Tårnet barnehage, Vikna kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnet barnehage, Vikna kommune"

Transkript

1 Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF

2 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE 01. INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE ADRESSELISTE PROSJEKTETS ART OG OMFANG FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN GENERELLE TILBUDSREGLER KONTRAKTSBESTEMMELSER SHA PLAN DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG TEGNINGSLISTE GENERELLLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE SPESIFISERENDE TEKSTER FOR -31 SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG 32-1

3 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-2 Bygningsdel:02 TILBUDSINNBYDELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon TILBUDSINNBYDELSE 02. TILBUDSINNBYDELSE. På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem til å gi tilbud på røranleggene i tilknytning til Tårnet barnehage i åpen tilbudskonkurranse. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i Bok 0 og de spesifiserte prosjektbeskrivelser med tilhørende prosjektdokumentasjon for hver enkelt faggruppe. For tilbudskonkurransen gjelder Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser Innlevering. Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket: "Tårnet barnehage - nybygg 2012/2013, entreprise K 310 Røranlegg" - innleveringsfrist fredag kl Innlevering til: AS PlanConsult VVS Besøksadresse: Søren R Thornæs v Namsos Tilbudsgrunnlaget utleveres i digital form som pdf- format via e-post og såfremt tilbudsgrunnlaget også ønskes utlevert i papirform må dette etterspørres spesielt og kan utleveres mot dekning av kostnader. I tillegg oversendes teknisk beskrivelse i gab-format. Tilbudet leveres i lukket konvolutt med signert tilbudsbrev og utskrift av utfylt beskrivelse på papirformat. Elektronisk post aksepteres ikke. Tilbudet anses rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. Tilbud som ikke foreligger på angitt adresse innen fristen vil bli avvist Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil skje hos AS PlanConsult VVS, Namsos og vil skje like etter at fristen for innlevering utløper. Åpningen vil være åpen og tilbyderne har anledning til å være til stede ved åpningen. Tilbudsprotokollen med liste over tilbydere, priser og tidspunkt for mottatt tilbud vil bli tilsendt alle tilbydere som har levert tilbud, like etter tilbudsåpning Tilbudsbefaring. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag kl Oppmøte på tomta til Tårnet barnehage. Namsos, For tiltakshaveren AS PlanConsult VVS Torbjørn Landsem/sign Prosjektansvarlig MRIF

4 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-3 Bygningsdel:03 ADRESSELISTE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon ADRESSELISTE 03. ADRESSELISTE. Tiltakshaver: Vikna kommune (TTH) postboks 133 Sentrum 7901 Rørvik Tlf E-post: Prosjektleder: Vikna kommune (PL) postboks 133 Sentrum 7901 Rørvik Saksbehandler Erik Jakobsen Mob E-post: Prosjekteringsleder: (PGL) Arkitekt: (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Espen Aursand Tlf Fax Mob E-post: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Svein Erik Lervik Mob E-post: Rådgivende ingeniør VVS: AS PlanConsult VVS (RIV) postboks 83, 7801 Namsos Prosjektansvarlig Torbjørn Landsem Saksbehandler Kåre Tørum Mob , T. Landsem Mob , K. Tørum Rådgivende ingeniør EL: EL-prosjekt Trøndelag AS (RIE) Neptunveien Verdal Saksbehandler Helge Høybakken Tlf Fax

5 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-4 Bygningsdel:03 ADRESSELISTE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Mob E-post: Rådgivende ingeniør Brann: Rambøll Norge AS (RIBr) Storgata Ålesund Saksbehandler Merete Nykrem Tlf Rådgivende ingeniør bygningsteknikk: Trønder-plan AS (RIB) postboks 480 Havnegt Namsos Saksbehandler Bjarne Holmsen Mob E-post:

6 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-5 Bygningsdel:04 PROSJEKTETS ART OG OMFANG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon PROSJEKTETS ART OG OMFANG 04. PROSJEKTETS ART OG OMFANG. Prosjektets art og omfang. Tårnet barnehage skal omgjøres noe samt at det skal bygges nytt tilbygg. Tilbygget vil få et areal på ca 200 m2 i 1.etasje samt 85 m2 teknisk rom i kjeller. I tillegg skal det foretas ombygging av ca 200 m2 av en eksisterende barnehage på ca 300 m2. VVS anlegg. Sanitæranlegg. Denne entreprise skal omfatte alt av inn- og utvendige sanitæranlegg. Varmeanlegg. Det skal etableres et vannbårent varmeanlegg med energikilde luft/vann varmepumpe og med elektrokjel som back up og reserve. Ventilasjonsanlegg. Det etableres i alt 1 stk nytt som skal dekke både tilbygg og eksisterende bygg. Framdrift. Se Bok 0. Evaluering av tilbud. Se Bok 0. Prisregulering. Se Bok 0.

7 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-6 Bygningsdel:05 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 05. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Det vises til Bok 0 pkt.g.

8 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-7 Bygningsdel:06 GENERELLE TILBUDSREGLER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon GENERELLE TILBUDSREGLER 06. GENERELLE TILBUDSREGLER. Forskrifter om offentlige anskaffelser - Del I og II gjelder, det vises generelt til Bok 0 pkt.e.

9 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-8 Bygningsdel:07 KONTRAKTSBESTEMMELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon KONTRAKTSBESTEMMELSER 07. KONTRAKTSBESTEMMELSER. For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405, det vises generelt til Bok 0 pkt.e2.

10 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-9 Bygningsdel:08 SHA PLAN Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon SHA PLAN 08. SHA PLAN. Det vises generelt til Bok 0 pkt. G8.

11 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG 09. DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjemaer. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : 31 SANITÆRANLEGG 310 Generelle ytelser kr 311 Ledningsnett under gulv kr 312 Ledningsnett over gulv kr 313 Utvendig ledningsnett mm kr 314 Armaturer kr 315 Utstyr kr 316 Isolasjon, branntetting kr 317 Merking m.v. kr 318 Overtakelse m.m. kr Tilbudssum sanitæranlegg, eks.m.v.a. 32 VARMEANLEGG Kr =================== 320 Generelle ytelser kr 321 Ledningsnett kr 324 Armaturer kr 325 Kjelanlegg mm kr 326 Isolasjon, branntetting kr 327 Merking m.v. kr 328 Igangkjøring, innregulering m.m. kr Tilbudssum varmeanlegg, eks.m.v.a. Kr =================== SAMMENDRAG RØRLEGGERARBEIDER Tilbudssum - sanitæranlegg kr

12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Tilbudssum - varmeanlegg Total tilbudssum, eks.m.v.a. kr kr. 25 % merverdiavgift kr. TILBUDSSUM INNVENDIGE RØRANLEGG INKL. MVA Kr =================== Kostnadsfordelingsoppgave. Tilbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 % FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antall forbehold. NB! Såfremt forbehold må antall forbehold utfylles ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder både under selve posten samt i prisskjema ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til bok 0 med hensyn til prisstigning.

13 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av tilbud. Tiltakshaveren kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av byggherrens representant. overtid Normaltid 50 % overtid 100 % a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i h.h.t. prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste.. Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..% TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....% LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: uke...

14 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon GARANTIER/FORSIKRINGER Garantier i h.h.t. NS 8405 vil bli stillet av:... Forsikringer i h.h.t. NS 8405 stilles av: UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYRSSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan forkastes. Se også pkt.11.3 og 11.5 under kap.generelle krav og ytelser for VVS anleggene KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 31 Sanitæranlegg 2 32 Varmeanlegg 2 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er; 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt; Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent Søknad avslått Svar ikke mottatt 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Vikna kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke:

15 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Byggherre Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager.

16 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:09 DETALJERT TILBUDSSKJEMA RØRANLEGG Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon TILBYDERS UNDERSKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 2 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke kvalifikasjonskrav/dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, vil tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift

17 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:10 TEGNINGSLISTE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon TEGNINGSLISTE 10. TEGNINGSLISTE. Tegn. nr. Tittel: Mål: Dato: Entreprenør VU VPR VP-B VP-B VP VP VP VP VS-80 VVS anlegg Utomhusplan 1: R+V VVS anlegg Rivingstegning 1.etasje/loftplan 1: R+V VVS anlegg Bunnledningsplan kjeller 1: R VVS anlegg Bunnledningsplan 1.etasje 1: R VVS anlegg Plan kjeller 1: R+V VVS anlegg Plan 1.etasje 1: R+V VVS anlegg Loftplan 1: R+V VVS anlegg Takplan 1: R+V VVS anlegg Orienterende VVS snitt 1: R+V V VVS anlegg Systemskjema varmeanlegg R+V V VVS anlegg Systemskjema ventilasjonsanlegg R+V V VVS anlegg Systemskjema ventilasjonsanlegg R+V Tegningene er merket "Tilbudstegning". Tegninger til rørlegger er merket med R. Tegninger til ventilasjonsentreprenør er merket med V.

18 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:11 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 11. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN. Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 utgave og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse i h.h.t. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.11 beskriver generelle VVS tekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes under kap.310 og 320. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 med Felles forhold på byggeplass, SHA plan samt Rent tørt bygg som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har VVS entreprenøren og RIV gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON I spesifikasjonene i beskrivelsen er det ikke oppgitt hverken fabrikat eller type for å spesifisere produktet. For å definere produktet best mulig er det oppgitt kode i hht NS 3420 samt, hvor dette er nødvendig, satt opp en kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse. Derfor står entreprenøren fritt i valg av utstyr i h.h.t. de krav som er stilt, men entreprenøren må i egne vedlegg gi opplysninger om fabrikat og type som er benyttet i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anleggene. Entreprenøren er ansvarlig for at det tilbys utstyr som kan kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

19 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:11 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 11.4 ELEKTRISK MATERIELL. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V. For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige el-tilsyn. Andre ytelser. Det er VVS entreprenørens ansvar at automatikkentreprenøren, RIE og RIV i tide får nødvendige data, strømløps- og koblingsskjemaer for det leverte utstyr. VVS entreprenøren leverer interne strømløpsskjema og utarbeider komplette koblingsskjemaer, som oversendes til automatikkentreprenør, RIE og RIV innen 6 uker fra ordrebekreftelse KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Følgende utfyllende opplysninger skal vedlegges tilbudet: Spesifikasjon av fabrikat og type for alle poster i beskrivelsen. Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter. Dokumentasjon og spesifikasjon av alle tilbudte produkter og komponenter skal fremlegges i form av brosjyremateriell og datablad. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat opplistes, som avløpsrør, kanaler m.m. Dokumentasjonen skal leveres i ringperm i ett eksemplar for godkjenning, og skal danne utgangspunkt for anleggsdokumentasjon i forbindelse med FDV.

20 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:11 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 11.6 FORHOLD VED MONTASJE Alle rør- og kanalføringer som er vist på tegningene må tilpasses på stedet, slik at eventuell prefabrikasjon må skje på entreprenørens eget ansvar. Entreprenøren skal unngå unødvendige bøyer og trekninger, samt påse at føringene og utførelsen er i overensstemmelse med hva som forlanges av førsteklasses håndverksmessig arbeid. Før montasje skal VVS entreprenøren rekvirere korrigerte himlingsplaner og holde seg selv og sine montører orientert om nedforingshøyder og lignende. Han er videre ansvarlig for at kanaler og rør ikke monteres slik at nedforinger må senkes. Mener montørene at det ikke er plass for en forsvarlig montasje slik nedforinger og installasjoner er tegnet, skal han straks og før montasje påbegynnes ta kontakt med RIV TEGNINGER Alle plantegninger og skjemaer for de VVS tekniske anlegg er å betrakte som prinsipielle, og det kreves en håndverksmessig tilpasning ved montasje. Detaljtegninger, materiallister og lignende skal imidlertid følges. Plan- og snittegninger foreligger i målestokk 1:50. Nye eller korrigerte tegninger gjelder foran gamle, og RIV`s tegninger gjelder foran eventuelle tegninger fra entreprenøren såfremt ikke annet er avtalt. VVS entreprenøren har ansvar for straks å fjerne ugyldige tegninger fra byggeplass, samt korrigere tegningslisten. Videre er VVS entreprenøren pliktig til kontinuerlig å notere alle avvik fra tegningene nøyaktig på ett sett tegningskopier, og nedtegningen skal være slik at originaltegningene skal kunne korrigeres i samsvar med den endelige utførelsen uten oppmåling på plassen. Etter hvert som byggeprosessen skrider frem skal VVS entreprenøren utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger når dette er nødvendig og er spesifisert som egen post i mengdebeskrivelsen på aktuelt sted. Slike tegninger skal forelegges RIV for godkjennelse før montasje IGANGSETTELSE, PRØVING OG INNREGULERING Før overtakelsesforretning avholdes skal entreprenøren igangsette, prøve, justere samt innregulere anleggene i en viss tidsperiode. Før prøvingen iverksettes skal entreprenøren i rimelig tid varsle tiltakshaver om at anleggene er ferdig, og det må videre fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt før arbeidene kan settes i gang. Prøvene må være såpass omfattende at de viser at anleggene oppfyller de spesifiserte krav slik det framgår av den tekniske beskrivelsen OVERTAKELSE Når prøvingen er avsluttet skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding til tiltakshaver om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtakelse. Sammen med ferdigmeldingen skal all dokumentasjon fra prøvingen vedlegges. Etter at tiltakshaver har mottatt melding om at kontraktsarbeidene er fullført skal det avholdes ferdigbefaring med overtakelsesforretning i løpet av ca. 14 dager. I tilknytning til overtakelsesforretningen skal denne skje med basis i NS KONTROLL AV BYGGHERREN Om tiltakshaver ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra tiltakshaver eller hans representant, for eksempel RIV.

21 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Bygningsdel:11 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon MENGDEBEREGNING Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt tilbudsgrunnlag for alle tilbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. Det kan videre opplyses at mengdene er tatt ut uten hensyn til kapp og spill. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt tilbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIV så snart som praktisk mulig, slik at samtlige tilbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og tilbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter tilbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegge mengdeberegning i h.h.t. Norsk Standard.

22 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-1 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG Generell orientering. 1. Denne entreprise omfatter levering og montering av driftsklare inn- og utvendige sanitærinstallasjoner i henhold til etterfølgende beskrivelse og tegninger. 2. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS utgave Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens koder i etterfølgende spesifikasjon. 3.Entreprenøren skal sammen med tilbud levere komplett dokumentasjon for alt tilbudt utstyr. 4. Bygningsmessige følgearbeider for innvendige røranlegg, som hulltaking i lettvegger og betongvegger/gulv, tillaging av fundamenter m.v. besørges av annen entreprenør. 5. Leveranse, montasje og igangkjøring av automatikk vil bli ivaretatt av byggherren. Rørlegger må dog inkludere nødvendig koordinering mot antatt automatikkfirma. Spesielt gjelder dette installering av utstyr som leveres av automatikkfirma, men monteres av rørlegger. Likeså må rørlegger oppgi nødvendige el. data for elektrisk utstyr levert av rørlegger. 6.Bygget skal installeres med 230 V, og alt tilbudt elektrisk utstyr må være tilpasset dette. 310 GENERELLE YTELSER GENERELT. I dette kapitlet skal det medtas de kostnader som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser. MERK! I tilknytning til kapitlet for "Generelle ytelser" må også kapittel 320 varmeanlegg sees i sammenheng ved prising FELLES FORHOLD OG BESTEMMELSER FOR BYGGEPLASSEN. Her vises det spesielt til bok 0, hvor ytelse og ansvar til de ulike aktører og entreprenører fremgår Her skal entreprenøren medregne kostnader i forbindelse med dennes ytelser på byggeplassen i byggeperioden slik som beskrevet i bok 0. R.S. Akkumulert Bygningsdel :

23 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-2 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG Mener entreprenøren at andre byggeplassytelser enn de som er nevnt og stilt til disposisjon i Bok 0 er nødvendig, skal kostnader for dette medtas og spesifiseres her.... R.S SHA-PLAN OG RENT TØRT BYGG. Her skal entreprenøren medregne kostnader i forbindelse med dennes ytelser for SHA-plan og rent tørt bygg slik som beskrevet i bok 0. R.S KOORDINERING. VVS entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de øvrige entreprenører, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Såfremt andre entreprenører forårsaker at VVS entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette til byggeleder omgående. Hvis egne leveranser støter sammen med andres, skal byggeleder tilkalles for å søke løsninger på problemene. Om ikke dette fører frem skal BL/RIV kontaktes for å ordne opp. VVS entreprenøren plikter å sette seg godt inn i den bygningsmessige beskrivelse for VVS anleggene. Såfremt entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. VVS entreprenøren har plikt til å samarbeide og rettlede de øvrige entreprenører vedrørende utførelsen av de bygningsmessige arbeider for VVS anleggene. Med hensyn til større VVS teknisk utstyr som skal inn i bygget, skal entreprenøren i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger som trengs ANMELDELSER. Byggesaken gjennomføres i h.h.t. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Vikna kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal også søke om igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig. R.S. R.S. Akkumulert Bygningsdel 310 GENERELLE YTELSER:

24 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-3 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG INNTRANSPORT. Her skal inkluderes utgifter i forbindelse med inntransport, oppheising og påplassetting av alt utstyr som inngår i leveransen AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass REISE OG DIETT. I denne post skal entreprenøren oppgi eventuelle kostnader for reise og diett FRAKT. Her skal leverandøren inkludere fraktomkostninger til byggeplass for alt beskrevet røranlegg. R.S. RS R.S. R.S ANVISNING OG KONTROLL AV UTSPARINGER. Utsparinger i bærende og støpte konstruksjoner. For bærende og støpte konstruksjoner vil det bli utarbeidet utsparing/kjerneborringstegninger av RIV. Det vil bli sendt ett sett tegninger til VVS entreprenøren som skal kontrollere om de avsatte utsparinger er tilstrekkelige i størrelse og antall for å kunne foreta en rasjonell montasje. Eventuelle bemerkninger skal oversendes RIV innen 14 dager, og ved manglende tilbakemeldinger anses tegningene som kontrollert og godkjent. Følgende ansvar gjøres gjeldende: Eventuelle kollisjoner mellom VVS og elektroinstallasjoner som kan henføres til gyldig tegning, er RIV og RIE sitt ansvar. Feil målsetting på tegning eller manglende utsparing er RIV sitt ansvar. Feil størrelse på avsatte utsparinger etter VVS entreprenørens kontroll er dennes ansvar. Feil utsetting og innstøping i forhold til gyldig tegning er betongentreprenørens ansvar. NB! Det understrekes at utsparinger med dimensjoner til og med 32 mm skal merkes og utføres i egen regi (rørlegger), jfr. akkordtariff Utsparinger i ikke bærende konstruksjoner. For ikke bærende murte vegger samt lettvegger vil det ikke bli utarbeidet utsparingstegninger av RIV, og VVS entreprenøren må selv merke opp nødvendige utsparinger for sine installasjoner. Utsparingene vil bli utført av annen entreprenør. For eventuelle uriktige anvisninger som krever ekstra hogging og etterflikk skal bekostes av VVSentreprenøren. R.S. RS Akkumulert Bygningsdel 310 GENERELLE YTELSER:

25 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-4 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG Innmuring og -støping. For rør, kanaler, fester m etc. som skal innmures og støpes, skal VVS entreprenøren gi alle opplysninger slik at utstyret blir riktig montert. Videre er det VVS entreprenørens ansvar å kontrollere om arbeidet er gjort i h.h.t. gitte opplysninger Inntaksåpninger. For større VVS utstyr skal VVS entreprenøren i god tid og uoppfordret sette opp skriftlig oversikt over nødvendige inntaks/transportåpninger. I oversikten skal også de vektene på aktuelt utstyr oppgis. Kopi av oversikten skal også sendes byggeledelsen samt RIV. RS RS DETALJTEGNINGER. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med større detaljeringsgrad utover det som framgår av tilbudsunderlaget. Dog vil det bli utarbeidet skjemategninger for sanitær- og varmeanleggene før oppstart på byggeplass. Videre skal VVS entreprenøren selv utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger i forbindelse med anslutning til spesielt utstyr som han leverer. VVS entreprenøren skal videre tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, og i en form slik at RIV kan ajourføre tegningene og som underlag for "som bygget" tegninger. Underlaget for "som bygget" skal være RIV i hende minimum 14 dager før melding om ferdigbefaring og overtakelse. Tegningene skal utarbeides i h.h.t. NS 3039 og NS 3040 og evt. andre relevante standarder. R.S GARANTIER OG FORSIKRINGER AB1 FORSIKRING AV ANSVAR AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER ANVISNING AV SPIKERSLAG. Anvisning av nødvendig spikerslag/kubbinger for feste av sanitærutstyr, hyller m.v. RS RS RS R.S. Akkumulert Bygningsdel 310 GENERELLE YTELSER:

26 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-5 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG BYGGEMØTER. I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren stipulere antall møter han skal delta i og prissette dette. Det påregnes byggemøter ca. annen hver uke i aktuell byggetid, og i tillegg kommer eventuelle avklaringsmøter etter behov BESIKTIGELSE AV BYGGEPLASS. Tilbyderen må selv gjøre seg kjent med de forhold på byggeplassen som kan tenkes å ha betydning for arbeidene og det ansvar han påtar seg. Besiktigelse av byggeplass, innhenting av opplysninger samt orientering om byggearbeidene, kfr. også Bok 0. Det vil også bli avholdt tilbudsbefaring etter nærmere innkalling/beskjed. R.S. R.S. Sum Bygningsdel 310 GENERELLE YTELSER:

27 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-6 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 311 LEDNINGSNETT UNDER GULV. BUNNLEDNINGER M.M UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Samtlige oppstikk skal påsettes plast endelokk slik at rørene ikke tettes under de videre arbeidene. Rørlegger står ansvarlig for plasseringen av oppstikkene, og skal ved utlegging av grovstøp påse at oppstikkene ikke endrer stilling Dim. 75 mm PP rør inkl. deler lm 35, Dim. 110 mm PP rør inkl. deler. lm 26, UB TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Matriale: Pp Plassering/montasje: I grøft Nominell diameter for hovedledning: Ø110 MM Nominell diameter for tilknytning: DN =100 Type tilknytning: ENDEANSLUTNING Lokalisering: Andre krav: Nei Dim 110 mm spillvannsledning tilknyttes eksisterende 110 mm utenfor grunnmur, endeanslutning. Antall stk UB2.1 Avløpsledninger Doble stakepunkt av PVC Dim.110 mm dobbelt stakepunkt med rustfritt lokk. stk UB TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: ø110 mm NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 110/125 TYPE TILKNYTNING: ENDEANSLUTNING Dim 110 PP mm avløpsledning tilknyttes eksisterende 110 mm (innvendig), endeanslutning. Antall stk 2 Akkumulert Bygningsdel 311 LEDNINGSNETT UNDER GULV. BUNNLEDNINGER M.M.:

28 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-7 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UB TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: ø75 mm NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 110/125 TYPE TILKNYTNING: ENDEANSLUTNING Dim 75 mm avløpsledning tilknyttes eksisterende 75 mm (innvendig), endeanslutning. Antall stk UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: VALGFRI Arbeidstrykkområde 10 bar. For dimensjoner, se underposter. Posten gjelder for både kaldt og varmt "rør i rør." Dim.15 mm rør i rør. lm 32, Y71 Jordingsmateriell Jordingsmuffe, dim.110 mm stk 1 Sum Bygningsdel 311 LEDNINGSNETT UNDER GULV. BUNNLEDNINGER M.M.:

29 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-8 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 312 LEDNINGSNETT OVER GULV UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: KOBBER PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: LODDESKJØT MONTASJE IHT. TEGNINGER Arbeidstrykkområde 10 bar. 1. Posten omfatter samtlige kaldt- og varmtvannledninger i bygget slik det framgår av tegningene. 2. Ledninger over himling, åpne føringer samt i sjakter legges av stive Cu-rør, etter NS 1758 for kapillarlodding. I tillegg skal det monteres endel rør i rør. 3. Klamring av ledningene, både horisontalt og vertikalt utføres i henhold til tabeller angitt i NS Alle ledningene skal trykkprøves med 10 atm overtrykk av minst ett døgns varighet. Trykkprøvingen skal foretas før ledningene isoleres og/eller før de innkles. 5. Isolering av ledningene er medtatt i egne poster, kap Dim. 12 mm Cu-rør inkl. deler. lm 13, Dim. 15 mm Cu-rør inkl. deler. lm 30, Dim. 18 mm Cu-rør inkl. deler. lm 23, Dim. 22 mm Cu-rør inkl. deler. lm 16, Dim. 28 mm Cu-rør inkl. deler. lm 37, Dim. 35 mm Cu-rør inkl. deler. lm 27, UB1.22 TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRØR For dimensjoner, se underposter Tilknytning med 12 mm cu til 12 mm eksist.cu stk Tilknytning med 12 mm cu til 15 mm eksist.cu stk Tilknytning med 18 mm cu til 18 mm eksist.cu stk 2 Akkumulert Bygningsdel 312 LEDNINGSNETT OVER GULV:

30 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 31-9 Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: VALGFRI Arbeidstrykkområde 10 bar. For dimensjoner, se underposter. Posten gjelder for både kaldt og varmt "rør i rør." Dim.15 mm rør i rør. lm 135, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: KOBBER FORKROMMET PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: VALGFRI MONTASJE IHT. TEGNINGER Arbeidstrykkområde 10 bar. Posten omfatter samtlige kaldt- og varmtvannledninger i bygget slik det framgår av tegningene Dim. 15 mm forkrommede Cu-rør inkl. deler. lm 6, Dim. 22 mm forkrommede Cu-rør inkl. deler. lm 4, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: STØPEJERN PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Posten omfatter samtlige nye avløpsledninger som vist på tegningene. Ledningene legges av MA rør og deler med dimensjoner som vist på tegningene. Ledningene monteres med alle nødvendige bend etc. og utføres i h.h.t.stedlige myndigheters forskrifter. Klamring av ledningene utføres i h.h.t.tabeller i NS Alle opplegg skal forsynes med stakeluker slik at hensynet til effektiv og forskriftsmessig staking ivaretaes. Alle nødvendige deler som bend, grenrør, overganger, klamring, stakeluker, skjøtemidler m.v. skal være inkludert i løpemeterprisen Dim 75 mm MA rør inkl. deler. lm 4, Dim 110 mm MA rør inkl. deler. lm 5,00 Akkumulert Bygningsdel 312 LEDNINGSNETT OVER GULV:

31 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Posten omfatter samtlige nye avløpsledninger over 1.etg. gulv som vist på tegningene. Ledningene legges av PP rør og deler med dimensjoner som vist på tegningene. Ledningene monteres med alle nødvendige bend etc. og utføres i h.h.t.stedlige myndigheters forskrifter. Klamring av ledningene utføres i h.h.t.tabeller i NS Alle opplegg skal forsynes med stakeluker slik at hensynet til effektiv og forskriftsmessig staking ivaretaes. Alle nødvendige deler som bend, grenrør, overganger, klamring, stakeluker, skjøtemidler m.v. skal være inkludert i løpemeterprisen Dim 50 mm PP rør inkl. deler. lm 6,00 Sum Bygningsdel 312 LEDNINGSNETT OVER GULV:

32 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 313 UTVENDIGE ANLEGG Generelt. Ledninger. Postene omfatter levering, legging og montering av beskrevne ledninger. Tetningsringer, pakninger, skjøtemateriell etc skal også inngå i den tilbudte pris. Alle mengder er regnet gjennomgående. For trykkrørene gjelder standard NS og rørene skal ha en SDR-verdi =< UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 80 PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: VALGFRI Dim. 40 mm PE lm 28, UB1.21 TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING Lokalisering: I eksisterende kum Andre krav: Nei 40 mm PE anborres på 110 mm PVC ledning i eksisterende kum. Inklusive 40 mm avstengningsventil, hulltaking i kum samt pakninger for vannledning. Komplett anborring. Antall stk UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Dim.ø110 mm PP rør inkl.deler. lm 17, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Dim.ø110 mm PP rør inkl.deler. lm 42,00 Akkumulert Bygningsdel 313 UTVENDIGE ANLEGG:

33 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG Dim.ø125 mm PP rør inkl.deler. lm 17, UB2.2 Avløpsledninger - tilknytninger og frakoblinger Ø125 mm PP overvannsledning tilknyttes eksisterende ø125 mm, grenrør. Komplette arbeider stk UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT PLASSERING/MONTASJE: OVER TERRENG/PÅ BAKKEN SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Det etableres 100 mm rustfrie stålrør fra ca 0,5 meter under terrengnivå som føres ca 0,35 meter over terreng og tilknyttes 100 mm taknedløp (blikkrør) uten overgang. Det medregnes 0,75 m pr nedløp med stakeluke. Antall taknedløp stk UF3.34 SANDFANGSKUMMER AV PLAST MED VANNLÅS NOMINELL DIAMETER: DN 600 Dim.ø600 mm sandfangkum m/500 mm sandfang, kjøresterkt rist samt flytende ramme. Høyde ca mm. SFK.01. Det inkluderes hulltaking samt pakning for ø125 mm ledning. Antall stk 1 Sum Bygningsdel 313 UTVENDIGE ANLEGG:

34 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 314 ARMATURER UL STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Dimensjon: Se underpost. I tillegg til ventiler/kraner som er vist på tegningene, monteres inn regulerings-/avstengningsventiler (Balofixventiler) på ledninger foran utstyr. Pris ferdig montert i ledning Dim 15 mm. stk Dim 18 mm. stk Dim 22 mm. stk UL STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Messing kuleventil m/spak.dimensjon: Se underpost Dim 15 mm. stk Dim 28 mm. stk Dim 35 mm. stk UL STRUPEVENTIL TYPE: SETEVENTIL MEDIUM: VARMEBÆRER MATERIALE: FORKROMMET MESSING SKJØTEMETODE: VALGFRI Medie vann Dim. DN 15 mm. stk 1 Akkumulert Bygningsdel 314 ARMATURER:

35 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UT SPYLEVENTILER ANVENDELSE: UTENDØRSBRUK MED FROSTFRI SPINDEL MONTASJE: UTENDØRS PÅ VEGG MATERIALE: MESSING, FORKROMMET Levering og montering av utvendig frostfri slangekran. Inklusive rustfri slangehylle og 10 meter slange med spylemunnstykke. Dimensjon DN 20 mm Antall stk 2 Sum Bygningsdel 314 ARMATURER:

36 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 315 UTSTYR UT KLOSETT - KOMPLETT KATEGORI: FOR BEVEGELSESHEMMETE UTFØRELSE: HELDEKKENDE KAPPE RUNDT VANNLÅS MONTASJE: PÅ GULVSTATIV MATERIALE: PORSELEN SPYLESYSTEM: SISTERNE PÅBYGD Farve: Hvit Type sete m/lokk: Hard plast tilpasset tilbudt klosett med farve som bestemmes senere.veggforsterker for tilbudt klosett inkluderes. Klosettet skal leveres med armlener festet til porselenet. Enkelspyling. NB! Det antas en monteringshøyde på 460 mm, men før montering må høyden opp til sete tas opp med RIV. Komplett klosett med utstyr. Antall stk UT KLOSETT - KOMPLETT KATEGORI: FOR NORMAL BRUK UTFØRELSE: HELDEKKENDE KAPPE RUNDT VANNLÅS MONTASJE: PÅ GULVSTATIV MATERIALE: PORSELEN SPYLESYSTEM: SISTERNE INNEBYGGET I VEGG Farge :Hvit Type sete m/lokk: Hard plast tilpasset tilbudt klosett med farve som bestemmes senere. Veggforsterker for tilbudt klosett inkluderes. NB! Før montering må høyden opp til sete tas opp med RIV. Komplett klosett med utstyr. Antall stk UT KOMPLETT SERVANT TYPE: SERVANT ( VANLIG ) MONTASJE: PÅ BÆREJERN MATERIALE: PORSELEN Dimensjon:ca.500x360x190 mm. Farge : Hvit Type batteri: Ett greps blandebatteri med keramiske skiver i forkrommet utførelse.avløpsarrangement med 32 mm forkrommet vannlås/avløp. Veggrosett. Overløp. Komplett servant. Antall stk 7 Akkumulert Bygningsdel 315 UTSTYR:

37 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UT KOMPLETT SERVANT TYPE: FOR BEVEGELSESHEMMEDE MONTASJE: MED BOLTEFESTER MATERIALE: PORSELEN Dimensjon:ca.605x570 mm. Farge : Hvit Type batteri: Ett greps blandebatteri med keramiske skiver og lang hendel. Forkrommet utførelse. Type avløpsventil: I inntrukket utførelse slik at ikke avløpsarmaturen kommer i konflikt med rullestol. Overløp. Komplett servant. Antall stk UT UTSLAGSSKÅL I RUSTFRITT STÅL - KOMPLETT MONTASJE: PÅ VEGG Dimensjon:ca. 560x450x260 mm Utslagsvask for veggmontering i rustfritt stål. Levres med veggpanel, ø50 mm ventil med sil, bøtterist og støttebrakett. Rosett. Type batteri: Ett greps blandebatteri for vegg med keramiske skiver. Forkrommet utførelse. Type avløpsventil: Avløpsarrangement med 50 mm forkrommet vannlås/avløp. Leveres med overløp. Komplett utslagsvask. Antall stk UT VASKERENNE - KOMPLETT MONTASJE: PÅ VEGG MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT Helpresset vaskerenne i rustfritt stål AISI 304 for veggmontering. Dim. ca. 1800x430 mm. Leveres med veggkonsoller, veggpanel, kuppelrist og hjørnebeskyttere. 3 stk ett greps blandebatterier med høy tut og keramiske skiver. Forkrommet utførelse. Type avløpsventil: 1 stk avløpsventil/arrangement med 11/2" forkrommet vannlås/avløp. Leveres med overløp. NB! Monteringshøyde kfr. RIV før montering. Komplett vaskerenne. Antall stk 1 Akkumulert Bygningsdel 315 UTSTYR:

38 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UT TERMOSTATISK BLANDEBATTERI ANVENDELSE: DUSJ BETJENING: ETT-GREPS MONTASJE: PÅ VEGG MATERIALE: MESSING, FORKROMMET REGULERING: MED AUTOMATISK TRYKKREGULERING Levering og montering av forkrommet dusjbatteri trykkstyrt automatbatteri, inklusive forkrommet dusjgarnityr bestående av slange, stang og sparedusj. Antall stk UT SLANGETROMMEL Montasje: På vegg Type: Armert gummislange Medium: Vann Branntrommel med 30 meter 19 mm slange. Over trommelen skal det monteres "plog"/skilt for markering av trommelen. Komplett branntrommel. Antall stk UL SPESIALVENTIL FOR AVLØP TYPE AVLØP: SPILLVANNSLEDNING SELVFALL TYPE VENTIL: LUFTEVENTIL MATERIALE: PP SKJØT: VALGFRI Durgoventil, dim.110 mm stk UR VASKEMASKINER Type: For vaske ri Avvanning: Med sentrifugering Tørking: Uten tørkefunksjon Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested VASKEMASKIN FOR MOPPER MED SENTRIFUGERING UTEN TØRKEFUNKSJON UTPAKKET, MONTERT OG TILKOBLET PÅ ANGITT MONTASJESTED Inklusive feste til gulv/fundament. Kapasitet : 3,3 kg Monteres på rom: Vaskerom. Komplett vaskemaskin. Antall stk 1 Akkumulert Bygningsdel 315 UTSTYR:

39 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UT GULVSLUK Type: Avløpsrenne Vannlås: Uten Montasje: Valgfri Materiale i sluk: Stål, rustfritt Materiale i rist: Stål, rustfritt Rustfri renne/"lokasse" av rustfri plate kval. SS 2333 for avløp fra moppevaskemaskin i vaskerom. Rennen leveres med 110 mm avløpsstuss i bunn for tilknytning til sluk. Rennen skal plasseres på gulv mellom vaskemaskinfundament og vegg. 1 stk lofilter i rustfritt stål med dim. ca.250x195 mm, plasseres skråstilt i rennen. Filteret skal være lett å demontere. Dim. renne: ca1.000x300x200 mm (lxbxd). Komplett avløpsrenne med utstyr. Antall stk UL8 Diverse ventiler Lufting over tak.dim.110 mm føres opp over tak, inklusive luftehatt samt tekking til tak. Komplett lufting. stk UT GULVSLUK TYPE: BADEROMSSLUK VANNLÅS: MED MONTASJE: VALGFRI MATERIALE I SLUK: STÅL, RUSTFRITT MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Type overflatebehandling/belegg: Belegg. Dim.75 mm, sideløp. Rund rist. Antall stk UT GULVSLUK TYPE: BADEROMSSLUK VANNLÅS: MED MONTASJE: VALGFRI MATERIALE I SLUK: STÅL, RUSTFRITT MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Type overflatebehandling/belegg: Flis. Dim.75 mm, sideløp. Kvadratisk rist. Antall stk 4 Akkumulert Bygningsdel 315 UTSTYR:

40 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG UT GULVSLUK TYPE: BADEROMSSLUK VANNLÅS: MED MONTASJE: VALGFRI MATERIALE I SLUK: STÅL, RUSTFRITT MATERIALE I RIST: STÅL, RUSTFRITT Type overflatebehandling/belegg: Belegg. Dim.75 mm, rett nedløp. Kvadratisk rist. Antall stk YF1 Vannvarmere for forbruksvann Eksisterende 300 l bereder skal benyttes og her inkluderes demontering og remontering. I tillegg inkluderes varmtvanns sirkulasjonspumpe med kap. 5l/min mot 3 mvs. Komplette arbeider og leveranser RS FORDELERSKAP FOR VANN. I tilknytning til "rør i rør" systemet skal det leveres og monteres låsbare fordelerskap inklusive rørfordelere med avstengninskraner. Det leveres skap med flens for innebygget montasje. Fordelerskap for innbygning. Skapene er nummerert. Synlig drenasje føres til rom med sluk. NB! Hovedavstengningsventiler for hovedledninger i skap skal medtas Type S01. Ansl. 22 kv 22 vv 18 kv 18 vv 15 kv 15 vv stk Type S02. Ansl. 22 kv 22 vv 18 kv 18 vv 15 kv 15 vv stk DELER FOR RØR I VARERØR. I forbindelse med rør i varerør systemet skal inkluderes nødvendige deler for batterifester, festeskinner, veggbokser m.m. R.S UB7.21 SEPARAT RØRTILKOBLING Nedenfor er beskrevet endel arbeider og leveranser for utstyr som blir levert av andre. Rørlegger skal foreta tilknytning samt evt. levere og montere blandebatterier m.m. som er beskrevet under hvert enkelt punkt. Merk at det for enkelte utstyr som leveres av andre også inngår/medleveres blandebatterier mm. Akkumulert Bygningsdel 315 UTSTYR:

41 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG Kjøkkenbenker. Tilknytning til kummer med 15 mm v.v./k.v. samt 2 ½"x50 mm avløp inkl.vannlås. Levering og montering av kjøkkenbatteri i benk med 1 stk batteri med vender for oppvaskmaskin. Komplett tilknytning og levering av batteri. stk Oppvaskmaskin. Tilknytning til oppvaskmaskin i kjøkken med 25 mm PP-rør og 12 mm k.v.. Komplett tilknytning. stk Stellebenker. Tilknytning til 2 stk stellebenker med 15 mm v.v./k.v. samt 2 ½"x50 mm avløp inkl.vannlås. Levering og montering av blandebatteri med hånddusj. Komplett tilknytning og levering av batteri. stk 2 Sum Bygningsdel 315 UTSTYR:

42 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE Kapittel: 31 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR SANITÆRANLEGG 316 ISOLASJONSARBEIDER SB ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: CELLEMATERIALE OVERFLATEBELEGG: UTEN TYKKELSE: 9 mm Kaldtvannsledninger. På alle kaldtvannsledninger hvor det kan oppstå fare for kondens skal det monteres isolasjon. Alle kaldtvannsledninger, med unntak av synlige utstyrsavstikkere, ledninger til brannskap og rør i rør, isoleres med cellemateriale tykkelse 9 mm. Ved synlige avslutninger, og mot vegg eller tak anvendes mansjetter. Ventiler, koplinger etc. isoleres som ledningene forøvrig. Ved alle gjennomføringer i vegger og dekker benyttes varerør slik at isolasjonen kan gå uhindret eller det gir nødvendig dyttingsmonn. Rørisolasjon skal ha klasse P1. Isolering komplett for: Dim 12 mm inkl. deler. lm 13, Dim 18 mm inkl. deler. lm 18, Dim 22 mm inkl. deler. lm 9, Dim 28 mm inkl. deler. lm 7, Dim 35 mm inkl. deler. lm 27, SB ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL TYPE PRODUKT: RØRSKÅLER OVERFLATEBELEGG: UARMERT ALUMINIUMSFOLIE TYKKELSE: 20 mm Varmtvannsledninger: På alle varmtvannsledninger skal det monteres isolasjon for å redusere varmetap. Alle varmtvannsledninger, med unntak av synlige utstyrsavstikkere og rør i rør, isoleres med 20 mm rørskåler av mineralull. Ved synlige avslutninger, og mot vegg eller tak anvendes mansjetter. Ventiler, koplinger etc. isoleres som ledningene forøvrig. Rørisolasjon skal ha klasse P1. Isolering komplett: Dim 12 mm inkl. deler lm 5, Dim 15 mm inkl. deler lm 24, Dim 18 mm inkl. deler lm 7,00 Akkumulert Bygningsdel 316 ISOLASJONSARBEIDER:

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer