Fra vei til sjø langs kysten. Politisk møte Oslo 28. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra vei til sjø langs kysten. Politisk møte Oslo 28. mai"

Transkript

1 Fra vei til sjø langs kysten Politisk møte Oslo 28. mai

2 GodsFergen En felles dugnad Forretningsmodell DnV NHO LT Speditører Vareeiere Logistikk DnV Havner Terminaler Skip Marintek Rolls Royce Fjellstrand TTS

3 Partnere Hovedpartnere SPC Norge, Nor Lines Forskning Marintek, DnV Kunder NHO Logistikk og Transport, ASKO/Unil, Bring, DB Schenker, Tollpost, Kühne+Nagel Havner Havneforeningen, Oslo, Borg, Moss, Larvik, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Gøteborg Leverandører Rolls Royce, Fjellstrand, TTS

4 Dagens Agenda 12:00 Velkommen Maritimt Forum, Hege Solbakken 12:05 Mer gods på kjøl Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen 12:20 Visjon for kysttransport Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion 12:30 Fremtidens kystransport Nor Lines, Toralf Ekrheim 12:40 Langtransport med bil TØI, Inger Beate Hovi 12:50 Speditørenes perspektiv NHO LT, Erling Sæther 13:00 Forretningsmodell Pöyry, Erik Johannessen 13:10 Effektiv kystlogistikk DnV, Eivind Dale 13:20 Miljøskip for kysten Marintek, Erik Dyrkoren 13:30 Samfunnsgevinst TØI, Inger Beate Hove 13:40 Spørsmål og åpen diskusjon Alle 14:00 Slutt

5 Visjon Overføre trailerturer fra vei til sjø Utgjør 4-5 million tonn per år 30% av lastebillaster nær havner

6 Visjon «For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langs kysten dekke deres behov for frekvent transport mellom godsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer et rimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil».

7 15 km kø på Svinesund

8 Langtransport med bil* 1,5 3,7 250 million billaster milliard kr samfunnskost vogntogvelt per år 2,5% årlig vekst i volumer 1,6 milliard kr veislitasje 300 skadde personer/år 55% <25 km fra havn 560 1,1 30 km i gjennomsnitt millioner tonn CO2/år dødsulykker per år * Kjøringer på mer enn 300 km. Kilde: SSB - Lastebilundersøkelsen for inn og utland, Utenrikshandelen, TØI

9 Lastebil Diesel tog GodsFergen 500 TEU TEU Sjøtransport har mye mindre CO 2 utslipp enn bil TEU Shortsea Promotion Norge gram CO2 per tonn-km transport

10 Behov for effektivisering

11 Slaget står på land Lager-Lager Henting Lastehavn Skip LossehavnLeveranse Kostnad Kr per trailer

12 Kostnadene må ned Kroner per trailer Norsk bil Utenlandsk bil Dagens skip Effektivisering GodsFergen Distanse (km)

13 Fremtidens kysttransport Nor Lines perspektiv

14 Langtransport med bil Stort overføringspotensial

15 Største bilvolumer i dag Inn/utgående 3-5 utenlandske norske havner

16 Godsvolumer på lastebil million tonn/år Mer enn 200 km Mindre enn 25 km til havn 100 trailere/dag = 0,6 tonn/år

17 Losseområde Nordgående med bil i dag 5 Lasteområde Møre og Romsdal Akkumert last ombord ved ankomst - million tonn/år trailere per dag Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oslo/Akersh Østfold Jylland Gøteborg Halmstad Malmø Sjælland Poland

18 Sydgående med bil i dag 5 Lasteområde Akkumulert last ombord ved ankomst - million tonn per år trailere per dag Gøteborg Trøndelag Oslo/Akersh Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Losseområde

19 Inn/utgående billaster 5 4 Fra Til million tonn/år 3 2 1

20 Lastebilvolumer Million tonn/år utgående Losseområde Nord-Norge Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oslo/Akersh Østfold Jylland Gøteborg Halmstad Sjælland Malmø Poland Lasteområde

21 Transportdistanse Millioner tonn Våt bulk Tørr bulk Tømmer Termo Stykkgods Samlastet gods Industrivarer Ikke oppgitt (utenlandske biler) Kjøredistanse (km)

22 Vareslag Million tonn/år Våt bulk Tørr bulk Tømmer Termo Stykkgods Samlastet gods Industrivarer Ikke oppgitt (utenlandske biler) Syd Nord Nord Syd Eksport Import Innenlands

23 Nærhet til terminal innenlands Mindre enn 25 km fra mill tonn/år % Havn og togterminal 3,0 25 Togterminal 0,6 5 Havn 4,1 35 Ikke mindre enn 25 fra 4,1 35 Total 11,8 100 Kilde: TØI - Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

24 Datakilde Lastebilundersøkelse Utvalg Svakheter Videre undersøkelse

25 Speditørenes perspektiv Rimelig, effektivt og miljøvennlig alternativ

26 16 arrangement 1500 deltagere Dybdeintervjuer

27 Kundebehov/ønske Høy frekvens og regularitet Punktlighet på timen/dagen Kostnadsgevinst 10-30% 60-70% miljøgevinst Fleksibilitet Enkel administrasjon Helst utlevering neste dag

28 Nye offentlige utredninger

29 "Forskertonn" vs "ordentlige tonn" 300 friske millioner årlig til Støtte til infrastrukturinvesteringer i utpekte havner Støtte til godsknutepunkter og havneregioner Insitamentsordning til flytting av gods fra veg til sjø Midler til kartlegging av gods som kan overføres til sjøtransport Økning på 28 % til Kystverket for å styrke transportplanleggingen på sjø Markedskartlegging av overføringspotensialet må skje i samarbeid med næringen og markedsaktørene. Eneste måten å oppnå godsoverføring 29

30 Forretningsmodell Samlast for samlastere

31 GodsFergemodellens visjon «For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langs kysten dekke deres behov for frekvent transport mellom godsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer et rimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil».

32 Metodikk De grunnleggende element for å etablere en innovasjonsdrevet forretningsmodell blir utredet og danner utgangspunkt for videre arbeid

33 Noen Hovedtrender Miljøkravene vil skjerpes. Volumene vil øke og skape mer kø og belastning på veinettene. Krav til mer effektiv framføring og bruk av moderne datateknologi og integrasjon vil bedre effektiviteten og produktiviteten. Vi antar at miljøavgiftene vil øke og tilpasses politiske målsettinger om mer gods fra vei til sjøbasert transport. Krav til mer klimavennlige og effektive skip for transport av gods. Hovedtrender knyttet til ytre omgivelser kan gi GodsFergen et fortrinn fremfor godstransport med bil.

34 Industrielle drivkrefter. Optimale logistikkstrukturer skaper grunnlag for stordriftsfordeler Kostnader for norske «ekvipasjer» med bil er betydelig dyrere (fra 30-50%) enn tilsvarende fra lavkostland. Lokal lagring eller mellomlagring for bedre service til sluttbrukermarkedet Markedskreftene vil utfordre etablerte verdikjeder for få ned enhetskostnadene. Større grad av samordnet logistikk for aktørene vil være påkrevd både i lys av et kostnads- og et miljøperspektiv Industrialisering og industriell skreddersøm basert på standard moduler eller elementer vil kunne vinne frem. GodsFergen konseptet støtter denne utviklingen gjennom høyere grad av produktivitet, effektivitet og lavere utslipp. Derfor må denne situasjonen utnyttes av Godsfergen 34

35 Strategiske retning Som utgangspunkt for diskusjon og hypoteser foreslåes følgende: Den strategiske retning inkluderer speditørene og store godseiere som aktive deltagere og partnere. En samarbeidsmodell med partnerskap der operatørselskapet opererer ferjen på vegne av rederiet og de største interessentene. Partnere sikres plass. Verdikjeden må vesentlig effektiviseres for å skape lønnsomhet. Partnere: Det vil opprettes et operatørselskap som vil operere skipsruten med innleide skip fra skipseiende selskap. Speditører inviteres til å «investere» i dette selskap og dermed være «partnere» i GodsFergen. (Må uredes) 35

36 Kunder kan være store speditører og store vareeiere som har følgende behov: Regelmessig transportbehov Særlig fokus på miljøvennlig transport Store fraktvolum og industrialisert logistikk Egne godsterminaler Kjøring mellom godsterminaler i egen regi Gode IKT-løsninger Ønske om fleksibilitet GodsFergens utfordring er å legge et innhold I tjenestene som bygger omdømme basert på kvalitet, presisjon, enkelhet, top of mind og kunnskap.

37 Verdiforslag tilpasset kundenes behov Rimelig på pris Enkelt og tilgjengelig Riktig frekvens med faste tidspunkt Punktlighet Miljøvennlig Verdiskapningen gjennom verdikjeden skal gi positive målbare økonomiske og miljømessige bidrag helt fram til sluttkunden.

38 Kunderelasjon og kanaler Speditørene som bruker GodsFergen har hovedansvaret for kunderelasjonen til sine kunder. GodsFergen vil ha direkte kunderelasjon til store godseiere med egen logistikkenhet. Det skal være tydelig definert hvem som har informasjonsansvaret langs verdikjeden til IKTsystemet. De tradisjonelle kunderelasjonene vil opprettholdes forsterket med gode IKT-løsninger og personlige kunde grensesnitt som ivaretar kompetanse og servicebehov

39 Nøkkelpartnere og leverandører Rederiet Havner Havneterminaloperatør Biltransportører IKT Andre De sentrale aktørene må samspille sømløst i et forpliktende samarbeide støttet av private og offentlige aktører som bidrar til kostnadseffektive løsninger 39

40 Ressurser og prosesser Havneprosesser Havneterminalene og arealplan Laste/losse optimalisering Skipsrute optimalisering Omlasting og intermodalitet Et attraktivt tilbud for brukerene sammen med en effektiv bruk av ressursene er nødvendig for å kunne levere verdiforslaget

41 Mulig Produktbeskrivelse Frakt av standardiserte lasteenheter mellom Godsterminaler eller Lager Mulige verdiøkende tjenester: - Mellomlagring av fulle og tomme lasteenheter - Tilrettelegging for godsterminalfunksjoner i havneterminalen - Rangering av lasteenheter ved godsterminalen - Henting og leveranse av last i flere punkter for samme lasteenhet

42 Inntekter og kostnader Faste plasser Lager-Lager Mellomlagring Skipsleie Drivstoffkostnader Havneanløp Havneterminalkostnader Henting og leveranse Kostnadsstrømmene skal samlet være lavere eller på linje med de alternativet med bil. Det krever effektivisering av dagens verikjede for land og sjø. Inntektsstrømmene til GodsFerge operatøren vil gjenspeiles i kostnadsstrukturen.

43 Muligheter basert på trender og behov samt utfordringer Lagring Samordning Effektivisering Standardisering Skalafordeler Samtidig er dette utfordringer for GodsFergen mht : logistikkstrukturer kostnadsstrukturer Stimulere det som gir samlet økonomisk, kundemessig og miljømessig fordel.

44 Effektiv kystlogistikk For å øke konkurranseevne

45 Logistikkløsning og last som skal fraktes GodsFergen skal primært dekke behovene til: Speditører/logistikkoperatører Store vareeiere (inkl. dagligvare og industri) Daglige avganger i de store havnene Påtenkt fartsområde: kysten i Sør-Norge, vestkysten av Sverige og muligens Nord-Jylland og Sjælland Forlengelse av Nordlandsbanen er aktuelt Gods transportert på bil i dag: million tonn/år >200 km og < 25 km til havn Kan 30% gå sjøveien i 2020? Hva er betydningen av forventet befolkningsvekst? 45

46 Befolkningsvekst, utvalgte områder % Oslofjord (region) ,1 % Kristiansand (region) ,4 % Stavanger (region) ,3 % Bergen (region) ,6 % Trondheim (region) ,5 % Kilde: SSB 46

47 Logistikkløsning og last som skal fraktes GodsFergen skal primært dekke behovene til: Speditører/logistikkoperatører Store vareeiere (inkl. dagligvare og industri) Daglige avganger i de store havnene Påtenkt fartsområde: kysten i Sør-Norge, vestkysten av Sverige og muligens Nord-Jylland og Sjælland Forlengelse av Nordlandsbanen er aktuelt Gods transportert på bil i dag: million tonn/år >200 km og < 25 km til havn Kan 30% gå sjøveien i 2020? Stor befolkningsvekst i store byregionene: 30-40%, større vekst i transportarbeidet: 50-60% (SSB/TØI, 2040) 47

48 Rutemønster og last som skal fraktes Felles knutepunkt med utenriks sjøruter (Europa, oversjøisk) Kobling mot hurtigruten/innenriks sjøruter og jernbane? Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter? Hvilke lastbærere skal håndteres? Containere og/eller Eurotraller Returlast/tomgods Havn-havn, terminal-terminal, dør-dør? Rutemønster? 48

49 Godsfergen vs. dagens løsning Avsender Terminal Bil Terminal Mottaker Bil Bil Kai Båt Kai Blå: Dagens løsning, transport mellom speditørens terminaler med lastebil Rød: Godsfergen, flere tjenester kan tenkes 49

50 Nærhet til terminal innenlands Mindre enn 25 km fra mill tonn/år % Havn og togterminal 3,0 25 Togterminal 0,6 5 Havn 4,1 35 Ikke mindre enn 25 fra 4,1 35 Total 11,8 100 Kilde: TØI - Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

51 Fartsområde/Mulig rutemønster Kysttransport km Daglige ruter Europeisk forbindelse

52 Forbindelser Oversjø Europa Norlandsbanen: Forlengelse til Tromsø Hurtigruten og Nor Lines: Daglig nordover RoRo og Container Storbrit., Nederl., Tyskland Nederland, Tyskland Jylland Oversjø: Asia/Syd-Europa Resten av Østersjøen

53 Konkurranseevne Skip: kr 2/trailer-km Norsk bil: kr 12-16/km Utenl. bil: kr 6-10/km Kroner per trailer Norsk bil Utenlandsk bil Dagens skip GodsFergen Distanse (km)

54 Store havnekostnader Kr per anløp Ulike vederlag: Anløp, kai, vare Tiltak: Tilskudd GodsFerge-leie

55 Godshåndtering per lasteenhet Foreslått stimulerende tiltak fra myndigheter: Økobonus, Havnetilskudd

56 Fremtidens kystterminal Ubetjent? Tilgang 24x7 Sikret I havneområdet Med godsterminaler i eller svært nær havneområdet for verdiøkende tjenester

57 Effektiv kystlogistikk hva skal til? En løsning som utnytter sjøens fordeler nye logistikkmønster Integrasjon med annen sjøtransport Punktlig rute med høy frekvens (daglig?) Containere og/eller Eurotraller Effektive havneterminaler Effektiv henting og leveranse Flåtefornyelse Samarbeid

58 Miljøskip for kysten Store miljøbesparelser Eksportpotensial

59 30% fra vei til sjø

60 Ønsket spesifikasjon Container og/eller RoRo trailerekvivalenter Fartsområde knop CO2-utslipp < 20 gram/tonn-km Ubemannet anløp/avgang 40 løft per time til ubemannet havn LNG-forbruk < 10 tonn/dag Pris < kr 100 million Dagrate < kr /dag

61 Lastebil Diesel tog GodsFergen 500 TEU TEU Sjøtransport har mye mindre CO 2 utslipp enn bil TEU Shortsea Promotion Norge gram CO2 per tonn-km transport

62 Miljøgevinst CO2 GodsFergen*: gram/tonn-km Lastebil: gram/tonn-km * Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid og eventuelt seil. Eksklusivt metan-tap.

63 Miljøgevinst NOx GodsFergen*: 0,04 gram/tonn-km Lastebil: 0,46 gram/tonn-km * Eksklusiv gevinst fra landstrøm, hybrid og eventuelt seil.

64 Miljøinnovasjon LNG-drivstoff Landstrøm Hybrid-drift? Gass-drivstoff for trekkvogn? Seil?

65 Energivennlig i sjø

66 LNG-Drivstoff

67 Landstrøm

68 Hybriddrift

69 Batteriferge

70 Seil

71 Samfunnsgevinst Kr 720 million per år

72 Samfunnskostnad for vogntog kr/tonn-km Lokale utslipp 0,047 Støy 0,070 Kø 0,023 Ulykker 0,035 Slitasje 0,129 CO2 0,009 Totalt 0,314 Dieselavgift utgjør 0,125 Kilde: TØI Rapport 1140/ Dataverktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte av godstiltak

73 Samfunnskostnad sjø og vei Kr per tonn-km CO2 Slitasje Ulykker Kø Støy Lokale utslipp Samfunnsgevinst: Kr 0,30/ tonn-km 0.00 Lastebil Skip

74 4.2 million tonn/år fra vei til sjø

75 Samfunnsbesparelse* mill. kr / år Lokale utslipp 82 Støy 165 Kø 55 Ulykker 68 Slitasje 303 CO2 18 Totalt 690 * 4.2 million tonn med gjennomsnittlig distanse på 560 km

76 Om Samfunnkostnader Data fra 1999 Oppjustert og revidert i to runder Ny analyse er utlyst Ferdig 2014

77 Oppsummering

78 Sjøtransport er best for samfunnet!

79 GodsFergen - Samfunnsfordeler Stor kapasitet i havnene Lave investeringer Minimale driftskostnader Kort planleggingstid Kortere køer Færre trafikkulykker Mindre støy Mindre utslipp Lavere kostnader og bedre service for kunder

80 Nærskipsfartsstrategi % godsoverføring? Økobonus? Havnefond? Havnetilkomstsfond? Miljøtilskudd? Lastebilavgift?

81 Bidrag fra myndighetene Økobonus Gratis GodsFerge-leie Annet God tilførselsvei til GodsFerge-leie Gass-trekkvogner i kollektivfeltet Tilskudd til miljøinvesteringer

82 Økobonus Kr 1 000/trailer Foreslått av samferdselsetatene Samlet næring står bak I bruk i Italia

83 Tilskudd til GodsFerge-leie Kr per anløp Dekker skipsrelaterte havnekostnader og varevederlag

84 Bidrag fra samfunnet Tilskudd GodsFerge-leie* Økobonus^ kr 100 million kr 250 million * anløp til kr per anløp ^ Tidsbegrenset til tre år

85 Takk for oppmerksomheten!

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2 Sammendrag Dagens kunder på

Detaljer

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø Vedlegg 1: for overføring av gods fra vei til sjø Ved Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge 1. Oppsummering Norske og europeiske myndigheter ønsker å overføre gods fra vei til sjø. Samfunnsgevinsten

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter 21.03.2014 NHO Logistikk og Transport Erling Sæther Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Funn... 2 1.2. Anbefaling...

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag Sammendrag Havner og nærsjøfart Problemstilling og metode Gode sjøverts transporttilbud mellom regionene i Nordsjøområdet har vært og er et av utgangspunktene for et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Detaljer

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart.

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Et samfunn i endring 2015 Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Color Line AS 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Årsrapport 2012 Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Hovedprioriteringer 1. Nøytral markedsinformasjon 2. Markedsføring av EUs Marco Polo II 3. Deltagelse i ESN 4. EUs transportpolitikk

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer