aktuelle området. Det ble til slutt vedtatt at ca. 304 dekar av området skulle utnyttes til byggeområder for industri- og lagervirksomhet. For nærmere opplysninger om denne saksgangen henvises det til Ski kommunes saksnummer 09/1983. Det er inngått avtale om kjøp av byggeområdene mellom selger Ski kommune og kjøper Bulk Eiendom AS. Som resultat av denne avtalen ønsker Bulk Eiendom AS å fremme et reguleringsplanforslag som legger til rette for en utvikling av området som i hovedsak er i henhold til gjeldende kommuneplans arealdel. Bulk Eiendom AS ble stiftet høsten 2006 for å etablere, utvikle og eie eiendomsprosjekter innen lager-, logistikk- og produksjonseiendommer. Selskapet fokuserer primært på Østlandsområdet langs E6, sør og nord for Oslo. I dette området utvikler Bulk Eiendom et samlet areal på ca mål, med god adkomst og attraktive beliggenheter på strekningen fra Moss til Gardermoen. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Lokalisering og bruk Planområdet befinner seg på Fugleåsen ved Langhus i Ski kommune. Planområdet grenser mot Vevelstadveien i vest og nord-vest, marka i nord-øst og annen grønnstruktur med nærliggende boligområder i sør og sør-øst. Planområdet omfatter deler av gnr./bnr. 154/1, 154/8, 107/1 og hele 107/1110. Illustrasjonen nedenfor viser planområdet på bakgrunn i basis kartgrunnlag (grunnlag hentet fra ski.kommune.no). Planområdet er på m² og er i hovedsak avgrenset av formålsgrenser for byggeområde/grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, samt eksisterende reguleringsgrenser for

5 Forslagsstillers planbeskrivelse side 5 av 31 offentlige trafikkområder, hvor ny rundkjøring skal etableres i eksisterende kryss mellom Vevelstadveien og Assurdiagonalen. Dagens arealbruk innenfor planområdet er i all hovedsak skogområder. Området benyttes også til friluftsformål, og det er tilrettelagt for dette med turveier og skiløyper. Krysset Velelstadveien/Assurdiagonalen er naturligvis et trafikkområde. Illustrasjonen nedenfor viser ortofoto av planområdet (grunnlag hentet fra ski.kommune.no). Deler av beskrivelsene av eksisterende forhold er hentet fra konsekvensutredningen for Ski kommunes omdisponering av planområdet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Natur- og ressursgrunnlaget Majoriteten av planområdet er tett skogbevokst, og Ski kommune driver skogbruk innenfor planområdet. Det er ikke kjente, spesielle forekomster av knyttet til vegetasjon eller fauna. Ski kommune har tidligere gjennomført vilt- og naturtypekartlegging. Det er tidligere vurdert av planmyndigheten som at disse registreringene ikke gir spesielle føringer for planarbeider innenfor planområdet. Ski kommunes digitale kartdatabase viser hornugle-registrering i nordre del av planområdet. Tidligere har hornugle også blitt registrert hekkende nær Stallerud gård. Ski kommune har vurdert forholdet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommet fram til at det ikke er aktuelt med biotopvern for forvaltning av arten, da den er lite territoriell (trekker ut av landet om vinteren og kommer ikke nødvendig tilbake til samme sted, men til steder hvor det finnes mat). Landskap Planområdet er i dag i hovedsak en skogskledd lav ås som stikker inn i byggeområdet i randsonen mellom næringsbebyggelse og boligbebyggelse. Planområdet er videre kupert og eksponert med Vevelstadveien/Assurdiagonalen. Interne høydeforskjeller anslås til ca. 40 meter.

6 Forslagsstillers planbeskrivelse side 6 av 31 Akershus fylkeskommune har gjennomført registrering og verdivurdering av verdifulle kulturlandskap i Follo. Det berørte området ble i denne sammenhengen ikke ansett som et kulturlandskap med regional eller nasjonal interesse. Planområdet og nært tilliggende område har likevel en lokal verdi, spesielt som randsone for, og innfartsåre til, Sørmarka. Se vedlegg A7 for nærmere vurderinger av eksisterende landskap i eget notat med fotodokumentasjon. Friluftsliv Selve planområdet og tilgrensende områder er mye benyttet til uorganiserte friluftsaktiviteter, spesielt som atkomst til Sørmarka både sommer- og vintertid. Fra nord-øst til sør, gjennom nordre og vestre deler av planområdet går det en eksisterende, asfaltert turvei/gang- og sykkelvei/skiløype. Fra sør går det gruslagte turveier fra henholdsvis vestre og østre boligfelt på Bøleråsen som knytter seg til asfaltert turvei/gang- og sykkelvei/skiløype fra nord. Tvers igjennom planområdet, fra sør-vest til nord-øst, går det en eksisterende turvei til selve Fugleåsen. Fotografiene ovenfor viser henholdsvis eksisterende skiløype langs Vevelstadveien (til venstre) og eksisterende turvei mellom det framtidige byggeområdet og boligområdene på Bøleråsen (til høyre)(fotografier er konsulents egne). For illustrasjon av turveier i området vises det til landskapsvurdering (vedlegg A7). Geotekniske forhold Det er varierte grunnforhold innenfor planområdet med bart fjell, løsmasser og noe myr. Multiconsult AS har på vegne av OPAK AS foretatt en overordnet vurdering av løsmasser, bergarter, svakhetssoner, sikringsarbeider og grunnvannstand i Kopi av denne rapporten er vedlagt planbeskrivelsen som vedlegg A5. Videre har Multiconsult AS gjennomført supplerende geotekniske undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for ny rundkjøring i krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen. Kopi av denne rapporten er vedlagt planbeskrivelsen som vedlegg A6. Verneinteresser Akershus fylkeskommune uttaler i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid at det ikke er registert nyere tids kulturminner i eller i nærhet av planområdet. Det ble sommer/høst 2010 gjennomført arkeologiske feltundersøkelser i hele planområdet. Det ble ikke funnet noen automatisk fredede kulturminner. Miljøfaglige forhold Støy Norconsult AS har på oppdrag fra Ski kommune kartlagt eksisterende støysituasjon i forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel for planområdet. Beregningen er utført for situasjonen i 2009

7 Forslagsstillers planbeskrivelse side 7 av 31 hvor tallmateriale for trafikk fra Statens vegvesen er lagt til grunn. Det er lagt til grunn 7 % andel tunge kjøretøy på Vevelstadveien og 18 % tunge kjøretøy i Regnbueveien (tellinger). Norconsult AS sine beregninger viser at store deler av planområdet har støynivåer lavere enn 55 db. Underkonsulent Cowi AS har kvalitetssikret beregninger av eksisterende støysituasjon. Se vedlegg A1 for nærmere detaljer vedrørende dette. Luftforurensning Underkonsulent Cowi AS har gjennomført beregninger av eksisterende luftforurensning. Se vedlegg A2 for detaljer vedrørende dette forholdet. Forurenset grunn Det antas at grunnen i direkte tilknytning til veianlegget kan være noe forurenset. Dette skyldes i hovedsak avrenning fra eksisterende veianlegg. Resterende deler av planområdet er jomfruelig mark og antas ikke å være forurenset. Trafikkforhold Vegstandard Fylkesvei 32, Vevelstadveien og Assurdiagonalen er en tofelts vei med ca. 6 meter kjørefeltbredde. Krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen er et eldre T-kryss. På Assurdiagonalen fra nord er det etablert et avkjøringsfelt for trafikk mot øst (Siggerud). For trafikk fra øst (Siggerud) er det inn mot krysset delvis etablert to felt, ett for trafikk mot sør (Langhus) og ett for trafikk mot nord (E6). Forhold til hovedveier Planområdet har direkte tilknytning til fylkesvei 32, Vevelstadveien og Assurdiagonalen. Planområdet ligger videre svært sentralt til i forhold til E6, som er hovedfartsåren mellom nord og sør i Norge. Fra planområdet er det ca. 1,2 km fra eksisterende kryss mellom Vevelstadveien/Assurdiagonalen til E6. Trafikktall FV32 mot E (2009) Vevelstadveien mot siggerud 2556 (2007) FV32 mot Langhus 7700 (2009) Regnbueveien 4400 (2009) Avkjørsel Innenfor planområdet finnes det to mindre grusavkjørsler fra Vevelstadveien til henholdsvis eksisterende tømmeropplagsplass og kloakkpumpestasjon i nord. Parkering Eksisterende tømmeropplagsplass ved Vevelstadveien i nord benyttes deler av året som utfartsparkering. Det er ikke regulert parkeringsplass. Risiko- og sårbarhet Det er ikke registrert spesielle objekter eller forhold knyttet til risiko og/eller sårbarhet i eller i nærhet av planområdet i eksisterende situasjon. Det går et høyspent luftstrekk over eksisterende T-kryss i nord. Det bemerkes at planområdet drenerer til Vevelstadbekken og at det nedstrøms berører viktige friluftsområder ved Tussetjern, regulert naturvernområde ved Slorene og drikkevannskilden Gjersjøen (jf. uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel datert 16. desember 2009).

8 Forslagsstillers planbeskrivelse side 8 av 31 Sosial infrastruktur Kollektivtrafikk Det går rutebuss fram til Bøleråsen (linje 906), men ikke fram til eller gjennom planområdet. Servicetilbud Det finnes ingen servicetilbud innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur Deler av planområdet er i seg selv et infrastrukturanlegg. Dette gjelder eksisterende veianlegg. I tillegg er det lagt en vannledning (500 mm) i samme trasé som eksisterende turvei/gang- og sykkelveg/skiløype vest og nord i planområdet. Ledningen er hovedvannledning mellom Oslo og Ski. I samme trasé som vannledning ligger det også en spillvannsledning (250/315/400 mm). Bjønnmyra kloakkpumpestasjon (fotografert nedenfor), ved krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen, pumper spillvannet sørover, over høyde, like sør for krysset Vevelstadveien/Regnbuen. Over eksisterende kryss mellom Vevelstadveien og Assurdiagonalen fra nord mot sør går det høyspentledninger. Det går videre lavspentledninger fra nord-øst til eksisterende Bjønnmyra kloakkpumpestasjon. Estetikk og byggeskikk Innenfor planområdet eksisterer det i dag deler av et veganlegg som er utført i henhold sin tids rådende estetiske retningslinjer for veganlegg. Det eksisterer ingen bebyggelse innenfor planområdet, med unntak av et pumpehus. I nært tilgrensende områder finnes nyere næringsbebyggelse i Regnbuen næringsområde mot vest, samt nyere boligbebyggelse på Bøleråsen mot sør. Stedsutvikling Det foregår per dags dato ikke noen konkret stedsutvikling i området som forslagsstiller kjenner til.

9 Forslagsstillers planbeskrivelse side 9 av 31 Barns interesser Ski kommune har registrert eksisterende turveger og kolle i sørvest, som områder med spesiell intensiv bruk av barn og unge. Det er ikke registrert noen andre spesielle interesser/forhold for barn eller ungdom i eller i nærhet av planområdet. Universell utforming Planområdet er i dag i svært liten grad tilrettelagt for universell utforming, da det hovedsakelig består av uberørte skogområder. Juridiske forhold Etter forslagsstillers kjennskap eksisterer det ikke juridiske forhold med betydning for planarbeidet innenfor planområdet. Planområdet berører eiendommer hvor andre enn forslagstiller er hjemmelshaver, men planforslaget er utarbeidet i dialog med disse. Interessemotsetninger Det er registrert interessemotsetninger mellom bevaring av området og utbygging til næringsformål, men dette vurderes avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller har ikke registrert andre betydelige interessemotsetninger i eksisterende situasjon. 4. PLANSTATUS 4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Miljøverndepartementet, 2009) Planområdet er avgrenset i grense for Sørmarka og planområdet omfatter således ikke Sørmarka. Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (Miljøverndepartementet, 1993) Målet med rikspolitiske retningslinker for samordnet areal- og transportplanlegging er å utvikle arealbruk og transportsystem slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging ønsker blant å fokusere på økt effektivitet, trygghet, miljøvennlighet og reduserte transportbehov i areal- og transportplanleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (Miljøverndepartementet, 1995) Hensikten med forskriften er blant annet å synliggjøre barn og unge i all planlegging etter plan- og bygningsloven og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. Forskriften stiller krav til fysisk utforming av arealer, og blant forholdene som skal vies spesiell oppmerksomhet nevnes blant annet følgende; - Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

10 Forslagsstillers planbeskrivelse side 10 av 31 - Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. Gjeldende overordnede planer Kommuneplanens arealdel, Kommuneplanens arealdel for Ski kommune i perioden angir Fugleåsen (felt Q4) som område for utvikling til næringsformål og sikring av grønnstruktur. Det er knyttet en rekke spesifikke bestemmelser knyttet til utvikling av planområdet gjennom kommuneplanens arealdel. Dette gjelder blant annet formål, byggehøyder, rekkefølgebestemmelser for infrastruktur, etc. For uttømmende oversikt over planbestemmelsene henvises det til vedlegg C1. Fylkesplan for Akershus, 2004 Fylkesplan for Akershus er relevant, men planen er av sterk overordnet karakter og gir ingen spesifikke føringer for det aktuelle planområdet. Fylkesplanens kapittel om transport og arealbruk sier følgende om arealstrategier for Akershus når det gjelder lokalisering av nye arbeidsplasserområder; 1. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service i Akershus bør fortrinnsvis skje innen gangavstand fra viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større kollektivpunkt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal slike arbeidsplasser subsidiært lokaliseres til andre sentrale områder for kollektivbetjening. Utenfor slike kollektivbetjente områder skal lokalisering av nye kontorarbeidsplasser unngås. 2. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende arealkrevende og godstransportskapende næringer i Akershus som for eksempel industri- og logistikknæringer, skal lokaliseres nær hovedtransportnettet (veg og/eller bane). Andre føringer Akershus, Oslo og Buskerud har vedtatt en handlingspakke og klima- og energistrategi som skal sikre at klimagassutslippene ligger maksimalt 1 % over 1990-nivået i perioden Blant tiltakene er samordnet areal- og transportplanlegging, økt satsning på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Gjeldende regulering Planforslaget erstatter deler av gjeldende reguleringsplan for krysset mellom Vevelstadveien og Assurdiagonalen (Regnbuen næringsområde, vedtatt 7. oktober 1992), samt deler av regulert gang- og sykkelveg og offentlig friområde mellom eksisterende boligområder på Bøleråsen og det framtidige næringsområdet (Felt Q3, Langhus, vedtatt 30. januar 1985). Det er ellers ingen gjeldende reguleringsplaner for planområdet. Pågående planarbeid Det er ikke registrert pågående planarbeid i eller i umiddelbar nærhet av planområdet. 5. MEDVIRKNING 5.1 Åpent møte Forslagsstiller arrangerte åpent møte vedrørende arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Fugleåsen næringsområde den 21. juni Kunngjøringsinnspill Innkomne kunngjøringsinnspill er opplistet, referert, kommentert og vedlagt sammen med forhåndsuttalelser, se punkt 5.2 forhåndsuttalelser.

11 Forslagsstillers planbeskrivelse side 11 av Forhåndsuttalelser Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. Liste over forhåndsuttalelser 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akerhus fylkeskommune Statens vegvesen Hafslund Nett AS Oslo og Omland friluftsråd Langhus velforening v/jostein Nyhammer Siw Therese Aarum Arild Hepsø Einerveien grendelag v/stian Aarnes Jan Stålsett Sammendrag av forhåndsuttalelsene 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til sin tidligere uttalelse av 16. desember 2009, og det bemerkes at de fleste av Fylkesmannens merknader er fulgt opp, men at uttalelse vedrørende overvannshåndtering står ved lag. Det vil vurderes å fremme innsigelse til et planforslag som ikke ivaretar hensynet til vannkvalitet og naturområder nedstrøms. Fylkesmannen forutsetter at tilgangen til marka og turveier styrkes som følge av planarbeidet. Det må fremgå av planforslaget hvordan planforslaget vurderes i forhold til kommunens og regionens overordnede planer. Fylkesmannen støtter vurderingen om at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, men minner om at det må gjøres ytterligere vurderinger i forhold til konkrete løsninger. På generelt grunnlag bes det om at nasjonale og regionale føringer innen samordnet areal- og transportplanlegging, klima- og energihensyn, grønnstruktur, biologisk mangfold/viktige naturtyper, landskap, jordvern, vassdrag, fisk, vilt friluftsliv, vann- og luftforurensning, barn og unges interesser, støy og universell utforming vurderes og ivaretas dersom relevant. Det minnes avslutningsvis om krav om risiko- og sårbarhetsanalyser for alle planforslag. 2. Akershus fylkeskommune viser til tidligere vedtak i fylkesutvalget i forbindelse med behandling av overordnet plan, hvor det ble lagt til grunn at området skulle utnyttes til industri- og lagervirksomhet, og ikke publikums- eller arbeidsplassintensive virksomheter, som rene kontorbedrifter. Det forutsettes at føringene legges til grunn for videre planarbeid. I tillegg stilles det krav om arkeologisk registrering av området, jf. kulturminnelovens 9. Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til registrerte eller automatisk fredede kulturminner. Fylkeskommunen slutter seg til forslagstillers vurdering av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger. Akershus, Oslo og Buskerud har vedtatt en handlingspakke og klima- og energistrategi som skal sikre at klimagassutslippene ligger maksimalt 1 % over 1990-nivået i perioden Blant tiltakene er samordnet areal- og transportplanlegging, økt satsning på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Fylkeskommunen anbefaler at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Det vises til Fylkesplanen, hvor det slås fast at etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service bør skje innen gangavstand fra viktige stasjoner og andre større kollektivknutepunkt. Fylkeskommunen anbefaler at det fastsettes strenge parkeringsnormer for maksimale antall. Generelt mener Fylkeskommunen, på bakgrunn av det tilsendte materialet, at tiltaket er i samsvar med overordnede planer. 3. Statens vegvesen viser til sin uttalelse til endring av kommuneplanens arealdel, hvor Statens vegvesen anbefaler at ny rundkjøring legges til krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen. Det bemerkes at det må utarbeides detaljplan og at denne skal godkjennes av Statens vegvesen før endelig planvedtak. Det forutsettes av planlegging skjer i samråd med vegvesenet og etter håndbok 017. Det gjøres avslutningsvis oppmerksom på at byggegrense mot fylkesveg etter veglovens 29 er 50 meter. 4. Hafslund Nett AS opplyser om at de ikke har distribusjonsnett i det aktuelle området. 5. Oslo og Omland Friluftsråd bemerker at det vil være svært viktig at allmennhetens tur- og friluftsmuligheter blir best mulig ivaretatt i den videre planprosessen. Det påpekes spesielt at det må

12 Forslagsstillers planbeskrivelse side 12 av 31 opparbeides gangsti og separat skiløype i området rundt Q4, at det er viktig at dagens sti gjennom området ikke fjernes helt, at eventuelle store, massive bygg uten fysiske avbrekk vil kunne ha en svært uheldig virkning, at trafikkintensive virksomheter bør etableres nærmest veien og støysvake virksomheter nærmest marka og boligområdene, samt at det vil være av stor betydning å legge til rette for lokal overvannshåndtering og rensing. 6. Langhus Vel v/jostein Nyhammer gir innledningsvis en beskrivelse av velforeningen og deres virksomhetsområder. Velforeningen stiller krav om kompensasjon som følge av utbyggingen. Konkret ønskes eksisterende utfartsparkering ved Vevelstaveien mot Siggerud erstattet. I tillegg ønskes det etablert belysning på eksisterende lysløype mellom Vevelstad og Stallerud-hytta. Det ønskes bark eller fast dekke som toppdekke på turvei gjennom planområdet. 7. Siw Therese Aarum bemerker flere punkter. Det anses som positivt at trafikken tenkes ført inn nordfra og lasteramper etablert mot nord, slik at boligbebyggelsen skjermes. Det etterspørres løsning for innebygd rampe for å redusere tomgangskjøring. Det spørres om det vil være mulig å ta hensyn til boligområder ved lyssetting av området for å hindre skjemmende og blendende virkninger. Det anses som positivt om skiløyper legges parallelt med gangveier generelt. Framtidige bygg ønskes plassert som lavt som mulig i terrenget. Det bemerkes at tidligere nevnte +146 synes høyt. De bemerkes at føringer fra kommunen omhandler mindre næringsbygg. Det ønskes at grøntbelte mellom boligbebyggelse og byggeområder utvides om mulig. 8. Arild Hepsø bemerker at vinterbrøytet gang- og sykkelvei ikke kan dele trasé med dagens turvei, vannledningstraseen, som fungerer som en av de viktigste skiløypene i marka på vinterstid. Videre bemerkes det at det er avgjørende at skjermingstiltak mot støy prioriteres for boligbebyggelse og marka. 9. Enerveien grendelag v/stian Aarnes bemerker at det bør legges stor vekt på å bevare skiløyper parallelt med gang- og sykkelveier ved oppgradering. Det er ønskelig at innkjøring til planområdet legges så langt bort i fra boligbebyggelsen som mulig, for å redusere støv- og støybelastning. Hvilke tiltak planlegges for å hindre at tungtransport kjører gjennom Langhus sentrum? Hvordan kan tiltakshaver skjerme boligbebyggelsen for støy fra installasjoner på bygningene? 10. Jan Stålsett kommer med en rekke innspill som omhandler videreføring av gang- og sykkelvei forbi området (til Siggerud), etablering av ny skiløype parallelt med ny gang- og sykkelvei (til Siggerud), videreføring av forbindelse gjennom området (øst/vest), etablering av bygninger så lavt som mulig i søndre del av planområdet, ønske om kortvarig byggeprosess og orientering om start av byggearbeider. Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus - For utbygging vil det legges til grunn prinsipper som sikrer håndtering av avrenning/overvann på tilfredsstillende måte for å beskytte omkringliggende vannressurser. Dette er tatt inn som reguleringsbestemmelse. Forslagsstiller anser at tilgjengeligheten til Sørmarka styrkes som følge av reguleringsplanen ved oppgradering av atkomster fra sør og nord i planområdet, til tross for reduksjon av antallet atkomster fra 2 til 3. Se kapittel 6 for vurderinger knyttet til dette forholdet. Forholdet til overordnede planer er vurdert. Det er gjort ytterligere utredninger i forhold til den spesifikke arealbruken som foreslås i forhold til blant annet biologisk mangfold, støy, luftforurensing, overvannshåndtering, klima- og energihensyn, landskap, avrenning/håndtering av overvann og universell utforming. Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, som er vedlagt planforslaget. 2. Akershus fylkeskommune Føringene fra kommuneplanens arealdel vedrørende arealformål er lagt til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan. Det er gjennomført arkeologisk registrering av planområdet, uten at det er gjort funn. Forslagsstiller anser reguleringsplan for å være i tråd med fylkeskommunens klima- og energistrategi. Energibruk er vurdert. Det er fastsatt parkeringsnorm for maks. antall plasser.

13 Forslagsstillers planbeskrivelse side 13 av Statens vegvesen Ny rundkjøring er lagt til krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen etter Statens vegvesens anbefaling. Det er utarbeidet teknisk plan for tiltaket etter Statens vegvesens håndbok 017, som er oversendt for godkjenning. Forslagsstiller foreslår å redusere byggegrense mot Vevelstadveien fra 50 til 20 meter for å sikre en arealeffektiv utnyttelse av et område som er svært velegnet for utnyttelse til lagerhold, logistikk, distribusjon og lett industri. 4. Hafslund Nett AS - Uttalelsen tas til etterretning. 5. Oslo og Omland Friluftsråd Reguleringsplanen omfatter oppgradering av eksisterende atkomster til Sørmarka, men foreslår å redusere antallet fra 2 til 3 ved sanering av tverrgående turvei gjennom byggeområdene. Se kapittel 6 for vurderinger knyttet til dette forholdet. Reguleringsplanens konsekvenser for fjernvirkning er beskrevet og illustrert i eget notat og fotomontasjer. Utnyttelse av planområdet i henhold til reguleringsformålet krever spesifikke typer bebyggelse for å sikre arealeffektiv og funksjonell arealbruk og bygningsmasse. Atkomstvei for planområdet er lagt mot vest, mot eksisterende Vevelstadveien, for å redusere støypåvirkning for Sørmarka. Noe støy fra utomhusområder må påregnes som følge av arealformål. For utbygging vil det legges til grunn prinsipper som sikrer håndtering av avrenning/overvann på tilfredsstillende måte for å beskytte omkringliggende vannressurser. 6. Langhus Vel v/jostein Nyhammer Forslagstiller anser det som tomteselgers oppgave å kartlegge behovet for og eventuelt lokalisere og etablere utfartsparkering, som erstatning for dagens tømmervelteplass ved Vevelstadveien som benyttes til utfart deler av året. Forslagsstiller er villig til å diskutere bidrag til etablering av belysning på løypenett i Sørmarka, men anser ikke denne diskusjonen som en del av planforslaget. Nye samferdselsanlegg innenfor planområdet vil etableres med belysning. Erstatning for gjennomgående turvei foreslås lagt sør i planområdet, mellom eksisterende boligområder på Bøleråsen og byggeområdene. 7. Siw Therese Aarum Atkomstvei føres inn fra nord og legges opp mot formålsgrense mot vest og Vevelstadveien for å skjerme Sørmarka mot støy fra denne. Det reguleres ikke begrensninger i forhold til lasteramper og størrelser på bygg, da dette vurderes å etablere for store begrensninger for byggeområdene i forhold til en arealeffektiv og funksjonell utnyttelse. Det er etablert bestemmelse som skal sikre at belysning i størst mulig grad skjer vendt bort fra Bøleråsen. Det etableres parallelle gang- og sykkelveger og skiløyper fra Bøleråsen og fram til eksisterende skiløype ved krysset mellom Vevelstadveien og Regnbueveien. Omdisponering av masser innenfor planområdet medfører at det må tas høyde for etablering søndre nivå på kote Dette ligger innenfor anbefalinger i konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel, hvor det ble vurdert at ny bebyggelse ikke burde overstige kote +175 for å sikre åslandskapets dominans. Grønnstruktur avsatt i kommuneplanens arealdel videreføres. Det vil i tillegg kunne bli noe fylling i utkant av byggeområder som vil kunne fremstå som del av tilliggende grønnstruktur. 8. Arild Hepsø Det reguleres parallelle traseer for gang- og sykkelveg og skiløype fra Bøleråsen og fram til kryss mellom Vevelstadveien og Regnbueveien for å unngå brøytekonflikt. Det er gjennomført vurdering av støy i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Vurderingen konkluderer med at det ikke er grunnlag/behov for å etablere nye skjermingstiltak som følge av etablering av tiltakene som reguleringsplanen legger til rette for. 9. Enerveien grendelag v/stian Aarnes - Det etableres parallelle gang- og sykkelveger og skiløyper fra Bøleråsen og fram til eksisterende skiløype ved krysset mellom Vevelstadveien og Regnbueveien. Atkomstvei føres inn fra nord og legges opp mot formålsgrense mot vest og Vevelstadveien for å skjerme Sørmarka mot støy. Det er ikke mulig å regulere føringer for hvilke ruter kjøretøyer vil benytte, men all godstransport vil automatisk foretrekke korteste og hurtigste rute av naturlig årsaker, som i de aller fleste tilfeller (med mindre det er snakk om lokaltrafikk) vil være mot nord (E6). Støy fra tekniske installasjoner vil omfattes av plan- og bygningsloven ved søknad om byggetillatelse. 10. Jan Stålsett Det reguleres et nytt, overordnet gang- og sykkelvegnett innenfor planområdet som medfører et løft fra dagens situasjon. Det reguleres skiløype fra Bøleråsen og fram til eksisterende skiløype ved kryss mellom Vevelstadveien og Regnbueveien. Forslagsstiller har valgt å styrke

14 Forslagsstillers planbeskrivelse side 14 av 31 eksisterende, søndre atkomst til Sørmarka i stedet for å legge til rette for etablering av en redusert erstatning gjennom byggeområdene med relativt dårlige kvaliteter som turvei. Se kapittel 6 for nærmere detaljer vedrørende vurderingene som er gjort i den sammenheng. Omdisponering av masser innenfor planområdet medfører at det må tas høyde for etablering søndre nivå på kote Dette ligger innenfor anbefalinger i konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel, hvor det ble vurdert at ny bebyggelse ikke burde overstige kote +175 for å sikre åslandskapets dominans. Forslagsstiller ønsker selv en så kortvarig byggeprosess som mulig, men selve tomteopparbeidelsen vil bli omfattende og vil således kunne ta noe tid. Naboer og gjenboere til tiltakene som skal gjennomføres vil bli varslet før søknad om tillatelse etter bestemmelse i plan- og bygningsloven. Forslagsstiller vil i tillegg vurdere behovet for å arrangere et informasjonsmøte i forkant av tomteopparbeidelse. 6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BESKRIVELSE OG BEGRUNNELSE Forslagstiller Bulk Eiendom AS har ervervet de deler av planområdet som i kommuneplanens arealdel er avsatt til byggeområder for utvikling til næringsformål. Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av byggeområdene til dette formålet, samtidig som man opprettholder eller styrker tilgjengeligheten til grønnstrukturen i nærliggende områder, herunder Sørmarka. I et overordnet, regionalt perspektiv er planområdet svært godt egnet for utvikling til logistikkformål med ypperlig tilgjengelighet til overordnet infrastruktur. Dette er vurderinger som det er lagt stor vekt på av sentrale offentlige myndigheter ved behandling av kommuneplanens arealdel. I de påfølgende avsnittene gis det en temavis beskrivelse av planforslaget og en gjennomgang av sentrale vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Byggeområder Generelt En av hovedhensiktene bak prosjektering av byggeområdene i reguleringsplanen har vært å tilrettelegge for utvikling av området til lagerhold-, logistikk- og distribusjons-virksomhet, samt lett industri. Som tidligere nevnt stilles det enkelte krav til utforming av slike arealer som sikrer god funksjonalitet og arealeffektiv utnyttelse. God funksjonalitet og arealeffektiv utnyttelse vil i et regionalt og overordnet perspektiv medføre positive konsekvenser for miljøet i form av blant annet redusert forurensning som følge av reduserte transportlengder og redusert arealbehov. Plankonseptet for reguleringsplanen er basert på 2 relativt store felt og 1 mindre felt. Relativt store høydeforskjeller internt i planområdet har medført at det har vært utfordrende å finne gode løsninger for utnyttelse og utforming av området. Det nederste platået (felt N/I 1)mot ny rundkjøring og Vevelstadveien er etablert med en maksimal terrenghøyde på kote +132, som er noe høyere enn dagens situasjon (+129). Den maksimale terrenghøyden sikrer en relativt smidig overgang fra Vevelstadveien i et terrengperspektiv. Det midterste og det øverste platået (felt N/I 2 og felt N/I 3) er etablert med maksimalt terrengnivå på henholdsvis kote +150 og kote Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet øverste nivå plassert noe lavere, men en hensiktsmessig utvikling av området krever at masseoverskudd begrenses, noe som, sammen med andre hensyn, som for eksempel forholdet til omkringliggende landskap, har resultert i nevnte fastsettelser. Ved å sette begrensninger på maksimale terrengnivåer, og ikke etablere faste terrengnivåer, så legges det til rette for at nivået kan senkes noe dersom senere detaljavklaringer medfører at andre prosjekter i nærområder kan motta masser. Dette vil kunne senke framtidig bebyggelse ytterligere og gi redusert fjernvirkning. Disse maksimale terrengnivåene medfører at det for felt N/I 2 og felt N/I 3 mot sør, vest, nord og nord-øst vil kunne bli opparbeidet fyllinger, mens det mot øst i hovedsak vil bli opparbeidet skjæring. Se også vedlagt landskapsvurdering (vedlegg A7). Tomteutnyttelse Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel setter 42 % - BYA som begrensning for utnyttelse av området. Begrensningen er hovedsakelig satt i forhold til eksisterende utnyttelse i tilsvarende næringsområde (Regnbuen). Det bemerkes i saksmaterialet til forslag til endring av kommuneplanens arealdel for felt Q4 at det i praksis vil være behovet for trafikk- og utomhusarealer som vil begrense tomtenyttelse, ikke regulert %-BYA. Dette er en vurdering som forslagsstiller ikke er enig i.

15 Forslagsstillers planbeskrivelse side 15 av 31 Forslagsstiller er av den oppfatning av at begrensningen på 42 % BYA kan og bør økes. Planområdet er svært godt plassert i forhold til overordnet infrastruktur og er et av få gjenværende, betydelige områder som er avsatt til næringsutvikling i Ski kommune. For å legge til rette for arealeffektiv utnyttelse av byggeområdene, som i et større perspektiv vil bidra til å redusere behovet for spredt næringsutbygging andre, mindre egnede lokasjoner i regionen. På bakgrunn av dette tillates det i planforslaget en tomteutnyttelse på inntil 44 %-BYA. En tomteutnyttelse på 44 %-BYA og byggeområder på til sammen m² medfører at det vil tillates etablering av inntil m² bebyggelse innenfor felt N/I 1, N/I 2 og N/I 3 til sammen. Det etableres bestemmelse om at parkeringsareal ikke skal medregnes i %-BYA, samt at tomteutnyttelse skal vurderes for byggeområdene innenfor planområdet i sin helhet. Eksisterende Bjønnmyra pumpestasjon sikres gjennom regulering av eget område for vann- og avløpsanlegg, som viderefører dagens situasjon. Byggehøyder Kommuneplanens arealdel angir 20 meter som maksimal høyde for bebyggelse innenfor planområdet. Dette er videreført i reguleringsplanen. 20 meters høyde gir god fleksibilitet for å utvikle hensiktsmessig og arealeffektiv bebyggelse. Kommuneplanens arealdel gir føringer om at ny bebyggelse ikke bør overstige kote +175 for å unngå dominerende fjernvirkninger av bebyggelsen i et overordnet perspektiv. Dette overholdes i reguleringsplanen ved kombinasjon av begrensningene 20 meters byggehøyde og maksimalt terrengnivå på kote Det vises til vedlagte fotomontasjer (F1 og F2 Se landskapsvurdering A7 for utkikkspunkter) for visualisering av byggehøyder på mulig framtidig bygg fra utvalgte steder. Byggegrenser Reguleringsplanens byggegrenser er i hovedsak satt med 4 meters avstand fra formålsgrense med enkelte unntak. Byggegrensen gir fleksibilitet for plassering av bebyggelse ved detaljprosjektering, samtidig som de sikrer en viss ramme for utvikling. På felt N/I 1, mot Vevelstadveien i nord, er byggegrense mot vei satt til 20 meter. Vegloven setter i utgangspunktet 50 meter som byggegrense fra fylkesvei. Dette er foreslått redusert for å sikre god og effektiv arealutnyttelse i et framtidig tettbygd strøk. Det framtidige behovet for utvidelsen av denne strekningen vurderes som begrenset per dags dato, i tillegg ligger Vevelstadbekken, som buffer mellom Vevelstadveien og det framtidige næringsområdet. Estetikk Innenfor planområdet vil det legges til rette for utvikling av næringsbebyggelse innen lagerhold, logistikk, distribusjon og lett industri. Virksomhet av slik karakter har visse krav til utforming av bebyggelsen for å sikre tilstrekkelig funksjonalitet og arealeffektiv utnyttelse. Det er sannsynlig å forvente at framtidig bebyggelse innenfor planområdet vil være relativt store bygningskropper med i hovedsak kvadratisk eller rektangulær form. Det er i reguleringsplanen etablert en bestemmelse som sikrer en god og helhetlig estetisk utførelse. Den samme bestemmelsen gir også føringer om at store, sammenhengende fasader med synlighet fra avstand skal søkes oppdelt ved hjelp av estetiske virkemidler. Endelig avklaring av detaljutforming av framtidig bebyggelse avgjøres gjennom byggesaksbehandling. Infrastruktur Vei Det reguleres ny rundkjøring i krysset Vevelstadveien/Assurdiagonalen til erstatning for dagens T- kryss. Ny rundkjøring vil bli fire-armet, hvor ny atkomstvei til det framtidige næringsområdet kobler seg på. Det ble i kommuneplanens arealdel åpnet for at ny atkomst til det framtidige næringsområdet kunne skje enten fra eksisterende kryss mellom Vevelstadveien/Regnbueveien eller fra eksisterende kryss mellom Vevelstadveien/Assurdiagonalen, hvor det ble forutsatt at det uansatt valg av alternativ måtte etableres rundkjøring. Statens vegvesen og forslagsstiller har etter en helhetsvurdering valgt ny

16 Forslagsstillers planbeskrivelse side 16 av 31 atkomst fra sistnevnte kryss. Det er vurdert flere ulike plasseringer av rundkjøringen i dette krysset. Alternativet som er lagt til grunn for planforslaget er valgt som det gunstigste, blant annet som følge av forholdet til marka-inngrep, trafikksikkerhet, trafikkfunksjonalitet og tilkobling for ny atkomstvei til det framtidige næringsområdet. Detaljplan for ny rundkjøring er utarbeidet og planlegges sendt Statens vegvesen for godkjenning samtidig som planforslag sendes Ski kommune til førstegangsbehandling. Forslag til detaljplan er vedlagt planforslaget som vedlegg A9. Det har i planprosessen vært vurdert flere ulike alternative framføringer av ny privat atkomstvei. Ny atkomstvei for det framtidige næringsområdet er i planforslaget plassert så langt mot vest som mulig for å sikre byggeområder med god funksjonalitet og fleksibilitet, samt å trekke støykilden bort fra Sørmarka og plassere den nærmest mulig eksisterende støykilde (Vevelstadveien). Atkomstvei etableres i en bredde på 7 meter med 1 meters midtrabatt mot parallell gang- og sykkelveg. Fra rundkjøring til øverste byggeområde stiger atkomstveien med ca. 25 meter. Stigningsforhold begrenses til 5 %. Se vedlagt illustrasjon for visualisering av stigningsforhold. Det er i kommuneplanens arealdel stilt krav om planfri kryssing av eksisterende skiløype mellom byggeområdene. For å sikre dette vil det etableres kulvert for skigåere. De lokale topografiske forholdene har medført at det har vært uaktuelt å etablere skiløype i bru. Parkering Lokalisering av parkeringsplasser i tilknytning til framtidig bebyggelse innenfor planområdet avklares i forbindelse med søknad om tillatelse til etablering av tiltak (arealdisponering i situasjons- /utomhusplan). Eksisterende tømmervelteplass i nord, ved Vevelstadveien, benyttes deler av året som utfartsparkering for brukere av Sørmarka. Det har fram til nå vært tomteselger Ski kommune, som har disponert arealet. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til utvikling til næringsformål, og forslagsstiller fremmer et planforslag basert på dette. Forslagsstiller anser det som tomteselgers oppgave å kartlegge i hvilken grad det vil være nødvendig å erstatte dette arealet og sikre nye arealer til dette formålet. Gang- og sykkelveger Det er i bestemmelser til kommuneplanens arealdel satt krav til oppgradering av eksisterende turstier/skiløyper til gang- og sykkelveg med 3,5 meters bredde, samt gang- og sykkelveg langs intern atkomstvei til det framtidige næringsområdet. Dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslaget. Det er regulert gang- og sykkelveg fra eksisterende gang- og sykkelveg ved det vestre boligområdet på Bøleråsen og fram til kryss mellom Vevelstadveien/Regnbueveien med avstikker til østre boligområde på Bøleråsen. Traseene er en videreutvikling av eksisterende traseer for å begrense terrenginngrep i grønnstrukturen. Geometri vil kunne bli justert i plan og høyde der hvor det vil være hensiktsmessig. Kommuneplanens arealdel forutsetter etablering av gang- og sykkelvegforbindelse fra sør og inn i det framtidige næringsområdet, hvor det er åpnet for at fastsettelse av eksakt trasé skjer i reguleringsplan. I forhold til løsning visualisert i kommuneplanens arealdel er denne forbindelsen flyttet mot vest for å gjøre forbindelse mer tilgjengelig for brukere fra Langhus, samt begrense terrenginngrep i uberørt grønnstruktur som fungerer som en viktig buffer mellom eksisterende boligområder på Bøleråsen og det framtidige næringsområdet. Sistnevnte forbindelse kobles til gang- og sykkelveg parallelt med intern atkomstvei fra rundkjøring for å sikre helhet og tilgjengelighet videre inn i næringsområdet. Samtlige gang- og sykkelveger vil belyses og for øvrig prosjekteres og etableres i henhold til Ski kommunes kommunaltekniske norm. Skiløyper Det etableres skiløyper i 3,5 meters bredde fra østre boligområde på Bøleråsen og fram til kryss med Regnbuen, hvor ny skiløype knyttes til eksisterende skiløype videre nord/nord-vest mot Stallerudhytta. I planprosessen har det vært et sterkt ønske fra Ski kommune og flere naboer/velforeninger om etablering av separat skiløype som tillegg ved oppgradering av dagens turvei/skiløype til gang- og sykkelveg. Dette som følge av vinterbrøyting av gang- og sykkelveg, som sterkt vil begrense muligheten for å bruke traseen til skigåing. Innspillet er tatt til følge av forslagsstiller. Gang- og sykkelveg prioriteres i de punkter hvor skiløype krysser gang- og sykkelveg. Av hensyn til eksisterende topografiske forhold er traséen langs Vevelstadveien utvidet mot vest, for å begrense inngrep i fjell. Etablering av gang- og sykkelveg og skiløype parallelt medfører inngrep i ca. 8,5

17 Forslagsstillers planbeskrivelse side 17 av 31 meters bredde i grønnstrukturen, noe som blant annet vil redusere vegetasjonsbufferen mellom eksisterende Vevelstadveien og framtidig næringsområde. Fordelene ved etablering av disse tiltakene, som vil medføre en betydelig forbedring av tilgjengeligheten til Sørmarka, er vurdert som større enn ulempene ved utvidet inngrep i eksisterende grønnstruktur. Turvei Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende om turveier i punkt 3; Eksisterende turveger i området skal opprettholdes med mulig unntak for gjennomgående turvei sentralt i området. Som erstatning for denne turveien skal det etableres trygg og trafikksikker gjennomgang ved gang-/sykkelveg eller fortau med tilknytning til eksisterende turstier på begge sier av byggefeltet. Detaljene ved ny gjennomgang fastlegges ved regulering. Ved regulering skal det også gis rekkefølgebestemmelse som sikrer at gjennomgangsmulighetene er sikret når feltet er opparbeidet. I dagens situasjon går det 3 ulike traseer fra grusvei langs Vevelstadveien, vest i planområdet, ut i Sørmarka. Dette er asfaltert turveg/skiløype langs vest- og nordsiden, parallelt med Vevelstadveien, gjennomgående tursti tvers igjennom det avsatte byggeområdet (i kommuneplanens arealdel), samt delvis grusbelagt turveg sør i planområdet, mellom det framtidige næringsområdet og boligområdene på Bøleråsen. Forslagsstiller kjenner ikke detaljert til bakgrunnen for de vurderingene som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse og behandling av forslag til endring av det aktuelle området (felt Q4), men konstaterer at det foreligger en bestemmelse vedrørende ivaretakelse av gjennomgående tursti. I førstegangsbehandlingen av forslag til omdisponering av planområdet (høsten 2009) ble det fremmet tre ulike alternativer til behandling. To av alternativene omfattet utlegging av byggeområdene til næringsformål, men med en noe annet utforming av formålsgrensene enn hva som ble endelig vedtatt. Både alternativ 1 og 2 foreslo å beholde større deler av Fugleåsen. I disse alternativene er formålsgrense mellom byggeområder og grønnstruktur i punktet hvor turstien krysser vist ca. 10 meter lavere i terrenget enn i endelig vedtatt plan (justert løsning). Ved justering av formålsgrenser ble bestemmelse knyttet til gjennomgående turvei med tilkobling til eksisterende turvei i øst og vest ikke endret, selv om heving av krysningspunktet med 10 meter i praksis betød at det ville bli betraktelig vanskeligere å legge til rette for en naturlig overgang for turstien. Dette forholdet anses av forslagsstiller som svært sentralt for vurderingen av trasé for tursti-erstatning. Forslagsstiller har kjøpt det aktuelle området med den hensikt å utvikle det til logistikkformål. Utvikling av et område til denne typen virksomhet stiller visse krav til utforming av byggeområdene. Tidlige vurderinger av plankonsept i planprosessen tilsier at det i det punktet på grensen mellom formålsgrensen for næringsområdet og Sørmarka hvor turstien går vil bli en fjellskjæring (ca meter), som vil vanskeliggjøre etablering av en hensiktsmessig og naturlig overgang til eksisterende tursti videre ut i Sørmarka. Samtidig vurderer forslagsstiller at fortau langs en trafikkert atkomstvei i et næringsområde på 300 daa vil være en dårlig erstatning dagens tursti. Løsningen som skisseres i kommuneplanens arealdel vil eksponeres for ulike typer forurensning fra næringsvirksomheten, som støy, lys og estetisk forurensning. Med de alternative atkomstveiene som allerede finnes i nærområdet, fremstår det som lite attraktivt for brukerne å benytte en gang- og sykkelvei, eller et fortau, tvers igjennom et næringsområde. Det har vært vurdert å tilfredsstille bestemmelsen gjennom å legge gang- og sykkelveg langs utkanten av byggeområdet fra vest til øst i søndre del. Dette fremstår umiddelbart også som en dårlig løsning med tanke på at denne gang- og sykkelvegen vil bli liggende nesten parallelt med, og i kort avstand fra, eksisterende grusbelagt turveg mellom byggeområdet og boligområdene på Bøleråsen. Etablering av ny trasé vil blant annet medføre fjerning av viktig vegetasjon som skal fungere som en buffersone mellom det framtidige næringsområdet og boligområdene på Bøleråsen. Det fremstår som dårlig arealbruk i et friområde å etablere nok en turveg så tett opp til en eksisterende. Traseen vil også bli

18 Forslagsstillers planbeskrivelse side 18 av 31 liggende tett opp til det framtidige næringsområdet, noe som i seg vil medføre en dårlig/redusert miljøopplevelse for brukerne som ønsker å besøke Sørmarka. Etter nærmere vurderinger har forslagsstiller ønsket å fremme en alternativ løsning. Løsningen består i oppgradering av eksisterende grusbelagt turvei fra turvegkryss vest i området, ved Vevelstadveien, fram til eksisterende gang- og sykkelveg fra østre boligområde på Bøleråsen, og videre oppgradering av turveg fra østre boligområde på Bøleråsen fram til grense til Sørmarka. Løsningen inneholder også noe rydding av eksisterende stiforbindelse mellom turveg fra selve Fugleåsen og turveg mot Stallerudhytta. Strekningen fra Vevelstadveien fram til kryss med eksisterende gang- og sykkelveg fra østre boligområde på Bøleråsen foreslås oppgradert til fullverdig gang- og sykkelveg med belysning, mens strekningen videre mot øst og markagrense foreslås oppgradert med nytt grusdekke for å bevare den naturlige karakteren dette området har i dag. Etablere gang- og sykkelveg med belysning helt fram til markagrense er vurdert, men det vurderes at dette vil medføre etablering av et tiltak som vil kunne oppleves som et fremmedelement i denne mer uberørte delen av planområdet og motvirke markafølelsen. Brukere av planområdet og brukere som skal videre inn i Sørmarka vil i all hovedsak komme fra sør (Langhus), slik at omlegging av turstien som beskrevet vil få små konsekvenser for tilgjengeligheten til Sørmarka. Oppsummert vurderes fordeler og ulemper ved løsningene av forslagsstiller på følgende måte; Gjennomgående gang- og sykkelveg/fortau (gjennom området) med tilknytning til tursti i øst og vest + En tredje atkomstløsning til Sørmarka og Fugleåsen opprettholdes - Løsningen vil få lite tilfredsstillende miljøopplevelse ved etablering gjennom et betydelig næringsområde med støy, lys, skjæringer, fyllinger og store fysiske konstruksjoner - Løsningen vil ha praktiske problemer med å knytte seg til eksisterende tursti i markagrensen, da det vil bli ca meter fjellskjæring i området. - Løsningen vil virke begrensende for brukerfunksjonalitet og fleksibilitet ved utvikling av næringsområdet og i en viss grad bidra til å skape unødvendige motsetninger mellom brukergrupper Gjennomgående gang- og sykkelveg/fortau (i utkanten av byggeområdet) med tilknytning til tursti i øst og vest + En tredje atkomstløsning til Sørmarka og Fugleåsen opprettholdes + Løsningen vil ikke virke begrensende for brukerfunksjonalitet og fleksibilitet ved utvikling av næringsområdet - Løsningen vil få lite tilfredsstillende miljøopplevelse ved etablering tett opp til et betydelig næringsområde med støy, lys, skjæringer, fyllinger og store fysiske konstruksjoner - Visuell vegetasjonsbarriere mellom boligområdene på Bøleråsen og næringsområdet minskes Oppgradering av turveg sør i planområdet til gang- og sykkelveg/turveg av bedre kvalitet + Løsningen medfører effektiv arealutnyttelse i et friluftsområde ved oppgradering av eksisterende turveger + Løsningen vil ikke virke begrensende for brukerfunksjonalitet og fleksibilitet ved utvikling av næringsområdet + Løsningen medfører en positiv miljøopplevelse for brukerne av friområdet og Sørmarka ved at brukerne i en betydelig større grad (enn hva gjelder de andre alternativene) skjermes fra støy, lys, skjæringer, fyllinger og store fysiske konstruksjoner - Antall tilgjengelige atkomstmuligheter til Sørmarka gjennom planområdet reduseres fra 3 til 2 I en helhetsvurdering oppfattes fordelene ved flytting av gjennomgående turvei for brukerne som større enn reduksjonen i antall tilgjengelige atkomstmuligheter fra 3 til 2 (når den tredje atkomsten vil

19 Forslagsstillers planbeskrivelse side 19 av 31 bli av en slik dårlig kvalitet som beskrevet). Selve Fugleåsen vil fortsatt være lett tilgjengelig, men via en annen rute enn tidligere. Vann- og avløp Vannforsyningen til området kobles til eksisterende 500 mm hovedvannledning mellom Oslo og Ski. Vannbehovet til feltet vil være avhengig av hvilken type bygningsmasse som blir aktuelt. For større industri og næringsbygg er det krav om separat innlegg for sprinklervann. Dette kan anordnes ved at det etableres intern ring-/gjennomgående ledning med tilkobling til 500mm hovedledning mellom Oslo og Ski i henholdsvis nordenden og i sydenden av næringsområdet. Denne vil da ha tosidig forsyning, noe som også er gunstig for opprettholdelse av sirkulasjon og vannkvalitet i ledningen. Avgreininger inn til de respektive bygg tas ut fra denne interne hovedledningen for området. Alternativt kan det etableres enkeltvise tilkoblinger til 500 mm kommunal hovedledning, med stikkledninger individuelt tilpasset behovet for hvert bygg. Detaljer i denne forbindelse optimaliseres ved prosjektering av anleggene. Spillvannsavløp fra næringsområdet tilstrebes etablert i samme trase som vanntilkobling. For å minimalisere spillvannsmengden som må pumpes, bør det etableres to tilkoblinger til kommunal hovedledning, en fra øvre område i syd og en fra nedre område i nord. Spillvann fra det øvre området føres ved gravitasjon ut til hovedledning beliggende langs Vevelstadveien. Spillvann fra det lavere beliggende området føres ved gravitasjon til kommunal hovedledning beliggende på nordsiden av området før denne går inn i den kommunale pumpestasjonen. De kommunale spillvannsanlegg i området har tilstrekkelig kapasitet for mottak av spillvannsavløp fra Fugleåsen næringsområde. Pumpestasjonen har ledig reservekapasitet. Det er ingen kapasitetsmessige behov som initierer oppgradering av pumpestasjonen ved Bjønnmyra. Det bør etableres fordrøyningsanlegg som ivaretar en nedbørsituasjon med 20-års gjentaksintervall. Dette vil si at maksimal avrenning fra næringsområdet ikke økes, og at opparbeidelse av området ikke vil bidra til økt flomtopp i Vevelstadbekken. Dette krever et lokalt fordrøyningsmagasin på ca m 3. Magasinet anordnes ved etablering av kontrollert sprengsteinsfylling der alt finstoff mindre enn 60mm er frasortert. Selve fyllingen blir ca m 3. Magasinet etableres med spredegrøfter, samlegrøfter med kontrollert utløp og mengderegulering til Vevelstadbekken samt inspeksjonskummer. Sandfang og fordrøyningsmagasin bestående av sprengsteinfylling vil gi noe renseeffekt ved at partikler og partikkelbundet materiale holdes tilbake i fyllingen. For ny rundkjøring samles avrenningen fra det berørte tette arealet ved rundkjøringen opp i sidegrøfter og føres gjennom filteranlegg før det renner ut i Vevelstadbekken. I forbindelse med etablering av ny avkjørsel til Fugleåsen næringsområde må det bygges en kulvert for Vevelstadbekken under avkjørselen. Det etableres en kulvert bestående av enten betøngrør eller korrugerte stålrør. For detaljer vedrørende planlagte og anbefalte løsninger for utvikling av planområdet vises det til vedlagt notat om temaet (vedlegg A8) og teknisk plan for ny rundkjøring (vedlegg A9). El Det er ingen strømforsyning til det framtidige næringsområdet i eksisterende situasjon. Det er opprettet dialog med utbygger av infrastruktur og leverandør av strøm (Energi1 Follo/Røyken AS og Hafslund Nett AS). Basert på en bygningsmasse på ca m² lagerareal, hvorav ca % er kontorer er det beregnet et effektbehov på 6-8 MW, muligens opp mot 10 MW ved kjøle- eller fryselager. Eksisterende Vevelstad trafostasjon (distribusjonssentral) har en kapasitet på MW. Den høyeste målte effekten i stasjonen er 36 MW, men det er behov for reservekapasitet. Kapasiteten i nevnte trafostasjon må trolig økes som følge av utbygging av planområdet. Det må etableres nye kurser internt i trafostasjonen, samt framføres nye el-kabler til planområdet. Energi1 Røyken/Follo AS kjøper strøm av Hafslund og er ansvarlig for levering av strøm etter Vevelstad trafostasjon. I den grad det er mulig vil framtidige veistraseer benyttes til framføring av kabler.

20 Forslagsstillers planbeskrivelse side 20 av 31 Nettstasjoner internt i planområdet planlegges integrert i den framtidige bygningsmassen. Det åpnes allikevel for etablering av nettstasjoner i utomhusarealet gjennom reguleringsbestemmelse. Disse skal da i tilfelle fremkomme av utomhusplan. Nye veianlegg vil belyses i henhold til henholdsvis Statens vegvesens og Ski kommunes normer for belysning. Strømtilførsel til Bjønnmyra pumpestasjon (lavspent luftstrekk) legges om som følge av etablering av ny atkomstvei. Oppvarming/nedkjøling Med en betydelig utbygging av på et konsentrert område som Fugleåsen, er det interessant å vurdere en sentralisert løsning for oppvarming og eventuelt kjøling. Ettersom effektbehovet for området er under 10 MW, vil ikke varmeforsyning til området være konsesjonsbelagt selv om dette gjøres fra en felles energisentral for hele området. I ny TEK (TEK 2010) er det dessuten krav om 60 % fornybar andel for energi til oppvarming, noe som normalt kan løses enklere og mer kostnadsoptimalt ved å samle dette i en energisentral i stedet for å ha separate energisentraler per bygg. Det legges derfor vekt på å velge en teknologisk løsning som er både miljø- og kostnadmessig optimal. Ved å samle energiproduksjonen, vil man kunne utnytte at ulike bygg vil ha ulike profiler på varme og kjølebehov. Dermed kan man få en noe lavere totalt installert effekt og en jevnere produksjon enn ved desentraliserte løsninger. Dersom også produksjon av kjøling legges sammen med sentralen, vil man kunne utnytte overskuddsvarmen fra produksjon av kjøling til varme. Når det er samtidighet på kjøleog varmebehov, slik som man vil får i stor grad dersom det er bygg med kjøl- og fryselager, vil dette kunne bidra til å redusere energibehovet til oppvarming; noe som både er miljømessig og kostnadmessig interessant. Vurdering av ulike energikilder og teknologi for oppvarming/nedkjøling Teknisk løsning med kjøle- og fryserom Dersom det i ett eller flere av byggene er kjøle- og fryserom vil det være et betydelig kjølebehov også om vinteren. Overskuddsvarmen (kondensatorvarme) kan da utnyttes til oppvarming av andre bygg. Dette kan gjøres på ulike måter. Ut fra kravet om 60 % fornybar andel, vil følgende løsninger være mest aktuelle: 1) Det etableres en energisentral med kjølemaskiner/varmepumper og energibrønner Energisentralen produserer kjøling med to ulike energinivåer: ett for kjøl og evt. komfortkjøling og ett for fryseanlegget. Det installeres en to-trinns varmepumpe slik at kondensatorvarmen heves til en temperatur på C som kan brukes til oppvarming av bygg. Et effektbehov til kjøling på f. eks. 2,5 MW vil kunne gi en mulig varmeeffekt på opptil 3,4 MW. Varmepumpen vil med effektdekning på 50 % dekke ca. 90 % av energibehovet og fungere som en grunnlast i nærvarmenettet. For at varmepumpen skal fungere optimalt, er det viktig med tilstrekkelig volum (akkumulering) i krets med kondensatorvarme fra frys og kjøl. Som spisslast og back-up vil LPG (gass) være en god løsning. Gasskjelen dimensjoneres for å dekke hele effektbehovet som en back-up dersom det skulle blir problemer med leveransen fra varmepumpen. Men normalt vil den kun brukes til spissing de kaldeste dagene i året. Dette gir en svært god leveringssikkerhet på anlegget. For å kompensere for at det ikke vil være noe samtidighet mellom maksimalt oppvarmingsbehov og kjølebehov, bores det energibrønner. Der vil overskuddsvarme i sommersesongen kunne dumpes, og tas opp igjen i oppvarmingssesongen når kjøleeffekten sannsynligvis ikke vil være tilstrekkelig til å dekke behovet for effekt på varme. Antall brønner bestemmes ut fra en betraktning på energiforbruk over året for varme og kjøling. En slik sentral bør plasseres i nærhet til kjøle- og fryselagrene.

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet.

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet. Vestby kommune Del av Asko Planbeskrivelse Detaljregulering Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2013 Formål Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av eksisterende bevaringsområde for kulturminner

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller:

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: Arkitekt Bengt G Michalsen AS for hjemmelshaver av gnr/bnr 503/ /89 i Bjønnesveien, Frode Goggsbo. Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON...

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner GRANDAHL EIENDOM AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR OPSTADVEIEN 108 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG B3 - SAMMENDRAG AV OG UTTALELSER

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 4 1

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer